St. Lawrence O’Toole

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence was born in 1128 as a Son of Murtagh, chief of the Murrays, near Kildare, Ireland. As a boy, he was taken hostage by the raiding King Dermot McMurrogh of Leinster, but was turned over to the Bishop of Glendalough after two years. Lawrence became a monk at Glendalough, was named abbot in 1153, and in 1161, was named Archbishop of Dublin.

He instituted reforms among the clergy, upgraded the caliber of new clerics, and imposed strict discipline on his canons. When a revolt drove Dermot McMurrogh from Ireland, the king sought the help of King Henry II of England, who dispatched an army of his nobles headed by Richard de Clare, Earl of Pembroke. He landed in Ireland in 1170 and marched on Dublin. While Lawrence was negotiating with him, Dermot’s men and allies raped and looted the city. When Dermot suddenly died, Pembroke declared himself King of Leinster as the husband of Dermot’s daughter Eva (Lawrence’s niece), but was recalled to England by Henry. Before Pembroke could return, the Irish united behind Rory O’Connor, and the earl barricaded himself in Dublin as the Irish forces attacked. While Lawrence was trying to effect a settlement, Pembroke suddenly attacked and won an unexpected victory.

Henry himself then went to Ireland in 1171, received the submission of most of the Irish chieftains, and the beginning of the “troubles” between Ireland and England began. In 1172, a synod Lawrence convened at Cashel confirmed a bull of Pope Adrian IV imposing the English form of the liturgy on Ireland. Lawrence accepted the decrees when Pope Alexander II confirmed them. In 1175, he went to England to negotiate a treaty between Henry and Rory O’Connor, and was attacked while visiting the Shrine of Thomas Becket. He attended the General Lateran Council in Rome in 1179, and was appointed papal legate to Ireland. On his way home he stopped off in England to conduct further negotiations on behalf of Rory O’Connor, and was forbidden to return to Ireland by Henry. He went to visit Henry in Normandy and got the decision reversed, but then died on the return trip to Ireland. He was canonized in 1225.

Just as St. Lawrence spent much of his time interceding and negotiating, we too, are called to negotiate for peace and intercede on behalf of others in prayer. May we always seek to do our part in bringing peace where there is strife and sending up our intercessory prayers for others, calling on our Father to help us.

Prayer

Dear Lord, thank you for those like St. Lawrence who intercede on our behalf and negotiate for the well-being of our country, our families, our lives. We ask that St. Lawrence continue to intercede for us and help us to live our lives in peace and harmony. Amen.

Other Saints We remember Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Martyr

St. Peter of Alexandria (311), Bishop, Martyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Patron of Parish Missions

St. John Berchmans (1621), Jesuit novice, Patron of Altar Boys

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


San Lawrenz O’Toole
Lawrence twieled fl 1128 bħala Iben ta Murtagh, kap ta ‘l-Murrays, ħdejn Kildare, l-Irlanda. Bħala tifel, kien meħuda ostaġġ minn l Raiding Re Dermot McMurrogh tal Leinster, iżda kien mdawwar fuq il-Isqof ta ‘Glendalough wara sentejn. Lawrence saret monk fil Glendalough, kien imsemmi Abbati fl-1153, u b’mod 1161, kien imsemmi Arċisqof ta ‘Dublin.

Huwa istitwiti riformi fost il-kleru, imtejba l-kalibru tal clerics ġodda, u imponiet dixxiplina stretta fuq kanoni tiegħu. Meta rewwixta saq Dermot McMurrogh mill-Irlanda, il-king talbet l-għajnuna ta ‘Re Henry II tal-Ingilterra, li mibgħuta armata ta’ nobles tiegħu immexxi minn Richard de Clare, Earl of Pembroke. Huwa żbarkat fl-Irlanda 1170 u marched dwar Dublin. Filwaqt Lawrence kien jinnegozja miegħu, l-irġiel u l-alleati Dermot tal stuprati u looted-belt. Meta Dermot f’daqqa miet, Pembroke iddikjara ruħu Re tal Leinster bħala l-raġel ta ‘bint Dermot tal Eva (neputija Lawrence), iżda kien fakkar li l-Ingilterra minn Henry. Qabel Pembroke jista ‘ritorn, il Irlandiża magħquda wara Rory O’Connor, u l EARL barricaded innifsu f’Dublin bħala l-forzi Irlandiżi attakkati. Filwaqt Lawrence kien qed jipprova jagħmel ftehim, Pembroke f’daqqa waħda attakkat u rebaħ rebħa mhux mistennija.

Henry ruħu mbagħad marru għall-Irlanda fl 1171, li waslet il-preżentazzjoni tal-maġġoranza tal-chieftains Irlandiżi, u l-bidu tal- “”problemi”” bejn l-Irlanda u l-Ingilterra beda. Fi 1172, li Sinodu Lawrence jissejħu fuq Cashel kkonfermaw barri tal-Papa Adrian IV timponi l-forma Ingliża ta ‘l-liturġija lill-Irlanda. Lawrence aċċettata d-digrieti meta Papa Alessandru II kkonfermatha. Fl 1,175, huwa mar l-Ingilterra biex tinnegozja trattat bejn Henry u Rory O’Connor, u kien attakkat waqt li jżuru l-shrine ta ‘Thomas Becket. Huwa attenda l-Kunsill Lateran Ġenerali f’Ruma fl 1179, u kien maħtur legate papali għall-Irlanda. Fuq mod dar tiegħu hu waqaf off fl-Ingilterra li jitwettqu aktar negozjati f’isem Rory O’Connor, u ġie pprojbit milli jirritornaw għall-Irlanda minn Henry. Huwa kompla biex iżuru Henry fin-Normandija u ltqajna-deċiżjoni maqluba, iżda mbagħad miet fuq il-vjaġġ tar-ritorn lejn l-Irlanda. Hu kien canonized fil 1,225.

Hekk kif San Lawrenz jintefqu ħafna mill-ħin tiegħu interceding u jinnegozja, aħna wisq, huma msejħa biex tinnegozja għall-paċi u nintercedi għan-nom ta ‘ħaddieħor fil talb. Mejju aħna dejjem tfittex li jagħmlu l-parti tagħna fil-ksib tal-paċi fejn hemm konflitti u jibgħat l talb intercessory tagħna għall-oħrajn, li ssejjaħ lill-Missier tagħna biex tgħinna.

talb

Għażiż Mulej, nirringrazzjak għal dawk simili San Lawrenz li nintercedi għan-nom tagħna u tinnegozja għall-benesseri tal-pajjiż tagħna, il-familji tagħna, ħajjitna. Aħna nitolbu li San Lawrenz tkompli jinterveni għalina u tgħinna biex jgħixu ħajja tagħna fil-paċi u l-armonija. Amen.

Qaddisin oħra aħna niftakru Illum

St Sylvester (1267), Abbati, Martri

San Pietru ta ‘Lixandra (311), Isqof, Martri

St Leonard tal-Port Maurice (1751), Kappillan, Patrun tal-Missjonijiet Parrokkjali

San Ġwann Berchmans (1621), novizzi Ġiżwita, Patrun ta Abbatini

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence is gebore in 1128 as ‘n Seun van Murtagh, hoof van die Murrays, naby Kildare, Ierland. As seun het hy gyselaar geneem deur die stroop King Dermot McMurrogh van Leinster, maar is van die hand na die biskop van Glendalough na twee jaar. Lawrence het ‘n monnik by Glendalough, is aangewys as abt in 1153, en in 1161, is vernoem aartsbiskop van Dublin.