How subreport linking works

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
How subreport linking works
When you link a subreport to a primary report, the program creates the link by using a parameter field.
When a subreport link field is selected, the program creates:
A parameter field in the subreport which is then used to retrieve values passed to it by the primary report.
A record selection formula for the subreport using the parameter field.
The selection formula limits the subreport to those records in which the link field is equal to the parameter field value.
When the report is run, the program finds the first primary field record it needs and passes the value in the link field to the parameter field in the subreport. The program then creates the subreport with record selection based on the parameter field value. Here is an example:
You create a report that shows customer data and a subreport that shows order data and then you link the two reports using the Customer ID field.
When you run the report, the program finds the first customer record it needs and passes the Customer ID value from that record to the subreport parameter field.
The program runs the Orders subreport. Since the subreport selection formula selects only those records in which the Customer ID value is equal to the parameter field value, and since that parameter field value is equal to the Customer ID in the first record in the primary report, the subreport contains only those records that have the same customer ID. Namely, those records that are orders for the first customer.
When the subreport is finished, the program locates the second record it needs in the primary report, prints the customer data, and then passes this customer’s ID number to the parameter field.
The program then runs a subreport including only those order records for the second customer.
The process continues until the report is finished.
All of this parameter field manipulation takes place behind the scenes. You simply pick the fields that will link the primary report with the subreport and the program does the rest. The values are passed without the parameter field prompting you for a value.
Note: If you have a linked subreport and you click the Print Preview button on the Standard toolbar (from the Subreport Design tab), the program runs the subreport on its own, without waiting to receive a parameter field value from the primary report and without evaluating the tab text formula. In this case, the program displays the Enter Parameter Values dialog box and prompts you for a value.
The value entered in the box is the value the program uses to run the subreport.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Kif subreport jgħaqqdu xogħlijiet
Meta inti link għal subreport għal rapport primarja, il-programm joħloq il-link bl-użu ta kamp parametru.
Meta għalqa rabta subreport hija magħżula, il-programm joħloq:
Qasam parametru fir-subreport li mbagħad jintuża sabiex tkun irkuprata valuri mgħoddija lilha mir-rapport primarja.
Formula għażla rekord għall-subreport-użu tal-qasam parametru.
Il-formula għażla tillimita l subreport għal dawk ir-rekords li fihom il-qasam link huwa ugwali għall-valur kamp parametru.
Meta r-rapport huwa mmexxi, il-programm isib l-ewwel rekord qasam primarju li teħtieġ u tgħaddi l-valur fil-qasam link għall-qasam parametru fir-subreport. Il-programm imbagħad joħloq il-subreport b’għażla rekord ibbażat fuq il-valur grawnd parametru. Hawn hu eżempju:
Inti toħloq rapport li juri d-data tal-klijent u l-subreport li turi d-data ordni u mbagħad inti link iż-żewġ rapporti bl-użu mill-grawnd Klijent ID.
Meta inti tmexxi r-rapport, il-programm isib l-ewwel rekord klijent teħtieġ u tgħaddi l-valur ID Klijent minn dak ir-rekord għall-qasam parametru subreport.
Il-programm jibda l subreport Ordnijiet. Għaliex il-formula għażla subreport jagħżel biss dawk ir-rekords li fiha l-valur tal-Klijent identità hija ugwali għall-valur qasam parametru, u peress li l-valur il-qasam il-parametru huwa ugwali għall-ID Klijent fl-ewwel rekord fir-rapport primarja, il subreport fiha biss dawk ir-reġistri li għandhom l-istess klijent ID. Jiġifieri, dawk ir-reġistri li huma ordnijiet għall-ewwel klijent.
Meta l-subreport huwa lest, il-programm jqiegħed it-tieni rekord jeħtieġ fir-rapport primarja, prints id-data tal-klijent, u mbagħad tgħaddi numru ta ‘ID din l-klijent għall-qasam parametru.
Il-programm imbagħad tmexxi subreport inklużi biss dawk ir-reġistri ordni għat-tieni klijent.
Il-proċess ikompli sakemm ir-rapport huwa lest.
Kollha ta ‘dan manipulazzjoni qasam il-parametru jseħħ wara l-kwinti. Inti sempliċiment pick-oqsma li se jgħaqqdu r-rapport primarju mal-subreport u l-programm ma l-bqija. Il-valuri huma mgħoddija mingħajr il-qasam parametru suġġeriment inti għal valur.
Nota: Jekk ikollok xi subreport marbuta u tagħfas il-buttuna Stampa Preview fuq il-toolbar Istandard (mill-tab subreport Disinn), il-programm jibda l subreport fuq tagħha stess, mingħajr ma jistenna li jirċievi valur kamp parametru mir-rapport primarja u mingħajr evalwazzjoni tal-formula test tab. F’dan il-każ, il-programm juri l Enter Parametru Valuri dialog kaxxa u tqanqal inti għal valur.
Il-valur imdaħħal fil-kaxxa huwa l-valur tal-programm juża biex imexxu l-subreport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Hoe subreport koppel werke
As jy ‘n subreport skakel na ‘n primêre verslag, die program skep die skakel deur gebruik te maak van ‘n parameter veld.
Wanneer ‘n subreport skakel veld is gekies, die program skep:
A parameter veld in die subreport wat dan gebruik word om waardes by die primêre verslag is dit verby te haal.
‘N Rekordgetal keuringsformule vir die subreport met behulp van die veld parameter.
Die keuringsformule beperk die subreport om daardie rekords waarin die skakel veld is gelyk aan die parameter veld waarde.
Wanneer die verslag uit te voer, die program vind die eerste primêre veld rekord wat dit nodig het en gee die waarde in die skakel veld om die veld parameter in die subreport. Die program skep dan die subreport met rekord seleksie gebaseer op die parameter veld waarde. Hier is ‘n voorbeeld:
Jy skep ‘n verslag wat kliënte data toon en ‘n subreport daardie volgorde data toon en dan skakel jy die twee verslae met behulp van die veld Customer ID.
Wanneer jy die verslag uit te voer, die program vind die eerste kliënt rekord wat dit nodig het en gee die kliënt ID waarde van daardie rekord in die veld subreport parameter.
Die program strek die Bestellings subreport. Sedert die subreport keuringsformule kies slegs dié rekords waarin die kliënt ID waarde is gelyk aan die parameter veld waarde, en sedert daardie parameter veld waarde gelyk aan die kliënt ID in die eerste rekord in die primêre verslag, die subreport bevat slegs daardie rekords wat dieselfde kliënt ID. Naamlik dié rekords wat bestellings vir die eerste kliënt.
Wanneer die subreport klaar is, die program gelokaliseer die tweede rekord wat dit nodig het in die primêre verslag, druk die kliënt data, en dan gaan hierdie kliënt ID-nommer na die veld parameter.
Die program loop dan ‘n subreport insluitend net die einde rekords vir die tweede kliënt.
Die proses gaan voort totdat die verslag is voltooi.
Al hierdie parameter veld manipulasie plaasvind agter die skerms. Jy kies eenvoudig die velde wat die primêre verslag sal skakel met die subreport en die program doen die res. Die waardes word geslaag sonder die parameter veld waarna jy vir ‘n waarde.
Let wel: As jy ‘n verband subreport en jy op die Drukvoorskou knoppie op die Standard Toolbar (vanaf die blad subreport Design), die program loop die subreport op sy eie, sonder om te wag vir ‘n parameter veld waarde ontvang van die primêre verslag en sonder evaluering van die blad teks formule. In hierdie geval, die program vertoon die Tik parameterwaardes dialoog en vra of jy vir ‘n waarde.
Die waarde in die boks ingevoer is die waarde van die program maak gebruik van die subreport hardloop.
————————————————– ——————————