How subreport linking works

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
How sub­re­port link­ing works
When you link a sub­re­port to a primary report, the pro­gram cre­ates the link by using a para­met­er field.
When a sub­re­port link field is selec­ted, the pro­gram cre­ates:
A para­met­er field in the sub­re­port which is then used to retrieve val­ues passed to it by the primary report.
A record selec­tion for­mu­la for the sub­re­port using the para­met­er field.
The selec­tion for­mu­la lim­its the sub­re­port to those records in which the link field is equal to the para­met­er field value.
When the report is run, the pro­gram finds the first primary field record it needs and passes the value in the link field to the para­met­er field in the sub­re­port. The pro­gram then cre­ates the sub­re­port with record selec­tion based on the para­met­er field value. Here is an example:
You cre­ate a report that shows cus­tom­er data and a sub­re­port that shows order data and then you link the two reports using the Cus­tom­er ID field.
When you run the report, the pro­gram finds the first cus­tom­er record it needs and passes the Cus­tom­er ID value from that record to the sub­re­port para­met­er field.
The pro­gram runs the Orders sub­re­port. Since the sub­re­port selec­tion for­mu­la selects only those records in which the Cus­tom­er ID value is equal to the para­met­er field value, and since that para­met­er field value is equal to the Cus­tom­er ID in the first record in the primary report, the sub­re­port con­tains only those records that have the same cus­tom­er ID. Namely, those records that are orders for the first cus­tom­er.
When the sub­re­port is fin­ished, the pro­gram loc­ates the second record it needs in the primary report, prints the cus­tom­er data, and then passes this customer’s ID num­ber to the para­met­er field.
The pro­gram then runs a sub­re­port includ­ing only those order records for the second cus­tom­er.
The pro­cess con­tin­ues until the report is fin­ished.
All of this para­met­er field manip­u­la­tion takes place behind the scenes. You simply pick the fields that will link the primary report with the sub­re­port and the pro­gram does the rest. The val­ues are passed without the para­met­er field prompt­ing you for a value.
Note: If you have a linked sub­re­port and you click the Print Pre­view but­ton on the Stand­ard tool­bar (from the Sub­re­port Design tab), the pro­gram runs the sub­re­port on its own, without wait­ing to receive a para­met­er field value from the primary report and without eval­u­at­ing the tab text for­mu­la. In this case, the pro­gram dis­plays the Enter Para­met­er Val­ues dia­log box and prompts you for a value.
The value entered in the box is the value the pro­gram uses to run the sub­re­port.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Kif sub­re­port jgħaqq­du xogħliji­et
Meta inti link għal sub­re­port għal rap­port primar­ja, il-pro­gramm joħ­loq il-link bl-użu ta kamp para­metru.
Meta għalqa rab­ta sub­re­port hija magħżu­la, il-pro­gramm joħ­loq:
Qasam para­metru fir-sub­re­port li mbagħad jin­tuża sabiex tkun irkuprata valuri mgħod­di­ja lil­ha mir-rap­port primar­ja.
For­mu­la għażla rekord għall-sub­re­port-użu tal-qasam para­metru.
Il-for­mu­la għażla tillim­ita l sub­re­port għal dawk ir-rekords li fihom il-qasam link huwa ugwali għall-valur kamp para­metru.
Meta r-rap­port huwa mmexxi, il-pro­gramm isib l-ewwel rekord qasam primar­ju li teħtieġ u tgħad­di l-valur fil-qasam link għall-qasam para­metru fir-sub­re­port. Il-pro­gramm imbagħad joħ­loq il-sub­re­port b’għażla rekord ibbażat fuq il-valur grawnd para­metru. Hawn hu eżem­pju:
Inti toħ­loq rap­port li juri d-data tal-klijent u l-sub­re­port li turi d-data ord­ni u mbagħad inti link iż-żewġ rap­porti bl-użu mill-grawnd Klijent ID.
Meta inti tmexxi r-rap­port, il-pro­gramm isib l-ewwel rekord klijent teħtieġ u tgħad­di l-valur ID Klijent minn dak ir-rekord għall-qasam para­metru sub­re­port.
Il-pro­gramm jib­da l sub­re­port Ord­niji­et. Għaliex il-for­mu­la għażla sub­re­port jagħżel biss dawk ir-rekords li fiha l-valur tal-Klijent iden­tità hija ugwali għall-valur qasam para­metru, u peress li l-valur il-qasam il-para­metru huwa ugwali għall-ID Klijent fl-ewwel rekord fir-rap­port primar­ja, il sub­re­port fiha biss dawk ir-reġis­tri li għand­hom l-istess klijent ID. Jiġi­fieri, dawk ir-reġis­tri li huma ord­niji­et għall-ewwel klijent.
Meta l-sub­re­port huwa lest, il-pro­gramm jqiegħed it-tieni rekord jeħtieġ fir-rap­port primar­ja, prints id-data tal-klijent, u mbagħad tgħad­di num­ru ta ‘ID din l-klijent għall-qasam para­metru.
Il-pro­gramm imbagħad tmexxi sub­re­port inklużi biss dawk ir-reġis­tri ord­ni għat-tieni klijent.
Il-proċess ikom­pli sakemm ir-rap­port huwa lest.
Koll­ha ta dan manip­ulazz­joni qasam il-para­metru jseħħ wara l-kwinti. Inti sem­pliċi­ment pick-oqs­ma li se jgħaqq­du r-rap­port primar­ju mal-sub­re­port u l-pro­gramm ma l-bqi­ja. Il-valuri huma mgħod­di­ja mingħajr il-qasam para­metru suġġer­i­ment inti għal valur.
Nota: Jekk ikollok xi sub­re­port mar­bu­ta u tagħ­fas il-but­tuna Stam­pa Pre­view fuq il-tool­bar Istand­ard (mill-tab sub­re­port Disinn), il-pro­gramm jib­da l sub­re­port fuq tagħha stess, mingħajr ma jis­ten­na li jirċievi valur kamp para­metru mir-rap­port primar­ja u mingħajr eval­wazz­joni tal-for­mu­la test tab. F’dan il-każ, il-pro­gramm juri l Enter Para­metru Valuri dia­log kaxxa u tqan­qal inti għal valur.
Il-valur imdaħħal fil-kaxxa huwa l-valur tal-pro­gramm juża biex imexxu l-sub­re­port.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Hoe sub­re­port kop­pel werke
As jy n sub­re­port skakel na n primêre verslag, die pro­gram skep die skakel deur gebruik te maak van n para­met­er veld.
Wan­neer n sub­re­port skakel veld is gekies, die pro­gram skep:
A para­met­er veld in die sub­re­port wat dan gebruik word om waardes by die primêre verslag is dit verby te haal.
N Rekord­get­al keur­ings­for­mule vir die sub­re­port met behulp van die veld para­met­er.
Die keur­ings­for­mule beperk die sub­re­port om daardie rekords waar­in die skakel veld is gelyk aan die para­met­er veld waarde.
Wan­neer die verslag uit te voer, die pro­gram vind die eer­ste primêre veld rekord wat dit nodig het en gee die waarde in die skakel veld om die veld para­met­er in die sub­re­port. Die pro­gram skep dan die sub­re­port met rekord seleksie gebaseer op die para­met­er veld waarde. Hier is n voor­beeld:
Jy skep n verslag wat kliën­te data toon en n sub­re­port daardie vol­gorde data toon en dan skakel jy die twee verslae met behulp van die veld Cus­tom­er ID.
Wan­neer jy die verslag uit te voer, die pro­gram vind die eer­ste kliënt rekord wat dit nodig het en gee die kliënt ID waarde van daardie rekord in die veld sub­re­port para­met­er.
Die pro­gram strek die Bestellings sub­re­port. Sedert die sub­re­port keur­ings­for­mule kies slegs dié rekords waar­in die kliënt ID waarde is gelyk aan die para­met­er veld waarde, en sedert daardie para­met­er veld waarde gelyk aan die kliënt ID in die eer­ste rekord in die primêre verslag, die sub­re­port bev­at slegs daardie rekords wat die­s­elf­de kliënt ID. Naam­lik dié rekords wat bestellings vir die eer­ste kliënt.
Wan­neer die sub­re­port klaar is, die pro­gram gelokaliseer die tweede rekord wat dit nodig het in die primêre verslag, druk die kliënt data, en dan gaan hierdie kliënt ID-nom­mer na die veld para­met­er.
Die pro­gram loop dan n sub­re­port insluitend net die einde rekords vir die tweede kliënt.
Die proses gaan voort tot­dat die verslag is voltooi.
Al hierdie para­met­er veld manip­u­lasie plaas­vind agter die skerms. Jy kies een­voud­ig die velde wat die primêre verslag sal skakel met die sub­re­port en die pro­gram doen die res. Die waardes word ges­laag son­der die para­met­er veld waarna jy vir n waarde.
Let wel: As jy n verb­and sub­re­port en jy op die Druk­voor­skou knop­pie op die Stand­ard Tool­bar (vanaf die blad sub­re­port Design), die pro­gram loop die sub­re­port op sy eie, son­der om te wag vir n para­met­er veld waarde ontvang van die primêre verslag en son­der eval­u­er­ing van die blad teks for­mule. In hierdie geval, die pro­gram ver­toon die Tik para­met­erwaardes dia­loog en vra of jy vir n waarde.
Die waarde in die boks inge­vo­er is die waarde van die pro­gram maak gebruik van die sub­re­port hard­loop.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —