Static

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Static
Value Field
Click this list to pick a database field that provides the prompt values for your parameter field.
Description Field
Click this list to pick a database field that provides the descriptions for the values in your parameter field. For example, if you choose Employee ID as your value, you might choose Employee Name as a description so that your users are able to identify ID numbers by the associated name.
Insert
Click this button to manually add a new value to the end of the Value list that appears under the Insert button.
Delete
Click this button to delete the value that you have selected in the Value list that appears under the Delete button.
Move Up
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a higher position in the list.
Move Down
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a lower position in the list.
Actions
Click this button to see these options:
Append all database values
Use this option to load the values from the database field that you selected in Value Field. Crystal Reports adds the values to the list below the Options button. If you have specified a database field for descriptions, the descriptions are added at the same time.
Note: This option is available only if you have selected a Value Field.
Clear
Use this option to clear any values and descriptions that appear in the list below the Options button.
Import
Use this option to import a static list of values to the list below the Options button. The Open dialog box appears so you can search for a text file that contains the values to import.
Export
Use this option to export the list of values below the Options button to a text file. The Save As dialog box appears so you can enter a name and choose a location for your file.
Value
This list contains static prompt values that you have imported, loaded from a database field, or entered manually. To add values manually, click the cell that contains the phrase “”Click here to add item,”” and type the value that you want; press Enter to move to the next cell to type another value.
Tip: You can also use the Insert button to add values to this list.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Value; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Description
This list contains static prompt descriptions that you have imported or loaded from a database field. You cannot add descriptions manually.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Description; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Continue to the next area by clicking Options area.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
statiku
valur Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi l-valuri pront għall-qasam parametru tiegħek.
deskrizzjoni Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi d-deskrizzjonijiet għall-valuri fil-qasam parametru tiegħek. Per eżempju, jekk inti tagħżel Impjegat ID bħala valur tiegħek, inti tista ‘tagħżel Impjegat Isem deskrizzjoni sabiex l-utenti tiegħek huma kapaċi li jidentifikaw ID numri bl-isem assoċjat.
daħħal
Ikklikkja din il-buttuna li manwalment żid valur il-ġdid sa l-aħħar tal-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Daħħal.
Ħassar
Ikklikkja din il-buttuna li jitħassar il-valur li inti għazilt fil-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Ħassar.
Nimxu Up
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni ogħla fil-lista.
Nimxu Down
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni aktar baxx fil-lista.
azzjonijiet
Ikklikkja din il-buttuna biex tara dawn l-għażliet:
Ehmeż valuri kollha tad-database
Uża din l-għażla biex jgħabbi l-valuri mill-qasam database li inti magħżula fil Valur Qasam. Rapporti Crystal żżid il-valuri fil-lista taħt il-buttuna Options. Jekk għandek speċifikati qasam database għal deskrizzjonijiet, id-deskrizzjonijiet huma miżjuda fl-istess ħin.
Nota: Din l-għażla hija disponibbli biss jekk inti għazilt a Qasam Valur.
ċar
Uża din l-għażla biex ċara ebda valur u deskrizzjonijiet li jidhru fil-lista taħt il-buttuna Options.
importazzjoni
Uża din l-għażla għall-importazzjoni lista statika ta ‘valuri għal-lista taħt il-buttuna Options. Il-kaxxa dialog Miftuħ jidher sabiex inti tista ‘tfittex għal fajl test li fih il-valuri għall-importazzjoni.
esportazzjoni
Uża din l-għażla tkun esportata l-lista ta ‘valuri taħt il-buttuna Għażliet li fajl test. Il-kaxxa Save As dialog tidher sabiex inti tista ‘tidħol l-isem u jagħżlu post għal fajl tiegħek.
valur
Din il-lista għandha valuri pront statiku li għandek importati, mgħobbija minn qasam database, jew imdaħħla manwalment. Biex iżżid valuri manwalment, ikklikkja l-ċellola li fiha l-frażi “”Ikklikkja hawn biex żid il-punt,”” u t-tip tal-valur li inti tixtieq; -istampa Ikteb biex jimxu lejn l-ċellula li jmiss għat-tip b’valur ieħor.
Tip: Tista ‘wkoll tuża l-buttuna Daħħal biex iżżid valuri għal din il-lista.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-valur kelma; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
deskrizzjoni
Din il-lista fiha deskrizzjonijiet pront statiku li inti importaw jew mgħobbija minn qasam database. Inti ma jistgħux iżidu deskrizzjonijiet manwalment.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-kelma Deskrizzjoni; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
Kompli għall-qasam li jmiss billi tikklikkja żona Għażliet.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
statiese
waarde Veld
Klik op hierdie lys ‘n databasis veld wat die vraag waardes bied vir jou parameter veld pluk.
beskrywing Veld
Klik op hierdie lys ‘n databasis veld wat die beskrywings maak voorsiening vir die waardes in jou parameter veld pluk. Byvoorbeeld, as jy kies Werknemer ID as u waarde, kan jy kies Werknemer Naam as ‘n beskrywing sodat jou gebruikers in staat is om ID-nommers te identifiseer deur die gepaardgaande naam.
Voeg in
Kliek hierdie knoppie na die hand van ‘n nuwe waarde toe te voeg tot die einde van die lys waarde wat onder die knoppie Voeg verskyn.
verwyder
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die lys waarde wat onder die Uitvee knoppie verskyn het gekies verwyder.
Skuif op
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om ‘n hoër posisie in die lys te skuif.
Af beweeg
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om ‘n laer posisie in die lys te skuif.
aksies
Kliek hierdie knoppie na hierdie opsies te sien:
Voeg al databasis waardes
Gebruik hierdie opsie om die waardes van die databasis veld wat jy in Waarde Veld gekies laai. Crystal Reports voeg die waardes van die lys hieronder op die knoppie opsies. As jy ‘n databasis veld vir beskrywings verskaf het, is die beskrywings bygevoeg terselfdertyd.
Let wel: Hierdie opsie is slegs beskikbaar as jy ‘n Waarde Veld gekies.
duidelik
Gebruik hierdie opsie om enige waardes en beskrywings wat in die lys hieronder op die knoppie Opsies verskyn skoon te maak.
invoer
Gebruik hierdie opsie om ‘n statiese lys van waardes in te voer om die lys hieronder op die knoppie opsies. Die Open dialoog verskyn sodat jy kan soek vir ‘n tekslêer wat die waardes bevat om in te voer.
uitvoer
Gebruik hierdie opsie om die lys van waardes onder die knoppie opsies uit te voer na ‘n tekslêer. Die dialoog Stoor as word vertoon, sodat jy kan ‘n naam en kies ‘n plek vir jou lêer.
waarde
Hierdie lys bevat statiese vinnige waardes wat jy met die hand ingevoer, gelaai uit ‘n databasis veld, of geloop. Om waardes met die hand te voeg, kliek op die sel wat die frase bevat “”Klik hier om by te voeg item,”” en tik die waarde wat jy wil; druk Enter om te skuif na die volgende sel na ‘n ander waarde tik.
Wenk: Jy kan ook gebruik om die knoppie Voeg waardes toe te voeg tot die lys.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord Waarde bevat; Klik een keer om uit te sorteer in stygende volgorde en twee keer uit te sorteer in dalende volgorde.
beskrywing
Hierdie lys bevat statiese vinnige beskrywings wat jy ingevoer of gelaai uit ‘n databasis veld. Jy kan met die hand nie beskrywings by te voeg.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord beskrywing bevat; Klik een keer om uit te sorteer in stygende volgorde en twee keer uit te sorteer in dalende volgorde.
Gaan voort na die volgende gebied deur te kliek Options gebied.
————————————————– ——————————