St. Lawrence O’Toole

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —St. Lawrence O’Toole


St. Lawrence O’Toole
Lawrence was born in 1128 as a Son of Mur­tagh, chief of the Mur­rays, near Kil­dare, Ire­land. As a boy, he was taken host­age by the raid­ing King Dermot McMur­rogh of Lein­ster, but was turned over to the Bish­op of Glend­alough after two years. Lawrence became a monk at Glend­alough, was named abbot in 1153, and in 1161, was named Arch­bish­op of Dub­lin.

He insti­tuted reforms among the clergy, upgraded the caliber of new cler­ics, and imposed strict dis­cip­line on his can­ons. When a revolt drove Dermot McMur­rogh from Ire­land, the king sought the help of King Henry II of England, who dis­patched an army of his nobles headed by Richard de Clare, Earl of Pem­broke. He landed in Ire­land in 1170 and marched on Dub­lin. While Lawrence was nego­ti­at­ing with him, Dermot’s men and allies raped and looted the city. When Dermot sud­denly died, Pem­broke declared him­self King of Lein­ster as the hus­band of Dermot’s daugh­ter Eva (Lawrence’s niece), but was recalled to England by Henry. Before Pem­broke could return, the Irish united behind Rory O’Connor, and the earl bar­ri­caded him­self in Dub­lin as the Irish forces attacked. While Lawrence was try­ing to effect a set­tle­ment, Pem­broke sud­denly attacked and won an unex­pec­ted vic­tory.

Henry him­self then went to Ire­land in 1171, received the sub­mis­sion of most of the Irish chief­tains, and the begin­ning of the troubles” between Ire­land and England began. In 1172, a syn­od Lawrence con­vened at Cashel con­firmed a bull of Pope Adri­an IV impos­ing the Eng­lish form of the liturgy on Ire­land. Lawrence accep­ted the decrees when Pope Alex­an­der II con­firmed them. In 1175, he went to England to nego­ti­ate a treaty between Henry and Rory O’Connor, and was attacked while vis­it­ing the Shrine of Thomas Beck­et. He atten­ded the Gen­er­al Lat­er­an Coun­cil in Rome in 1179, and was appoin­ted pap­al leg­ate to Ire­land. On his way home he stopped off in England to con­duct fur­ther nego­ti­ations on behalf of Rory O’Connor, and was for­bid­den to return to Ire­land by Henry. He went to vis­it Henry in Nor­mandy and got the decision reversed, but then died on the return trip to Ire­land. He was can­on­ized in 1225.

Just as St. Lawrence spent much of his time inter­ced­ing and nego­ti­at­ing, we too, are called to nego­ti­ate for peace and inter­cede on behalf of oth­ers in pray­er. May we always seek to do our part in bring­ing peace where there is strife and send­ing up our inter­cess­ory pray­ers for oth­ers, call­ing on our Father to help us.

Pray­er

Dear Lord, thank you for those like St. Lawrence who inter­cede on our behalf and nego­ti­ate for the well-being of our coun­try, our fam­il­ies, our lives. We ask that St. Lawrence con­tin­ue to inter­cede for us and help us to live our lives in peace and har­mony. Amen.

Oth­er Saints We remem­ber Today

St. Sylvester (1267), Abbot, Mar­tyr

St. Peter of Alex­an­dria (311), Bish­op, Mar­tyr

St. Leonard of Port Maurice (1751), Priest, Pat­ron of Par­ish Mis­sions

St. John Berch­mans (1621), Jesuit novice, Pat­ron of Altar Boys

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

St. Lawrence O’Toole


San Lawrenz O’Toole
Lawrence twieled fl 1128 bħala Iben ta Mur­tagh, kap ta l-Mur­rays, ħde­jn Kil­dare, l-Irlanda. Bħala tifel, kien meħuda ostaġġ minn l Raid­ing Re Dermot McMur­rogh tal Lein­ster, iżda kien mdawwar fuq il-Isqof ta Glend­alough wara sen­te­jn. Lawrence saret monk fil Glend­alough, kien imsem­mi Abbati fl-1153, u b’mod 1161, kien imsem­mi Arċisqof ta Dub­lin.

Huwa istit­witi riformi fost il-kleru, imte­jba l-kal­ib­ru tal cler­ics ġod­da, u imponiet dixxip­lina stretta fuq kan­oni tiegħu. Meta rewwix­ta saq Dermot McMur­rogh mill-Irlanda, il-king tal­bet l-għa­jnuna ta Re Henry II tal-Ingil­ter­ra, li mibgħuta armata ta’ nobles tiegħu immexxi minn Richard de Clare, Earl of Pem­broke. Huwa żbarkat fl-Irlanda 1170 u marched dwar Dub­lin. Fil­waqt Lawrence kien jin­negoz­ja miegħu, l-irġiel u l-alleati Dermot tal stuprati u looted-belt. Meta Dermot f’daqqa miet, Pem­broke iddikjara ruħu Re tal Lein­ster bħala l-raġel ta bint Dermot tal Eva (neputi­ja Lawrence), iżda kien fakkar li l-Ingil­ter­ra minn Henry. Qabel Pem­broke jista ritorn, il Irland­iża magħquda wara Rory O’Connor, u l EARL bar­ri­caded innif­su f’Dublin bħala l-forzi Irland­iżi attakkati. Fil­waqt Lawrence kien qed jip­prova jagħmel fte­him, Pem­broke f’daqqa waħda attakkat u rebaħ rebħa mhux mis­ten­ni­ja.

Henry ruħu mbagħad mar­ru għall-Irlanda fl 1171, li was­let il-preżentazz­joni tal-maġġor­an­za tal-chief­tains Irland­iżi, u l-bidu tal- ““prob­lemi”” bejn l-Irlanda u l-Ingil­ter­ra beda. Fi 1172, li Sinodu Lawrence jis­se­jħu fuq Cashel kkon­fer­maw bar­ri tal-Papa Adri­an IV tim­poni l-forma Ingliża ta l-liturġi­ja lill-Irlanda. Lawrence aċċettata d-digri­eti meta Papa Aless­andru II kkon­fer­matha. Fl 1,175, huwa mar l-Ingil­ter­ra biex tin­negoz­ja trat­tat bejn Henry u Rory O’Connor, u kien attakkat waqt li jżuru l-shrine ta Thomas Beck­et. Huwa attenda l-Kun­sill Lat­er­an Ġen­er­ali f’Ruma fl 1179, u kien maħtur leg­ate pap­ali għall-Irlanda. Fuq mod dar tiegħu hu waqaf off fl-Ingil­ter­ra li jit­wettqu aktar negoz­jati f’isem Rory O’Connor, u ġie ppro­jbit mil­li jir­rit­or­naw għall-Irlanda minn Henry. Huwa kom­pla biex iżuru Henry fin-Nor­mandi­ja u ltqa­jna-deċiż­joni maqluba, iżda mbagħad miet fuq il-vjaġġ tar-ritorn lejn l-Irlanda. Hu kien can­on­ized fil 1,225.

Hekk kif San Lawrenz jin­te­fqu ħafna mill-ħin tiegħu inter­ced­ing u jin­negoz­ja, aħna wisq, huma mse­jħa biex tin­negoz­ja għall-paċi u nin­ter­cedi għan-nom ta ħad­dieħor fil talb. Mejju aħna dejjem tfit­tex li jagħm­lu l-parti tagħna fil-ksib tal-paċi fejn hemm kon­flit­ti u jibgħat l talb inter­cess­ory tagħna għall-oħra­jn, li sse­j­jaħ lill-Mis­si­er tagħna biex tgħin­na.

talb

Għażiż Mulej, nir­rin­grazzjak għal dawk simili San Lawrenz li nin­ter­cedi għan-nom tagħna u tin­negoz­ja għall-benes­seri tal-pajjiż tagħna, il-familji tagħna, ħajjit­na. Aħna nit­ol­bu li San Lawrenz tkom­pli jin­ter­veni għal­ina u tgħin­na biex jgħixu ħaj­ja tagħna fil-paċi u l-armon­i­ja. Amen.

Qad­dis­in oħra aħna nif­tak­ru Illum

St Sylvester (1267), Abbati, Martri

San Pietru ta Lix­an­dra (311), Isqof, Martri

St Leonard tal-Port Maurice (1751), Kappil­lan, Patrun tal-Mis­s­jon­iji­et Par­rokkjali

San Ġwann Berch­mans (1621), novizzi Ġiżwita, Patrun ta Abbat­ini

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

St. Lawrence O’Toole


St Lawrence O’Toole
Lawrence is gebore in 1128 as n Seun van Mur­tagh, hoof van die Mur­rays, naby Kil­dare, Ier­land. As seun het hy gyse­laar gen­eem deur die stroop King Dermot McMur­rogh van Lein­ster, maar is van die hand na die biskop van Glend­alough na twee jaar. Lawrence het n mon­nik by Glend­alough, is aangewys as abt in 1153, en in 1161, is ver­noem aarts­biskop van Dub­lin.