Static

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Stat­ic
Value Field
Click this list to pick a data­base field that provides the prompt val­ues for your para­met­er field.
Descrip­tion Field
Click this list to pick a data­base field that provides the descrip­tions for the val­ues in your para­met­er field. For example, if you choose Employ­ee ID as your value, you might choose Employ­ee Name as a descrip­tion so that your users are able to identi­fy ID num­bers by the asso­ci­ated name.
Insert
Click this but­ton to manu­ally add a new value to the end of the Value list that appears under the Insert but­ton.
Delete
Click this but­ton to delete the value that you have selec­ted in the Value list that appears under the Delete but­ton.
Move Up
Click this but­ton to move the value that you have selec­ted in the Value list to a higher pos­i­tion in the list.
Move Down
Click this but­ton to move the value that you have selec­ted in the Value list to a lower pos­i­tion in the list.
Actions
Click this but­ton to see these options:
Append all data­base val­ues
Use this option to load the val­ues from the data­base field that you selec­ted in Value Field. Crys­tal Reports adds the val­ues to the list below the Options but­ton. If you have spe­cified a data­base field for descrip­tions, the descrip­tions are added at the same time.
Note: This option is avail­able only if you have selec­ted a Value Field.
Clear
Use this option to clear any val­ues and descrip­tions that appear in the list below the Options but­ton.
Import
Use this option to import a stat­ic list of val­ues to the list below the Options but­ton. The Open dia­log box appears so you can search for a text file that con­tains the val­ues to import.
Export
Use this option to export the list of val­ues below the Options but­ton to a text file. The Save As dia­log box appears so you can enter a name and choose a loc­a­tion for your file.
Value
This list con­tains stat­ic prompt val­ues that you have impor­ted, loaded from a data­base field, or entered manu­ally. To add val­ues manu­ally, click the cell that con­tains the phrase ““Click here to add item,”” and type the value that you want; press Enter to move to the next cell to type another value.
Tip: You can also use the Insert but­ton to add val­ues to this list.
You can sort the val­ues in this list by click­ing the head­er that con­tains the word Value; click once to sort in ascend­ing order and twice to sort in des­cend­ing order.
Descrip­tion
This list con­tains stat­ic prompt descrip­tions that you have impor­ted or loaded from a data­base field. You can­not add descrip­tions manu­ally.
You can sort the val­ues in this list by click­ing the head­er that con­tains the word Descrip­tion; click once to sort in ascend­ing order and twice to sort in des­cend­ing order.
Con­tin­ue to the next area by click­ing Options area.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
statiku
valur Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam data­base li jip­provdi l-valuri pront għall-qasam para­metru tiegħek.
deskrizz­joni Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam data­base li jip­provdi d-deskrizz­jon­iji­et għall-valuri fil-qasam para­metru tiegħek. Per eżem­pju, jekk inti tagħżel Impjeg­at ID bħala valur tiegħek, inti tista tagħżel Impjeg­at Isem deskrizz­joni sabiex l-utenti tiegħek huma kapaċi li jiden­ti­fikaw ID num­ri bl-isem assoċ­jat.
daħħal
Ikklikkja din il-but­tuna li man­wal­ment żid valur il-ġdid sa l-aħħar tal-lista Valur li tid­her taħt il-but­tuna Daħħal.
Ħas­sar
Ikklikkja din il-but­tuna li jitħas­sar il-valur li inti għazilt fil-lista Valur li tid­her taħt il-but­tuna Ħas­sar.
Nim­xu Up
Ikklikkja din il-but­tuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizz­joni ogħla fil-lista.
Nim­xu Down
Ikklikkja din il-but­tuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizz­joni aktar baxx fil-lista.
azz­jon­iji­et
Ikklikkja din il-but­tuna biex tara dawn l-għażli­et:
Ehmeż valuri koll­ha tad-data­base
Uża din l-għażla biex jgħab­bi l-valuri mill-qasam data­base li inti magħżu­la fil Valur Qasam. Rap­porti Crys­tal żżid il-valuri fil-lista taħt il-but­tuna Options. Jekk għandek speċi­fikati qasam data­base għal deskrizz­jon­iji­et, id-deskrizz­jon­iji­et huma miżjuda fl-istess ħin.
Nota: Din l-għażla hija dispon­ib­bli biss jekk inti għazilt a Qasam Valur.
ċar
Uża din l-għażla biex ċara ebda valur u deskrizz­jon­iji­et li jidhru fil-lista taħt il-but­tuna Options.
importazz­joni
Uża din l-għażla għall-importazz­joni lista statika ta valuri għal-lista taħt il-but­tuna Options. Il-kaxxa dia­log Miftuħ jid­her sabiex inti tista tfit­tex għal fajl test li fih il-valuri għall-importazz­joni.
esportazz­joni
Uża din l-għażla tkun esport­ata l-lista ta valuri taħt il-but­tuna Għażli­et li fajl test. Il-kaxxa Save As dia­log tid­her sabiex inti tista tidħol l-isem u jagħżlu post għal fajl tiegħek.
valur
Din il-lista għand­ha valuri pront statiku li għandek import­ati, mgħob­bi­ja minn qasam data­base, jew imdaħħla man­wal­ment. Biex iżżid valuri man­wal­ment, ikklikkja l-ċel­lola li fiha l-frażi ““Ikklikkja hawn biex żid il-punt,”” u t-tip tal-valur li inti tix­tieq; -istam­pa Ikteb biex jimxu lejn l-ċel­lu­la li jmiss għat-tip b’valur ieħor.
Tip: Tista wkoll tuża l-but­tuna Daħħal biex iżżid valuri għal din il-lista.
Tista sort l-valuri f’din il-lista bil­li tikklikkja l-head­er li fiha l-valur kel­ma; ikklikkja dar­ba biex issolvi f’ordni axxendenti u darb­te­jn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
deskrizz­joni
Din il-lista fiha deskrizz­jon­iji­et pront statiku li inti importaw jew mgħob­bi­ja minn qasam data­base. Inti ma jist­għux iżidu deskrizz­jon­iji­et man­wal­ment.
Tista sort l-valuri f’din il-lista bil­li tikklikkja l-head­er li fiha l-kel­ma Deskrizz­joni; ikklikkja dar­ba biex issolvi f’ordni axxendenti u darb­te­jn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
Kom­pli għall-qasam li jmiss bil­li tikklikkja żona Għażli­et.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
statiese
waarde Veld
Klik op hierdie lys n data­bas­is veld wat die vraag waardes bied vir jou para­met­er veld pluk.
beskry­wing Veld
Klik op hierdie lys n data­bas­is veld wat die beskry­wings maak voor­si­en­ing vir die waardes in jou para­met­er veld pluk. Byvoor­beeld, as jy kies Werkne­mer ID as u waarde, kan jy kies Werkne­mer Naam as n beskry­wing sod­at jou gebruikers in staat is om ID-nom­mers te iden­ti­fiseer deur die gepaardgaande naam.
Voeg in
Kliek hierdie knop­pie na die hand van n nuwe waarde toe te voeg tot die einde van die lys waarde wat onder die knop­pie Voeg ver­skyn.
ver­wyder
Kliek hierdie knop­pie na die waarde wat jy in die lys waarde wat onder die Uitvee knop­pie ver­skyn het gekies ver­wyder.
Skuif op
Kliek hierdie knop­pie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om n hoër pos­is­ie in die lys te skuif.
Af beweeg
Kliek hierdie knop­pie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om n laer pos­is­ie in die lys te skuif.
aksies
Kliek hierdie knop­pie na hierdie opsies te sien:
Voeg al data­bas­is waardes
Gebruik hierdie opsie om die waardes van die data­bas­is veld wat jy in Waarde Veld gekies laai. Crys­tal Reports voeg die waardes van die lys hieron­der op die knop­pie opsies. As jy n data­bas­is veld vir beskry­wings ver­skaf het, is die beskry­wings byge­voeg ter­self­der­tyd.
Let wel: Hierdie opsie is slegs beskikbaar as jy n Waarde Veld gekies.
duide­lik
Gebruik hierdie opsie om enige waardes en beskry­wings wat in die lys hieron­der op die knop­pie Opsies ver­skyn skoon te maak.
invo­er
Gebruik hierdie opsie om n statiese lys van waardes in te voer om die lys hieron­der op die knop­pie opsies. Die Open dia­loog ver­skyn sod­at jy kan soek vir n tek­slêer wat die waardes bev­at om in te voer.
uit­vo­er
Gebruik hierdie opsie om die lys van waardes onder die knop­pie opsies uit te voer na n tek­slêer. Die dia­loog Stoor as word ver­toon, sod­at jy kan n naam en kies n plek vir jou lêer.
waarde
Hierdie lys bev­at statiese vin­nige waardes wat jy met die hand inge­vo­er, gelaai uit n data­bas­is veld, of geloop. Om waardes met die hand te voeg, kliek op die sel wat die frase bev­at ““Klik hier om by te voeg item,”” en tik die waarde wat jy wil; druk Enter om te skuif na die vol­gende sel na n ander waarde tik.
Wenk: Jy kan ook gebruik om die knop­pie Voeg waardes toe te voeg tot die lys.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord Waarde bev­at; Klik een keer om uit te sorteer in sty­gende vol­gorde en twee keer uit te sorteer in dal­ende vol­gorde.
beskry­wing
Hierdie lys bev­at statiese vin­nige beskry­wings wat jy inge­vo­er of gelaai uit n data­bas­is veld. Jy kan met die hand nie beskry­wings by te voeg.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord beskry­wing bev­at; Klik een keer om uit te sorteer in sty­gende vol­gorde en twee keer uit te sorteer in dal­ende vol­gorde.
Gaan voort na die vol­gende gebied deur te kliek Options gebied.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —