St. Lawrence O’Toole

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence was born in 1128 as a Son of Murtagh, chief of the Murrays, near Kildare, Ireland. As a boy, he was taken hostage by the raiding King Dermot McMurrogh of Leinster, but was turned over to the Bishop of Glendalough after two years. Lawrence became a monk at Glendalough, was named abbot in 1153, and in 1161, was named Archbishop of Dublin.

He instituted reforms among the clergy, upgraded the caliber of new clerics, and imposed strict discipline on his canons. When a revolt drove Dermot McMurrogh from Ireland, the king sought the help of King Henry II of England, who dispatched an army of his nobles headed by Richard de Clare, Earl of Pembroke. He landed in Ireland in 1170 and marched on Dublin. While Lawrence was negotiating with him, Dermot’s men and allies raped and looted the city. When Dermot suddenly died, Pembroke declared himself King of Leinster as the husband of Dermot’s daughter Eva (Lawrence’s niece), but was recalled to England by Henry. Before Pembroke could return, the Irish united behind Rory O’Connor, and the earl barricaded himself in Dublin as the Irish forces attacked. While Lawrence was trying to effect a settlement, Pembroke suddenly attacked and won an unexpected victory.

Henry himself then went to Ireland in 1171, received the submission of most of the Irish chieftains, and the beginning of the “troubles” between Ireland and England began. In 1172, a synod Lawrence convened at Cashel confirmed a bull of Pope Adrian IV imposing the English form of the liturgy on Ireland. Lawrence accepted the decrees when Pope Alexander II confirmed them. In 1175, he went to England to negotiate a treaty between Henry and Rory O’Connor, and was attacked while visiting the Shrine of Thomas Becket. He attended the General Lateran Council in Rome in 1179, and was appointed papal legate to Ireland. On his way home he stopped off in England to conduct further negotiations on behalf of Rory O’Connor, and was forbidden to return to Ireland by Henry. He went to visit Henry in Normandy and got the decision reversed, but then died on the return trip to Ireland. He was canonized in 1225.

Just as St. Lawrence spent much of his time interceding and negotiating, we too, are called to negotiate for peace and intercede on behalf of others in prayer. May we always seek to do our part in bringing peace where there is strife and sending up our intercessory prayers for others, calling on our Father to help us.

Prayer

Dear Lord, thank you for those like St. Lawrence who intercede on our behalf and negotiate for the well-being of our country, our families, our lives. We ask that St. Lawrence continue to intercede for us and help us to live our lives in peace and harmony. Amen.

Other Saints We remember Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter of Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Patron of Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron of Altar Boys

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lawrenz O’Toole
Lawrence twieled fl 1128 bħala Iben ta Murtagh, kap ta ‘l-Murrays, ħdejn Kildare, l-Irlanda. Bħala tifel, kien meħuda ostaġġ minn l Raiding Re Dermot McMurrogh tal Leinster, iżda kien mdawwar fuq il-Isqof ta ‘Glendalough wara sentejn. Lawrence saret monk fil Glendalough, kien imsemmi Abbati fl-1153, u b’mod 1161, kien imsemmi Arċisqof ta ‘Dublin.

Huwa istitwiti riformi fost il-kleru, imtejba l-kalibru tal clerics ġodda, u imponiet dixxiplina stretta fuq kanoni tiegħu. Meta rewwixta saq Dermot McMurrogh mill-Irlanda, il-king talbet l-għajnuna ta ‘Re Henry II tal-Ingilterra, li mibgħuta armata ta’ nobles tiegħu immexxi minn Richard de Clare, Earl of Pembroke. Huwa żbarkat fl-Irlanda 1170 u marched dwar Dublin. Filwaqt Lawrence kien jinnegozja miegħu, l-irġiel u l-alleati Dermot tal stuprati u looted-belt. Meta Dermot f’daqqa miet, Pembroke iddikjara ruħu Re tal Leinster bħala l-raġel ta ‘bint Dermot tal Eva (neputija Lawrence), iżda kien fakkar li l-Ingilterra minn Henry. Qabel Pembroke jista ‘ritorn, il Irlandiża magħquda wara Rory O’Connor, u l EARL barricaded innifsu f’Dublin bħala l-forzi Irlandiżi attakkati. Filwaqt Lawrence kien qed jipprova jagħmel ftehim, Pembroke f’daqqa waħda attakkat u rebaħ rebħa mhux mistennija.

Henry ruħu mbagħad marru għall-Irlanda fl 1171, li waslet il-preżentazzjoni tal-maġġoranza tal-chieftains Irlandiżi, u l-bidu tal- “”problemi”” bejn l-Irlanda u l-Ingilterra beda. Fi 1172, li Sinodu Lawrence jissejħu fuq Cashel kkonfermaw barri tal-Papa Adrian IV timponi l-forma Ingliża ta ‘l-liturġija lill-Irlanda. Lawrence aċċettata d-digrieti meta Papa Alessandru II kkonfermatha. Fl 1,175, huwa mar l-Ingilterra biex tinnegozja trattat bejn Henry u Rory O’Connor, u kien attakkat waqt li jżuru l-shrine ta ‘Thomas Becket. Huwa attenda l-Kunsill Lateran Ġenerali f’Ruma fl 1179, u kien maħtur legate papali għall-Irlanda. Fuq mod dar tiegħu hu waqaf off fl-Ingilterra li jitwettqu aktar negozjati f’isem Rory O’Connor, u ġie pprojbit milli jirritornaw għall-Irlanda minn Henry. Huwa kompla biex iżuru Henry fin-Normandija u ltqajna-deċiżjoni maqluba, iżda mbagħad miet fuq il-vjaġġ tar-ritorn lejn l-Irlanda. Hu kien canonized fil 1,225.

Hekk kif San Lawrenz jintefqu ħafna mill-ħin tiegħu interceding u jinnegozja, aħna wisq, huma msejħa biex tinnegozja għall-paċi u nintercedi għan-nom ta ‘ħaddieħor fil talb. Mejju aħna dejjem tfittex li jagħmlu l-parti tagħna fil-ksib tal-paċi fejn hemm konflitti u jibgħat l talb intercessory tagħna għall-oħrajn, li ssejjaħ lill-Missier tagħna biex tgħinna.

talb

Għażiż Mulej, nirringrazzjak għal dawk simili San Lawrenz li nintercedi għan-nom tagħna u tinnegozja għall-benesseri tal-pajjiż tagħna, il-familji tagħna, ħajjitna. Aħna nitolbu li San Lawrenz tkompli jinterveni għalina u tgħinna biex jgħixu ħajja tagħna fil-paċi u l-armonija. Amen.

Qaddisin oħra aħna niftakru Illum

St Sylvester (1267), Abbati, Martri

San Pietru ta ‘Lixandra (311), Isqof, Martri

St Leonard tal-Port Maurice (1751), Kappillan, Patrun tal-Missjonijiet Parrokkjali

San Ġwann Berchmans (1621), novizzi Ġiżwita, Patrun ta Abbatini

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence is gebore in 1128 as ‘n Seun van Murtagh, hoof van die Murrays, naby Kildare, Ierland. As seun het hy gyselaar geneem deur die stroop King Dermot McMurrogh van Leinster, maar is van die hand na die biskop van Glendalough na twee jaar. Lawrence het ‘n monnik by Glendalough, is aangewys as abt in 1153, en in 1161, is vernoem aartsbiskop van Dublin.

Hy ingestel hervormings onder die geestelikes, opgegradeer word om die gehalte van nuwe geestelikes, en opgelê streng dissipline op sy kanonne. Wanneer ‘n opstand gery Dermot McMurrogh van Ierland, het die koning probeer die hulp van Koning Henry II van Engeland, wat ‘n leër van sy groot manne onder leiding van Richard de Clare, graaf van Pembroke gestuur. Hy beland in Ierland in 1170 en opgeruk oor Dublin. Terwyl Lawrence was in gesprek met hom, mans en bondgenote Dermot se verkrag en geplunder die stad. Wanneer Dermot skielik oorlede, Pembroke verklaar homself Koning van Leinster as die man van Dermot se dogter Eva (Lawrence se niggie), maar is teruggeroep na Engeland deur Henry. Voordat Pembroke kon terugkeer, die Ierse verenig agter Rory O’Connor, en die graaf versper homself in Dublin as die Ierse magte aangeval. Terwyl Lawrence het probeer om ‘n skikking te bewerkstellig, Pembroke skielik aangeval en verower ‘n onverwagte oorwinning.

Henry homself toe na Ierland in 1171, het die voorlegging van die grootste deel van die Ierse leiers, en die begin van die “”probleme”” tussen Ierland en Engeland begin. In 1172, ‘n sinode Lawrence belê in Cashel bevestig ‘n bul van Pous Adrian IV instelling die Engelse vorm van die liturgie op Ierland. Lawrence aanvaar die bevele wanneer Pous Alexander II hulle bevestig. In 1175, het hy na Engeland te onderhandel oor ‘n verdrag tussen Henry en Rory O’Connor, en is aangeval tydens die besoek aan die heiligdom van Thomas Becket. Hy het die Algemene Lateraanse Raad in Rome in 1179, en is aangestel pouslike gesant na Ierland. Op pad huis toe het hy gestop af in Engeland om verdere onderhandelinge namens Rory O’Connor uit te voer, en is verbied om terug te keer na Ierland deur Henry. Hy het na Henry besoek in Frankryk en het die besluit omgekeer, maar dan sterf op die terugreis na Ierland. Hy was Heiligverklaring in 1225.

Net soos St Lawrence groot deel van sy tyd intree en onderhandel het, het ons ook geroep is om te onderhandel vir vrede en tree namens ander in gebed. Mag ons altyd probeer om ons deel te doen in die totstandkoming van vrede waar daar twis en stuur aan ons voorbidding vir ander, ‘n beroep op ons Vader om ons te help.

gebed

Liewe Here, dankie vir diegene soos St Lawrence wat intree namens ons en onderhandel vir die welstand van ons land, ons gesinne, ons lewens. Ons vra dat St Lawrence voortgaan om in te tree vir ons en help ons om ons lewens te leef in vrede en harmonie. Amen.

Ander Saints Ons onthou vandag

St Sylvester (1267), Abbot, Martelaar

St Peter van Alexandrië (311), biskop, martelaar

St Leonard van Port Maurice (1751), Priester, beskermheer van Parish Sending

St John Berchmans (1621), Jesuïete beginner, beskermheer van Altaar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence ka lindur në 1128 si Biri i Murtagh, shefi i Murrays, pranë Kilkenny, Irlandë. Si një djalë, ai u mor peng nga bandë Mbreti Dermot McMurrogh e Leinster, por iu dorëzua Ipeshkvit të Glendalough pas dy viteve. Lawrence u bë murg në Glendalough, u emërua abati në 1153, dhe në 1161, u emërua Kryepeshkop i Dublinit.

Ai ndërmori reforma në mesin e klerit, përmirësoi të kalibrit të klerikëve të reja, dhe të imponuar disiplinë të rreptë në kanonet e tij. Kur një revoltë çuan Dermot McMurrogh nga Irlanda, mbreti kërkoi ndihmën e Mbretit Henry II i Anglisë, i cili dërgoi një ushtri të mëdhenjve të tij, të kryesuar nga Richard de Clare, Earl e Pembroke. Ai u ul në Irlandë në 1170 dhe marshuan në Dublin. Ndërsa Lawrence është duke negociuar me të, burra dhe aleatët Dermot së përdhunuar dhe plaçkitën qytetin. Kur Dermot papritmas vdiq, Pembroke shpalli veten mbret i Leinster si burri i vajzës së Dermot e Eva (mbesa Lawrence), por u tërhoq në Angli nga Henry. Para Pembroke mund të kthehet, irlandez bashkuar pas Rori O’Connor, dhe kont rrethuar veten në Dublin si forcat irlandeze sulmuar. Ndërsa Lawrence ishte duke u përpjekur për të kryer një zgjidhje, Pembroke papritmas sulmuan dhe fitoi një fitore të papritur.

vetë Henry pastaj shkoi në Irlandë në 1171, ka marrë dorëzimin e shumicës së prijësve irlandeze, dhe fillimi i “”trazirave”” midis Irlandës dhe Anglisë filloi. Në 1172, një sinodi Lawrence mblidhet në Cashel ka konfirmuar një dem të vogël e Papa Adrian IV imponuar formën angleze e liturgjisë në Irlandë. Lawrence pranuar dekretet kur Papa Aleksandri II i forcuan. Në 1175, ai shkoi në Angli për të negociuar një marrëveshje mes Henry dhe Rori O’Connor, dhe u sulmua duke vizituar Mauzoleun e Thomas Becket. Ai mori pjesë në Këshillin e Përgjithshëm Lateran në Romë në vitin 1179, dhe u emërua dërguar papës në Irlandë. Në rrugën e tij në shtëpi ai u ndal në Angli për të zhvilluar negociata të mëtejshme në emër të Rori O’Connor, dhe ishte e ndaluar për t’u kthyer në Irlandë nga Henry. Ai shkoi për të vizituar Henry në Normandi dhe mori vendimin përmbyset, por më pas vdiq në kthim në Irlandë. Ai u kanonizua në 1225.

Ashtu si Shën Lawrence shpenzuar shumë nga koha e tij ndërmjetëson dhe negociator, edhe ne, jemi të thirrur për të negociuar për paqe dhe të ndërmjetësojë në emër të të tjerëve në namaz. Le të kërkojnë gjithmonë të bëjmë pjesën tonë në sjelljen e paqes ku ka grindje dhe dërguar deri lutjet tona ndërmjetësuese për të tjerët, duke i bërë thirrje Atit tonë për të na ndihmuar.

Lutje

I dashur Zot, ju falënderoj për ata si Shën Lawrence cilët ndërmjetësojnë për ne dhe të negociojë për mirëqenien e vendit tonë, familjet tona, jetën tonë. Ne kërkojmë që Shën Lawrence vazhdojë të ndërmjetësojë për ne dhe na ndihmo të jetojmë në paqe dhe harmoni. Amen.

Saints tjera Ne kujtuar Sot

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

Shën Pjetri i Aleksandrisë (311), Peshkopi, Martyr

St Leonard e Port Maurice (1751), Priest, Mbrojtës i Misioneve Parish

St. John Berchmans (1621), jezuit rishtar, Mbrojtës i Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


በሴንት ሎውረንስ ኦቱል
ሎውረንስ Kildare አቅራቢያ Murtagh አንድ ልጅ, Murrays አለቃ: አየርላንድ: 1128 ተወለደ. አንድ ልጅ እንደመሆኑ መጠን Leinster ላይ እየዘረፉ ንጉሥ Dermot McMurrogh በ ምርኮኛ ነበር, ነገር ግን ከሁለት ዓመት በኋላ Glendalough ላይ ጳጳስ ወደ ላይ ዘወር ነበር. Lawrence, Glendalough ላይ አንድ መነኩሴ ሆነ 1153 በ A በምኔቱ ተብሎ ተጠራ: እና 1161 ውስጥ, ደብሊን ሊቀ ጳጳስ ተባለ.

እርሱም, ቀሳውስቱ መካከል ተሃድሶ ያቋቋመው አዲስ ቀሳውስት ዓይነት የሞራል ተሻሽሏል, እና ቀኖናዎች ላይ ጥብቅ ተግሣጽ ሊያደርጉት አይችሉም. አንድ ዓመፅ አየርላንድ ከ Dermot McMurrogh አስወጣቸው ጊዜ ንጉሡ ሪቻርድ ደ ክላሬ, Pembroke ስለ አርልና የሚመራው መኳንንቱ አንድ ሠራዊት ላከ በእንግሊዝ ንጉሥ ሄንሪ ዳግማዊ, እርዳታ ይፈልጉ ነበር. እርሱ 1170 አየርላንድ ውስጥ ደረስን እና ደብሊን ላይ ዘመቱ. ሎውረንስ ከእርሱ ጋር መደራደር ነበር ሳለ, Dermot የአምላክ ሰዎች እና ረዳቶች ደፈሯት; ከተማ ተዘርፈዋል. Dermot ድንገት በሞተ ጊዜ Pembroke Dermot ልጅ ኢቫ (ሎውረንስ የአምላክ ክስት) ባል ራሱን Leinster ንጉሥ አወጀ, ነገር ግን ሄንሪ በ እንግሊዝ ተጠርቶ ነበር. Pembroke መመለስ ይችላል በፊት, የአየርላንድ Rory ኦኮነር ጀርባ አንድነት, እና አርልና ጥቃት የአይሪሽ ኃይሎች እንደ ደብሊን ውስጥ ራሱን በመዝጊያ. ሎውረንስ አንድ ክፍያ ላይ ተፅዕኖ ለማድረግ እየሞከረ ሳለ: Pembroke ድንገት ጥቃት እና ያልተጠበቀ ድል አሸንፏል.

ሄንሪ ራሱ እንግዲህ, 1171 አየርላንድ ወደ ገባ የአየርላንድ አለቆች በአብዛኞቹ ያስገቡት, እና በአየርላንድ እና በእንግሊዝ መካከል “”መከራ”” መጀመሪያ ጀመረ. 1172 ውስጥ, ሎውረንስ Cashel ላይ ስብሰባ ሲኖዶስ አየርላንድ ላይ ይቀርቡ ጀመር የእንግሊዝኛ ቅጽ ቢያሳልፍ ጳጳስ አድሪያን አራተኛ አንድ በሬ አረጋግጠዋል. ጳጳስ ዳግማዊ አሌክሳንደር አጸኑአቸው ጊዜ ሎውረንስ ትእዛዝ ይቃወማሉ ብለው ተቀብለውታል. 1175 ላይ, ሄንሪ እና Rory ኦኮነር መካከል ውል ለመደራደር ወደ እንግሊዝ ሄደ; ቶማስ ቤኬት ያለውን የአምልኮ በመጎብኘት ላይ ሳለ ጥቃት ነበር. እርሱ 1179 በሮም ያሉትን አጠቃላይ የላተራን ምክር ቤት ተገኝተው, እና አየርላንድ ለእሳቸው ከመቅጨት ተሾምኩ. ቤት መንገድ ላይ ወደ Rory ኦኮነር በመወከል ተጨማሪ ድርድር ለማካሄድ እንግሊዝ ውስጥ ማጥፋት አቆሙ, እና ሄንሪ በ አየርላንድ ለመመለስ የተከለከለ ነበር. እርሱ በኖርማንዲ ውስጥ ሄንሪ ለመጎብኘት ሄዶ የተገለበጠ ውሳኔ አግኝቷል, ነገር ግን በዚያን ጊዜ አየርላንድ ወደ የመልስ ጉዞ ላይ ሞተ. እርሱ 1225 ውስጥ የሰየመቻቸው ነበር.

በሴንት ሎውረንስ ጊዜውን የሚማልደው እና ሲደራደሩ አብዛኛውን ያሳለፈው ሁሉ, እኛም, ሰላም ድርድር እና በጸሎት ስለ ሌሎች ሊያማልድ ዘወትር ተብሎ ነው. እኛ ሁልጊዜ ክርክር ባለበት ሰላም በማምጣት እኛን ለመርዳት አባታችን ላይ በመደወል, ለሌሎች ያለንን የምልጃ ጸሎት እስከ በመላክ ረገድ የበኩላችንን ማድረግ ይፈልጉ ይሆናል.

ጸሎት

ውድ ጌታ ሆይ: ስለ እኛ ሊያማልድ እና ሀገር, ቤተሰቦቻችን, በሕይወታችን ውስጥ ደህንነት መደራደር ማን ሴንት ሎውረንስ እንደ ሰዎች አመሰግናለሁ. እኛ በሴንት ሎውረንስ ለእኛ ያማልዱም ሰላም ስምምነት ላይ ያለንን ሕይወት እንድንኖር እኛን ለመርዳት እንዲቀጥሉ መጠየቅ. አሜን.

ሌሎች ቅዱሳን እኛ ዛሬ ትዝ

ሴንት ጌርበርት (1267), አቦት, ሰማዕት

የእስክንድርያው (311), ጳጳስ, ሰማዕት የቅዱስ ጴጥሮስ

ፖርት ሞሪስ የቅዱስ ሌናርድ (1751), ካህን, ፓሪሽ ተልእኮዎች ጠባቂ

ሴንት ጆን Berchmans (1621), ኢየሱሳዊው ተነፍቶ, መሠዊያ ለሌላቸው ልጆች ጠባቂ

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://catholicexchange.com/st-lawrence-otoole-2؟mc_cid=9d35703cc3&mc_eid=1b58b39849
سانت لورانس أوتول
ولد لورانس في 1128 كابن Murtagh، رئيس مورس]، بالقرب كيلدير، أيرلندا. ولما كنت صبيا، اقتيد الرهائن من قبل مداهمة الملك ديرموت McMurrogh ينستر، ولكن تم تسليمهم إلى أسقف جليندالوغ بعد عامين. أصبح لورانس راهبا في جليندالوغ، وكان اسمه رئيس الدير في 1153، وفي 1161، وكان اسمه رئيس أساقفة دبلن.

وقال انه مفروض الإصلاحات بين رجال الدين، ورفع مستواها عيار رجال الدين الجديد، وفرض الانضباط الصارم في شرائع له. عندما قاد ثورة ديرموت McMurrogh من أيرلندا، طلب الملك مساعدة من الملك هنري الثاني ملك إنجلترا، الذي أرسل جيشا من النبلاء برئاسة ريتشارد دي كلير، إيرل من بيمبروك. انه سقط في أيرلندا عام 1170 وسار في دبلن. في حين كان لورانس التفاوض معه، والرجال وحلفائها ديرموت واغتصاب ونهب في المدينة. عندما توفي فجأة ديرموت، أعلن بمبروك نفسه ملك ينستر مثل زوج ابنة ديرموت إيفا (ابنة لورانس)، ولكن استدعي الى انكلترا هنري. قبل بمبروك قد يعود، وحد الايرلندي وراء روري أوكونور، وإيرل تحصن في دبلن باسم القوات الايرلندية للهجوم. في حين كان لورانس في محاولة لإحداث تسوية، بمبروك هاجم فجأة وفاز فوزا غير متوقع.

هنري نفسه ثم ذهب إلى أيرلندا في 1171، حصل على تقديم أكثر من مشايخ الأيرلندية، وبدأ بداية “”مشاكل”” بين ايرلندا وانجلترا. في 1172، وأكد المجمع الكنسي الذي عقد لورانس في كشل الثور من البابا أدريان الرابع فرض شكل اللغة الإنجليزية من القداس في أيرلندا. قبلت لورانس المراسيم عندما أكد البابا الكسندر الثاني لهم. عام 1175، وقال انه ذهب الى انكلترا للتفاوض على معاهدة بين هنري وروري أوكونور، وتعرضت لهجوم أثناء زيارته لضريح توماس بيكيت. حضر مجمع لاتران العامة في روما في 1179، وعين المندوب البابوي الى ايرلندا. في طريقه إلى منزله انه توقف في انجلترا لإجراء مزيد من المفاوضات نيابة عن روري أوكونور، وحرمانه من العودة الى ايرلندا هنري. ذهب لزيارة هنري في نورماندي وحصلت على قرار عكسه، ولكن بعد ذلك توفي في رحلة العودة الى ايرلندا. طوبت انه في 1225.

كما قضى سانت لورانس الكثير من وقته التوسط والتفاوض، نحن أيضا، ودعا إلى التفاوض من أجل السلام والتوسط نيابة عن الآخرين في الصلاة. قد نسعى دائما للقيام بدورنا في إحلال السلام حيث يوجد الفتنة وارسال ما يصل صلاة التشفع من أجل الآخرين، داعيا الأب لمساعدتنا.

صلاة

عزيزي اللورد، شكرا لك لأولئك مثل سانت لورانس الذي يشفع نيابة عنا والتفاوض من أجل رفاه بلدنا وأسرنا وحياتنا. نطلب سانت لورانس مواصلة يشفع لنا وتساعدنا على أن نعيش حياتنا في سلام ووئام. آمين.

القديسين الآخرين ونحن نتذكر اليوم

القديس سيلفستر (1267)، رئيس الدير، الشهيد

سانت بيتر الاسكندرية (311)، أسقف، الشهيد

سانت ليونارد من ميناء موريس (1751)، الكاهن، راعي البعثات الرعية

القديس يوحنا Berchmans (1621)، اليسوعية مبتدئ، راعي مذبح بنين

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Սուրբ Lawrence O’Toole
Lawrence ծնվել է 1128 որպես Որդու Murtagh պետ Murrays մոտակայքում Kildare, Իռլանդիայում. Որպես տղա, նա պատանդ է վերցվել է raiding թագավորի Dermot McMurrogh մասին Leinster, սակայն նրան շրջվել է եպիսկոպոս Glendalough երկու տարի անց: Lawrence դարձավ միաբան ժամը Glendalough, կոչվել աբբահայր է 1153, իսկ 1161-ին անվանել են արքեպիսկոպոս Դուբլինում:

Նա հարուցվել բարեփոխումներ շրջանում հոգեւորականության, շենացրել տրամաչափի նոր հոգեւորականների, եւ պարտադրվել խիստ կարգապահության իր կանոններով: Երբ մի ապստամբությունը քշում Դերմոտ McMurrogh Իռլանդիայում, թագավորը ձգտում օգնությունը թագավորի Հենրի Բ Անգլիայի, ով ուղարկեց բանակ իր Ազնիվների գլխավորությամբ Ռիչարդ դե Clare, Earl of Pembroke. Նա վայրէջք է կատարել Իռլանդիայի 1170 եւ երթով ին Դուբլինում: Մինչ Lawrence բանակցում էր նրա հետ, Դերմոտ տղամարդկանց եւ դաշնակիցները բռնաբարել եւ կողոպտեցին այն քաղաքը: Երբ Դերմոտ հանկարծամահ, Pembroke իրեն հռչակեց Թագավոր Leinster որպես ամուսնու Դերմոտ դստեր Եվա (Լորենսի զարմուհին), սակայն նրան հիշեցրել է Անգլիայում կողմից Henry. Նախքան Pembroke կարող վերադառնալ, իռլանդացիները միավորված ետեւում Rory O’Connor, իսկ Earl բարիկադավորված իրեն Դուբլինում, ինչպես Իռլանդիայի ուժերի հարձակման: Մինչ Lawrence փորձում էր իրականացնել կարգավորմանը, Pembroke հանկարծակի հարձակման եւ նվաճել է անսպասելի հաղթանակ.

Henry ինքն է, ապա գնացել է Իռլանդիայի 1171, ստացել ներկայացնելու մասը իռլանդական տոհմապետները, եւ սկիզբն է «մտահոգում» միջեւ Իռլանդիայի եւ Անգլիայի սկսվեց: Ի 1172, մի ժողովը Lawrence գումարվել է Cashel հաստատեց ցուլ Հռոմի Ադրիան IV պարտադրողները անգլերեն ձեւը պատարագի վերաբերյալ Իռլանդիայում. Lawrence ընդունել է հրամանագրեր, երբ Պապ Ալեքսանդր II ամրացուցին: Ի 1175, նա գնաց Անգլիա բանակցել միջեւ կնքված պայմանագիրը Հենրի եւ Rory O’Connor, եւ հարձակման է ենթարկվել, իսկ այցելելով սրբություն Թոմաս Becket: Նա մասնակցել է գլխավոր Lateran խորհրդին Հռոմում 1179, եւ նշանակվել papal պատվիրակի Իռլանդիա: Իր ճանապարհով տուն, նա դադարել դուրս Անգլիայում հետագա բանակցությունները վարել անունից Rory O’Connor, եւ արգելվում է վերադառնալ Իռլանդիա կողմից Henry. Նա գնաց այցելելու Անրին Նորմանդիայում եւ ստացել այդ որոշումը անշրջելի, բայց հետո մահացել է վերադարձնելու ուղեւորության Իռլանդիայում. Նա canonized 1225.

Ճիշտ այնպես, ինչպես Սուրբ Lawrence ծախսել շատ իր ժամանակի միջնորդում եւ բանակցություններ է վարում, մենք էլ, կոչված են բանակցել խաղաղության եւ միջնորդում անունից ուրիշների աղոթքի. Թող որ մենք միշտ ձգտում ենք անել մեր մասը բերելու խաղաղություն, որտեղ կա հակառակութիւն եւ ուղարկելով մեր Միջնորդական աղոթքները ուրիշների համար, կոչ անելով մեր Հորը օգնել մեզ.

աղոթք

Հարգելի Տէր, շնորհակալություն նրանց համար նման է Սուրբ Lawrence, ովքեր միջնորդում է մեր անունից եւ բանակցել է բարեկեցության մեր երկրի, մեր ընտանիքների, մեր կյանքում: Մենք խնդրում ենք, որ Սուրբ Lawrence շարունակում են բարեխոսել է մեզ համար, եւ օգնել է մեզ ապրել մեր կյանքը խաղաղության եւ ներդաշնակության: Ամէն:

Այլ Սրբեր մենք հիշում ենք այսօր

Սուրբ Sylvester (1267), աբբահայր, Նահատակ

Սուրբ Պետրոս Ալեքսանդրիայում (311), եպիսկոպոս, Նահատակ

Սուրբ Լեոնարդ Պորտ Maurice (1751), քահանա, Patron ծխական առաքելությունների

Սուրբ Հովհաննես Berchmans (1621), կեղծավոր novice, Patron զոհասեղանին Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence Kildare yaxın Murtagh oğlu Murrays rəisi, İrlandiya kimi 1128-ci ildə anadan olub. Bir oğlan kimi, o, Leinster basqın King Dermot McMurrogh tərəfindən girov götürülüb, lakin iki ildən sonra Glendalough yepiskopu təhvil verildi. Lawrence, Glendalough bir rahib oldu 1153 rahib seçildi və 1161-ci ildə, Dublin arxiyepiskop adlandırılmışdır.

O, ruhanilər arasında islahatların təsis yeni ruhanilərin çaplı təkmilləşdirilmiş və onun toplardan ciddi nizam-intizam tətbiq. bir üsyan İrlandiya Dermot McMurrogh sürdü zaman, King Richard de Clare, Pembroke və Earl başçılıq etdiyi zadəganlarının bir ordu göndərilib İngiltərə King Henry II kömək istədi. O, 1170-ci ildə İrlandiyada endi və Dublin üzərinə getdi. Lawrence onunla danışıqlar olsa da, Dermot adamları və müttəfiqləri təcavüz və şəhər talan ediblər. Dermot birdən vəfat etdikdə, Pembroke Dermot qızı Eva (Lawrence qardaşı) və həyat yoldaşı kimi özünü Leinster Kralı elan, lakin Henry İngiltərəyə geri çağırılıb. Pembroke qayıtmaq bilər əvvəl, Irish Rory O’Connor arxasında birləşdirir, və qraf hücum İrlandiya qüvvələri Dublin özünü barrikada qurdu. Lawrence həll təsir etməyə çalışırdı baxmayaraq, Pembroke qəflətən hücum gözlənilməz qələbə qazandı.

Henry özü sonra, 1171-ci ildə İrlandiyaya getdi İrlandiya ə’yanlar ən təqdim qəbul və İrlandiya və İngiltərə arasında “”çətinliklər”” başlanğıcı başladı. 1172-ci ildə, Lawrence Cashel çağırılmış bir Sinodu İrlandiya komünyon İngilis şəklində tətbiq Papa Adrian IV bir öküz təsdiqləyib. Papa Aleksandr II onları təsdiq zaman Lawrence sərəncamlar qəbul etdi. 1175-ci ildə o, Henry və Rory O’Connor arasında müqavilə danışıqlar İngiltərəyə getdi və Thomas Becket of Shrine gəzərkən hücuma uğradı. O, 1179-ci ildə Romada General Lateran Şurası qatıldığı və İrlandiya papal elçi təyin edildi. onun yolu ev o Rory O’Connor adından daha danışıqlar aparmaq üçün İngiltərədə off dayandırılıb və Henry İrlandiya qayıtmaq qadağan idi. O, Normandy Henry ziyarətə getdi və bərpa qərar var, lakin sonra İrlandiya qaytarılması səfər vəfat edib. O, 1225-ci ildə canonized edilib.

St. Lawrence öz dövrünün vəsatət və danışıqlar sərf kimi, biz də, sülh üçün danışıqlar və dua başqaları adından şəfaət deyilir. biz həmişə fitnə var sülh gətirən və bizə kömək etmək üçün Atamız çağıran, başqaları üçün bizim intercessory namaz göndərilməsi üzərimizə düşəni etməyə cəhd edə bilər.

namaz

Hörmətli Lord bizim adımıza şəfaət və ölkəmizə, bizim ailə, həyatımızın rifahı üçün danışıqlar edən St. Lawrence istəyirəm olanlar üçün təşəkkür edirəm. Biz St. Lawrence bizim üçün şəfaət sülh və harmoniya həyatımızı yaşamaq kömək etməyə davam rica edirik. Amin.

Digər Saints Biz bu gün xatırlayıram

St. Sylvester (1267), Abbot, Şəhid

Alexandria (311), Bishop, Şəhid St. Peter

Port Maurice Sankt Leonard (1751), Priest, Parish nümayəndəlikləri Patron

St. John Berchmans (1621), Cizvit təcrübəsiz, qurbangah Boys Patron

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lorentzo O’Toole
Lawrence 1128 urtean jaio zen Murtagh Semea Murrays buruzagiak, gertu Kildare, Ireland bezala. Mutiko bat bezala, hartu zuen bahitu raiding King Dermot Leinstergo McMurrogh arabera, baina ez zen aktibatuta baino Glendalough apezpiku bi urte ondoren. Lawrence monje bihurtu Glendalough at, abade izendatu zuten 1153 urtean, eta 1161ean, Dublin artzapezpiku izendatu zuten.

apaizen artean berrikuntzak zituen, apaizak berria caliber berritu, eta diziplina zorrotza inposatzen bere kanon orrian. matxinada bat gidatzen denean Dermot McMurrogh Irlandatik, erregeak Ingalaterrako Henry II King, nobleek buru Richard de Clare, Pembroke Earl arabera armada bat bidali duten laguntzaz bilatzen. lehorreratu Irlandan zuen 1170 urtean, eta Dublin marched. Lawrence zen hura negoziatu bitartean, Dermot gizon eta aliatuak bortxatu eta hiria arpilatu. Noiz Dermot batean hil zen, Pembroke izendatu zuen bere burua Leinster erregea Dermot alaba Eva (Lawrence iloba) senarra bezala, baina Ingalaterrara gogora ekarri zuten Henry arabera. Aurretik Pembroke itzuli izan, irlandarrak Rory O’Connor atzean batu, eta earl barricaded berak Dublinen eraso Irish indar gisa. Lawrence zen likidazioa eragingo saiatzen den bitartean, Pembroke batean eraso egin eta ustekabeko garaipena lortu zuen.

Henry berak orduan Irlandara joan zen 1171 urtean, irlandar buruzagi gehienak aurkezteko jaso, eta Irlanda eta Ingalaterra arteko “”arazoak”” hasieran hasi zen. 1172 urtean, sinodo bat Lawrence Cashel at convocado Aita Santuak Adrian IV.a zezen bat ingelesez Ireland on liturgia forma inposatu baieztatu. Lawrence onartutako dekretuak denean Pope Alexander II confirma. 1175 urtean, joan zen Ingalaterrara Henry eta Rory O’Connor arteko itun bat negoziatzeko, eta erasotuak izan zen, berriz, Thomas Becket Santutegia bisitatzea. Laterango Kontseilu Nagusiko Erroman ikasi zuen 1179 urtean, eta aita santuaren legatu izendatu zuten Irlandara. Bere etxera bidean baratu zen Ingalaterran Rory O’Connor izenean negoziazioak gehiago egiteko, eta debekatuta zegoen Irlandara itzultzeko Henry arabera. Henry bisitatzeko Normandian joan zen, eta alderantziz erabakia lortu, baina, ondoren, bueltan Irlandara bidaia hil. 1225 urtean kanonizatu zuen.

San Lorentzo ohi zituen othoitz eta negoziazio askoz Just bezala, gehiegi, gaude hemen bakea negoziatzeko eta otoitzean besteen izenean jardun dezaten. Maiatzaren beti bilatzen dugu gure aldetik bakearen eta han tharritamenduric jarriz eta gure otoitzak intercessory sortu bidaltzen besteentzat, gure Aita deituz egiten laguntzeko.

otoitza

Dear Lord, eskerrik asko San Lorenzo bezalako horiek gure izenean jardun dezaten eta gure herrialdean, gure familia, gure bizitza ongizaterako negoziatzeko nor da. San Lorentzo hori jarraitzeko gurekin alde jardun eta gure bizitza bizitzeko bakean eta harmonian lagunduko digu eskatzen dugu. Amen.

Beste Saints Gaur gogoratu dugu

San Silbestre (1267), abadeak, Martiriaren

San Pedrok Alexandria (311), apezpiku, Martiriaren

St. Leonard Port Maurice (1751), Priest, parrokia Misio zaindaria

San Juan Berchmans (1621), jesuita hasibe, Altar Boys zaindaria

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


О’Тул Сэнт-Лоуренс
Лоўрэнс нарадзіўся у 1128 годзе як Сын Мерт, начальнік Murrays, недалёка ад Килдэр, Ірландыя. Як хлопчык, ён быў узяты ў закладнікі набегу караля Дермот McMurrogh Лейнстэр, але быў перавернуць да біскупа Glendalough праз два гады. Лоўрэнс стаў манахам у Glendalough, быў названы ігуменам ў 1153 годзе, а ў 1161 годзе, быў названы арцыбіскупам Дубліна.

Ён увёў рэформы сярод духавенства, мадэрнізаваныя калібр новых клерыкаў, і ўвёў строгую дысцыпліну на сваіх канонаў. Калі паўстанне вымусілі Дермот McMurrogh з Ірландыі, кароль звярнуўся па дапамогу караля Генрыха II Англіі, які накіраваў армію яго дваран на чале з Рычардам дэ Клер, граф Пемброк. Ён прызямліўся ў Ірландыі у 1170 годзе і пайшоў на Дублін. У той час як Лоўрэнс вёў перамовы з ім, мужчыны і саюзнікі Дермот згвалціў і разрабавалі горад. Калі Дермот раптам памёр, Пемброк абвясціў сябе каралём Лейнстэр як муж дачкі Дермот Ева (пляменніца Лоуренса), але быў адкліканы ў Англію Генры. Перад Пемброк можа вярнуцца, ірландская аб’ядналіся за Роры О’Конар, і граф забарыкадаваўся ў Дубліне, як ірландскія войскі атакавалі. У той час як Лоўрэнс спрабаваў ажыццявіць ўрэгуляванне, Пемброк раптам напаў і выйграў нечаканую перамогу.

Сам Генры затым адправіўся ў Ірландыю ў 1171 годзе, атрымаў прадстаўленне большасці ірландскіх правадыроў, а пачатак “”непрыемнасцяў”” паміж Ірландыяй і Англіяй пачаліся. У 1172 годзе сінод Лоўрэнс скліканая ў Кашэл пацвердзіў булу Адрыян IV вялікае ангельскую форму літургіі ў Ірландыі. Лоўрэнс прыняў дэкрэты, калі тата Аляксандр II пацвердзіў іх. У 1175 годзе ён адправіўся ў Англію, каб перамовы па дамове паміж Генры і Роры О’Конар, і перанес напад падчас наведвання Святыню Томаса Бекетаў. Ён прысутнічаў на Генеральнай Латэранскім Саборы ў Рыме ў 1179 годзе, і быў прызначаны папскім легатам у Ірландыю. Па дарозе дадому ён спыніўся ў Англіі, каб правесці далейшыя перамовы ад імя Роры О’Конар, і было забаронена вяртацца ў Ірландыю Генры. Ён адправіўся да Генры ў Нармандыі і атрымаў рашэнне адменена, але затым памёр на зваротным шляху ў Ірландыю. Ён быў кананізаваны ў 1225 годзе.

Гэтак жа, як Сэнт-Лорэнс правёў большую частку свайго часу хадайнічае і вядзенне перамоў, мы таксама пакліканы весці перамовы аб свеце і заступіцца ад імя іншых у малітве. Хай мы заўсёды імкнемся зрабіць сваю ролю ў забеспячэнні свету, дзе ёсць разлад і адпраўляючы нашы Заступнической малітвы за іншых, заклікаючы Айца нашага, каб дапамагчы нам.

малітва

Божа, дзякуй, што для тых, хто, як святога Лаўрэнція, які хадайнічае ад нашага імя і весці перамовы для дабрабыту нашай краіны, нашых сем’яў, нашага жыцця. Мы просім, што Сэнт-Лорэнс працягваюць заступацца за нас і дапаможа нам пражыць сваё жыццё ў свеце і згодзе. Амін.

Іншыя Святыя Мы памятаем Сёньня

Санкт-Сільвестр (1267), ігумен, Мучанік

Святы Пётр Александрыйскі (311), біскуп, пакутнік

Санкт-Леанард Порт-Морыс (1751), святар, заступнік парафіяльных місій

Сэнт-Джон Berchmans (1621), езуіт паслушнікам, заступнік прыслужнікаў

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


সেন্ট লরেন্স O’Toole
লরেন্স Murtagh একটি পুত্র Murrays প্রধান Kildare কাছাকাছি, আয়ারল্যান্ড যেমন 1128 সালে জন্মগ্রহণ করেন. একটি বয় হিসেবে, লেইনস্টার অভিযান রাজা Dermot McMurrogh দ্বারা জিম্মি নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু দুই বছর পর গ্লেনডালু বিশপ উপর পরিণত হয়. লরেন্স গ্লেনডালু একটি ভিক্ষু হয়ে, 1153 মঠাধ্যক্ষ নামে নামকরণ করা হয়, এবং 1161 সালে, ডাবলিন আর্চবিশপ নামে নামকরণ করা হয়.

তিনি পাদরীবর্গ মধ্যে সংস্কারের কৃত, নতুন আলেমদের ধীশক্তি আপগ্রেড, এবং তার ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে কঠোর শৃঙ্খলা আরোপিত. বিদ্রোহ আয়ারল্যান্ড থেকে Dermot McMurrogh ঘটেছে, তখন রাজা ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি II, যারা তার পরিষদবর্গের রিচার্ড ডি ক্লেয়ার, Pembroke আর্ল নেতৃত্বে একটি সেনা প্রেষিত সাহায্য প্রার্থনা করল. তিনি 1170 সালে আয়ারল্যান্ডে অবতরণ এবং ডাবলিন নেভিগেশন মিছিল. লরেন্স তাঁর সঙ্গে সমঝোতা হয়েছিল, Dermot পুরুষ ও মিত্রদের ধর্ষিত এবং শহর লুট করে. যখন Dermot হঠাৎ মারা যান, Pembroke নিজে Dermot কন্যা ইভা (লরেন্সের ভাইঝি) এর স্বামী হিসেবে লেইনস্টার রাজা ঘোষণা করেন, কিন্তু হেনরি ইংল্যান্ডের কাছে ডেকে পাঠান হয়. আগে Pembroke ফিরে আসতে পারে, আইরিশ ররি কোনর পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আর্ল আইরিশ বাহিনী আক্রমণ হিসেবে ডাবলিনের নিজেকে barricaded. লরেন্স একটি উপনিবেশ প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, Pembroke হঠাৎ হামলা চালায় এবং একটি অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করে.

হেনরি নিজেকে তারপর 1171 সালে আয়ারল্যান্ডে গিয়ে আইরিশ সর্দারদের সবচেয়ে দাখিলের প্রাপ্তি, এবং আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার “”অসুবিধা”” শুরুতে শুরু. 1172 সালে একটি সম্মেলন লরেন্স Cashel এ আহূত মনোরম আয়ারল্যান্ড উপর লিটার্জি ইংরেজি ফর্ম পোপ আদ্রিয়ান চতুর্থ একটি ষাঁড় নিশ্চিত. লরেন্স নিয়তি গৃহীত যখন পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয় তাদের নিশ্চিত. 1175 সালে তিনি ইংল্যান্ড যান হেনরি এবং ররি কোনর অধিবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তি বন্দোবস্ত করা, আর সেদিন থোমা Becket এর শ্রাইন সফররত আক্রান্ত হয়েছিল. তিনি 1179 সালে রোমে সাধারণ Lateran কাউন্সিল উপস্থিত এবং আয়ারল্যান্ডে পোপসংক্রান্ত রাজদূত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন. তার বাড়ির দিকে তিনি ইংল্যান্ডে বন্ধ বন্ধ ররি কোনর পক্ষে আরও আলোচনার আচার, এবং হেনরি আয়ারল্যান্ডকে ফিরে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল. তিনি নর্মঁদি হেনরি দেখার জন্য গিয়েছিলাম এবং সিদ্ধান্ত বিপরীত পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আয়ারল্যান্ডে ফিরতি ট্রিপ মারা যান. তিনি 1225 সালে canonized হয়েছিল.

ঠিক যেমন সেন্ট লরেন্স তার সময় মধ্যস্থতা এবং আপস অনেক ব্যয়, আমরাও পথে দিকে তাকিয়ে, শান্তি আলোচনা এবং প্রার্থনায় অন্যদের পক্ষে সুপারিশ করতে বলা হয়. আমরা সবসময় শান্তি যেখানে শত্রুতা নেই আনয়ন এবং অন্যদের জন্য আমাদের মধ্যস্থতা নামাজের পাঠানোর আমাদের পিতার উপর কলিং আমাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের অংশ পালন করার চেষ্টা করতে পারি.

প্রার্থনা

প্রিয় প্রভু, সেন্ট লরেন্স মত যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ এবং আমাদের দেশ, আমাদের পরিবার, আমাদের জীবনে মঙ্গল জন্য আলোচনা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আমরা জিজ্ঞাসা যে সেন্ট লরেন্স আমাদের জন্য সুপারিশ এবং শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে জীবনযাপন করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য অবিরত. আমেন.

অন্যান্য সাধুদের আমরা আজ স্মরণ

সেন্ট সিলভেস্টার স্ট্যালোনের ‘(1267), মঠাধ্যক্ষ, শহীদ

আলেকজান্দ্রিয়া (311), বিশপ, শহীদ সেন্ট পিটার

পোর্ট মরিস সেন্ট লিওনার্ড (1751), প্রিস্ট, প্যারিশ মিশনসমূহের পৃষ্ঠপোষক

সেন্ট জন Berchmans (1621), জেসুইট ব্রতী, বেদি বয়েজ রক্ষাকর্তা

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence je rođen u 1128, kao sin Murtagh, šef Murrays, u blizini Kildare, Irska. Kao dječak, on je talac je racije kralj Dermot McMurrogh Lenster, ali je predati biskup Glendalough nakon dvije godine. Lawrence je postao monah u Glendalough, proglašen je iguman u 1153, i u 1161, imenovan je nadbiskup Dublina.

On je uveo reforme među kler, nadograđena kalibar novih sveštenika, i nametnuti strogu disciplinu na svom kanona. Kada je pobuna vozio Dermot McMurrogh iz Irske, kralj tražio pomoć od kralja Henrija II Engleske, koji je pokušao vojsku svojih plemića na čelu sa Richard de Clare, Earl of Pembroke. On je sletio u Irskoj u 1170 i marširali na Dublin. Dok Lawrence je pregovarao s njim, Dermot ljudi i saveznici silovali i pljačkali grad. Kada Dermot iznenada umro, Pembroke se proglasio kraljem Leinster kao muž Dermot kćer Eva (Lawrence nećaka), ali je podsetio u Englesku Henry. Prije Pembroke mogao da se vrati, Irci ujedinjeni iza Rory O’Connor, a Earl zabarikadirao u Dublinu kao irski snage napale. Dok Lawrence je pokušao da izvrši poravnanje, Pembroke iznenada napao i osvojio neočekivano pobjedu.

sebe Henry onda otišao u Irskoj u 1171, dobio je podnošenje većine irskog poglavara, i počeo na početku “”nevolja”” između Irske i Engleske. U 1172, sinod Lawrence sazvana na Cashel potvrdio bula pape Adrian IV nametanje Engleski oblik liturgije na Irskoj. Lawrence je prihvatila uredbe kada ih je papa Aleksandar II potvrdio. U 1175, on je otišao u Englesku da pregovara o sporazumu između Henry i Rory O’Connor, a napadnut je prilikom obilaska Shrine Thomas Becket. Pohađao je general Laterana Vijeća u Rimu 1179., a imenovan je papin izaslanik u Irsku. Na putu kući zastao je isključen u Engleskoj za vođenje daljnje pregovore u ime Rory O’Connor, a bilo zabranjeno da se vrati u Irsku Henry. Otišao je da posjeti Henry u Normandiji i dobio odluku obrnuta, ali onda je umro na povratku u Irsku. On je proglašen za sveca u 1225.

Baš kao što je St. Lawrence je proveo mnogo vremena posredovanja i pregovaranja, i mi, su pozvani da pregovaraju za mir i posreduje u ime drugih u molitvi. Možemo li uvijek tražiti da uradi svoj dio u uspostavljanju mira u kojima postoji sukob i slanje naš zastupnička molitve za druge, pozivajući na naš Otac da nam pomogne.

molitva

Dragi Bože, hvala ti za sve one poput St. Lawrence, koji posreduje u naše ime i pregovara za dobrobit naše zemlje, naše obitelji, naše živote. Mi tražimo da St. Lawrence i dalje posreduje za nas i pomoći nam da živimo naše živote u miru i harmoniji. Amen.

Ostali Saints Pamtimo Danas

St. Sylvester (1267), Abbot, mučenika

St. Peter Aleksandrijski (311), Bishop, mučenika

St. Leonard Luke Maurice (1751), Priest, pokrovitelj Parish misija

St. John Berchmans (1621), jezuitski Novice, pokrovitelj Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Сейнт Лорънс О’Туул
Лорънс е роден през 1128 като Син на Murtagh, началник на Murrays, в района на Килдеър, Ирландия. Като момче, той беше взет за заложник от набези King Дермът McMurrogh на Ленстър, но се обърна към епископа на Glendalough след две години. Лорънс става монах в Glendalough, е обявен за игумен в 1153, и в 1161, е обявен за архиепископ на Дъблин.

Той образувано реформи сред духовенството, модернизирани калибъра на нови духовници, и наложена строга дисциплина на своите канони. Когато бунт подкара Дермът McMurrogh от Ирландия, царят търсеше помощта на крал Хенри II на Англия, който отправи армия от големците си, начело с Ричард де Клер, граф на Пемброук. Той кацна в Ирландия през 1170 и маршируваха на Дъблин. Докато Лорънс се преговаря с него, мъже и съюзници Дермът на изнасилени и ограбени в града. Когато Дермът внезапно умира, Pembroke се обявява крал на Ленстър като съпругът на дъщеря Дермът Ева (племенница Лорънс), но бе върнат в Англия от Хенри. Преди Пембрук може да се върне, ирландците обединени зад Рори О’Конър, и графът се барикадирал в Дъблин като ирландските сили атакуваха. Докато Лорънс се опитва да извърши уреждане, Pembroke внезапно нападнат и спечели неочаквана победа.

Самият Хенри след това отиде в Ирландия през 1171 г., постъпил подаване на повечето от ирландските вождове, и началото на “”размириците”” между Ирландия и Англия започна. В 1172, а синод Лорънс свиква най-Кашел потвърди бик на папа Адриан IV налагане на английски език под формата на литургията на Ирландия. Лорънс приема постановления, когато папа Александър II ги потвърди. В 1175 г. заминава за Англия, за да преговаря за договор между Хенри и Рори О’Конър, и е бил нападнат по време на посещението на храма на Томас Бекет. Той присъства на Общото Латерански съвет в Рим през 1179, и е назначен за папски легат за Ирландия. На път за вкъщи, той спрял в Англия, за да проведе допълнителни преговори от името на Рори О’Конър, и е забранено да се върне в Ирландия от Хенри. Той отиде да посети Хенри в Нормандия и имам решението обърната, но след това умира на обратния път към Ирландия. Той е канонизиран през 1225.

Точно както Сейнт Лорънс прекарва голяма част от времето си ходатайства и преговори, ние също сме призовани да преговаря за мир и се застъпвам за сметка на други в молитва. Нека винаги се стремим да дадем своя принос за мира, където има кавги и изпращане на нашите ходатайствени молитви за другите, призоваваща нашия Отец, за да ни помогне.

молитва

Господи, благодаря ти за тези, като Сейнт Лорънс, който се застъпи за нас и да преговаря за благосъстоянието на страната ни, семействата ни, живота ни. Молим Сейнт Лорънс продължи да се застъпи за нас и да ни помогне да живеем живота си в мир и хармония. Амин.

Други Saints Помним Днес

Св Силвестър (1267), Abbot, мъченик

Свети Петър Александрийски (311), епископ, мъченик

Св Леонард на Port Морис (1751), Priest, Патрон на Parish мисии

Кантарион Berchmans (1621), Йезуитската новак, Патрон на Олтар Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Sant Llorenç O’Toole
Lawrence va néixer en 1128 com un Fill de Murtagh, cap dels Murray, prop de Kildare, Irlanda. Quan era un nen, va ser pres com a ostatge per l’assalt rei Dermot McMurrogh de Leinster, però va ser posat a disposició del bisbe de Glendalough després de dos anys. Lawrence va esdevenir un monjo a Glendalough, va ser nomenat abat el 1153, i en 1161, va ser nomenat arquebisbe de Dublín.

Ell va instituir reformes en el clergat, actualitzat el calibre dels nous clergues, i va imposar una estricta disciplina en els seus cànons. Quan una revolta va portar Dermot McMurrogh d’Irlanda, el rei va buscar l’ajuda del rei Enric II d’Anglaterra, que va enviar un exèrcit de seus nobles encapçalats per Richard de Clare, comte de Pembroke. Va aterrar a Irlanda en 1170 i va marxar a Dublín. Mentre que Lawrence estava negociant amb ell, els homes i els aliats de Dermot van violar i saquejar la ciutat. Quan Dermot va morir sobtadament, Pembroke va declarar a si mateix rei de Leinster com el marit de la filla de Dermot Eva (neboda de Lawrence), però es va recordar a Anglaterra per Henry. Abans de Pembroke podria tornar, els irlandesos units darrere de Rory O’Connor, i el comte es va atrinxerar a Dublín com les forces irlandeses atacats. Mentre que Lawrence estava tractant d’arribar a un conveni, Pembroke sobtadament va atacar i va guanyar una victòria inesperada.

el propi Enric se’n va anar a Irlanda a 1171, va rebre la submissió de la majoria dels caps irlandesos, i va començar a principis dels “”problemes”” entre Irlanda i Anglaterra. En 1172, un sínode convocat a Cashel Lawrence va confirmar una butlla del Papa Adrià IV imposar la forma de la litúrgia Anglès a Irlanda. Lawrence va acceptar els decrets quan el Papa Alexandre II va confirmar ells. En 1175, es va anar a Anglaterra per negociar un tractat entre Enrique i Rory O’Connor, i va ser atacat durant la seva visita a la capella de Thomas Becket. Va assistir al concili de Laterà general de Roma a 1179, i va ser nomenat llegat papal a Irlanda. En el seu camí a casa es va aturar a Anglaterra per a realitzar noves negociacions en nom de Rory O’Connor, i se li va prohibir tornar a Irlanda per Henry. Va ser a visitar Henry a Normandia i es revoqui la decisió, però després va morir en el viatge de tornada a Irlanda. Va ser canonitzat el 1225.

Igual que Sant Llorenç va passar gran part del seu temps intercedir i negociar, també nosaltres som cridats a negociar la pau i intercedir en nom d’altres en l’oració. Que sempre tractar de fer la nostra part per portar la pau on hi ha conflicte i enviar les nostres pregàries d’intercessió pels altres, demanant al nostre Pare que ens ajudi.

oració

Benvolgut Senyor, gràcies per aquells que, com Sant Llorenç que intercedeixen en el nostre nom i negociar per al benestar del nostre país, les nostres famílies, les nostres vides. Demanem que Sant Llorenç segueixi per nosaltres i ens ajudi a viure la nostra vida en pau i harmonia. Amén.

Altres Sants avui recordem

Sant Silvestre (1267), Abad, Màrtir

Sant Pere d’Alexandria (311), bisbe, màrtir

San Leonardo de Port Maurici (1751), Sacerdot, Patró de les Missions Parroquials

Sant Joan Berchmans (1621), novell Jesuïta, Patró dels Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence natawo sa 1128 ingon nga usa ka Anak sa Murtagh, mga pangulo sa mga Murrays, duol sa Kildare, Ireland. Ingon sa usa ka bata nga lalaki, siya gidala nga bihag sa mga misulong nga Hari Dermot McMurrogh sa Leinster, apan nahimo ngadto sa Obispo sa Glendalough human sa duha ka tuig. Lawrence nahimong usa ka monghe sa Glendalough, ginganlan abbot sa 1153, ug sa 1161, ginganlan Arsobispo sa Dublin.

Siya reporma sa taliwala sa mga klero, upgrade sa kalibre sa bag-ong klero, ug gipatuman higpit nga disiplina sa iyang mga canons. Sa diha nga ang usa ka pag-alsa panon Dermot McMurrogh gikan sa Ireland, nangita sa hari sa tabang sa Hari Henry II sa England, nga gipadala sa usa ka panon sa iyang mga halangdon nga gipangulohan ni Richard de Clare, Earl sa Pembroke. Siya mitugpa sa Ireland sa 1170 ug mimartsa sa Dublin. Samtang Lawrence si negosasyon uban kaniya, ni Dermot mga tawo ug mga kaalyado gilugos ug nanagpanulis sila sa lungsod. Sa diha nga Dermot kalit nga namatay, Pembroke mipahayag sa iyang kaugalingon nga Hari sa Leinster ingon sa bana ni Dermot anak nga babaye Eva (ni Lawrence pag-umangkon), apan nahinumdom sa England ni Henry. Sa wala pa Pembroke makabalik, ang Ireland nahiusa sa luyo Rory O’Connor, ug ang Earl nagbarikada sa iyang kaugalingon sa Dublin ingon sa Ireland nga pwersa giatake. Samtang Lawrence naningkamot sa pag-epekto sa usa ka pamuy-anan, Pembroke kalit giatake ug midaog sa usa ka wala damha nga kadaugan.

Henry sa iyang kaugalingon miadto sa Ireland sa 1171, nakadawat sa pagsumiter sa kadaghanan sa mga Ireland pangulo, ug ang sinugdan sa “”kasamok”” sa taliwala sa Ireland ug sa England nagsugod. Sa 1172, ang usa ka sinodo Lawrence nagtigom sa Cashel nagpamatuod sa usa ka vaca nga lake sa Papa Adrian IV pagpatuman sa Iningles nga matang sa liturhiya sa Ireland. Lawrence midawat sa sugo sa diha nga on kanila Papa Alexander II. Sa 1175, siya miadto ngadto sa England sa negosasyon sa usa ka pagtinabangay sa taliwala Henry ug Rory O’Connor, ug giatake samtang nagbisita sa Shrine ni Thomas Becket. Siya mitambong sa Kinatibuk-ang Konsilyo Laterano sa Roma sa 1179, ug gitudlo sa papa legado sa Ireland. Sa iyang pagpauli siya mihunong sa sa England sa pagpahigayon sa dugang negosasyon alang sa Rory O’Connor, ug gidid-an sa pagbalik sa Ireland ni Henry. Siya miadto aron sa pagbisita sa Henry sa Normandy ug na sa desisyon balihon, apan namatay sa pagbalik ngadto sa Ireland. Siya gikanonisar sa 1225.

Sama nga St. Lawrence migahin sa kadaghanan sa iyang panahon nagpataliwala ug sa negosasyon, kita usab, gitawag sa negosasyon alang sa kalinaw ug pagpangamuyo alang sa uban sa pag-ampo. Unta kita kanunay maningkamot sa pagbuhat sa atong bahin sa pagdala sa kalinaw diin adunay panag-away ug sa pagpadala sa atong pagpatunga nga pag-ampo alang sa uban, nga nagatawag sa atong Amahan aron sa pagtabang kanato.

Pag-ampo

Minahal nga Ginoo, salamat sa mga sama sa St. Lawrence nga pagpangamuyo alang kanato ug negosasyon alang sa kaayohan sa atong nasud, sa atong mga pamilya, sa atong mga kinabuhi. Kita mangutana nga St. Lawrence magpadayon sa pagpangamuyo alang kanato ug sa pagtabang kanato sa pagpuyo sa atong mga kinabuhi diha sa kalinaw ug panag-uyon. Amen.

Ang ubang mga Santos mahinumdom kita Karon

St. Sylvester (1267), Abbot, Martir

San Pedro sa Alejandria (311), Obispo, Martir

St. Leonard sa Port Maurice (1751), nga Pari, Patron sa Parish Misyon

San Juan Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron sa halaran Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence anabadwa mu 1128 monga Mwana wa Murtagh, mkulu wa Murrays, pafupi Kildare, Ireland. Mnyamata, anali agwidwa ndi kukantha King Dermot McMurrogh wa Leinster, koma anasanduka kwa Bishop wa Glendalough patapita zaka ziwiri. Lawrence anakhala wansembe pa Glendalough, dzina lake abbot mu 1153, ndipo mu 1161, dzina lake Bishopu wa Dublin.

Iye anayamba kukonza a ansembe, akweza ndi likungosonyeza achipembedzo latsopano, nayikapo chilango okhwima pa malamulo ake. Pamene anagalukira lankhosa Dermot McMurrogh ku Ireland, mfumu andithandize King Henry II la England, amene anatumiza asilikali a nduna zake lotsogoleredwa ndi Richard de A Clare, Earl wa Pembroke. Iye anafika mu Ireland mu 1170 ndipo anayenda Dublin. Pamene Lawrence anali kukambirana naye, anthu Dermot ndi ogwirizana kugwiriridwa ndi kulandidwa kaŵirikaŵiri mzinda. Pamene Dermot atamwalira, Pembroke ananena kuti Mfumu ya Leinster monga mwamuna wa mwana Dermot a Eva (Lawrence wa mwana), koma anakumbukira kuti England ndi Henry. Pamaso Pembroke abwera, ndi Irish ogwirizana kumbuyo Rory O’Connor ndi Earl anatseka yekha Dublin monga mphamvu Irish anaukira. Pamene Lawrence anali kuyesera mavuto kuthetsa, Pembroke mwadzidzidzi anaukira ndi anapambana kugonjetsa mwadzidzidzi.

Henry yekha ndiye anapita ku Ireland mu 1171, analandira kugonjera ambiri atsogoleri Irish, ndi chiyambi cha “”mavuto”” pakati Ireland ndi England anayamba. Mu 1172, sinodi Lawrence kusonkhana pa Cashel anatsimikizira ng’ombe ya Papa Adrian IV kumukakamiza mawonekedwe English la mapemphero pa Ireland. Lawrence analandira malamulo Papa Alexander II nawalimbikitsa iwo. Mu 1175, iye anapita ku England kukambirana pangano pakati Henry ndi Rory O’Connor, ndipo anaukira atapita kwa Shrine ya Thomas Becket. Iye anafika pa General Lateran Council ku Rome mu 1179, ndipo anasankhidwa papa kazembe ku Ireland. Pa njira kwawo anaima pa England kuchita zokambirana zina m’malo mwa Rory O’Connor, ndipo analetsedwa kuti abwerere ku Ireland ndi Henry. Iye anapita kukaona Henry ku Normandy ndi nacho chigamulo kubwezedwa, koma kenako anamwalira pa ulendo wobwerera ku Ireland. Iye canonized mu 1225.

Monga St. Lawrence nthawi zambiri ake kupembedzera ndi kukambirana, nafenso, amatchedwa kukambirana mtendere ndi kupembedzera m’malo mwa ena m’mapemphero. Tiyeni nthawi zonse amafuna kuchita mbali yathu kubweretsa mtendere pamene pali nkhwidzi ndi kutumiza mapemphero athu intercessory ena, nuyitane pa Atate wathu kuti atithandize.

pemphero

Ambuye wokondedwa, zikomo anthu ngati St. Lawrence amene wakuwapembedzera m’malo mwathu ndi kukambirana za umoyo wa dziko lathu, mabanja athu, miyoyo yathu. Ife tikupempha kuti St. Lawrence kupitiriza kupembedzera ndi kutithandiza kukhala ndi moyo mwamtendere. Amen.

Oyera Other Tisaiwale Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter wa Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard wa Port Maurice (1751), Wansembe, woyang’anira wa Utumwi Parish

St. John Berchmans (1621), Akatolika novice, woyang’anira wa Guwa Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


圣劳伦斯奥图尔
劳伦斯出生于1128年作为一个儿子Murtagh的时,穆雷主任,基尔代尔附近,爱尔兰。作为一个男孩,他被伦斯特的袭击国王德莫特McMurrogh被劫为人质,但两年后,被移交给格兰达洛的主教。劳伦斯出家为僧在格兰达洛,于1153年被任命为住持,并在1161年被评为都柏林大主教。

他设立了改革的神职人员,升级的新神职人员的口径,并在他的大炮实行严格的纪律。当起义,来自爱尔兰开车德莫特McMurrogh,王就想英格兰国王亨利二世,谁派出大臣理查德德克莱尔,彭布罗克伯爵为首的军队的帮助。他降落在爱尔兰在1170和游行在都柏林。虽然劳伦斯和他谈判,德莫特的男人和盟友强奸和洗劫的城市。当德莫特突然去世,彭自称伦斯特国王作为德莫特的女儿伊娃(劳伦斯的侄女)的丈夫,却被亨利召回了对英国。之前彭布罗克可以返回,爱尔兰联合背后罗里·奥康纳,以及伯爵搭成自己在都柏林的攻击力爱尔兰。虽然劳伦斯试图加以解决,彭突然袭击,并赢得了意想不到的胜利。

亨利本人随后来到爱尔兰1171年,收到提交的大部分爱尔兰人头领,爱尔兰和英国之间的“内忧”的开头开始。在1172主教会议召开劳伦斯在卡瑟尔证实阿德里安四世的气势爱尔兰礼仪的英语形式的公牛。劳伦斯接受了法令时,教皇亚历山大二世证实他们。 1175,他去英国洽谈亨利和罗里·奥康纳之间的条约,而来访的托马斯·贝克特的靖国神社遭到袭击。他参加总拉特兰会在罗马1179年,被任命教皇使节爱尔兰。在回家的路上,他在英国停止了开展代罗里·奥康纳的进一步谈判,并且被禁止由亨利返回爱尔兰。他到诺曼底参观亨利和获得推翻了判决,但后来死在回程爱尔兰。他于1225被册封。

正如圣劳伦斯花了大量的时间和祈求谈判,我们也被称为为和平谈判和说情人在祈祷。愿我们总是力求尽我们的安邦那里是纷争和发送我们的代祷他人,呼吁我们的父亲来帮助我们。

祷告

亲爱的上帝,谢谢你对那些喜欢圣劳伦斯谁我们出面调解,并为我们的国家,我们的家庭,我们的生活福祉的谈判。我们要求圣劳伦斯继续说情我们,帮助我们的生活我们的生活在和平与和谐。阿门。

其他圣人我们记住今天

圣西尔维斯特(1267),方丈,烈士

亚历山大(311),主教,烈士的圣彼得

莫里斯港口圣·伦纳德(1751年),牧师,教区传教赞助

圣约翰BERCHMANS(1621),耶稣会的新手,祭坛男孩赞助

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


聖勞倫斯奧圖爾
勞倫斯出生於1128年作為一個兒子Murtagh的時,穆雷主任,基爾代爾附近,愛爾蘭。作為一個男孩,他被倫斯特的襲擊國王德莫特McMurrogh被劫為人質,但兩年後,被移交給格蘭達洛的主教。勞倫斯出家為僧在格蘭達洛,於1153年被任命為住持,並在1161年被評為都柏林大主教。

他設立了改革的神職人員,升級的新神職人員的口徑,並在他的大砲實行嚴格的紀律。當起義,來自愛爾蘭開車德莫特McMurrogh,王就想英格蘭國王亨利二世,誰派出大臣理查德德克萊爾,彭布羅克伯爵為首的軍隊的幫助。他降落在愛爾蘭在1170和遊行在都柏林。雖然勞倫斯和他談判,德莫特的男人和盟友強姦和洗劫的城市。當德莫特突然去世,彭自稱倫斯特國王作為德莫特的女兒伊娃(勞倫斯的侄女)的丈夫,卻被亨利召回了對英國。之前彭布羅克可以返回,愛爾蘭聯合背後羅裡·奧康納,以及伯爵搭成自己在都柏林的攻擊力愛爾蘭。雖然勞倫斯試圖加以解決,彭突然襲擊,並贏得了意想不到的勝利。

亨利本人隨後來到愛爾蘭1171年,收到提交的大部分愛爾蘭人頭領,愛爾蘭和英國之間的“內憂”的開頭開始。在1172,一個主教勞倫斯在召開卡瑟爾證實阿德里安四世的氣勢愛爾蘭禮儀的英語形式的公牛。勞倫斯接受了法令時,教皇亞歷山大二世證實他們。 1175,他去英國洽談亨利和羅裡·奧康納之間的條約,而來訪的托馬斯·貝克特的靖國神社遭到襲擊。他參加總拉特蘭會在羅馬1179年,被任命教皇使節愛爾蘭。在回家的路上,他在英國停止了開展代羅裡·奧康納的進一步談判,並且被禁止由亨利返回愛爾蘭。他到諾曼底參觀亨利和獲得推翻了判決,但後來死在回程愛爾蘭。他於1225被冊封。

正如聖勞倫斯花了大量的時間和祈求談判,我們也被稱為為和平談判和說情人在祈禱。願我們總是力求盡我們的安邦那裡是紛爭和發送我們的代禱他人,呼籲我們的父親來幫助我們。

禱告

親愛的上帝,謝謝你對那些喜歡聖勞倫斯誰我們出面調解,並為我們的國家,我們的家庭,我們的生活福祉的談判。我們要求聖勞倫斯繼續說情我們,幫助我們的生活我們的生活在和平與和諧。阿門。

其他聖人我們記住今天

聖西爾維斯特(1267年),住持,烈士

亞歷山大(311),主教,烈士的聖彼得

莫里斯港口聖·倫納德(1751年),牧師,教區傳教贊助

聖約翰BERCHMANS(1621),耶穌會的新手,祭壇男孩贊助

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Santa Lawrence O’Toole
Lawrence hè natu in 1128 comu un figghiu di Murtagh, capu di l ‘Murrays, vicinu à Dublin, Irlanda. Comu un picciriddu, ci era statu fattu si tenienu cum’è da u capiau na King Dermot McMurrogh d ‘Irlanda, ma fu girò sopra à u palazzu di Cork doppu dui anni. Lawrence addivintau nu monacu a Cork, fù chjamatu abbati in 1153, è in 1161, fu battiata accussì pozzu sfugari di Dublin.

Iddu mpostu pussìbbili tra lu cleru, aghjurnamentu u calibre di novu clerics, è impostu s’imponi una disciplina in u so canonichi. Quandu una rivolta di farru Dermot McMurrogh da Ireland, u rè, circava l’aiutu di u rè Arricu II di l ‘Inghilterra, chì dispatched un esercitu di a so nobili, guidatu dû Richard De Chiara, Earl di Pembroke. Sbarcò in Irlanda in 1170 e marciau nantu à Dublin. Mentri Lawrence era di niguzià cun ellu, omi è alliati, l’Dermot furzate è sacchighjatu a cità. Quandu Dermot murìu mpruvvisamenti, Pembroke stissu chiamau, re di Irlanda com’è u maritu di a figliola di u Dermot Eva (nipote d’Lawrence), ma fu richiamatu à l ‘Inghilterra par Henry. Prima di Pembroke pudia vultà, i irlandese unitu daretu à Rory O’Connor, è u palatine stessu Saracini in Dublin comu li forzi irlandese attaccatu. Mentri Lawrence fu piazzà a sesta un stabilimentu, Pembroke di colpu, attaccò è vinciutu una vittoria inaspettata.

Arricu si po si n’andò in Irlanda in 1171, riciveru la suttumissioni di a maiò parti di l ‘capusquatra irlandese, e lu nizziu di l’ “”guai”” tra Irlanda è l ‘Inghilterra messe. In u 1172, un synod | Lawrence convened à Cashel cunfirmatu una bolla di papa Adrian IV fannu la forma francese di u liturgy nantu à Irlanda. Lawrence accittau la dicreti quandu Papa Lissandru II elli cunfirmatu. In u 1175, si n’andò à l ‘Inghilterra à neguzià un trattatu trà Henry è Rory O’Connor, è era attaccatu mentre di visità u sepolcro di Thomas âme. Iddu friquintau lu Cunsigghiu Ginirali in Laterano a Roma ntô 1179, e fu numinatu cum’è legatu papali à Irlanda. Nantu à a so manera casa, si firmò off in Inghilterra à cuntrullà più li niguzziati pi Curradinu di Rory O’Connor, è era pruibitu à vultà in Irlanda par Henry. Jì subbitu a fari visita Henry in Normandia e te la dicisioni cuntrariu, ma murìu di corpu nantu à u viaghju ritornu à Irlanda. Iddu era canunizatu in 1225.

Just comu St. Lawrence spesu assai di a so giuventù interceding è di niguzià, avemu troppu, sò stati chjamati per neguzià per a pace è intercede nantu à nomi di autri a prighera. Chì avemu sempre circatu di fà parti a nostra a ripristinari la paci, unni ci hè lite, e mannava ‘na nostre prichere intercessory per altri, cunsultendu u nostru Babbu par aiutà à noi.

Santa Lucia Luntana

Caru Signuri, vi ringraziu per quelli cum’è St. Lawrence chì intercede nantu à i nostri nomi è neguzià per u binistà di u nostru paese, a nostra famiglia, a nostra vita. Nuàutri pregamu chi St. Lawrence cuntinuvà à intercede per noi è aiutani à campà a nostra vita in pace è armunia. Amen.

Autres Grimaldi Avemu sapere Aujourd’hui

Santa Maria Sylvester (1267), Abbot, Martire

San Petru di Alissandria (311), chef, Martire

Santa Leonard di Port Maurice (1751), Priest, Patron di e missione Parrocchia

San Ghjuvanni Berchmans (1621), Jesuit nuvizziu e puru, Patron di Viterbo Corses

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence je rođen u 1128 kao Sin Murtagh, glavari među Murrays, blizu Kildare, Irska. Kao dječak, bio je taoci od raiding kralja Dermot McMurrogh od Leinster, ali je bio predan biskupu Glendalough nakon dvije godine. Lawrence je postao monah u Glendalough, dobio je ime opata u 1153, a 1161, a ime je dobio nadbiskup Dublina.

On je pokrenuo reforme među svećenstvom, nadograđen kalibar novih svećenika, te nametnuti strogu disciplinu na njegovim kanonima. Kada revolt vozio Dermot McMurrogh iz Irske, tražio je pomoć od kralja Henry II, kralj Engleske, koji je poslan vojsku njegovih velikaša na čelu sa Richard de Clare, Earl of Pembroke. On je sletio u Irskoj u 1170. i krenuo na Dublin. Dok Lawrence pregovara s njim, Dermot je muškarci i saveznici silovali i pljačkali grad. Kad Dermot iznenada umro, Pembroke sebe proglasio kraljem Leinster kao supruga Dermot kćeri Eve (Lovre nećakinja), ali je podsjetio da se u Engleskoj Henry. Prije Pembroke mogao vratiti, Irci ujedinjeni iza Rory O’Connor, a grof se zabarikadirali u Dublinu kao irski snage napale. Dok Lawrence je pokušavao utjecati na nagodbu, Pembroke iznenada napao i osvojio neočekivanu pobjedu.

Sam Henry zatim je otišao u Irsku u 1171, dobio podnošenje većina irskih poglavara, a početak od “”problema”” između Irske i Engleske počela. U 1172, Sinoda Lawrence održati u Cashel potvrdio buli pape Adrian IV izricanju engleski oblik liturgije na Irsku. Lawrence prihvatila uredbe, kada ih je papa Aleksandar II je potvrdio. U 1175, on je otišao u Englesku na pregovore o ugovoru između Henryja i Rory O’Connor, a napadnut je tijekom posjeta svetište Thomas Becket. Pohađao Opću Lateranskog vijeće u Rimu 1179., a imenovan je papin legat u Irsku. Na putu kući je svratio u Engleskoj da provede daljnje pregovore u ime Rory O’Connor, a bilo je zabranjeno da se vrati u Irsku Henry. On je otišao u posjet Henry u Normandiji i dobio odluku obrnuto, ali onda je umro na povratku u Irsku. On je proglašen svetim 1225..

Baš kao što je St. Lawrence je proveo veći dio svog vremena posreduje i pregovara, mi također, pozvani na pregovore za mir i zagovaram za račun drugih u molitvi. Neka mi uvijek nastojati učiniti naš dio u uspostavi mira u kojima postoji sukob i slanje naše zagovorne molitve za druge, pozivajući se na našeg Oca da nam pomogne.

Molitva

Dragi Bože, hvala ti za one poput sv koji posreduje za nas i pregovarati za dobrobit naše zemlje, naše obitelji, naše živote. Tražimo da St. Lawrence i dalje zauzimati za nas i pomoći nam da živimo svoj život u miru i harmoniji. Amen.

Drugi Sveci se sjetimo danas

St. Sylvester (1267), opat, mučenik

St. Peter Aleksandrijski (311), biskup i mučenik

St. Leonardo Portomauricijski (1751), svećenik, zaštitnika župne misije

St. John Berchmans (1621), isusovac početnik, zaštitnik ministranata Dječaci

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence blev født i 1128 som en Søn Murtagh, chef for Murrays, nær Kildare, Irland. Som dreng blev han taget som gidsel af den raiding kong Dermot McMurrogh of Leinster, men blev overgivet til biskoppen af Glendalough efter to år. Lawrence blev en munk ved Glendalough, blev navngivet abbed i 1153, og i 1161, blev opkaldt ærkebiskoppen af Dublin.

Han iværksatte reformer blandt gejstligheden, opgraderede den kaliber af nye gejstlige, og indførte en streng disciplin på sine kanoner. Når et oprør kørte Dermot McMurrogh fra Irland, kongen søgte hjælp af kong Henry II af England, der afsendt en hær af sine adelige ledet af Richard de Clare, Earl of Pembroke. Han landede i Irland i 1170 og marcherede på Dublin. Mens Lawrence forhandlede med ham, Dermot mænd og allierede voldtaget og plyndrede byen. Når Dermot pludselig døde, Pembroke erklærede sig konge af Leinster som manden af Dermot datter Eva (Lawrence niece), men blev kaldt tilbage til England af Henry. Før Pembroke kunne vende tilbage, den irske forenet bag Rory O’Connor, og jarlen barrikaderet sig i Dublin, da de irske kræfter angreb. Mens Lawrence forsøgte at gennemføre en løsning, Pembroke pludselig angrebet og vandt en uventet sejr.

Henry selv gik derefter til Irland i 1171 modtog fremlæggelse af de fleste af de irske høvdinge, og i begyndelsen af de “”problemer”” mellem Irland og England begyndte. I 1172, en synode Lawrence indkaldes Cashel bekræftede en tyr af pave Adrian IV pålægge den engelske form af liturgien på Irland. Lawrence accepteret dekreter, når pave Alexander II bekræftet dem. I 1175 gik han til England for at forhandle en traktat mellem Henry og Rory O’Connor, og blev angrebet, mens du besøger Shrine af Thomas Becket. Han deltog i General Lateran Råd i Rom i 1179, og blev udnævnt pavelige legat til Irland. På vej hjem stoppede han ud i England for at foretage yderligere forhandlinger på vegne af Rory O’Connor, og blev forbudt at vende tilbage til Irland med Henry. Han besøgte Henry i Normandiet og fik afgørelsen vendt, men så døde på returflyvning til Irland. Han blev kanoniseret i 1225.

Ligesom St. Lawrence brugte meget af sin tid forbøn og forhandle, vi også er kaldet til at forhandle om fred og forbøn på vegne af andre i bøn. Må vi altid forsøge at gøre vores del i at bringe fred, hvor der er strid og sende op vores forbøn for andre, opfordrer vor Fader at hjælpe os.

Bøn

Kære Herre, tak for dem, der ligesom St. Lawrence som forbøn på vores vegne og forhandle for trivsel i vores land, vores familier, vores liv. Vi beder om, at St. Lawrence fortsat forbøn for os og hjælpe os til at leve vores liv i fred og harmoni. Amen.

Andre hellige Vi husker i dag

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter i Alexandria (311), biskop, Martyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Patron af Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron of Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence werd geboren in 1128 als zoon van Murtagh, chef van de Murrays, in de buurt van Kildare, Ierland. Als jongen werd hij gegijzeld door de overvallen koning Dermot McMurrogh van Leinster, maar werd overgedragen aan de bisschop van Glendalough na twee jaar. Lawrence werd een monnik in Glendalough, werd uitgeroepen tot abt in 1153, en in 1161, werd uitgeroepen tot aartsbisschop van Dublin.

Hij stelde hervormingen onder de geestelijkheid, verbeterde het kaliber van nieuwe geestelijken, en legde strenge discipline op zijn canons. Bij een opstand reed Dermot McMurrogh uit Ierland, de koning zocht de hulp van koning Hendrik II van Engeland, die een leger van zijn edelen onder leiding van Richard de Clare, graaf van Pembroke verzonden. Hij landde in Ierland in 1170 en marcheerden op Dublin. Terwijl Lawrence was in onderhandeling met hem, mannen en bondgenoten Dermot’s verkracht en geplunderd de stad. Toen Dermot plotseling overleed, Pembroke verklaarde zichzelf tot koning van Leinster als de echtgenoot van Dermot’s dochter Eva (Lawrence’s nicht), maar werd teruggeroepen naar Engeland door Henry. Voordat Pembroke kon terugkeren, de Ierse verenigd achter Rory O’Connor, en de graaf gebarricadeerd zich in Dublin als de Ierse troepen aangevallen. Terwijl Lawrence probeerde om een schikking te bewerkstelligen, Pembroke plotseling aangevallen en won een onverwachte overwinning.

Henry zelf ging vervolgens naar Ierland in 1171, kreeg de indiening van het grootste deel van de Ierse leiders, en het begin van de “”problemen”” tussen Ierland en Engeland begon. In 1172, een synode Lawrence bijeengeroepen op Cashel bevestigde een bul van Paus Adrianus IV opleggen van de Engels vorm van de liturgie op Ierland. Lawrence aanvaard de decreten toen paus Alexander II hen bevestigd. In 1175 ging hij naar Engeland om te onderhandelen over een verdrag tussen Henry en Rory O’Connor, en werd aangevallen tijdens een bezoek aan het heiligdom van Thomas Becket. Hij woonde de Algemene Raad van Lateranen in Rome in 1179, en werd benoemd tot pauselijke legaat aan Ierland. Op zijn weg naar huis stopte hij af in Engeland om verdere onderhandelingen namens Rory O’Connor te voeren, en werd verboden om terug te keren naar Ierland door Henry. Hij ging naar Henry bezoeken in Normandië en kreeg de beslissing teruggedraaid, maar toen stierf op de terugreis naar Ierland. Hij werd heilig verklaard in 1225.

Net zoals St. Lawrence veel van zijn tijd bemiddelen en onderhandelen doorgebracht, ook wij, worden opgeroepen om te onderhandelen voor vrede en spreek namens anderen in gebed. Mogen wij altijd op zoek om ons deel doen in het brengen van vrede waar sprake is van strijd en het verzenden van onze voorbeden voor anderen, een beroep op onze Vader om ons te helpen.

Gebed

Lieve Heer, dank u voor degenen zoals St. Lawrence, die bemiddelen namens ons en onderhandelen voor het welzijn van ons land, onze families, ons leven. We vragen dat St. Lawrence blijven bemiddelen voor ons en ons helpen om ons leven te leven in vrede en harmonie. Amen.

Andere Saints We herinneren ons vandaag

St. Sylvester (1267), abt, Martyr

St. Peter van Alexandrië (311), bisschop, Martyr

St. Leonard van Port Maurice (1751), Priest, Beschermheer van Parish Missions

St. Jan Berchmans (1621), jezuïet novice, Beschermheer van misdienaars

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence se narodil v roce 1128 jako syn Murtagh, vedoucí Murrays, v blízkosti Kildare, Irsko. Jako chlapec, on byl vzat jako rukojmí útočit krále Dermot McMurrogh Leinster, ale byl obrácen k biskupovi Glendalough po dvou letech. Lawrence se stal mnichem v Glendalough, byl jmenován opatem v 1153, a v 1161, byl jmenován arcibiskupem Dublinu.

On zavedl reformy mezi duchovenstvem, modernizované kalibr nových duchovních, a uložil přísnou kázeň na jeho kanovníků. Když se revolta jel Dermot McMurrogh z Irska, král hledal pomoc krále Jindřicha II Anglie, kdo odeslal armádu svých šlechticů v čele s Richardem de Clare, hrabě z Pembroke. Ten přistál v Irsku v roce 1170 a pochodoval na Dublinu. Zatímco Lawrence vyjednával s ním, Dermot muži a spojenci znásilněna a vyplenili město. Když Dermot náhle zemřel, Pembroke prohlásil se Kingem Leinster jako manžel Dermot dcery Eva (Lawrence neteř), ale byl odvolán do Anglie Henry. Než Pembroke mohl vrátit, irský jednotně za Rory O’Connor, a hrabě zabarikádoval v Dublinu jako irský síly napadly. Zatímco Lawrence se pokoušel uskutečnit vyrovnání, Pembroke náhle zaútočil a získal překvapivé vítězství.

Henry Sám pak šel do Irska v roce 1171, přijal podrobení většiny irských náčelníků a začátek z “”problémů”” mezi Irskem a Anglii začala. V roce 1172, synod Lawrence svolána na Cashel potvrdil býka Popea Adrian IV ukládající anglickou formu liturgie v Irsku. Lawrence potvrzuji dekrety, když je papež Alexander II potvrzen. V roce 1175 odjel do Anglie vyjednat smlouvu mezi Henrym a Rory O’Connor, a byl napaden při návštěvě Svatyně Thomase Becketa. Navštěvoval Lateránské Rady pro všeobecné v Římě v roce 1179, a byl jmenován papežského legáta do Irska. Na cestě domů se zastavil v Anglii provést další jednání jménem Rory O’Connor, a byl zakázán návrat do Irska Henry. On šel na návštěvu Henry v Normandii a dostal toto rozhodnutí zvrátit, ale pak zemřel na zpáteční cestu do Irska. On byl vysvěcen v 1225.

Stejně jako St. Lawrence strávil velkou část svého času přimlouvá a vyjednávání, i my, se nazývají vyjednávat o míru a přimlouvám se za ostatní v modlitbě. Kéž bychom vždy snažit dělat svou roli v přinášení míru tam, kde je svár a odesílání naše přímluvné modlitby za druhým, volání na náš Otec, aby nám pomohli.

Modlitba

Drahý Pane, děkuji za ty, jako svatého Vavřince, kteří přimlouvám naším jménem a vyjednávat o blaho naší země, našich rodin, našich životech. Žádáme, aby Svatovavřinecké i nadále přimlouvám se za námi a pomáhají nám žít svůj život v míru a harmonii. Amen.

Ostatní Saints Pamatujeme si dnes

St. Sylvester (1267), Abbot, mučedník

St. Peter Alexandrie (311), biskup, mučedník

St. Leonard Port Maurice (1751), Priest, Patron Parish misí

St. John Berchmans (1621), jezuita nováček, Patron ministrantů Boys

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence was born in 1128 as a Son of Murtagh, chief of the Murrays, near Kildare, Ireland. As a boy, he was taken hostage by the raiding King Dermot McMurrogh of Leinster, but was turned over to the Bishop of Glendalough after two years. Lawrence became a monk at Glendalough, was named abbot in 1153, and in 1161, was named Archbishop of Dublin.

He instituted reforms among the clergy, upgraded the caliber of new clerics, and imposed strict discipline on his canons. When a revolt drove Dermot McMurrogh from Ireland, the king sought the help of King Henry II of England, who dispatched an army of his nobles headed by Richard de Clare, Earl of Pembroke. He landed in Ireland in 1170 and marched on Dublin. While Lawrence was negotiating with him, Dermot’s men and allies raped and looted the city. When Dermot suddenly died, Pembroke declared himself King of Leinster as the husband of Dermot’s daughter Eva (Lawrence’s niece), but was recalled to England by Henry. Before Pembroke could return, the Irish united behind Rory O’Connor, and the earl barricaded himself in Dublin as the Irish forces attacked. While Lawrence was trying to effect a settlement, Pembroke suddenly attacked and won an unexpected victory.

Henry himself then went to Ireland in 1171, received the submission of most of the Irish chieftains, and the beginning of the “troubles” between Ireland and England began. In 1172, a synod Lawrence convened at Cashel confirmed a bull of Pope Adrian IV imposing the English form of the liturgy on Ireland. Lawrence accepted the decrees when Pope Alexander II confirmed them. In 1175, he went to England to negotiate a treaty between Henry and Rory O’Connor, and was attacked while visiting the Shrine of Thomas Becket. He attended the General Lateran Council in Rome in 1179, and was appointed papal legate to Ireland. On his way home he stopped off in England to conduct further negotiations on behalf of Rory O’Connor, and was forbidden to return to Ireland by Henry. He went to visit Henry in Normandy and got the decision reversed, but then died on the return trip to Ireland. He was canonized in 1225.

Just as St. Lawrence spent much of his time interceding and negotiating, we too, are called to negotiate for peace and intercede on behalf of others in prayer. May we always seek to do our part in bringing peace where there is strife and sending up our intercessory prayers for others, calling on our Father to help us.

Prayer

Dear Lord, thank you for those like St. Lawrence who intercede on our behalf and negotiate for the well-being of our country, our families, our lives. We ask that St. Lawrence continue to intercede for us and help us to live our lives in peace and harmony. Amen.

Other Saints We remember Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter of Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Patron of Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron of Altar Boys

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence naskiĝis en 1128 kiel filo de Murtagh, estro de la Murrays, proksime Kildare, Irlando. Kiel knabo, li estis prenita ostaĝo fare de la trudenirante Reĝo Dermot McMurrogh de Leinster, sed estis transdonita al la Episkopo de Glendalough post du jaroj. Lawrence iĝis monaĥo ĉe Glendalough, estis enoficigita abato en 1153, kaj en 1161, estis enoficigita Ĉefepiskopo de Dublino.

Li estigis reformojn inter la clero, ĝisdatigita la kalibro de nova klerikoj, kaj postulis striktan disciplinon sur siaj kanonoj. Kiam ribelo forpelis Dermot McMurrogh de Irlando, la reĝo serĉis la helpon de la reĝo Henriko II de Anglio, kiu sendis armeon de liaj altranguloj estrita de Richard de Clare, grafo de Pembroke. Li alteriĝis en Irlando en 1170 kaj marŝis sur Dublino. Dum Lawrence negocis kun li, Dermot viroj kaj aliancanoj seksperfortis kaj prirabis la urbon. Kiam Dermot subite mortis, Pembroke deklaris sin reĝo de Leinster kiel la edzo de Dermot filino Eva (Lawrence nevino), sed estis revokita al Anglio de Henry. Antaŭ Pembroke povis reveni, la irlanda kunigitaj malantaŭ Rory Aŭ’Connor, kaj la grafo barikadis sin en Dublino kiel la irlandaj fortoj atakis. Dum Lawrence provis realigi kompromison, Pembroke subite atakis kaj venkis neatendita venko.

Henry mem poste iris al Irlando en 1171, ricevis la submetiĝon de la plej multaj el la irlandaj estroj, kaj la komenco de la “”problemoj”” inter Irlando kaj Anglio komencis. En 1172, la sinodo Lawrence kunvenigita ĉe Cashel konfirmis taŭro de papo Adrian IV postulante la angla formo de la liturgio sur Irlando. Lawrence akceptis la dekretojn kiam papo Aleksandro II firmigis ilin. En 1175, li iris al Anglio por negoci traktaton inter Henriko kaj Rory Aŭ’Connor, kaj estis atakita dum vizitante la Sanktejo de Thomas Becket. Li ĉeestis la Ĝeneralan Laterana Koncilio en Romo en 1179, kaj estis nomumita papa stipendio al Irlando. Survoje hejmen li haltis ekstere en Anglio konduki pliaj intertraktadoj nome de Rory Aŭ’Connor, kaj estis malpermesita reveni al Irlando por Henriko. Li iris viziti Henry en Normandio kaj ricevis la decidon inversigita, sed tiam mortis sur la revojaĝo al Irlando. Li estis sanktigita en 1225.

Kiel Sankta Laŭrenco pasigis multon da sia tempo propetadas kaj negoci, ni ankaŭ estas nomitaj por negoci por paco kaj propeti nome de aliaj en preĝo. Eble ni ĉiam serĉas fari nian parton en alportanta pacon kie estas malpaco kaj sendante niajn intercessory preĝoj por aliaj, vokante nia Patro helpi nin.

preĝo

Kara Sinjoro, mi dankas vin pro tiuj kiel St. Lawrence kiu propetas por ni kaj negoci por la bonfarto de nia lando, niaj familioj, nia vivoj. Ni petas ke St. Lawrence daŭre defendos nin kaj helpi nin vivi niajn vivojn en paco kaj harmonio. Amen.

Aliaj Sanktuloj Ni memoru Hodiaŭ

Sankt Sylvester (1267), Abato, Martiro

Sankta Petro de Aleksandrio (311), episkopo, martiro

St. Leonard de Haveno Maurice (1751), Pastro, Patrono de Paroko Misioj

Sankta Johano Berchmans (1621), jezuito novico, Patrono de Altaro Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence sündis 1128 Pojana Murtagh, peatoimetaja Murrays lähedal Kildare, Iirimaa. Kuna poiss, ta võeti pantvangi poolt rüüsteretki King Dermot McMurrogh Leinsterin, kuid anti üle piiskop Glendalough kahe aasta pärast. Lawrence sai munk Glendalough, sai nimeks Abboti 1153 ja 1161, sai nimeks peapiiskop Dublin.

Ta algatas reforme vaimulikkonna hulgas, täiendatud kaliibriga uus vaimulikud ja kehtestatud range distsipliin oma kaanonid. Kui mäss sõitis Dermot McMurrogh Iirimaa, kuningas otsis abi King Henry II, kes lähetas armee oma aadlikud eesotsas Richard de Clare, Earl of Pembroke. Ta maandus Iirimaa 1170 ja marssis Dublin. Kuigi Lawrence pidas läbirääkimisi temaga Dermot mehed ja liitlaste vägistati ja rüüstati linna. Kui Dermot äkki suri, Pembroke kuulutas ennast King of Leinster kui abikaasa Dermot tütar Eva (Lawrence õetütar), kuid meenutas, et Inglismaa Henry. Enne Pembroke võib naasta, Iiri üksmeelselt Rory O’Connor, ja Earl sukeldunud ise Dublinis Iiri ründasid. Kuigi Lawrence püüdis mõjutada asula, Pembroke äkki ründas ning võitis ootamatu võit.

Henry ise siis läks Iirimaale 1171, sai esitamise enamik Iiri pealikud ja alguses “”mured”” Iirimaa ja Inglismaa hakkas. Aastal 1172, et sinodi Lawrence kutsutakse Cashel kinnitas pulli kohta Hadrianus IV millega inglise vormis liturgia Iirimaa. Lawrence aktsepteeritud dekreete, kui paavst Alexander II kinnitasid neid. Aastal 1175 läks ta Inglismaale läbirääkimisi lepingu vahel Henry ja Rory O’Connor, ning ründasid külastades pühamu Thomas Becket. Ta käis General Lateraani kirikukogu Roomas 1179 ja nimetati Legaat Iirimaale. Tema viis koju ta peatunud Inglismaal teha täiendavaid nimel läbirääkimisi Rory O’Connor, ja oli keelatud tagasi pöörduda Iirimaa Henry. Ta läks külastada Henry Normandias ja sain otsuse tühistada, kuid siis suri tagasisõiduks Iirimaa. Ta oli kanoniseeritud aastal 1225.

Nii nagu St Lawrence veetis palju oma aega interceding ja läbirääkimisi, me ka kutsutakse läbirääkimisi rahu ja paluma teiste nimel palves. Kas me alati püüdma teha oma osa rahu, kus on tülisid ja saatmine up meie palvetasime teistele, kutsudes meie Isa meid aidata.

Palve

Kallis Issand, aitäh neile, nagu St Lawrence, kes kosta meie eest ja läbirääkimisi heaolu meie riigi, meie pered, meie elu. Palume St. Lawrence jätkata paluma meid ja aitab meil elada oma elu rahu ja harmooniat. Aamen.

Muud Saints Mäletame Täna

St Sylvester (1267), Abbot, märter

St Peter Aleksandria (311), piiskop, märter

St Leonard Port Maurice (1751), Priest, patroon vald Missioonid

Jaani Berchmans (1621), jesuiitide algaja, patroon Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence ay ipinanganak sa 1128 bilang Anak ng Murtagh, hepe ng Murrays, malapit Kildare, Ireland. Bilang isang batang lalaki, siya ay kinuha prenda sa pamamagitan ng raiding Hari Dermot McMurrogh ng Leinster, ngunit ay naka-ibabaw sa Bishop ng Glendalough pagkatapos ng dalawang taon. Lawrence ay naging isang monghe sa Glendalough, ay pinangalanang abbot sa 1153, at sa 1161, ay pinangalanang arsobispo ng Dublin.

Siya nagtatag ng mga reporma kabilang sa mga pastor, na-upgrade ang kakayahan ng bagong clerics, at ipataw mahigpit na disiplina sa kanyang canons. Kapag ang isang pag-aalsa kawan Dermot McMurrogh mula sa Ireland, lalo nang pinagsikapan ng hari sa tulong ni Haring Henry II ng Inglatera, na despatsado isang hukbo ng kanyang mga mahal na tao sa pangunguna ni Richard de Clare, Earl of Pembroke. Siya ay may lupain sa Ireland sa 1170 at marched sa Dublin. Habang Lawrence ay negotiating sa kanya, ni Dermot lalaki at mga kaalyado ginahasa at dambong sa lungsod. Kapag Dermot biglang namatay, Pembroke ipinahayag ang kanyang sarili Hari ng Leinster bilang asawa ng Dermot anak na babae Eva (ni Lawrence pamangking babae), ngunit ay recalled sa England sa pamamagitan ng Henry. Bago Pembroke maaaring bumalik, ang Irish nagkakaisa likod Rory O’Connor, at ang earl barricaded ang kanyang sarili sa Dublin bilang ang Irish pwersa attacked. Habang Lawrence ay sinusubukan sa epekto ng isang kasunduan, Pembroke biglang inaatake at nanalo ng isang hindi inaasahang tagumpay.

Henry sa kanyang sarili pagkatapos ay napunta sa Ireland sa 1171, natanggap ang submission ng karamihan ng mga Irish chieftains, at ang simula ng “”problema”” sa pagitan ng Ireland at Inglatera nagsimula. Sa 1172, ang isang synod Lawrence convened sa Cashel nakumpirma na ang isang torong Pope Adrian IV imposing ang Ingles na form ng liturhiya sa Ireland. Lawrence tinanggap ang decrees kapag sila’y pinapagtibay Pope Alexander II. Sa 1175, siya ay napunta sa England upang makipag-ayos ng isang kasunduan sa pagitan ng Henry at Rory O’Connor, at ay inaatake habang pagbisita sa Shrine of Thomas Becket. Pumasok siya sa General Lateran Council sa Roma noong 1179, at noon ay hihirangin papa sugo sa Ireland. Sa kanyang paraan sa bahay siya tumigil off sa England upang magsagawa ng karagdagang negotiations sa ngalan ng Rory O’Connor, at ipinagbabawal upang bumalik sa Ireland sa pamamagitan ng Henry. Siya napunta sa mga bisitahin Henry sa Normandy at nakuha ang desisyon baligtad, ngunit pagkatapos ay namatay sa pabalik na biyahe sa Ireland. Siya ay canonized sa 1225.

Tulad St. Lawrence nagastos marami ng kanyang panahon interceding at negotiating, tayo rin, ay tinatawag na upang makipag-ayos para sa kapayapaan at mamagitan sa ngalan ng iba sa panalangin. Nawa’y lagi nating hangaring gawin ang aming bahagi sa pagdadala ng kapayapaan kung saan may pag-aawayan at maipapadala ang aming kumakalinga panalangin para sa iba, na tumatawag sa ating Ama upang tulungan tayo.

panalangin

Dear Lord, salamat sa iyo para sa mga tulad ng St. Lawrence na mamagitan para sa atin at makipag-ayos para sa kapakanan ng ating bansa, ang ating mga pamilya, ang aming mga buhay. Hinihiling namin na St. Lawrence patuloy na mamagitan para sa amin at makakatulong sa amin upang mabuhay ang aming mga buhay sa kapayapaan at armonya. Amen.

Iba pang mga Banal Tandaan namin Ngayon

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter ng Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard ng Port Maurice (1751), Priest, Patron ng Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Heswita baguhan, Patron ng Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence syntyi 1128 kuin poika Murtagh, päällikkö Murrays, lähellä Kildare, Irlanti. Koska poika, hän otettiin panttivangiksi jonka ryhmäveneillä kuningas Dermot McMurrogh Leinsterissä, mutta luovutettiin piispa Glendalough kahden vuoden kuluttua. Lawrence tuli munkki Glendalough, nimettiin apotti vuonna 1153, ja vuonna 1161, oli nimeltään arkkipiispa Dublin.

Hän asetti uudistuksia papiston keskuudessa, päivitetty kaliiperi uusien pappien, ja määräsi tiukkaa kuria hänen tykeillä. Kun kapina ajoi Dermot McMurrogh Irlannista, kuningas pyysi apua kuningas Henrik II, joka lähetetään armeija hänen aatelisten johtama Richard de Clare, Earl of Pembroke. Hän laskeutui Irlannissa 1170 ja marssivat Dublin. Vaikka Lawrence neuvotteli hänen kanssaan, Dermot miehet ja liittolaiset raiskataan ja ryöstivät kaupungin. Kun Dermot yllättäen kuoli, Pembroke julisti itsensä King of Leinster aviomiehenä Dermot tytär Eva (Lawrence veljentytär), mutta muistutti Englantiin Henry. Ennen Pembroke voisi palata, Irlannin yhdistynyt takana Rory O’Connor, ja Earl linnoittautunut itse Dublin kuten Irlannin joukot hyökkäsivät. Vaikka Lawrence yritti vaikuttaa ratkaisuun, Pembroke yhtäkkiä hyökkäsi oli odottamaton voitto.

Henry itse sitten meni Irlantiin 1171, sai toimittamisen useimmat Irlannin johtomiehet, ja alku “”ongelmia”” Irlannin ja Englannin alkoi. Vuonna 1172, joka on synodissa Lawrence koolle Cashel vahvisti härkä on Hadrianus IV määräämistä Englanti muoto liturgiapalvelus Irlanti. Lawrence hyväksynyt asetukset, kun paavi Aleksanteri II vahvisti niitä. Vuonna 1175 hän meni Englantiin neuvottelemaan sopimuksen välillä Henry ja Rory O’Connor, ja hyökättiin vieraillessaan Shrine Thomas Becket. Hän osallistui General lateraanisopimuksen neuvosto Roomassa 1179, ja nimitettiin paavin lähettiläs Irlantiin. Kotimatkalla hän pysähtyi pois Englannissa lisätutkimuksiin puolesta neuvottelut Rory O’Connor, ja kiellettiin palata Irlantiin Henry. Hän meni käymään Henry Normandiassa ja sai päätökseen päinvastainen, mutta sitten kuoli paluumatkalla Irlantiin. Hänet kaanonisoitiin 1225.

Aivan kuten St. Lawrence vietti paljon aikaa rukoillen ja neuvotella, mekin, kutsutaan neuvottelemaan rauhasta ja rukoilemaan toisten puolesta rukouksessa. Voimme aina pyrkiä omalta osaltamme tuoda rauha, jossa on riidassa ja lähettäminen jopa meidän esirukouksessaan rukouksia toisille, kehottamalla Isämme auttaa meitä.

rukous

Rakas Herra, kiitos niille, kuten St. Lawrence jotka rukoillakseen puolestamme ja neuvotella hyvinvoinnin maamme, meidän perheet, elämäämme. Pyydämme, että St. Lawrence edelleen rukoile meille ja auttaa meitä elämään elämämme rauhassa ja sopusoinnussa. Amen.

Muut Saints Muistamme tänään

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter Aleksandrian (311), Bishop, Martyr

St. Leonard Port Maurice (1751), Priest, suojelija Parish Missions

St. John Berchmans (1621), jesuiittojen noviisi, suojelija Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


O’Toole Saint-Laurent
Lawrence est né en 1128 en tant que Fils de Murtagh, chef des Murrays, près de Kildare, en Irlande. Comme un garçon, il a été pris en otage par le raid roi Dermot McMurrogh du Leinster, mais a été remis à l’évêque de Glendalough après deux ans. Lawrence est devenu moine à Glendalough, a été nommé abbé en 1153, et en 1161, a été nommé archevêque de Dublin.

Il a institué des réformes au sein du clergé, a amélioré le calibre des nouveaux clercs, et a imposé une discipline stricte sur ses canons. Quand une révolte a conduit Dermot McMurrogh de l’Irlande, le roi a demandé l’aide du roi Henri II d’Angleterre, qui a envoyé une armée de ses nobles dirigés par Richard de Clare, comte de Pembroke. Il a débarqué en Irlande en 1170 et marcha sur Dublin. Alors que Lawrence négociait avec lui, les hommes et les alliés de Dermot violées et ont pillé la ville. Lorsque Dermot est mort subitement, Pembroke se déclara roi de Leinster que le mari de la fille de Dermot Eva (nièce de Lawrence), mais il a été rappelé en Angleterre par Henry. Avant de Pembroke pourrait revenir, les Irlandais unie derrière Rory O’Connor, et le comte se barricade à Dublin que les forces irlandaises attaqués. Alors que Lawrence essayait d’effectuer un règlement, Pembroke soudainement attaqué et a remporté une victoire inattendue.

Henri se rendit ensuite à l’Irlande en 1171, a reçu la soumission de la plupart des chefs irlandais, et le début des «troubles» entre l’Irlande et l’Angleterre a commencé. En 1172, un synode convoqué à Lawrence Cashel a confirmé une bulle du pape Adrien IV imposant la forme anglaise de la liturgie sur l’Irlande. Lawrence a accepté les décrets lorsque le pape Alexandre II les a confirmées. En 1175, il est allé en Angleterre pour négocier un traité entre Henry et Rory O’Connor, et a été attaqué lors de la visite du sanctuaire de Thomas Becket. Il a assisté au Conseil général de Latran à Rome en 1179, et a été nommé légat du pape en Irlande. Sur le chemin du retour, il fait escale en Angleterre pour mener d’autres négociations au nom de Rory O’Connor, et a été interdit de retourner en Irlande par Henry. Il est allé visiter Henry en Normandie et a obtenu la décision renversée, mais est mort sur le voyage de retour en Irlande. Il a été canonisé en 1225.

Tout comme Saint-Laurent a passé beaucoup de son temps intercédant et la négociation, nous aussi, nous sommes appelés à négocier pour la paix et intercéder en faveur des autres dans la prière. Pouvons-nous toujours chercher à faire notre part pour apporter la paix là où il y a des conflits et l’envoi de nos prières d’intercession pour les autres, appelant notre Père pour nous aider.

Prière

Cher Seigneur, je vous remercie pour ceux qui, comme Saint-Laurent qui intercède en notre nom et de négocier pour le bien-être de notre pays, nos familles, nos vies. Nous demandons que Saint-Laurent continue à intercéder pour nous et nous aider à vivre notre vie dans la paix et l’harmonie. Amen.

Autres Saints Nous nous souvenons aujourd’hui

Saint-Sylvestre (1267), abbé, Martyr

Saint-Pierre d’Alexandrie (311), évêque, martyr

Saint-Léonard de Port-Maurice (1751), Prêtre, Patron des Missions paroissiales

St. John Berchmans (1621), jésuite novice, Patron de Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence waard berne yn 1128 as Soan fan Murtagh, haden fen ‘e Radioactive, tichtby Kildare, Ierlân. As jonge, hy waard gizele troch de raiding kening Dermot McMurrogh fan Leinster, mar waard omset oer oan de biskop fan Glendalough nei twa jier. Lawrence waard muonts yn Glendalough, waard neamd abt yn 1153, en yn 1161, waard de namme aartsbiskop fan Dublin.

Hy ynsteld herfoarmingen ûnder de geastlikheid, opwurdearre it kaliber fan nije geastliken, en oplein strange dissipline op syn canons. As in opstân ried Dermot McMurrogh út Ierlân, de kening socht de help fan kening Hindrik II fan Ingelân, dy’t stjoerde in leger fan syn eallju ûnder lieding fan Richard de Clare, greve fan Pembroke. Hy lanne yn Ierlân yn 1170 en marsjearde op Dublin. Wylst Lawrence wie Underhannelings mei him, Dermot fan manlju en bûnsmaten ferkrêfte en plondere de stêd. Doe’t Dermot hommels ferstoar, Pembroke ferklearre himsels kening fan Leinster as de man fan Dermot syn dochter Eva (Lawrence syn nicht), mar waard weromroppen nei Ingelân troch Hindrik. Foardat Pembroke koe werom, de Ierske ferienige efter Rory O’Connor, en de greve barricaded him yn Dublin as it Ierske leger oanfallen. Wylst Lawrence waard besocht om effect in delsetting, Pembroke ynienen oanfallen en wûn in ûnferwachte oerwinning.

Henry him dêrnei gie nei Ierlân yn 1171, krige it yntsjinjen fan it grutste part fan ‘e Ierske haadlingen, en it begjin fan de “”problemen”” tusken Ierlân en Ingelân begûn. Yn 1172, in synoade Lawrence gearroppen by Cashel befêstige in bolle fan paus Adrian IV oplizzen fan de Ingelske foarm fan de liturgy op Ierlân. Lawrence akseptearre de beslutelisten doe’t Paus Alexander II befêstige se. Yn 1175, hy gie nei Ingelân om te ûnderhanneljen in ferdrach tusken Hindrik en Rory O’Connor, en waard oanfallen wylst besite de Shrine fan Thomas Becket. Hy gie nei de Algemiene Lateran Ried yn Rome yn 1179, en waard beneamd ta pauslike legaat nei Ierlân. Op syn wei nei hûs er stoppe ôf yn Ingelân te fieren fierder ûnderhannelings yn opdracht fan Rory O’Connor, en waard ferbean om werom nei Ierlân troch Hindrik. Hy gie op besite Hindrik yn Normandje en krige it beslút omkeard, mar dêrnei stoar op ‘e weromreis nei Ierlân. Hy waard hillich ferklearre yn 1225.

Krekt as St. Lawrence brocht in soad fan syn tiid interceding en Underhannelings, wy ek, wurde neamd om te ûnderhanneljen foar frede en intercede yn opdracht fan oaren yn gebed. Meie wy altyd sykjen te dwaan ús diel yn oantekene frede dêr’t der is skeel en it ferstjoeren op ús intercessory gebeden foar oaren, ropt op ús Heit om ús te helpen.

Bea

Achte Hear, tank foar dy as St. Lawrence dy’t intercede op ús út namme en ûnderhanneljen foar it wolwêzen fan ús lân, ús stamhuzen, ús libben. Wy freegje dat St. Lawrence fierder te intercede foar ús en help ús om te libjen ús libben yn frede en harmony. Amen.

Oare Saints Wy tinke Heute

Sint Sylvester (1267), abt, Martyr

Sint Petrus fan Aleksandrje (311), biskop, Martyr

Sint Leonard fan Port Maurice (1751), Preester, Patron fan Parish Opdrachten

St. John Berchmans (1621), jezuyt novice, Patron fan Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence naceu en 1128 como un Fillo Murtagh, xefe dos Murray, preto de Kildare, en Irlanda. Como un neno, foi levado como refén por invasión Rei Dermot McMurrogh de Leinster, pero foi entregado ao bispo de Glendalough, despois de dous anos. Lawrence tornouse un monxe en Glendalough, foi nomeado abade en 1153 e, en 1161, foi nomeado Arcebispo de Dublín.

El creou reformas entre o clero, actualizado o calibre dos novos clérigos, e impuxo unha disciplina rigorosa nos seus canons. Cando un revolta levou Dermot McMurrogh de Irlanda, o rei procurou a axuda do rei Henrique II de Inglaterra, que enviou un exército de seus nobres liderados por Richard de Clare, conde de Pembroke. El desembarcou en Irlanda en 1170 e marcharon en Dublín. Mentres Lawrence estaba en negociacións con el, homes e aliados de Dermot violada e saquearon a cidade. Cando Dermot morreu de súpeto, Pembroke declarouse rei de Leinster como o marido da filla de Dermot Eva (sobriña de Lawrence), pero foi chamado de volta a Inglaterra por Henry. Antes de Pembroke podería volver, os irlandeses unidos en torno Rory O’Connor, eo conde barricaram-se en Dublín como as forzas irlandeses atacaron. Mentres Lawrence estaba tentando facer unha liquidación, Pembroke súpeto atacaron e conquistaron unha vitoria inesperada.

o propio Enrique, a continuación, foi para a Irlanda en 1171, recibiu a submisión da maioría dos xefes irlandeses, eo inicio dos “”problemas”” entre a Irlanda e Inglaterra comezou. En 1172, un sínodo Lawrence convocada en Cashel confirmou unha bula do Papa Adriano IV impoñer a forma Inglés da liturgia en Irlanda. Lawrence acepto os decretos cando o Papa Alexander II confirmou a eles. En 1175, el foi a Inglaterra para negociar un tratado entre Henry e Rory O’Connor, e foi atacado ao visitar o Santuario de Thomas Becket. El participou do Consello Xeral Letrán, en Roma, en 1179, e foi nomeado legado papal para a Irlanda. No camiño para casa, deixou en Inglaterra, para realizar novas negociacións en nome da Rory O’Connor, e foi prohibido de volver a Irlanda por Henry. Foi visitar Henry en Normandía e obtivo a decisión revertida, pero despois morreu na viaxe de volta para a Irlanda. Foi canonizado en 1225.

Así como St Lawrence pasou a maior parte do seu tempo interceder e negociar, tamén, son chamados a negociar a paz e interceder en nome doutras persoas en oración. Que poidamos sempre buscar facer a nosa parte en traer a paz onde hai conflito e enviar as nosas oracións de intercesión polos outros, invitando noso Pai para axudarnos.

oración

Estimado señor, grazas por aqueles que, como St Lawrence, que interceda no noso nome e negociar co benestar do noso país, as nosas familias, as nosas vidas. Pedimos que St Lawrence continúe interceder por nós e axúdanos a vivir as nosas vidas en paz e harmonía. Amén.

Outros Santos hoxe recordamos

San Silvestre (1267), Abbot, mártir

San Pedro de Alexandria (311), bispo, mártir

San Leonardo de Porto Mauricio (1751), Priest, Padroeira das Misións Paroquiais

St John Berchmans (1621), noviço xesuíta, Patrono da Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence ო’ტული
Lawrence დაიბადა 1128 როგორც ძე Murtagh უფროსის, Murrays, უახლოეს Kildare, Ireland. როგორც ბიჭი, ის მძევლად დარბევა King დერმოტ McMurrogh Leinster, მაგრამ მე ამობრუნდა ეპისკოპოსი Glendalough ორი წლის შემდეგ. Lawrence წელს ბერად Glendalough, ეწოდა წინამძღვარი 1153 და 1161, ეწოდა მთავარეპისკოპოსი Dublin.

მან შემოიღო რეფორმების შორის სასულიერო პირები, განახლებული კალიბრის ახალი სასულიერო პირები და მკაცრი დისციპლინის მისი კანონები. როდესაც აჯანყება წავიდა დერმოტ McMurrogh ირლანდიის მეფე ცდილობდა დახმარებით მეფე ჰენრი II ინგლისის, რომელიც გაგზავნილი არმია მისი დიდებულთა, რომელსაც რიჩარდ დე Clare, Earl of Pembroke. იგი დაეშვა ირლანდიაში 1170 და დაიძრა Dublin. მიუხედავად იმისა, Lawrence მასთან მოლაპარაკებებს, დერმოტ მამაკაცის და მოკავშირეები გააუპატიურეს და გაძარცვეს ქალაქში. როდესაც დერმოტ მოულოდნელად გარდაიცვალა, Pembroke გამოაცხადა თავად მეფე Leinster როგორც ქმარი დერმოტ ქალიშვილი ევა (Lawrence დისწული), მაგრამ იყო გაიხსენა ინგლისში ჰენრი. სანამ Pembroke შეიძლება დაბრუნდეს, ირლანდიის გაერთიანებული უკან Rory O’Connor, და ერლ barricaded თავი Dublin, როგორც ირლანდიელი ძალები თავს დაესხნენ. მიუხედავად იმისა, Lawrence ცდილობს, მოახდინოს დასახლებაში, Pembroke მოულოდნელად თავს დაესხა და მოიგო მოულოდნელი გამარჯვება.

Henry თავი მაშინ წავიდა Ireland 1171, მიიღო წარდგენის ყველაზე Irish თავკაცები და დასაწყისში “”პრობლემები”” შორის ირლანდია და ინგლისი დაიწყო. In 1172, სინოდი Lawrence მოწვეულ Cashel დაადასტურა ხარი პაპმა ადრიან IV დაკისრების ინგლისური ფორმა წირვა Ireland. Lawrence მიღებული განკარგულებების, როდესაც რომის პაპი ალექსანდრე II დაადასტურა მათ. In 1175, იგი წავიდა ინგლისში მოლაპარაკებას ხელშეკრულება ჰენრი და Rory O’Connor, და თავს დაესხნენ სტუმრობისას Shrine of ტომას ბეკეტი. იგი დაესწრო General Lateran საბჭოს რომში 1179 წელს და დაინიშნა პაპის ლეგატი ირლანდიაში. გზად სახლში ის შეწყდა ინგლისში ჩაატაროს შემდგომი მოლაპარაკებების სახელით Rory O’Connor, და აეკრძალა დაბრუნდეს Ireland ჰენრი. წავიდა ეწვევა Henry ნორმანდიის და მიიღო გადაწყვეტილება შეცვალა, მაგრამ შემდეგ გარდაიცვალა დაბრუნების მოგზაურობა ირლანდიაში. იგი შერაცხა 1225.

ისევე, როგორც St. Lawrence გაატარა თავისი დროის შუამავალი და მოლაპარაკებების, ჩვენც, ეწოდება მოლაპარაკება მშვიდობისა და ჩავერევი სახელით სხვები ლოცვა. დაე, ყოველთვის შეეცდება გავაკეთოთ ჩვენი მონაწილეობა დამშვიდების, სადაც არ არის არეულობების და გაგზავნის ჩვენი intercessory ლოცვა სხვები, მოუწოდებენ ჩვენი მამა გვეხმარება.

ლოცვა

ძვირფასო უფალო, მადლობა გადაგიხადოთ იმ მოსწონს St. Lawrence, რომელიც, შუამავლის ჩვენი სახელით და მოლაპარაკებებს კეთილდღეობა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ ვთხოვთ, რომ St. Lawrence გაგრძელდება შუამდგომლობა და დაგვეხმარება, რომ ვიცხოვროთ მშვიდობა და ჰარმონია. ამინ.

სხვა Saints ჩვენ გვახსოვს დღეს

წმინდა სილვესტერ (1267), Abbot, მოწამეთა

წმინდა პეტრე Alexandria (311), ეპისკოპოსი, მოწამეთა

ქ Leonard პორტი Maurice (1751), მღვდელი, მფარველი Parish მისიები

წმინდა იოანე Berchmans (1621), იეზუიტი novice, მფარველი Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence wurde im Jahre 1128 als Sohn Murtagh, der Chef der Murrays, in der Nähe von Kildare, Irland geboren. Als Junge wurde er als Geisel von der Raiding König Dermot McMurrogh von Leinster genommen, wurde aber nach zwei Jahren an den Bischof von Glendalough übergeben. Lawrence wurde Mönch in Glendalough, wurde Abt im Jahre 1153 genannt, und im Jahre 1161 wurde Erzbischof von Dublin benannt.

Er leitete Reformen unter der Geistlichkeit, beförderte das Kaliber der neuen Geistlichen, und ordnete eine strenge Disziplin auf seine Kanonen. Wenn ein Aufstand Dermot McMurrogh aus Irland fuhr, suchte der König die Hilfe von König Heinrich II von England, der von Richard de Clare, Graf von Pembroke leitete eine Armee von seiner Gewaltigen geschickt. Er landete in Irland im Jahre 1170 und marschierte auf Dublin. Während Lawrence mit ihm verhandelte, Dermot Männer und Verbündeten vergewaltigt und die Stadt geplündert. Als Dermot plötzlich starb, erklärte Pembroke selbst König von Leinster als Ehemann von Dermot Tochter Eva (Lawrence Nichte), wurde aber nach England von Henry erinnert. Bevor Pembroke zurückkehren konnten, vereint die Iren hinter Rory O’Connor, und der Graf verbarrikadierte sich in Dublin als die irischen angegriffen Kräfte. Während Lawrence eine Siedlung zu bewirken versuchte, Pembroke plötzlich angegriffen und gewann einen unerwarteten Sieg.

Henry selbst ging dann nach Irland im Jahre 1171, erhielt die Vorlage der meisten irischen Häuptlinge, und der Beginn der “”Probleme”” zwischen Irland und England begann. In 1172, bestätigte eine Bulle des Papstes Adrian IV zur Einführung der englischen Form der Liturgie auf Irland eine Synode Lawrence in Cashel einberufen. Lawrence akzeptiert die Dekrete als Papst Alexander II sie bestätigt. 1175 ging er nach England einen Vertrag zwischen Henry und Rory O’Connor, zu verhandeln und wurde angegriffen, während das Heiligtum von Thomas Becket zu besuchen. Er besuchte das Generallaterankonzil in Rom im Jahre 1179, und wurde päpstlichen Legaten nach Irland ernannt. Auf dem Heimweg hielt er in England zu führen weitere Verhandlungen im Namen von Rory O’Connor, und war verboten, zurückzukehren nach Irland von Henry aus. Er ging Henry in der Normandie und bekam die Entscheidung rückgängig gemacht, aber dann starb auf der Rückreise nach Irland zu besuchen. Er wurde im Jahre 1225 heilig gesprochen.

So wie St. Lawrence einen großen Teil seiner Zeit verbrachte Fürbitte und Verhandlungen, auch wir sind aufgerufen, für den Frieden zu verhandeln und für andere im Gebet Fürbitte. immer versuchen, unseren Teil zu tun, um Frieden zu bringen, wo Streit ist und unsere Fürbitte für andere zu senden nach oben auf unser Vater ruft uns helfen können wir.

Gebet

Lieber Herr, ich danke Ihnen für diejenigen, die wie St. Lawrence, die in unserem Namen intervenieren und für das Wohlergehen unseres Landes, unsere Familien, unser Leben zu verhandeln. Wir bitten, dass St. Lawrence weiter für uns zu intervenieren und uns helfen, unser Leben in Frieden und Harmonie zu leben. Amen.

Andere Heilige Wir erinnern uns heute

St. Sylvester (1267), Abt, Märtyrer

St. Peter von Alexandria (311), Bischof, Märtyrer

St. Leonard von Port Maurice (1751), Priester, Patron der Pfarrei Missionen

St. John Berchmans (1621), Jesuit Anfänger, Patron der Altar Jungen

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Αγίου Λαυρεντίου O’Toole
Lawrence γεννήθηκε το 1128 ως γιος του Murtagh, επικεφαλής των Murrays, κοντά στο Kildare, Ιρλανδία. Ως ένα αγόρι, ήταν όμηροι από τον επιδρομές βασιλιά Dermot McMurrogh του Leinster, αλλά παραδόθηκε στον Επίσκοπο της Glendalough μετά από δύο χρόνια. Lawrence έγινε μοναχός στο Glendalough, ονομάστηκε ηγούμενος το 1153, και 1161, ονομάστηκε Αρχιεπίσκοπος του Δουβλίνου.

Καθιέρωσε μεταρρυθμίσεις μεταξύ των κληρικών, αναβάθμισε το διαμέτρημα των νέων κληρικών, και επέβαλε αυστηρή πειθαρχία για τα κανόνια του. Όταν μια εξέγερση οδήγησε Dermot McMurrogh από την Ιρλανδία, ο βασιλιάς ζήτησε τη βοήθεια του βασιλιά Ερρίκου Β ‘της Αγγλίας, οι οποίοι αποστέλλονται έναν στρατό των ευγενών του με επικεφαλής τον Richard de Clare, Earl of Pembroke. Προσγειώθηκε στην Ιρλανδία το 1170 και βάδισε στο Δουβλίνο. Ενώ Lawrence διαπραγματεύεται μαζί του, οι άνδρες και οι σύμμαχοί Dermot για βιασμό και λεηλάτησαν την πόλη. Όταν Dermot ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους, Pembroke αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς της Leinster ως σύζυγος της κόρης του Dermot της Εύας (ανιψιά Lawrence), αλλά ανακλήθηκε στην Αγγλία από τον Henry. Πριν από Pembroke θα μπορούσαν να επιστρέψουν, η ιρλανδική ενωμένη πίσω από Rory O’Connor, και ο κόμης οχυρωμένος στο Δουβλίνο, όπως οι ιρλανδικές δυνάμεις επιτέθηκαν. Ενώ Lawrence προσπαθούσε να πραγματοποιήσει μια διευθέτηση, Pembroke ξαφνικά επιτέθηκαν και κέρδισε μια απρόσμενη νίκη.

ο ίδιος ο Henry στη συνέχεια πήγε στην Ιρλανδία το 1171, έλαβε την υποβολή των περισσότερων από τις ιρλανδικές οπλαρχηγών, και η αρχή των «Ταραχών» μεταξύ της Ιρλανδίας και της Αγγλίας ξεκίνησε. Το 1172, μια σύνοδος Lawrence συγκαλείται σε Κάσελ επιβεβαίωσε έναν ταύρο του Πάπα Adrian IV επιβάλλει την αγγλική μορφή του λειτουργία στην Ιρλανδία. Lawrence δέχθηκε τα διατάγματα όταν ο Πάπας Αλέξανδρος Β αυτούς επιβεβαιώθηκε. Το 1175, πήγε στην Αγγλία για να διαπραγματευτεί μια συνθήκη μεταξύ Henry και Rory O’Connor, και δέχθηκε επίθεση, ενώ επισκέπτονται το Παρεκκλήσι του Τόμας Μπέκετ. Φοίτησε στο Γενικό Λατερανού Συμβούλιο στη Ρώμη το 1179, και διορίστηκε παπικός απεσταλμένος στην Ιρλανδία. Στο δρόμο για το σπίτι του σταμάτησε off στην Αγγλία για τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Rory O’Connor, και απαγορεύεται να επιστρέψει στην Ιρλανδία από τον Henry. Πήγε να επισκεφθεί Henry στη Νορμανδία και πήρε την απόφαση αντιστράφηκε, αλλά στη συνέχεια πέθανε στο ταξίδι της επιστροφής στην Ιρλανδία. Ήταν αγιοποιήθηκε το 1225.

Ακριβώς όπως Αγίου Λαυρεντίου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μεσιτεύει και τη διαπραγμάτευση, εμείς, καλούνται να διαπραγματευτούν για την ειρήνη και μεσολαβήσει για λογαριασμό τρίτων στην προσευχή. Μπορεί να είμαστε πάντα προσπαθούν να κάνουμε το μέρος μας στην ειρήνευση, όπου υπάρχει σύγκρουση και την αποστολή μέχρι τη μεσολαβητική προσευχή μας για τους άλλους, ζητώντας από τον Πατέρα μας για να μας βοηθήσει.

Προσευχή

Αγαπητέ Κύριε, σας ευχαριστώ γι ‘αυτούς, όπως του Αγίου Λαυρεντίου που μεσολαβήσει για λογαριασμό μας και να διαπραγματευτούν για την ευημερία της χώρας μας, τις οικογένειές μας, τη ζωή μας. Σας ζητούμε Αγίου Λαυρεντίου συνεχίσει να παρέμβει για μας και να μας βοηθήσει να ζήσουμε τη ζωή μας με ειρήνη και αρμονία. Αμήν.

Άλλες Αγίων Θυμόμαστε σήμερα

Αγίου Sylvester (1267), Abbot, Μάρτυρος

Αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας (311), Bishop, Μάρτυρος

Στ Leonard Λιμένος Maurice (1751), Ιερέας, Προστάτης της Ενορίας Αποστολές

Αγίου Ιωάννη Berchmans (1621), των Ιησουιτών αρχάριος, Προστάτης του Βωμού Αγόρια

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


સેન્ટ લોરેન્સ ઓ ‘ટૂલ
લોરેન્સ Murtagh એક પુત્ર, Murrays મુખ્ય, KILDARE નજીક, આયર્લેન્ડ તરીકે 1128 માં થયો હતો. એક છોકરો તરીકે, તેમણે Leinster ના raiding રાજા ડેરમોટ McMurrogh દ્વારા બાન લેવામાં આવી હતી, પરંતુ બે વર્ષ પછી Glendalough બિશપ પર ચાલુ કરવામાં આવી હતી. લોરેન્સ Glendalough એક સાધુ બની હતી, 1153 માં મઠાધિપતિ નામ આપવામાં આવ્યું હતું, અને 1161 માં, ડબલિન આર્કબિશપ નામ આપવામાં આવ્યું હતું.

તેમણે પાદરીઓ વચ્ચે સુધારા કર્યા, નવા પાદરીઓના કેલિબરની અપગ્રેડ છે, અને તેમના નિયમો પર કડક શિસ્ત લાદવામાં. બળવો આયર્લેન્ડ થી ડેરમોટ McMurrogh તેમાં લઈ જાય છે, ત્યારે રાજા ઇંગ્લેન્ડના રાજા હેનરી II, જે તેના ઉમરાવોએ રિચાર્ડ દ ક્લેર્સ, પેમબ્રોક ઉમરાવ દ્વારા નેતૃત્વ લશ્કર રવાના મદદ માગી હતી. તેમણે 1170 માં આયર્લેન્ડ ઉતર્યા અને ડબ્લિન પર હુમલો કર્યો. લોરેન્સ તેમની સાથે વાટાઘાટ કરવામાં આવી હતી, ડેરમોટ માતાનો પુરુષો અને સાથી બળાત્કાર અને શહેર લૂંટી લીધું. જ્યારે ડેરમોટ અચાનક મૃત્યુ પામ્યા હતા, પેમબ્રોક પોતે ડેરમોટ પુત્રી ઈવા (લોરેન્સ ભત્રીજી) ના પતિ તરીકે Leinster ના રાજા જાહેર કરો, પરંતુ હેનરી દ્વારા ઇંગ્લેન્ડ બોલાવવામાં આવ્યો. પહેલાં પેમબ્રોક પરત કરી શકે છે, આઇરિશ રોરી ઓ ‘કોનોર પાછળ સંયુક્ત, અને અર્લ આઇરિશ દળો પર હુમલો કર્યો કારણ કે ડબલિન માં પોતે બેઠેલાં. લોરેન્સ સમાધાન અસર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે, પેમબ્રોક અચાનક હુમલો કર્યો અને એક અણધારી વિજય મેળવ્યો.

હેનરી પોતે પછી 1171 માં આયર્લેન્ડ ગયા, આઇરિશ નગરના સરદારોના સૌથી રજૂઆત પ્રાપ્ત થાય છે, અને આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે “”ટ્રબલ્સ”” ની શરૂઆત શરૂ કર્યું હતું. 1172 માં, એક પાદરી લોરેન્સ દેવળને ફરતી દીવાલ પર બોલાવવામાં આલીશાન આયર્લેન્ડ પર જાહેર ઉપાસનામાં ઇંગલિશ ફોર્મ પોપ એડ્રીયન IV ના એક આખલો પુષ્ટિ કરી હતી. લોરેન્સ હુકમનામા સ્વીકારવામાં જ્યારે પોપ એલેક્ઝાન્ડર II તેમને સમર્થન આપ્યું હતું. 1175 માં, તેમણે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હેનરી અને રોરી ઓ ‘કોનોર વચ્ચે સંધિ વાટાઘાટ, અને થોમસ Becket ઓફ ફેલા મુલાકાત વખતે હુમલો કરવામાં આવ્યો. તેમણે 1179 માં રોમમાં જનરલ લેટરન કાઉન્સિલ હાજરી આપી હતી, અને આયર્લેન્ડ પોપના રાજદૂત તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેના માર્ગ ઘર પર તેમણે ઇંગ્લેન્ડ રોકાયા રોરી ઓ ‘કોનોર વતી વધુ વાટાઘાટો કરવા માટે, અને હેનરી દ્વારા આયર્લેન્ડ પર પાછા પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી હતી. તેમણે નોર્મેન્ડી માં હેનરી મુલાકાત હતી અને નિર્ણય ઉલટાવી મળી છે, પરંતુ પછી આયર્લેન્ડ વળતર સફર પર મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેમણે 1225 માં કવી હતી.

જસ્ટ તરીકે સેન્ટ લોરેન્સ તેમના સમય interceding અને વાટાઘાટ મોટાભાગનો સમય, અમે પણ શાંતિ માટે વાટાઘાટો અને પ્રાર્થના અન્ય વતી મધ્યસ્થી કહેવામાં આવે છે. અમે હંમેશા શાંતિ જ્યાં કલહ છે લાવવામાં અને અન્ય લોકો માટે અમારા મ પ્રાર્થના અપ મોકલવા આપણા પિતા પર ફોન અમને મદદ કરવા માટે અમારા ભાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

પ્રાર્થના

હે પ્રભુ, સેન્ટ લોરેન્સ જેવા જેઓ અમારા વતી દરમિયાનગીરી અને આપણા દેશમાં, અમારા પરિવારો, અમારા જીવન સુખાકારી માટે વાટાઘાટો માટે આભાર. અમે પૂછો કે સેન્ટ લોરેન્સ અમને માટે દરમિયાનગીરી અને શાંતિ અને સંવાદિતા અમારા જીવન જીવવા માટે અમને મદદ કરવા માટે ચાલુ રાખો. આમીન.

અન્ય સંતો આજે આપણે યાદ

સેન્ટ સિલ્વેસ્ટર (1267), મઠાધિપતિ, શહીદ

અલેગ્જ઼ૅંડ્રિયા (311), ઊંટ, શહીદ સેન્ટ પીટર

પોર્ટ મોરિસ સેન્ટ લિયોનાર્ડ (1751), પ્રિસ્ટ, પૅરિશ મિશન્સ પેટ્રન

સેન્ટ જ્હોન Berchmans (1621), જે જેસ્યુટ શિખાઉ, વેદી છોકરાઓ પેટ્રન

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Sen Loran O’Toole
Lawrence te fèt nan 1128 kòm nan Murtagh yon pitit gason chèf Murrays yo, tou pre Kildare, Iland. Kòm yon ti gason, li te pwan li an otaj pa anvayi wa Dermot McMurrogh la nan Leinster, men li te remèt li bay yon Evèk la nan Glendalough apre de ane. Lawrence te vin tounen yon mwàn nan Glendalough, yo te yo te rele Abbot nan 1153, ak nan 1161, li te rele Achevèk nan Dublin.

Li etabli refòm nan mitan legliz la, modènize kalib a nan relijyeu nouvo, ak enpoze strik disiplin sou artifisyèl l ‘yo. Lè yon revòlt te kondwi Dermot McMurrogh soti nan Iland, wa a t’ap chache èd nan wa Henry II nan nan England, ki moun ki voye yon lame nan lòt chèf li gen nan tèt li Richard de Clare, Earl nan Pembroke. Li te ateri nan Iland nan 1170 ak mache sou Dublin. Pandan ke Lawrence te negosye avè l ‘, moun Dermot a ak alye vyole e yo te sezi lavil la. Lè Dermot toudenkou mouri, Pembroke te deklare tèt li wa nan Leinster kòm mari a nan pitit fi Dermot nan Eva (nyès Lawrence a), men li te te raple nan England pa Henry. Anvan Pembroke kapab retounen, Ilandè a ini dèyè Rory O’Connor, ak earl nan barikad tèt li nan Dublin kòm fòs yo Ilandè atake. Pandan ke Lawrence te ap eseye efè yon règleman, Pembroke toudenkou atake ak te genyen yon viktwa inatandi.

Henry tèt li Lè sa a, te ale nan Iland nan 1171, te resevwa soumèt a nan pi fò nan chèf yo Ilandè, ak nan konmansman an nan “”pwoblèm yo”” ant Iland ak Angletè te kòmanse. Nan 1172, se yon Synodal Lawrence konvoke nan Cashel konfime yon ti towo bèf nan Pap Adrian IV enpoze fòm lan angle nan liturjik a sou Iland. Lawrence aksepte lòd yo lè Pap Alexander II konfime yo. Nan 1175, li te ale nan England yo negosye yon trete ant Henry ak Rory O’Connor, e li te atake pandan y ap vizite Sanktyè a nan Thomas Becket. Li te ale nan Jeneral Lateran Konsèy la nan lavil Wòm nan 1179, e li te nonmen Pap lega nan Iland. Sou kay fè wout li li te kanpe la nan England yo ka fè plis negosyasyon sou non Rory O’Connor, e li te entèdi pou li retounen nan Iland pa Henry. Li te ale nan vizite Henry nan Normandy ak te resevwa desizyon an ranvèse, men Lè sa a te mouri sou vwayaj la retounen nan Iland. Li te tounen sen nan 1225.

Menm jan St. Lawrence pase anpil nan tan li plede ak negosye, nou menm tou, yo rele yo negosye pou lapè ak lapriyè sou non lòt moun ki nan lapriyè. Se pou nou toujou chache fè pati nou an nan pote lapè kote ki gen kont ak voye moute lapriyè entèrsesyon nou an pou lòt moun, rele sou Papa nou yo ede nou.

Lapriyè

Chè Mèt, di ou mèsi pou moun tankou Sen Loran ki lapriyè sou non nou yo ak negosye pou byennèt la-a peyi nou an, fanmi nou yo, lavi nou. Nou mande Sen Loran kontinye lapriyè pou nou epi ede nou viv lavi nou nan lapè ak amoni. Amèn.

Lòt Sen Nou sonje Jodi a

St Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St Pyè nan Alexandria (311), Bishop, Martyr

St Leonard nan Port Maurice (1751), prèt, Kliyan nan Missions Pawas

St John Berchmans (1621), Jezuit inisyasyon, Kliyan nan lotèl Ti gason

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence aka haife shi a 1128 a matsayin Ɗan Murtagh, shugaban Murrays, kusa Kildare, Ireland. Kamar yadda wani yãro, sai ya riƙi garkuwa da ‘yan hari King Dermot McMurrogh na Leinster, amma aka juya kan ga Bishop na Glendalough bayan shekaru biyu. Lawrence ya zama m at Glendalough, aka mai suna mazaunin a 1153, kuma a 1161, aka mai suna Akbishop na Dublin.

Ya shar’anta gyara daga cikin limaman Kirista, kyautata ya zamo kamar sabon malaman, kuma Ya hõre m horo a kan canons. A lokacin da wani tawaye koro Dermot McMurrogh daga Ireland, sarki ya nemi taimakon Sarki Henry II na Ingila, wanda ya aika da dakaru na mashãwartansa gangarawa zuwa Richard de Clare, Earl daga Pembroke. Ya sauka a Ireland a 1170 da kuma tafi a kan Dublin. Duk da yake Lawrence aka sulhu tare da shi, Dermot ta maza da sãshensu waliyyai fyade da kuma saci birnin. A lokacin da Dermot ba zato ba tsammani ya mutu, Pembroke ayyana kansa a matsayin Sarkin Leinster mijin Dermot ‘yar Eva (Lawrence ta yar), amma aka tuno Ingila da Henry. Kafin Pembroke iya komawa, da Irish sõyayya bayan Rory O’Connor, da Earl barricaded kansa a Dublin a matsayin Irish sojojin hari. Duk da yake Lawrence aka ƙoƙarin qaddamar da wani shiri, Pembroke ba zato ba tsammani kai hari da kuma lashe wani m nasara.

Henry kansa sa’an nan ya tafi zuwa Ireland a 1171, ya karbi biyayya da mafi yawan Irish mashãwarta, da kuma farkon na “”matsaloli”” tsakanin Ireland da kuma Ingila ya fara. A 1172, a taron majalisar Krista Lawrence gudanar a Cashel tabbatar bijimi na Paparoma Adrian IV tsawwala Turanci tsari na ibadar a Ireland. Lawrence yarda da dokoki a lõkacin da Paparoma Alexander II tabbatar da su. A 1175, sai ya tafi Ingila don gudanar da shawarwari a tsakanin alkawari Henry da Rory O’Connor, aka kai hari yayin da ziyartar Shrine na Thomas Becket. Ya halarci Janar Lateran Council a Roma a 1179, aka nada papal legate zuwa Ireland. A kan hanyarsa ta komawa gida sai ya daina kashe a Ingila da za su gudanar kara tattaunawa a madadin Rory O’Connor, aka haramta komawa zuwa Ireland da Henry. Ya tafi ya ziyarci Henry a Normandy kuma samu shawarar juyawa, amma sai ya mutu akan samu tafiya zuwa Ireland. Ya aka canonized a 1225.

Kamar yadda St. Lawrence ciyar da yawa a lokacinsa roƙo da kuma yin sulhu, mu ma, an kira don gudanar da shawarwari ga zaman lafiya da ceto a madadin wasu cikin addu’a. Za mu iya ko da yaushe nemi su yi mu part a kawo zaman lafiya, inda akwai jayayya da aika up mu roko da salla ga sãshe, kiran Ubanmu ya taimake mu.

addu’a

Dear Ubangiji, na gode ga wadanda kamar St. Lawrence wa ceto a madadinmu kuma shawarwari ga alheri na kasar mu, mu iyalansu, rayuwar mu. Mun tambayi cewa St. Lawrence ci gaba da ceto a gare mu da kuma taimaka mana mu zama rayuwarmu cikin zaman lafiya da jituwa. Amin.

Other Saints Mun tuna yau

St. Sylvester (1267), mazaunin, shahidi

St. Bitrus na Alexandria (311), Bishop, shahidi

St. Leonard na Port Maurice (1751), firist, Masõyin Parish Manufa

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Masõyin bagaden Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence, ua hanau ma ka 1128 e like me ka ke Keiki a ke Murtagh, ka luna o ka poe Murrays, e kokoke ana Kildare, Ireland. E like me ke keiki, ua lawe oia i mea pani ma ka pākaha ke alii Dermot McMurrogh o Leinster, aka, ua huli aku i ka Bihopa o Glendalough mahope iho o na makahiki elua. Lawrence lilo i möneka ma Glendalough, ua kapaʻia’Abota i ka 1153, a me 1161, ua kapaia ka inoa o Archbishop o Dublin.

He ua kukuluia, mihi i waena o nā clergy, hōʻano hou i ka caliber o hou clerics, a kau ikaika ka hoʻopaʻi ma luna o kona mau canons. I ka wa i kipi i kipaku Dermot McMurrogh mai Hawaii, ke alii imi i ke kōkua o ke alii Henry II oʻEnelani, ka mea i hoolale ae la i ka poe koa a pau o kona mau alii ahaolelo, alai ae e Richard de Ka Clare, Earl o Pembroke. He pae ma Ireland i ka 1170, a hele ma Dublin. Ia Lawrence ua negotiating me ia, Dermot nā kānaka, a me allies kūlanakauhale, a looted i ke kulanakauhale. I ka wa Dermot koke make, Pembroke hai mai ia ia iho ke alii o Leinster e like me ke kane a Dermot ke kaikamahine Eva (Lawrence ke kaikamahine), aka, ua hoʻomanaʻo aʻela iaʻEnelani e Henry. Ma mua o Pembroke ke hoi hou, ke ‘Ailiki hui hope o Rory O’Connor, a me ka Earl barricaded ia iho ma Dublin e like me ka’ Ailiki koa hoouka. Ia Lawrence, ua ho’āʻo ana e pono ai ke hooponopono, anapu koke hooukaia mai Pembroke, a lanakila ka unexpected lanakila.

Henry iho Alaila, hele aku la ia i Hawaii i ka 1171, loaa i ka hoolohe ana o ka hapa nui o ka poʻe ‘Ailiki chieftains, a me ka hoomaka ana o ka “”pilikia”” ma waena o Ireland a me Enelani hoomaka ae la. I ka 1172, he synod Lawrence i mālama ‘ia ma Cashel hookupaa iho la ia i ka bipi kāne o ka Pope Adrian IV kau i ka olelo Beritania ano o ka liturgy ma Ireland. Lawrence maliu mai i na olelo kupaa i ka wa Pope Alexander II hookupaa iho la ia lakou. I ka 1175, hele aku la ia iʻEnelani e negotiate i kekahi kuikahi ma waena o Henry, a me Rory O’Connor, a ua kaua oiai e hoʻopaʻi ana naʻe i ke ahu o Thomas Becket. He hele i ka General Lateran Aha ma Roma i ka 1179, a ua waeia papal legate i Ireland. Ma kona hele ana i ka hale a oki aku la maʻEnelani, e alakai hou ke kūkā ‘ana ma ka aoao o Rory O’Connor, a ua papaia mai ia e hoi hou i Ireland e Henry. He hele aku e kipa Henry ma Noremana, a loaa ka olelo hooholo nana e hoole, aka, alaila, make i ka hoi ana a kipa aku iā Ireland. He ua canonized i ka 1225.

E like me ka St. Lawrence lilo nui o kona manawa interceding a negotiating, kakou hoi, ua kapaʻia e negotiate no ka malu, a me intercede ma ka aoao o kekahi poe ma ka pule. Hiki anei ia makou mau imi ai e hana i ko kakou kuleana i ka lawe ana maluhia ma kahi o ka hakaka, a me ka hoʻouna i ko kakou intercessory pule, no na mea e ae, ae hea aku i ko kakou Makua, e kokua mai ia makou.

pule

ALOHA ka Haku, aloha aku nei au ia oukou no ka poe e like me St. Lawrence ka mea intercede ma ko kakou aoao, a negotiate no ka pono o ko kakou aina, ko kakou mau ohana, i ko kakou ola. Kakou noi o St. Lawrence hoomau e intercede no kakou, ae kokua mai ia makou e noho kakou ola me ka maluhia a me ka lokahi. Amene.

Other haipule Ke aoi nei

St. Sylvester (1267), Abota, noʻu

St. Petero no Alexandria (311), Bishop, noʻu

St. Leonard o Port Maurice (1751), kahuna, Kau waihona o County poe mikanele o

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Kau waihona o Ke Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


סנט לורנס אוטול
לורנס נולד בשנת 1128 כבן מרטאג, הראשי של מאריי, ליד Kildare, אירלנד. כילד, הוא נלקח כבן ערובה בידי פשיטת המלך דרמוט McMurrogh של Leinster, אך הוסגר הבישוף של גלנדאלוך לאחר שנים. לורנס נעשה נזיר גלנדאלוך, נקרא אב מנזר 1153, ובשנת 1161, מונה לארכיבישוף של דבלין.

הוא הנהיג רפורמות בקרב הכמורה, משודרג ברמה של אנשי דת חדשים, והטיל משמעת קפדנית על הקנונים שלו. כאשר מרד נסע דרמוט McMurrogh מאירלנד, המלך ביקש את עזרת המלך הנרי השני, מלך אנגליה, אשר שיגר צבא של האצילים שלו בראשות ריצ’רד דה קלייר, הרוזן פמברוק. הוא נחת באירלנד בשנת 1170 וצועד על דבלין. בעוד לורנס היה משא ומתן איתו, גברים ובני בריתם של דרמוט אנסו ובזזו את העיר. כאשר דרמוט נפטר באופן פתאומי, פמברוק הכריז על עצמו מלך Leinster כמו בעלה של בתו של דרמוט אווה (אחייניתו של לורנס), אך נקרא לחזור לאנגליה על ידי הנרי. לפני פמברוק יכול לחזור, האירים מאוחדים מאחורי רורי אוקונור, ואת ארל התבצר בדבלין ככוחות האיריים התקפים. בעוד לורנס ניסה לחולל הסדר, פמברוק תקף פתאום זכתה בניצחון לא צפוי.

הנרי עצמו ואז נסע לאירלנד בשנת 1171, קיבל את ההגשה של רוב המושלים אירית, ואת תחילתה של “”הצרות”” בין אירלנד ואנגליה החלה. בשנת 1172, הסינוד לורנס התכנסו Cashel אישר שור של אדריאנוס הרביעי הטלת בצורה האנגלית של הליטורגיה על אירלנד. לורנס קיבל את הגזירות כאשר האפיפיור אלכסנדר השני אישר אותם. בשנת 1175, נסע לאנגליה כדי לנהל משא ומתן על הסכם בין הנרי ורורי אוקונור, והותקף בעת ביקור בהיכל תומאס בקט. הוא השתתף הלטרנית הכללית ברומא 1179, ומונה נציג אפיפיור לאירלנד. בדרכו הביתה הוא עצר באנגליה לנהל משא ומתן נוסף מטעם רורי אוקונור, והיה אסור להחזיר לאירלנד על ידי הנרי. הוא הלך לבקר את הנרי בנורמנדי וקיבל את ההחלטה התהפכה, אבל אז מת על הנסיעה חזרה לאירלנד. הוא היה קאנוניזציה בשנת 1225.

כשם סנט לורנס בילתה חלק ניכר מזמנו שתדלנים וניהול מו””מ, גם אנחנו, נקראים לשאת ולתת לשלום להשתדל למען אחרים בתפילה. מותר לנו תמיד שואפים לעשות את החלק שלנו בהבאת שלום שבו יש סכסוך ושליחת עד תפילת intercessory שלנו לאחרים, קורא על אבינו כדי לעזור לנו.

תְפִלָה

אלוהים אדירים, תודה לאלה כמו סנט לורנס מי להתערב בשמנו ולנהל משא ומתן עבור רווחתם של ארצנו, משפחותינו, חיינו. אנו מבקשים סנט לורנס להמשיך להתערב לנו ולעזור לנו לחיות את חיינו בשלום ובהרמוניה. אָמֵן.

קדושים אחרים אנו זוכרים היום

סנט סילבסטר (1267), אבוט, מרטיר

פטרוס הקדוש מאלכסנדריה (311), הבישוף, מרטיר

סנט לאונרד של נמל מוריס (1751), כהן, הפטרון של משלחות פאריש

סנט ג’ון Berchmans (1621), טירון ישועי, פטרון של נערים מזבחים

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


सेंट लॉरेंस O’Toole
लॉरेंस Murtagh का एक बेटा है, Murrays के प्रमुख, Kildare के पास, आयरलैंड के रूप में 1128 में पैदा हुआ था। एक लड़के के रूप में, वह Leinster के छापा मारने राजा डर्मोट McMurrogh द्वारा बंधक बना लिया गया था, लेकिन दो साल बाद Glendalough के बिशप को खत्म कर दिया गया था। लॉरेंस Glendalough में एक साधु बन गया, 1153 में मठाधीश नामित किया गया था, और 1161 में, डबलिन के आर्कबिशप का नाम था।

वह पादरी के बीच आर्थिक सुधारों की शुरूआत की, नए मौलवियों की क्षमता उन्नत बनाया है, और उसके सिद्धांत पर सख्त अनुशासन लगाया। एक विद्रोह आयरलैंड से डर्मोट McMurrogh चले गए थे, जब राजा इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय, जो अपने रईसों रिचर्ड डी क्लेयर, अर्ल की अध्यक्षता की एक सेना की मदद मांगी भेजा। उन्होंने कहा कि 1170 में आयरलैंड में उतरा और डबलिन पर मार्च किया। लॉरेंस उसके साथ बातचीत कर रहा था, वहीं डर्मोट की टीम और सहयोगी दलों के साथ बलात्कार किया और शहर को लूट लिया। जब डर्मोट अचानक मृत्यु हो गई, पेमब्रोक खुद डर्मोट की बेटी ईवा (लॉरेंस की भतीजी) के पति के रूप में राजा Leinster की घोषणा की है, लेकिन हेनरी ने इंग्लैंड के लिए बुलाया गया है। इससे पहले पेमब्रोक लौट सकता है, आयरिश रोरी ओ’कॉनर के पीछे एकजुट हो, और अर्ल आयरिश बलों पर हमला के रूप में डबलिन में खुद barricaded। लॉरेंस एक समझौता लागू करने के लिए कोशिश कर रहा था, वहीं पेमब्रोक अचानक हमला किया और एक अप्रत्याशित विजय हासिल की।

हेनरी ने खुद तो 1171 में आयरलैंड के पास गया, आयरिश सरदारों से अधिकांश का प्रस्तुतीकरण प्राप्त किया, और आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच “”परेशानियों”” की शुरुआत में शुरू किया। 1172 में, एक धर्मसभा लॉरेंस Cashel पर बुलाई थोप आयरलैंड पर मरने के बाद का अंग्रेजी प्रपत्र पोप एड्रियन चतुर्थ के एक बैल की पुष्टि की। लॉरेंस फरमान स्वीकार किए जाते हैं जब पोप अलेक्जेंडर द्वितीय उन्हें इस बात की पुष्टि। 1175 में, वह इंग्लैंड चले गए हेनरी और रोरी ओ’कॉनर के बीच एक संधि पर बातचीत करने के लिए, और थॉमस Becket की तीर्थ का दौरा करते समय हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि 1179 में रोम में जनरल लैटर्न परिषद में भाग लिया, और आयरलैंड के लिए पोप दूत नियुक्त किया गया था। अपने घर के रास्ते पर वह इंग्लैंड में बंद बंद कर दिया रोरी ओ’कॉनर की ओर से आगे की बातचीत का संचालन करने, और हेनरी ने आयरलैंड पर लौटने के लिए मना किया था। उन्होंने नॉरमैंडी में हेनरी यात्रा करने के लिए चला गया और फैसले को उलट दिया गया, लेकिन उसके बाद आयरलैंड के लिए वापसी की यात्रा पर निधन हो गया। उन्होंने कहा कि 1225 में संत घोषित किया गया था।

बस के रूप में सेंट लॉरेंस अपने समय के निवेदन और बातचीत का ज्यादा खर्च, हम भी, शांति के लिए बातचीत और प्रार्थना में दूसरों की ओर से रक्षा करने के लिए कहा जाता है। हम हमेशा शांति जहां कलह नहीं है लाने और, दूसरों के लिए हमारे हिमायत का प्रार्थना भेजने के हमारे पिता को बुला हमें मदद करने में हमारे हिस्से करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

दुआ

प्रिय भगवान, सेंट लॉरेंस की तरह जो लोग हमारे ओर से रक्षा और हमारे देश, हमारे परिवारों, हमारे जीवन की भलाई के लिए बातचीत के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि सेंट लॉरेंस हमारे लिए मायत और शांति और सद्भाव में हमारे जीवन जीने के लिए हमें मदद करने के लिए जारी है। तथास्तु।

अन्य संतों हम आज याद

सेंट सिलवेस्टर (1267), मठाधीश, शहीद

अलेक्जेंड्रिया (311), बिशप, शहीद के सेंट पीटर

पोर्ट मौरिस के सेंट लियोनार्ड (1751), पंडित जी, पैरिश मिशनों के संरक्षक

सेंट जॉन Berchmans (1621), जेसुइट नौसिखिए, वेदी लड़कों के संरक्षक

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence yug nyob rau hauv 1128 raws li ib tug Leej Tub Murtagh, Hmoob ntawm lub Murrays, nyob ze Kildare, Ireland. Raws li ib tug me nyuam tub, nws raug coj khoo los ntawm lub raiding King Dermot McMurrogh ntawm Leinster, tab sis twb muab tshaj mus rau lub Npis Sov ntawm Glendalough tom qab ob xyoos. Lawrence los ua ib tug haujsam nyob rau tom Glendalough, twb muaj npe Abbot nyob rau hauv 1153, thiab nyob rau hauv 1161, lub npe hu ua Archbishop ntawm Dublin.

Nws tsa kho ntawm cov txiv plig, kho lub caliber ntawm tshiab clerics, thiab yuam nruj kev qhuab qhia rau nws canons. Thaum ib tug revolt tsav tsheb Dermot McMurrogh los ntawm Ireland, tus huab tais nrhiav kev pab los ntawm huab tais Henry II ntawm England, uas tso ib pab tub rog ntawm nws nobles taws los ntawm Richard de Clare, Earl ntawm Pembroke. Nws tsaws nyob rau hauv Ireland nyob rau hauv 1170 thiab marched nyob rau hauv Dublin. Thaum Lawrence tau sib cog lus nrog nws, Dermot tus txiv neej thiab cov phoojywg tsoob thiab looted lub nroog. Thaum Dermot mam li nco dheev tuag, Pembroke tshaj tawm hais tias nws tus kheej King ntawm Leinster li tus txiv ntawm Dermot tus ntxhais Eva (Lawrence tus muam tus ntxhais), tab sis twb rov mus ces los ntawm Henry. Ua ntej Pembroke yuav rov qab los, lub Irish koom qab Rory O’Connor, thiab cov Earl barricaded nws tus kheej nyob rau hauv Dublin li cov Irish rog rov. Thaum Lawrence twb sim effect sib hais haum, Pembroke mam li nco dheev rov thiab yeej npaj txhij txog yeej.

Henry nws tus kheej ces mus rau Ireland nyob rau hauv 1171, tau txais lub cuav ntawm feem ntau ntawm cov Irish chieftains, thiab thaum pib ntawm lub “”teeb meem”” ntawm Ireland thiab hais pib. Nyob rau hauv 1172, ib tug synod Lawrence convened ntawm Cashel paub tseeb hais tias ib tug heev nyuj ntawm Pope Adrian IV imposing cov lus Askiv hauv daim ntawv ntawm lub liturgy rau Ireland. Lawrence txais lub sib thaum Pope Alexander II paub tseeb hais tias lawv. Nyob rau hauv 1175, nws tau mus hais kom sib ib treaty ntawm Henry thiab Rory O’Connor, thiab twb rov thaum mus xyuas lub thaj neeb ntawm Thomas Becket. Nws tau mus kawm lub General Lateran Council nyob rau hauv lub nroog Loos nyob rau hauv 1179, thiab tau raug tsa papal legate rau Ireland. Rau nws txoj kev hauv tsev nws nres tawm nyob rau hauv ces mus kev ntxiv kev sib khom lus sawv cev ntawm Rory O’Connor, thiab txwv tsis pub rov qab mus rau Ireland los ntawm Henry. Nws tau mus xyuas Henry nyob rau hauv Normandy thiab tau txais qhov kev txiav txim ntxeev, tab sis, ces tuag rau cov tuaj mus txawv tebchaws los Ireland. Nws twb canonized nyob rau hauv 1225.

Cia li raws li St. Lawrence siv ntau ntawm nws lub sij hawm interceding thiab sib, peb ib yam nkaus thiab, yog hu los mus sib kev kaj siab lug thiab intercede rau sawv cev ntawm lwm leej lwm tus nyob rau hauv kev thov Vajtswv. Thov kom peb ib txwm nrhiav kev los ua peb ib feem nyob rau hauv nqa kev sib haum xeeb qhov twg muaj yog strife thiab xa mus rau peb intercessory tej lus thov rau lwm leej lwm tus, hu xov tooj rau peb Leej Txiv los pab peb.

Thov Vajtswv

Nyob zoo tus Tswv, ua tsaug rau koj cov zoo li St. Lawrence uas intercede rau peb cov sawv cev thiab sib rau lub thaj ntawm peb lub teb chaws, peb tej tsev neeg, peb lub neej. Peb hais tias St. Lawrence ntxiv los intercede rau peb thiab pab peb nyob peb lub neej nyob rau hauv kev sib haum xeeb thiab sib raug zoo. Amen.

Lwm yam Tsoom Haiv Neeg Ntseeg Peb nco ntsoov Niaj hnub no

St. Sylvester (1267), Abbot, raug tua

St. Peter ntawm Alexandria (311), Npis Sov, raug tua

St. Leonard ntawm chaw nres nkoj Maurice (1751), Pov Thawj, Patron ntawm Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron ntawm Thaj neeb Tub

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence-ben született 1128, mint a fia Murtagh, vezetője a Murray közelében Kildare, Írország. A fiú, aki túszul ejtette a portyázó király Dermot McMurrogh of Leinster, de átadta a püspök Glendalough két év után. Lawrence lett szerzetes Glendalough nevezték apát 1153 és 1161, nevezték Dublin érseke.

Ő indított reformok a papság körében, korszerűsített kaliberű új papok, és szigorú fegyelem a kánon. Amikor egy felkelést vezetett Dermot McMurrogh: Írország, a király segítségét kérte Henrik II Anglia, aki feladott egy sereg nemesek által vezetett Richard de Clare, Earl of Pembroke. Leszállt Írország 1170-ben, és vonult Dublinban. Míg Lawrence tárgyalt vele, Dermot emberei és szövetségesei megerőszakolta és kifosztotta a várost. Amikor Dermot hirtelen meghalt, Pembroke nyilvánította magát King of Leinster, mint a férje Dermot lánya Éva (Lawrence unokahúga), de emlékeztetett arra, hogy Angliában Henry. Mielőtt Pembroke visszatérhet az ír egységesen mögé Rory O’Connor, és a gróf eltorlaszolta magát Dublinban az ír erők megtámadták. Míg Lawrence megpróbálta hatása a település, Pembroke hirtelen megtámadta, és nyert egy váratlan győzelmet.

Henry maga aztán Írország 1171 kapott benyújtása legtöbb ír törzsfők és az elején a “”bajok”” Írország és Anglia kezdett. In 1172, a zsinat összehívását Lawrence Cashel megerősítette a bika Adorján pápa IV előíró angol formája a liturgia az Írország. Lawrence elfogadott rendeletek, amikor Sándor pápa II megerősítette őket. 1175-ben Angliába ment, hogy szerződést között Henry és Rory O’Connor, és támadták, míg a látogató az Oltár Thomas Becket. Részt vett az Általános lateráni zsinat Rómában, 1179-ben nevezték ki pápai legátus Írország. Hazafelé megállt le Angliában, hogy további tárgyalások nevében Rory O’Connor, és tilos volt visszatérni Írország Henry. Ő elment meglátogatni Henry Normandiában, és megvan a döntés megfordult, de aztán meghalt a visszaút a Írország. Szentté avatták 1225-ben.

Ahogyan Szent Lőrinc töltött sok időt közbenjár és tárgyal, mi is hívják, hogy tárgyaljon a béke és közbenjárását mások nevében az imádságban. Lehet mindig igyekeznek megtenni a részünket a békét, ahol viszály és küld ki a közbenjáró imát mások, amelyben a mi Atyánk, hogy segítsen nekünk.

Ima

Kedves Uram, köszönöm azoknak, mint például a Szent Lőrinc, aki közbenjár az érdekünkben, és tárgyaljon a jólét hazánk, a családok, az életünket. Azt kérjük, hogy a St. Lawrence továbbra közbenjárni, segíteni élni az életünket békében és harmóniában. Ámen.

Egyéb Saints Emlékszünk Ma

Szent Szilveszter (1267), Abbot, vértanú

Szent Péter Alexandria (311), Bishop, vértanú

St. Leonard Port Maurice (1751), Pap, védnöke Parish Missions

St. John Berchmans (1621), jezsuita kezdő, védnöke Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence fæddist í 1128 sem son Murtagh, höfðingi Murrays, nálægt Kildare, Írland. Sem drengur var hann tekin í gíslingu af víking konungs Dermot McMurrogh af Leinster, en var afhent Biskupsstofa Glendalough eftir tvö ár. Lawrence varð munkur á Glendalough, hét ábóti í 1153, og árið 1161, hét erkibiskup af Dublin.

Hann innleiddi umbætur meðal klerka, uppfærsla gæðum nýrra klerka, og leggja ströngum aga á Canons hans. Þegar uppreisn keyrði Dermot McMurrogh frá Írlandi, leitaðist konungur hjálp konungs Henry II of England, sem send her vildarmanna hans undir stjórn Richard de Clare, jarl af Pembroke. Hann lenti á Írlandi í 1170 og fór á Dublin. Þó Lawrence var að semja við hann, menn Dermot er og bandamenn nauðgað og rændu borgina. Þegar Dermot dó skyndilega, Pembroke lýsti sig konung Leinster sem eiginmaður dóttur Dermot er Eva (frænka Lawrence), en var kallaður til Englands eftir Henry. Áður Pembroke gæti aftur, írska sameinast á bak við Rory O’Connor, og jarl afgirt sig í Dublin sem írskum sveitir ráðist. Þó Lawrence var að reyna að áhrif sátt, Pembroke ráðist skyndilega og vann óvænt sigur.

Henry sjálfur fór síðan til Írlands í 1171, fékk framlagningu flestum írskum höfðingjum, og upphafið af “”vandræða”” milli Írlands og Englands hófst. Í 1172, a kenningar Lawrence kveðja Cashel staðfesti uxa páfa Adrian IV leggja á enska form helgisiðunum á Írlandi. Lawrence samþykkt ályktanir þegar Pope Alexander II staðfest þær. Í 1175, fór hann til Englands til að semja sáttmála milli Henry og Rory O’Connor, og var ráðist á meðan að heimsækja Helgidómur Thomas Becket. Hann sótti General Lateran í Róm árið 1179, og var skipaður Papal legate til Írlands. Á leið sinni heim að hann hætti burt í Englandi til að sinna frekari viðræður um hönd Rory O’Connor, og var bannað að snúa aftur til Írlands eftir Henry. Hann fór í heimsókn Henry í Normandí og fékk ákvörðun snúið, en þá dó á heimferð til Írlands. Hann var tekin í dýrlingatölu í 1225.

Rétt eins og St. Lawrence eyddi miklu af tíma sínum interceding og semja við líka, erum kölluð til að semja um frið og biðja um hönd annarra í bæn. Megum við leita alltaf að gera okkar hluta í að koma á friði þar sem það er þrætur og senda upp intercessory bænir okkar fyrir öðrum, kalla á föður okkar til að hjálpa okkur.

bæn

Kæri Herra, þakka þér fyrir þá eins og St Lawrence sem biðja fyrir okkar hönd og semja fyrir velferð landsins okkar, fjölskyldur okkar, lífi okkar. Við biðjum að St. Lawrence áfram að biðja fyrir okkur og hjálpa okkur að lifa lífi okkar í friði og sátt. Amen.

Aðrir Saints Við muna í dag

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St Peter frá Alexandríu (311), Bishop, píslarvottsins

St Leonard í Port Maurice (1751), Priest, Verndari Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit nýliði, Verndari Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence A mụrụ 1128 dị ka a Nwa nke Murtagh, isi nke ndi-Murrays, nso Kildare, Ireland. Dị ka nwa okoro, ọ n’agbụ site raiding King Dermot McMurrogh nke Leinster, ma e enyefe ndị na Bishop nke Glendalough mgbe afọ abụọ. Lawrence ghọrọ a mọnk na Glendalough, aha ya bụ abbot na 1153, na 1161, a kpọkwara ya Achịbishọp nke Dublin.

O guzobere mgbanwe n’etiti ndị ụkọchukwu, kwalite na caliber nke ọhụrụ ụkọchukwu, na-amanye ndị tara akpụ na ya n’ụkpụrụ iwu. Mgbe a nnupụisi ụgbọala Dermot McMurrogh si Ireland, eze wee chọwa enyemaka nke King Henry II of England, bụ ndị zipụrụ ndị agha na ndị ya a ma ama gawa site Richard de Clare, Earl nke Pembroke. O rutere n’ebe Ireland na 1170 ma gaa ije Dublin. Mgbe Lawrence e negotiating na ya, Dermot si ikom na allies n’ike na kwakọọrọ obodo. Mgbe Dermot nwụrụ na mberede, Pembroke kwuru onwe ya Eze nke Leinster dị ka di nke Dermot ada Eva (Lawrence si nwanyi nwanne nwanyi mmadu), ma e chetara na-England site Henry. Tupu Pembroke nwere ike ịlọghachi, na Irish n’otu n’azụ Rory O’Connor, na Earl mechibido onwe ya na Dublin dị ka Irish agha nsogbu. Mgbe Lawrence nọ na-agbalị ga eme ka mmezi, Pembroke mberede wakporo ma merie-atụghị anya mmeri.

Henry n’onwe ya mgbe ahụ gara Ireland na 1171, natara nrubeisi nke ọtụtụ ndị Irish isi, na mmalite nke “”nsogbu”” n’etiti Ireland na England malitere. Na 1172, nzukọ ndị isi chọọchị Lawrence kpọkọrọ na Cashel enen a ehi nke Pope Adrian IV nnukwu onye English ụdị nke si efe ofufe adịghị on Ireland. Lawrence natara iwu mgbe Pope Alexander II enen ha. Na 1175, ọ gara England kpakorita a nkwekorita n’etiti Henry na Rory O’Connor, na a wakporo mgbe ịga na Shrine of Thomas Becket. Ọ gara gee General Lateran Council na Rom na 1179, na a họpụtara site n’aka popu nnọchianya ka Ireland. On ụzọ ya home ọ kwụsịrị anya na England kụziere n’ihu mkparita uka na nnọchite nke Rory O’Connor, na A machibidoro laghachi Ireland site Henry. Ọ gara ileta Henry na Normandy na nwetara na mkpebi nwesịrị, ma mgbe ahụ nwụrụ na nloghachi njem Ireland. Ya senti na 1225.

Dị nnọọ ka St. Lawrence ekese oge ya ekpere ma na negotiating, anyị onwe anyị, na-akpọ kpakorita maka udo na ịrịọchitere on n’ihi ndị ọzọ n’ekpere. Ka anyị-achọ mgbe nile na-eme òkè n’ime ka udo ebe e nwere esemokwu na-ezite ihe ahụ anyị na intercessory ekpere maka ndị ọzọ, na-akpọku Nna anyị iji nyere anyị aka.

ekpere

Ezigbo Jehova, na-ekele gị maka ndị dị ka St. Lawrence na-ịrịọchitere na nnọchite anyị na kpakorita maka ọdịmma nke mba anyị, ezinụlọ anyị, ná ndụ anyị. Anyị na-arịọ na St. Lawrence anọgide na iriọ aririọ n’ihi anyị na-enyere anyị aka ibi ndụ anyị udo na. Amen.

Ndị ọzọ Saints Anyị na-echeta Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter nke Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard nke Port Maurice (1751), Oku, chi nke Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, chi nke Ebe Ịchụàjà Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence lahir di 1128 sebagai Anak Murtagh, kepala Murray, dekat Kildare, Irlandia. Sebagai anak laki-laki, ia disandera oleh merampok Raja Dermot McMurrogh of Leinster, tapi diserahkan kepada Uskup Glendalough setelah dua tahun. Lawrence menjadi seorang biarawan di Glendalough, bernama Abbas pada tahun 1153, dan di 1161, bernama Uskup Agung Dublin.

Dia melembagakan reformasi di kalangan ulama, upgrade kaliber ulama baru, dan dikenakan disiplin ketat di kanon nya. Ketika pemberontakan melaju Dermot McMurrogh dari Irlandia, raja meminta bantuan Raja Henry II dari Inggris, yang mengirimkan pasukan bangsawan nya dipimpin oleh Richard de Clare, Earl of Pembroke. Dia mendarat di Irlandia pada 1170 dan berbaris di Dublin. Sementara Lawrence sedang bernegosiasi dengan dia, laki-laki dan sekutu Dermot ini diperkosa dan menjarah kota itu. Ketika Dermot tiba-tiba mati, Pembroke menyatakan dirinya Raja Leinster sebagai suami dari putri Dermot Eva (keponakan Lawrence), tetapi dipanggil kembali ke Inggris oleh Henry. Sebelum Pembroke bisa kembali, Irlandia bersatu di belakang Rory O’Connor, dan earl mengurung diri di Dublin sebagai pasukan Irlandia menyerang. Sementara Lawrence mencoba mempengaruhi penyelesaian, Pembroke tiba-tiba menyerang dan memenangkan kemenangan yang tak terduga.

Henry sendiri kemudian pergi ke Irlandia pada tahun 1171, menerima penyerahan sebagian besar Irlandia pemimpin, dan awal dari “”masalah”” antara Irlandia dan Inggris mulai. Dalam 1172, sinode Lawrence disidangkan di Cashel dikonfirmasi banteng Paus Adrian IV memaksakan bentuk bahasa Inggris dari liturgi di Irlandia. Lawrence menerima keputusan ketika Paus Alexander II dikonfirmasi mereka. Pada 1175, ia pergi ke Inggris untuk menegosiasikan sebuah perjanjian antara Henry dan Rory O’Connor, dan diserang saat mengunjungi Shrine of Thomas Becket. Dia menghadiri Umum Lateran Council di Roma pada tahun 1179, dan diangkat wakil paus ke Irlandia. Dalam perjalanan pulang ia singgah di Inggris untuk melakukan negosiasi lebih lanjut atas nama Rory O’Connor, dan dilarang untuk kembali ke Irlandia oleh Henry. Dia pergi untuk mengunjungi Henry di Normandia dan mendapat keputusan terbalik, tapi kemudian meninggal pada perjalanan pulang ke Irlandia. Ia dikanonisasi pada 1225.

Sama seperti St. Lawrence menghabiskan banyak waktunya perantara dan negosiasi, kami juga dipanggil untuk bernegosiasi untuk perdamaian dan syafaat atas nama orang lain dalam doa. Semoga kita selalu berusaha untuk melakukan bagian kita dalam membawa perdamaian di mana ada perselisihan dan mengirimkan up doa syafaat untuk orang lain, menyerukan Bapa kita untuk membantu kami.

Doa

Ya Tuhan, terima kasih untuk orang-orang seperti St. Lawrence yang menjadi perantara atas nama kami dan bernegosiasi untuk kesejahteraan negara kita, keluarga kita, kehidupan kita. Kami meminta St. Lawrence terus berdoa untuk kita dan membantu kita untuk menjalani hidup kita damai dan harmonis. Amin.

Saints lainnya Kami ingat Hari ini

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St Petrus dari Alexandria (311), Uskup, Martir

St. Leonard dari Port Maurice (1751), Imam, Pelindung Misi Paroki

St. John Berchmans (1621), Jesuit pemula, Pelindung Altar anak laki-laki

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence Ó Tuathail
Rugadh Lawrence i 1128 mar Mac Murtagh, príomhfheidhmeannach an Murrays, in aice le Cill Dara, Éire. Mar buachaill, tógadh sé ghiall an raiding Rí Dermot McMurrogh Laighen, ach dhiúltaigh go dtí an Easpag Ghleann Dá Loch tar éis dhá bhliain. Tháinig Lawrence manach i nGleann Dá Loch, ainmníodh ab in 1153, agus in 1161 ainmníodh, Ardeaspag Bhaile Átha Cliath.

thionscnamh sé leasuithe i measc an chléir, uasghrádú an caighdeán na cléire nua, agus ghearr smacht dian ar a canónacha. Nuair a thiomáin éirí amach Dermot McMurrogh ó Éirinn, d’iarr an rí cabhair ó Rí Anraí II Shasana, a choinsínítear arm dá chuid uaisle gceannas Richard de Clare, Iarla Pembroke. thuirling sé in Éirinn i 1170 agus marched ar Bhaile Átha Cliath. Cé go raibh Lawrence idirbheartaíochta leis, fir agus allies Dermot ar raped agus looted an chathair. Nuair a fuair bás Dermot tobann, dhearbhú Pembroke féin rí Laighen mar an fear céile iníon Dermot s Eva (neacht Lawrence s), ach bhí Chuimhnigh go Sasana ag Henry. Sula raibh Pembroke ais, aontaithe na hÉireannaigh taobh thiar Rory O’Connor, agus an t-iarla bharacáid é féin i mBaile Átha Cliath mar na fórsaí Éireannacha ionsaí. Cé go raibh Lawrence ag iarraidh a dhéanamh réiteach, ionsaigh Pembroke tobann agus bhuaigh bua gan choinne.

Henry féin chuaigh ansin go hÉirinn in 1171, fuair isteach is mó de na taoisigh Éireannacha, agus tús an “”Trioblóidí”” idir Éire agus Sasana thosaigh. In 1172, tá Sionad Lawrence chomóradh ag Caiseal Dheimhnigh tarbh an Phápa Adrian IV bhforchuirtear leagan Béarla de liotúirge ar Éirinn. Ghlac Lawrence foraitheanta nuair dheimhnigh Pápa Alexander II iad. In 1175, chuaigh sé go dtí Sasana dul i mbun caibidlíochta conradh idir Henry agus Rory O’Connor, agus bhí ionsaigh agus iad ar cuairt ar an Scrín Thomas Becket. D’fhreastail sé ar an Ard-Chomhairle Lateran sa Róimh in 1179, agus bhí leagáid an Phápa a ceapadh go hÉirinn. Ar a bhealach abhaile stop sé amach i Sasana chun tuilleadh caibidlíochta thar ceann Rory O’Connor sheoladh, agus cuireadh cosc le filleadh ar Éirinn ag Henry. Chuaigh sé chun cuairt a thabhairt Henry sa Normainn agus fuair an cinneadh droim ar ais, ach ansin fuair bás ar an turas ar ais go hÉirinn. Bhí sé canonized i 1225.

Díreach mar a chaith Naomh Lawrence cuid mhaith dá chuid ama interceding agus idirbheartaíocht, táimid ag freisin, ar a dtugtar i mbun caibidlíochta ar son na síochána agus intercede ar son daoine eile ag guí. Is féidir linn iarracht i gcónaí a dhéanamh ar ár gcuid a thabhairt síocháin mar a bhfuil achrann agus a sheoladh suas ár paidreacha intercessory do dhaoine eile, ag iarraidh ar ár nAthair chun cuidiú linn.

Urnaí

A chara A Thiarna, go raibh maith agat dóibh siúd cosúil Naomh Lawrence a intercede ar ár son agus i mbun caibidlíochta i gcomhair dea-bhail na tíre, ár dteaghlaigh, ár saol. Iarraimid go leanfaidh Naomh Lawrence a intercede dúinn agus cabhrú linn maireachtáil ár saol i síocháin agus chéile. Amen.

Saints Eile Cuimhnímid Sa lá atá inniu

St. Sylvester (1267), abb, Martyr

Naomh Peadar de Alexandria (311), Bishop, Martyr

Naomh Leonard de Port Maurice (1751), Sagart, Pátrún na Misean Pharóiste

St. John Berchmans (1621), Íosánach novice, Pátrún Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lorenzo O’Toole
Lawrence è nato nel 1128 come figlio di Murtagh, capo dei Murray, nei pressi di Kildare, Irlanda. Da ragazzo, è stato preso in ostaggio dal re raid Dermot McMurrogh di Leinster, ma è stato consegnato al Vescovo di Glendalough dopo due anni. Lawrence fece monaco a Glendalough, è stato nominato abate nel 1153, e nel 1161, è stato nominato arcivescovo di Dublino.

Istituì riforme tra il clero, aggiornato il calibro dei nuovi chierici, e ha imposto una rigida disciplina sui suoi canoni. Quando una rivolta guidato Dermot McMurrogh dall’Irlanda, il re cercò l’aiuto del re Enrico II d’Inghilterra, che ha inviato un esercito di suoi nobili guidati da Richard de Clare, conte di Pembroke. Ha atterrato in Irlanda nel 1170 e marciò su Dublino. Mentre Lawrence stava negoziando con lui, gli uomini e gli alleati di Dermot violentata e saccheggiato la città. Quando Dermot morì improvvisamente, Pembroke si è dichiarato re di Leinster come il marito della figlia di Dermot Eva (nipote di Lawrence), ma fu richiamato in Inghilterra da Henry. Prima di Pembroke potrebbe tornare, gli irlandesi uniti dietro Rory O’Connor, e il conte si è barricato a Dublino come le forze irlandesi attaccato. Mentre Lorenzo stava cercando di effettuare un insediamento, Pembroke improvvisamente attaccato e vinto una vittoria inaspettata.

Henry si poi è andato in Irlanda nel 1171, ha ricevuto la presentazione della maggior parte dei capi irlandesi, e l’inizio dei “”problemi”” tra l’Irlanda e l’Inghilterra ha cominciato. Nel 1172, un sinodo Lawrence convocato in Cashel confermato una bolla di papa Adriano IV imponendo la forma inglese della liturgia in Irlanda. Lawrence ha accettato i decreti quando Papa Alessandro II li ha confermato. Nel 1175, andò in Inghilterra per negoziare un trattato tra Henry e Rory O’Connor, ed è stato aggredito durante la visita al Santuario di Thomas Becket. Ha frequentato il Consiglio Generale Laterano a Roma nel 1179, ed è stato nominato legato pontificio in Irlanda. Tornando a casa si fermò fuori in Inghilterra per condurre ulteriori negoziati a nome Rory O’Connor, ed è stato vietato di tornare in Irlanda da Henry. Andò a visitare Henry in Normandia ed ha ottenuto la decisione invertita, ma poi è morto durante il viaggio di ritorno in Irlanda. Fu canonizzato nel 1225.

Proprio come San Lorenzo ha trascorso molto del suo tempo intercedere e negoziazione, anche noi, siamo chiamati a negoziare la pace e intercedere per conto di altri in preghiera. Possiamo sempre cercare di fare la nostra parte nel portare la pace dove c’è conflitto e l’invio le nostre preghiere di intercessione per gli altri, invitando il nostro Padre per aiutarci.

Preghiera

Caro Signore, grazie per quelli come S. Lorenzo che intercedono per nostro conto e negoziare per il benessere del nostro paese, le nostre famiglie, le nostre vite. Chiediamo che San Lorenzo continua a intercedere per noi e ci aiutano a vivere la nostra vita in pace e armonia. Amen.

Altri Santi oggi ricordiamo

San Silvestro (1267), Abate, Martire

San Pietro di Alessandria (311), vescovo, martire

San Leonardo da Porto Maurizio (1751), sacerdote, Patrono delle Missioni Popolari

San Giovanni Berchmans (1621), gesuita novizio, Patrono di Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


セント・ローレンス・オトゥール
ローレンスは、キルデア、アイルランドの近くに、Murtaghの息子、Murraysのチーフとして1128年に生まれました。男の子として、彼はレンスターの襲撃王ダーモットMcMurroghによって人質に取られたが、2年後にグレンダーロッホの司教に引き渡されました。ローレンスは、グレンダーロッホで僧侶になった1153年に修道院長に選ばれました、そして1161年には、ダブリン大司教に選ばれました。

彼は、聖職者の間で改革を制定新しい聖職者の口径をアップグレードし、そして彼の規範に厳格な規律を課しました。反乱がアイルランドからのダーモット・McMurroghを運転したとき、王はリチャード・デ・クレア、ペンブルック伯率いる彼の貴族の軍隊を派遣し、イングランド王ヘンリーII、の助けを求めました。彼は1170年にアイルランドに上陸し、ダブリンに行進しました。ローレンスは彼と交渉したが、ダーモットの男性と同盟国は強姦され、街を略奪しました。ダーモットが突然死んだとき、ペンブロークはダーモットの娘エヴァ(ローレンスの姪)の夫として彼自身をレンスターの王を宣言したが、ヘンリーによってイングランドに呼び戻されました。ペンブロークが返すことができる前にアイルランド軍が攻撃として、ローリー・オコナーの背後にあるアイルランドの統一、そして伯爵はダブリンで自分自身をバリケード。ローレンスは和解を達成しようとしていたが、ペンブロークは突然攻撃し、予想外の勝利を収めました。

ヘンリー自身はその後、1171年にアイルランドに行ってきましたアイルランドの族長のほとんどの提出を受け、アイルランドとイングランドの間の「トラブル」の始まりが始まりました。 1172年には、ローレンスはキャシェルで招集教会会議は、アイルランドでの典礼の英語の形を課す教皇エイドリアンIVの牛が確認されました。アレクサンデル2世がそれらを確認したときにローレンスは、政令を受け入れました。 1175年に、彼はヘンリーとローリー・オコナーとの間の条約を交渉するためにイギリスに行き、トーマス・ベケットの神社を訪問している間に襲われました。彼は1179年にローマで一般ラテラン会議に出席し、アイルランドに教皇の使節に任命されました。帰宅途中で彼はローリー・オコナーに代わって、さらに交渉を行うためにイングランドでオフに停止し、ヘンリーによってアイルランドに戻ることを禁じられました。彼はノルマンディーのヘンリーを訪問するために行って、逆転判決を得たが、その後、アイルランドへの帰路に死亡しました。彼は1225年に列聖されました。

セント・ローレンスは、彼の時間執り成しと交渉の多くを過ごしたのと同じように、私たちも、平和のために交渉し、祈りの中で他の人に代わって仲裁するために呼ばれています。私たちは常に争いがある平和をもたらすと私たちを助けるために私たちの父に呼びかけ、他人のために私たちのとりなしの祈りを送信する際に私たちの一部を行うことを求めることができます。

祈り

親愛なる主は、当社に代わって仲裁し、私たちの国の幸福のために交渉セントローレンス、私たちの家族、私たちの生活のようなものをしていただきありがとうございます。私たちは、セント・ローレンスが私たちのためにとりなしと平和と調和の中で私たちの生活を生きるために私たちを助けるために続けるようお願いいたします。アーメン。

他の聖人たちは今日覚えています

セント・シルベスター(1267)、アボット、殉教者

アレクサンドリア(311)、司教、殉教者の聖ペテロ

ポートモーリス(1751)のセント・レナード、プリースト、教区宣教の守護

聖ヨハネBerchmans(1621)、イエズス会初心者、祭壇ボーイズのパトロン

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence lair ing 1128 minangka Putraning Murtagh, pangareping Murrays, near Kildare, Ireland. Minangka bocah cilik, wong iki dijupuk bebandan dening raiding King Dermot McMurrogh saka District, nanging iki diuripake liwat menyang Uskup Glendalough sawise rong taun. Lawrence dados satunggiling biarawan ing Glendalough, dijenengi abbot ing 1153, lan ing 1161, dijenengi Uskup Agung Dublin.

Panjenenganipun Sapi ngenggalaken antarane ulama, nganyari kaliber saka clerics anyar, lan dileksanakake disiplin ingkang awrat ing canons kang. Nalika pambrontakan ndamel Dermot McMurrogh saka Irlandia, king ing sought bantuan saka Raja Henry II saking Inggris, sing kirim tentara bangsawan kang tumuju dening Richard de Clare, Earl of Pembroke. Panjenenganipun ndharat ing Irlandia 1170 lan anggone ing Dublin. Nalika Lawrence rembugan karo wong, wong lan allies Dermot kang dirudopekso lan njarah kutha. Nalika Dermot dumadakan mati, Pembroke awaké dhéwé King of District minangka garwanipun putri Dermot kang Eva (niece Lawrence), nanging iki ngelingi kanggo Inggris dening Henry. Sadurunge Pembroke bisa bali, Irlandia jumbuh konco Rory O’Connor, lan Earl barricaded piyambak ing Dublin minangka pasukan Irish nyerang. Nalika Lawrence iki nyoba efek perkawis, Pembroke dumadakan nyerang lan menang kamenangan sing ora dikarepke.

Henry piyambak banjur tindak menyang ing Irlandia 1171, nampa pengajuan saka paling saka chieftains Irish, lan awal saka “”masalah”” antarane Irlandia lan Inggris wiwit. Ing 1172, sebuah synod Lawrence dipunwiwiti ing Langkawi dikonfirmasi sapi Paus Adrian IV imposing wangun Inggris saka liturgi ing Irlandia. Lawrence Ditampa katetepan nalika Paus Alexander II nyantosakaké atiné. Ing 1175, dhèwèké lunga menyang Inggris kanggo rembugan prajanjèn antara Henry lan Rory O’Connor, lan iki nyerang nalika ngunjungi makam Thomas Becket. Piyambakipun sinau ing Umum Lateran PBB ing Roma ing 1179, lan dipunangkat wakilipun Paus kanggo Ireland. Ing perjalanan ngarep mampir mati ing Inggris kanggo rembugan luwih atas jenenge Rory O’Connor, lan iki dilarangi bali menyang Ireland dening Henry. Panjenenganipun tindak ngunjungi Henry ing Normandia lan tak kaputusan ngowahi, nanging banjur seda ing trip bali kanggo Ireland. Panjenenganipun dipunkanonisasi ing 1225.

Kaya St. Lawrence ngentèkaké wektu kang pangemban lan rembugan, kita ki, sing disebut kanggo rembugan damai lan nulungi atas jenenge wong ing pandonga. Muga-muga kita tansah ngupaya apa kita part in nggawa tentrem ngendi ana crah lan ngirim munggah shalat intercessory kita kanggo wong, nelpon ing Rama kita kanggo kita.

Prayer

Dear Gusti, matur nuwun kanggo sing kaya St. Lawrence sing nulungi ing kita atas lan rembugan kanggo kaanane negara kita, kita kulawargané, gesang kita. We takon sing St. Lawrence terus nulungi kita lan kita gesang kita ing tentrem lan harmoni. Amin.

Wong-Wong Mursid Liyane elinga Dina

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter saka Alexandria (311), Uskup, Martyr

St. Leonard saka Port Maurice (1751), Imam, Patron misi Parish

St. John Berchmans (1621), Jesuit anyar, Patron Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಒ ‘ಟೂಲ್
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮುರ್ತಾಘ್ ಮಗ Murrays ಮುಖ್ಯ, ಕಿಲ್ಡೇರ್ ಬಳಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 1128 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲಕ, ಅವರು ಲೆಯಿನ್ಸ್ಟರ್ ದಾಳಿ ಕಿಂಗ್ ಡರ್ಮಟ್ McMurrogh ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ಲೆಂಡಾಲೋಘ್ ಬಿಷಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಲಾರೆನ್ಸ್, ಗ್ಲೆಂಡಾಲೋಘ್ ಒಂದು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದನು 1153 ರಲ್ಲಿ ಅಬಾಟ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1161 ರಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲಿನ್ ಆರ್ಕ್ಬಿಷಪ್ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವರು ಪಾದ್ರಿ ಪೈಕಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಬಂಡಾಯದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಡರ್ಮಟ್ McMurrogh ಓಡಿಸಿದರು, ಅರಸರು ಅವನ ಕುಲೀನರ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿ ಕ್ಲೇರ್ ಪೆಂಬ್ರೊಕನ ಅರ್ಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು ಯಾರು ರಾಜ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೆನ್ರಿ II, ನೆರವು ಕೋರಿದೆ. ಅವರು 1170 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದಿಳಿದ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಿನ್ ಹೊರಟರು. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡರ್ಮಟ್ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಗರ ಲೂಟಿ. ಡರ್ಮಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರಣಿಸಿದಾಗ ಪೆಂಬ್ರೊಕೆಯ ಡರ್ಮಟ್ ಮಗಳು ಇವಾ (ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಸೋದರ) ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಲೆಯಿನ್ಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಆದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪೆಂಬ್ರೊಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು ಮೊದಲು, ಐರಿಷ್ ರೋರಿ ಒಕಾನ್ನರ್ ಹಿಂದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ ದಾಳಿ ಐರಿಷ್ ಪಡೆಗಳ ಡಬ್ಲಿನ್ ಸ್ವತಃ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಂಬ್ರೊಕೆಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಜಯವನ್ನು.

ಹೆನ್ರಿ ತಾನೇ ನಂತರ, 1171 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದರು ಐರಿಷ್ ಮುಖಂಡರ ಅತ್ಯಂತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್ ನಡುವಿನ “”ತೊಂದರೆಗಳು”” ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1172 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನೊಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ Cashel ಕರೆಯಿತು ಭವ್ಯವಾದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೂಪ ಪೋಪ್ ಆಡ್ರಿಯನ್ IV ನ ಬುಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಪೋಪ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ II ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1175 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ರೋರಿ ಒಕಾನ್ನರ್ ಮಧ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ದೇಗುಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ದಾಳಿ. ಅವರು 1179 ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಟೆರನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಪಲ್ ಲೆಗೆಟ್ರ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅವರು ರೋರಿ ಒಕಾನ್ನರ್ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮರಳಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಾರ್ಮಂಡಿಯ ಹೆನ್ರಿ ಭೇಟಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಿಪ್ ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು 1225 ರಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಮಯ interceding ಸಂಧಾನ ಕಳೆದರು ಕೇವಲ, ನಾವು ತುಂಬಾ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ತರುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರೆ, ಇತರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಡೆಯಬಹದು.

ಪ್ರೇಯರ್

ಆತ್ಮೀಯ ಲಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಾತುಕತೆ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೇಳಿ. ಅಮೆನ್.

ಸಂತರು ನಾವು ಇಂದು ನೆನಪು

ಸೇಂಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ (1267), ಅಬಾಟ್, ಹುತಾತ್ಮರ

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯ (311), ಬಿಷಪ್, ಹುತಾತ್ಮ

ಸೇಂಟ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೌರಿಸ್ ಆಫ್ (1751), ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಪೋಷಕ

ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ Berchmans (1621), ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಅನನುಭವಿ, ಬಲಿಪೀಠದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೋಷಕ

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Әулие Лаврентия О’Тул
Lawrence Kildare, Ирландия, жақын Murtagh ұлы, Murrays бастығы болып 1128 жылы дүниеге келген. Бала, ол Leinster туралы рейдерліктен Король Dermot McMurrogh кепілге алынды, бірақ екі жылдан кейін Глендалоу епископы үшін астам айналды. Lawrence 1153 жылы Аббат аталды, ал 1161 жылы, Дублин архиепископ аталды., Глендалоу кезінде монах болды

Ол дін арасында реформаларды қозғалған жаңа имам калибрлі жаңартылған және оның меңзейді қатаң тәртіпті жүктелген. көтеріліс Ирландии в Dermot McMurrogh қуып кезде, патша Ричард де Clare, Пембрук граф бастаған оның әміршілерге әскерге жіберді Англия королі Генрих II, көмек іздеді. Ол 1170 жылы Ирландия қонды және Дублинде бойынша жүріп. Lawrence онымен келіссөздер жүргізіп жатқанда, Dermot ерлер мен одақтастары қаланы зорлап және тоналды. Dermot кенеттен қайтыс болғанда, Pembroke Dermot қызы Ева (Lawrence ның жиені) күйеуі ретінде өзін Leinster Патшасы мәлімделген, бірақ Генри арқылы Англияға кері қайтарылған болатын. Pembroke оралу мүмкін алдында Ирландияның күштер шабуыл ретінде Рори О’Коннор артта Ирландияның Біріккен және Earl Дублинде заперся. Lawrence реттеуге әсер тырысып жатқанда, кенеттен шабуыл Pembroke және күтпеген жеңіске жетті.

Генри өзі, содан кейін 1171 жылы Ирландия барды Ирландияның көсем ең ұсынуды алды және Ирландия және Англия арасындағы «қолайсыздық» басы басталды. 1172 жылы, Lawrence Cashel кезінде шақыратын Синод Ирландия бойынша құдайға ағылшын нысанын қолдану Рим Папасы Адриан IV бір бұқаны растады. Рим Папасы ІІ Александр оларды растады кезде Лоуренс жарлықтар қабылданған. 1175 жылы ол Генри мен Рори О’Коннор арасындағы шарт әзірлеу Англияға барып, Томас Бекет қасиетті бару, ал шабуыл болды. Ол 1179 жылы Римде бас Латеран кеңесі жұмысына қатысты, сондай-ақ Ирландия үшін қандай Папа легаты тағайындалды. үйге жолында ол Рори О’Коннор атынан әрі қарай келіссөздер жүргізу үшін Англия тоқтап, және Генри Ирландия оралу үшін тыйым салынды. Ол Нормандияда Генри келуге барып, қайта қалпына шешім алды, бірақ содан кейін Ирландия үшін қайтару сапарымен қайтыс болды. Ол 1225 жылы канонизировался.

Әулие Лаврентия оның уақыт өтініш және келіссөздер жүргізу көп жұмсадық сияқты, біз де, бейбітшілік үшін келіссөздер және басқа да дұға атынан шапағат үшін деп аталады. біз әрқашан толқулар бар жерде бейбітшілік келтіру және бізге көмектесу үшін Әкеміз шақырды, өзгелер үшін делдалдық дұға дейін жіберіп біздің бөлігін істеу сұрай алады.

дұға

Құрметті мырзалар, біздің атымыздан шапағат және біздің еліміздің әл-ауқаты үшін келіссөздер Лаврентия, біздің отбасы, біздің өміріміздің сияқты сол үшін рахмет. Біз Санкт-Лоуренс біз үшін шапағат және бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп, біздің көмектеседі жалғастыра сұраймыз. Аумин.

Біз бүгін есте басқа да қасиетті

Санкт Сильвестр (1267), Аббат, Мученик

Александрия (311), епископ мученика Әулие Петр

Port Maurice (1751) Санкт-Leonard, Priest, приход Миссиялар Меценат

Санкт Джон Berchmans (1621), иезуит бастаушы, құрбандық үстелінің Boys саласының меценаты

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


ផ្លូវលោក Lawrence O’Toole
លោក Lawrence បានកើតនៅ 1128 ថាជាបុត្ររបស់ Murtagh ប្រធាន Murrays ជិត Kildare ប្រទេសអៀរឡង់។ ជាក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេនាំចំណាប់ខ្មាំងដោយការវាយឆ្មក់ស្ដេច Dermot McMurrogh នៃ Leinster ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រគល់ទៅឱ្យប៊ីស្សពរបស់ Glendalough បន្ទាប់ពីពីរឆ្នាំមកហើយ។ លោក Lawrence បានក្លាយជាព្រះសង្ឃនៅ Glendalough, ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះ Abbot ក្នុង 1153, ហើយនៅក្នុង 1161 ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះអាចារ្យនៃទីក្រុង Dublin ។

ទ្រង់បានផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងចំណោមបព្វជិតនោះបានធ្វើឱ្យប្រសើរសមត្ថភាពនៃបព្វជិតថ្មីនិងដាក់វិន័យយ៉ាងតឹងរឹងលើ Canon របស់គាត់។ នៅពេលដែលការបះបោរមួយដែលបានបើកឡាន Dermot McMurrogh ពីអៀកឡង់, ស្តេចបានស្វែងរកជំនួយពីស្ដេច Henry ទី II នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពនៃពួកអភិជនរបស់លោកដឹកនាំដោយលោក Richard ដឺសុនគ្លែរ, Earl នៃ Pembroke មួយ។ លោកបានចុះចតនៅក្នុង 1170 និងអៀរឡង់នៅលើដើរក្បួនទីក្រុង Dublin ។ ខណៈពេលដែលលោក Lawrence ត្រូវបានគេចរចារជាមួយគាត់, បុរសនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត Dermot របស់គេចាប់រំលោភនិងលួចទីក្រុង។ នៅពេលដែល Dermot បានស្លាប់ភ្លាម, Pembroke បានប្រកាសខ្លួនឯងជាស្ដេចនៃ Leinster ជាប្ដីរបស់កូនស្រីរបស់អ៊ីវ៉ា Dermot (ក្មួយស្រីរបស់លោក Lawrence) ប៉ុន្តែត្រូវបានហៅឱ្យទៅអង់គ្លេសលោក Henry ។ មុនពេល Pembroke អាចវិលត្រឡប់មកវិញ, អៀរឡង់រួបរួមនៅពីក្រោយកីឡាករ Rory O’Connor ដែលនិង Earl បានដាក់ឃាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុង Dublin អៀរឡង់ដែលជាកងកម្លាំងវាយប្រហារ។ ខណៈពេលដែលលោក Lawrence ត្រូវបានគេព្យាយាមដើម្បីសម្រេចបាននូវការដោះស្រាយមួយ Pembroke ស្រាប់តែវាយប្រហារនិងបានទទួលជ័យជំនះមិនបានរំពឹងទុក។

លោក Henry ខ្លួនគាត់បន្ទាប់មកបានទៅអៀកឡង់នៅ 1171 បានទទួលការដាក់ភាគច្រើនបំផុតនៃមេកន្ទ្រាញអៀរឡង់, និងការចាប់ផ្តើមនៃ “”បញ្ហា”” រវាងប្រទេសអៀរឡង់និងអង់គ្លេសបានចាប់ផ្តើម។ ក្នុង 1172, Synod លោក Lawrence ប្រជុំនៅ Cashel បានអះអាងថាគោមួយនៃប្រកាន់ទោសលោក Adrian IV នដាក់ទម្រង់បែបបទអង់គ្លេសរបស់ឧទ្ទិសលើប្រទេសអៀរឡង់។ លោក Lawrence បានទទួលយកច្បាប់នេះនៅពេលប្រកាន់ទោស Alexander ទី II បានបញ្ជាក់ថាពួកគេ។ ក្នុង 1175 លោកបានទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីចរចាសន្ធិសញ្ញារវាង Henry និងកីឡាករ Rory O’Connor មួយនិងត្រូវបានវាយប្រហារខណៈពេលដែលមកទស្សនាចេតិយនៃថូម៉ាស Becket ។ លោកបានចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សា Lateran នៅទីក្រុងរ៉ូមនៅអគ្គ 1179 និងត្រូវបានតែងតាំង legate ម្តេចប៉ាបដើម្បីអៀរឡង់។ នៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ចេញពីផ្ទះគាត់បានឈប់ដើម្បីធ្វើការក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតក្នុងនាមការចរចារបស់កីឡាករ Rory O’Connor ដែលនិងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអៀរឡង់ដោយលោក Henry ។ គាត់បានទៅទស្សនាហិនរីនៅ Normandy និងទទួលបានការសម្រេចចិត្តដែលបានដាក់បញ្ច្រាសប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានស្លាប់លើការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញដើម្បីអៀរឡង់។ គាត់ត្រូវបាន canonized នៅ 1225 ។

គ្រាន់តែជាផ្លូវលោក Lawrence បានចំណាយពេលច្រើនរបស់គាត់អង្វរនិងការចរចារយើងផងដែរត្រូវបានគេហៅថាដើម្បីចរចារសន្តិភាពនិងទូលអង្វរក្នុងនាមរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងការអធិស្ឋាន។ សូមឱ្យយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើផ្នែករបស់យើងក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពជាកន្លែងដែលមានជំលោះនិងការផ្ញើអធិស្ឋានទូលអង្វរបស់យើងសម្រាប់អ្នកផ្សេង, អំពាវនាវឱ្យបិតារបស់យើងដើម្បីជួយយើង។

ការអធិស្ឋាន

ឱព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលមានដូចជាផ្លូវលោក Lawrence ដែលទូលអង្វរជំនួសយើងក្នុងការចរចាដើម្បីសុខុមាលភាពនៃប្រទេសរបស់យើង, គ្រួសាររបស់យើងជីវិតរបស់យើង។ យើងសួរថាផ្លូវលោក Lawrence បន្តដើម្បីទូលអង្វរសម្រាប់ពួកយើងនិងជួយយើងឱ្យរស់នៅជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសន្តិភាពនិងភាពសុខដុម។ អាម៉ែន។

ពួកបរិសុទ្ធផ្សេងទៀតយើងចាំថ្ងៃនេះ

ផ្លូវ Sylvester (1267), ចៅ, ទុក្ករបុគ្គល

ផ្លូវលោកពេត្រុសនៃអាឡិចសាន់ (311), ប៊ីស្សព, ទុក្ករបុគ្គល

ផ្លូវលោក Leonard នៃកំពង់ផែលោក Maurice (1751), សង្ឃទាំងឡាយណាបេសកកម្មព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ផ្លូវរបស់លោកយ៉ូហាន Berchmans (1621), ដើម្បីសុខភាពអង្គការ Jesuit, ក្រដាសប៉ាត្រុអាសនៈក្មេងប្រុស

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


세인트 로렌스 오툴
로렌스는 킬 데어 근처 Murtagh의 아들은 머리 스의 수석, 아일랜드로 1128 년 태어났다. 소년, 그는의 Leinster의 습격 왕 Dermot McMurrogh에 의해 인질로 찍은하지만 2 년 글렌의 주교에 인계했다. 로렌스는 글렌에서 승려가되었다 1153 년 원장 명명하고, 1161 년 더블린의 대주교를 지명되었다.

그는 성직자들 사이에서 개혁을 제정 새로운 성직자의 구경을 업그레이드하고, 그의 대포에 엄격한 규율을 부과했다. 반란은 아일랜드 Dermot McMurrogh를 몰고 때, 왕 리처드 드 클레어, 펨 브로크 백작이 이끄는 그의 귀족의 군대를 파견 잉글랜드의 왕 헨리 2 세의 도움을 찾았다. 그는 1170 년 아일랜드에 도착 더블린에 행진했다. 로렌스는 그와 함께 협상 동안, Dermot의 남성과 동맹국들은 강간과 도시를 약탈. Dermot가 갑자기 죽었을 때, 펨 브로크는 Dermot의 딸 에바 (로렌스의 조카)의 남편으로 스스로의 Leinster의 임금을 선언하지만, 헨리에 의해 영국으로 소환했다. 펨 브로크 반환 할 수 있기 전에, 아일랜드는 로리 오코너 뒤에 결합, 그리고 백작은 공격 아일랜드의 힘으로 더블린에 자신을 바리케이드. 로렌스는 정착에 영향을하려고 노력하는 동안, 펨 브로크 갑자기 공격 예상치 못한 승리를 차지했다.

헨리 자신은, 1171 년 아일랜드에 갔다 아일랜드 족장의 대부분의 제출을 받아 아일랜드와 영국 사이의 “”문제””의 시작은 시작되었다. 1172 년 로렌스는 카쉘에 소집 대회는 아일랜드에 전례의 영어 양식을 부과 교황 아드리안 IV의 황소를 확인했다. 교황 알렉산더 II이를 확인하면 로렌스는 법령을 받아 들였다. 1175 년에, 그는 헨리와 로리 오코너 사이의 조약을 협상하기 위해 영국으로 갔고, 토머스 베켓의 신사를 방문하는 동안 공격을 받았다. 그는 1179 년 로마에서 일반 라테위원회에 참석, 아일랜드에 교황 특사로 임명되었다. 집에가는 길에 그는 로리 오코너 대신 추가 협상을 수행하기 위해 영국에서 떨어져 정지, 헨리에 의해 아일랜드로 돌아 금지되었다. 그는 노르망디에서 헨리을 방문 가서 반대 의사를 가지고,하지만 아일랜드로 돌아 오는 길의 여행에 사망했다. 그는 1225 년 시성되었다.

세인트 로렌스는 자신의 시간 중보와 협상의 대부분을 소비하는 것처럼, 우리는 너무 평화 협상과기도에 다른 사람을 대신하여 중재하기 위해 호출됩니다. 우리는 항상 다툼이 평화를 가져오고 우리를 도와 우리의 아버지에 호출, 다른 사람에 대한 우리의 중보기도를 보내는 우리의 역할을 추구 할 수 있습니다.

기도

사랑하는 주님, 우리를 대신하여 중재 및 우리 나라, 우리의 가족, 우리의 삶의 복지를 위해 협상하는 사람들 세인트 로렌스 같은 그 주셔서 감사합니다. 우리는 세인트 로렌스 우리를 위해 중보하고 평화와 조화를 이루며 우리의 삶을 사는 데 도움이 계속 바랍니다. 아멘.

다른 성도 우리는 오늘을 기억

세인트 실베스터 (1267), 수도 원장, 순교자

알렉산드리아 (311), 주교, 순교자의 성 베드로

포트 모리스의 세인트 레너드 (1751), 사제, 교구 선교의 수호

성 요한 베르크 만 스 (1621), 예수회 초보자, 제단 소년의 수호

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence di 1128 de wek Kurê Murtagh, sereke yê Murrays, nêzîkî Kildare, Ireland ji dayik bû. Wek boy, ew dîl ji aliyê pîrekên King Dermot McMurrogh ji Leinster hate binçavkirin, lê piştî du salan ji bo metran ji çepelên zivirî bû. Lawrence a keşîş û çepelên xwe bû, abbot in 1153, navê wî bû, û di 1161, Sermetranê ya Dublin de, navê wî bû.

Ew reformên di navbera dunavan ku Sazîya, qaşo dînî yên nû upgraded, û dîsîplîna tund li ser şid wî ferz dike. Dema ku serhildana derxistin Dermot McMurrogh ji Îrlanda, şahê digeriyan alîkariya King Henry II of England, ku artêşa zilamên wî bi serokatiya Richard de Clare, Earl of Pembroke birêkirin. Ew li Tirkîye di 1170 siwar bûn û meş li Dublînê. Dema Lawrence, bi wî re muzakere kirin, zilam û hevalbendên Dermot ya tecawizê û talan bajêr. Dema Dermot ji nişka ve mir, Pembroke xwe King of Leinster wek mêrê keça Dermot ya Eva (biraziya Lawrence ya) îlan kir, di heman demê de ji aliyê Henry ji bo England bibîr bû. Berî Pembroke nikaribû vegere, ji Irish pişt Rory O’Connor yek, û bi earl xwe li Dublin wek hêzên Irish êrîşî vegirtî ne. Dema Lawrence hewl dide bandorê li çareseriya, Pembroke ji nişkê ve êrîşî û qezenc an serkeftina ku nedihat.

Henry bi xwe wê ji bo Tirkîyê di 1171 de çû, radestkirina herî ji pêşengên Irish wergirt, û di destpêka “”tengahiyan de”” di navbera Îrlanda û England dest pê kir. Di 1172, a Dêrên Lawrence birêbikeve li Cashel ga ji Pope Adrian IV Ţam forma English ji beytên li ser Ireland piştrast kir. Lawrence qebûl vekirinê de dema ku Pope Alexander II ji wan re piştrast kir. Di 1175, wî ji Îngîltere çû ji bo muzakereyên peymana navbera Henry û Rory O’Connor, û li dema serdana Shrine ji Thomas Becket êrîş kirin. Ew Civata Lateran Giştî li Roma 1179 amade bûn, û legate Kandayê bi Ireland hat tayînkirin. Li ser rêya mala xwe rabû, li Îngiltereyê sekinî ji bo muzakereyan zêdetir li ser navê Rory O’Connor, û ji bo vegerê ji Îrlanda ji aliyê Henry qedexe bû. Ew jî çû serdana Henry li Normandî û rabû biryara serast kir, lê paşê li ser rêya vegerê bo Ireland mir. Ew di 1225 canonized bû.

Çawa ku Saint Lawrence gelek ji dema xwe navçêtîyê û muzakereyê de bûn, em jî, bi navê ji bo muzakereyên ji bo aştiyê û pirsgirêkê li ser navê yên din, di duayê de. Dibe ku em her tim digerin, ji bo ku ez part me li anîna aştî li wir e pevçûn hene û şandina nimêja intercessory me ji bo kesên din, bang li Bavê me ji me re bibe alîkar.

Dûa

Xudan hêja, spasiya we dikim ji bo wan wek Saint Lawrence ku li ser navê me mehderê û gotûbêjên ji bo xwe him jî ji welatê me, malbat, jiyana me. Em daxwaz dikin ku St. Lawrence berdewam ji bo wan mehderê ji bo me û ji me re bijîn jiyana me di nav aştî û aramiyê. Amîn.

Din Saints Em bîr bînin, îro

St. Sylvester (1267), Abbot, Şehîd

St. Peter ji Alexandria (311), metran, Şehîd

St. Leonard ji Port Maurice (1751), Serokkahîn, Patron yên Missions Parish

St. John Berchmans (1621), Jesuit veqetiyabû, Patron * Gorîgeha Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence О’Тул
Lawrence Kildare жакын Murrays боюнча Мурта боюнча, башкы Уулу катары 1128-жылы туулган, Ирландия. Ал бала кезинде Леинстер жөнүндө сансыз падышасы Дермот McMurrogh тарабынан туткунга алынды, бирок эки жылдан кийин Glendalough епископу колуна айланган. Lawrence Glendalough бир кечилдин болуп калды, 1153-жылы Abbot деген, ал эми 1161-жылы, Дублин архиепископу атады.

Ал диний жетекчилердин арасында чара жаңы динаятчылардын калибрдеги өркүндөтүүнү жана анын өкүмдөрдүн боюнча катуу тартипке салынган. бир көтөрүлүш Ирландия Дермот McMurrogh кууп келгенде, падыша Ричард де Жаз, Pembroke боюнча Эрл жетектеген төрөлөрүнүн аскер жөнөттү падышасы Генрих Англиянын II, жардам сурашты. Ал 1170-жылы Ирландияда конду жана Дублин жүрүштү. Lawrence аны менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ал эми Дермот адамдары жана өнөктөштөрү зордуктап, шаарды тоноп кетишти. Дермот күтүүсүздөн каза болуп, Pembroke Дермот кызы Eva (Лоуренс жээн) күйөөсү катары өзүн Леинстер Падышасы деп, ал эми Генри Англия чакырылган. Pembroke кайтып электе, ирландиялык Rory О’Коннордун колдоп, кол Эрл Irish күчтөрү катары Дублин өзү тосту. Lawrence менен жөнгө салууну ишке ашырууга аракет кылып жатканда, Pembroke күтүлбөгөн жерден кол салып, күтүлбөгөн салып алган.

Генри өзү андан кийин 1171-жылы Ирландияда барып, ирландиялык башчылары көпчүлүк берүүнү кабыл алды, жана Ирландия менен Англиянын ортосунда «кыйынчылыктар» башталды. 1172-жылы, Lawrence Cashel боюнча чакырылат бир Synod Ирландия боюнча сыйынууга англис түрүн киргизүү папасы Адриан IV бир букачар тастыктады. Рим папасы Александр II аларды ырастады качан Lawrence токтом кабыл алган. 1175-жылы, ал эми Генри жана Рори О’Коннордун ортосундагы келишим жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Англияга барып, Thomas Бекет жана храмдын улуу иш сапары учурунда кол коюлган. Ал 1179-жылы Римдеги General Латеран КБК жана Ирландия чиркөөсүнүн Legate дайындалды катышты. өз жолу менен үйүнө ал Rory О’Коннордун атынан боюнча мындан аркы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү Англиянын өчүрүү токтотулган, ал эми Генри Ирландияга кайтып келүүгө тыюу салынган. Ал Нормандия Генри иш сапары менен барып, калыбына чечим кабыл алып, бирок андан кийин Ирландияга кайтып сапарда каза болгон. Ал 1225-жылы canonized болгон.

St. Lawrence өз убагында суранды жана сүйлөшүүлөрдү көп өткөргөн сыяктуу эле, биз да, тынчтык үчүн сүйлөшүүлөрдү жана тиленүү менен башкалар үчүн шапаат кылуу деп аталат. Биз ар дайым чыр-чатак бар тынчтык алып жана бизге жардам берүү үчүн Атабыз чакырып, башкалар үчүн арачылык намаз жиберүү менен колубуздан келгенди кыла берсек аракеттениши мүмкүн.

намаз

Урматтуу Мырзам, биз үчүн шапаат ким St. Lawrence сыяктуу үчүн рахмат жана биздин өлкө, биздин үй-бүлө, жашообуздун бакубат жашоо-турмушу үчүн сүйлөшүүлөрдү. Биз Санкт-Lawrence биз үчүн арачылык кылган, тынчтык жана ынтымак менен жашашыбыз үчүн бизге мындан ары да жардам сурап. Оомийин.

Башка Ыйыктар Биз бүгүн эстеп

St. Sylvester (1267), Abbot, Азапкеч

St. Александрия (311) Петир, Бишоп, Азапкеч

St. Порт-Морис жөнүндө Leonard (1751), дин кызматчы, Parish миссиялар Patron

Сент Джон Berchmans (1621), иезуит башталгыч, Altar Эркек Patron

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


ທີ່ St ສາວໂອທູນ
Lawrence ໄດ້ເກີດຢູ່ໃນ 1128 ເປັນບຸດຂອງ Murtagh, ຫົວຫນ້າຂອງ Murray, ຢູ່ໃກ້ Kildare, ໄອແລນ. ໃນຖານະເປັນເດັກຜູ້ຊາຍ, ໄດ້ປະຕິບັດ hostage ໂດຍ raiding King Dermot McMurrogh ແຫ່ງສະເຕີ, ແຕ່ໄດ້ຫັນໄປຫາອະທິການຂອງ Glendalough ຫຼັງຈາກສອງປີ. Lawrence ໄດ້ກາຍເປັນຄູບາອົງຫນຶ່ງທີ່ Glendalough, ໄດ້ມີຊື່ເຈົ້າອາວາດໃນ 1153, ແລະໃນ 1161, ໄດ້ມີຊື່ Archbishop ຂອງ Dublin.

ພຣະອົງໄດ້ຈັດການປະຕິຮູບບັນດາພະສົງ, ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບວດໃຫມ່, ແລະໃຊ້ລະບຽບວິໄນທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນ canons ຂອງຕົນ. ໃນເວລາທີ່ເປັນ revolt ຂັບ Dermot McMurrogh ຈາກປະເທດ, ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນ Henry II ຂອງປະເທດອັງກິດ, ຜູ້ທີ່ສົ່ງກອງທັບຂອງຂຸນນາງຂອງເຂົາເປັນຫົວຫນ້າໂດຍ Richard de Clare, Earl ຂອງ Pembroke ໄດ້. ໄດ້ຈ້າງໃນປະເທດໃນ 1170 ແລະຍ່າງເທິງ Dublin. ໃນຂະນະທີ່ Lawrence ໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບພຣະອົງ, ຜູ້ຊາຍ Dermot ແລະພັນທະມິດຖືກຂົ່ມຂືນແລະການປົ້ນເມືອງ. ໃນເວລາທີ່ Dermot ທັນທີທັນໃດໄດ້ເສຍຊີວິດ, Pembroke ກາດວ່າຕົນເອງຄົນແຫ່ງສະເຕີເປັນສາມີຂອງລູກສາວ Dermot ຂອງ Eva (Lawrence ຂອງຫລານສາວ), ແຕ່ກໍຈໍາໄດ້ວ່າປະເທດອັງກິດໂດຍ Henry. ກ່ອນທີ່ຈະ Pembroke ສາມາດກັບຄືນ, ໄອແລນສະຫະປະຊາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ Rory O’Connor, ແລະເອີນ barricaded ຕົນເອງຢູ່ໃນ Dublin ເປັນກໍາລັງໄອແລນໂຈມຕີ. ໃນຂະນະທີ່ Lawrence ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະມີຜົນກະທົບການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, Pembroke ຢ່າງກະທັນຫັນການໂຈມຕີແລະຊະນະການເຊື່ອທີ່ຄາດຫວັງ.

Henry ຕົນເອງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໄປຫາປະເທດໃນ 1171, ໄດ້ຮັບການຍື່ນສະເຫນີຂອງທີ່ສຸດຂອງຕົ້ນມາໄອແລນໄດ້, ແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ “”ບັນຫາ”” ລະຫວ່າງປະເທດແລະປະເທດອັງກິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນ 1172, ເປັນ synod Lawrence ສະທີ່ Cashel ຢືນຢັນ bull ຂອງ Pope Adrian IV ກໍານົດຮູບແບບພາສາອັງກິດຂອງ liturgy ໄອແລນໄດ້. Lawrence ຮັບການຍອມຮັບລັດຖະດໍາລັດໃນເວລາທີ່ Pope Alexander II ການໃຫ້. ໃນ 1175, ລາວໄດ້ໄປຫາປະເທດອັງກິດໃນການເຈລະຈາສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງ Henry ແລະ Rory O’Connor, ແລະໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມ Shrine ຂອງ Thomas Becket. ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສະພາ Lateran ທົ່ວໄປໃນ Rome ໃນ 1179, ແລະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ Legate papal ກັບປະເທດ. ກ່ຽວກັບວິທີທໍາອິດຂອງລາວໄດ້ຢຸດເຊົາໄປໃນປະເທດອັງກິດຈະດໍາເນີນການເຈລະຈາຕໍ່ໃນນາມຂອງ Rory O’Connor, ແລະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນໄປປະເທດໂດຍ Henry. ພຣະອົງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Henry ໃນ Normandy ແລະໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈປ່ຽນຄືນໄດ້, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການເດີນທາງກັບຄືນໄປປະເທດ. ພຣະອົງໄດ້ canonized ໃນ 1225.

ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ St Lawrence ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງພຣະອົງຂໍຮ້ອງແລະເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ, ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າການເຈລະຈາສໍາລັບສັນຕິພາບແລະໄກ່ເກ່ຍໃນນາມຂອງຄົນອື່ນໃນການອະທິຖານ. ພວກເຮົາອາດຈະສະເຫມີໄປຊອກຫາວິທີເພື່ອເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນການເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບບ່ອນທີ່ມີການ strife ແລະສົ່ງຂຶ້ນອະທິຖານຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄົນອື່ນ, ໂທຫາກ່ຽວກັບພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ.

ການອະທິຖານ

ຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການທີ່ຄ້າຍຄືເຊນ Lawrence ທີ່ intercede ໃນນາມຂອງພວກເຮົາແລະເຈລະຈາສໍາລັບການສະຫວັດດີການຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ຊີວິດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ St ສາວສືບຕໍ່ intercede ສໍາລັບພວກເຮົາແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນສັນຕິພາບແລະປະສົມກົມກຽວ. ອາແມນ.

ໄພ່ພົນຂອງພຣະອື່ນໆພວກເຮົາຈື່ໃນມື້ນີ້

ເຊນ Sylvester (1267), ເຈົ້າອາວາດ, Martyr

ທີ່ St ເປໂຕຂອງ Alexandria (311), ອະທິການ, Martyr

ທີ່ St Leonard ຂອງ Port Maurice (1751), ປະໂລຫິດ, ສະຫມາຊິກຂອງພາລະກິດ Parish

ທີ່ St John Berchmans (1621), Jesuit ຈົວ, Patron ຂອງພະເຈົ້າຊາຍ

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Laurentius O’Toole
Filius natus est Laurentius MCXXVIII Moriartus princeps Murrays prope Kildariae, Hibernia. Puer adsumptus Dermot McMurrogh Rex Theodoricus obses a Lagenia latrones, sed conversus ad Glendalough episcopus post biennium. Laurentius Glendalough monachus factus, dictus abbas MCLIII et MCLXI dictus Archiepiscopus Dublin.

Et multa corrigantur per clerici instituto, de gente upgraded ad novum clericorum, et de disciplina in canonum imposuit. Cum sibi defectionis ab Hibernia expulit McMurrogh Dermot, et quæsivit rex auxilio Henrici regis Angliae, qui misit principes exercitus iter per Ricardum de Clare comes Penbrok. In Hibernia applicuit Dublin MCLXX pergunt. Laurentius cum pacis cum eo, viri Dermot, et socios, et depopulati sunt urbem in rapuit. Cum subito Dermot, quantum maritus Penbrok se Lageniae regis filia Dermicii Eva (Laurentii neptis) sed per Henricum in Angliam revocatus. Penbrochiae antequam posset redire, unum post Nazgul O’Connor Hiberniae, Dublin et Comes quod intersaeptis se in Hibernicum copiis adortus. Quando Lawrence conatur, ut de compositione, Penbrochiae repente et praeter spem parta victoria est.

Et ipse venit ad Hiberniam MCLXXI suscepit Hibernia maxime obsequio principum et principium “”tribulationes”” inter Hiberniam et Britanniam coepit. In MCLXXII synodus convocetur Laurentii Cashel Hadriano summo pontifice confirmatus fuerit electus IV Hiberniae liturgia Anglicana formam. Laurentii receperunt decretis cum Papa II confirmavit. In MCLXXV intravit Angliam missos foedus inter Henricum Rorium Octavianus et Thomas Aquinas oppugnata visitando sacellum. Romae in Lateranensi Concilio Generali MCLXXIX Comitatus et Hiberniam legatum constituit. In redeundo adgravata valitudine in Angliam pro Rory Octavianus agere cetera et Henricus uetitos se reuerti ad Hiberniam. Et surrexit et venit in Normanniam ad Henricum adversam sententiam, sed in ipso iter in patriam reditus. MCCXXV et in Sanctorum canonem retulit.

Quemadmodum interpellat Laurentius multum temporis et negotiatorum, et nos, ut dicitur in oratione de pace, et pro aliis orare. Possumus semper quod in pacis nostrae intercessionis ubi preces nostras discordias missis aliis auxilio invocato Patre.

Oratio

Domine carissime, gratias agere et similium ad interpellandum pro nobis Sancte Laurenti, qui patriae salus nostrae familiae nostrae. Laurentius petimus quod pro nobis, et libera nos semper vivere in pace et concordia nostra. Amen.

Aliis sanctis hodie memoriam facimus:

Sancte Silvester (MCCLXVII) abbas Martyris

S. Petri Alexandrini (CCCXI), episcopi et martyris

Sancti Leonardi a Portu Mauritio (MDCCLI) Presbyteri, Patrone missionibus

S. Ioannis Berchmans (MDCXXI) Jesuita neophytum Patronum aram Pueri

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence dzimis 1128 kā dēls Murtagh, galvenais no MURRAYS, netālu Kildare, Ireland. Kā zēns, viņš bija gūstā ar raiding King Dermot McMurrogh no Leinster, bet pārgāja bīskapa Glendalough pēc diviem gadiem. Lawrence kļuva mūks pie Glendalough, tika nosaukts abats in 1153, un 1161, tika nosaukts arhibīskaps Dublinu.

Viņš ierosināja reformas vidū garīdznieku, modernizētas kalibrs jaunu garīdznieki, un noteica stingru disciplīnu viņa kanoniem. Kad sacelšanās brauca Dermot McMurrogh no Īrijas, karalis lūdza palīdzību karaļa Henrija II Anglijas, kurš nosūtīts armija viņa augstmaņiem vada Richard de Clare, grāfs Pembroke. Viņš izkrāvuši Īrijā 1170 un devās uz Dublinu. Kamēr Lawrence bija sarunas ar viņu, Dermot vīri un sabiedrotie izvaroja un izlaupīja pilsētu. Kad Dermot pēkšņi nomira, Pembroke paziņoja pats karalis Leinster kā vīrs Dermot meita Eva (Lorensa krustmeita), bet atgādināja uz Angliju ar Henry. Pirms Pembroke varētu atgriezties, Īrijas vienoti aiz Rory O’Connor, un Earl barricaded sevi Dublinā kā Īrijas spēki uzbruka. Kamēr Lawrence centās veikt izlīgumu, Pembroke pēkšņi uzbruka un ieguva negaidītu uzvaru.

Henry pats pēc tam devās uz Īriju 1171, saņēma iesniegumu par lielāko Īrijas virsaišiem, un sākums “”nemieru”” starp Īriju un Angliju sākās. In 1172 A Sinode Lawrence sasaukt Cashel apstiprināja bullis pāvesta Adrian IV uzliek angļu formu liturģijā uz Īriju. Lawrence pieņēma dekrētus, kad pāvests Aleksandrs II tos apstiprina. In 1175, viņš devās uz Angliju, lai sarunas par līgumu starp Henry un Rory O’Connor, un uzbruka, apmeklējot Svētvietai Tomass Bekets. Viņš apmeklēja General Laterāna Padomi Romā 1179. gadā un tika iecelts pāvesta legāts uz Īriju. Pa ceļam mājās, viņš apstājās off Anglijā veikt turpmākas sarunas vārdā Rory O’Connor, un tika aizliegts atgriezties uz Īriju ar Henry. Viņš devās apmeklēt Henry Normandijā un ieguva lēmumu atcelts, bet tad nomira uz turp un atpakaļ uz Īriju. Viņš tika kanonizēja in 1225.

Tāpat kā St. Lawrence pavadīja daudz sava laika interceding un pārrunas, mēs arī esam aicināti vienoties par mieru un aizlūgt vārdā citiem lūgšanu. Kaut mēs vienmēr cenšas darīt savu ieguldījumu miera, kur ir nesaskaņas un nosūtot veido mūsu starpnieka lūgšanas par citiem, aicinot mūsu Tēva, lai mums palīdzētu.

lūgšana

Dārgais Kungs, paldies tiem patīk St Lawrence kurš aizlūgt mūsu vārdā un vienoties par labklājību mūsu valstī, mūsu ģimenes, mūsu dzīvē. Mēs lūdzam, lai St. Lawrence turpina aizlūgt par mums un palīdz mums dzīvot savu dzīvi mierā un harmonijā. Āmen.

Citas Saints mēs atceramies šodien

St. Sylvester (1267), Abbot, moceklis

St. Peter Aleksandrijas (311), Bishop, Mocekļa

St Leonard Port Maurice (1751), Priest, patrons pagasta misijām

St. John Berchmans (1621), jezuītu iesācēju, patrons Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence’as gimė 1128 kaip Murtagh Sūnaus, vyriausiasis MURRAYS, šalia Kildare, Airijoje. Kaip berniukas, jis buvo paimtas įkaitu pagal Raiding karaliaus Dermot McMurrogh of Leinster, bet buvo perduotas į Glendalough vyskupo po dvejų metų. Lawrence’as tapo vienuoliu ne Glendalough, buvo pavadintas abatas 1153 ir 1161, buvo pavadintas arkivyskupas Dubline.

Jis pradėtas reformas tarp dvasininkų, atnaujinti naujų dvasininkų kalibro, ir nustatė griežtą drausmę ant savo kanonus. Kai maištas vairavo Dermot McMurrogh iš Airijos karalius siekė karaliaus Henriko II Anglijos, kuris nusiuntė jo didikų, vadovaujamų Richard de Clare, grafas Pembroke kariuomenę padėti. Jis nusileido Airijoje 1170 ir žygiavo Dubline. Nors Lawrence’as buvo derasi su juo, Dermot vyrai ir sąjungininkai išprievartavo ir apiplėšė miestą. Kai Dermot staiga mirė pembrukas pasiskelbė karaliumi Leinster kaip Dermot dukra Eva (Lawrence dukterėčia) vyru, bet buvo atšauktas į Angliją Henry. Prieš pembrukas galėtų grįžti, Airijos suvienijo už Rory O’Connor, o grafas užsibarikadavę save Dublino Airijos pajėgų užpulti. Nors Lawrence’as bandžiau paveikti gyvenvietė, pembrukas staiga užpuolė ir laimėjo netikėtą pergalę.

pats Henris nuvyko į Airiją 1171, gavo dauguma Airijos vadų pateikimo, o iš “”bėdų”” tarp Airijoje ir Anglijoje pradžia prasidėjo. Be 1172 A Sinodas Lawrence’as šaukiami Cashel patvirtino keletą Adrianas IV jautį, kuriuo anglišką formą liturgijos apie Airiją. Lawrence’as priėmė dekretus, kai popiežius Aleksandras II patvirtino jas. Be 1175, jis išvyko į Angliją derėtis dėl sutarties tarp Henry ir Rory O’Connor, ir buvo užpulta, o apsilankymą Thomas Becket šventovę. Mokėsi General Laterano Tarybą Romoje 1179, ir buvo paskirtas popiežiaus legatas į Airiją. Apie savo kelią namo jis sustojo Anglijoje atlikti tolesnius derybas vardu Rory O’Connor, ir buvo uždrausta grįžti į Airiją Henry. Jis nuvyko aplankyti Henry Normandijoje ir gavo sprendimą atšaukti, bet tada mirė grįžtant į Airiją. Jis buvo kanonizuotas 1225.

Lygiai taip, kaip St Lawrence praleido didžiąją dalį savo laiko užtaria ir derybų, mes taip pat esame pašaukti derėtis dėl taikos ir užtarti kitų vardu maldoje. Gali mes visada siekiame padaryti savo vaidmenį taikos procese, kur yra nesantaika ir siųsti iki mūsų Tarpininko malda kitiems, tad mūsų Tėvo mums padėti.

malda

Brangus Viešpatie, ačiū tiems, kurie, kaip Šv Lawrence, kuris užtartų mūsų vardu ir derėtis dėl gerovės mūsų šaliai, mūsų šeimų, mūsų gyvenime. Mes prašome, kad St Lawrence toliau užtarti mus ir padėti mums gyventi savo gyvenimą taikoje ir santarvėje. Amen.

Kitos Šventųjų mes prisimename Šiandien

Šv Sylvester (1267), abatas, kankinys

Petro iš Aleksandrijos (311), vyskupas, kankinys

Sankt Leonardas Port Maurice (1751), kunigas, mecenatas parapijos misijos

Jono Berchmans (1621), jėzuitų naujokas, globėja Komże

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Saint Lawrence O’Toole
Lawrence gouf an 1128 als Jong vun Murtagh, Chef vun der Murrays, nieft Kildare, Irland gebuer. Als Bouf, huet hien Geiseldrama vun der verstäerkt King Dermot McMurrogh vun Leinster geholl, mee war no zwee Joer un de Bëschof vun Glendalough war iwwer. Lawrence gouf Pater um Glendalough, war Abt vun 1153 genannt, an 1161, war Äerzbëschof vu Dublin genannt.

Hien instituted Reformen ënnert de Klerus, installéiert Kaliber vun neie Kleriker, a kréie strikt Nawell op sengem Kanoniker. Wann eng Revolt Dermot McMurrogh aus Irland gefuer, géng de Kinnek d’Hëllef vum Kinnek Henry II vun England, déi vum Richard de Clare, Earl of Pembroke goldrichteg eng Arméi vun säi Gouvernement nees. Bubba an Irland an 1170 an ausgeloossen op Dublin. Iwwerdeems Lawrence mat him war ugeschloen, Dermot d’Männer an westwalisesch vergewaltegt an der Stad Verdacht. Wann Dermot ass gestuerwen, deklaréiert Pembroke selwer Kinnek vun Leinster wéi de Mann vun Dermot senger Duechter Eva (Lawrence senger Niëss), mee war zu England vum Henry widderruff. Ier Pembroke kéint zréck, united den Irish hannert Rory O’Connor, an den Herzog barricaded sech zu Dublin wéi d’lëtzebuergesch attackéiert Kräften. Iwwerdeems Lawrence enger Siidlung zu Effekt huet versicht, Pembroke eemol attackéiert a gewënnt onerwaart Victoire.

Henry selwer ass dann zu Lëtzebuerg 1171, kruten d’Soumissioun vun meescht vun den Irish chieftains, an den Ufank vun der “”Problem”” tëscht Irland an England ugefaangen. An 1172, confirméiert enger Bulle vum Poopst Adrian IV forcéieren d’englesch Form vun der Liturgie op Irland enger Synod Lawrence um Cashel aberuff. Lawrence akzeptéiert d’Beschlëss wann Poopst Alexander II hinnen confirméiert. An 1175, ass hie bis England engem Vertrag tëschent Henry an Rory O’Connor, ze verhandelen an attackéiert, während de Schräin vum Thomas Becket besicht. Hien assistéiert vum Generalsekretär Lateran Conseil zu Roum an 1179, an huet peepstlecher Legat zu Lëtzebuerg ernannt. Op den Heemwee gestoppt hien an England ze Exercice weider Verhandlungen iwwert Numm vum Rory O’Connor, a gouf verbueden ze Retour zu Letzebuerg vun Henry ugefaangen. Hen Henry an der Normandie an der Entscheedung réckgängeg gemaach, mä dann ass op de Retour Rees zu Lëtzbuerg ze fueren. Hie war vun 1225 gesprach.

Just als St. Lawrence vill vu senger Zäit ass interceding an négociéieren, ze mer, si genannt fir Fridden ze verhandelen an op Opdrag vun aneren am Gebiet intercede. ëmmer beméien eis Deel ze maachen Fridden an hiirt wou Sträit et ass an eisem intercessory Gebieder fir anerer schéckt huet, op eisem Papp plädéiere fir eis hëllefen Mee mir.

Gebied

Léif Lord, merci fir déi, wéi St. Lawrence, déi op eisem Numm intercede a fir d’Gutt-Ergoen, vun eisem Land, eiser Famill, eist Liewen verhandelen. Mir froen datt St. Lawrence weider fir eis ze intercede an eis hëllefen eist Liewen a Fridden an Harmonie ze liewen. Amen.

Aner Saints Mir erënneren haut

St. Sylvester (1267), dem Abbé, krut hien

St. Peter vun Alexandria (311), Bëschof, krut hien

St. Leonard vu Port Maurice (1751), Priest, Patréiner vun Parish Missioune

St John Berchmans (1621), jesuitesch onerfueren, Patréiner vun Altor Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Свети Лоренс О’Тул
Лоренс е роден во 1128 како син на Murtagh, шеф на Murrays, во близина Килдер, Ирска. Како дете, тој беше земен како заложник од страна на нападнале кралот Дермот McMurrogh на Ленстер, но беше предаден на епископ Glendalough по две години. Лоренс се замонаши во Glendalough, беше прогласен за игумен во 1153 година, а во 1161 година, беше именуван за архиепископ на Даблин.

Тој вовел реформи на свештениците, надградени од калибарот на нови свештеници, и изречена строга дисциплина на неговиот канони. Кога револт возеше Дермот McMurrogh од Ирска, цар бара помош на кралот Хенри II од Англија, кои се испратени на војската на неговите големци, предводена од Ричард де Клер, Ерл од Pembroke. Тој слета во Ирска во 1170 година и маршираа во Даблин. Додека Лоренс е во преговори со него, мажите и сојузници Дермот е силувана и ограбена на градот. Кога Дермот ненадејно почина, Pembroke се прогласил за крал на Ленстер како сопруг на ќерката Дермот Ева (внука на Лоренс), но беше повикан во Англија од страна на Хенри. Pembroke пред да може да се врати, ирската обединети Рори О’Конор, и Ерл се забарикадирал во Даблин што е ирското сили нападнати. Лоренс додека се обидувал да изврши порамнување, Pembroke ненадејно нападнати и доби неочекувана победа.

самиот Хенри потоа отиде во Ирска во 1171, доби поднесување на поголемиот дел од ирската водичи, и почетокот на “”проблеми”” меѓу Ирска и Англија започна. Во 1172, Синодот Лоренс свика Кејшел потврди бик на папата Адријан IV наметнување на англиски форма на литургијата на Ирска. Лоренс прифати одлуките кога папата Александар II ги потврди. Во 1175, тој отиде во Англија да се преговара за договор меѓу Хенри и Рори О’Конор, и беше нападнат за време на посетата на светилиштето на Томас Бекет. Тој присуствуваше на Генералното Латеранскиот собор во Рим во 1179, и беше назначен за папскиот пратеник во Ирска. На својот пат кон дома тој свратил во Англија да се спроведат дополнителни преговори во име на Рори О’Конор, и беше забрането да се врати во Ирска од страна на Хенри. Тој отиде во посета на Хенри во Нормандија и доби одлука се промени, но потоа умрел На враќање во Ирска. Тој бил канонизиран во 1225.

Исто како што Свети Лоренс помина многу од неговото време interceding и преговарање, ние исто така, се повикуваат да преговара за мир и да посредува во име на друг во молитва. Ние секогаш може да се обиде да го направиме нашиот дел во донесувањето на мирот, каде што има судири и испраќање до нашите застапничка молитва за другите, повикувајќи се на нашиот Отец, да ни помогне.

молитвата

Драги Боже, ти благодарам за оние како Свети Лоренс, кој посредува за нас и да преговараат за благосостојба на нашата земја, нашите семејства, нашите животи. Ве молиме да Сент Лоренс продолжи да посредува за нас и да ни помогне да живееме во мир и хармонија. Амин.

Други светци Се сеќаваме Денес

Свети Силвестер (1267), игумен маченик

Свети Петар Александриски (311), епископ маченик

Свети Леонард на Порт Морис (1751), свештеникот, патронот на Парохија мисии

Свети Јован Berchmans (1621), лицемер почетниците, патронот на Олтар Момци

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence Teraka tamin’ny 1128 ho toy ny Zanak’Andriamanitra Murtagh, lehiben’ny Murrays, akaikin’i Kildare, Irlandy. Amin’ny maha-zaza, dia naka takalon’aina ny nanafika Mpanjaka Dermot McMurrogh ny Leinster, saingy lasan’ny ny Eveka ny Glendalough rehefa afaka roa taona. Lawrence Lasa moanina tao Glendalough, dia atao hoe Abbot tamin’ny 1153, ary tamin’ny 1161, dia atao hoe Arsevekan’i Dublin.

Ary nanorina fanavaozana eo amin’ny mpitondra fivavahana, grady ny fakan-tahaka toa ny mpitondra fivavahana vaovao, ka nametraka fifehezana henjana ny Kanona. Raha misy fikomiana nandroaka Dermot McMurrogh avy any Irlandy, ny mpanjaka nitady ny fanampian’ny Mpanjaka Henry II any Angletera, izay naniraka miaramila ny olona ambony tarihan’ny Richard de Clare, Earl ny Pembroke. Dia niantsona tany Irlandy tamin’ny 1170, ary nandeha tamin’ny Dublin. Raha i Lawrence mifampiraharaha aminy, Dermot ny olona sy ny mpiara-keriny ka nandroba tao an-tanàna. Rehefa maty tampoka Dermot, Pembroke nanambara ny tenany Mpanjakan’ny Leinster ho toy ny vadiny ny zanakavavin’i Dermot Eva (Lawrence ny zanakavavin’ny anabaviko), saingy nahatsiaro ho any Angletera amin’ny Henry. Talohan’ny Pembroke afaka hiverina, ny irlandey tafaray aoriana Rory O’Connor, ary nasianao fefy ny Earl ny tenany tao Dublin ho toy ny hery Irlandy nanafika. Raha mbola Lawrence niezaka nanatanteraka ny ponenana, Pembroke nanafika tampoka ary tsy nampoizina nahazo fandresena.

Henry ny tenany avy eo nandeha tany Irlandy tamin’ny 1171, nahazo ny manaiky ny ankamaroan’ny irlandey mpiadidy, sy ny fiandohan’ny “”olana”” eo Irlandy sy Angletera nanomboka. Tamin’ny 1172, ny synoda Lawrence nivory tao Cashel noraisina ho omby ny Papa Adrian IV nametraka ny amin’ny teny anglisy ny litorzia amin’ny Irlandy. Lawrence nanaiky ny didim-panjakana, rehefa Papa Alexandre II nampahery azy. Tamin’ny 1175, dia lasa izy nankany Angletera mba hifampiraharaha ny fanekena Henry sy Rory O’Connor, ka nisy nanafika raha mbola nitsidika ny Shrine ny Thomas Becket. Nanatrika ny Foibe Latran tany Roma tamin’ny 1179, ary notendrena ho any Irlandy legate papa. Teny an-dalana eny an-trano dia nijanona izy tany Angletera mba hitarika bebe kokoa ho an’ny fifampiraharahana Rory O’Connor, ka voarara ny hiverina any Irlandy avy Henry. Dia nandeha nitsidika Henry in Normandie, ary nahazo ny fanapahan-kevitra nofoanana, fa avy eo dia maty teo amin’ny niverina ho any Irlandy. Canonized izy tamin’ny 1225.

Toy St. Lawrence nandany fotoana betsaka tamin’ny fanelanelanana sy ny fifampiraharahana, isika koa, dia nantsoina mba hifampiraharaha fihavanana sy hanelanelana amin’ny anaran’ny hafa amin’ny vavaka. Enga anie isika hitady foana ny manao ny anjarantsika amin’ny fitondrana fiadanana izay misy ady ka naniraka ny fanelanelanana ny vavaka ho an’ny hafa, miantso ny Ray mba hanampy antsika.

vavaka

Ry Tompo ô, misaotra anao ho an’ireo tahaka St. Lawrence, izay hanelanelana ho antsika izany ka hifampiraharaha ny hahasoa ny tanintsika, ny fianakaviantsika, ny fiainantsika. Mangataka izahay fa St. Lawrence mbola hanao fifonana ho antsika, ary hanampy antsika mba hiaina ao anatin ‘ny fiadanana sy ny filaminana. Amen.

Olomasina hafa Tsaroanay ankehitriny

St. Sylvester (1267), Abbot, Maritiora

Md Petera avy any Aleksandria (311), Eveka, Maritiora

St. Leonard ny Port Maurice (1751), mpisorona, Patron ny Parish Iraka

St. John Berchmans (1621), Zezoita fahaizana, Patron ny alitara Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence telah dilahirkan di 1128 sebagai Anak Murtagh, pemimpin-Murrays, dekat Kildare, Ireland. Sebagai lelaki, dia menjadi tahanan yang menyerang King Dermot McMurrogh of Leinster, tetapi telah diserahkan kepada Biskop Glendalough selepas dua tahun. Lawrence menjadi sami di Glendalough, dinamakan abbot di 1153, dan pada tahun 1161, telah dinamakan sebagai Ketua Biskop Dublin.

Beliau melakukan perubahan di kalangan ulama, dinaik taraf berkaliber ulama baru, dan dikenakan disiplin yang ketat ke atas peraturan-peraturan-Nya. Apabila pemberontakan memandu Dermot McMurrogh dari Ireland, raja meminta bantuan Raja Henry II dari England, yang dihantar tentera para pembesarnya yang diketuai oleh Richard de Clare, Earl of Pembroke. Beliau mendarat di Ireland pada 1170 dan berarak ke Dublin. Walaupun Lawrence sedang berunding dengan dia, lelaki dan sekutu Dermot yang dirogol dan dirompak bandar. Apabila Dermot tiba-tiba meninggal dunia, Pembroke mengisytiharkan dirinya Raja Leinster sebagai suami anak Dermot Eva (anak saudara Lawrence), tetapi dipanggil semula ke England oleh Henry. Sebelum Pembroke dapat kembali, Ireland bersatu di belakang Rory O’Connor, dan pangeran mengurung dirinya di Dublin sebagai kuasa-kuasa Irish diserang. Walaupun Lawrence cuba untuk melaksanakan penyelesaian, Pembroke tiba-tiba diserang dan telah mendapat kemenangan yang tidak dijangka.

Henry sendiri kemudian pergi ke Ireland pada 1171, menerima penyerahan kebanyakan ketua-ketua Ireland, dan permulaan “”masalah”” antara Ireland dan England bermula. Pada 1172, sebuah dewan gereja Lawrence bersidang di Cashel mengesahkan lembu jantan Paus Adrian IV mengenakan bentuk Bahasa Inggeris liturgi di Ireland. Lawrence diterima dekri apabila Paus Alexander II mengesahkan mereka. Pada 1175, beliau pergi ke England untuk berunding perjanjian antara Henry dan Rory O’Connor, dan telah diserang semasa melawat Makam Thomas Becket. Beliau telah menghadiri Majlis Lateran General di Rom pada tahun 1179, dan telah dilantik sebagai wakil paus ke Ireland. Dalam perjalanan pulang dia telah berhenti di di England untuk menjalankan rundingan lanjut bagi pihak Rory O’Connor, dan dilarang untuk kembali ke Ireland oleh Henry. Dia pergi melawat Henry di Normandy dan mendapat keputusan yang diubah, tetapi kemudian meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke Ireland. Beliau telah dikanunkan di 1225.

Sama seperti St. Lawrence menghabiskan banyak masa beliau mengetengahkan dan berunding, kita juga dipanggil untuk berunding untuk keamanan dan syafaat bagi orang lain dalam doa. Semoga kita sentiasa berusaha untuk memainkan peranan dalam membawa keamanan di mana terdapat perselisihan dan menghantar sehingga doa Syafaat kami untuk orang lain, menyeru Bapa kami untuk membantu kami.

doa

Tuhan yang dikasihi, terima kasih kerana orang-orang seperti St. Lawrence yang syafaat bagi kami dan berunding untuk kesejahteraan negara kita, keluarga kita, kehidupan kita. Kami meminta St. Lawrence terus syafaat untuk kita dan membantu kita untuk hidup kehidupan kita dengan aman dan damai. Amin.

Saints lain Kami ingat Hari ini

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter dari Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard Port Maurice (1751), Imam, Penaung Misi Parish

St. John Berchmans (1621), Jesuit orang baru, Penaung Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


സെന്റ് ലോറൻസ് O’Toole
ലോറൻസ് Kildare, അയർലൻഡ് സമീപം, Murtagh ഒരു പുത്രൻ, Murrays ചീഫ് ആയി 1128 ൽ ജനിച്ചു. ഒരു ആൺകുട്ടി, അവൻ Leinster എന്ന raiding രാജാവ് Dermot McMurrogh ഒബറോയ് പിടിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം Glendalough ബിഷപ്പ് ലേക്ക് മാറ്റി. ലോറൻസ് 1153 ൽ ആശ്രമാധിപനായ എന്നും 1161 ൽ ഡബ്ലിനിലെ ആർച്ച് പേരിട്ടു., Glendalough ഒരു സന്യാസി മാറി

അവൻ സംവാസത്തില് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പ്രബല കാലിബർ അപ്ഗ്രേഡ് അവന്റെ പലതിനേയും കർശന അച്ചടക്കം ചെയ്തു. ഒരു വിപ്ലവത്തെ ഐർലാൻഡ് മുതൽ Dermot McMurrogh ഓടിച്ചു, തന്റെ മഹത്തുക്കളിൽ റിച്ചാർഡ് ഡി ക്ലയർ പെംബ്രോക്ക് ഓഫ് ഏൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സൈന്യം അയച്ചു ആർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന്റെ ഹെൻറി രണ്ടാമൻ സഹായം തേടി. അവൻ 1170 ലെ അയർലണ്ടിൽ ഇറങ്ങുകയും ഡബ്ലിന് മാർച്ച് ചെയ്തു. ലോറൻസ് അവനെ തയ്യാറല്ലെന്ന് സമയത്താണ് Dermot ന്റെ പുരുഷന്മാരും സഖ്യകക്ഷികളെ ബലാത്സംഗം നഗരം കൊള്ളയടിച്ചു. Dermot പെട്ടെന്നു മരിച്ചപ്പോൾ പെംബ്രോക്ക് Dermot മകൾ ഇവാ (ലോറൻസ് ന്റെ മരുമകൾക്ക്) ഭർത്താവായ സ്വയം Leinster രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, എന്നാൽ ഹെൻറി വഴി ഇംഗ്ലണ്ട് ആഷസിനുള്ള. പെംബ്രോക്ക് മടങ്ങിവരും മുൻപ്, റോറി ഓകോണർ പിന്നിൽ ഐറിഷ് United, ഒപ്പം ഏൾ ഐറിഷ് ശക്തികൾ ആക്രമിച്ചു ഡബ്ലിന് തന്നെത്തന്നെ ബാരിക്കേഡ്. ലോറൻസ് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെംബ്രോക്ക് പെട്ടെന്നു ആക്രമിച്ച് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വിജയം നേടി.

ഹെൻട്രി താനും അപ്പോൾ 1171 ൽ അയർലൻഡ് പോയി ഐറിഷ് നേതാക്കൻമാരെ ഏറ്റവും സമർപ്പിക്കൽ പ്രാപിച്ചു അയർലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള “”കഷ്ടങ്ങൾ”” തുടക്കം തുടങ്ങി. 1172 ൽ ഒരു സിനഡ് ലോറൻസ് Cashel ന് യോഗം അയർലൻഡ് ന് ആരാധനാക്രമം ഇംഗ്ലീഷ് ഫോം ചുമത്തുകയും മാർപ്പാപ്പ അഡ്രിയാൻ നാലാമൻ ഒരു കാളയെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ രണ്ടാമൻ ഉറപ്പിച്ചു സമയത്ത് ലോറൻസ് ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. 1175 ൽ അദ്ദേഹം ഹെൻറി ആൻഡ് റോറി ഓകോണർ തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ ശ്രമങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു തോമസ് Becket കീയൂനെയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആക്രമിച്ചത്. അവൻ 1179-ൽ റോമിലെ ജനറൽ ലാറ്ററൻ കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തു, അയർലണ്ട് ലേക്ക് മാർപ്പാപ്പയുടെ ദൂതനായ നിയമിതനായി. ഹോം തന്റെ വഴിക്കു അവൻ റോറി ഓകോണർ താൽപ്പര്യപ്രകാരം കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓഫ് മണ്ണിട്ടു ഹെൻറി വഴി അയർലന്റ് മടങ്ങാൻ നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അവൻ നോർമാണ്ടി ൽ ഹെൻട്രി സന്ദർശിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചിട്ട തീരുമാനം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ അയർലാൻഡ് തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ മരിച്ചു. അവൻ 1225 ൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സെന്റ് ലോറൻസ് തന്റെ സമയം അധികാരമുണ്ട് ആൻഡ് തയ്യാറല്ലെന്ന് ചെലവഴിച്ചു പോലെ നാമും സമാധാനത്തിനായി ഇടപെടില്ല പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവരുടെ വേണ്ടി ശുപാർശ വിളിക്കുന്നു. നാം എപ്പോഴും പിണക്കം എവിടെ സമാധാനം എത്തിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്ത്ഥന നമസ്കാരം അയയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പിതാവായ വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗം ചെയ്യാൻ അന്വേഷിക്കാം.

നമസ്കാരം

പ്രിയ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശുപാർശ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി ഇടപെടില്ല സെന്റ് ലോറൻസ്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലെ ആ നന്ദി. നാം സെന്റ് ലോറൻസ് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശുപാർശ സമാധാനവും ഐക്യവും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മെ സഹായിക്കും തുടരുന്നു ചോദിക്കുന്നു. ആമേൻ.

മറ്റു ഓൾസെയിന്റ്സ് നാം ഇന്ന് ഓർക്കുക

സെന്റ് സിൽവെസ്റ്റർ (1267), ആശ്രമാധിപൻ, രക്തസാക്ഷി

അലെഗ്സ്യാംഡ്രിയ (311), ബിഷപ്പ്, രക്തസാക്ഷി സെന്റ് പീറ്റർ

പോര്ട് മൗറിസ് (1751) വിശുദ്ധ ലിയോനാർഡ്, പുരോഹിതൻ, ഇടവക സംരഭങ്ങൾ രക്ഷാധികാരി

സെന്റ് ജോൺ പാരീഷ് (1621), ജെസ്യൂട്ട് ആണാണോ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ബോയ്സ് രക്ഷാധികാരി

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lawrenz O’Toole
Lawrence twieled fl 1128 bħala Iben ta Murtagh, kap ta ‘l-Murrays, ħdejn Kildare, l-Irlanda. Bħala tifel, kien meħuda ostaġġ minn l Raiding Re Dermot McMurrogh tal Leinster, iżda kien mdawwar fuq il-Isqof ta ‘Glendalough wara sentejn. Lawrence saret monk fil Glendalough, kien imsemmi Abbati fl-1153, u b’mod 1161, kien imsemmi Arċisqof ta ‘Dublin.

Huwa istitwiti riformi fost il-kleru, imtejba l-kalibru tal clerics ġodda, u imponiet dixxiplina stretta fuq kanoni tiegħu. Meta rewwixta saq Dermot McMurrogh mill-Irlanda, il-king talbet l-għajnuna ta ‘Re Henry II tal-Ingilterra, li mibgħuta armata ta’ nobles tiegħu immexxi minn Richard de Clare, Earl of Pembroke. Huwa żbarkat fl-Irlanda 1170 u marched dwar Dublin. Filwaqt Lawrence kien jinnegozja miegħu, l-irġiel u l-alleati Dermot tal stuprati u looted-belt. Meta Dermot f’daqqa miet, Pembroke iddikjara ruħu Re tal Leinster bħala l-raġel ta ‘bint Dermot tal Eva (neputija Lawrence), iżda kien fakkar li l-Ingilterra minn Henry. Qabel Pembroke jista ‘ritorn, il Irlandiża magħquda wara Rory O’Connor, u l EARL barricaded innifsu f’Dublin bħala l-forzi Irlandiżi attakkati. Filwaqt Lawrence kien qed jipprova jagħmel ftehim, Pembroke f’daqqa waħda attakkat u rebaħ rebħa mhux mistennija.

Henry ruħu mbagħad marru għall-Irlanda fl 1171, li waslet il-preżentazzjoni tal-maġġoranza tal-chieftains Irlandiżi, u l-bidu tal- “”problemi”” bejn l-Irlanda u l-Ingilterra beda. Fi 1172, li Sinodu Lawrence jissejħu fuq Cashel kkonfermaw barri tal-Papa Adrian IV timponi l-forma Ingliża ta ‘l-liturġija lill-Irlanda. Lawrence aċċettata d-digrieti meta Papa Alessandru II kkonfermatha. Fl 1,175, huwa mar l-Ingilterra biex tinnegozja trattat bejn Henry u Rory O’Connor, u kien attakkat waqt li jżuru l-shrine ta ‘Thomas Becket. Huwa attenda l-Kunsill Lateran Ġenerali f’Ruma fl 1179, u kien maħtur legate papali għall-Irlanda. Fuq mod dar tiegħu hu waqaf off fl-Ingilterra li jitwettqu aktar negozjati f’isem Rory O’Connor, u ġie pprojbit milli jirritornaw għall-Irlanda minn Henry. Huwa kompla biex iżuru Henry fin-Normandija u ltqajna-deċiżjoni maqluba, iżda mbagħad miet fuq il-vjaġġ tar-ritorn lejn l-Irlanda. Hu kien canonized fil 1,225.

Hekk kif San Lawrenz jintefqu ħafna mill-ħin tiegħu interceding u jinnegozja, aħna wisq, huma msejħa biex tinnegozja għall-paċi u nintercedi għan-nom ta ‘ħaddieħor fil talb. Mejju aħna dejjem tfittex li jagħmlu l-parti tagħna fil-ksib tal-paċi fejn hemm konflitti u jibgħat l talb intercessory tagħna għall-oħrajn, li ssejjaħ lill-Missier tagħna biex tgħinna.

talb

Għażiż Mulej, nirringrazzjak għal dawk simili San Lawrenz li nintercedi għan-nom tagħna u tinnegozja għall-benesseri tal-pajjiż tagħna, il-familji tagħna, ħajjitna. Aħna nitolbu li San Lawrenz tkompli jinterveni għalina u tgħinna biex jgħixu ħajja tagħna fil-paċi u l-armonija. Amen.

Qaddisin oħra aħna niftakru Illum

St Sylvester (1267), Abbati, Martri

San Pietru ta ‘Lixandra (311), Isqof, Martri

St Leonard tal-Port Maurice (1751), Kappillan, Patrun tal-Missjonijiet Parrokkjali

San Ġwann Berchmans (1621), novizzi Ġiżwita, Patrun ta Abbatini

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
whanau Lawrence i roto i te 1128 ano te Tama a Murtagh, rangatira o nga Murrays, e tata ana Kildare, Ireland. Ka rite ki te tamaiti, ka tangohia ia purutia e te huaki Kingi Dermot McMurrogh o Leinster, engari i tahuri ki runga ki te Pihopa o Glendalough muri e rua nga tau e. riro Lawrence he moke i Glendalough, i te ingoa Abbot i 1153, a i roto i te 1161, ko te ingoa Archbishop o Dublin.

haamau e ia hanganga i roto i nga minita, ake te ërä o okotai hou, a ka whakaritea ako tino i runga i ona kēnana. A, no te peia he maunu Dermot McMurrogh i Ireland, rapua te kingi te awhina o Kingi Henry II o Ingarangi, e tonoa he ope o ona rangatira haere e Richard de Clare, Earl o Pembroke. u ia i roto i Ireland i te 1170, ka haere i runga i Dublin. I a Lawrence kōrero ki a ia, whakaititia nga tangata me hoa a Dermot ka pahuatia te pa. A, no te ohorere mate Dermot, korerotia Pembroke ia Kingi o Leinster rite te tane o Eva (irāmutu a Lawrence) tamahine a Dermot, engari i haamana’o ki Ingarangi e Henry. I mua i taea e Pembroke hoki, piri te Airihi i muri Rory O’Connor, a opani i te eara ia i roto i Dublin rite te ope Irish whakaekea. I a Lawrence ngana ana ki te faatupu i te whakataunga, kitea rawatia ake ka whakaekea Pembroke ka riro te wikitoria ohorere.

Henry ia ka haere ki a Ireland i roto i 1171, riro te tukunga o te nuinga o nga rangatira Irish, a ka timata te timatanga o te “”mate”” i waenganui i Ireland, me Ingarangi. I roto i te 1172, he hīnota huihui Lawrence i Cashel whakapumautia he puru o Pope Adrian IV marutuna te ahua Ingarihi o te ki āna tikanga i runga i Ireland. whakaae Lawrence nga tikanga ka whakapumautia ratou Pope Alexander II. I roto i te 1175, ka haere ia ki Ingarangi ki te whiriwhiri i te tiriti i waenganui i Henry ko Rory O’Connor, a ka whakaekea ia toro i te Suline o Thomas Becket. tae ia te General Lateran Kaunihera i roto i Roma i roto i te 1179, a ka whakaritea legate Rome ki Ireland. I te tona ara kāinga mutu ia atu i roto i Ingarangi ki te whakahaere anō whiriwhiringa mo o Rory O’Connor, a ka araia ki hoki ki Ireland e Henry. haere ia ki te tirotiro i Henry i Normandy, a ka te whakatau hoki whakamuri, engari ka mate i runga i te haerenga hoki ki Ireland. I taimí ia i roto i te 1225.

Just rite te nui o tona wa inoi, me te whiriwhiri St. Lawrence pau, tatou atoa, e karangatia ki te whiriwhiri mo te rangimarie, me te inoi mo o ētahi atu i roto i te pure. Kia tatou e rapu i nga wa katoa ki te mahi i to tatou tuhaa i roto i te mau mai i te rangimarie wahi i reira he totohe a ka unga ia ake ta tatou mau pure no ta etahi, karanga i runga i to tatou Matua ki te tauturu ia tatou.

inoi

Ariki here, whakawhetai ki a koutou mo te hunga rite St. Lawrence e wawao mo tatou, me te whakawhitiwhiti kōrero mo te oranga o to tatou whenua, to tatou mau utuafare, to tatou oraraa. ui tatou e tonu St. Lawrence ki inoi mo tatou, ka tauturu ia tatou ia ora i to tatou oraraa i roto i te rangimarie me te au. Amine.

Ētahi atu Feia Mo’a mahara tatou teie mahana

St. Sylvester (1267), Abbot, Fakapōngí

St. Pita o Arehanaria (311), Pihopa, Fakapōngí

St. Leonard o Port Maurice (1751), tohunga, Pataloni o Misioná Pariha

John Berchmans (1621), Jesuit tauhou, Pataloni o aata Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


सेंट लॉरेन्स O’Toole
लॉरेन्स Murtagh एक पुत्र Murrays प्रमुख Kildare जवळ, आयर्लंड इ.स. 1128 मध्ये जन्म झाला. एक मुलगा म्हणून, तो Leinster च्या raiding राजा डरमॉट McMurrogh करून ओलीस ठेवलेला मनुष्य घेतले होते, पण दोन वर्षांनी Glendalough बिशप आले. लॉरेन्स, Glendalough येथे एक साधू झाले इ.स. 1153 मध्ये ख्रिस्ती मठाधिपती नाव देण्यात आले, आणि इ.स. 1161 मध्ये, डब्लिन च्या मुख्य बिशप नाव देण्यात आले.

तो पाद्री आपापसांत सुधारणा सुरू केलेला आहे, नवीन clerics च्या बंदुकीच्या गोळीचा व्यास सुधारीत, आणि त्याच्या कॅनन कठोर शिस्त ठोठावण्यात आला आहे. बंड आयरलॅंन्ड पासुन डरमॉट McMurrogh घडवून आणला, तेव्हा राजा रिचर्ड डी तयारी सुरू केली, Pembroke च्या कॉम्प्टन यांच्या नेतृत्वाखाली त्याचे अधिकारी एक सैन्य पाठविली कोण इंग्लंडचा राजा हेन्री दुसरा, मदत प्रयत्न केला. तो 1170 मध्ये आयर्लंड मध्ये स्थावर आणि डब्लिन वर चाल करून गेली. लॉरेन्स त्याला वाटाघाटी असताना, डरमॉट पुरुष आणि सहयोगी बलात्कार आणि शहर ऐवज. डरमॉट अचानक मरण पावला, तेव्हा, Pembroke डरमॉट मुलगी Eva (लॉरेन्स यांची भाची) पती म्हणून स्वत: ला Leinster राजा घोषित केले, पण हेन्री द्वारे इंग्लंड पुनरागमन केले होते. Pembroke परत नाही, ते आयरिश रॉरी ओ’कॉनोर मागे एकत्र, आणि अर्ल हल्ला आयरिश बल म्हणून डब्लिन स्वत: barricaded. लॉरेन्स सेटलमेंट लागू करण्यासाठी प्रयत्न करत होते, तर Pembroke अचानक हल्ला आणि एक अनपेक्षित विजय जिंकली.

हेन्री स्वत: तर मग, इ.स. 1171 मध्ये आयर्लंड गेला आयरिश सरदारांनी सर्वात सबमिशन प्राप्त, आणि आयर्लंड आणि इंग्लंड दरम्यान “”त्रास”” या सुरूवातीस सुरुवात केली. इ.स. 1172 मध्ये, एक synod लॉरेन्स Cashel येथे आयोजित आयर्लंड वर चर्चने अधिकृतपणे ठरवलेली सार्वजनिक प्रार्थना व पूजाविधी इंग्रजी फॉर्म भव्य पोप अड्रीयन चौथा एक बैल पुष्टी केली आहे. पोप अलेक्झांडर दुसरा त्यांना पुष्टी तेव्हा लॉरेन्स नियम स्वीकारले. इ.स. 1175 मध्ये, हेन्री आणि रॉरी ओ’कॉनोर दरम्यान एक करार वाटाघाटी करण्याचे इंग्लंडला गेले, थोमा Becket च्या देवस्थान भेट देवून हल्ला केला. तो 1179 मध्ये रोम मध्ये जनरल Lateran परिषद उपस्थित आयरलॅंन्ड पोपचा दूत किंवा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले. घरी रस्त्यात त्याला रॉरी ओ’कॉनोर वतीने पुढील वाटाघाटी आयोजित इंग्लंड बंद बंद, आणि हेन्री द्वारे आयर्लंड परत निषिद्ध केला होता. आयरलॅंन्ड परतीच्या प्रवासाचा वर मरतो तो नॉर्मंडी हेन्री भेट गेलो आणि उलट निर्णय आला, पण नंतर. तो इ.स. 1225 मध्ये canonized होते.

सेंट लॉरेन्स त्याच्या वेळ मध्यस्थी आणि वाटाघाटी जास्त खर्च फक्त म्हणून, आम्ही खूप शांती वाटाघाटी प्रार्थना इतरांच्या वतीने मध्यस्थी करण्यास म्हटले जाते. आम्ही नेहमी जेथे भांडणे, शांति चालना आणि आम्हाला मदत करण्यासाठी आपला पिता वर कॉल इतरांना आमच्या intercessory प्रार्थना पाठवून आपली भूमिका निभावणे घेऊ शकतात.

प्रार्थना

प्रिय प्रभु, आमच्या वतीने मध्यस्थी आणि आमच्या देशात, आमचे कुटुंब, आपल्या आयुष्यातला कल्याण वाटाघाटींनंतर कोण सेंट लॉरेन्स जसे त्या धन्यवाद. आम्ही सेंट लॉरेन्स आम्हाला वतीने मध्यस्थी आणि शांती आणि एकोपा आमच्या जीवन जगणे आम्हाला मदत करणे सुरू की विचारू. आमेन.

इतर संत आम्ही आज लक्षात

सेंट सिल्वेस्टर (इ.स. 1267), अतिथी म्हणून गेलेले आहेत, हुतात्मा

अलेग्ज़ॅंड्रिया (311), बिशप, हुतात्मा सेंट पीटर

पोर्ट ऑफ मॉरिस सेंट लेओनार्ड (1751), याजक परगणा मिशन आश्रयदाता

सेंट जॉन Berchmans (इ.स. 1621), Jesuit, अननुभवी, वेदी मुले आश्रयदाता

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Гэгээн Лоренс O’Toole
Lawrence Murtagh Хүү, Murrays-ын дарга, Kildare ойролцоо, Ирланд зэрэг 1128 онд төржээ. хөвгүүн байхдаа тэрээр Leinster нь raiding хаан Дермот McMurrogh хамт барьцаанд авсан ч хоёр жилийн дараа Glendalough Бишопын нь гаруй болсон байна. Lawrence, Glendalough үед лам болж 1153 онд хамба гэдэг нэртэй байсан бөгөөд 1161 онд Дублин хамба гэдэг нэртэй байсан юм.

Тэр хуврагуудтай дунд шинэчлэлийг бий шинэ clerics нь калибрын сайжруулсан, түүний canons дээр хатуу чанд сахилга бат ногдуулна. нь бослого Ирландаас Дермот McMurrogh явлаа үед хаан Английн хаан Хенри II Ричард де Клэйр, Pembroke Еарл тэргүүтэй түүний ноёдын цэрэг илгээсэн тусламж хүссэн. Тэрээр 1170 онд Ирландад газардсан ба Дублин дээр жагсан одов. Lawrence түүнтэй хэлэлцээ хийж байсан боловч, Дермот-ийн эрэгтэй, холбоотон хүчиндсэн хот тоногдсон. Дермот гэнэт нас барахад, Pembroke Дермот охин Эва (Lawrence-н ач охин) нь нөхөр гэж өөрийгөө Leinster Хаан зарласан ч, Henry хамт Англид эргэн санасан байна. Pembroke буцаж болно өмнө Ирландын Рори О’Коннор ард нэгдэж, Earl дайрч Ирландын хүчний талаар Дублин дахь өөрийгөө barricaded. Lawrence нь суурин нөлөөлөх гэж оролдож байсан боловч Pembroke гэнэт дайрч, гэнэтийн ялалт авчээ.

Хенри өөрөө дараа нь 1171 онд Ирландад очиж Ирландын chieftains хамгийн өргөн барихыг хүлээн авч, Ирланд, Английн хооронд “”зовлон”” -ын эхлэл болжээ. 1172 онд Lawrence Cashel үед зарлан нь Synod Ирланд дээр ёслолын Англи хэлбэрээр ногдуулах Ромын Пап Гэгээн хутагт Адриан IV нэг бухыг баталсан юм. Пап лам Александр II тэдгээрийг баталсан үед Lawrence тогтоолыг хүлээн авсан. 1175 онд тэрээр Хенри, Рори О’Коннор хооронд гэрээ хэлэлцээ хийх Англид очиж, Томас Becket нь шүтээн айлчилж байхдаа довтолсон байна. Тэрээр 1179 онд Ромд Ерөнхий Lateran зөвлөлийг оролцсон, Ирланд папын legate томилогдсон. Нүүр хуудас замдаа тэр Рори О’Коннор нэрийн өмнөөс цаашид хэлэлцээ явуулах Английн унтраах зогсоож, Henry хамт Ирланд буцаж ирэх хориотой байсан. Тэр Нормандад Гэнри очиж очиж, эсрэгээр шийдвэр болсон, харин дараа Ирланд руу буцах замдаа нас барсан байна. Тэрээр 1225 онд горимлогдсон байна.

Гэгээн Лоренс түүний цаг зуучлан гуйдаг болон хэлэлцээр хийх нь их зарцуулсан шиг, бид ч бас, амар амгалангийн төлөө хэлэлцээр, залбирлаар дамжуулан бусдын нэрийн өмнөөс залбирдаг гэж нэрлэдэг. Бид үргэлж амар амгаланг маргаан байдаг авчрах хүртэл бидэнд туслах нь бидний Эцэгийн дуудаж, бусдад бидний зуучлан залбирал залбирал илгээх нь өөрт оногдсоноо хийхийг хүсч болно.

Залбирал

Эрхэм хүндэт Их Эзэн, бидний өмнөөс залбирдаг, манай улс орон, бидний гэр бүл, бидний амьдралын сайн сайхны төлөө хэлэлцээр хэн Гэгээн Лоренс шиг хүмүүст баярлалаа. Бид Гэгээн Лоренс бидний төлөө залбирдаг, амар амгалан, эв найрамдалтай манай амьдрахад бидэнд туслах үргэлжлүүлэх гэж хүсч байна. Амен.

Бусад Үеийн Гэгээнтнүүд бид өнөөдөр санаж

Санкт Sylvester (1267), хамба, Martyr

Александрын (311) бишоп, зовоох нь Санкт-Петер

Порт Морис Санкт Леонард (1751), тахилч, Parish төлөөлөгчийн ивээн тэтгэгч

St. John Berchmans (1621), католик шинэхэн, тахилын Boys ивээн тэтгэгч

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


စိန့်လောရင့် O’Toole
လောရင့် Kildare, အိုင်ယာလန်အနီး Murtagh ၏သားတော်, အ Murray ၏အကြီးအကဲအဖြစ် 1128 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သူက Leinster ၏ကြူးကျြောရှငျဘုရငျ Dermot McMurrogh အားဖြင့်ဓားစာခံသိမ်းယူခဲ့ပေမယ့်နှစ်နှစ်ပြီးနောက် Glendalough ၏ဘိရှော့ကူးလှည့်ခဲ့ပါတယ်။ လောရင့် 1153 အတွက်ဆရာတော်အမည်ရှိနှင့် 1161 အတွက်, Dublin ၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးအမည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ , Glendalough မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့သည်

သူသည်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာအကြားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးထူထောင်အသစ်ဓမ္မဆရာများ၏ caliber အဆင့်မြှင့်, သူ့ Canon အပေါ်တင်းကြပ်သောစည်းကမ်းချမှတ်။ တစ်ဦးပုန်ကန်အိုင်ယာလန်မှ Dermot McMurrogh မောင်းသောအခါ, ရှငျဘုရငျကိုရစ်ချတ်က de Clare, Pembroke ၏ Earl ကဦးဆောင်သည်သူ၏မှူးမတ်တစ်ဦးစစ်တပ်စေလွှတ်သောသူသည်အင်္ဂလန်ဘုရင်ဟင်နရီ II ကို, ၏အကူအညီရှာ၏။ သူက 1170 ခုနှစ်တွင်အိုင်ယာလန်ကိုဆိုက်ရောက်နှင့် Dublin အပေါ်ချီတက်။ လောရင့်သူနှင့်အတူညှိနှိုင်းနေတုန်း Dermot ရဲ့ယောက်ျားနှင့်မဟာမိတ်များကိုမွို့အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်လုယက်။ Dermot ရုတ်တရက်သေဆုံးသည့်အခါ Pembroke Dermot ရဲ့သမီးအီဗာ (Lawrence ရဲ့တူမ) ၏ခင်ပွန်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိ Leinster ဘုရင်အဖြစ်ကြေညာပေမယ့်အွန်နရီအားဖြင့်အင်္ဂလန်မှပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Pembroke သို့ပြန်လာနိုင်ခင်မှာအိုငျးရစျတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်အဖြစ်, Rory O’Connor နောက်ကွယ်ကအိုငျးရစျစညျးလုံးကို၎င်း, Earl Dublin မိမိကိုမိမိပိတ်ဆို့ထား။ လောရင့်တစ်အခြေချဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်တွင်, Pembroke ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ကာမမျှော်လင့်ဘဲအောင်ပွဲရရှိခဲ့သည်။

ဟင်နရီသည်ကိုယ်တော်တိုင်ထို့နောက် 1171 ခုနှစ်တွင်အိုင်ယာလန်မှသွားလေ၏အိုငျးရစျမင်းတို့ကလည်းအများစု၏လကျအောကျခံလက်ခံရရှိနှင့်အိုင်ယာလန်နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအကြားက “”ဒုက္ခ”” ၏အစအဦးစတင်ခဲ့သည်။ 1172 ခုနှစ်တွင်လောရင့် Cashel မှာကျင်းပမယ့် synod အိုင်ယာလန်အပေါ်စညျးကမျးသတျမှတျထားများ၏အင်္ဂလိပ်ပုံစံကိုပြုရန်တွန်းအားပေးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Adrian IV ၏နွားထီးတကောင်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအလက်ဇန္ဒား II ကိုသူတို့ကိုအတည်ပြုလာသောအခါလောရင့်အထုံးအဖွဲ့တော်တို့လက်ခံခဲ့သည်။ 1175 ခုနှစ်တွင်သူသည်ဟင်နရီနှင့် Rory O’Connor အကြားတစ်ဦးစာချုပ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အင်္ဂလန်မှ သွား. , သောမတ်စ် Becket ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာဗိမာန်လာရောက်လည်ပတ်စဉ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ သူက 1179 ခုနှစ်တွင်ရောမမြို့မှာရှိတဲ့အထွေထွေ Lateran ကောင်စီတက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်အိုင်ယာလန်မှပုပ်ရဟန်းမင်းအ legate ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာကသူ့လမ်းတွင်သူ Rory O’Connor ကိုယ်စားနောက်ထပ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရန်အင်္ဂလန်မှာပယ်ရပ်တန့်နှင့်အွန်နရီအားဖြင့်အိုင်ယာလန်ပြန်သွားဖို့တားမြစ်ထားခဲ့သည်။ သူကနော်မန်အတွက်ဟင်နရီသွားရောက် သွား. ပြောင်းပြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်အိုင်ယာလန်မှပြန်လာခရီးစဉ်အပေါ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူက 1225 ခုနှစ်တွင် canonized ခဲ့သည်။

စိန့်လောရင့်ကသူ့အချိန်ဆုတောင်းနှင့်ညှိနှိုင်းတာသုံးစွဲသကဲ့သို့ကြှနျုပျတို့လညျး, ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပဌနာကိုအခြားသူများကိုယ်စားဆုတောင်းမေတ္တာခေါ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲခိုက်ရန်အရပ်၌ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ငါတို့အဘတည်းဟူသောအပေါ်တောင်းဆို, အခြားသူများအဘို့ငါတို့ငျြးပဌနာကိုတက်စေလွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလုပ်ဖို့ကိုရှာကွပါစို့။

ဆုတောင်းပဌနာ

ချစ်ခင်ရပါသောသခင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားဆုတောင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့သုခချမ်းသာဘို့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသူအစိန့်လောရင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုများ, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်တူသူတို့အဘို့သင်သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စိန့်လောရင့်ကိုငါတို့အဘို့အဆုတောင်းမေတ္တာများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆက်လက်မေးမြန်းပါ။ အာမင်။

ကျနော်တို့ယနေ့တွင်သတိရအခြားသူတော်စင်

စိန့် Sylvester (1267), ဆရာတော်ကြီး, အာဇာနည်ဗိမာန်

လက်ဇန္ဒြီးယား (311), ဆရာတော်, အာဇာနည်ဗိမာန်၏စိန့်ပတေရုသ

ဆိပ်ကမ်းမှ Maurice (1751) ၏စိန့်လီယို, ယဇ်ပုရောဟိတ်, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်မစ်ရှင်များ၏နာယက

စိန့်ဂျွန် Berchmans (1621), ဂျပန်သို့အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော, ယဇ်ပလ္လင် Boys ၏နာယက

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


सेन्ट लरेन्स O’Toole
लरेन्स Murtagh एक पुत्र, Murrays को प्रमुख, Kildare नजिकै, आयरल्याण्ड रूपमा 1128 मा जन्म भएको थियो। बालक रूपमा उहाँले Leinster को छापा मारने राजा Dermot McMurrogh द्वारा अस्थाइ बन्दि लिएको थियो, तर माथि Glendalough को बिशप दुई वर्ष पछि भएको थियो। लरेन्स, Glendalough मा एक भिक्षु भए 1153 मा Abbot नाम थियो, र 1161 मा, नाम थियो डब्लिन को आर्कबिशप।

उहाँले, पादरीहरूले बीचमा सुधार स्थापना नयाँ मौलवियों को कैलिबर स्तरवृद्धि, र आफ्नो canons मा सख्त अनुशासन लगाएको। एक विद्रोह आयरल्याण्ड देखि Dermot McMurrogh चलाए गर्दा राजाले राजा हेनरी आफ्नो शासकहरुले रिचर्ड डे Clare, पेम्ब्रोक अर्ल द्वारा लाग्यौं को एक सेना पठाए जो इङ्गल्याण्ड को द्वितीय, मदत खोजे। उहाँले 1170 मा आयरल्याण्ड मा उतरा र डबलिन मा marched। जबकि लरेन्स उसलाई बातचीत थियो, Dermot मानिसहरूले र सहयोगीहरूले बलात्कार र शहर looted। Dermot अचानक मृत्यु हुँदा पेम्ब्रोक आफूलाई Dermot छोरी ईवा (लरेन्स गरेको भान्जी) को पति Leinster राजा घोषणा, तर हेनरी द्वारा इङ्गल्याण्ड गर्न सम्झे थियो। पेम्ब्रोक फर्कन सक्छ अघि, आइरिस Rory O’Connor पछि एकताबद्ध, र अर्ल को आइरिस सेना आक्रमण रूपमा डब्लिन आफूलाई barricaded। लरेन्स एक बन्दोबस्त प्रभावित गर्न खोजिरहेका थिए जबकि, पेम्ब्रोक अचानक आक्रमण र अनपेक्षित विजय जित्यो।

हेनरी आफूलाई त, 1171 मा आयरल्याण्ड गए पनि आइरिस chieftains को सबै भन्दा को पेशी प्राप्त, र आयरल्याण्ड र इङ्गल्याण्ड बीचको “”समस्याहरूको”” को शुरुवात थाले। 1172 मा, लरेन्स Cashel मा बुलाई एक धर्मसभा आयरल्याण्ड मा liturgy को अंग्रेजी फारम imposing को पोप एड्रियन चतुर्थ एक साँढेको पुष्टि। पोप अलेक्जेन्डर द्वितीय तिनीहरूलाई पुष्टि गर्दा लरेन्स को decrees स्वीकारे। 1175 मा, त्यो हेनरी र Rory O’Connor बीच एक सन्धि बातचीत गर्न इङ्गल्याण्ड गए, र थोमस Becket तीर्थ गएर गर्दा आक्रमण भएको थियो। उहाँले 1179 मा रोमका सामान्य Lateran परिषद उपस्थित आयरल्याण्ड गर्न पोप legate नियुक्त गरियो। घर आफ्नो बाटो मा उहाँले Rory O’Connor तर्फबाट थप वार्ता सञ्चालन गर्न बेलायतमा बन्द रोकियो, र हेनरी द्वारा आयरल्याण्ड फर्कन निषेध गरिएको थियो। उहाँले नोर्माण्डी मा हेनरी भ्रमण गर्न गए र उल्टा निर्णय गर्यो, तर त्यसपछि आयरल्याण्ड गर्न फिर्ती यात्रा मा मृत्यु भयो। उहाँले 1225 मा canonized थियो।

जसरी सेन्ट लरेन्स आफ्नो समय interceding र बातचीत को धेरै खर्च, हामी पनि, शान्ति लागि बातचीत र प्रार्थनामा अरूको तर्फबाट intercede गर्न भनिन्छ। हामी सधैं त्यहाँ कलह छ जहाँ शान्ति ल्याउन र, अरूलाई अप हाम्रो intercessory प्रार्थना पठाउने हाम्रो पिताको कल हामीलाई मदत गर्न हाम्रो भाग गर्न खोज्नु सक्छ।

प्रार्थना

प्रिय प्रभु, हाम्रो तर्फबाट intercede र हाम्रो देश, हाम्रो परिवार, हाम्रो जीवन को राम्रो-अस्तित्व लागि बातचीत गर्ने सेन्ट लरेन्स जस्तै ती लागि धन्यवाद। हामी सेन्ट लरेन्स हाम्रो लागि intercede र शान्ति र सद्भाव हाम्रो जीवन बिताउन हामीलाई मदत गर्न जारी कि सोध्नुहोस्। आमिन।

अन्य संन्यासी आज हामी सम्झना

सेन्ट Sylvester (1267), Abbot, Martyr

अलेक्जेन्ड्रिया (311), बिशप, Martyr को सेन्ट पीटर

पोर्ट मौरिस को सेन्ट लियोनार्ड (1751), पुजारी, प्यारिस मिशन को संरक्षक

सेन्ट जन Berchmans (1621), जेसुइट साईट, वेदी छोराका संरक्षक

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence ble født i 1128 som en sønn av Murtagh, sjef for Murrays, nær Kildare, Irland. Som en gutt, ble han tatt som gissel av den raiding kong Dermot McMurrogh of Leinster, men ble slått over til biskopen av Glendalough etter to år. Lawrence ble munk på Glendalough, ble kåret til abbed i 1153, og i 1161 ble kåret til erkebiskop av Dublin.

Han innstiftet reformer blant presteskapet, oppgradert kaliber av nye prester, og pålagt streng disiplin på sine kanoner. Når et opprør kjørte Dermot McMurrogh fra Irland, og kongen søkte hjelp fra kong Henrik II av England, som sendes en hær av hans adelsmenn ledet av Richard de Clare, jarl av Pembroke. Han landet i Irland i 1170 og marsjerte mot Dublin. Mens Lawrence ble forhandle med ham, Dermot menn og allierte voldtatt og plyndret byen. Når Dermot plutselig døde, erklærte Pembroke seg konge av Leinster som mannen til Dermot datter Eva (Lawrence niese), men ble kalt tilbake til England etter Henry. Før Pembroke kunne vende tilbake, forent den irske bak Rory O’Connor, og jarlen forskanset seg i Dublin som de irske styrkene angrepet. Mens Lawrence prøvde å gjennomføre et forlik, Pembroke plutselig angrepet og vant en uventet seier.

Henry seg deretter gikk til Irland i 1171, fikk innlevering av de fleste av de irske høvdinger, og begynnelsen av “”problemer”” mellom Irland og England begynte. I 1172, en synode Lawrence kalt i Cashel bekreftet en okse av Hadrian IV pålegge den engelske formen av liturgien på Irland. Lawrence akseptert bud da pave Alexander II bekreftet dem. I 1175 dro han til England for å forhandle frem en avtale mellom Henry og Rory O’Connor, og ble angrepet mens besøke helligdommen for Thomas Becket. Han deltok på general Laterankonsil i Roma i 1179, og ble utnevnt til pavelig legat til Irland. På vei hjem stoppet han av i England for å gjennomføre videre forhandlinger på vegne av Rory O’Connor, og ble forbudt å gå tilbake til Irland etter Henry. Han dro for å besøke Henry i Normandie og fikk vedtaket omgjort, men så døde på turen tilbake til Irland. Han ble kanonisert i 1225.

Akkurat som St. Lawrence tilbrakte mye av sin tid i forbønn og forhandle, vi også, er kalt til å forhandle om fred og forbønn på vegne av andre i bønn. Måtte vi alltid søke å gjøre vår del i å bringe fred der det er strid og sende opp våre forbønner for andre, ber vår Far til å hjelpe oss.

Bønn

Kjære Gud, takk for de som St. Lawrence som megle på våre vegne og forhandle for trivsel i vårt land, våre familier, våre liv. Vi ber om at St. Lawrence fortsette å gå i forbønn for oss og hjelpe oss til å leve våre liv i fred og harmoni. Amen.

Andre Saints Vi husker i dag

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter av Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Patron of Parish Oppdrag

St. John Berchmans (1621), jesuitt nybegynner, Patron of Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://catholicexchange.com/st-lawrence-otoole-2؟mc_cid=9d35703cc3&mc_eid=1b58b39849
St. Lawrence O’Toole
لارنس په 1128 په توګه د Murtagh زوی، چې د Murrays مشر، Kildare ته نږدې، ایرلنډ کې وزږید. لکه څنګه چې يو هلک، هغه د Leinster د تعرض پاچا Dermot McMurrogh له خوا یرغمل نیول، بلکې د Glendalough د بیشپ دوه کاله وروسته وسپارل. لارنس په Glendalough یو راهب شو، په 1153 abbot په نوم، او په 1161، د ډوبلین د اسقف په نوم.

هغه د علماو په منځ کې د اصلاحاتو تاسیس، د نوو عالمانو د کالیبر نوي کولو، او د هغه په canons سخت دسپلين تپل. کله چې يو د پاڅون له ایرلنډ Dermot McMurrogh وشړل، د پاچا د انګلستان پاچا Henry II، چې د هغه د اشرافيانو په مشرۍ د ریچارډ de Clare، د Pembroke Earl پوځ واستول په مرسته هڅه وکړه. نوموړي په 1170 کې په ایرلنډ کې کېناستې او مارش په ډوبلین. په داسې حال کې Lawrence شو له هغه سره د خبرو اترو، Dermot د سړيو او متحدینو جنسي تیری او د ښار لوټ کړي دي. کله چې Dermot ناڅاپه مړ شو، Pembroke د Leinster پاچا د Dermot لور Eva (Lawrence د خورزه) د خاوند په توګه اعلان ځان نه شو خو د انګلستان له خوا هنري یادونه وکړه. مخکې Pembroke شي ته ستنيږي، د ائيرلېنډي Rory اوکانر د شا متحد، او د Earl ځان د ډوبلین په توګه د ائيرلېنډي ځواکونو بريد سکتاریستي. په داسې حال کې Lawrence هڅه کې له یوه جوړجاړي باندې اغيزه واچوي، Pembroke ناڅاپه بريد وکړ او نامتوقع بریا ترلاسه کړه.

Henry ځان بيا په 1171 د ایرلینډ ته لاړل، د ائيرلېنډي مشران تر ټولو د سپارلو په تر لاسه، او د ایرلنډ او انګلستان تر منځ “”ستونزو:”” په پيل پيل وکړ. په 1172، يو synod Lawrence په Cashel جوړه د پاپ ادريان IV يو غويی د انګلیسي د ایرلینډ د liturgy فورمه تحميل پخلی وکړ. لارنس د فرمانونو منل کله Pope Alexander II تاييد کړل. په 1175، هغه انګلستان ته لاړم هنري او Rory اوکانر تر منځ د يوه تړون خبرې اترې، او په داسې حال کې د توماس Becket د زيارت باندې بريد وشو. نوموړي په 1179 کې په روم کې د جنرال Lateran شورا کې ګډون وکړ، او د ایرلنډ بنیدیکت د legate په توګه وټاکل شو. په خپل کور ته په لاره د هغه په انګلستان کې پړاو ودرول چې د Rory اوکانر د استازیتوب د نورو خبرو اترو د ترسره کولو، او د منع شوې وه چې تر Henry ته ایرلینډ ته ستون شي. هغه لاړ چې په نورماندي هنري سفر او د تصميم سرچپه لاسه کړي، خو وروسته له ایرلینډ د تګ او راتګ کې مړ شو. هغه په 1225 شو canonized.

لکه څنګه چې St. Lawrence د خپل وخت شفاعت او خبرې څومره مصرف، موږ هم دي غږ وکړ چې د سولې لپاره خبرې اترې او د نورو په لمانځه کی په استازیتوب شفاعت. ښايي موږ تل په لټه کې په سوله هلته د ګډوډۍ او راوړل، او د نورو لپاره زموږ intercessory د لمانځه د استولو پورې، غږ زموږ د پلار له موږ سره مرسته زموږ په برخه کړي.

د لمانځه ارکان

ګرانو رب، لکه St. Lawrence هغه کسان چې زمونږ په استازیتوب شفاعت او د خپل هېواد، زموږ د کورنيو، نو زموږ ژوند د هوساینې خبرې مننه. موږ غواړو چې St. Lawrence ته دوام ورکړي چې مونږ ته د شفاعت او په سوله او امن کې خپل ژوند له موږ سره مرسته. آمين.

نور عارفان موږ په ياد نن

St. Sylvester (1267)، Abbot، د شهيد

د سکندريې (311)، بیشپ، د شهيد St. Peter

د بندر Maurice St. Leonard (1751)، کاهن د Parish Missions اړیکو

St. John Berchmans (1621)، Jesuit novice، د قربانۍ ځای د هلکانو اړیکو

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://catholicexchange.com/st-lawrence-otoole-2؟mc_cid=9d35703cc3&mc_eid=1b58b39849
سنت لارنس اوتول
لارنس در 1128 به عنوان یک پسر مرداک، رئیس MURRAYS، در نزدیکی کیلدار، ایرلند متولد شد. به عنوان یک پسر، او گروگان گرفته شده توسط خوش آمدید پادشاه درموت McMurrogh از لینستر گرفته شد، اما پس از دو سال به اسقف Glendalough تبدیل شده بود. لارنس راهب در Glendalough شد، راهب بزرگ در 1153 نامگذاری شد، و در 1161، اسقف اعظم دوبلین نامگذاری شد.

او اصلاحات در میان روحانیت نهاد، کالیبر از روحانیون جدید به روز رسانی، و نظم و انضباط دقیق در شلیک توپ خود اعمال کرده است. هنگامی که یک شورش سوار درموت McMurrogh از ایرلند، پادشاه به دنبال کمک از هنری دوم پادشاه انگلستان که ارتش از اشراف او به رهبری ریچارد د کلر، ارل از Pembroke اعزام. او در ایرلند در 1170 فرود آمد و راهپیمایی در دوبلین. در حالی که لارنس با او مذاکره شد، مردان و متحدان درموت مورد تجاوز قرار گرفته و غارت شهرستان. هنگامی که درموت ناگهانی فوت کرد، پمبروک خود پادشاه لینستر عنوان شوهر دختر درموت اوا (خواهرزاده لارنس) اعلام کرد، اما هنری به انگلستان فراخوانده شد. قبل از پمبروک می تواند بازگشت، ایرلندی پشت روری اوکانر متحده، و ارل خود را در دوبلین به عنوان نیروهای ایرلندی حمله گرفتند. در حالی که لارنس در تلاش بود تا اثر حل و فصل، پمبروک به طور ناگهانی حمله و پیروزی غیر منتظره.

هنری خود را پس از آن به ایرلند در 1171 رفت، ارائه بسیاری از سران ایرلندی دریافت کرد، و از آغاز “”مشکلات”” بین ایرلند و انگلستان آغاز شد. در 1172، یک شورای کلیسایی لارنس تشکیل در Cashel یک گاو نر پاپ آدریان IV تحمیل شکل انگلیسی مناجات نامه در ایرلند را تایید کرد. لارنس پذیرفته احکام که پاپ الکساندر دوم آنها را تایید کرد. در 1175، او به انگلستان رفت به مذاکره معاهده بین هنری و روری اوکانر، و در حالی که از دیدن از حرم توماس بکت حمله قرار گرفت. او به شورای لاتران عمومی در رم در 1179 حضور داشتند، و نماینده تامالاختیار پاپ به ایرلند منصوب شد. در راه خود را به خانه او در انگلستان را متوقف به انجام مذاکرات بیشتر در طرف روری اوکانر، و بازگشت به ایرلند توسط هنری ممنوع شد. او رفت و به دیدار هنری در نرماندی کردم و تصمیم معکوس، اما پس از آن در سفر بازگشت به ایرلند درگذشت. او در 1225 مقدس شد.

فقط به عنوان سنت لارنس بیشتر وقت خود را شفاعت و مذاکره صرف، ما بیش از حد، به نام به مذاکره برای صلح و شفاعت از دیگران در نماز. ممکن است ما همیشه به دنبال انجام بخشی از ما در آوردن صلح است که در آن نزاع وجود دارد و ارسال تا نماز شفاعت ما برای دیگران، خواستار پدر ما به ما کمک کند.

نماز

پروردگار عزیز، با تشکر از شما برای کسانی که مانند سنت لارنس که از طرف ما شفاعت و مذاکره برای رفاه کشور ما، خانواده ما، زندگی ما است. ما می خواهیم که سنت لارنس در ادامه به شفاعت برای ما و به ما کمک به زندگی ما در صلح و آرامش. آمین.

سایر مقدسین ما به یاد داشته باشید امروز

سنت سیلوستر (1267)، آبوت، شهید

سنت پیتر اسکندریه (311)، اسقف، شهید

سنت لئونارد پورت موریس (1751)، کشیش، حامی ماموریت پریشی

سنت جان Berchmans (1621)، یسوعیون تازه کار، حامی پسران آلتر

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence urodził się w 1128 roku jako syn Murtagh, szef Murrays, niedaleko Kildare, Irlandia. Jako chłopiec został uprowadzony przez najazd króla Dermot McMurrogh of Leinster, ale został przekazany do biskupa Glendalough po dwóch latach. Lawrence został mnichem w Glendalough, został mianowany opatem w 1153, aw 1161 roku został mianowany arcybiskupem Dublina.

On ustanowił reform wśród duchowieństwa, zmodernizowane kaliber nowych duchownych, i nałożył ścisłą dyscyplinę na jego kanonów. Gdy bunt pojechaliśmy Dermot McMurrogh z Irlandii, król szukał pomocy u króla Anglii Henryka II, który wysłał armię jego dostojników kierowanych przez Richarda de Clare, hrabia Pembroke. Wylądował w Irlandii w 1170 i pomaszerował na Dublin. Podczas Lawrence negocjował z nim, mężczyźni i sojusznicy Dermot za zgwałcona i splądrowali miasto. Gdy Dermot nagle zmarł, Pembroke ogłosił się królem Leinster jako męża córki Dermot Eva (siostrzenica Lawrence), ale został odwołany do Anglii przez Henry. Przed Pembroke mógł wrócić, irlandzki zjednoczeni za Rory O’Connor, a hrabia zabarykadował się w Dublinie jak siły irlandzkie zaatakowany. Podczas Lawrence usiłował dokonać rozstrzygnięcia, Pembroke nagle zaatakował i wygrał nieoczekiwane zwycięstwo.

Sam Henry następnie udał się do Irlandii w 1171 roku, otrzymał złożenia większość irlandzkich wodzów, a rozpoczął się początek “”kłopotów”” między Irlandii i Anglii. W 1172, synod Lawrence zwołane w Cashel potwierdził bullę Hadrian IV nakładającą formę angielską liturgii w Irlandii. Lawrence przyjął dekrety, gdy papież Aleksander II potwierdził je. W 1175 roku wyjechał do Anglii, by wynegocjować traktat między Henry i Rory O’Connor i został zaatakowany podczas wizyty w Sanktuarium Thomasa Becketa. Uczęszczał na Soborze Laterańskim w Rzymie ogólne w 1179, i został mianowany legatem papieskim do Irlandii. Na swojej drodze do domu zatrzymał się w Anglii do prowadzenia dalszych negocjacji w imieniu Rory O’Connor i zabroniono powrotu do Irlandii przez Henry’ego. Poszedł odwiedzić Henry’ego w Normandii i dostał decyzję odwrócony, ale potem zmarł w drodze powrotnej do Irlandii. Został kanonizowany w 1225 roku.

Podobnie jak Lawrence spędził większość swego czasu wstawia i negocjacji, my też, nazywane są do negocjacji na rzecz pokoju i wstawiam w imieniu innych w modlitwie. Obyśmy zawsze starają się zrobić nasz udział w budowaniu pokoju, gdzie istnieje spory i wysyłanie nasze modlitwy wstawienniczej za innych, wzywając naszego Ojca, by nam pomóc.

Modlitwa

Szanowny Panie, dziękuję za te, jak św Wawrzyńca którzy wstawiają się w naszym imieniu i negocjować dla pomyślności naszego kraju, naszych rodzinach, w naszym życiu. Pytamy, że Lawrence nadal wstawia się za nami i pomóż nam żyć w pokoju i harmonii. Amen.

Inne Świętych wspominamy dziś

St. Sylvester (1267), opat, męczennika

Piotr z Aleksandrii (311), biskup, męczennik

St Leonard z Porto Maurizio (1751), Priest, Patronka Misji Parafialnych

Jana Berchmans (1621), jezuita nowicjusz, patrona Ministranci

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence nasceu em 1128 como um Filho de Murtagh, chefe de os Murray, perto de Kildare, na Irlanda. Como um menino, ele foi levado como refém pela invasão Rei Dermot McMurrogh de Leinster, mas foi entregue ao Bispo de Glendalough, depois de dois anos. Lawrence tornou-se um monge em Glendalough, foi nomeado abade em 1153 e, em 1161, foi nomeado Arcebispo de Dublin.

Ele instituiu reformas entre o clero, atualizado o calibre dos novos clérigos, e impôs uma disciplina rigorosa em seus cânones. Quando um revolta levou Dermot McMurrogh da Irlanda, o rei procurou a ajuda do rei Henrique II da Inglaterra, que enviou um exército de seus nobres liderados por Richard de Clare, conde de Pembroke. Ele desembarcou na Irlanda em 1170 e marcharam em Dublin. Enquanto Lawrence estava negociando com ele, homens e aliados de Dermot estuprada e saquearam a cidade. Quando Dermot morreu de repente, Pembroke declarou-se rei de Leinster como o marido da filha de Dermot Eva (sobrinha de Lawrence), mas foi chamado de volta para a Inglaterra por Henry. Antes de Pembroke poderia retornar, os irlandeses unidos em torno Rory O’Connor, eo conde barricaram-se em Dublin como as forças irlandeses atacaram. Enquanto Lawrence estava tentando efetuar uma liquidação, Pembroke repente atacaram e conquistaram uma vitória inesperada.

o próprio Henry, em seguida, foi para a Irlanda em 1171, recebeu a submissão da maioria dos chefes irlandeses, eo início dos “”problemas”” entre a Irlanda ea Inglaterra começou. Em 1172, um sínodo Lawrence convocada em Cashel confirmou uma bula do Papa Adriano IV impor a forma Inglês da liturgia na Irlanda. Lawrence aceito os decretos quando o Papa Alexander II confirmou-los. Em 1175, ele foi para a Inglaterra para negociar um tratado entre Henry e Rory O’Connor, e foi atacado ao visitar o Santuário de Thomas Becket. Ele participou do Conselho Geral Latrão, em Roma, em 1179, e foi nomeado legado papal para a Irlanda. No caminho para casa, ele parou na Inglaterra, para realizar novas negociações em nome da Rory O’Connor, e foi proibido de voltar para a Irlanda por Henry. Ele foi visitar Henry na Normandia e obteve a decisão revertida, mas depois morreu na viagem de volta para a Irlanda. Foi canonizado em 1225.

Assim como St. Lawrence passou a maior parte de seu tempo interceder e negociar, nós também, são chamados a negociar a paz e interceder em nome de outras pessoas em oração. Que possamos sempre procurar fazer a nossa parte em trazer a paz onde há conflito e enviar as nossas orações de intercessão pelos outros, convidando nosso Pai para nos ajudar.

Oração

Caro Senhor, obrigado por aqueles que, como St. Lawrence, que interceda em nosso nome e negociar com o bem-estar do nosso país, nossas famílias, nossas vidas. Pedimos que St. Lawrence continue a interceder por nós e ajuda-nos a viver nossas vidas em paz e harmonia. Um homem.

Outros Santos hoje recordamos

São Silvestre (1267), Abbot, mártir

São Pedro de Alexandria (311), bispo, mártir

São Leonardo de Porto Maurício (1751), Priest, Padroeira das Missões Paroquiais

St. John Berchmans (1621), noviço jesuíta, Patrono da Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence ਉੱਨੀ
ਲਾਰੰਸ Murtagh ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, Murrays ਦੇ ਮੁੱਖ, Kildare ਨੇੜੇ, Ireland ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1128 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ Leinster ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰਾਜਾ Dermot McMurrogh ਕੇ ਬੰਧਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ Glendalough ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਲਾਰੰਸ Glendalough ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ, 1153 ਵਿਚ Abbot ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1161 ਵਿੱਚ, ਡਬ੍ਲਿਨ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਉਸ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਬਚਾਵ ਅੱਪਗਰੇਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ Ireland ਤੱਕ Dermot McMurrogh ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ II, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਜ੍ਜਣ ਰਿਚਰਡ ਡੀ Clare, Pembroke ਦੇ ਅਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਭੇਜਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਨੇ 1170 ਵਿਚ Ireland ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਡਬ੍ਲਿਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਲਾਰੰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, Dermot ਦਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ. ਜਦ Dermot ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, Pembroke ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Dermot ਦੀ ਧੀ Eva (ਲਾਰੰਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ) ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ Leinster ਦਾ ਰਾਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੰਗਲਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਗੇ Pembroke ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਿਸ਼ ਰੋਰੀ O’Connor ਪਿੱਛੇ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਲ ਇਰਿਸ਼ ਫ਼ੌਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਬ੍ਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ. ਲਾਰੰਸ ਕਿਸੇ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, Pembroke ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ.

ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ 1171 ਵਿਚ Ireland ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਇਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ Ireland ਅਤੇ ਇੰਗਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ “”ਮੁਸੀਬਤਾ”” ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 1172 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਲਾਰੰਸ Cashel ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਲਗਾਉਣ Ireland ਤੇ ਰੀਤ ਹੈ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੋਪ ਏਡਰੀਅਨ ਚੌਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. ਲਾਰੰਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੋਪ ਸਿਕੰਦਰ II ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. 1175 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਗਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਰੋਰੀ O’Connor ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਟੌਮਸ ਬੈਕੱਟ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ 1179 ਵਿਚ ਰੋਮ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਲੈਟਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ Ireland ਨੂੰ ਪੋਪ legate ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਰੋਰੀ O’Connor ਦੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨੇ Ireland ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ Normandy ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ Ireland ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਉਸ ਨੇ 1225 ਵਿਚ canonized ਗਿਆ ਸੀ.

ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ St. ਲਾਰੰਸ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਲਈ ਸਾਡੇ intercessory ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੋ ਭੇਜਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, St ਲਾਰੰਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ St. ਲਾਰੰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ. ਆਮੀਨ.

ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ

St. ਸਿਲਵੈਸਟਰ (1267), Abbot, ਸ਼ਹੀਦ

ਸਿਕੰਦਰੀਆ (311), ਬਿਸ਼ਪ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ St. ਪਤਰਸ

ਪੋਰ੍ਟ ਮਾਰਿਸ ਦੇ St. Leonard (1751), ਜਾਜਕ, ਪੈਰੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ

St ਯੂਹੰਨਾ Berchmans (1621), ਜੈਸੂਇਟ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਜਗਵੇਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence sa născut în 1128 ca Fiu al lui Murtagh, căpetenia Murrays, lângă Kildare, Irlanda. Ca un băiat, el a fost luat ostatic de raiding regele Dermot McMurrogh de Leinster, dar a fost predat episcopului Glendalough după doi ani. Lawrence a devenit călugăr la Glendalough, a fost numit egumen în 1153, iar în 1161, a fost numit Arhiepiscop de Dublin.

El a instituit reforme în rândul clerului, modernizat calibrul de noi clerici, și a impus disciplina stricta pe canoanele sale. Atunci când o revoltă a condus Dermot McMurrogh din Irlanda, regele a căutat ajutorul regelui Henric al II-lea al Angliei, care a trimis o armată de nobili săi în frunte cu Richard de Clare, conte de Pembroke. El a aterizat în Irlanda, în 1170 și a pornit spre Dublin. În timp ce Lawrence negocia cu el, bărbați și aliații lui Dermot violat și jefuit orașul. Atunci când Dermot a murit subit, Pembroke sa declarat Regele ca soțul Leinster fiicei lui Dermot Eva (nepoata lui Lawrence), dar a fost rechemat în Anglia de către Henry. Înainte de a Pembroke ar putea reveni, irlandezii au unit în spatele lui Rory O’Connor, iar contele sa baricadat în Dublin, ca și forțele irlandeze au atacat. În timp ce Lawrence a încercat să efectueze o înțelegere, Pembroke brusc atacat și a câștigat o victorie neașteptată.

Henry însuși, apoi a mers în Irlanda, în 1171, a primit prezentarea majorității șefilor irlandezi, și începutul “”tulburărilor””, între Irlanda și Anglia a început. În 1172, un sinod convocat la Lawrence Cashel a confirmat un taur Papa Adrian a IV care impune forma în limba engleză a liturghiei Irlandei. Lawrence a acceptat decretele atunci când papa Alexandru al II-lea le-a confirmat. În 1175, el a mers în Anglia pentru a negocia un tratat între Henry și Rory O’Connor, si a fost atacat în timp ce vizita Sanctuarul lui Thomas Becket. El a participat la Consiliul General Laterană din Roma, în 1179, și a fost numit legatul papal în Irlanda. În drum spre casă sa oprit în Anglia pentru a efectua noi negocieri în numele Rory O’Connor, și i sa interzis să se întoarcă în Irlanda de Henry. Sa dus să viziteze Henry în Normandia și a luat decizia inversă, dar apoi a murit pe drumul de întoarcere în Irlanda. El a fost canonizat în 1225.

La fel ca și Sf. Lawrence a petrecut o mare parte din timpul său mijloci și negocierea, și noi, suntem chemați să negocieze pacea și mijlocesc în numele altora în rugăciune. Fie ca noi să căutăm întotdeauna să facem partea noastră în aducerea păcii în cazul în care există o ceartă și trimiterea în sus rugăciunile noastre de mijlocire pentru alții, invitând Tatăl nostru să ne ajute.

Rugăciune

Draga Doamne, vă mulțumesc pentru cei ca Sf. Lawrence, care mijlocesc în numele nostru și să negocieze pentru bunăstarea țării noastre, familiile noastre, viața noastră. Noi cerem ca Sf. Lawrence continuă să mijlocească pentru noi și să ne ajute să trăim viața în pace și armonie. Amin.

Alti Sfinți ne amintim astăzi

Sfântul Silvestru (1267), Abbot, mucenic

Sf. Petru al Alexandriei (311), Episcop, mucenic

Sf. Leonard de Port Maurice (1751), preot, patron al misiunilor parohiei

Sf. Ioan Berchmans (1621), iezuit novice, Patron al Boys Altar

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


О’Тул Сент-Лоуренс
Лоуренс родился в 1128 году как Сын Мерта, начальник Murrays, недалеко от Килдэр, Ирландия. Как мальчик, он был взят в заложники набега короля Дермот McMurrogh Лейнстер, но был перевернут к епископу Glendalough через два года. Лоуренс стал монахом в Glendalough, был назван игуменом в 1153 году, а в 1161 году, был назван архиепископом Дублина.

Он ввел реформы среди духовенства, модернизированные калибр новых клириков, и ввел строгую дисциплину на своих канонов. Когда восстание вынудили Дермот McMurrogh из Ирландии, король обратился за помощью короля Генриха II Англии, который направил армию его дворян во главе с Ричардом де Клер, граф Пемброк. Он приземлился в Ирландии в 1170 году и пошел на Дублин. В то время как Лоуренс вел переговоры с ним, мужчины и союзники Дермот изнасиловал и разграбили город. Когда Дермот внезапно умер, Пемброк объявил себя королем Лейнстер как муж дочери Дермота Ева (племянница Лоуренса), но был отозван в Англию Генри. Перед Пемброк может вернуться, ирландский объединились за Рори О’Коннор, и граф забаррикадировался в Дублине, как ирландские войска атаковали. В то время как Лоуренс пытался осуществить урегулирование, Пемброк внезапно напал и выиграл неожиданную победу.

Сам Генри затем отправился в Ирландию в 1171 году, получил представление большинства ирландских вождей, а начало “”неприятностей”” между Ирландией и Англией начались. В 1172 году синод Лоуренс созванная в Кашэл подтвердил буллу Адриан IV внушительное английскую форму литургии в Ирландии. Лоуренс принял декреты, когда папа Александр II подтвердил их. В 1175 году он отправился в Англию, чтобы переговоры по договору между Генри и Рори О’Коннор, и подвергся нападению во время посещения Святыню Томаса Бекета. Он присутствовал на Генеральной Латеранском Соборе в Риме в 1179 году, и был назначен папским легатом в Ирландию. По дороге домой он остановился в Англии, чтобы провести дальнейшие переговоры от имени Рори О’Коннор, и было запрещено возвращаться в Ирландию Генри. Он отправился к Генри в Нормандии и получил решение отменено, но затем умер на обратном пути в Ирландию. Он был канонизирован в 1225 году.

Так же, как Сент-Лоренс провел большую часть своего времени ходатайствует и ведение переговоров, мы тоже призваны вести переговоры о мире и заступиться от имени других в молитве. Пусть мы всегда стремимся сделать свою роль в обеспечении мира, где есть раздоры и отправляя наши Заступнической молитвы за других, призывая Отца нашего, чтобы помочь нам.

молитва

Господи, спасибо, что для тех, кто, как святого Лаврентия, который ходатайствует от нашего имени и вести переговоры для благополучия нашей страны, наших семей, нашей жизни. Мы просим, что Сент-Лоренс продолжают заступаться за нас и поможет нам прожить свою жизнь в мире и согласии. Аминь.

Другие Святые Мы помним Сегодня

Санкт-Сильвестр (1267), игумен, Мученик

Святой Петр Александрийский (311), епископ, мученик

Санкт-Леонард Порт-Морис (1751), священник, покровитель приходских миссий

Сент-Джон Berchmans (1621), иезуит послушником, покровитель прислужников

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


O’Toole St. Lawrence
na fanau mai Lawrence i le 1128 o se Alo o le Murtagh, alii sili o le Murrays, e latalata i Kildare, Aialani. A o laitiiti, sa ave faapagota e le raiding Tupu Dermot McMurrogh o Leinster, ae na liliu atu i le Epikopo o Glendalough mavae le lua tausaga. avea Lawrence a Monk i Glendalough, sa igoa abbot i le 1153, ma i le 1161, na igoa Archbishop o Dublin.

Na Ia faatuina ai suiga i totonu o le faifeau, faaleleia le caliber o clerics fou, ma faaee atu le amio pulea atoatoa i lona canons. Pe a fouvalega tutuli Dermot McMurrogh mai Aialani, o le saili le tupu ma le fesoasoani a le Tupu o Henry II o Egelani, o le aauina se autau o lona aliʻi faauluulu i Richard de Clare, Earl o Pembroke. Na tuta o ia i Aialani i le 1170 ma savavali i Dublin. A o feutagaiga o Lawrence faatasi ma ia, faaleagaina alii ma paaga a le Dermot ma looted le aai. Ina ua maliu faafuasei Dermot, na tautino Pembroke o ia lava o le Tupu o Leinster e pei o le tane a le afafine o Dermot Eva (tei a Lawrence), ae na toe taʻua i Egelani e Henry. Ao lei mafai ona toe foi Pembroke, faatasi le Aialani tua Rory O’Connor, ma le barricaded lava Earl i Dublin pei osofaia le malosiaga Aialani. A o taumafai Lawrence i le faatino o se nuu, osofaia faafuasei Pembroke ma manumalo se manumalo e lei mafaufauina.

alu lea Henry o ia lava i Aialani i le 1171, na maua ai le tuuina atu o le tele o taʻitaʻi Aialani, ma le amataga o le “”faalavelave”” i le va o Aialani ma Egelani amata. I le 1172, faamauina o se Sinoti taloina Lawrence i Cashel se povi poʻa o Pope Adrian IV le faaeeina atu o le pepa faatumu le gagana Peretania o le liturgy i Aialani. taliaina Lawrence le tulafono pe a faamauina II Pope Alexander latou. I le 1175, sa ia alu atu i Egelani e feutagai ai se feagaiga i le va o Henry ma Rory O’Connor, ma sa osofaia ao asiasi atu i le maota tapuai o Thomas Becket. Sa ia auai i le Aoao Lateran Fono i Roma i le 1179, ma sa tofia legate pope e Aialani. I lona auala i le fale ia toe ese i Egelani e faia feutagaiga toe avea ma sui o Rory O’Connor, ma na faasaina e toe foi atu Aialani e Henry. Na alu o ia e asiasi atu Henry i Normandy ma maua le faaiuga toe suia, ae maliu i luga o le malaga toe foi i Aialani. Sa ua faapaiaina i le 1225.

E pei lava ona faaalu le tele o St. Lawrence o lona taimi interceding ma feutagaiga, e tele, ua valaauina e feutagai ai mo le filemu ma le fautua i le avea ai ma sui o le isi i le tatalo. Tau ina ia tatou saili e fai pea la tatou vaega i le aumaia o le filemu o loo i ai feteenaiga ma le auina atu ai o tatou faapuluvaga tatalo mo isi, valaau atu i lo tatou Tama e fesoasoani ia i tatou.

tatalo

Pele Alii, faafetai mo i latou e pei o St. Lawrence e fautua mo i tatou ma feutagai mo le manuia o lo tatou atunuu, o tatou aiga, o lo tatou olaga. Matou te ole atu e faaauau pea ona St. Lawrence fautua mo i tatou ma fesoasoani ia i tatou ina ia ola io tatou olaga i le filemu ma le lotogatasi. Amene.

O isi Au Paia Tatou te manatua le taimi nei

St. Sylvester (1267), Abbot, maturo

St. Peter o Alexandria (311), Epikopo, maturo

St. Leonard o Port Maurice (1751), Ositaulaga, i Tagata Ulu o le Misiona aulotu

St. John Berchmans (1621), Jesuit fou, i Tagata Ulu o tama Fata

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Naoimh Lawrence O’Toole
Lawrence Rugadh ann an 1128 mar Mhac Murtagh, ceannard na Moirich, faisg air Kildare, an Èirinn. Mar bhalach òg, thugadh e am braighdeanas leis a ‘togail creach Rìgh Dermot McMurrogh Laighinn, ach chaidh an tionndadh gus an Easbaig Glendalough an dèidh dà bhliadhna. Lawrence dh’fhàs manach aig Glendalough, chaidh ainmeachadh mar aba ann an 1153, agus ann an 1161, chaidh ainmeachadh mar Àrd-easbaig am Baile Àtha Cliath.

Tha ea ‘stèidheachadh leasachaidhean measg pearsachan-eaglais, leasaich inbhe ùr de chlèirich, agus sparradh teann smachd air a canain. Nuair a aramach a chur fodha Ghabh Dermot McMurrogh à Èirinn, an righ a ‘sireadh cuideachadh bho Rìgh Eanraig II Shasainn, a chuir an t-arm aige uaislean le Richard de Clare, Iarla Pembroke. Thàinig e gu tìr ann an Èirinn ann an 1170 agus a ‘meàrrsadh air Baile Àtha Cliath. Ged Lawrence Chaidh co-rèiteachadh leis e, tha Dermot fir agus caidrich èigneachadh agus Creachar a ‘bhaile. Nuair a Dermot gu h-obann bàs, Pembroke ghairm ee fhèin mar Rìgh Laighinn mar an duine Dermot nighean Eva (Lawrence nighean bràthair), ach chaidh a ghairm air ais a Shasainn le Henry. Mus b ‘urrainn Pembroke tilleadh, na h-Èireann aonaichte cùl Ruairidh O’Connor, agus an t-iarla Ghlas fhèin ann am Baile Átha Cliath mar na h-Èireann feachdan ionnsaigh. Ged Lawrence Chaidh feuchainn ri buil an tuineachaidh, a ‘toirt ionnsaigh air Pembroke gu h-obann agus choisinn buaidh ris nach robh dùil.

Henry fhèin an uair sin chaidh a dh’Èirinn ann an 1171, fhuair an tagradh a ‘mhòr-chuid de na h-Èireannaich cinn-chinnidh, agus an toiseach an “”àmhgharan”” eadar Èirinn agus Sasainn a thòisich. Ann an 1172, an t-seanadh a ghairm Lawrence aig Cashel Dhearbh tarbh de Pope Adrian IV threuda air sgàth nan Beurla riochd an liteargaidh air Èirinn. Lawrence a ‘gabhail ris a’ Phàp nuair a reachdan Alasdair II a dhearbhadh dhaibh. Ann an 1175, chaidh e gu Sasainn gus barganachadh co-chòrdadh eadar Henry agus Ruaraidh O’Connor, agus chaidh ionnsaigh a thoirt fhad ‘sa bha a’ tadhal air Loch Tòmas Becket. Fhritheil e Seanalair Lateran Comhairle anns an Ròimh ann an 1179, agus chaidh ainmeachadh Pàp a riochdachadh gu Èirinn. Air an t-slighe dhachaigh leig e dheth ann an Sasainn a dhèanamh tuilleadh barganachaidhean air leth Ruairidh O’Connor, agus chaidh a b’urrainn dhaibh tilleadh gu Èirinn le Henry. Chaidh e a ‘tadhal air Henry ann an Normandy agus fhuair an co-dhùnadh a thionndadh, ach an uair sin a bhàsaich air an tilleadh a dh’Èirinn. Bha e canonized ann an 1225.

Dìreach mar Naoimh Labhrain, a chosg mòran den ùine aige interceding agus barganachadh, tha sinn cuideachd, ris an canar gus barganachadh airson sìth agus eadar-ghuidhe as leth dhaoine eile ann an ùrnaigh. Mhà sinn daonnan a ‘feuchainn ri dhèanamh ar pàirt a ghabhail ann an toirt sìth far a bheil chonnspoid agus a’ cur suas ar n-ùrnaighean intercessory do dhaoine eile, a ‘gairm air ar n-Athair ar cuideachadh.

ùrnaigh

Dear Tighearna, tapadh leat airson an fheadhainn mar Naoimh Labhrain, a eadar-ghuidhe air ar leth agus barganachadh airson mathas ar dùthaich, ar teaghlaichean, ar beatha. Tha sinn ag iarraidh gum Naoimh Labhrain, a ‘leantainn oirnn eadar-ghuidhe air ar son agus gar cuideachadh gu bhith a’ caitheamh ar beatha ann an sìth agus an co-sheirm. Amen.

Eile Saints sinn a ‘cuimhneachadh-diugh

St. Sylvester (1267), a bha na Aba, Mairtireach

St. Peter Alexandria (311), Easbaig, Mairtireach

St Leonard Port Maurice (1751), an t-Sagairt, Neach-taice Paraiste miseanan

St. John Berchmans (1621), Jesuit Ùr-ionnsaiche, Neach-taice altair Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
хттп://цатхолицекцханге.цом/ст-лавренце-отооле-2?мц_цид=9д35703цц3&мц_еид=1б58б39849
Лавренце О’Тооле
Лоренс је рођен у 1128, као Син МУРТАГХ, начелника Мурраис, у близини Дублин, Ирска. Као дечак, био је талац препаде краља Дермот МцМуррогх од Леинстер, али је предат епископа Глендалоку после две године. Лоренс је постао монах у Глендалоку, именован је опат у 1153, и у 1161, именован је надбискуп Даблина.

Он је установио реформе међу свештенство, упградед калибра нових свештеника, и наметнути строгу дисциплину на својим канонима. Када револт возио Дермот МцМуррогх из Ирске, тражио је помоћ од краља Хенрија ИИ Енглеске, који је послат војску својих племића на челу Рицхард де Цларе, грофа од Пемброке. Он је слетео у Ирској у 1170 и марширали на Даблину. Док Лоренс је преговарао са њим, Дермот људи и савезници силовали и пљачкали град. Када је Дермот изненада умро, Миами прогласио Кинг оф Леинстер као са мужем Дермот ћерке Ева (Лавренце нећака), али је подсетио да Енглеску Хенри. Пре него што Пемброк могу да се врате, Ирци уједињени иза Рори О’Цоннор, а гроф барикирао у Даблину као ирских снаге напале. Док Лоренс је покушавао да изврши поравнање, Миами изненада напао и освојио неочекивану победу.

Хенри сам отишао у Ирску у 1171, добио је достављање већина ирских поглавице, и почео почетак од “”проблема”” између Ирске и Енглеске. У 1172, А синод Лоренс сазвана на Цасхел потврдио бика папе Адриан ИВ наметне енглески облик литургије на Ирске. Лоренс прихватили декрете када их папа Александар ИИ потврдио. У 1175, он је отишао у Енглеску да преговара споразум између Хенрија и Рори О’Цоннор, а нападнут је током посете храм Тхомас Бецкет. Похађао је генерални Латеранском савет у Риму 1179, а постављен је папски легат у Ирску. На путу кући је свратио у Енглеској да спроведе даље преговоре у име Рори О’Цоннор, а било забрањено да се врати у Ирску Хенри. Он је отишао да посети Хенри у Нормандији и добио одлуку обрнуту, али онда је умро на повратак у Ирској. Он је канонизовала у 1225.

Баш као што Лавренце провео већи део свог времена посредовање и преговорима, ми такође, позвани да преговарамо о миру и посредује у корист другима у молитви. Можемо увек настојати да уради свој дио у успостављању мира у којима постоји раздор и слање наше Интерцессори молитве за друге, позивајући нашег Оца да нам помогне.

молитва

Драги Боже, хвала ти за оне попут светог Ловре, који посредује у наше име и преговара за добробит наше земље, наше породице, наше животе. Тражимо да Лавренце наставити да посредује за нас и помози нам да живимо у миру и хармонији. Амин.

Други свецима ми се данас

Свети Силвестер (1267), игуман, мученик

Светог Петра Александријског (311), Епископа муценик

Ст. Леонард Порт Маурице (1751), свештеник, покровитељ Парисх мисија

Свети Јован Берцхманс (1621), језуитски искушеник, покровитељ олтара

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence akaberekwa muna 1128 soMwanakomana Murtagh, mukuru Murrays, pedyo Kildare, Ireland. Paaiva mukomana, akatorwa mubatwa kubudikidza kuzopindazve naMambo Dermot McMurrogh pamusoro Leinster, asi akashanduka pamusoro kuna Nabhishopi Glendalough pashure pemakore maviri. Lawrence akava mumongi pana Glendalough, ainzi abbot muna 1153, uye muna 1161, akanzi Bhishopu mukuru Dublin.

Iye akatanga kuchinja pakati vafundisi, upgraded ari caliber vafundisi vatsva, uye vakaisa kunyatsoomerera chirango pamusoro canons ake. Kana kumukira akadzinga Dermot McMurrogh kubva Ireland, mambo akatsvaka kubatsirwa Mambo Henry II wokuEngland, uyo akatuma hondo namakurukota ake inotungamirirwa Richard of Clare, Earl pamusoro Pembroke. Iye asvika muIreland muna 1170 uye vachifamba Dublin. Apo Lawrence akanga kunyengetedzana naye, Dermot varume nevatsigiri chibharo uye vakapamba guta. Apo Dermot akafa kamwe kamwe, Pembroke akazviti Mambo Leinster sezvo murume mwanasikana Dermot kuti Eva (Lawrence kuti nemuzukuru), asi akanga akayeuka kuEngland naHenry. Pamberi Pembroke aigona kudzoka, Irish vakabatana shure Rory O’Connor, uye Earl wakadzivira pachake muna muDublin sezvo wokuIreland mauto vakarwisa. Apo Lawrence aiedza kuita yokugara, Pembroke pakarepo vakarwisa uye akahwina kumwe kukunda.

Henry pachake akabva akaenda kuIreland muna 1171, vakagamuchira nokuzvininipisa vakawanda Irish machinda, uye pakutanga “”matambudziko”” pakati Ireland neEngland akatanga. Muna 1172, mumwe Revafundisi Lawrence paKokorodzano Cashel akasimbisa ane nzombe Pope Adrian IV zvaipiwa vanoutyora Chirungu chimiro yokunamata musi Ireland. Lawrence akabvuma mitemo apo Papa Alexander II nekuvasimbisa. Muna 1175, akaenda England kutaurirana chibvumirano pakati Henry uye Rory O’Connor, uye akarwiswa pataishanyira neKijuni Thomas Becket. Akapinda General Lateran Council muRoma muna 1179, uye akagadzwa akakamukana wokuSiriya kuIreland. Paaienda kumusha akarega kure muEngland kuita kumwe kwakadzama pachinzvimbo Rory O’Connor, uye airambidzwa kudzokera muIreland naHenry. Akaenda kushanyira Henry muna Normandy uye ndokubatikana chisarudzo kunoshandurwa, asi ndokufira kudzoka rwendo kuenda kuIreland. Akanga somusande muna 1225.

Sezvo St. Lawrence akapedza nguva yake yakawanda interceding uye kunyengetedzana, nesuwo, vakadamwa kutaurirana rugare uye apindire nokuda vamwe mumunyengetero. Ngatigarei tichiita kuita kwedu chikamu kuunza rugare apo pane kukakavara ndichivatuma minyengetero yedu intercessory vamwe, udane Baba vedu kuti atibatsire.

munamato

Dear Ishe, Ndinokutendai avo vakaita St. Lawrence uyo ataure nokuda kwedu uye taurirana kuti zvakanaka nyika yedu, mhuri dzedu, hupenyu hwedu. Tinokumbira kuti St. Lawrence kuramba dzitikumbirire uye kutibatsira kurarama upenyu hwedu murugare nechinzwano. Amen.

Other Saints Tinorangarira Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter wokuAlexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard Port Maurice (1751), Mupirisita, anorichengeta nokuda Parish Missions

St. John Berchmans (1621), wechechi yeRoma ruzivo, vaichengetedza rwearitari Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://catholicexchange.com/st-lawrence-otoole-2؟mc_cid=9d35703cc3&mc_eid=1b58b39849
سينٽ لارنس O’Toole
لارنس Kildare، آئرلينڊ جي ويجهو Murtagh جي هڪ فرزند، جي Murrays جي سربراهه جي حيثيت ۾ 1128 ع ۾ ڄائو هو. هڪ ڇوڪرو جيئن ته، هن Leinster جي وارداتن جي بادشاهه Dermot McMurrogh جي يرغمال ورتو ويو، پر ٻن سالن کان پوء Glendalough جي پادريء ڪرڻ جي حوالي سان بدلجي ويو. لارنس Glendalough تي هڪ monk ٿيو، 1153 ع ۾ abbot رکيو ويو هو، ۽ 1161 ع ۾، مرد جي وڏي پادريء رکيو ويو هو.

هن جي شديد مان سڌارن قائم، نئين مشائخ جي پائي upgraded، ۽ سندس canons تي سخت نظم و ضبط مارشل لا. هڪ بغاوت آئرلينڊ کان Dermot McMurrogh ڇڏيو جڏهن، ته بادشاهه انگلينڊ جي بادشاهه هينري دوم، جيڪو سندس سردارن رچرڊ من Clare، Pembroke جي Earl جي سربراهي ۾ جي هڪ فوج مليو جي مدد طلب ڪئي. هن 1170 ع ۾ آئرلينڊ ۾ ڦرلٽ مچائي ڏني ۽ مرد تي روانو ٿي ويو. لارنس کيس سان ڳالهين ڪيو ويو، جڏهن ته، Dermot جي ماڻھن ۽ اتحادين جنسي ڏاڍائي ۽ شهر کي ڦري. جڏهن Dermot اوچتو وفات ڪري ويو، Pembroke پاڻ Dermot جي نياڻي ايوا (لارنس جي niece) جي مڙس جي طور تي Leinster جو بادشاهه قرار ڏنو، پر هينري جي انگلينڊ کي بدلي ٿي ويو. اڳ Pembroke موٽي سگهي ٿو، روري O’Connor پويان آئرش متحده، ۽ earl مرد ۾ پاڻ barricaded طور آئرش لشڪر تي ڪاهه ڪئي. لارنس کي ڪو ٽڪاء اثر ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ويو، جڏهن ته، Pembroke اوچتو تي ڪاهه ڪئي ۽ هڪ اڻڄاتل فتح جت.

هينري پاڻ پوء 1171 ع ۾ آئرلينڊ ڪرڻ لڳو، ته آئرش سردارن مان گھڻا جي جمع ڪرايل جواب ملي، ۽ آئرلينڊ ۽ انگلينڊ جي وچ ۾ “”ڪنھن اھنج”” جي شروعات لڳو. 1172 ع ۾، هڪ synod لارنس Cashel تي ٿيندڙ .ڇااسان آئرلينڊ تي پادريء جي انگريزي فارم پوپ Adrian IV جي هڪ بيل جي تصديق. لارنس جي لکيل قبول ڪئي جڏهن پوپ سڪندر دوم انھن جي تصديق. 1175 ع ۾، هن انگلينڊ ڏانهن ويو هينري ۽ روري O’Connor جي وچ ۾ انجام طي ڪري، ۽ توما Becket جي مزار جي زيارت، جڏهن ته حملو ڪيو ويو. هن 1179 ع ۾ روم ۾ جنرل Lateran ڪائونسل ۾ شرڪت ڪئي، ۽ آئرلينڊ کي نانشو legate مقرر ڪيو ويو. سندس انداز ۾ گهر تي هن چيو ته انگلينڊ ۾ بند رک روري O’Connor جي بنياد تي وڌيڪ ڳالهين جو انتظام ڪرڻ، ۽ هينري جي آئرلينڊ ڏانھن تي حرام ڪيو ويو. هن چيو ته نارمنڊي ۾ هينري جي دوري لاء نڪتو ۽ اهو فيصلو معين روانو ٿيو، پر پوء آئرلينڊ جي واپسيء جي سفر تي وفات ڪري ويو. هن چيو ته 1225 ۾ canonized ويو.

بس جيئن سينٽ لارنس سندس وقت شفاعت ۽ ڳالهين جو تمام گھڻو خرچ، اسان کي به، امن لاء طي ۽ نماز ۾ ٻين جي بنياد تي شفاعت سڏيندا آهن. اسان هميشه امن مثل جتي جھيڙو نه آهي ۽، ٻين جي لاء اسان جي intercessory نماز مٿي موڪلڻ اسان جي پيء تي ڪيئي اسان جي مدد ڪرڻ ۾ اسان جو حصو ڪنهن کي ڳولين ٿو ٿي سگھي.

دعا

محترم پالڻھار، سينٽ لارنس جيڪي اسان جي بنياد تي سفارش ۽ اسان جي ملڪ جي چڱي-رهيو لاء طي، اسان جي خاندانن، اسان جي سرن وانگر آھن تن لاء توهان جي مهرباني. اسان توکان پڇن ٿا ته سينٽ لارنس اسان لاء پارت ڪري ۽ امن امان ۽ هم آهنگي ۾ اسان جي جان رهي لاء اسان جي مدد ڪرڻ لاء جاري. آمين.

ٻين حوارين اڄ اسان کي ياد ڪريو

ايس ٽي Sylvester (1267)، Abbot، شهيد

سڪندر (311)، پادريء، شهيد جي ايس ٽي پطرس

پورٽ Maurice (1751) جي ايس ٽي Leonard، پادري، Parish ۾ سفيرن جي سائين

ايس ٽي جان Berchmans (1621)، Jesuit novice، قربان جند ساري ڇوڪرن جي سائين

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


ශාන්ත ලෝරන්ස් අපිත් ජනාධිපතිතුමාට
ලෝරන්ස්, එම Murrays ප්රධාන Murtagh ක පුත්රයා ලෙස 1128 දී උපත ලැබූ කිලෙද්රා, අයර්ලන්තය අසල. කුඩා දරුවකු ලෙස ඔහු කොනාක්ට් වන වැටලූ Dermot McMurrogh රජු විසින් ප්රාණ ඇපකරුවන් ගෙන, නමුත් වසර දෙකකට පසුව Glendalough රදගුරු වෙත හැරී තිබේ. ලෝරන්ස් 1153 දී ආශ්රමාධිපති ලෙස නම් කළ අතර 1161 දී, ඩබ්ලින් අගරදගුරු නම් කරන ලදී. ලදී Glendalough දී භික්ෂුවක් බවට පත් විය

ඔහු, පූජ්ය පක්ෂය අතර ප්රතිසංස්කරණ වලින් නව පූජකයන් වැනි කුශාග්ර උසස්, ඔහුගේ හක්ගෙඩි මත දැඩි විනයක් පැනවීය. කැරැල්ලක් අයර්ලන්තයේ Dermot McMurrogh පදවා විට රජු එංගලන්තයේ II, රිචඩ් ද ක්ලෙයාර්ට, Pembroke අර්ල් ප්රධානත්වයෙන් උත්තමයන් ක යුද හමුදාවක් පිටත් වූ රජ හෙන්රි සහාය ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු 1170 දී අයර්ලන්තයේ ගොඩ බස්වන ලදී සහ ඩබ්ලින් මත ගමන් කරන ලදී. ලෝරන්ස් ඔහු සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටි අතර, Dermot මිනිස්සු හා සගයන් නගරය දූෂණය කර කොල්ල කා. Dermot හදිසියේ මිය ගිය විට, Dermot දියණිය ඊවා (ලෝරන්ස් ලේලිය) සැමියා ලෙස Pembroke තමා කොනාක්ට් රජු ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර, නමුත් හෙන්රි එංගලන්තයට සිහිපත් කරන ලදී. Pembroke ඒමට පෙර, අයර්ලන්ත හමුදාව පහර ලෙස මඟට ඕ කොනර් පිටුපස අයර්ලන්ත එක්සත්, සහ අර්ල් ඩබ්ලින් තමා අවාසනයි. ලෝරන්ස් විසඳුමක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරන අතර, Pembroke හදිසියේ පහර අනපේක්ෂිත ජයග්රහණය දිනා ගැනීමට සමත් විය.

හෙන්රි තමා එසේ නම්, 1171 දී අයර්ලන්තයට ගොස් අයර්ලන්ත අධිපතීහු බොහෝ ඉදිරිපත් ලැබුණු අතර, අයර්ලන්තය හා එංගලන්තය අතර “”කරදර”” ආරම්භය විය. 1172 දී, ලෝරන්ස් Cashel දී කැදවා තිබූ synod අයර්ලන්තය පිළිබඳ ලැන්සියානෝ ඉංග්රීසි ආකෘතිය පැනවීම IV වන ඒඩ්රියන් පාප්තුමා ගවයෙකු තහවුරු කරයි. දෙවන ඇලෙක්සැන්ඩර් පාප් වහන්සේ ඔවුන්ට තහවුරු විට ලෝරන්ස් නියෝග පිළිගත්තා. 1175 දී, ඔහු හෙන්රි හා මඟට ඕ කොනර් අතර ගිවිසුමක් සාකච්ඡා කිරීමට එංගලන්තයට ගොස්, තෝමස් බෙකට් වන සිද්ධස්ථානය ලක්කරන ප්රහාරයක් එල්ල වී තිබේ. ඔහු 1179 දී රෝමයේ මහ ලැටරන් සභා සහභාගී, සහ අයර්ලන්තයට පාප් legate පත් කරන ලදී. ගෙදර යන ගමන් ඔහු මඟට ඕ කොනර් වෙනුවෙන් තවදුරටත් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට එංගලන්තයේ ලකුණු නතර, හා හෙන්රි අයර්ලන්තය නැවත තහනම් කරන ලදී. ඔහු නෝමැන්ඩි දී හෙන්රි සංචාරය කිරීමට ගොස් ආපසු හැරවිය තීරණය ගත්තා, නමුත්, පසුව, අයර්ලන්තය නැවත පැමිණීමේ ගමන මිය ගියා. ඔහු 1225 දී එසවුනු කරන ලදී.

ශාන්ත ලෝරන්ස් තම කාලය මැදහත් සහ සාකච්ඡා බොහෝ වැය සේම, අපිත්, සාමය සඳහා සාකච්ඡා කිරීම හා යාච්ඤා අන් අය වෙනුවෙන් මැදහත් ලෙස හැඳින්වේ. අපි හැම විටම දබර ඇති ප්රදේශයකට සාමය ගෙන දක්වා අපට උපකාර කිරීමට අපගේ පියාණන් වන කැඳවුම්, අන් අය සඳහා අපගේ මැදහත්කාර යාච්ඤා යැවීම අපේ කොටස ඉටු කිරීමට වෑයම් කරමු.

යාච්ඤාව

හිතවත් ස්වාමීනි, අපේ පවුල් අපගේ ජීවිත අප වෙනුවෙන් මැදහත් හා අපේ රටේ යහපත වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන ශාන්ත ලෝරන්ස් වැනි අය සඳහා ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ශාන්ත ලෝරන්ස් දිගටම අපට වෙනුවෙන් මැදිහත් සාමය හා එකඟව අපේ ජීවිත ජීවත් වෙන්න අපිට උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ආමෙන්.

වෙනත් සාන්තුවරයන්ගේ අපි අද මතක

සාන්ත සිල්වෙස්තර (1267), ඇබට්, මාටර්

ඇලෙක්සැන්ඩ්රියාවේ (311), බිෂොප්, මාටර් ශාන්ත පීටර්

වරාය මොරිස් (1751) ශාන්ත ලෙනාඩ්, පූජක, මීසම් පාලක දූත මණ්ඩල අනුශාසක

ශාන්ත ජෝන් Berchmans (1621), ජේසු නිකායික සාමනේර, පූජාසනය පහළ බාලක අංශයේ අනුශාසක

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence sa narodil v roku 1128 ako syn Murtagh, vedúci Murrays, v blízkosti Kildare, Írsko. Ako chlapec, on bol vzatý ako rukojemníkov útočiť kráľa Dermot McMurrogh Leinster, ale bol obrátený k biskupovi Glendalough po dvoch rokoch. Lawrence sa stal mníchom v Glendalough, bol menovaný opátom v 1153, a v 1161, bol menovaný arcibiskupom Dublinu.

On zaviedol reformy medzi duchovenstvom, modernizované kaliber nových duchovných, a uložil prísnu disciplínu na jeho kanonikov. Keď sa revolta išiel Dermot McMurrogh z Írska, kráľ hľadal pomoc kráľa Henricha II Anglicka, kto odoslal armádu svojich šľachticov na čele s Richardom de Clare, gróf z Pembroke. Ten pristál v Írsku v roku 1170 a pochodoval na Dubline. Kým Lawrence vyjednával s ním, Dermot muži a spojencami znásilnená a vyplienili mesto. Keď Dermot náhle zomrel, Pembroke vyhlásil sa Kingom Leinster ako manžel Dermot dcéry Eva (Lawrence neter), ale bol odvolaný do Anglicka Henry. Než Pembroke mohol vrátiť, írsky jednotne za Rory O’Connor, a gróf zabarikádoval v Dubline ako írsky sily napadli. Kým Lawrence sa pokúšal uskutočniť vyrovnanie, Pembroke náhle zaútočil a získal prekvapivé víťazstvo.

Henry sám išiel do Írska v roku 1171, prijal podrobenie väčšiny írskych náčelníkov a začiatok z “”problémov”” medzi Írskom a Anglicku začala. V roku 1172, synoda Lawrence zvolaná na Cashel potvrdil býka Popea Adrian IV ukladajúce anglickú formu liturgie v Írsku. Lawrence potvrdzujem dekréty, keď je pápež Alexander II potvrdený. V roku 1175 odišiel do Anglicka vyjednať zmluvu medzi Henrym a Rory O’Connor, a bol napadnutý pri návšteve Svätyne Thomasa Becketa. Navštevoval Lateránskej Rady pre všeobecné v Ríme v roku 1179, a bol menovaný pápežského legáta do Írska. Na ceste domov sa zastavil v Anglicku vykonať ďalšie konanie v mene Rory O’Connor, a bol zakázaný návrat do Írska Henry. On išiel na návštevu Henry v Normandii a dostal toto rozhodnutie zvrátiť, ale potom zomrel na spiatočnú cestu do Írska. On bol vysvätený v 1225.

Rovnako ako St. Lawrence strávil veľkú časť svojho času prihovára a vyjednávania, aj my, sa nazývajú vyjednávať o mieri a prihováram sa za ostatné v modlitbe. Kiež by sme vždy snažiť robiť svoju úlohu v prinášaní mieri tam, kde je zvar a odosielanie naše príhovorom za druhým, volania na náš Otec, aby nám pomohli.

modlitba

Drahý Pane, ďakujem za tie, ako svätého Vavrinca, ktorí prihováram našom mene a vyjednávať o blaho našej krajiny, našich rodín, našich životoch. Žiadame, aby Svätovavrinecké naďalej prihováram sa za nami a pomáhajú nám žiť svoj život v mieri a harmónii. Amen.

Ostatné Saints Pamätáme si dnes

St. Sylvester (1267), Abbot, mučeník

St. Peter Alexandria (311), biskup, mučeník

St. Leonard Port Maurice (1751), Priest, Patron Parish misií

St. John Berchmans (1621), jezuita nováčik, Patron miništrantov Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence se je rodil leta 1128 kot sin Murtagh, vodja MURRAYS, v bližini Kildare, Irska. Kot deček je bil talca, ki ga Raider kralja Dermot McMurrogh za Leinster, vendar se je obrnil na škofa Glendalough po dveh letih. Lawrence je postal menih v Glendalough, je bil imenovan opat v 1153 in 1161, je bil imenovan za nadškofa Dublin.

Je sprožil reforme, med duhovščino, nadgradili kalibra novih duhovnikov, in uvedel strogo disciplino na svoje kanone. Ko upor odpeljal Dermot McMurrogh iz Irske, kralj iskali pomoč kralja Henrika II Anglije, ki je odposlal vojsko njegovih velikašev Richard de Clare, Earl of Pembroke čelu. Je pristal na Irskem leta 1170 in korakala v Dublinu. Medtem ko Lawrence je pogajanje z njim, Dermot možje in zavezniki posilili in izropali mesto. Ko Dermot nenadoma umrl, Pembroke sam razglasi kralj Leinster kot mož Dermot hči Eva (Lawrence nečakinja), vendar je bilo opozorjeno v Anglijo s Henryjem. Preden lahko Pembroke vrniti, Irci združeni za Rory O’Connor, in grof sam barricaded v Dublinu kot irski sil napadli. Medtem ko Lawrence je bil težaven za izvedbo poravnave, Pembroke nenadoma napadel in osvojil nepričakovano zmago.

Henry sam odšel na Irsko 1171, ki je prispela predložitev večino irskih poglavarjev, in začel začetek na “”težave”” med Irsko in Anglijo. Leta 1172, A sinoda Lawrence skliče na Cashel potrdili bika papeža Adrian IV uvedbi slovenske oblike po bogoslužju na Irskem. Lawrence sprejeli odloke, ko jih je papež Aleksander II potrjena. Leta 1175 je odšel v Anglijo, da se pogaja o pogodbi med Henryjem in Rory O’Connor in je bila napadena med obiskom svetišče Thomas Becket. Se je udeležil generalni Lateranski svet v Rimu leta 1179, in je bil imenovan papeški legat na Irsko. Na poti domov se je ustavil v Angliji, da izvede nadaljnja pogajanja v imenu Rory O’Connor, je prepovedano, da se vrnete na Irsko s Henryjem. Je šel na obisk Henry v Normandiji in dobil odločbo obrnil, nato pa je umrl na povratno potovanje na Irsko. Bil je razglasili leta 1225.

Tako kot St Lawrence preživel velik del svojega časa interceding in pogaja, tudi mi, so poklicani, da se pogaja za mir in posredujem v imenu drugih oseb v molitvi. Lahko smo vedno skušajo narediti svojo vlogo pri zagotavljanju miru, kjer je prepir in pošiljanje naše Posrednički molitve za druge, ki pristajajo na našega Očeta, da nam pomagajo.

molitev

Dragi Bog, hvala za vse, kot so St. Lawrence, ki posredujem v našem imenu in pogajanja za dobrobit naše države, naših družin, naših življenjih. Prosimo, da St. Lawrence naprej posredujem za nas in nam pomagajo, da živijo svoje življenje v miru in harmoniji. Amen.

Drugi Saints se spomnimo Danes

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter iz Aleksandrije (311), škof, mučenca

St. Leonard Port Maurice (1751), Priest, pokrovitelj župnijskih misij

St. John Berchmans (1621), jezuit novice, pokrovitelj Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence ayaa ku dhashay 1128 sida Wiilka a of Murtagh, oo madax ka ah Murrays ah, oo u dhow Kildare, Ireland. Oo intii yarkii ah, uu la afduubay ay ku soo ifbaxay warar King Dermot McMurrogh Leinster, laakiin loo beddelay oo in ka badan in ay ku Bishop of Glendalough laba sano ka dib. Lawrence noqday wadaad a at Glendalough, ayaa loo magacaabay Abbot ee 1153, iyo in 1161, ayaa loo magacaabay Archbishop of Dublin.

Waxa uu ka mid wadaadada ku oogi habaynta, casriyeeyay heerkiisa uu yahay sida culimada cusub, oo ay ku soo rogeen anshaxa adag on Buzadag uu. Marka fallaagaduu eryay Dermot McMurrogh ka Ireland, ayaa boqorkii damcay kaashanayo King Henry II ee England, kuwaas oo loo diray ciidan kuwa gobta uu madax ka yahay Richard de Clare, Earl ee Pembroke. Waxa uu ka degay Ireland ee 1170 iyo socod on Dublin. Iyadoo Lawrence ayaa waxaa wada xaajood isaga la, rag Dermot iyo xulafadooda kufsaday iyo magaalada bililiqeystey. Marka Dermot si lama filaan ah u dhintay, Pembroke qudhiisu sheegay King of Leinster sida ninka gabadha Dermot ee Eva (walaasha Lawrence ayaa), laakiin waxaa dib loogu soo yeero in ay England by Henry. Ka hor inta Pembroke yaabaa inay soo laabtaan, Irish ku midoobeen dambeeya Rory O’Connor, iyo Earl isaga qudhiisa ku xidheen sidii ciidamada Irish weeraray Dublin. Iyadoo Lawrence ayaa waxaa isku dayayaa in uu saameyn dejinta a, Pembroke si lama filaan ah ay weerar oo guul lama filaan ah.

Henry qudhiisu markaas u tageen inay Ireland ee 1171, helay soo gudbinta of badan oo taliyayaasha Irish, iyo bilowgii “”dhibaatooyin”” dhexeeya Ireland iyo England bilaabay. In 1172, Synod a Lawrence isugu at Cashel xaqiijiyay dibi ee Pope Adrian IV rogo qaab English ah ee diimed ku Ireland. Lawrence aqbalay amarradii markii Pope Alexander II ku xoogeeyeen. In 1175, oo wuxuu aaday inuu England in ay ka doodaan heshiis dhex maray Henry iyo Rory O’Connor, oo lagu weeraray halka booqasho ku Asheeraah ee Thomas Becket. Waxa uu ka qayb galay Golaha Lateran Guud ee Rome ee 1179, oo loo magacaabay legate le’daan in Ireland. On gurigiisa jidka uu joojin off ee England si ay u qabtaan wadahadalo dheeraad ah ka wakiil ah Rory O’Connor, oo waxaa lagu reebay in ay ku noqdaan Ireland by Henry. Waxa uu u baxay si ay u booqdaan Henry in Normandy oo helay go’aanka beddeli, laakiin dabadeedna wuu dhintay on safarka ku soo laabtay Ireland ah. Waxa uu canonized ee 1225.

Sida St. Lawrence inta badan waqtigiisa duceeya iyo wada xaajood, waxaan sidoo kale, waxaa loo yaqaan in ay ka doodaan nabadda iyo Shafeeceene, oo ku hadlaya magaca dadka kale ee salaadda. Waxaa laga yaabaa in mar walba aan doonaya in ay sameeyaan our ka qeyb nabad halkaas oo ay jiraan dirir iyo diraya kor our salaadda shafeeca dadka kale, wacaya on Aabbeheenna ah inay naga caawiyaan.

salaadda

Gacaliye Sayidow, waad ku mahadsan tahay kuwa sida St. Lawrence kan ka shafeeci naga wakiil ah, wuxuuna ka xaajoodaa ee fayo-qabka ah ee dalkeenna, qoysaskeena, nolosheena. Waxaan ka codsan in St. Lawrence sii wadaan in ay noo Shafeeceene, oo na caawi in ay ku noolaadaan noloshooda ee nabadda iyo wada noolaanshaha. Aamiin.

Saints kale Annagu waxaannu xusuusan nahay Maanta

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter ee Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard ee Port Maurice (1751), Wadaadka, gargaaraha Ergada Parish

St. John Berchmans (1621), Jesuit laylis, gargaaraha allabariga Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lorenzo O’Toole
Lawrence nació en 1128 como un Hijo de Murtagh, jefe de los Murray, cerca de Kildare, Irlanda. Cuando era un niño, fue tomado como rehén por el asalto rey Dermot McMurrogh de Leinster, pero fue puesto a disposición del obispo de Glendalough después de dos años. Lawrence se convirtió en un monje en Glendalough, fue nombrado abad en 1153, y en 1161, fue nombrado arzobispo de Dublín.

Él instituyó reformas en el clero, actualizado el calibre de los nuevos clérigos, e impuso una estricta disciplina en sus cánones. Cuando una revuelta llevó Dermot McMurrogh de Irlanda, el rey buscó la ayuda del rey Enrique II de Inglaterra, que envió un ejército de sus nobles encabezados por Richard de Clare, conde de Pembroke. Aterrizó en Irlanda en 1170 y marchó en Dublín. Mientras que Lawrence estaba negociando con él, los hombres y los aliados de Dermot violaron y saquearon la ciudad. Cuando Dermot murió repentinamente, Pembroke declaró a sí mismo rey de Leinster como el marido de la hija de Dermot Eva (sobrina de Lawrence), pero se recordó a Inglaterra por Henry. Antes de Pembroke podría volver, los irlandeses unidos detrás de Rory O’Connor, y el conde se atrincheró en Dublín como las fuerzas irlandesas atacados. Mientras que Lawrence estaba tratando de llegar a un convenio, Pembroke repentinamente atacó y ganó una victoria inesperada.

el propio Enrique se fue a Irlanda en 1171, recibió la sumisión de la mayoría de los jefes irlandeses, y empezó a principios de los “”problemas”” entre Irlanda e Inglaterra. En 1172, un sínodo convocado en Cashel Lawrence confirmó una bula del Papa Adriano IV imponer la forma de la liturgia Inglés en Irlanda. Lawrence aceptó los decretos cuando el Papa Alejandro II confirmó ellos. En 1175, se fue a Inglaterra para negociar un tratado entre Enrique y Rory O’Connor, y fue atacado durante su visita a la capilla de Thomas Becket. Asistió al concilio de Letrán general de Roma en 1179, y fue nombrado legado papal a Irlanda. En su camino a casa se detuvo en Inglaterra para realizar nuevas negociaciones en nombre de Rory O’Connor, y se le prohibió volver a Irlanda por Henry. Fue a visitar Henry en Normandía y se revoque la decisión, pero luego murió en el viaje de regreso a Irlanda. Fue canonizado en 1225.

Al igual que San Lorenzo pasó gran parte de su tiempo interceder y negociar, también nosotros estamos llamados a negociar la paz e interceder en nombre de otros en la oración. Que siempre tratar de hacer nuestra parte para llevar la paz donde hay conflicto y enviar nuestras oraciones de intercesión por los demás, pidiendo a nuestro Padre que nos ayude.

Oración

Estimado Señor, gracias por aquellos que, como San Lorenzo que interceden en nuestro nombre y negociar para el bienestar de nuestro país, nuestras familias, nuestras vidas. Pedimos que San Lorenzo siga intercediendo por nosotros y nos ayude a vivir nuestra vida en paz y armonía. Amén.

Otros Santos hoy recordamos

San Silvestre (1267), Abad, Mártir

San Pedro de Alejandría (311), obispo, mártir

San Leonardo de Puerto Mauricio (1751), Sacerdote, Patrono de las Misiones Parroquiales

San Juan Berchmans (1621), novato Jesuita, Patrono de los Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence lahir di 1128 salaku Putra Murtagh, kapala tina Murrays, deukeut Kildare, Irlandia. Salaku budak, manéhna dicandak disandera ku raiding King Dermot McMurrogh of Leinster, tapi ieu tos leuwih ka Bishop of Glendalough sanggeus dua taun. Lawrence jadi biarawan di Glendalough, ieu ngaranna Abbot dina 1153, sarta dina 1161, ieu ngaranna Archbishop of Dublin.

Manéhna instituted reformasi antara ulama, mendi nu haliber tina clerics anyar, jeung ditumpukeun disiplin ketat dina canons-Na. Lamun berontak a drove Dermot McMurrogh ti Irlandia, raja ditéang bantuan King Henry II of England, nu dispatched an tentara bangsawan-Na dipingpin ku Richard de Clare, Earl of Pembroke. Manéhna landed di Irlandia di 1170 jeung nyerbu Dublin. Sedengkeun Lawrence ieu negotiating jeung manéhna, lalaki jeung sekutu Dermot sacara diperkosa jeung looted kota. Lamun Dermot ujug-ujug maot, Pembroke nyatakeun dirina Raja Leinster salaku salaki of putri Dermot sacara Eva (kaponakan awewe Lawrence urang), tapi ieu recalled ka Inggris ku Henry. Saméméh Pembroke bisa mulang, nu Irlandia ngahiji balik Rory O’Connor, jeung gelar kebangsawanan barricaded dirina di Dublin salaku gaya Irlandia diserang. Sedengkeun Lawrence ieu nyoba pangaruh pakampungan a, Pembroke ujug-ujug diserang jeung meunang hiji meunangna kaduga.

Henry dirina tuluy indit ka Irlandia di 1171, meunang kaluman kalolobaan tina chieftains Irlandia, sarta awal “”troubles”” antara Irlandia jeung England mimiti. Dina 1172, hiji synod Lawrence convened di Cashel dikonfirmasi a bula of Paus Adrian IV neguaan bentuk Inggris tina liturgy dina Irlandia. Lawrence ditarima di decrees lamun Paus Alexander II dikonfirmasi eta. Dina 1175, manéhna indit ka Inggris negotiate hiji perjangjian antara Henry jeung Rory O’Connor, sarta diserang bari ngadatangan Kuil of Thomas Becket. Manéhna dihadiran Umum Lateran Council di Roma dina 1179, sarta diangkat legate papal ka Irlandia. On jalan imah manéhna dieureunkeun off di Inggris keur ngalaksanakeun hungkul salajengna atas nama Rory O’Connor, sarta dilarang pikeun mulang ka Irlandia ku Henry. Manéhna indit ka nganjang Henry di Normandia jeung meunang putusan tibalik, tapi tuluy maot dina lalampahan mulang ka Irlandia. Manéhna canonized dina 1225.

Sagampil St. Lawrence spent loba waktu-Na interceding jeung negotiating, urang teuing, nu disebut negotiate pikeun karapihan jeung intercede atas nama batur di doa. Bisa we sok neangan ulah bagian urang di bringing karapihan mana aya alatan masalah jeung ngirim nepi solat intercessory urang keur batur, nelepon dina Rama urang pikeun mantuan urang.

doa

Dear Gusti, hatur nuhun pikeun maranéhanana kawas St. Lawrence anu intercede atas nama urang jeung negotiate pikeun well-mahluk nagara urang, kulawarga urang, kahirupan urang. Urang ménta nu St. Lawrence terus intercede for jeung urang jeung mantuan urang hirup kahirupan urang di karapihan jeung harmoni. Amin.

Wali séjén Urang inget Dinten ieu

St. Sylvester (1267), Abbot, syahid

St. Peter Iskandariah (311), Bishop, syahid

St. Leonard of Port Maurice (1751), Imam Agung, patron tina misi Parish

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, patron tina altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence alizaliwa katika 1128 kama Mwana wa Murtagh, mkuu wa Murrays, karibu Kildare, Ireland. Kama kijana, alichukuliwa mateka na uporaji wa King Dermot McMurrogh ya Leinster, lakini alikuwa kukabidhiwa kwa Askofu wa Glendalough baada ya miaka miwili. Lawrence akawa mtawa katika Glendalough, alikuwa mmoja aitwaye Abate katika 1153, na katika 1161, alikuwa mmoja aitwaye Askofu Mkuu wa Dublin.

Yeye aliweka mageuzi miongoni mwa viongozi wa dini, kuboreshwa caliber ya viongozi wa dini mpya, na zilizowekwa nidhamu kali juu ya Scripturis yake. Wakati uasi alimfukuza Dermot McMurrogh kutoka Ireland, mfalme alitafuta msaada wa Mfalme Henry II wa Uingereza, ambaye alipeleka jeshi la wakuu wake inaongozwa na Richard de Clare, Earl ya Pembroke. Yeye nanga katika Ireland katika 1170 na wanakuja juu Dublin. Wakati Lawrence alikuwa na kufanya mazungumzo na yake, wanaume Dermot na washirika kubakwa na kuiba vitu vingine mji. Wakati Dermot ghafla kufa, Pembroke alitangaza mwenyewe Mfalme wa Leinster kama mume wa binti Dermot ya Eva (Lawrence ya mpwa), lakini alikuwa alikumbuka kwa Uingereza na Henry. Kabla ya Pembroke inaweza kurudi, Ireland umoja nyuma Rory O’Connor, na Earl barricaded mwenyewe katika Dublin kama vikosi Ireland kushambuliwa. Wakati Lawrence alikuwa anajaribu kuleta makazi, Pembroke ghafla kushambuliwa na ushindi isiyotarajiwa.

Henry mwenyewe kisha akaenda Ireland katika 1171, alipokea kuwasilisha zaidi ya waheshimiwa Ireland, na mwanzo wa “”matatizo”” kati ya Ireland na Uingereza kuanza. Katika 1172, Sinodi Lawrence ulioitishwa katika Cashel alithibitisha ng’ombe wa Papa Adrian IV kuweka fomu Kiingereza ya Liturujia juu ya Ireland. Lawrence kukubaliwa amri wakati Papa Alexander II kuwaimarisha. Katika 1175, alikwenda Uingereza kujadili mkataba kati ya Henry na Rory O’Connor, na alishambuliwa wakati kutembelea Shrine ya Thomas Becket. Yeye alihudhuria General Lateran Council katika Roma mwaka 1179, na aliteuliwa ya papa legate kwa Ireland. On njia yake nyumbani yeye kusimamishwa mbali nchini Uingereza kufanya mazungumzo zaidi kwa niaba ya Rory O’Connor, na ilikuwa ni marufuku kurudi Ireland na Henry. Alikwenda kutembelea Henry katika Normandy na got uamuzi wa kuachwa, lakini basi alikufa juu ya safari ya kurudi kwa Ireland. Alikuwa canonized 1225.

Kama vile St. Lawrence alitumia muda wake mwingi tunamwombea na mazungumzo, sisi pia, wameitwa kujadili kwa amani na maombezi kwa niaba ya wengine katika maombi. Huenda sisi daima kutafuta kufanya sehemu yetu katika kuleta amani ambapo kuna ugomvi na kutuma maombi yetu maombezi kwa ajili ya wengine, wito kwa Baba yetu kutusaidia.

Maombi

Bwana mpendwa, asante kwa wale kama St. Lawrence ambaye maombezi kwa niaba yetu na kujadili kwa ustawi wa nchi yetu, familia zetu, maisha yetu. Tunaomba kwamba St. Lawrence kuendelea kufanya maombezi kwa ajili yetu na kutusaidia kuishi maisha yetu kwa amani na utulivu. Amina.

Watakatifu wengine Tunakumbuka Leo

St Sylvester (1267), Abbot, Martyr

Mtakatifu Petro wa Alexandria (311), Askofu, Martyr

St Leonard wa Port Maurice (1751), Mkuu, mlezi wa Misheni Parish

St John Berchmans (1621), Jesuit novice, mlezi wa Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence föddes 1128 som son till Murtagh, chef för Murrays, nära Kildare, Irland. Som en pojke, togs han gisslan av räder kung Dermot McMurrogh of Leinster, men överlämnades till biskopen av Glendalough efter två år. Lawrence blev en munk vid Glendalough, utsågs abbot i 1153, och i 1161, namngavs Ärkebiskop av Dublin.

Han instiftade reformer bland prästerskapet, uppgraderade kaliber av nya präster, och införde sträng disciplin på sina kanoner. När en revolt körde Dermot McMurrogh från Irland, kungen sökt hjälp av kung Henrik II av England, som sänds en armé av hans stormän under ledning av Richard de Clare, earlen av Pembroke. Han landade i Irland 1170 och marscherade på Dublin. Medan Lawrence förhandlade med honom, våldtagna Dermot s män och allierade och plundrade staden. När Dermot plötsligt dog, förklarade Pembroke själv kung av Leinster som make till Dermot dotter Eva (Lawrence systerdotter), men återkallades till England av Henry. Innan Pembroke kunde återvända, den irländska enade bakom Rory O’Connor, och jarlen barrikade sig i Dublin som de irländska styrkor attackerade. Medan Lawrence försökte åstadkomma en uppgörelse, Pembroke plötsligt attackerade och vann en oväntad seger.

Henry själv gick sedan till Irland i 1171, fick lämna de flesta av de irländska hövdingar, och i början av “”problem”” mellan Irland och England började. I 1172, en synod Lawrence kallas på Cashel bekräftade en tjur av Pope Adrian IV införa den engelska formen av liturgin på Irland. Lawrence accepterade dekreten när påven Alexander II bekräftade dem. I 1175, gick han till England för att förhandla fram ett avtal mellan Henry och Rory O’Connor, och attackerades vid besök i Shrine of Thomas Becket. Han deltog i allmänna Laterankonciliet i Rom 1179 och utsågs påvlig legat till Irland. På väg hem stannade han av i England för att föra ytterligare förhandlingar på uppdrag av Rory O’Connor, och förbjöds att återvända till Irland av Henry. Han gick för att besöka Henry i Normandie och fick beslutet reverseras, men sedan dog på återresan till Irland. Han helgonförklarades 1225.

Precis som St Lawrence tillbringade mycket av sin tid interceding och förhandla, vi också kallas att förhandla om fred och ingripa på uppdrag av andra i bön. Må vi alltid sträva efter att göra vår del i att skapa fred där det finns stridigheter och skicka upp våra förbön för andra och uppmanade vår Fader att hjälpa oss.

Bön

Herre, tack för dem som St. Lawrence som medla för vår räkning och förhandla om välbefinnande i vårt land, våra familjer, våra liv. Vi ber att St Lawrence fortsätter att be för oss och hjälpa oss att leva våra liv i fred och harmoni. Amen.

Andra Saints Vi minns i dag

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St Peter i Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard av Port Maurice (1751), Priest, beskyddare av Parish beskickningar

St. John Berchmans (1621), Jesuit nybörjare, beskyddare av Altar Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Санкт-Лоуренс O’Toole
Лоуренс дар 1128 ҳамчун Писари Murtagh, сардори Murrays, дар наздикии Kildare, Ирландия таваллуд шудааст. Тавре ба писаре, ки ӯ гаравгон аз ҷониби пулбарорї подшоҳи Dermot McMurrogh аз Leinster бурда шуд, вале баъд аз ду сол ба дасти Бишоп аз Glendalough табдил шуд. Лоуренс як шайх дар Glendalough гашт, abbot дар 1153 ном дошт, ва дар 1161, Архиепископ аз Дублин номгузорӣ шуд.

Ӯ ислоњот дар миёни рӯҳониёни таъсис дода, ба калибри уламои нав такмил дода, ва интизоми қатъӣ дар урф, ӯ муқаррар карда шудаанд. Вақте ки як Исёни кашонид Dermot McMurrogh аз Ирландия, подшоҳ хост ёрии шоҳ Ҳенри II Англия, ки артиши қавмаш таҳти роҳбарии Ричард де Clare, Earl аз Pembroke фиристод. Ӯ дар Ирландия 1170 фуруд ва marched дар Дублин. Дар ҳоле, Лоуренс бо ӯ музокирот шуд, мардум ва муттаҳидони Dermot кард таҷовуз ва ғорат шаҳр. Вақте ки Dermot ногаҳон вафот, Pembroke худаш Подшоҳи Leinster ҳамчун шавҳари духтари Dermot кард Ева (ҷияни Лоуренс) ба арзшуда, вале аз тарафи Хенри ба Англия ёдоварӣ шуд. Пеш аз он ки Pembroke дигар бозмегаштем, Ирландияро дар паси Рори О’Коннор муттаҳид ва Earl худро дар Дублин ба сифати қувваҳои Ирландия ҳамла чандқабатаю. Дар ҳоле, Лоуренс кӯшиш шуд, то таъсир шаҳраки, Pembroke ногаҳон ҳуҷум ва ғолиби пирӯзии ғайричашмдошт.

Хенри худи он гоҳ ки ба Ирландия дар 1171 рафта, пешниҳоди бештари қавмаш Ирландия ба ҳузур пазируфт, ва оғози «мушкилоти» миёни Ирландия ва Англия оғоз ёфт. Дар 1172, як synod Лоуренс даъват карда Cashel як барзагов аз Попи Адриан IV таъини шакли англисии liturgy оид ба Ирландия тасдиқ кард. Лоуренс қабул месупурданд, вақте ки Попи Александр II тақвият доданд. Дар 1175, ба Англия рафт гуфтушунид шартномаи байни Ҳенри ва Рори О’Коннор, ва ҳангоми боздид аз оромгоҳ Томас Becket ҳамла шудааст. Ӯ Шӯрои Lateran умумӣ дар Рум дар 1179 иштирок ва legate papal Ирландия таъйин шуд. Дар роҳи худ ба хона ӯ истироҳат дар Англия манъ ба гузаронидани музокироти минбаъда аз номи Рори О’Коннор, ва бозгашт ба Ирландия аз тарафи Хенри ҳаром буд. Вай рафта, ба сафар Хенри дар Normandy ва гирифта қарори баръакс, вале баъд дар бораи сафари бозгашт ба Ирландия ба ҳалокат расидааст. Ӯ дар 1225 canonized шуд.

Ҳамон тавре ки дар Санкт Лоуренс қадар вақти худро interceding ва гуфтушунидњо сарф, мо низ, даъват ба гуфтушунид барои сулҳ ва шафоъат аз номи дигарон дуо. Мумкин аст, ки мо ҳамеша кӯшиш ба мо нақши худро дар овардани сулҳ дар он аст, баҳсу мунозира вуҷуд дорад ва фиристодани, то дуо intercessory мо ба дигарон, даъват Падари мо ба мо кӯмак кунед.

дуо

Худованд азиз, ба шумо ташаккур, барои касоне, монанди Санкт-Лоуренс, ки аз номи мо шафоат ва гуфтушунид барои некӯаҳволии кишвари мо, оилаҳои мо, зиндагии мо. Мо мепурсанд, ки Санкт-Лоуренс идома ки моро шафоъат кунанд ва ба мо кӯмак мекунад, то зиндагӣ ба ҳаёти мо дар сулҳу салоҳ. , Омин.

Дигар Муқаддас Мо дар хотир имрӯз

Санкт Sylvester (1267), Abbot, гувоҳон

Санкт Петрус Искандария (311), Усқуфи гувоҳон

Санкт-Леонард дар Порт-Морис (1751), Саркоҳин мавлои намояндагиҳои азизашон

Санкт Юҳанно Berchmans (1621), Jesuit ҷумлаи навимонон набошад, мавлои қурбонгоҳи Бойс

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


செயின்ட் லாரன்ஸ் ஓ’டூல்
லாரன்ஸ் Kildare அருகே மர்தாஹ் ஒரு மகன், Murrays தலைவரான அயர்லாந்து போன்ற 1128 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். ஒரு சிறுவனாக இருந்த அவர் லெய்ன்ஸ்டர் இன் சோதனையிட கிங் டெர்மொட் McMurrogh மூலம் சிறைப்பட்டது, ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு Glendalough பிஷப் புரட்டிப் போடப்பட்டது. லாரன்ஸ், Glendalough ஒரு பிக்குவாக 1153 -இல் பெயரிடப்பட்டது, மற்றும் 1161 இல், டப்ளின் பேராயர் பெயரிடப்பட்டது.

அவர், மத குருமார்கள் மத்தியில் சீர்திருத்தங்கள் ஆரம்பித்து வைத்தார் புதிய மத குருமார்கள் காலிபர் மேம்படுத்தப்பட்ட, மற்றும் அவரது நியதிகள் கண்டிப்பான திணிக்கப்பட்ட. ஒரு எழுச்சியை அயர்லாந்து ல் இருந்து டெர்மொட் McMurrogh ஓட்டி போது, ராஜா தன் பிரபுக்களில் ரிச்சர்ட் டி கிளேர், பெம்ப்ரோக்கின் ஏர்ல் தலைமையில் ஒரு இராணுவ அனுப்பிய இங்கிலாந்தின் அரசர் ஹென்றி இரண்டாம், உதவியை நாடினார். அவர் 1170 ல் அயர்லாந்தில் தரையிறங்கியது மற்றும் டப்ளின் ஊர்வலமாக சென்றனர். லாரன்ஸ் அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கொண்டிருந்த போது டெர்மொட் ஆண்கள் மற்றும் கூட்டாளிகள் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் நகரம் சூறையாடினார். டெர்மொட் திடீரென இறந்தார் போது பெம்ப்ரோக்கின் டெர்மொட் மகள் ஈவா (லாரன்ஸ் மருமகள்) கணவர் தன்னை அயர்லாந்து கிங் அறிவித்தார், ஆனால் ஹென்றி இங்கிலாந்து அழைக்கப்பட்டார். பெம்ப்ரோக்கின் திரும்ப முடியும் முன், ஐரிஷ் ரோரி ஓ ‘கானர் பின்னால், மற்றும் ஏர்ல் தாக்கி ஐரிஷ் படைகள் டப்ளினில் தன்னை தடுப்புச்சுவரெனும். லாரன்ஸ் ஒரு தீர்வு காண முயல்கிறார் போது பெம்ப்ரோக்கின் திடீரென தாக்கி, ஒரு எதிர்பாராத வெற்றி பெற்றது.

ஹென்றி தன்னை பின்னர், 1171 ஆம் ஆண்டில் அயர்லாந்து சென்றார் ஐரிஷ் தலைவர்கள் மிகவும் சமர்ப்பிக்கும் பெற்றார், மற்றும் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து இடையிலான “”பிரச்சனைகள்”” தொடக்கத்தில் தொடங்கியது. 1172 ஆம் ஆண்டில், ஒரு ஆயர் லாரன்ஸ் Cashel அம்மாநாட்டில் அயர்லாந்து மீது வழிபாட்டு ஆங்கிலம் வடிவம் சுமத்தும் போப் அட்ரியன் IV இன் ஒரு காளை உறுதி. போப் இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் உறுதி போது லாரன்ஸ் ஆணைகள் ஏற்று. 1175 ஆம் ஆண்டில், அவர் ஹென்றி மற்றும் ரோரி ஓ ‘கானர் இடையே ஒரு சமாதான உடன்பாடு இங்கிலாந்து சென்றார், மற்றும் தாமஸ் பெக்கெட் கோவில் பார்வையிட்டு போது தாக்கப்பட்டார். அவர் 1179 ரோம் நகரில் பொது லேட்டரன் மன்றம் கலந்து, மற்றும் அயர்லாந்து போப்பாண்டவர் போப் அவர்களின் தூதர் நியமிக்கப்பட்டார். வீட்டில் அவரது வழியில் அவர் ரோரி ஓ ‘கானர் சார்பாக மேலும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த இங்கிலாந்து ஆஃப் நிறுத்தி, மற்றும் ஹென்றி அயர்லாந்து திரும்ப தடை செய்யப்பட்டது. அவர் நார்மண்டி ஹென்றி பார்க்க சென்றார் மற்றும் எதிர்மறையாக முடிவு கிடைத்தது, ஆனால் பின் அயர்லாந்தின்மீது மீண்டும் பயணம் இறந்தார். அவர் 1225 இல் புனிதராக இருந்தது.

செயின்ட் லாரன்ஸ் தனது நேரத்தை பரிந்து மற்றும் பேச்சுவார்த்தை கழித்தார் போல், நாமும், பேச்சுவார்த்தை மற்றும் பிரார்த்தனை மற்றவர்கள் சார்பாக பரிந்துரை அழைக்கப்படுகின்றன. நாம் எப்போதும் கலவரத்தை அங்கு சமாதானத்தை மற்றும் வரை எங்களுக்கு உதவ எங்கள் தந்தையின் மீது அழைப்பு, மற்றவர்களுக்காக intercessory பிரார்த்தனை அனுப்புவதில் எங்கள் பகுதி செய்ய கோரலாம்.

ஜெபம்

அன்புள்ள கர்த்தராகிய, எங்கள் சார்பாகப் பரிந்துரை மற்றும் நம் நாட்டில், நம் குடும்பங்கள், நம் வாழ்வில் நல்வாழ்வை பேச்சுவார்த்தை யார் செயின்ட் லாரன்ஸ் போன்ற அந்த நன்றி. நாம் செயின்ட் லாரன்ஸ் எங்களுக்காகப் பரிந்து மற்றும் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை நம் வாழ்வில் வாழ எங்களுக்கு உதவி தொடர்ந்து என்று கேட்க. ஆமென்.

பிற புனிதர்கள் நாம் இன்று நினைவு

புனித சில்வெஸ்டர் (1267), மடாதிபதி, தியாகிகள்

அலெக்சாண்டிரியா (311), பிஷப், தியாகியாக செயின்ட் பீட்டர்

போர்ட் மாரிஸ் செயின்ட் லியோனார்ட் (1751), பூசாரி, பாரிஷ் பயணங்கள் புரவலர்

செயின்ட் ஜான் புறத்திலிருக்கும் (1621), கிறிஸ்துவ அவையினரின் புதிய, பலிபீட பாய்ஸ் புரவலர்

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


సెయింట్ లారెన్స్ ఓ ‘టూలే
లారెన్స్ Murtagh ఒక కుమారుడైన Murrays ప్రధానుడు Kildare సమీపంలో, ఐర్లాండ్ వంటి 1128 లో జన్మించాడు. బాలుడిగా అతను లీన్స్టర్ దాడి కింగ్ డెర్మోట్ McMurrogh బందీగా విధించారు, కానీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత Glendalough బిషప్ వైపుకు తిరిగింది. లారెన్స్, Glendalough ఒక సన్యాసి మారింది 1153 లో అబోట్ పేరుపెట్టారు, 1161 లో డబ్లిన్ ఆర్చిబిషప్ ఎంపికయ్యాడు.

అతను మతగురువులు సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టింది, కొత్త మతాధికారులకు క్యాలిబర్ ఆధునికీకరించారు తన చట్టాల పై క్రమశిక్షణతో విధించింది. తిరుగుబాటు ఐర్లాండ్ నుండి డెర్మోట్ McMurrogh వేసిన సమయంలో, రాజు తన ఉన్నతి రిచర్డ్ డె క్లేర్ పెంబ్రోక్ ఎర్ల్ నేతృత్వంలోని సైన్యాన్ని పంపింది ఎవరు ఇంగ్లాండ్ రాజు హెన్రీ II యొక్క సాయం కోరింది. అతను 1170 లో ఐర్లాండ్ లో అడుగుపెట్టాడు మరియు డబ్లిన్ కవాతు కొనసాగించింది. లారెన్స్ అతనితో చర్చలు కాగా, డెర్మోట్ మనుషులు మరియు మిత్రుల అత్యాచారం మరియు నగరం కొల్లగొట్టారు. డెర్మోట్ అకస్మాత్తుగా చనిపోయినప్పుడు, Pembroke డెర్మోట్ కుమార్తె ఎవా (లారెన్స్ యొక్క మేనకోడలు) భర్త తనను తాను లీన్స్టర్ కింగ్ ప్రకటించాయి కాని హెన్రీ ఇంగ్లాండ్ నుంచి పిలుపువచ్చింది. Pembroke తిరిగి ముందు, ఐరిష్ రోరే ఓ ‘కానర్ వెనుక యునైటెడ్ మరియు ఎర్ల్ దాడి ఐరిష్ దళాలను డబ్లిన్ తాను barricaded. లారెన్స్ పరిష్కారం ప్రభావం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, Pembroke అకస్మాత్తుగా దాడి మరియు ఊహించని విజయాన్ని.

హెన్రీ స్వయంగా అప్పుడు, 1171 లో ఐర్లాండ్కు వెళ్లిపోయింది ఐరిష్ నాయకులు చాలా సమర్పణ పొందింది, మరియు ఐర్లాండ్ మరియు ఇంగ్లాండ్ మధ్య “”సమస్యలు”” ప్రారంభంలో ప్రారంభమైంది. 1172 లో, ఒక సైనాడ్ లారెన్స్ Cashel వద్ద ఏర్పాటు ఐర్లాండ్ సామూహిక ప్రార్ధన యొక్క ఆంగ్ల రూపం గంభీరమైన పోప్ అడ్రియన్ IV యొక్క ఒక ఎద్దు ధ్రువీకరించారు. పోప్ అలెగ్జాండర్ II వాటిని ధ్రువీకరించాడు లారెన్స్ ఉత్తర్వులను అంగీకరించారు. 1175 లో, అతను హెన్రీ మరియు రోరే ఓ ‘కానర్ మధ్య ఒప్పందానికి ఇంగ్లాండు వెళ్ళారు, మరియు థామస్ బెకెట్ యొక్క పుణ్యక్షేత్రం సందర్శనార్ధం దాడి చేశారు. అతను 1179 లో రోమ్ లో జనరల్ లాటెరన్ కౌన్సిల్ హాజరయింది ఐర్లాండ్ పాపల్ రాయబారిని నియమించారు. తన వే హోమ్ న రోరే ఓ ‘కానర్ తరపున మరింత చర్చలు నిర్వహించడం ఇంగ్లాండ్లో ఆఫ్ నిలిపివేయబడింది, మరియు హెన్రీ ఐర్లాండ్ తిరిగి నిషేధించబడినది. అతను నార్మాండీ హెన్రీ సందర్శించడానికి వెళ్లి ఎత్తివేశారు నిర్ణయం వచ్చింది, కానీ అప్పుడు ఐర్లాండ్ తిరిగి యాత్ర న మరణించాడు. అతను 1225 లో gtc: జరిగినది.

సెయింట్ లారెన్స్ తన సమయాన్ని interceding మరియు చర్చలు వెచ్చించాడు కేవలం, మేము కూడా శాంతి కోసం చర్చలు మరియు ప్రార్ధనలో ఇతరుల తరపున అడ్డగించు అని పిలుస్తారు. మేము ఎల్లప్పుడూ కలహాలు అక్కడ శాంతిని తెచ్చాయి మరియు మాకు సహాయం మా తండ్రి పిలుపునిచ్చింది, ఇతరులు మన మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనలు పంపడం లో మా భాగంగా చేయాలని కోరుతుంది.

ప్రార్థన

ప్రియమైన లార్డ్, మా తరపున అడ్డగించు మరియు మా దేశం, మా కుటుంబాలు, మా జీవితాలను శ్రేయస్సు కోసం చర్చలు సెయింట్ లారెన్స్ లాంటి వారికి ధన్యవాదాలు. మేము సెయింట్ లారెన్స్ మాకు అడ్డగించు మరియు శాంతి మరియు సామరస్యాన్ని మా జీవనం మాకు సహాయం కొనసాగుతుంది అడగండి. ఆమెన్.

ఇతర సెయింట్స్ మేము గుర్తున్నాయి

సెయింట్ సిల్వెస్టర్ (1267), అబోట్, అమరవీరుడు

అలెగ్స్యాండ్రియ (311), బిషప్, అమరవీరుడు యొక్క సెయింట్ పీటర్

పోర్ట్ ఆఫ్ మారిస్ సెయింట్ లియోనార్డ్ (1751), ప్రీస్ట్, పారిష్ మిషన్స్ పాట్రన్

సెయింట్ జాన్ Berchmans (1621), జెసూట్ అనుభవం లేని, యజ్ఞవాటిక బాయ్స్ పాట్రన్

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence โอทูล
อเรนซ์เกิดใน 1128 เป็นบุตรของ Murtagh หัวหน้า Murrays ใกล้ Kildare, ไอร์แลนด์ ในฐานะที่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกจับเป็นตัวประกันโดยจู่โจมคิงเดอร์มอ McMurrogh สเตอร์ แต่ก็หันไปบิชอปแห่งลาฟหลังจากสองปี อเรนซ์กลายเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ลาเป็นชื่อเจ้าอาวาสใน 1153 และใน 1161 เป็นชื่ออัครสังฆราชแห่งดับลิน

เขาทำการปฏิรูปในหมู่พระสงฆ์อัพเกรดความสามารถของบวชใหม่และกำหนดระเบียบวินัยที่เข้มงวดเกี่ยวกับศีลของเขา เมื่อมีการประท้วงขับรถเดอร์มอ McMurrogh จากไอร์แลนด์กษัตริย์ขอความช่วยเหลือของกษัตริย์เฮนรี่ที่สองแห่งอังกฤษที่ส่งกองทัพของขุนนางนำโดยริชาร์ดเดอแคลเอิร์ลแห่งเพมโบรก เขาเป็นเจ้าของที่ดินในไอร์แลนด์ใน 1170 และเดินอยู่ในดับลิน ในขณะที่อเรนซ์กำลังเจรจาต่อรองกับเขาผู้ชายเดอร์มอร์และพันธมิตรข่มขืนและปล้นเมือง เมื่อเดอร์มอจู่เสียชีวิตเพมโบรกประกาศตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งสเตอร์เป็นสามีของลูกสาวของเดอร์มอของอีวา (อเรนซ์หลานสาว) แต่ถูกเรียกคืนไปยังประเทศอังกฤษโดยเฮนรี ก่อนที่จะกลับมาเพมโบรกไอริชสหรัฐอยู่เบื้องหลัง Rory โอคอนเนอร์และเอิร์ลขังตัวเองอยู่ในดับลินเป็นกองกำลังโจมตีชาวไอริช ในขณะที่อเรนซ์ได้พยายามที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน, เพมโบรกจู่ ๆ ก็ถูกโจมตีและชัยชนะที่ไม่คาดคิด

เฮนรี่ตัวเองแล้วไปไอร์แลนด์ 1171 ได้รับการส่งมากที่สุดของชาวไอริชเป็นต้นมาและจุดเริ่มต้นของ “”ปัญหา”” ระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์ที่จะเริ่มต้น ใน 1172, เถรอเรนซ์ประชุมที่เชลได้รับการยืนยันวัวของสมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรีย IV การจัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษาอังกฤษสวดในไอร์แลนด์ อเรนซ์ได้รับการยอมรับในนามเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเด II ได้รับการยืนยันพวกเขา ใน 1175 เขาไปอังกฤษเพื่อเจรจาสนธิสัญญาระหว่างเฮนรี่และโรรี่โอคอนเนอร์และถูกทำร้ายในขณะที่ไปศาลเจ้าโทมัสสาธาณะ เขาเข้าสภา Lateran ทั่วไปในกรุงโรมใน 1179 และได้รับการแต่งตั้งผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาไปไอร์แลนด์ ระหว่างทางกลับบ้านของเขาเขาหยุดปิดในอังกฤษที่จะดำเนินการเจรจาต่อไปในนามของโรรี่โอคอนเนอร์และถูกห้ามไม่ให้กลับไปที่ไอร์แลนด์โดยเฮนรี เขาไปเยี่ยมเฮนรี่ในนอร์มองดีและได้ตัดสินใจกลับ แต่แล้วก็เสียชีวิตในการเดินทางกลับไปยังไอร์แลนด์ เขานักบุญ 1225

เช่นเดียวกับ St. Lawrence ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาอธิษฐานและการเจรจาต่อรองเราก็จะถูกเรียกว่าการเจรจาต่อรองเพื่อสันติภาพและการไกล่เกลี่ยในนามของคนอื่น ๆ ในการสวดมนต์ เราอาจเสมอพยายามที่จะทำส่วนของเราในการนำความสงบสุขที่มีการปะทะกันและการส่งคำอธิษฐานวิงวอนของเราสำหรับคนอื่น ๆ เรียกร้องให้พระบิดาของเราจะช่วยให้เรา

การอธิษฐาน

เรียนพระเจ้าขอขอบคุณสำหรับคนที่เป็นเหมือน St. Lawrence ผู้ไกล่เกลี่ยในนามของเราและเจรจาต่อรองสำหรับการเป็นอยู่ที่ดีของประเทศของเราและครอบครัวของเราชีวิตของเรา เราขอให้ St. Lawrence ยังคงขอร้องให้เราและช่วยให้เราใช้ชีวิตของเราอยู่ในความสงบและความสามัคคี สาธุ

เซนต์สอื่น ๆ ที่เราจำได้ว่าวันนี้

เซนต์ซิลเวส (1267) เจ้าอาวาสเรียกร้องความสนใจ

เซนต์ปีเตอร์ซานเดรีย (311) บิชอปพลีชีพ

เลียวนาร์ดเซนต์มอริซพอร์ต (1751) นักบวชผู้มีพระคุณของภารกิจตำบล

นักบุญจอห์น Berchmans (1621) นิกายเยซูอิตสามเณรผู้มีพระคุณของแท่นบูชาเด็ก

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Lawrence O’Toole
Lawrence Kildare yakın Murtagh bir oğlu, Murrays şefi, İrlanda gibi 1128 yılında doğdu. Bir çocuk olarak, o Leinster baskın Kral Dermot McMurrogh tarafından rehin alındı, ancak iki yıl sonra Glendalough Bishop devredilmiştir. Lawrence Glendalough bir keşiş oldu 1153 yılında başrahip seçildi ve 1161 yılında, Dublin Başpiskoposu seçildi.

O, din adamları arasında reformları tesis yeni din adamlarının kalibre yükseltilmiş ve onun kanunları sıkı disiplin empoze. Bir isyan, İrlanda Dermot McMurrogh sürdü, kral Richard de Clare, Pembroke Kontu başkanlığında soyluların bir ordu gönderdi İngiltere Kralı Henry II, yardım istedi. O 1170 yılında İrlanda’da indi ve Dublin üzerine yürüdü. Lawrence onunla müzakere ederken, Dermot adamları ve müttefikleri tecavüz ve şehir yağmalandı. Dermot aniden öldüğünde, Pembroke Dermot kızı Eva (Lawrence’ın yeğeni) kocası olarak kendini Leinster Kralı ilan ancak Henry İngiltere’ye geri çağrıldı. Pembroke geri dönebilirler önce İrlandalı Rory O’Connor arkasında birleşmiş, ve kont saldırıya İrlandalı güçler olarak Dublin kendini barikat. Lawrence uzlaşma gerçekleştirmek için çalışırken, Pembroke aniden saldırdı ve beklenmedik bir zafer kazandı.

Henry kendini, sonra 1171 yılında İrlanda’ya gitti İrlandalı beylerinden en sunulması aldı ve İrlanda ve İngiltere arasında “”sıkıntılar”” başlangıcı başladı. 1172 yılında, Lawrence Cashel toplandı bir synod İrlanda ile ilgili ayini İngilizce formunu heybetli Papa Adrian IV bir boğa doğruladı. Papa Alexander II onayladıktan zaman Lawrence kararnameler kabul etti. 1175 yılında Henry ve Rory O’Connor arasında bir anlaşmayı müzakere etmek için İngiltere’ye gitti ve Thomas Becket Shrine ziyaret ederken saldırıya uğradı. O 1179 yılında Roma’da Genel Lateran Konseyi katıldı ve İrlanda papalık elçisi olarak atandı. eve dönerken o Rory O’Connor adına daha müzakereleri yürütmek için İngiltere’de kapalı durdu ve Henry İrlanda dönmek için yasaklanmıştı. O Normandy Henry ziyarete gitti ve ters bir karar var, ama sonra İrlanda dönüş yolculuğu öldü. O 1225 yılında aziz ilan edildi.

Lawrence onun zamanında interceding ve müzakere geçirdi gibi, biz de, barış için müzakere ve dua başkaları adına şefaat denir. biz her zaman çekişme var barış getirmek ve bize yardımcı olmak için Babamız çağrıda, diğerleri için bizim şefaat namazı gönderme üzerimize düşeni yapmak isteyebilir.

Namaz

Yüce Tanrım, bizim adımıza şefaat ve ülkemiz, aileleri, hayatımızın refahı için müzakere eden St. Lawrence gibi olanlar için teşekkür ederiz. Biz Lawrence bizim için şefaat ve barış ve uyum içinde yaşamamız için bize yardımcı olmaya devam ederiz. Amin.

Diğer Saints Biz bugün hatırlıyorum

Aziz Sylvester (1267), Abbot, Şehit

Alexandria (311), Bishop, Şehit Aziz Peter

Liman Maurice St. Leonard (1751), Priest, Parish Misyonları Patron

John Berchmans (1621), Cizvit acemi, Altar Boys Patron

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


О’Тул Сент-Лоуренс
Лоуренс народився в 1128 році як Син Мерта, начальник Murrays, недалеко від Кілдер, Ірландія. Як хлопчик, він був узятий в заручники набігу короля Дермот McMurrogh Лейнстер, але був перевернутий до єпископа Glendalough через два роки. Лоуренс став ченцем в Glendalough, був названий ігуменом в 1153 році, а в 1161 році, був названий архієпископом Дубліна.

Він ввів реформи серед духовенства, модернізовані калібр нових кліриків, і ввів сувору дисципліну на своїх канонів. Коли повстання змусили Дермот McMurrogh з Ірландії, король звернувся за допомогою короля Генріха II Англії, який направив армію його дворян на чолі з Річардом де Клер, граф Пемброк. Він приземлився в Ірландії в 1170 році і пішов на Дублін. У той час як Лоуренс вів переговори з ним, чоловіки і союзники Дермот згвалтував і розграбували місто. Коли Дермот раптово помер, Пемброк оголосив себе королем Лейнстер як чоловік дочки Дермота Єва (племінниця Лоуренса), але був відкликаний до Англії Генрі. Перед Пемброк може повернутися, ірландський об’єдналися за Рорі О’Коннор, і граф забарикадувався в Дубліні, як ірландські війська атакували. У той час як Лоуренс намагався здійснити врегулювання, Пемброк раптово напав і виграв несподівану перемогу.

Сам Генрі потім відправився в Ірландію в 1171 році, отримав уявлення більшості ірландських вождів, а початок “”неприємностей”” між Ірландією і Англією почалися. У 1172 році синод Лоуренс скликана в Кашел підтвердив буллу Адріан IV значне англійську форму літургії в Ірландії. Лоуренс прийняв декрети, коли тато Олександр II підтвердив їх. У 1175 він відправився в Англію, щоб переговори за договором між Генрі і Рорі О’Коннор, і зазнав нападу під час відвідування Святиню Томаса Бекета. Він був присутній на Генеральній Латеранському Соборі в Римі в 1179 році, і був призначений папським легатом в Ірландію. По дорозі додому він зупинився в Англії, щоб провести подальші переговори від імені Рорі О’Коннор, і було заборонено повертатися до Ірландії Генрі. Він відправився до Генрі в Нормандії і отримав рішення скасовано, але потім помер по дорозі назад до Ірландії. Він був канонізований в 1225 році.

Так само, як Сент-Лоренс провів більшу частину свого часу клопоче і ведення переговорів, ми теж покликані вести переговори про мир і заступитися від імені інших в молитві. Нехай ми завжди прагнемо зробити свою роль у забезпеченні миру, де є розбрати і відправляючи наші заступницьку молитви за інших, закликаючи Отця нашого, щоб допомогти нам.

молитва

Господи, дякую, що для тих, хто, як святого Лаврентія, який клопоче від нашого імені і вести переговори для благополуччя нашої країни, наших сімей, нашого життя. Ми просимо, що Сент-Лоренс продовжують заступатися за нас і допоможе нам прожити своє життя в мирі та злагоді. Амінь.

Інші Святі Ми пам’ятаємо Сьогодні

Санкт-Сильвестр (тисяча двісті шістьдесят сім), ігумен, Мученик

Святий Петро Олександрійський (311), єпископ, мученик

Санкт-Леонард Порт-Моріс (1751), священик, покровитель парафіяльних місій

Сент-Джон Berchmans (1621), єзуїт послушником, покровитель прислужників

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://catholicexchange.com/st-lawrence-otoole-2؟mc_cid=9d35703cc3&mc_eid=1b58b39849
سینٹ لارنس O’Toole
لارنس Murtagh کا بیٹا، Murrays کے سربراہ، Kildare قریب، آئر لینڈ کے طور پر 1128 میں پیدا ہوا تھا. ایک لڑکے کے طور پر وہ Leinster کے کی چھاپہ مار کنگ ڈرمٹ McMurrogh نے یرغمال بنا لیا گیا تھا، لیکن دو سال بعد Glendalough کے بشپ کے حوالے کر دیا گیا تھا. لارنس، Glendalough میں ایک راہب بن گیا 1153 میں مٹھادیہر € ا نامزد کیا گیا تھا، اور 1161 میں، ڈبلن کے آرچ بشپ نامزد کیا گیا تھا.

انہوں نے کہا کہ، پادریوں کے درمیان اصلاحات کا قیام نئی علماء کی صلاحیت کو اپ گریڈ، اور اس کے اصولوں پر سخت نظم و ضبط عائد. بغاوت آئر لینڈ سے ڈرمٹ McMurrogh نکال دیا تو بادشاہ رچرڈ ڈی کلیئر، پیمبروک کے ارل کی سربراہی میں اس کے سرداروں کی ایک فوج روانہ کی ہے جو انگلینڈ کے بادشاہ ہینری II، کی مدد کی کوشش. انہوں نے کہا کہ 1170 میں آئر لینڈ میں اترا اور ڈبلن پر مارچ کیا. لارنس نے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، ڈرمٹ کی مردوں اور اتحادیوں کے ساتھ عصمت دری اور شہر کو لوٹا. ڈرمٹ اچانک مر گیا، پیمبروک ڈرمٹ کی بیٹی ایوا (لارنس کی بھانجی) کے شوہر کے طور پر خود Leinster کے کے بادشاہ قرار دیا، لیکن ہنری کی طرف سے انگلینڈ واپس بلا لیا گیا تھا. پیمبروک واپس کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ، آئرش روری او کونور پیچھے متحد، اور ارل آئرش فورسز پر حملہ کے طور پر ڈبلن میں barricaded. لارنس ایک بستی متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پیمبروک اچانک حملہ کیا اور ایک غیر متوقع فتح حاصل کی.

ہنری خود پھر، 1171 میں آئر لینڈ کے لئے گئے تھے آئرش سرداروں میں سے اکثر کی عرضی موصول، اور آئر لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان “”مشکلات”” کے آغاز شروع کر دیا. 1172 میں، ایک Synod کے لارنس Cashel میں طلب آئر لینڈ پر liturgy کے انگریزی فارم مسلط نے پوپ ایڈرین چہارم کے ایک بیل کی تصدیق کی. لارنس فرامین کو قبول کر لیا پوپ الیگزینڈر II ان کی تصدیق کی جب. 1175 میں انہوں نے ہنری اور Rory او کونور کے درمیان ایک معاہدے پر مذاکرات کے لیے انگلینڈ گئے تھے، اور تھامس بیکٹ کے مزار کا دورہ کرتے ہوئے حملہ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ 1179 میں روم میں جنرل لیٹرن کونسل میں شرکت کی، اور آئر لینڈ کے لئے پوپ کے legate مقرر کیا گیا تھا. ان کے گھر کے راستے میں انہوں نے روری او کونور کی جانب سے مزید بات چیت کے عمل کرنے کے انگلینڈ میں بند کر کے بند کر دیا، اور ہینری کی طرف سے آئر لینڈ کے لئے واپس کرنے منع کیا گیا تھا. وہ Normandy میں ہنری دورہ کرنے گئے تھے اور الٹ فیصلے کو مل گیا، لیکن اس کے بعد آئر لینڈ کے لئے واپسی کے سفر پر مر گیا. انہوں نے کہا کہ 1225 میں سے canonized کیا گیا تھا.

بس کے طور پر سینٹ لارنس اپنے وقت شفاعت و مذاکرات کی رقم خرچ کی، ہم بھی، امن کے لئے گفت و شنید اور نماز میں دوسروں کی جانب سے سفارش کرنے کو کہا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ ہنگامہ آرائی نہیں ہے جہاں امن لانے اور، دوسروں کے لئے ہماری شفاعت نماز قائم بھیجنے ہمارے والد پر بلا ہماری مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈال کرنے کے لئے حاصل کر سکتے ہیں.

نماز

پیارے رب، سینٹ لارنس کی طرح ان لوگوں کو ہماری سفارشی اور ہمارے ملک، ہمارے خاندانوں، ہماری زندگی کی فلاح کے لئے گفت و شنید کرنے والے کے لئے شکریہ. ہم دعا گو سینٹ لارنس ہماری سفارش اور امن اور ہم آہنگی میں ہماری زندگی کو رہنے کے لئے ہماری مدد کے لئے جاری ہے کہ. آمین.

دیگر اولیاء ہم آج یاد

سینٹ سلویسٹر (1267)، مٹھادیہر € ا، شہید

اسکندریہ (311)، بشپ، شہید کے سینٹ پیٹر

پورٹ مورس کے سینٹ لیونارڈ (1751)، پنڈت، پادری کے مشن کی سرپرست

سینٹ جان Berchmans (1621)، جیساسٹ نوسکھئیے، ویدی لڑکے کے سرپرست

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


Sit Lawrence O’Toole
Lawrence Kildare’dan yaqin Murtagh o’g’li murrays bosh, Irlandiya kabi 1128 yilda tug’ilgan. Bolaligida u of Leinster bostirib King Dermot McMurrogh tomonidan garovga olingan, lekin ikki yildan keyin Glendalough episkopi topshirilgan edi. Lawrence, Glendalough bir rohib bo’lib 1153 yilda abbot nomlangan va 1161 yilda, Dublin arxiepiskopi nomlangan.

U, ruhoniylar orasida islohotlarni tashkil yangi ulamolar kalibrli modernizatsiya va uning qonunlariga qat’iy intizom beriladigan. a isyon Irlandiyada Dermot McMurrogh haydab, shoh Richard de Clare, Pembroke Earl boshchiligidagi uning zodagonlarining bir qo’shin yubordi Angliya qiroli Genrix II, yordam so’raydi. U 1170 yilda Irlandiyada qo’ndi va Dublin yurish. Lawrence u bilan muzokara qilingan bo’lsa-da, Dermot odamlari va ittifoqchilari zo’rlagan va shaharni talon-taroj. Dermot to’satdan vafot etgan paytda, Pembroke Dermot qizi Eva (Lourens jiyani) eri sifatida o’zini Leinster Podshohi e’lon, ammo Genri Angliyaga esladi edi. Pembroke qaytib ulgurmay, Irish Rori O’Connor ortida birlashgan va earl hujum Irish kuchlari sifatida Dublin o’zini to’siqlar. Lawrence bir hal ta’sir harakat esa, Pembroke birdan hujum va kutilmagan g’alaba qo’lga kiritdi.

Genri o’zi keyin, 1171 yilda Irlandiya bordi Irish qabila raislaridan eng taqdim etish, qabul qilingan va Irlandiya va Angliya o’rtasida “”balolarning”” boshlanishi boshladi. 1172, Lawrence Cashel da to’plangan bir synod Irlandiya ustida marosim chog’i Ingliz formasini tayinlashni Papa Adrian IV bir buqani tasdiqladi. Papa Alexander II ularni tasdiqladi qachon Lawrence farmonlar qabul qilindi. 1175 yilda u Genri va Rori O’Connor o’rtasida shartnoma muzokara uchun Angliyaga borib, Tomas Becket maqbarasini ziyorat qilib, hujum qilindi. U 1179 yilda Rimda General Lateran Kengashi ishtirok va Irlandiya uchun Papa sarkardaga tayinlandi. Bosh sahifa Yo’lakay u Rori O’Connor nomidan yanada muzokaralar o’tkazish Angliyada off to’xtadi va Genri Irlandiya qaytish uchun harom qilingan. U Normandiyada Genri ziyorat qilish uchun bordik va bekor qaror bor, lekin keyin Irlandiya qaytish safarida vafot etdi. U 1225 yilda canonized edi.

Sit Lawrence uning vaqti shafoat va muzokaralar o’tkazdi kabi, biz ham, tinchlik uchun muzokaralar va ibodat boshqalar nomidan shafoat uchun, deyiladi. Biz har doim adovat bor tinchlik olib va bizga yordam berish uchun Otamiz chaqirib, boshqalar uchun shafoat namozni yuborish bizning ishtirok qilish talab qilishi mumkin.

namoz

Hurmatli Robbimiz, shafoat va mamlakatimiz, bizning oilalar, hayotimizning farovonligi uchun muzokara kim Sankt Lawrence kabi kishilar uchun rahmat. Biz Sit Lawrence biz uchun shafoat va tinch-totuv hayotimizni yashashga bizga yordam davom so’raymiz. Omin.

Boshqa Saints Biz Bugun eslayman

Sankt Silvestr (1267), Abbot, shahid

Aleksandriya (311), Bishop, jafokash Sankt Peter

Port-Maurice Sankt Leonard (1751), ruhoniy, Parish agentlar xo’jayin

Sankt-Jon Berchmans (1621), iezuit Ajam, Altar o’g’il bolalar, xo’jayin

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence đã được sinh ra trong năm 1128 như một Con Murtagh, giám đốc của Murrays, gần Kildare, Ireland. Là một cậu bé, ông đã bị bắt cóc bởi các raiding Vua Dermot McMurrogh Leinster, nhưng đã được chuyển cho các Giám mục Glendalough sau hai năm. Lawrence đã trở thành một nhà sư ở Glendalough, được đặt tên là trụ trì năm 1153, và trong năm 1161, được đặt tên là Đức Tổng Giám mục của Dublin.

Ông xây dựng các cải cách trong hàng giáo sĩ, nâng cấp tầm cỡ của các giáo sĩ mới, và áp đặt kỷ luật nghiêm ngặt về qui của mình. Khi một cuộc nổi dậy lái Dermot McMurrogh từ Ireland, nhà vua đã tìm kiếm sự giúp đỡ của vua Henry II của Anh, người đã cử một đội quân quý tộc của ông do Richard de Clare, Bá tước Pembroke. Ông đã hạ cánh tại Ireland năm 1170 và bước vào Dublin. Trong khi Lawrence đang đàm phán với ông, những người đàn ông và các đồng minh của Dermot hãm hiếp và cướp phá thành phố. Khi Dermot đột ngột qua đời, Pembroke tuyên bố mình là Vua của Leinster như chồng của con gái Dermot của Eva (cháu gái của Lawrence), nhưng đã bị triệu hồi về nước Anh của Henry. Trước khi Pembroke có thể trở lại, Ailen hợp sau Rory O’Connor, và bá tước chặn mình ở Dublin như các lực lượng Ireland bị tấn công. Trong khi Lawrence đã cố gắng để thực hiện một giải quyết, Pembroke bất ngờ tấn công và giành được một chiến thắng bất ngờ.

Henry chính mình sau đó đã đi đến Ireland trong năm 1171, nhận được trình của hầu hết các thủ lĩnh Ailen, và sự khởi đầu của “”rắc rối”” giữa Ireland và Anh đã bắt đầu. Trong năm 1172, một công đồng Lawrence triệu tập tại Cashel xác nhận một con bò của Giáo hoàng Adrian IV áp đặt các hình thức tiếng Anh của phụng vụ về Ireland. Lawrence chấp nhận các nghị định khi Giáo hoàng Alexander II đã xác nhận họ. Trong năm 1175, ông đã đi đến Anh để đàm phán một hiệp ước giữa Henry và Rory O’Connor, và đã bị tấn công khi đến thăm Đền Thánh Thomas Becket. Ông đã tham dự Công đồng Lateran chung ở Rôma năm 1179, và được bổ nhiệm làm đại sứ của Giáo hoàng tới Ireland. Trên đường về nhà, ông đã dừng chân ở Anh để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp tục thay mặt cho Rory O’Connor, và đã bị cấm trở về Ireland bởi Henry. Ông đã đi thăm Henry ở Normandy và có những quyết định đảo ngược, nhưng sau đó đã chết trên chuyến đi trở về Ireland. Ông được phong thánh năm 1225.

Cũng như St. Lawrence đã dành nhiều thời gian của mình chuyển cầu và đàm phán, chúng ta cũng được mời gọi để đàm phán hòa bình và bầu đại diện cho những người khác trong lời cầu nguyện. Có thể chúng ta luôn luôn tìm cách làm một phần của chúng tôi trong việc mang lại hòa bình, nơi có xung đột và gửi lên lời cầu nguyện của chúng ta cầu thay cho người khác, kêu gọi Cha của chúng tôi để giúp chúng tôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn bạn cho những người như St. Lawrence người cầu bầu cho chúng ta và thương lượng cho hạnh phúc của đất nước của chúng tôi, gia đình của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu St. Lawrence tiếp tục cầu bầu cho chúng ta và giúp chúng ta sống cuộc sống của chúng tôi trong hòa bình và hòa hợp. Amen.

Saints khác Chúng tôi nhớ Hôm nay

Thánh Sylvester (1267), Abbot, liệt sỹ

Thánh Peter ở Alexandria (311), Bishop, liệt sỹ

Thánh Leonard của Cảng Maurice (1751), Priest, Quan Thầy của Giáo xứ Missions

Thánh Gioan Berchmans (1621), Dòng Tên người mới, người bảo trợ cho Altar trai

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Roedd Lawrence ei eni yn 1128 fel Mab Murtagh, prif o’r Murrays, ger Kildare, Iwerddon. Fel bachgen, iddo gael ei gymryd yn wystl gan y ysbeilio Brenin Dermot McMurrogh o Leinster, ond ei droi drosodd i Esgob Glendalough ar ôl dwy flynedd. Daeth Lawrence yn fynach yn Glendalough, enwyd abad ym 1153, ac ym 1161, enwyd Archesgob Dulyn.

Sefydlodd diwygiadau ymhlith y clerigwyr, uwchraddio safon y clerigwyr newydd, a gosod disgyblaeth lem ar ei canonau. Pan fydd gwrthryfel gyrru Dermot McMurrogh o Iwerddon, y brenin ceisiodd gymorth Brenin Harri II o Loegr, a oedd yn anfon byddin o’i bendefigion dan arweiniad Richard de Clare, Iarll Penfro. Glaniodd yn Iwerddon ym 1170 a gorymdeithio ar Dulyn. Tra Lawrence yn trafod gydag ef, dynion a cynghreiriaid Dermot yn treisio ac ysbeilio y ddinas. Pan yn sydyn bu farw Dermot, datganodd Penfro ei hunan yn Dywysog Leinster wrth i’r gŵr merch Dermot Eva (nith Lawrence), ond fe’i galwyd yn ôl i Loegr gan Harri. Cyn i Pembroke ddychwelyd, y Gwyddelod unedig y tu ôl Rory O’Connor, a cloi iarll ei hun yn Nulyn fel y lluoedd Gwyddelig ymosododd. Tra Lawrence yn ceisio effeithio setliad, Penfro sydyn ymosododd ac enillodd fuddugoliaeth annisgwyl.

Harri ei hun yna aeth i Iwerddon yn 1171, derbyniodd cyflwyno rhan fwyaf o’r benaethiaid Gwyddelig, a dechreuodd y cychwyn y “”trafferthion”” rhwng Iwerddon a Lloegr. Yn 1172, synod Lawrence gynnull ar Cashel cadarnhau tarw y Pab Adrian IV gosod y ffurf Saesneg y litwrgi ar Iwerddon. Derbyniodd Lawrence archddyfarniadau pan gadarnhaodd Pab Alexander II nhw. Yn 1175, aeth i Loegr i drafod cytundeb rhwng Henry a Rory O’Connor, ac ymosodwyd wrth ymweld â’r Cysegr Thomas Becket. Mynychodd y Cyngor Lateran Cyffredinol yn Rhufain yn 1179, a phenodwyd ef yn legad y Pab i Iwerddon. Ar ei ffordd adref mae’n stopio i ffwrdd yn Lloegr i gynnal trafodaethau pellach ar ran Rory O’Connor, ac yn waharddedig i ddychwelyd i Iwerddon gan Harri. Aeth i ymweld â Harri yn Normandi ac yr oedd y penderfyniad wrthdroi, ond yna bu farw ar y daith yn ôl i Iwerddon. Cafodd ei canonized yn 1225.

Yn union fel St. Lawrence treuliodd lawer o’i amser eiriol a chyd-drafod, yr ydym hefyd, yn cael eu galw i drafod dros heddwch a eiriol ar ran pobl eraill mewn gweddi. Boed i ni bob amser yn ceisio gwneud ein rhan wrth ddod â heddwch lle ceir cynnen ac anfon ein ymbiliau i eraill, gan alw ar ein Tad i’n helpu.

gweddi

Annwyl Dduw, diolch i ti am y rhai fel St. Lawrence sy’n eiriol ar ein rhan a thrafod ar gyfer lles ein gwlad, ein teuluoedd, ein bywydau. Gofynnwn fod St. Lawrence yn parhau i eiriol i ni ac yn ein helpu i fyw ein bywydau mewn heddwch a harmoni. Amen.

Saint Eraill Cofiwn Heddiw

St Sylvester (1267), Abad, Merthyr

Sant Pedr o Alexandria (311), Esgob, Merthyr

St Leonard Port Maurice (1751), Offeiriad, Noddwr Cenhadaeth Plwyf

Sant Ioan Berchmans (1621), Jeswit newyddian, Noddwr Allor Bechgyn

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence wazalwa ngo 1128 njenge uNyana Murtagh, iintloko zezindlu Murrays, kufuphi Kildare, Ireland. Ngenxa inkwenkwe, yena bathinjwa ngenxa Iimbovane nguKumkani Dermot McMurrogh of Leinster, kodwa wajika waya Priste Glendalough emva kweminyaka emibini. Lawrence waba imonki e Glendalough, yathiywa igama Abbot ngowe 1153, yaye ngowe 1161, yathiywa igama uBhishopu Dublin.

Wasungula utshintsho phakathi abefundisi, zaphuculwa alulo ngabefundisi ezintsha, akuthabathela ingqeqesho engqongqo kwi yecawa yakhe. Xa uvukelo wawagxotha Dermot McMurrogh ukusuka Ireland, ukumkani wafuna uncedo kaKumkani uHenry II waseNgilani, wathumela umkhosi izidwangube zakhe ekhokelwa Richard de Clare, Earl of Pembroke. Wamisa eIreland ngowe 1170 aqhankqalaza Dublin. Nangona Lawrence ke thethwano kunye naye, amadoda Dermot kunye namahlakani udlwengulwe kampu umzi. Xa ngequbuliso wafa Dermot, Pembroke wathi yena uKumkani Leinster njengoko indoda intombi Dermot ka-Eva (nomtshana Lawrence ngayo), kodwa ukhumbula eNgilani ngu Henry. Phambi Pembroke wayeza kubuya, Irish bamanyene emva Rory O’Connor, kwaye owavalela Earl ngokwakhe e Dublin njengoko imikhosi Irish wahlasela. Nangona Lawrence wayezama kwenziwe yesisombululo, ngesiquphe Pembroke wahlasela Ndaphumelela uloyiso engalindelekanga.

ngoko Henry yena waya Ireland ngowe 1171, wafumana ukungeniswa uninzi nezikhulu Irish, yaye ekuqaleni “”iingxaki”” phakathi Ireland England waqala. Ngowe-1172, ibhunga lecawa Lawrence nanini Cashel kuqinisekiswa yenkomo sikaPopu Adrian IV Ekubekeni uhlobo IsiNgesi ye Bha yibile on Ireland. Lawrence wamkela imimiselo xa uPopu Alexander II kuqinisekiswa kubo. Ngowe-1175, waya eNgilani ukuze thethana umnqophiso phakathi uHenry Rory O’Connor, waza wahlaselwa xa wayetyelele yiShrine uThomas Becket. Waya General Lateran Council aseRoma 1179, waza wamiselwa mkhosi kwiRoma ukuya Ireland. Endleleni egodukayo wayeka off eNgilani ukwenza ezinye thethwano egameni Rory O’Connor, kwaye wayengavumelekanga ukuba abuyele Ireland ngu Henry. Ke waya kutyelela Henry Normandy yaye isigqibo kubuyiswa, kodwa emva koko wafa ekubuyeni lokuya Ireland. Yena lamiselwa ngowe 1225.

Kanye njengokuba St. Lawrence wachitha ixesha lakhe asithethelela-thethana, nathi, abizwa ukuba thethana uxolo, nindibongozele egameni abanye ngomthandazo. Ngamana singasoloko sifuna ukwenza indima yethu ekuziseni uxolo apho kukho ubambano nokuthumela up imithandazo yethu intercessory kwabanye, etyelela uBawo wethu, ukuba asincede.

umthandazo

Nkosi ethandekayo, ndiyabulela kuwe kuba abo ezifana St. Lawrence abo asingxengxezele nengxoxo ngenxa kakuhle-ntle welizwe lethu, iintsapho zethu, ubomi bethu. Sicela ukuba St. Lawrence kuqhubeka ukuba abathethelele size sincede ukuba siphile ubomi bethu ngoxolo nemvisiswano. Amen.

Okunye Saints Sikhumbula Namhlanje

St. Sylvester (1267), Abbot, Ngumfeli

St. uPetros Alexandria (311), Bishop, Ngumfeli

St. uLeonard of Port Maurice (1751), uMbingeleli, abazimasa kweMisebenzi Parish

St. John Berchmans (1621), umKatolika Fikizolo, owayenomdla Isibingelelo Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


סט לאָראַנס אָ’טאָאָלע
לאָראַנס איז געבוירן אין 1128 ווי אַ זון פון מורטאַגה, הויפּט פון דער מוררייַס, נעבן Kildare, ירעלאַנד. ווי אַ יינגל, ער איז געווען גענומען אָרעווניק דורך די ריידינג מלך דערמאָט מקמורראָגה פון Leinster, אָבער איז געווען אויסגעדרייט איבער צו די בישאָפּ פון גלענדאַלאָוגה נאָך צוויי יאר. לאָראַנס איז געווארן אַ מאָנק בייַ גלענדאַלאָוגה, איז געווען געהייסן אַבאַט אין 1153, און אין 1161, איז געווען געהייסן אַרטשבישאַפּ פון דובלין.

ער ינסטאַטוטאַד רעפאָרמס צווישן דער קלער, אַפּגריידיד די קאַליבער פון נייַ קלעריקס, און ימפּאָוזד שטרענג דיסציפּלין אויף זייַן קאַנאַנז. ווען אַ ופשטאַנד דראָווע דערמאָט מקמורראָגה פון אירלאנד, די מלך געזוכט די הילף פון מלך הענרי צווייטער פון ענגלאַנד, וואס דיספּאַטשט אַן אַרמיי פון זייַן נאָובאַלז כעדאַד דורך ריטשארד דע קלאַרע, ערל פון פּעמבראָקע. ער לאַנדיד אין ירעלאַנד אין 1170 און מאַרטשט אויף דובלין. בשעת לאָראַנס איז ניגאָושיייטינג מיט אים, דערמאָט ס מענטשן און אַלייז רייפּט און לוטיד די שטאָט. ווען דערמאָט פּלוצלינג געשטארבן, פּעמבראָקע דערקלערט זיך מלך פון Leinster ווי דער מאַן פון דערמאָט ס טאָכטער ייוואַ (לאָראַנס ס פּלימעניצע), אָבער איז געווען ריקאָלד צו ענגלאַנד דורך הענרי. איידער פּעמבראָקע קען צוריקקומען, די איריש פאַרייניקט הינטער ראָרי אָוקאַנער, און די ערל באַרריקאַדעד זיך אין דובלין ווי די איריש פאָרסעס קעגן. בשעת לאָראַנס איז געווען טריינג צו ווירקונג אַ ויסגלייַך, פּעמבראָקע פּלוצלינג קעגן און וואַן אַ אומגעריכט נצחון.

הענרי זיך דעמאָלט געגאנגען צו ירעלאַנד אין 1171, באקומען די סאַבמישאַן פון רובֿ פון די איריש טשיעפטאַינס, און דער אָנהייב פון דער “”קאָפּדרייעניש”” צווישן ירעלאַנד און ענגלאַנד אנגעהויבן. אין 1172, אַ סינאָד לאָראַנס קאַנווינד בייַ קאַשעל באשטעטיקט אַ ביק פון פּאָפּע אַדריאַן יוו ימפּאָוזינג די ענגליש פאָרעם פון די ליטורגי אויף ירעלאַנד. לאָראַנס אנגענומען די גזירות ווען פּאָפּע אלעקסאנדער וו באשטעטיקט זיי. אין 1175, ער געגאנגען צו ענגלאַנד צו פאַרהאַנדלען אַ טריטי צווישן הענרי און ראָרי אָוקאַנער, און איז געווען קעגן בשעת באזוכן די שריין פון תו בעקקעט. ער אַטענדאַד די אַלגעמיינע לאַטעראַן קאָונסיל אין רוים אין 1179, און איז געווען באשטימט פּייפּאַל לעגאַטע צו ירעלאַנד. אויף זיין וועג היים ער סטאַפּט אַוועק אין ענגלאַנד צו אָנפירן ווייַטער נאַגאָושייישאַנז אויף ביכאַף פון ראָרי אָוקאַנער, און איז געווען פאַרבאָטן צו צוריקקומען צו ירעלאַנד דורך הענרי. ער געגאנגען צו באַזוכן הענרי אין נאָרמאַנדי און גאַט דער באַשלוס ריווערסט, אָבער דעמאָלט איז געשטארבן אויף דעם צוריקקער יאַזדע צו ירעלאַנד. ער איז געווען קאַנאָניזעד אין 1225.

פּונקט ווי סט לאָראַנס אויסגעגעבן פיל פון זייַן צייַט ינטערסעדינג און ניגאָושיייטינג, מיר אויך, ביסט גערופֿן צו פאַרהאַנדלען פֿאַר שלום און ינטערסיד אויף ביכאַף פון אנדערע אין טפילע. מייַ מיר שטענדיק זוכן צו טאָן אונדזער טייל אין ברענגען שלום ווו עס איז שנאה און שיקן זיך אונדזער ינטערסעססאָרי Prayers פֿאַר אנדערע, פאַך אויף אונדזער פֿאָטער צו העלפן אונדז.

טפילע

ליב האר, דאַנקען איר פֿאַר יענע ווי סט לאָראַנס וואס ינטערסיד אויף אונדזער ביכאַף און פאַרהאַנדלען פֿאַר די געזונט-ווייל פון אונדזער לאַנד, אונדזער משפּחות, אונדזער לעבן. מיר פרעגן אַז סט לאָראַנס פאָרזעצן צו ינטערסיד פֿאַר אונדז און העלפן אונדז צו לעבן אונדזער לעבן אין שלום און האַרמאָניע. אמן.

כל סיינץ מיר געדענקען טאָדייַ

סט סילוועסטער (1267), אַבאַט, מאַרטיר

St. Peter פון אלעקסאנדריע (311), בישאָפּ, מאַרטיר

סט לעאָנאַרד פון פּאָרט מאָריס (1751), פּריסט, פּאַטראָן פון פּאַריש מיססיאָנס

סט יוחנן בערטשמאַנס (1621), דזשעסויט אָנהייבער, פּאַטראָן פון מזבח יינגלעך

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence a bi ni 1128 bi a Ọmọ Murtagh, olori ninu awọn Murrays, nitosi Kildare, Ireland. Bi awọn kan ọmọkunrin, ti o ti ya hostage nipasẹ awọn ẹgbẹ King Dermot McMurrogh of Leinster, ṣugbọn ti wa ni tan lori si awọn Bishop of Glendalough lẹhin ọdun meji. Lawrence di a Monk ni Glendalough, ti a npè ni Abbot ni 1153, ati ni 1161, ti a npè ni Archbishop of Dublin.

O si kal atunṣe ninu awọn clergy, igbegasoke awọn alaja ti titun clerics, o si ti paṣẹ ti o muna discipline lori rẹ canons. Nigba ti a sote lé Dermot McMurrogh lati Ireland, ọba wá iranlọwọ ti King Henry II of England, ti o ti pin ohun ogun ti awọn ijoye rẹ ni ṣiṣi nipa Richard de Clare, Earl of Pembroke. O si gbe ni Ireland ni 1170 o si ti Jerusalemu on Dublin. Nigba ti Lawrence ti a idunadura pẹlu rẹ, Dermot ká ọkunrin ati ore lopọ ti o si kó ilu na. Nigba ti Dermot lojiji kú, Pembroke so ara King of Leinster bi awọn ọkọ ti Dermot ọmọbinrin Eva (Lawrence ká niece), sugbon a idasi to England nipa Henry. Ṣaaju ki o to Pembroke le pada, awọn Irish ìṣọkan sile Rory O’Connor, ati awọn Earl barricaded ara ni Dublin bi awọn Irish ologun kolu. Nigba ti Lawrence ti a gbiyanju lati se fe a pinpin, Pembroke lojiji kolu ati gba ohun airotẹlẹ gun.

Henry ara ki o si lọ si Ireland ni 1171, gba ifakalẹ ti julọ ninu awọn Irish chieftains, ati awọn ibere ti awọn “”wahala”” laarin Ireland ati England bẹrẹ. Ni 1172, a Synod Lawrence ipade ni Cashel timo a akọ màlúù ti Pope Adrian IV fifi awọn English fọọmu ti liturgy on Ireland. Lawrence gba àwọn ìlànà nigba ti Pope Alexander II timo wọn. Ni 1175, o si lọ si England lati duna a majẹmu laarin Henry ati Rory O’Connor, ati awọn ti a kolu nigba ti lilo awọn Irubo ti Thomas Becket. O si lọ ni Gbogbogbo Lateran Council ni Rome ni 1179, ati awọn ti a yàn papal legate to Ireland. Lori rẹ ọna ile ti o duro ni pipa ni England lati bá se siwaju idunadura lori dípò ti Rory O’Connor, ati awọn ti a ewọ lati pada si Ireland nipa Henry. O si lọ si be Henry ni Normandy ati ki o ni awọn ipinnu ifasilẹ awọn, sugbon ki o si ku lori pada irin ajo lọ si Ireland. O si ti a canonized ni 1225.

Gẹgẹ bi St. Lawrence lo Elo ti re akoko b ki o si idunadura, a ju, wa ni a npe lati duna fun alaafia ati nípò lori dípò ti awọn miran ninu adura. Ki o le a ma wá lati ṣe wa apakan ninu kiko alafia ibi ti o wa ni ìja ati ki o rán soke wa äb adura fun elomiran, pipe lori Baba wa lati ran wa.

adura

Eyin Oluwa, o ṣeun fun awon bi St. Lawrence ti o nípò lori wa dípò ki o si duna fun awọn daradara-kookan ti wa orilẹ-ede, ìdílé wa, aye wa. A beere wipe St. Lawrence tesiwaju lati intercede fun wa ati ki o ran wa lati gbe aye wa ni alafia ati isokan. Amin.

Miiran eniyan mimo A ranti Today

St. Sylvester (1267), Abbot, ajeriku

St. Peter of Alexandria (311), Bishop, ajeriku

St. Leonard of Port Maurice (1751), alufa, ISAA ti Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit alakobere, ISAA of Pẹpẹ Boys

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence wazalwa ngo 1128 njengoba iNdodana Murtagh, induna Murrays, eduze Kildare, Ireland. Esengumfana, wayiswa kalowo by zahlasela iNkosi Dermot McMurrogh of Leinster, kodwa kwaba zanikeza uMbhishobhi Glendalough ngemva kweminyaka emibili. Lawrence waba indela at Glendalough, yaqanjwa ngokuthi wesigodlo ngo 1153, kanti ngo-1161, yaqanjwa ngokuthi Archbishop of Dublin.

Yena wenza izinguquko phakathi kwabefundisi, upgraded ubukhulu abefundisi amasha, futhi eziphoqelelwe ukuzithiba on canons yakhe. Lapho ukuvukela ababecindezela Dermot McMurrogh Ireland, inkosi wafuna usizo iNkosi uHenry II waseNgilandi, ngubani wathumela ibutho yabakhulu lakhe eliholwa Richard de Clare, Earl of Pembroke. Wafikela Ireland ngo 1170 wahamba Dublin. Nakuba Lawrence kwaba sizongena naye, amadoda Dermot sika nababesizana wadlwengulwa baphanga leli dolobha. Lapho Dermot kungazelelwe wafa, Pembroke wathi King of Leinster njengoba umyeni indodakazi Dermot sika Eva (umshana Lawrence), kodwa wabizwa ukuba eNgilandi ngo-Henry. Ngaphambi Pembroke bakwazi ukubuyela, lo Irish zimunye ngemuva Rory O’Connor, futhi Earl abavale ngokwakhe e Dublin njengoba amabutho Irish ehlaselwa. Nakuba Lawrence wayezama ukwenza settlement, Pembroke kungazelelwe wahlaselwa futhi unqobe ukunqoba ezingalindelekile.

Henry ngokwakhe waya e-Ireland 1171, wathola le ukuzithoba iningi lezikhulu Irish, futhi ekuqaleni “”izinkinga”” phakathi Ireland naseNgilandi waqala. Ngo 1172, isigungu sabefundisi Lawrence ahlangana Cashel, ukuqinisekisile ukuthi inkunzi uPapa Adrian IV ephoqelela ifomu yesiNgisi izimfundiso on Ireland. Lawrence wasamukela izinqumo lapho uPapa Alexander II babaqinisa. Ngo 1175, yena waya eNgilandi ukuze kuxoxiswane umnqophiso phakathi uHenry Rory O’Connor, futhi uhlaselwe ngesikhathi evakashele Shrine of Thomas Becket. Waba khona General Lateran Council eRoma 1179, futhi wamiswa njengombonisi inxusa likapapa Ireland. Endleleni yakhe ebuyela ekhaya wayeka off eNgilandi ukuqhuba lezi zingxoxo eminye egameni Rory O’Connor, futhi okwakwenqatshelwe ukubuyela Ireland Henry. Waya ukuvakashela Henry laseNormandy futhi got isinqumo emuva, kodwa wafa sekubuywa Ireland. Wayengene abagcotshwa ngo 1225.

Njengoba nje St Lawrence wachitha isikhathi sakhe esiningi interceding futhi sizongena, nathi, zibizwa ngokuthi ukuxoxisana ukuthula anxusele abanye ngomthandazo. Kwangathi njalo singafuna ukujabulisa sifeze ingxenye yethu ekuletheni ukuthula lapho kukhona ukuxabana futhi ukuthumela imithandazo yethu intercessory abanye, ababiza uBaba wethu ukuze usisize.

Umthandazo

Babe lotsandzekako, ngiyabonga kulabo St Lawrence ngubani khulumela ithu behalf futhi ukucela inhlalakahle wezwe lakithi, imindeni yethu, ukuphila kwethu nawe. Sikucela ukuthi St Lawrence bayaqhubeka asilamulele futhi usisize ukuba siphile ngokuthula nokuzwana. Amen.

Izincwajana zemininingwane Saints Sikhumbula Namuhla

St Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St Peter wase-Aleksandriya (311), Bishop, Martyr

St Leonard of Port Maurice (1751), umPristi, Patron of Missions Parish

St John Berchmans (1621), ongumJesuit novice, Patron altare Boys