How subreport linking works

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
How subreport linking works
When you link a subreport to a primary report, the program creates the link by using a parameter field.
When a subreport link field is selected, the program creates:
A parameter field in the subreport which is then used to retrieve values passed to it by the primary report.
A record selection formula for the subreport using the parameter field.
The selection formula limits the subreport to those records in which the link field is equal to the parameter field value.
When the report is run, the program finds the first primary field record it needs and passes the value in the link field to the parameter field in the subreport. The program then creates the subreport with record selection based on the parameter field value. Here is an example:
You create a report that shows customer data and a subreport that shows order data and then you link the two reports using the Customer ID field.
When you run the report, the program finds the first customer record it needs and passes the Customer ID value from that record to the subreport parameter field.
The program runs the Orders subreport. Since the subreport selection formula selects only those records in which the Customer ID value is equal to the parameter field value, and since that parameter field value is equal to the Customer ID in the first record in the primary report, the subreport contains only those records that have the same customer ID. Namely, those records that are orders for the first customer.
When the subreport is finished, the program locates the second record it needs in the primary report, prints the customer data, and then passes this customer’s ID number to the parameter field.
The program then runs a subreport including only those order records for the second customer.
The process continues until the report is finished.
All of this parameter field manipulation takes place behind the scenes. You simply pick the fields that will link the primary report with the subreport and the program does the rest. The values are passed without the parameter field prompting you for a value.
Note: If you have a linked subreport and you click the Print Preview button on the Standard toolbar (from the Subreport Design tab), the program runs the subreport on its own, without waiting to receive a parameter field value from the primary report and without evaluating the tab text formula. In this case, the program displays the Enter Parameter Values dialog box and prompts you for a value.
The value entered in the box is the value the program uses to run the subreport.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Kif subreport jgħaqqdu xogħlijiet
Meta inti link għal subreport għal rapport primarja, il-programm joħloq il-link bl-użu ta kamp parametru.
Meta għalqa rabta subreport hija magħżula, il-programm joħloq:
Qasam parametru fir-subreport li mbagħad jintuża sabiex tkun irkuprata valuri mgħoddija lilha mir-rapport primarja.
Formula għażla rekord għall-subreport-użu tal-qasam parametru.
Il-formula għażla tillimita l subreport għal dawk ir-rekords li fihom il-qasam link huwa ugwali għall-valur kamp parametru.
Meta r-rapport huwa mmexxi, il-programm isib l-ewwel rekord qasam primarju li teħtieġ u tgħaddi l-valur fil-qasam link għall-qasam parametru fir-subreport. Il-programm imbagħad joħloq il-subreport b’għażla rekord ibbażat fuq il-valur grawnd parametru. Hawn hu eżempju:
Inti toħloq rapport li juri d-data tal-klijent u l-subreport li turi d-data ordni u mbagħad inti link iż-żewġ rapporti bl-użu mill-grawnd Klijent ID.
Meta inti tmexxi r-rapport, il-programm isib l-ewwel rekord klijent teħtieġ u tgħaddi l-valur ID Klijent minn dak ir-rekord għall-qasam parametru subreport.
Il-programm jibda l subreport Ordnijiet. Għaliex il-formula għażla subreport jagħżel biss dawk ir-rekords li fiha l-valur tal-Klijent identità hija ugwali għall-valur qasam parametru, u peress li l-valur il-qasam il-parametru huwa ugwali għall-ID Klijent fl-ewwel rekord fir-rapport primarja, il subreport fiha biss dawk ir-reġistri li għandhom l-istess klijent ID. Jiġifieri, dawk ir-reġistri li huma ordnijiet għall-ewwel klijent.
Meta l-subreport huwa lest, il-programm jqiegħed it-tieni rekord jeħtieġ fir-rapport primarja, prints id-data tal-klijent, u mbagħad tgħaddi numru ta ‘ID din l-klijent għall-qasam parametru.
Il-programm imbagħad tmexxi subreport inklużi biss dawk ir-reġistri ordni għat-tieni klijent.
Il-proċess ikompli sakemm ir-rapport huwa lest.
Kollha ta ‘dan manipulazzjoni qasam il-parametru jseħħ wara l-kwinti. Inti sempliċiment pick-oqsma li se jgħaqqdu r-rapport primarju mal-subreport u l-programm ma l-bqija. Il-valuri huma mgħoddija mingħajr il-qasam parametru suġġeriment inti għal valur.
Nota: Jekk ikollok xi subreport marbuta u tagħfas il-buttuna Stampa Preview fuq il-toolbar Istandard (mill-tab subreport Disinn), il-programm jibda l subreport fuq tagħha stess, mingħajr ma jistenna li jirċievi valur kamp parametru mir-rapport primarja u mingħajr evalwazzjoni tal-formula test tab. F’dan il-każ, il-programm juri l Enter Parametru Valuri dialog kaxxa u tqanqal inti għal valur.
Il-valur imdaħħal fil-kaxxa huwa l-valur tal-programm juża biex imexxu l-subreport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Hoe subreport koppel werke
As jy ‘n subreport skakel na ‘n primêre verslag, die program skep die skakel deur gebruik te maak van ‘n parameter veld.
Wanneer ‘n subreport skakel veld is gekies, die program skep:
A parameter veld in die subreport wat dan gebruik word om waardes by die primêre verslag is dit verby te haal.
‘N Rekordgetal keuringsformule vir die subreport met behulp van die veld parameter.
Die keuringsformule beperk die subreport om daardie rekords waarin die skakel veld is gelyk aan die parameter veld waarde.
Wanneer die verslag uit te voer, die program vind die eerste primêre veld rekord wat dit nodig het en gee die waarde in die skakel veld om die veld parameter in die subreport. Die program skep dan die subreport met rekord seleksie gebaseer op die parameter veld waarde. Hier is ‘n voorbeeld:
Jy skep ‘n verslag wat kliënte data toon en ‘n subreport daardie volgorde data toon en dan skakel jy die twee verslae met behulp van die veld Customer ID.
Wanneer jy die verslag uit te voer, die program vind die eerste kliënt rekord wat dit nodig het en gee die kliënt ID waarde van daardie rekord in die veld subreport parameter.
Die program strek die Bestellings subreport. Sedert die subreport keuringsformule kies slegs dié rekords waarin die kliënt ID waarde is gelyk aan die parameter veld waarde, en sedert daardie parameter veld waarde gelyk aan die kliënt ID in die eerste rekord in die primêre verslag, die subreport bevat slegs daardie rekords wat dieselfde kliënt ID. Naamlik dié rekords wat bestellings vir die eerste kliënt.
Wanneer die subreport klaar is, die program gelokaliseer die tweede rekord wat dit nodig het in die primêre verslag, druk die kliënt data, en dan gaan hierdie kliënt ID-nommer na die veld parameter.
Die program loop dan ‘n subreport insluitend net die einde rekords vir die tweede kliënt.
Die proses gaan voort totdat die verslag is voltooi.
Al hierdie parameter veld manipulasie plaasvind agter die skerms. Jy kies eenvoudig die velde wat die primêre verslag sal skakel met die subreport en die program doen die res. Die waardes word geslaag sonder die parameter veld waarna jy vir ‘n waarde.
Let wel: As jy ‘n verband subreport en jy op die Drukvoorskou knoppie op die Standard Toolbar (vanaf die blad subreport Design), die program loop die subreport op sy eie, sonder om te wag vir ‘n parameter veld waarde ontvang van die primêre verslag en sonder evaluering van die blad teks formule. In hierdie geval, die program vertoon die Tik parameterwaardes dialoog en vra of jy vir ‘n waarde.
Die waarde in die boks ingevoer is die waarde van die program maak gebruik van die subreport hardloop.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Si subreport lidh veprat
Kur ju lidhni një subreport një raporti primar, programi krijon lidhjen duke përdorur një fushë parametër.
Kur një fushë lidhje subreport zgjidhet, programi krijon:
Një fushë parametër në subreport e cila është përdorur pastaj për të tërhequr vlerat e kaluar për të nga raporti primar.
Një formulë përzgjedhje rekord për subreport duke përdorur fushën parametër.
Formula Zgjedhja kufizon subreport ndaj këtyre të dhënave në të cilën fushë lidhje është e barabartë me vlerën e fushës parametër.
Kur raporti është drejtuar, programi gjen rekordin e parë primare fushë që ka nevojë dhe kalon vlerën në fushën lidhje me fushën parametër në subreport. Programi pastaj krijon subreport me përzgjedhje rekord në bazë të vlerës së fushës parametër. Këtu është një shembull:
Ju krijoni një raport që tregon të dhënat e konsumatorëve dhe një subreport që tregon të dhënat e rendit dhe pastaj ju lidhë të dy raporte duke përdorur fushën ID Customer.
Kur ju drejtuar raportin, programi gjen rekordin e parë të konsumatorëve që i duhen dhe kalon vlerën ID e klientit nga ajo rekord në fushën parametër subreport.
Programi i shkon urdhëron subreport. Që nga formula zgjedhja subreport zgjedh vetëm ato shënime në të cilat vlera ID Customer është e barabartë me vlerën e fushës parametër, dhe që nga ajo vlera fushë parametër është e barabartë me ID Konsumatorit në të dhënat e parë në raport primar, subreport përmban vetëm ato shënime që kanë të njëjtën ID të konsumatorëve. Gjegjësisht, ato të dhënat që janë urdhra për të konsumatorit të parë.
Kur subreport ka mbaruar, programi ndodhet procesverbali dytë ajo ka nevojë në raportin kryesor, shtyp të dhënat e konsumatorëve, dhe pastaj kalon numrin e këtij konsumatorit ID në fushën parametër.
Programi pastaj shkon një subreport përfshirë vetëm ato të dhënat e rendit për konsumatorin e dytë.
Procesi vazhdon deri raporti është përfunduar.
E gjithë kjo manipulimi fushë parameter ndodh prapa skenave. Ju thjesht marr fushat që do të lidhin raportin kryesor me subreport dhe programi bën pjesa tjetër. Vlerat janë kaluar pa fushën parametër duke nxitur ju për një vlerë.
Shënim: Nëse ju keni një subreport lidhur dhe ju klikoni butonin Print Preview në shiritin e veglave Standard (nga tab Subreport Dizajnit), programi shkon subreport më vete, pa pritur për të marrë një vlerë fushë parameter nga raporti primar dhe pa vlerësimin formulën tab tekst. Në këtë rast, programi tregon Enter Parametri Vlera dialog box dhe ju bën për një vlerë.
Vlera hyri në kutinë është vlera program përdor për të drejtuar subreport.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
እንዴት ነው subreport በማገናኘት ሥራ
አንድ ዋና ሪፖርት አንድ subreport ጋር ማገናኘት ጊዜ, ፕሮግራሙ አንድ ግቤት መስክ በመጠቀም አገናኝ ይፈጥራል.
አንድ subreport አገናኝ መስክ በሚመረጥ ጊዜ, ፕሮግራሙን ይፈጥራል:
ከዚያም የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት አጠገብ ወደ አለፈ እሴቶች ሰርስሮ ለማውጣት ጥቅም ላይ ያለውን subreport ውስጥ አንድ ግቤት መስክ.
ወደ ግቤት መስክ በመጠቀም subreport የሚሆን መዝገብ ምርጫ ቀመር.
ምርጫ ቀመር አገናኝ መስክ ግቤት መስክ እሴት ጋር እኩል ነው ሰዎች መዝገቦች ወደ subreport ይገድባል.
ሪፖርቱ ማስኬድ ነው ጊዜ ፕሮግራም ያስፈልገዋል እና subreport ውስጥ ግቤት መስክ አገናኝ መስክ ውስጥ ያለውን እሴት ሲያልፍ የመጀመሪያው ዋናው መስክ መዝገብ ያገኛል. ፕሮግራሙ ከዚያም ግቤት መስክ እሴት ላይ የተመሰረተ ዘገባ ምርጫ ጋር subreport ይፈጥራል. እስቲ አንድ ምሳሌ ነው:
አንተ ደንበኛ ውሂብ የሚያሳይ ሪፖርት እና ትዕዛዝ ውሂብ ያሳያል; ከዚያም አንተ የደንበኛ መታወቂያ መስክ በመጠቀም ሁለት ሪፖርቶችን የሚያያዙት አንድ subreport ይፈጥራል.
በሪፖርቱ ይሮጣሉ ጊዜ ፕሮግራም ያስፈልገዋል እና subreport ግቤት መስክ መሆኑን የመዝገቡ ላይ ያለው የደንበኛ መታወቂያ እሴት ያልፋል የመጀመሪያው የደንበኛ መዝገብ ያገኛል.
ፕሮግራሙ ትዕዛዞች subreport ይሰራል. የ subreport ምርጫ ቀመር ብቻ መዝገቦች ይመርጣል ጀምሮ የደንበኛ መታወቂያ ዋጋ ግቤት መስክ እሴት ጋር እኩል ነው, እናም ይህ ግቤት የመስክ እሴት ዋናው ሪፖርት ውስጥ የመጀመሪያው ታሪክ ውስጥ የደንበኛ መታወቂያ ጋር እኩል ስለሆነ, ወደ subreport ብቻ መዝገቦች ይዟል ዓይነት የደንበኛ መታወቂያ አለኝ. ማለትም, እነዚህ መዝገቦች የመጀመሪያው ደንበኛ ትዕዛዞች ናቸው.
የ subreport ሲጠናቀቅ ፕሮግራሙ ይህ ዋነኛ ሪፖርት ውስጥ ያስፈልገዋል ሁለተኛው ዘገባ, ደንበኛው ውሂብ prints እንዲያገኙ, እና ከዚያ ወደ ግቤት መስክ ይህን የደንበኛ መታወቂያ ቁጥር ያልፋል.
ፕሮግራሙ ከዚያም ሁለተኛ ደንበኛ ሰዎች ብቻ ትዕዛዝ መዝገቦችን ጨምሮ subreport ይሰራል.
ሪፖርቱ እስኪፈጸም ድረስ ያለውን ሂደት ይቀጥላል.
ይህ ግቤት መስክ የተከናወኑ ሁሉ ከመድረክ በስተጀርባ ቦታ ይወስዳል. እርስዎ በቀላሉ subreport ጋር ዋናው ሪፖርት ማገናኘት መሆኑን መስኮች መምረጥ እና ፕሮግራም የቀረውን ነው. እሴቶች እሴት እናንተ የሚጠይቅ ግቤት መስክ ያለ አልፎአል.
ማስታወሻ: የተገናኘ subreport አለዎት, እና (የ Subreport ንድፍ ትር) መደበኛ አሞሌ ላይ ያለውን የህትመት ቅድመ እይታ አዝራር ጠቅ ያድርጉ ከሆነ, ፕሮግራሙ ዋናው ሪፖርት እንዲሁም ያለ ግቤት መስክ እሴት ለመቀበል በመጠባበቅ ላይ ያለ, በራሱ ላይ subreport ይሰራል የትር ጽሑፍ ቀመር መገምገም. በዚህ ሁኔታ ውስጥ, ወደ ፕሮግራሙ Parameter መገናኛ ሳጥን እሴቶች እና አንድ እሴት እናንተ ያነሳሳናል ያስገቡ ያሳያል.
ባለው ሳጥን ውስጥ ያስገቡት እሴት ፕሮግራሙ subreport ለመሮጥ የሚጠቀምበት እሴት ነው.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
كيف فرعي يربط أعمال
عند ربط فرعي لتقرير الابتدائي، يقوم البرنامج بإنشاء وصلة باستخدام حقل المعلمة.
عندما يتم تحديد حقل رابط فرعي، ويخلق البرنامج:
حقل المعلمة في التقرير الفرعي الذي يستخدم بعد ذلك لاسترداد القيم تمريرها إليه في التقرير الأولي.
صيغة اختيار الرقم القياسي لفرعي باستخدام حقل المعلمة.
الصيغة الاختيار يحد من فرعي إلى تلك السجلات التي حقل الرابط يساوي قيمة الحقل المعلمة.
عندما يتم تشغيل التقرير، يخلص برنامج السجل الأول الحقل الأساسي الذي تحتاجه ويمر القيمة في حقل الرابط إلى الميدان المعلمة في التقرير الفرعي. البرنامج ثم يخلق فرعي مع اختيار سجل استنادا إلى قيمة الحقل المعلمة. هنا مثال:
قمت بإنشاء تقرير يظهر بيانات العملاء وفرعي يظهر بيانات النظام ومن ثم قمت بربط التقريرين باستخدام حقل معرف العميل.
عند تشغيل التقرير، عثر البرنامج سجل العميل الأول الذي تحتاجه ويمر قيمة معرف العميل من هذا السجل إلى الميدان المعلمة فرعي.
يعمل البرنامج في فرعي أوامر. منذ صيغة اختيار فرعي تختار فقط تلك السجلات فيه قيمة معرف العميل تساوي قيمة الحقل المعلمة، ومنذ أن قيمة الحقل المعلمة تساوي معرف العميل في السجل الأول في التقرير الأولي، وفرعي يحتوي فقط على تلك السجلات التي لها نفس هوية العميل. أي تلك السجلات التي هي أوامر لأول زبون.
عندما يتم الانتهاء من التقرير الفرعي، ويقع برنامج السجل الثاني فإنه يحتاج في التقرير الأولي، بطباعة بيانات العملاء، ومن ثم يمر الى رقم هذا العميل إلى الميدان المعلمة.
البرنامج ثم تشغيل فرعي بما في ذلك تلك السجلات فقط من أجل ان العميل الثاني.
وتستمر هذه العملية حتى يتم الانتهاء من التقرير.
كل هذا التلاعب حقل معلمة يحدث وراء الكواليس. يمكنك ببساطة اختيار الحقول التي سيتم ربط التقرير الأولي مع التقرير الفرعي والبرنامج بالباقي. يتم تمرير القيم دون مجال المعلمة المطالبة قيمة.
ملاحظة: إذا كان لديك فرعي مرتبط والنقر فوق الزر معاينة قبل الطباعة على شريط الأدوات قياسي (من علامة التبويب فرعي التصميم)، يعمل البرنامج على فرعي من تلقاء نفسها، دون انتظار للحصول على قيمة حقل المعلمة من التقرير الأولي ودون تقييم صيغة النص التبويب. في هذه الحالة، يعرض البرنامج مربع الحوار Enter معلمة القيم ويطالبك قيمة.
القيمة التي تم إدخالها في مربع هي القيمة يستخدم هذا البرنامج لتشغيل فرعي.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Ինչպես ենթազեկուցում կապելով աշխատանքները
Երբ դուք հղում է subreport է առաջնային հաշվետվության, ծրագիրը ստեղծում հղումը օգտագործելով պարամետր դաշտ.
Երբ մի ենթազեկուցում հղում դաշտը ընտրված ծրագիրը ստեղծում:
A պարամետր դաշտը ենթազեկուցում որն այնուհետեւ օգտագործվում է վերստանալ արժեքները ընդունված է այն առաջնային զեկույցում.
Ռեկորդային ընտրության բանաձեւը ենթազեկուցում օգտագործելով պարամետր դաշտը:
Ընտրությունը բանաձեւը սահմանափակում է subreport այն գրառումների, որի հղում դաշտը հավասար է պարամետր դաշտի արժեքը:
Երբ հաշվետվությունը առաջադրվելու մասին, որ ծրագիրը գտնում է առաջին հիմնական դաշտային ռեկորդ, սակայն կարիք ունի եւ անցնում արժեք ուղեցույց դաշտում է պարամետր դաշտի ենթազեկուցում: Ծրագիրը, ապա ստեղծում է subreport ռեկորդային ընտրության հիման վրա պարամետր դաշտի արժեքը: Ահա մի օրինակ:
Դուք ստեղծել մի զեկույց, որը ցույց է տալիս, հաճախորդների տվյալների եւ subreport որը ցույց է տալիս հանձնարարականի տվյալների, ապա դուք կապել երկու զեկույցները օգտագործելով Հաճախորդների ID դաշտը:
Երբ դուք գործարկել զեկույցը, ծրագիրը գտնում է առաջին հաճախորդների ռեկորդ, սակայն կարիք ունի եւ անցնում է հաճախորդի ID արժեքը այդ ռեկորդը ենթազեկուցում պարամետր դաշտում.
Ծրագիրը վարում է պատվերների subreport: Քանի որ ենթազեկուցում ընտրությունը բանաձեւը ընտրում է միայն այն գրառումները, որոնք Հաճախորդը ID արժեքը հավասար է պարամետր դաշտի արժեքը, եւ քանի որ պարամետր դաշտի արժեքը հավասար է հաճախորդի ID ի առաջին արձանագրության մեջ առաջնային զեկույցի, ենթազեկուցում պարունակում է միայն այն գրառումները որոնք ունեն նույն հաճախորդների ID. Մասնավորապես, այդ փաստաթղթերի, որոնք պատվեր առաջին հաճախորդին:
Երբ որ ենթազեկուցում ավարտված է, ծրագիրը locates երկրորդը ռեկորդը այն պետք է առաջնային զեկույցում, տպում է հաճախորդների տվյալները, եւ ապա անցնում այս հաճախորդի ID համարը պարամետր դաշտում:
Ծրագիրը, ապա վարում է subreport այդ թվում միայն այն կարգի գրառումների երկրորդ հաճախորդին:
Գործընթացը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչեւ որ զեկույցը ավարտված է.
Այս ամենը պարամետր դաշտային շահարկման ունենում կուլիսներից. Դուք պարզապես վերցնել այն ոլորտները, որը կկապի հիմնական զեկույցը, ինչպես նաեւ ենթազեկուցում եւ ծրագիրը չի մնացածը: Այն արժեքները, որոնք անցել են առանց պարամետր դաշտում հուշում Ձեզ համար արժեքով:
Նշում: Եթե դուք ունեք մի կապված subreport, եւ դուք սեղմեք Print Preview կոճակը Ստանդարտ Գործիքադարակի (մինչեւ ենթազեկուցում Design tab), ծրագիրը ասված է subreport ինքնուրույն, առանց սպասելու ստանալու պարամետր դաշտի արժեքը առաջնային զեկույցի եւ առանց գնահատելով էջանիշը տեքստը բանաձեւը: Այս դեպքում է, որ ծրագիրը ցուցադրում է Enter պարամետր արժեքները երկխոսությունը վանդակը եւ հուշում է Ձեզ համար արժեքով:
Արժեքը մտել է վանդակում արժեք, որ ծրագիրը օգտագործում է գործարկել subreport:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք փաստաթղթերը ցանցին
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
Necə subreport birləşdirən işləri
Bir əsas hesabat üçün subreport keçid zaman, proqram bir parametri sahəsində istifadə edərək link yaradır.
bir subreport link sahəsində seçilmiş zaman, proqram yaradır:
sonra əsas hesabat ona qəbul dəyərlər almaq üçün istifadə olunur subreport bir parametri sahəsində.
parametri sahəsində istifadə subreport üçün rekord seçimi formula.
Seçim formula link sahə parametr sahədə dəyərinə bərabər olan bu qeydləri subreport məhdudlaşdırır.
Hesabat run zaman, proqram lazımdır və subreport ilə parametri sahəsində link sahəsində dəyər keçir ilk əsas sahədə rekord tapır. Proqram sonra parametr sahədə dəyəri əsasında rekord seçilməsi ilə subreport yaradır. Burada bir nümunə:
Siz müştəri məlumat göstərir ki, hesabat və qaydada məlumatları göstərir və sonra Müştərilər ID sahəsində istifadə edərək iki hesabat link bir subreport yaradır.
Siz hesabat çalıştırdığınızda, proqram lazımdır və subreport parametri sahəsində yazan Müştəri ID dəyər keçir ilk müştəri rekord tapır.
proqram Sifarişlər subreport çalışır. subreport seçim formula yalnız qeydlər seçir ci ildən Customer ID dəyəri parametr sahədə dəyərinə bərabər olan, və parametri sahədə dəyəri əsas hesabatda ilk rekord Müştəri ID bərabər olduğundan, subreport yalnız qeydlər var eyni müştəri ID. Məhz, bu qeydlər ilk müştəri üçün sifariş var.
subreport tamamlandığında, proqram əsas hesabat ehtiyacı ikinci rekord müştəri data görüntüler yerləşir, sonra parametri sahəsində bu müştərinin ID nömrəsini keçir.
Proqram sonra ikinci müştəri üçün yalnız sifariş qeydlər daxil olmaqla bir subreport çalışır.
Hesabat başa qədər proses davam edir.
bu parametr sahə manipulyasiya Bütün pərdə arxasında yer tutur. Siz sadəcə subreport ilə ilkin hesabat bağlanır sahələri seçin və proqram qalan yoxdur. dəyərlər dəyəri isteyen parametri sahəsində olmadan qəbul olunur.
Qeyd: Bir bağlı subreport var və siz (Subreport Design nişanı) Standard Toolbar Print Preview düyməsini basın, proqram əsas hesabat və bir parametri sahəsində dəyər almaq üçün gözləmədən, öz subreport çalışır tab mətn formula qiymətləndirilməsi. Bu halda, proqram Parametr informasiya qutusu Dəyərlər və dəyəri üçün tələb daxil edin göstərir.
qutusuna daxil dəyəri proqram subreport çalıştırmak üçün istifadə edir dəyəri.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
Nola azpitxosten lotzen dituen lanak
Noiz azpitxosten bat lotzeko lehen txosten bat behar duzu, programa parametroa eremu bat erabiliz lotura sortzen du.
Noiz azpitxosten link eremu bat hautatzen da, programa sortzen:
Parametro eremu bat azpitxosten eta gero erabiltzen da gainditu lehen txostenaren arabera balioak berreskuratu.
A erregistro aukeraketa azpitxosten parametro eremuan erabiltzeko formula.
Aukeraketa formula erregistro horiek bertan lotura eremuan parametroa eremu balioa berdina da azpitxosten mugatzen du.
Noiz txostena exekutatu da, programaren lehen lehen eremuan erregistro behar da, eta lotura eremu balioa parametroa eremuan nahi azpitxosten pasatzen aurkitzen. Orduan programa erregistro aukeraketa oinarritutako parametroa eremu balioa on batekin azpitxosten sortzen. Hona hemen adibide bat:
bezeroaren datuak erakusten dituen txosten bat eta ordena datuak erakusten eta, ondoren, bi txostenetan Customer ID eremuan erabiliz lotu duzu azpitxosten bat sortuko duzu.
Noiz txostena exekutatu, programaren lehenengo bezeroak erregistro behar du eta Bezeroaren ID azpitxosten parametroa eremuan erregistro horren balioa pasatzen aurkitzen.
Programak Eskariak azpitxosten exekutatzen. azpitxosten aukeraketa formula aukeratzen du erregistro horiek bakarrik geroztik Bezeroak ID balioa parametro eremu balioa berdina da, eta parametro eremu balioa duten Bezeroaren lehen txostenaren lehen erregistroan ID berdina denez, azpitxosten du erregistro horiek bakarrik dauka bezero bera ID dute. Hain zuzen ere, erregistro horiek duten lehen bezero aginduak dira.
Noiz azpitxosten amaitu da, programan kokatzen bigarren diskoa beharra lehen txostena da, bezeroaren datuak grabatuak, eta, ondoren, bezeroak honetan ikastetxerako ID parametroa eremuan den zenbakia pasatzen.
Orduan programa azpitxosten bat bakarrik Bigarren bezero erregistro horiek barne doa.
Horrela jarraitzen txostena amaitu arte.
honek parametro eremu Manipulazio guztiak hartzen du atzealdean lekua. Jaso besterik ez duzu arloetan duten lehen txostenean lotuko azpitxosten batera eta programaren gainerako du. baloreak parametro eremu galdetu duzu balio gabe pasatu dira.
Oharra: lotuta azpitxosten bat baduzu eta kontu-(azpitxosten Design fitxan) an Print Preview botoia sakatzen baduzu, programa bere kabuz azpitxosten exekutatzen, parametro eremu balio bat jasotzeko lehen txostenean eta kanpoan zain gabe fitxa testu formula ebaluatzeko. Kasu honetan, programa bistaratzen Sartu parametroen balioak elkarrizketa kaxa eta galdetzen dizu balio bat da.
laukian sartutako balioa balio programa erabiltzen azpitxosten exekutatu da.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Як падсправаздачны сувязь работы
Калі вы звязваеце падсправаздачны да першаснага справаздачы, праграма стварае спасылку, выкарыстоўваючы поле параметру.
Пры выбары поля падсправаздачны спасылку, праграма стварае:
Поле параметру ў падсправаздачны, які затым выкарыстоўваецца для атрымання значэнняў, перададзеных яму першаснага справаздачы.
Формула выбару запісаў для падсправаздачны, выкарыстоўваючы поле параметру.
Формула выбару абмяжоўвае падсправаздачны для тых запісаў, у якіх поле спасылку роўна значэнні поля параметру.
Пры выкананні справаздачы, праграма знаходзіць першы запіс першаснага поля яна мае патрэбу і перадае значэнне ў полі спасылка на поле параметру ў падсправаздачны. Затым праграма стварае падсправаздачны з выбару запісаў на аснове значэння поля параметраў. Вось прыклад:
Вы можаце стварыць справаздачу, які паказвае дадзеныя аб кліентах і падсправаздачны, які паказвае дадзеныя аб замовах, а затым вы звязваеце дзьве справаздачы, выкарыстоўваючы поле ідэнтыфікатар кліента.
Пры запуску справаздачы, праграма знаходзіць першы запіс кліента ён мае патрэбу і перадае значэнне ідэнтыфікатара кліента ад гэтай запісы поле параметру падсправаздачны.
Праграма працуе Заказы падсправаздачны. Паколькі формула выбару падсправаздачны выбірае толькі тыя запісы, у якіх значэнне ідэнтыфікатар кліента роўна значэнню параметру поля, і так, што значэнне поля параметру роўна ідэнтыфікатар кліента ў першай запісы ў першасным справаздачы, падсправаздачны ўтрымлівае толькі тыя запісы, якія маюць аднолькавы ідэнтыфікатар кліента. А менавіта, тыя запісы, якія з’яўляюцца заказы на першы кліент.
Калі падсправаздачны скончана, праграма размяшчае другі запісу яна мае патрэбу ў першасным справаздачы, выводзіць дадзеныя кліента, а затым перадае ідэнтыфікацыйны нумар дадзенага кліента ў поле параметру.
Затым праграма запускае падсправаздачны, уключаючы толькі тыя запісы замовы для другога кліента.
Працэс працягваецца да таго часу, пакуль справаздачу скончаны.
Усе гэтыя маніпуляцыі поля параметраў адбываецца за кулісамі. Вы проста выбіраеце поля, якія звяжуць першасны справаздачу з падсправаздачны і праграма зробіць усё астатняе. Значэння перадаюцца без поля параметраў, якое прапануе для значэння.
Заўвага: Калі ў вас ёсць звязаны падсправаздачны і націснуць кнопку Print Preview на стандартнай панэлі інструментаў (на ўкладцы падсправаздачны Design), праграма запускае падсправаздачны сам па сабе, не чакаючы атрымання значэння поля параметраў з асноўнага справаздачы і без ацэнкі ўкладкі тэксту формулы. У гэтым выпадку, праграма выводзіць на экран дыялогавае акно Увядзіце значэння параметраў і запытае ў вас значэнне.
Значэнне, уведзенае ў поле з’яўляецца значэнне праграма выкарыстоўвае для запуску падсправаздачны.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
কিভাবে উপপ্রতিবেদন লিঙ্ক কাজ
যখন আপনি একটি প্রাথমিক রিপোর্ট করার জন্য একটি উপপ্রতিবেদন -এর প্রতি সংযোগ আছে, প্রোগ্রাম একটি প্যারামিটার ক্ষেত্র ব্যবহার করে লিঙ্ক তৈরি করে.
যখন একটি উপপ্রতিবেদন লিংক ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়, প্রোগ্রাম তৈরি করে:
উপপ্রতিবেদন যা পরে প্রাথমিক রিপোর্ট দ্বারা এটি প্রেরণ মান উদ্ধার করা হয় একটি প্যারামিটার ক্ষেত্র.
উপপ্রতিবেদন পরামিতি ক্ষেত্র ব্যবহার করার জন্য একটি রেকর্ড নির্বাচন সূত্র.
নির্বাচন সূত্র যারা রেকর্ড যা লিংক ক্ষেত্র প্যারামিটার ক্ষেত্রের মান সমান হয় উপপ্রতিবেদন সীমিত.
যখন রিপোর্ট চালানো হয়, তবে প্রোগ্রামটি প্রথম প্রাথমিক ক্ষেত্র রেকর্ড দরকার এবং উপপ্রতিবেদন মধ্যে পরামিতি ক্ষেত্র থেকে লিঙ্ক ঘরে যে মান পাস খুঁজে বের করে. প্রোগ্রাম তারপর পরামিতি ক্ষেত্রের মান উপর ভিত্তি করে রেকর্ড নির্বাচন সঙ্গে উপপ্রতিবেদন সৃষ্টি. এখানে একটি উদাহরণ:
আপনি একটি রিপোর্ট যে গ্রাহকের তথ্য দেখায় এবং একটি উপপ্রতিবেদন যাতে তথ্য দেখায় এবং তারপর আপনি গ্রাহক আইডি ক্ষেত্র ব্যবহার দুটি প্রতিবেদন লিঙ্ক তৈরি.
যখন আপনি রিপোর্ট চালানো, প্রোগ্রাম প্রথম গ্রাহক রেকর্ড দরকার এবং উপপ্রতিবেদন পরামিতি ক্ষেত্র যে রেকর্ড থেকে গ্রাহক আইডি মান পাস খুঁজে বের করে.
প্রোগ্রাম আদেশ উপপ্রতিবেদন চালায়. উপপ্রতিবেদন নির্বাচন সূত্র শুধুমাত্র যারা রেকর্ড নির্বাচন যেহেতু যা গ্রাহক আইডি মান পরামিতি ক্ষেত্রের মান সমান, এবং যেহেতু যে পরামিতি ক্ষেত্রের মান প্রাথমিক প্রতিবেদনে প্রথম রেকর্ডে গ্রাহক আইডি সমান, উপপ্রতিবেদন শুধুমাত্র যারা রেকর্ড রয়েছে যে একই গ্রাহক আইডি আছে. যথা, যারা রেকর্ড যে প্রথম গ্রাহকের জন্য আদেশ হয়.
যখন উপপ্রতিবেদন সমাপ্ত হয়, তাহলে প্রোগ্রাম locates দ্বিতীয় রেকর্ড এটা প্রাথমিক প্রতিবেদনে দরকার, গ্রাহকের তথ্য ছাপে, এবং তারপর পরামিতি ক্ষেত্র এই গ্রাহকের আইডি নম্বর প্রেরণ করা হয়.
প্রোগ্রাম তারপর দ্বিতীয় গ্রাহকের জন্য শুধুমাত্র ঐ অর্ডার রেকর্ড সহ একটি উপপ্রতিবেদন চালায়.
প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না রিপোর্ট সমাপ্ত হয়.
এই পরামিতি ক্ষেত্র ম্যানিপুলেশন সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে সঞ্চালিত. আপনি কেবল ক্ষেত্র উপপ্রতিবেদন সঙ্গে প্রাথমিক রিপোর্টের লিঙ্ক করবে চয়ন করুন এবং প্রোগ্রাম বাকি কাজ করে. মান পরামিতি ক্ষেত্রের একটি মান জন্য আপনি প্ররোচনা ছাড়া পাস হয়.
দ্রষ্টব্য: আপনি যদি একটি লিঙ্ক উপপ্রতিবেদন আছে এবং আপনি স্ট্যান্ডার্ড টুলবার (উপপ্রতিবেদন ডিজাইন ট্যাব থেকে) উপর প্রিন্ট প্রিভিউ বাটন ক্লিক করুন, তাহলে প্রোগ্রাম প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে এবং ছাড়া একটি প্যারামিটার ক্ষেত্রের মান প্রাপ্ত অপেক্ষা ছাড়া, তার নিজের উপর উপপ্রতিবেদন রান ট্যাব টেক্সট সূত্র মূল্যায়ন. এই ক্ষেত্রে, প্রোগ্রাম প্রদর্শন লিখুন পরামিতি ডায়ালগ বক্স মান এবং একটি মান জন্য অনুরোধ জানানো হবে.
বক্সে প্রবেশ করানো মান মান প্রোগ্রাম উপপ্রতিবেদন চালানোর ব্যবহার হয়.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Kako podizvješća povezivanje radova
Kada povezati podizvješća da primarni izvještaj, program kreira link pomoću polje parametra.
Kada je izabran podizvješća link na terenu, program stvara:
A parametar polje u podizvješća koji se zatim koristi za preuzimanje vrijednosti donosi ga primarnim izvještaju.
A rekord Izbor formule za podizvješća koristeći polje parametra.
Formula izbor ograničava podizvješća da te podatke u kojima terenu link jednaka vrijednosti parametra polje.
Kada se u izvještaju vode, program pronalazi prvi primarni zapis polje je potrebna i prolazi vrijednosti u polju link u polje parametra u podizvješća. Program zatim stvara podizvješća sa rekordnim izbor na osnovu vrijednosti parametra polje. Evo jednog primjera:
Vi kreirate izvještaj koji prikazuje podatke o klijentima i podizvješća koji prikazuje podatke kako bi i onda povezati dva izvještaja pomoću Customer ID polje.
Kada pokrenete izvještaj, program pronalazi prvi zapis kupac treba i prolazi kupaca ID vrijednosti od taj rekord na teren podizvješća parametra.
Program vodi naloga podizvješća. S obzirom da je formula za izbor podizvješća odabire samo one zapise u kojima je Customer ID vrijednost je jednaka vrijednosti parametra polje, a od tog vrijednost parametra polje je jednak broj kupaca u prvi zapis u primarnoj izvještaju, podizvješća sadrži samo one zapise da imaju isti ID kupca. Naime, one zapise koji su nalozi za prvi kupac.
Kada se podizvješća završen, program pronalazi drugi rekord je potrebna u primarnoj izvještaju, ispisuje podatke kupca, a zatim prolazi ovog kupca ID broj u polje parametra.
Program zatim vodi podizvješća uključujući samo one bi zapise za drugi kupca.
Proces se nastavlja sve dok izvještaj ne završi.
Sve ovo parametra polje manipulacija odvija iza kulisa. Jednostavno odaberite polja koja će povezivati primarne izvještaj sa podizvješća i program radi ostatak. Vrijednosti su prošli bez polje parametra će se tražiti na vrijednosti.
Napomena: Ako imate povezana podizvješća i kliknete na dugme Print Preview na standardnoj alatnoj traci (na kartici podizvješća dizajn), program vodi podizvješća na vlastitu, bez čekanja da dobiju vrijednost parametra polje iz primarne izvještaja i bez vrednovanje kartici teksta formulu. U ovom slučaju, program će prikazati Unesite vrijednosti parametara za dijalog i traži od vas za vrijednosti.
Vrijednost ušao u kutiji je vrijednost programa koristi za pokretanje podizvješća.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Как subreport свързване произведения
Когато свържете subreport да първичен доклад, програмата създава връзката с помощта поле параметър.
Когато е избрано поле subreport връзка, програмата създава:
A поле параметър в subreport която след това се използва за получаване на стойности преминали към него от страна на първичния доклада.
Рекорден формула избор за subreport използване областта на параметър.
Формулата за избор ограничава subreport до тези записи, в които полето за връзка е равна на стойността на полето параметър.
Когато докладът се управлява, програмата открива първото първично поле записа тя се нуждае и преминава стойността в полето за връзка в областта на параметър в subreport. Програмата след това създава subreport с избор запис на базата на стойността на полето параметър. Ето един пример:
Можете да създадете доклад, който показва данните на клиентите и subreport, която показва данни за поръчки и тогава ще се свърже двата доклада, използващи областта на идентификационния номер на клиента.
Когато стартирате доклада, програмата открива първия запис на клиентите тя се нуждае и преминава ID стойността на клиентите от този запис в полето на параметъра subreport.
Програмата управлява subreport поръчки. Тъй като формулата за избор subreport избира само тези записи, в които стойността на идентификационния номер на клиента е равна на стойността на параметъра поле, и тъй като тази стойност поле параметър е равен на идентификационния номер на клиента в първия запис в основната доклада, на subreport съдържа само тези записи че няма същото име на клиента. А именно, тези записи, които са поръчки за първия клиент.
Когато subreport приключи, програмата открива втория запис се нуждае в първичния доклада, отпечатва данните на клиентите, а след това преминава ID номер на този клиент в полето на параметър.
Програмата след това тече subreport включително само тези записи Поръчка за втория клиента.
Процесът продължава, докато докладът е завършен.
Всичко това поле параметър манипулация се извършва зад кулисите. Можете просто да изберете областта, която ще свързва основната доклада с subreport и програмата ще свърши останалото. Стойностите са преминали без областта на параметър ви пита за стойност.
Забележка: Ако имате свързан subreport и натиснете бутона на Print Preview от лентата с инструменти Стандартни (от раздела Subreport Design), програмата работи на subreport по себе си, без да се чака да получи стойност поле параметър от първичния доклада и без оценяване раздела текст формула. В този случай, програмата показва Enter диалогов прозорец стойности на параметрите и ви подканва за стойност.
Въведената стойност в полето е стойността на програмата използва, за да стартирате subreport.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Com funciona la vinculació de subinforme
En vincular un subinforme a un informe principal, el programa crea l’enllaç mitjançant l’ús d’un camp de paràmetre.
Quan se selecciona un camp d’enllaç subinforme, el programa crea:
Un camp de paràmetre en el subinforme que després s’utilitza per recuperar els valors que se li passen per l’informe principal.
Una fórmula de selecció de registres per a l’informe integrat utilitzant el camp de paràmetre.
La fórmula de selecció limita el subinforme a aquells registres on el camp d’enllaç és igual al valor del camp de paràmetre.
Quan s’executa l’informe, el programa troba el primer registre de camp primari que necessita i passa el valor en el camp d’enllaç per al camp de paràmetre en l’informe integrat. Llavors, el programa crea el subinforme amb la selecció segons el valor del camp de paràmetre. Heus aquí un exemple:
Es crea un informe que mostra les dades del client i un informe integrat que mostra les dades de la comanda i després s’uneixen els dos informes que utilitzen el camp ID de client.
Quan s’executa l’informe, el programa troba el primer registre d’un client que necessita i passa el valor d’identificació del client que graven en el camp del paràmetre informe integrat.
El programa s’executa l’informe integrat ordres. Atès que la fórmula de selecció de subinforme selecciona només aquells registres en què el valor d’identificació de client és igual al valor del camp de paràmetre, i ja que el valor del camp de paràmetre és igual al identificador de client en el primer registre en l’informe principal, el subinforme conté només aquells registres que tenen el mateix ID de client. És a dir, aquells registres que són ordres per al primer client.
Un cop finalitzada la subinforme, el programa localitza el segon registre que necessita en l’informe principal, imprimeix les dades del client i, a continuació, passa el número d’identificació d’aquest client per al camp de paràmetre.
Llavors, el programa s’executa un informe integrat que inclou només aquells registres de comandes per al segon client.
El procés continua fins que es va acabar l’informe.
Tot això la manipulació de paràmetres es porta a terme entre bastidors. Només ha de triar els camps que uniran l’informe primari amb l’informe integrat i el programa fa la resta. Els valors es passen sense que el camp de paràmetres que li demana un valor.
Nota: Si vostè té un subinforme vinculat i fer clic al botó Vista preliminar de la barra d’eines estàndard (des de la fitxa Subinforme Disseny), el programa s’executa l’informe integrat pel seu compte, sense esperar a rebre un valor de camp de paràmetre de l’informe principal i sense avaluar la fórmula de text separat. En aquest cas, el programa mostra el quadre de diàleg Introduir valors i li sol·licita un valor de paràmetre.
El valor introduït en el quadre és el valor que el programa utilitza per a executar l’informe integrat.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Kon sa unsang paagi subreport nagsumpay buhat
Sa diha nga misumpay kamo sa usa ka subreport ngadto sa usa ka nag-unang taho, ang programa nagmugna sa sumpay pinaagi sa paggamit sa usa ka sukaranan uma.
Sa diha nga ang usa ka uma subreport link maoy gipili, ang programa nagmugna:
Usa ka sukaranan uma sa subreport nga gigamit aron sa pagkuha sa mga mithi milabay niini sa mga nag-unang taho.
Ang usa ka talaan sa pagpili pormula alang sa subreport sa paggamit sa sukaranan uma.
Ang pagpili pormula limitasyon sa subreport sa niadto nga mga talaan nga ang link uma mao nga sama sa sa bili sukaranan uma.
Sa diha nga ang taho modagan, ang programa makakaplag sa unang nag-una nga uma rekord kini nagkinahanglan ug moagi sa bili sa kapatagan link ngadto sa kapatagan sukaranan sa subreport. Ang programa unya nagmugna sa subreport uban sa rekord pagpili base sa bili sukaranan uma. Ania ang usa ka panig-ingnan:
paghimo kaninyo nga usa ka report nga nagpakita customer data ug sa usa ka subreport nga nagpakita sa data order ug unya misumpay kaninyo sa duha ka mga taho sa paggamit sa uma Customer ID.
Sa diha nga ikaw modagan sa report, ang programa makakaplag sa unang customer rekord kini nagkinahanglan ug moagi sa bili Customer ID gikan niana nga rekord ngadto sa kapatagan subreport sukaranan.
Ang programa midagan ang Orders subreport. Sanglit ang subreport pagpili pormula mopili lamang niadto nga mga talaan nga sa bili Customer ID mao nga sama sa sa bili sukaranan uma, ug sukad niana nga sukaranan uma nga bili mao nga sama sa sa Customer ID sa unang rekord sa mga nag-unang report, ang subreport naglangkob lamang sa mga mga rekord nga sa mao usab nga customer ID. Nga mao, ang mga rekord nga mga sugo alang sa unang customer.
Sa diha nga ang subreport mahuman, ang programa nagpunting sa mga ikaduha nga rekord nagkinahanglan kini sa nag-unang taho, imprenta sa customer data, ug unya moagi ID nga gidaghanon niini nga customer ngadto sa uma sukaranan.
Ang programa unya midagan ang usa ka subreport lakip na lamang sa mga rekord sa aron ang ikaduha nga customer.
Ang proseso nagpadayon hangtud nga ang taho mahuman.
Ang tanan niini nga sukaranan kapatagan manipulasyon mahitabo sa luyo sa mga talan-awon. Ikaw lamang pick sa kaumahan nga magdugtong sa nag-unang taho sa subreport ug ang programa nagabuhat sa uban. Ang mga prinsipyo milabay sa gawas sa sukaranan uma aghat kaninyo alang sa usa ka bili.
Mubo nga sulat: Kon ikaw adunay usa ka nalambigit subreport ug i-klik sa imo ang button Print Preview sa Standard TOOLBAR (gikan sa tab Subreport Design), ang programa midagan sa subreport sa iyang kaugalingon, nga walay naghulat aron sa pagdawat sa usa ka sukaranan uma bili gikan sa nag-unang taho ug walay pagtimbang-timbang sa tab nga teksto pormula. Sa kini nga kaso, ang mga programa pagpakita sa Pagsulod sukaranan Mithi dialog kahon ug moaghat kanimo alang sa usa ka bili.
Ang bili misulod sa kahon mao ang bili sa programa nga gigamit sa pagdagan sa mga subreport.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
Kodi subreport yolumikiza ntchito
Pamene inu kugwirizana subreport ndi lipoti chachikulu, pulogalamu amalenga kugwirizana pogwiritsa ntchito m’munda chizindikiro.
Pamene munda subreport kugwirizana amusankha, pulogalamu amalenga:
A munda chizindikiro mu subreport limene ntchito kupeza mfundo ankadutsa izo ndi lipoti chachikulu.
A mbiri kusankha njira kwa subreport ntchito m’munda chizindikiro.
Kusankha njira zimasokoneza subreport kuti mbiri anthu amene munda kugwirizana ndi wofanana ndi mtengo chizindikiro kumunda.
Atamva umayendetsedwa, Pulogalamuyo ikulowa woyamba chachikulu mbiri munda pamafunika wapambuyo kufunika m’munda ulalo wa kumunda chizindikiro mu subreport lapansi. mwambowu ndiye amalenga subreport ndi mbiri kusankha zochokera kufunika chizindikiro kumunda. Pano pali chitsanzo:
Munakonza lipoti yosonyeza deta kasitomala ndi subreport yosonyeza deta pofuna ndiyeno inu umakhalapo malipoti pogwiritsa ntchito m’munda Makasitomala ID.
Mukamapereka lipotilo, Pulogalamuyo ikulowa woyamba kasitomala nkhani pamafunika wapambuyo makasitomala mtengo ID kuchokera umboni kwa munda subreport chizindikiro.
pulogalamu akuthamanga ndi malamulo subreport. Popeza subreport kusankha njira amasankha yekha mbiri anthu amene kufunika Makasitomala ID chofanana ndi chizindikiro mtengo kumunda, ndipo popeza kuti phindu chizindikiro kumunda ndi wofanana ndi kasitomala ID mu mbiri woyamba mu lipoti chachikulu, ndi subreport lili yekha mabukuwo kuti kukhala ndi kasitomala ID. Ndicho anthu timva kuti Malamulo chifukwa makasitomala.
Pamene subreport watha, pulogalamu amapeza nkhani yachiwiri pamafunika mu lipoti chachikulu, zipsera deta kasitomala, ndi kukufika kasitomala ameneyu ID number kwa munda chizindikiro.
mwambowu ndiye akuthamanga subreport kuphatikizapo okha mbiri anthu kuti makasitomala wachiwiri.
ndondomeko akupitiriza mpaka lipoti watha.
Zonsezi mpheto chizindikiro munda chikuchitika mseri. Chabe kunyamula minda umene umakhalapo lipoti chachikulu ndi subreport ndi pulogalamu amachita ena onse. mfundo ndi zapita popanda chizindikiro munda asanauzidwe inu mtengo.
Dziwani izi: Ngati muli ndi subreport zogwirizana ndi inu dinani Zakusindikiza batani Standard Toolbar (kwa tsamba Subreport Design), pulogalamu akuthamanga ndi subreport wokha, popanda kuyembekezera kulandira phindu chizindikiro munda kwa lipoti chachikulu ndi opanda Iganizireni chilinganizo tsamba lemba. Pankhaniyi, pulogalamu amasonyeza Lowani chizindikiro Amakonda kukambirana bokosi chimakulimbikitsani kwa mtengo.
mtengo analowa mu bokosi ndi phindu pulogalamu amagwiritsa ntchito kuthamanga subreport.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
如何连接报表作品
当您链接子报表到主报表时,程序会创建使用参数字段的链接。
当选择一个报表链接字段时,程序将创建:
在其然后用于检索由主报告传递给它的值子报表的参数字段。
记录选定公式使用参数字段子报表。
选择公式限制了子报表于其中链路字段等于参数字段值的记录。
当运行报表时,程序发现它需要并通过在链接字段参数字段在报表中值的第一次场的纪录。该程序然后创建基于参数字段值记录选择子报表。下面是一个例子:
您可以创建一个报告,显示客户资料,并显示订单数据,然后您链接使用客户ID字段的两份报告子报表。
当您运行报表时,程序发现它需要并传递从记录到子报表参数字段的客户ID值的第一个客户记录。
程序运行订单报表。因为子报表选定公式只选择那些记录在客户ID值等于参数字段值,并自该参数字段值等于在主报表中的第一个记录的客户ID,子报表中只包含那些记录具有相同客户ID。也就是说,这些记录是第一个客户的订单。
当报表完成后,程序定位它在主报告中所需要的第二个记录,打印客户数据,然后通过该客户的ID号到参数字段。
该程序然后运行其中包括只有那些订单记录为第二个客户子报表。
该过程继续,直到报告结束。
所有这些参数字段操纵发生在幕后的地方。您只需挑选将与子报表的链接主报表中的字段和程序没有休息。该值被传递没有参数字段提示您输入一个值。
注意:如果你有一个链接的子报表,并单击常用工具栏(从子报表设计标签)上打印预览按钮,程序运行在自己的报表,而无需等待从主报告,并没有收到参数字段值评估标签文本公式。在这种情况下,程序会显示输入参数值对话框,并提示您输入一个值。
在框中输入的值是程序用来运行报表的值。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
如何連接報表作品
當您鏈接子報表到主報表時,程序會創建使用參數字段的鏈接。
當選擇一個報表鏈接字段時,程序將創建:
在其然後用於檢索由主報告傳遞給它的值子報表的參數字段。
記錄選定公式使用參數字段子報表。
選擇公式限制了子報表於其中鏈路字段等於參數字段值的記錄。
當運行報表時,程序發現它需要並通過在鏈接字段參數字段在報表中值的第一次場的紀錄。該程序然後創建基於參數字段值記錄選擇子報表。下面是一個例子:
您可以創建一個報告,顯示客戶資料,並顯示訂單數據,然後您鏈接使用客戶ID字段的兩份報告子報表。
當您運行報表時,程序發現它需要並傳遞從記錄到子報表參數字段的客戶ID值的第一個客戶記錄。
程序運行訂單報表。因為子報表選定公式只選擇那些記錄在客戶ID值等於參數字段值,並自該參數字段值等於在主報表中的第一個記錄的客戶ID,子報表中只包含那些記錄具有相同客戶ID。也就是說,這些記錄是第一個客戶的訂單。
當報表完成後,程序定位它在主報告中所需要的第二個記錄,打印客戶數據,然後通過該客戶的ID號到參數字段。
該程序然後運行其中包括只有那些訂單記錄為第二個客戶子報表。
該過程繼續,直到報告結束。
所有這些參數字段操縱發生在幕後的地方。您只需挑選將與子報表的鏈接主報表中的字段和程序沒有休息。該值被傳遞沒有參數字段提示您輸入一個值。
注意:如果你有一個鏈接的子報表,並單擊常用工具欄(從子報表設計標籤)上打印預覽按鈕,程序運行在自己的報表,而無需等待從主報告,並沒有收到參數字段值評估標籤文本公式。在這種情況下,程序會顯示輸入參數值對話框,並提示您輸入一個值。
在框中輸入的值是程序用來運行報表的值。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
Comu subreport ligame opere
Quandu ti lià à subreport à un rapportu di li funnamenti, lu prugramma, sciuri di a lea, aduprendu un campu paràmetru.
Quandu hè sceltu un campu lea subreport, u prugramma crèa:
Un campu di usu in lu subreport quali hè po ghjuvà pè ricuarà i valori passau a lu da u rapportu di u primariu.
A fòrmula sélection primatu di la subreport usannu lu campu paràmetru.
A fòrmula sélection limiti u subreport à quelli chì i cartulari in cui lu campu di a lea hè uguali à i valori campu paràmetru.
Quandu hè lanciatu u bilanciu, u prugramma ritrova u primu attu di campu di u primariu ch’ellu ci vole, è passa u valore in u campu di a lea à u campu di usu in lu subreport. U prugramma di tandu fonda u subreport cu sélection fiche si basa supra li valuri campu paràmetru. Eccu un esempiu:
You créer un raportu chì mostra di dati cunsumadori è un subreport chì mostra di dati ordine è tandu ùn si lià i dui raporti cù u campu ID Customer.
Quandu ti lanciatu u bilanciu, u prugramma ritrova u primu attu di clienti ch’ellu ci vole, è passa u valore ID Customer da chì a memoria di u campu di usu subreport.
U prugramma curri lu subreport cumanda. Siccomu la fòrmula sélection subreport Choisir sulu chiddi dischi in u quali u valore ID Customer hè uguali à u valore campu paràmetru, è dipoi chì valori campu di usu hè uguali à u ID Impiegata in u primu discu in u rapportu di li funnamenti, lu subreport cuntene solu quelli chì i cartulari ca hannu lu stissu ID clienti. Veni à dì, quelli di i cartulari chì sò ordini di i primi clienti.
Quannu lu subreport hè finitu, u prugramma individueghja u sicondu discu in ch’ellu ci vole in u rapportu di u primariu, antiche la data, lingua, e poi passa un numaru ID di sta lingua à u campu paràmetru.
U prugramma di tandu corre un subreport cumpresi solu quelli chì i cartulari ordine di a seconda lingua.
U prucessu cuntinueghja sinu hè finitu u bilanciu.
All di stu canadese manipulation campu paràmetru dipoi tant’anni arreri li sceni. Vi basta à coglie i campi chì vi adduniscia u rapportu di u primariu cù u subreport e lu prugramma nun lu restu. I valori si passò senza chì u campu di usu voi prompting di un valori.
Nutate bè: Sè vo avete un subreport liata è voi cliccate nant’à u buttone Preview Print nantu à u Trpezarija standard (da l ‘inglese tab Subreport Design), u prugramma corre u subreport nantu à a so propria, senza aspittava à riceve un valori campu di usu da u rapportu di u primariu è senza valutazzioni la fòrmula Insignia testu. In stu casu, u prugramma u screnu u Rinsignate paràmetru Letzte dialogue scatula è voi cuneiforme di un valori.
U valore intrutu in a scatula hè u valore u prugramma impiega à ripiglià i subreport.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Kako subreport povezivanje radovi
Kada povežete subreport na primarni izvješću, program stvara vezu pomoću polje parametra.
Kada je odabrano polje subreport veza, program stvara:
Polje parametar u subreport koji se potom koristi za dohvaćanje vrijednosti prošao mu je primarni izvješću.
Rekordan Izbor formule za subreport pomoću polje parametra.
Formula izbor ograničava subreport onim zapisima u kojima je polje veza je jednaka vrijednosti parametra na terenu.
Kad se izvješće pokrenuti, program pronalazi prvu primarnu polje rekord joj je potrebna i prolazi vrijednost u polju link na području parametar u subreport. Program zatim stvara subreport s izborom rekord na temelju vrijednosti parametra na terenu. Evo primjera:
Vi stvoriti izvješće koje prikazuje podatke o klijentima i subreport koji pokazuje podatke o narudžbi, a onda spajanje dva izvješća putem korisnički ID polje.
Kada pokrenete izvješće, program pronalazi prvi kupac rekord joj je potrebna i prolazi ID vrijednost za klijente iz tog zapisnika na terenu subreport parametra.
Program radi nalozi subreport. Budući da je formula za odabir subreport odabire samo one zapise u kojima je korisnički ID vrijednost je jednaka polja vrijednosti parametra, a budući da je vrijednost parametra polje je jednaka ID kupca u prvi slog u primarnoj izvješću, subreport sadrži samo one zapise koji imaju isti korisnički ID. Naime, zapisi koje su nalozi za prvu kupca.
Kad subreport završi, program smješta drugi zapis to treba u primarnoj izvješću, ispisuje kupca, a zatim prolazi ovog kupca ID broja u polje parametra.
Program zatim pokreće subreport uključujući samo one narudžbe ploča za drugom kupcu.
Proces se nastavlja sve dok se izvješće ne završi.
Sve to je parametar polju manipulacije odvija iza kulisa. Vi jednostavno odabrati polja koja će povezivati primarni izvještaj sa subreport a program će učiniti ostalo. Vrijednosti su prošli bez parametarskog polja od vas traži za vrijednost.
Napomena: Ako ste povezali subreport i kliknite gumb Print Preview na standardnoj alatnoj traci (na kartici subreport dizajn), program traje subreport na vlastitu, bez čekanja da primi vrijednost parametra polje od primarnog izvješća i bez ocjenjivanje kartica teksta formulu. U tom slučaju, program prikazuje Unesi Vrijednosti parametara dijaloški okvir i od vas traži potvrdu za vrijednost.
Uneseni u kutiji vrijednost je vrijednost program koristi za pokretanje subreport.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Hvordan delrapport forbinder værker
Når du linker en delrapport til en primær rapport, at programmet skaber link ved hjælp af en parameter felt.
Når en delrapport link felt er valgt, at programmet skaber:
En parameter felt i delrapport som derefter anvendes til at hente værdier overføres til den, som den primære rapport.
Et rekordstort udvalg formel for delrapport hjælp af parameteren feltet.
Valget formel begrænser delrapport til listerne, hvor linket feltet er lig med parameter feltet værdi.
Når rapporten er kørt, programmet finder den første primære felt rekord den har brug for, og passerer værdien i linket feltet til parameter felt i delrapport. Programmet opretter derefter delrapport med postvalg baseret på parameteren feltværdien. Her er et eksempel:
Du opretter en rapport, der viser kundedata og en delrapport, der viser ordredata og derefter du linker de to rapporter ved hjælp af Kunde-id feltet.
Når du kører rapporten, at programmet finder den første kunde rekord den har brug for, og passerer kunde-id værdien fra posten til delrapport parameter feltet.
Programmet kører Ordrer delrapport. Siden delrapport valg formel udvælger kun de dataposter, hvor Kunde-id værdi er lig med parameter feltværdien, og siden at parameter felt værdi er lig med kunde-id i den første post i den primære rapport indeholder delrapport kun de poster der har det samme kunde-id. Nemlig, disse poster, der er ordrer til den første kunde.
Når delrapport er færdig, programmet lokaliserer den anden rekord den har brug for i den primære rapport, udskriver kundedata, og derefter passerer denne kunde ID nummer til parameteren feltet.
Programmet kører derefter en delrapport, herunder kun de ordreposter for anden kunde.
Processen fortsætter, indtil rapporten er færdig.
Alt dette parameter felt manipulation foregår bag kulisserne. Du skal blot vælge de felter, som vil forbinde den primære rapport med delrapport og programmet klarer resten. Værdierne føres uden parameter feltet beder dig for en værdi.
Bemærk: Hvis du har en linket delrapport, og du klikker på knappen Vis udskrift på værktøjslinjen Standard (fra fanen Delrapport Design), kører programmet delrapport på egen hånd, uden at vente at modtage en parameter felt værdi fra den primære rapport og uden evaluere fanen tekst formel. I dette tilfælde viser programmet Enter Parameter Værdier dialogboksen og beder dig om en værdi.
Den indtastede værdi i boksen er den værdi programmet bruger til at køre delrapport.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Hoe subrapport koppelen werkt
Wanneer u een subrapport koppelen aan een primaire verslag, het programma maakt de koppeling met behulp van een parameter veld.
Als een subrapport koppeling veld is geselecteerd, maakt het programma:
Een parameterveld in het subrapport die vervolgens wordt gebruikt om waarden van de primaire bericht aan het voorbij halen.
Een record selectie formule voor het subrapport behulp van het veld parameter.
De selectie formule beperkt het deelrapport tot deze registers waarin de link veld is gelijk aan de parameter veld waarde.
Wanneer het rapport wordt uitgevoerd, het programma vindt de eerste primaire veld plaat die het nodig heeft en gaat de waarde in de koppeling veld om het veld parameter in het subrapport. Het programma maakt vervolgens het subrapport met een record selectie op basis van de parameter veld waarde. Hier is een voorbeeld:
U maakt een rapport dat de gegevens van de klant toont en een subrapport die volgorde gegevens blijkt en vervolgens koppelt u de twee rapporten met behulp van het veld klant-ID.
Als u het rapport uitvoert, het programma vindt de eerste klantrecord het nodig heeft en geeft de klant-ID waarde van dat record naar het veld subrapport parameter.
Het programma loopt de Orders subrapport. Aangezien het deelrapport selectie formule kiest alleen die records waarin de klant ID-waarde is gelijk aan de parameter veld waarde, en sinds die parameter veld waarde gelijk is aan de klant-ID in de eerste record in de primaire verslag, het subrapport bevat alleen die records dat dezelfde klant-id. Namelijk, de records die orders voor de eerste klant.
Wanneer de subrapport is voltooid, het programma zoekt de tweede record die het nodig heeft in het primaire rapport, drukt de klant data, en gaat dan van deze klant ID-nummer naar het veld parameter.
Het programma loopt dan een subrapport met alleen degenen om records voor de tweede klant.
Het proces gaat door totdat het rapport klaar is.
Alle van deze parameter veld manipulatie plaatsvindt achter de schermen. Je pakt gewoon de velden die de primaire rapport zal verbinden met het subrapport en het programma doet de rest. De waarden worden doorgegeven zonder dat de parameter veld waarin u wordt gevraagd om een waarde.
Let op: Als u een gekoppeld subrapport en u klikt op de knop Afdrukvoorbeeld op de werkbalk Standaard (vanaf het tabblad Subrapport Design), het programma loopt het deelrapport op zijn eigen, zonder te wachten om een parameter veld waarde te ontvangen van de primaire verslag en zonder het evalueren van de tab tekst formule. In dit geval, het programma toont de Parameterwaarden invoeren dialoogvenster en vraagt u om een waarde.
De waarde in het vak ingevoerd, is de waarde van het programma gebruikt om het subrapport draaien.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Jak podsestava propojení práce
Při propojení podsestavu na primární zprávě, program vytvoří spojení pomocí pole parametru.
Je-li vybrán podsestavy odkaz pole, program vytvoří:
Pole parametr podsestava, která se pak používá k načtení hodnoty, které jí primárním zprávě.
Výběr Vzorec pro záznam podsestava pomocí pole parametru.
Volba formule omezuje podsestavě k těmto záznamům, v nichž odkaz pole je rovna hodnotě parametru pole.
Při spuštění sestavy, program vyhledá první záznam primární pole, které potřebuje a předá hodnotu v poli odkaz na pole parametru v podsestavě. Program potom vytvoří podsestava s výběrem záznamů na základě hodnoty parametru pole. Zde je příklad:
Vytvořit sestavu, která zobrazuje údaje o zákaznících a podsestavy, které ukazuje data pro objednání, a pak umístit odkaz na dvě zprávy pomocí pole číslo zákazníka.
Při spuštění sestavy, program vyhledá první záznam zákazníka, kterou potřebuje a předá hodnotu ID zákazníků z tohoto záznamu na pole parametru podsestava.
Program běží podsestavě objednávky. Vzhledem k tomu, volba podsestava vzorec vybírá pouze ty záznamy, ve kterých je hodnota ID zákazníka se rovná pole hodnoty parametru, a od té doby, že hodnota parametru pole se rovná ID zákazníka v první záznam v primární zprávy, podsestava obsahuje pouze ty záznamy které mají stejné ID zákazníka. Konkrétně ty záznamy, které jsou příkazy k prvnímu zákazníkovi.
Když je podsestavy dokončena, program vyhledá druhý záznam potřebuje v primárním zprávě, vytiskne data zákazníků a potom předá identifikační číslo tohoto zákazníka do pole parametru.
Program pak spustí podsestavu zahrnující pouze těch objednávek záznamy pro druhé zákazníka.
Tento proces pokračuje, dokud není dokončení sestavy.
Všechny tyto parametry pole manipulace se odehrává v zákulisí. Můžete jednoduše vybrat pole, která propojí primární zprávu s podsestavy a program se postará o zbytek. Hodnoty jsou předávány bez oblasti parametrů, které vás vyzve k zadání hodnoty.
Poznámka: Pokud máte připojený podsestavy a klepnutí na tlačítko Náhled na panelu nástrojů Standardní (na kartě podsestava Design), program běží podsestavě o sobě, aniž by čekal, až obdrží hodnotu parametru pole z primárního zprávy a beze vyhodnocování záložce textové vzorec. V tomto případě program zobrazí dialogové okno Zadat hodnoty parametrů a vyzve vás k zadání hodnoty.
Hodnota zadaná v poli je hodnota, kterou program používá ke spuštění podsestavě.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
How subreport linking works
When you link a subreport to a primary report, the program creates the link by using a parameter field.
When a subreport link field is selected, the program creates:
A parameter field in the subreport which is then used to retrieve values passed to it by the primary report.
A record selection formula for the subreport using the parameter field.
The selection formula limits the subreport to those records in which the link field is equal to the parameter field value.
When the report is run, the program finds the first primary field record it needs and passes the value in the link field to the parameter field in the subreport. The program then creates the subreport with record selection based on the parameter field value. Here is an example:
You create a report that shows customer data and a subreport that shows order data and then you link the two reports using the Customer ID field.
When you run the report, the program finds the first customer record it needs and passes the Customer ID value from that record to the subreport parameter field.
The program runs the Orders subreport. Since the subreport selection formula selects only those records in which the Customer ID value is equal to the parameter field value, and since that parameter field value is equal to the Customer ID in the first record in the primary report, the subreport contains only those records that have the same customer ID. Namely, those records that are orders for the first customer.
When the subreport is finished, the program locates the second record it needs in the primary report, prints the customer data, and then passes this customer’s ID number to the parameter field.
The program then runs a subreport including only those order records for the second customer.
The process continues until the report is finished.
All of this parameter field manipulation takes place behind the scenes. You simply pick the fields that will link the primary report with the subreport and the program does the rest. The values are passed without the parameter field prompting you for a value.
Note: If you have a linked subreport and you click the Print Preview button on the Standard toolbar (from the Subreport Design tab), the program runs the subreport on its own, without waiting to receive a parameter field value from the primary report and without evaluating the tab text formula. In this case, the program displays the Enter Parameter Values dialog box and prompts you for a value.
The value entered in the box is the value the program uses to run the subreport.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Kiom subreport ligi verkoj
Kiam vi ligi subreport al primara raporto, la programo kreas la ligon uzante parametro kampo.
Kiam subreport ligilo kampo estas elektita, la programo kreas:
Parametro kampo subreport kiu tiam estas uzata por elsxuti valoroj pasis al ĝi per la primara raporto.
Rekordo selektado formulo por la subreport uzante la parametro kampo.
La selektado formulo limigas subreport al tiuj registroj en kiu la ligilo kampo estas egala al la parametro kampo valoro.
Kiam la raporto estas kuro, la programo trovas la unuan primaran kampon rekordo bezonas kaj pasas la valoron en la ligilo kampo por la parametro kampo subreport. La programo tiam kreas la subreport kun rekordo selektado bazita sur la parametro kampo valoro. Jen ekzemplo:
Vi kreas raporton kiu montras klienta datumo kaj subreport kiu montras por datumoj kaj tiam vi ligas la du raportoj uzante la Kliento ID kampo.
Kiam vi kuros la raporto, la programo trovas la unua kliento rekordo bezonas kaj pasas la Kliento IRU valoro de tiu rekordo al la subreport parametro kampo.
La programo kuras la Ordoj subreport. Ekde la subreport selektado formulo selektas nur tiuj registroj en kiuj la Kliento IRU valoro estas egala al la parametro kampo valoro, kaj ekde tiu parametro kampo valoro estas egala al la Kliento IRU en la unua rekordo en la ĉefa raporto, la subreport enhavas nur tiujn rekordojn kiuj havas la saman kliento IRU. Nome, tiuj registroj kiuj estas ordoj por la unua kliento.
Kiam la subreport estas finita, la programo lokalizas la dua rekordo bezonas en la ĉefa raporto, presas la kliento datumoj, kaj tiam pasas ĉi kliento IRU numeron por la parametro kampo.
La programo tiam kuras subreport inkluzive nur tiuj ordon rekordojn por la dua kliento.
La procezo daŭras ĝis la raporto estas finita.
Ĉio ĉi parametro kampo manipulado okazas malantaŭ la scenoj. Vi simple elektu la kampoj kiuj ligas la ĉefa raporto kun la subreport kaj la programo faras la reston. La valoroj estas pasitaj sen la parametro kampo instigante vin por valoro.
Noto: Se vi havas ligitaj subreport kaj vi klaku Presi Antaŭrigardo butono sur la Norma ilobreto (de la Subreport Dezajno langeto), la programo kuras la subreport proprainiciate, sen atendi ricevi parametro kampo valoro de la ĉefa raporto kaj sen taksante la langeto teksto formulo. En tiu kazo, la programo montras la Enter Parametro Valoroj dialogujo kaj instigas vin por valoro.
La valoro eniris en la skatolo estas la valoro de la programo uzas por kuri la subreport.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
Kuidas subreport sidudes tööd
Kui siduda subreport primaarseks aruande programmi loob seose abil parameeter valdkonnas.
Kui subreport link valdkonnas on valitud, loob programm:
Parameetrikanal väli subreport mida seejärel kasutatakse allalaadimiseks väärtused edastatakse see primaarse report.
Arvestust valikut valem subreport kasutades parameetrit valdkonnas.
Valik valem piirab subreport neid salvestisi, mille link valdkonnas on võrdne parameetri välja väärtus.
Kui aruanne on joosta, leiab programm esimene primaarväljana rekord ta vajab ja läbib väärtus link valdkonnas parameetri väli subreport. Programm siis loob subreport rekordilise valikut põhineb parameeter välja väärtus. Siin on näide:
Loote aruanne, mis näitab klientide andmeid ja subreport, mis näitab, et andmeid ja siis siduda kaks aruannet kasutades Kliendi ID valdkonnas.
Kui sa jooksed aruande programmi leiab esimese kliendi rekord ta vajab ja läbib Kliendi ID väärtus, et rekord subreport parameeter valdkonnas.
Programm jookseb Jätta subreport. Kuna subreport valikut valem valib ainult need andmed, kus kliendi ID võrdub parameetri välja väärtus, ja kuna see parameeter välja väärtus on võrdne Kliendi ID esimese rekordi esmane aruandes subreport sisaldab ainult nendele andmetele mis on sama kliendi ID. Nimelt need kirjed, mis on tellimusi esimene klient.
Kui subreport on lõppenud, programmi paikneb teine rekord vajab esmase aruande, prindib klientide andmeid, ja siis läheb see kliendi ID number parameetri valdkonnas.
Programm siis töötab subreport sealhulgas ainult selleks arvestust teine klient.
Protsess jätkub kuni aruanne on valmis.
Kõik selle parameetri valdkonnas manipuleerimise toimub kulisside taga. Sa lihtsalt valida väljad, mis ühendab esmane aruande koos subreport ja programm teeb ülejäänu. Väärtused on möödunud ilma parameetri valdkonnas sunnib teid väärtus.
Märkus: Kui sul on seotud subreport ja klõpsate Print Preview nuppu tööriistaribal Standardne (alates Subreport Design alt), programm jookseb subreport omal ootamata saada parameeter välja väärtus esmase aruande ja ilma hindamiseks tab teksti valem. Sellisel juhul väljastab programm Sisesta parameetriväärtuste dialoogiboks, mis palub teil jaoks väärtus.
Sisestatud väärtus kastis on väärtus programm kasutab joosta subreport.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine pagsasalin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Paano subreport pag-uugnay mga gawa
Kapag ni-link mo ang isang subreport sa isang pangunahing ulat, ang programa ay lumilikha ng link sa pamamagitan ng paggamit ng isang parameter field.
Kapag ang isang field subreport link ay pinili, ang programa ay lumilikha ng:
A parameter field sa subreport na kung saan ay pagkatapos ay ginagamit upang kunin ang mga halaga lumipas na ito sa pamamagitan ng mga pangunahing ulat.
A record selection formula para sa subreport gamit ang parameter field.
Ang pagpili formula naglilimita sa subreport sa mga talaan na kung saan ang link field ay katumbas ng halaga parameter field.
Pagka ang balita ay tumakbo, ang programa nakakahanap ng unang pangunahing field record na kinakailangan nito at ipinapasa ang halaga sa patlang link sa field parameter sa subreport. Ang programa pagkatapos ay lumilikha ng subreport may record pagpili batay sa halaga parameter field. Narito ang isang halimbawa:
Kang lumikha ng isang ulat na nagpapakita ng data ng customer at isang subreport na nagpapakita data order at pagkatapos ay i-link mo ang dalawang mga ulat gamit ang field Customer ID.
Kapag nagpatakbo ka ng ulat, ang programa na nahahanap ang unang customer record na kinakailangan nito at magbabalik ang halaga ng Customer ID mula sa na record sa larangan subreport parameter.
Ang programa ay nagpapatakbo ng Orders subreport. Dahil ang subreport selection formula pinipili lang ang mga talaan sa kung saan ang halaga Customer ID ay katumbas ng halaga parameter field, at dahil na parameter field value ay katumbas ng Customer ID sa unang record sa pangunahing ulat, ang subreport ay naglalaman lamang ng mga talaang na may parehong customer ID. Namely, ang mga talaan na mga order para sa unang customer.
Kapag ang subreport ay natapos na, ang programa locates ang pangalawang record na kinakailangan nito sa pangunahing ulat, mga kopya ng data ng customer, at pagkatapos ay pumasa ID number na ito customer sa field parameter.
Ang programa pagkatapos ay nagpapatakbo ng isang subreport kabilang lamang ang mga talaang order para sa ikalawang customer.
Ang proseso ay magpapatuloy hanggang ang ulat ay tapos na.
Ang lahat ng ito parameter patlang pagmamanipula ay tumatagal ng lugar sa likod ng mga eksena. Mo lamang piliin ang mga field na ay mali-link ang mga pangunahing ulat sa subreport at ang programa ay ang magpahinga. Ang mga halaga ay lumipas nang walang parameter patlang pagdikta sa iyo para sa isang halaga.
Tandaan: Kung mayroon kang isang naka-link subreport at i-click ang pindutan ng I-print Preview sa Standard toolbar (mula sa tab na subreport Design), ang programa ay tumatakbo ang subreport sa sarili nitong, nang hindi na naghihintay upang makatanggap ng isang parameter field value mula sa pangunahing ulat at nang walang evaluate ang tab text formula. Sa kasong ito, ang programa ay nagpapakita ng Ipasok parameter na halaga dialog box at prompt ka para sa isang halaga.
Ang halaga na ipinasok sa kahon ay ang halaga ang programa ay gumagamit upang patakbuhin ang subreport.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
Miten aliraportti yhdistävät teokset
Kun linkität aliraportti ensisijaiseen raportin, ohjelma luo linkin avulla parametrikenttään.
Kun aliraportti linkki on valittuna, ohjelma luo:
Parametri kentän aliraporttiin jota sitten käytetään hakea arvot välitetään sille ensisijainen raportti.
Ennätys valinta kaava aliraporttiin käyttäen parametrikenttään.
Valinta kaava rajoittaa aliraportin lokitietoihin, joissa linkin kenttä on yhtä suuri kuin parametrin kentän arvo.
Kun raportti ajetaan, ohjelma etsii ensimmäinen ensisijainen kenttä kirjaa se tarvitsee ja kulkee arvo linkin kentän parametri kentän aliraporttiin. Ohjelma luo sitten aliraporttiin levy-valinta perustuu parametrin kentän arvo. Tässä on esimerkki:
Voit luoda raportin, joka näyttää asiakkaan tiedot ja aliraportti joka näyttää järjestyksessä tiedot ja sitten linkittää kaksi raporttia käyttämällä asiakastunnuksen kenttään.
Kun suoritat raportin, ohjelma etsii ensimmäinen asiakas kirjaa se tarvitsee ja läpäisee asiakastunnuksen arvoa, joilla voidaan tallentaa aliraporttiin parametrikenttään.
Ohjelma toimii Tilaukset aliraportin. Koska aliraportti valinta kaava valitsee vain ne tietueet, joissa asiakastunnus arvo on yhtä suuri kuin parametrin kentän arvon, ja koska tämä parametri kentän arvo on sama kuin asiakastunnus ensimmäisen tietueen ensisijaisen raportissa, aliraporttiin sisältää vain ne tietueet joilla on sama asiakastunnus. Nimittäin nämä asiakirjat, jotka ovat tilaukset ensimmäinen asiakas.
Kun aliraporttiin on valmis, ohjelma etsii toisen kirjaa se tarvitsee ensisijainen raportissa, tulostaa asiakastiedot, ja sitten se kulkee tämän asiakkaan tunnusnumero Parametrikentän.
Ohjelma suorittaa sitten aliraporttiin lukien vain ne, jotta kirjaa toisen asiakkaan.
Prosessi jatkuu, kunnes raportti on valmis.
Kaikki tämä parametri kentän manipuloinnin tapahtuu kulissien takana. Et yksinkertaisesti valita kentät, joka yhdistää ensisijainen raportti aliraporttiin ja ohjelma hoitaa loput. Arvot välitetään ilman Parametrikentän kehotetaan arvolle.
Huomautus: Jos on linkitetty aliraporttiin ja valitset Esikatselu -painiketta Vakiotyökalurivin (alkaen aliraporttiin Rakenne-välilehden), ohjelma toimii aliraporttiin omasta odottamatta saavansa parametrin kentän arvon ensisijainen raportti ja ilman arvioimalla välilehti tekstin kaava. Tässä tapauksessa ohjelma näyttää Enter parametriarvot valintaikkuna ja kysyy arvon.
Syötetty arvo ruudussa on arvo ohjelma käyttää ajaa aliraporttiin.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Comment relier subreport œuvres
Lorsque vous liez un sous-état d’un rapport primaire, le programme crée le lien en utilisant un champ de paramètre.
Quand un champ de lien de subreport est sélectionné, le programme crée:
Un champ de paramètre dans le sous-rapport qui est ensuite utilisé pour récupérer les valeurs qui lui sont transmises par le rapport primaire.
Une formule de sélection d’enregistrements pour le sous-état en utilisant le champ de paramètre.
La formule de sélection limite la subreport à ces enregistrements dans lesquels le champ de liaison est égale à la valeur du champ de paramètre.
Lorsque le rapport est exécuté, le programme trouve le premier enregistrement primaire sur le terrain dont il a besoin et transmet la valeur dans le champ de lien vers le champ de paramètre dans le sous-état. Le programme crée alors le subreport avec sélection d’enregistrements sur la base de la valeur du champ de paramètre. Voici un exemple:
Vous créez un rapport qui montre les données des clients et un subreport qui montre des données de commande et ensuite vous relier les deux rapports en utilisant le champ ID client.
Lorsque vous exécutez le rapport, le programme trouve le premier enregistrement du client dont il a besoin et transmet la valeur de N ° de client de ce dossier dans le champ de paramètre de sous-état.
Le programme exécute le Ordres subreport. Étant donné que la formule de sélection d’subreport sélectionne uniquement les enregistrements dans lesquels la valeur de l’ID du client est égale à la valeur du champ de paramètre, et depuis que la valeur du champ de paramètre est égal à l’ID client dans le premier enregistrement dans le rapport principal, le sous-état contient uniquement les enregistrements qui ont le même numéro de client. A savoir, les enregistrements qui sont des ordres pour le premier client.
Lorsque le sous-état est terminée, le programme localise le deuxième enregistrement dont il a besoin dans le rapport principal, imprime les données du client, et passe le numéro d’identification de ce client dans le champ des paramètres alors.
Le programme exécute alors un sous-incluant uniquement les enregistrements de commandes pour le deuxième client.
Le processus se poursuit jusqu’à ce que le rapport est terminé.
Toutes ces manipulations de champ de paramètre a lieu dans les coulisses. Il vous suffit de choisir les champs qui relieront le rapport primaire avec le subreport et le programme fait le reste. Les valeurs sont transmises sans le champ de paramètre vous invitant à une valeur.
Remarque: Si vous avez un sous-état lié et vous cliquez sur le bouton Aperçu avant impression dans la barre d’outils standard (à partir de l’onglet Subreport Design), le programme exécute le sous-état lui-même, sans attendre de recevoir une valeur de champ de paramètre du rapport primaire et sans l’évaluation de la formule de texte de l’onglet. Dans ce cas, le programme affiche la boîte de dialogue Saisir des valeurs de paramètres et vous invite à une valeur.
La valeur entrée dans la zone est la valeur que le programme utilise pour exécuter le sous-état.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Hoe subreport linking wurk
As jo keppele in subreport oan in primêre rapport, de programma ûntstiet de keppeling troch mei help fan in parameter fjild.
As in subreport link fjild selektearre is, it programma skept:
In parameter fjild yn it subreport dat wurdt dan brûkt te heljen wearden trochjûn oan it troch de primêre rapport.
In rekôr seleksje formule foar it subreport mei help fan de parameter fjild.
De seleksje formule limitearret de subreport foar dy platen dêr’t de keppeling fjild is gelyk oan de parameter fjild wearde.
As it rapport wurdt rinne, it programma fynt de earste primêre fjild record dat moat en giet de wearde yn it link fjild oan de parameter fjild yn it subreport. It programma dan skept it subreport mei record seleksje basearre op de parameter fjild wearde. Hjir is in foarbyld:
Jo meitsje in rapport dat sjen lit klant gegevens en in subreport dat sjen lit folchoarder gegevens en dan keppele de beide rapporten mei help fan de Customer ID fjild.
As jo rinne it rapport, de programma fynt de earste klant record dat moat en giet de Customer ID wearde fan dat rekôr oan de subreport parameter fjild.
It programma rint de Orders subreport. Sûnt de subreport seleksje formule kiest allinnich dy records dêr’t de Customer ID wearde is lyk oan de parameter fjild wearde, en sûnt dy parameter fjild wearde is lyk oan de Customer ID yn de earste rekôr yn de primêre rapport, de subreport befettet allinne dy records dat hawwe deselde klant ID. Nammentlik, dy records dy’t oarders foar de earste klant.
Doe’t de subreport is klear, it programma locates de twadde record dat moat yn ‘e primêre rapport, drukt de klant gegevens, en dan giet dizze klant fan ID nûmer oan de parameter fjild.
It programma dan rint in subreport ynklusyf allinne dy oarder records foar de twadde klant.
It proses giet oant it rapport is klear.
Alle fan dizze parameter fjild manipulaasje fynt plak efter de skermen. Jo gewoan pick de fjilden dy’t sil keppele binne de primêre rapport mei de subreport en it programma docht de rest. De wearden wurde trochjûn sûnder de parameter fjild wat jo foar in wearde.
Tink derom: As jo in keppele subreport en jo klikke op de Ofdrukfoarbyld knop op de Standert arkbalke (út de Subreport Design ljepblêd), it programma rint de subreport op syn eigen, sûnder te wachtsjen te ûntfangen in parameter fjild wearde fan de primêre rapport en sûnder evaluearjen fan de ljepper tekst formule. Yn dit gefal, it programma jout de Enter Parameter Wearden Men sjocht hjir dialoochfinster en delhelje, skrasse jo foar in wearde.
De wearde ynfierd yn it fak is de wearde it programma brûkt om rinne de subreport.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
Como sub-informe que une obras
Ao acender un subinforme a un informe preliminar, o programa crea a conexión mediante un campo de parámetro.
Cando un campo de ligazón subinforme é seleccionado, o programa crea:
Un campo de parámetro no sub-informe que é entón utilizado para recuperar os valores pasados para el polo informe preliminar.
A fórmula de selección de rexistro para o sub-informe mediante o campo de parámetro.
A fórmula de selección limita o sub-informe para os rexistros en que o campo Link é igual ao valor do campo de parámetro.
Cando o informe é executado, o programa atopa o primeiro rexistro campo primario que precisa e pasa o valor no campo enlace para o campo de parámetro no sub-informe. O programa, a continuación, crea o subinforme con selección de rexistro con base no valor campo de parámetro. Aquí está un exemplo:
Crea un informe que mostra os datos do cliente e un sub-informe que mostra datos de solicitudes e, a continuación, vincular os dous informes usando o campo ID do cliente.
Cando realizar o informe, o programa atopa o primeiro rexistro do cliente que precisa e pasa o valor ID do cliente a partir dese rexistro para o campo de parámetro subinforme.
O programa é executado o subinforme Orders. Xa que a fórmula de selección de subinforme selecciona só os rexistros en que o valor de identificación do cliente é igual ao valor campo de parámetro, e sempre que o valor campo de parámetro é igual ao ID do cliente no primeiro rexistro no informe preliminar, o sub-informe contén só os rexistros que teñen o mesmo ID de cliente. É dicir, os rexistros que son peticións para o primeiro cliente.
Cando o subinforme está concluído, o programa sitúa o segundo rexistro que precisa no informe preliminar, imprime os datos do cliente e, a continuación, pasa ao número de identificación deste cliente para o campo de parámetro.
O programa, a continuación, fai unha sub-informe incluíndo só os rexistros para que o segundo cliente.
O proceso continúa ata que o informe sexa completado.
Todo isto campo de parámetro manipulación ocorre nos bastidores. Simplemente escoller os campos que ligarão o informe preliminar co subinforme eo programa fai o resto. Os valores son pasados sen o campo de parámetro solicitando un valor.
Nota: Se tes un subinforme vinculado e prema no botón Ver impresión da barra de ferramentas estándar (a partir da guía subinforme de Deseño), o programa executa o subinforme por conta propia, sen esperar a recibir un valor campo de parámetro desde informe preliminar e sen avaliar a fórmula texto da guía. Neste caso, o programa exhibe a caixa de diálogo Inserir valores de parámetro e pídelle a un valor.
O valor introducido na caixa é o valor que o programa usa para executar o sub-informe.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
როგორ subreport აკავშირებს სამუშაოები
როცა უკავშირებენ subreport პირველადი ანგარიში, პროგრამა ქმნის ბმული გამოყენებით პარამეტრი სფეროში.
როდესაც subreport ბმული სფეროში არის შერჩეული, პროგრამა ქმნის:
პარამეტრი სფეროში subreport რომელიც შემდეგ გამოიყენება ვიღებ ღირებულებების გავიდა მას პირველადი ანგარიში.
ჩანაწერი შერჩევა ფორმულა subreport გამოყენებით პარამეტრი სფეროში.
შერჩევა ფორმულა ზღუდავს subreport იმ ჩანაწერი, რომელშიც რგოლი სფეროში ტოლია პარამეტრი სფეროში მნიშვნელობა.
როდესაც ანგარიში პერსპექტივაში, პროგრამა პოულობს პირველი პირველადი სფეროში ჩანაწერი სჭირდება და აკეთებს ღირებულების ბმული სფეროში პარამეტრი სფეროში subreport. პროგრამა შემდეგ ქმნის subreport ჩანაწერი შერჩევის საფუძველზე პარამეტრი სფეროში მნიშვნელობა. აქ არის მაგალითი:
თქვენ შექმნათ ანგარიში გვიჩვენებს, რომ კლიენტების მონაცემები და subreport, რომელიც აჩვენებს, იმისათვის, მონაცემების და მაშინ კავშირი ორ ანგარიშების გამოყენებით კლიენტის ID სფეროში.
როდესაც თქვენ აწარმოებს ანგარიში, პროგრამა პოულობს პირველი მომხმარებელს ჩანაწერი სჭირდება და აკეთებს მომხმარებელთა ID მნიშვნელობა, რომ ჩანაწერი, subreport პარამეტრი სფეროში.
პროგრამა ეშვება ბრძანებები subreport. მას შემდეგ, რაც subreport შერჩევა ფორმულა ირჩევს მხოლოდ იმ ჩანაწერები, სადაც მომხმარებელთა ID მნიშვნელობა ტოლია პარამეტრი სფეროში მნიშვნელობა, და მას შემდეგ პარამეტრი სფეროში მნიშვნელობა უდრის დამკვეთი ID პირველ ჩანაწერის ძირითადი ანგარიში, subreport შეიცავს მხოლოდ იმ ჩანაწერები რომ იგივე მომხმარებლის ID. კერძოდ, ის ჩანაწერები, რომლებიც ბრძანებებს პირველი მომხმარებელს.
როდესაც subreport დასრულდა, პროგრამა მოსაძებნად მეორე ჩანაწერი სჭირდება პირველადი ანგარიში, ბეჭდავს კლიენტების მონაცემები, და შემდეგ გადის ამ კლიენტის ID ნომერი პარამეტრი სფეროში.
პროგრამა შემდეგ გადის subreport მათ მხოლოდ იმ მიზნით ჩანაწერი მეორე მომხმარებელს.
პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ ანგარიში დასრულდა.
ყველა ამ პარამეტრის სფეროში მანიპულირება ხდება კულისებში. თქვენ უბრალოდ აირჩიოთ სფეროებში, რომ ბმული პირველადი მოხსენების subreport პროგრამის ამჯამად დანარჩენი. ღირებულებები გარეშე ჩაიარა პარამეტრი სფეროში რითაც თქვენ მნიშვნელობა.
შენიშვნა: თუ თქვენ გაქვთ უკავშირდება subreport და თქვენ დააჭირეთ Print Preview ღილაკს სტანდარტული პანელი (საწყისი subreport დიზაინი tab), პროგრამა ეშვება subreport საკუთარი, გარეშე ელოდება მიიღოს პარამეტრი სფეროში მნიშვნელობა პირველადი ანგარიში და გარეშე შეფასების tab ტექსტი ფორმულა. ამ შემთხვევაში, პროგრამა აჩვენებს შეიყვანეთ პარამეტრებით ფასეულობები ფანჯარა და თხოვს თქვენ მნიშვნელობა.
ღირებულება შევიდა ყუთი არის ღირებულება პროგრამა იყენებს აწარმოებს subreport.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Wie subreport Verknüpfung Werke
Wenn Sie einen Unterbericht zu einem primären Bericht verknüpfen, erstellt das Programm die Verbindung durch einen Parameterfeld.
Wenn ein subreport Link-Feld ausgewählt wird, erstellt das Programm:
Ein Parameterfeld im Unter, die dann verwendet wird, Werte, um es durch den primären Bericht übergeben abzurufen.
Eine Datensatzauswahlformel für den Unterbericht mit dem Parameterfeld.
Die Auswahlformel beschränkt die subreport auf diese Aufzeichnungen, in denen die Link-Feld auf den Parameter Feldwert gleich ist.
Wenn der Bericht ausgeführt wird, findet das Programm den ersten Datensatz Primärfeld benötigt es und gibt den Wert in dem Link Feld im Unter zum Parameterfeld. Das Programm erzeugt dann die subreport mit Auswahlsatz auf dem Parameterfeld Wert. Hier ist ein Beispiel:
Sie erstellen einen Bericht, der Kundendaten und einen Unterbericht zeigt die Auftragsdaten zeigt und verknüpfen Sie die beiden Berichte über die Kunden-ID-Feld verwendet wird.
Wenn Sie den Bericht ausführen, findet das Programm die erste Kundendatensatz braucht es und übergibt die Kunden-ID-Wert aus dem Datensatz an den Unterbericht Parameterfeld.
Das Programm läuft die Orders subreport. Da die subreport Auswahlformel die Datensätze auswählt, nur in dem die Kunden-ID-Wert auf den Parameter Feldwert, gleich und da dieser Parameter Feldwert an der Kunden-ID in den ersten Datensatz in der Primär Bericht gleich ist, enthält die subreport die Datensätze nur dass die gleiche Kundennummer. Das heißt, die Datensätze, die Aufträge für die ersten Kunden.
Wenn der Unterbericht abgeschlossen ist, sucht das Programm der zweite Datensatz es im primären Bericht muss, die Kundendaten druckt und übergibt dann diese ID-Nummer auf das Parameterfeld des Kunden.
Das Programm läuft dann einen Unterbericht einschließlich nur die Reihenfolge Datensätze für den zweiten Kunden.
Der Prozess wird fortgesetzt, bis der Bericht fertig ist.
Alle Manipulation dieses Parameters Feld nimmt hinter den Kulissen statt. Sie wählen einfach die Felder, die die primäre Bericht mit dem Unterbericht und das Programm erledigt den Rest verbinden wird. Die Werte werden ohne den Parameter Feld übergeben Sie für einen Wert auffordert.
Hinweis: Wenn Sie einen verknüpften Unterbericht haben und Sie die Schaltfläche Druckvorschau klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste (von der Subreport Design-Register), das Programm läuft den Unterbericht auf seine eigene, ohne zu warten, einen Parameterfeldwert aus dem primären Bericht zu erhalten und ohne Auswertung der Registerkarte Textformel. In diesem Fall zeigt das Programm die Eingabe-Parameter Dialogfeld Werte und fordert Sie auf, einen Wert.
Der Wert in dem Feld eingegeben ist der Wert, verwendet das Programm die subreport auszuführen.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Πώς δευτερεύουσα έκθεση συνδέει τα έργα
Όταν συνδέετε μια δευτερεύουσα έκθεση σε πρωτογενή έκθεση, το πρόγραμμα δημιουργεί το σύνδεσμο με τη χρήση ενός πεδίου παραμέτρου.
Όταν επιλέγεται ένα πεδίο σύνδεσμο δευτερεύουσα έκθεση, το πρόγραμμα δημιουργεί:
Ένα πεδίο παράμετρος στην δευτερεύουσα έκθεση η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τιμών πέρασε σε αυτήν από την πρωτογενή έκθεση.
Ένας τύπος επιλογή ρεκόρ για τη δευτερεύουσα έκθεση χρησιμοποιώντας το πεδίο της παραμέτρου.
Ο τύπος επιλογή περιορίζει τη δευτερεύουσα έκθεση σε αυτές τις εγγραφές στις οποίες το πεδίο συνδέσμου είναι ίση με την τιμή του πεδίου της παραμέτρου.
Όταν η έκθεση εκτελείται, το πρόγραμμα βρίσκει το πρώτο δημοτικό ρεκόρ πεδίο που χρειάζεται και περνά την τιμή στο πεδίο σύνδεσμο στο πεδίο παραμέτρου στην δευτερεύουσα έκθεση. Το πρόγραμμα στη συνέχεια, δημιουργεί τη δευτερεύουσα έκθεση με την επιλογή ρεκόρ με βάση την τιμή του πεδίου της παραμέτρου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια έκθεση που δείχνει τα δεδομένα των πελατών και μια δευτερεύουσα έκθεση που εμφανίζει τα δεδομένα τάξη και στη συνέχεια να συνδέσετε τις δύο εκθέσεις χρησιμοποιώντας το πεδίο Αναγνωριστικό πελάτη.
Όταν εκτελείτε την έκθεση, το πρόγραμμα βρίσκει την πρώτη εγγραφή του πελάτη που χρειάζεται και περνά την τιμή αναγνωριστικό πελάτη από την εν λόγω εγγραφή στο πεδίο της παραμέτρου δευτερεύουσα έκθεση.
Το πρόγραμμα τρέχει τη δευτερεύουσα έκθεση Παραγγελίες. Δεδομένου ότι ο τύπος επιλογής δευτερεύουσα έκθεση επιλέγει μόνο τις εγγραφές στις οποίες η αξία αναγνωριστικό πελάτη του είναι ίση με την τιμή του πεδίου της παραμέτρου, και δεδομένου ότι η τιμή του πεδίου της παραμέτρου είναι ίση με το αναγνωριστικό πελάτη στην πρώτη εγγραφή στον πρωτογενή έκθεση, η δευτερεύουσα έκθεση περιέχει μόνο εκείνες τις εγγραφές ότι έχουν το ίδιο αναγνωριστικό πελάτη. Δηλαδή, αυτά τα αρχεία που είναι παραγγελίες για το πρώτο πελάτη.
Όταν η δευτερεύουσα έκθεση έχει τελειώσει, το πρόγραμμα εντοπίζει το δεύτερο ρεκόρ που χρειάζεται στον πρωτογενή έκθεση, εκτυπώνει τα στοιχεία του πελάτη, και στη συνέχεια περνά αριθμό ταυτότητας αυτού του πελάτη στο πεδίο παραμέτρου.
Το πρόγραμμα τρέχει συνέχεια μια δευτερεύουσα έκθεση περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις εγγραφές προκειμένου για το δεύτερο πελάτη.
Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η έκθεση έχει τελειώσει.
Όλη αυτή η χειραγώγηση πεδίο παραμέτρου λαμβάνει χώρα πίσω από τις σκηνές. Μπορείτε απλά να επιλέξετε τα πεδία που θα συνδέει την κύρια έκθεση με τη δευτερεύουσα έκθεση και το πρόγραμμα κάνει τα υπόλοιπα. Οι τιμές πέρασε χωρίς το πεδίο παραμέτρου που σας ζητά για μια τιμή.
Σημείωση: Αν έχετε συνδεθεί δευτερεύουσα έκθεση και κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης στη βασική γραμμή εργαλείων (από την καρτέλα δευτερεύουσα έκθεση Σχεδιασμού), το πρόγραμμα εκτελείται το δευτερεύουσα έκθεση από μόνη της, χωρίς να περιμένει να λάβει τιμή του πεδίου της παραμέτρου από την κύρια έκθεση και χωρίς την αξιολόγηση του τύπου καρτέλα κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή παραμέτρων αξίες και σας ζητά για μια τιμή.
Η τιμή που έχει εισαχθεί στο κουτί είναι η τιμή, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί για να τρέξει το δευτερεύουσα έκθεση.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
કેવી રીતે subreport લિંક કામ
જ્યારે તમે પ્રાથમિક અહેવાલમાં એક subreport લિંક, કાર્યક્રમ પરિમાણ ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ કરીને કડી બનાવે છે.
જ્યારે subreport લિંક ક્ષેત્ર પસંદ થયેલ છે, કાર્યક્રમ બનાવે છે:
subreport જે પછી પ્રાથમિક અહેવાલ દ્વારા પસાર કિંમતો મેળવવા માટે વપરાય છે એક પરિમાણ ક્ષેત્ર.
subreport પરિમાણ ક્ષેત્રમાં વાપરવા માટે એક રેકોર્ડ પસંદગી સૂત્ર.
પસંદગી સૂત્ર તે રેકોર્ડ જેમાં લિંક ક્ષેત્ર પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કિંમત સમાન છે subreport મર્યાદિત કરે છે.
જ્યારે અહેવાલ ચાલે છે, કાર્યક્રમ પ્રથમ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર રેકોર્ડ તે જરૂર છે અને subreport માં પરિમાણ ક્ષેત્રમાં માટે લિંક ક્ષેત્રમાં કિંમત પસાર શોધે છે. કાર્યક્રમ પછી પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કિંમત પર આધારિત રેકોર્ડ પસંદગી સાથે subreport બનાવે છે. અહીં એક ઉદાહરણ છે:
તમે એક અહેવાલ છે કે ગ્રાહક માહિતી બતાવે છે અને એક subreport કે ક્રમમાં માહિતી બતાવે છે અને પછી તમે ગ્રાહક આઈડી ક્ષેત્ર મદદથી બે અહેવાલો લિંક બનાવો.
જ્યારે તમે અહેવાલ ચલાવવા માટે, કાર્યક્રમ પ્રથમ ગ્રાહક રેકોર્ડ તે જરૂર છે અને subreport પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કે રેકોર્ડ ગ્રાહક આઈડી કિંમત પસાર શોધે છે.
કાર્યક્રમ ઓર્ડર્સ subreport ચાલે છે. subreport પસંદગી સૂત્ર માત્ર તે રેકોર્ડ પસંદ ત્યારથી જેમાં ગ્રાહક આઈડી કિંમત પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કિંમત સમાન છે, અને કારણ કે તે પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કિંમત પ્રાથમિક અહેવાલમાં પ્રથમ રેકોર્ડ ગ્રાહક આઈડી માટે સમાન છે, subreport માત્ર તે રેકોર્ડ સમાવે છે તે જ ગ્રાહક આઈડી છે. જેમ કે, તે રેકોર્ડ પ્રથમ ગ્રાહક ઓર્ડર છે.
જ્યારે subreport સમાપ્ત થાય છે, કાર્યક્રમ સ્થિત બીજા રેકોર્ડ તે પ્રાથમિક અહેવાલમાં જરૂરિયાતો, ગ્રાહક માહિતી છાપે છે, અને પછી પરિમાણ ક્ષેત્રમાં આ ગ્રાહક ID નંબર પસાર કરે છે.
કાર્યક્રમ પછી બીજા ગ્રાહક માટે માત્ર તે ક્રમમાં રેકોર્ડ સહિત subreport ચાલે છે.
પ્રક્રિયા ચાલુ રહે ત્યાં સુધી અહેવાલ સમાપ્ત થાય છે.
આ પરિમાણ ક્ષેત્રમાં મેનીપ્યુલેશન તમામ પડદા પાછળ થાય છે. તમે સરળતાથી ક્ષેત્રો કે subreport સાથે પ્રાથમિક અહેવાલ લિંક કરશે પસંદ કરો અને કાર્યક્રમ બાકીના કરે છે. કિંમતો પરિમાણ ક્ષેત્રમાં એક કિંમત માટે તમે પૂછવાની વગર પસાર થાય છે.
નોંધ: જો તમે એક કડી થયેલ subreport હોય છે અને તમે પ્રમાણભૂત ટૂલબાર (Subreport ડિઝાઇન ટૅબ માંથી) પર પ્રિંટ પૂર્વાવલોકન બટન ક્લિક કરો, તો કાર્યક્રમ પ્રાથમિક અહેવાલ અને વગર પેરામીટર ક્ષેત્ર કિંમત પ્રાપ્ત કરવા માટે રાહ જોયા વિના, તેના પોતાના પર subreport ચાલે ટેબ લખાણ સૂત્ર મૂલ્યાંકન. આ કિસ્સામાં, કાર્યક્રમ દર્શાવે દાખલ પરિમાણ સંવાદ બોક્સ કિંમતો અને કિંમત માટે પૂછશે.
બોક્સ દાખલ કિંમત કિંમત કાર્યક્રમ subreport ચલાવવા માટે વાપરે છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
Ki jan subreport ki lye ak travay
Lè ou lyen yon subreport yon rapò prensipal, pwogram nan kreye lyen ki lè l sèvi avèk yon jaden paramèt.
Lè yo bay yon jaden lyen subreport chwazi, pwogram nan kreye:
Yon jaden paramèt nan subreport a ki se Lè sa a, itilize yo rekipere valè pase bay li pa rapò a prensipal.
Yon fòmil seleksyon dosye pou subreport nan lè l sèvi avèk jaden an paramèt.
Fòmil la seleksyon limite subreport la bay moun dosye nan ki jaden an lyen ki egal a valè a jaden paramèt.
Lè yo rapò a kouri, pwogram nan jwenn premye dosye a jaden prensipal li bezwen epi pase valè a nan jaden an ap mennen nan jaden an paramèt nan subreport la. Pwogram nan Lè sa a, kreye subreport la ak seleksyon dosye ki baze sou valè nan jaden paramèt. Isit la se yon egzanp:
Ou kreye yon rapò ki montre done kliyan ak yon subreport ki montre done lòd ak lè sa a ou lyen de rapò sa yo lè l sèvi avèk jaden an ID Kliyan.
Lè ou kouri rapò a, pwogram lan jwenn premye dosye a kliyan li bezwen epi pase valè a ID Kliyan soti nan ki dosye nan jaden an subreport paramèt.
Pwogram nan kouri Lòd subreport la. Depi fòmil la seleksyon subreport chwazi sèlman dosye sa yo nan ki valè a ID Kliyan ki egal a valè a jaden paramèt, epi depi ke valè jaden paramèt ki egal a ID a Kliyan nan dosye a an premye nan rapò a primè, subreport an gen sèlman dosye sa yo sa yo ki te menm ID a kliyan. Savwa, sa yo ki dosye ki lòd pou kliyan an premye.
Lè yo subreport la fini, pwogram nan lokalize dosye nan dezyèm li bezwen nan rapò a primè, simagri done yo kliyan, ak Lè sa a pase nimewo ID kliyan sa a nan jaden an paramèt.
Pwogram nan Lè sa a, kouri yon subreport ki gen ladan se sèlman moun ki dosye lòd pou kliyan, dezyèm lan.
Pwosesis la ap kontinye jiskaske yo rapò a fini.
Tout sa manipilasyon jaden paramèt pran plas dèyè sèn nan. Ou tou senpleman chwazi jaden yo ki pral lyen rapò an prensipal ak subreport a ak pwogram nan fè rès la. Valè yo yo pase san yo pa jaden an paramèt pouse ou pou yon valè.
Remak: Si ou gen yon subreport lye epi ou klike sou bouton an Enprime Preview sou ba zouti a Standard (ki soti nan tab la Subreport Design), pwogram nan kouri subreport la sou pwòp li yo, san yo pa ap tann yo resevwa yon valè jaden paramèt soti nan rapò a primè ak san yo pa evalye fòmil la tab tèks. Nan ka sa a, pwogram lan montre Antre nan parameters Valè bwat dyalòg ak envit ou pou yon valè.
Valè a te antre nan nan ti bwat la se valè a pwogram nan sèvi ak nan kouri subreport la.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
Yadda subreport haxe ayyukansu
A lokacin da ka danganta a subreport zuwa primary rahoton, shirin halitta da link ta amfani da siga filin.
A lokacin da wani subreport mahada filin da aka zaba, shirin halitta:
A siga filin a cikin subreport to, wanda aka yi amfani da su mai da dabi’u shige shi da primary rahoton.
A rikodin selection dabara domin subreport ta yin amfani da siga filin.
The selection dabara takaita subreport ga waɗanda records a cikin abin da link filin ne, sunã daidaita da siga filin darajar.
Lokacin da rahoton da aka gudanar, wannan shirin ya sami na farko primary filin rikodin yana bukatar da ya wuce darajar a link filin da siga filin a cikin subreport. Shirin nan halitta da subreport da rikodin selection bisa siga filin darajar. Ga wani misali:
Ka ƙirƙiri wani rahoto, wanda ya nuna abokin ciniki bayanai da kuma wani subreport nuna domin data sa’an nan kuma ka danganta biyu rahotannin yin amfani da Abokin ciniki ID filin.
A lokacin da ka gudu da rahoton, shirin ya sami na farko abokin ciniki rikodin yana bukatar da wuce da Abokin ciniki ID darajar daga abin rikodin ga subreport siga filin.
Shirin gudanar da oda subreport. Tun da subreport selection dabara ance kawai wadanda records a cikin abin da Abokin ciniki ID daraja ne, sunã daidaita da siga filin darajar, kuma tun wannan siga filin daraja ne, sunã daidaita da Abokin ciniki ID a cikin ta farko rikodin a cikin primary rahoton, da subreport ƙunshi ne kawai wadanda records da cewa suna da wannan abokin ciniki ID. Wato, wadanda records da suke umarni na farko abokin ciniki.
Lokacin da aka gama subreport, shirin locates na biyu rikodin yana bukatar a primary rahoton, kwafi abokin ciniki data, sa’an nan kuma ya wuce wannan abokin ciniki ta lambar ID da siga filin.
Shirin to gudanar da wani subreport ciki har da kawai wadanda tsari records na biyu abokin ciniki.
The tsari ya ci gaba har sai da rahoton da aka gama.
Dukan wannan siga filin magudi faruwa a bayan al’amuran. Ka kawai sama da filayen da za su danganta da primary rahoton da subreport da kuma shirin ya aikata sauran. The dabi’u suna wuce ba tare da siga filin tilasta mani ka ga wani darajar.
Note: Idan kana da wata nasaba subreport kuma ka danna Print Preview button a kan Standard toolbar (daga Subreport Design shafin), da shirin gudanar da subreport da kansa, ba tare da jiran a yi maka wani siga filin darajar daga primary rahoton kuma ba tare da kimantawa da shafin rubutu dabara. A wannan yanayin, da shirin nuna Shigar siga dabi’u maganganu akwatin da kuma ya sa muka kai ga darajar.
The darajar shiga a cikin akwatin ne darajar shirin yana amfani da gudu da subreport.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
Pehea subreport e kuhikuhi ana na hana
I ka wa a oukou Loulou i ka subreport i kekahi, iniiaiie hoike, i ka papahana hana i ka loulou ma ka hoʻohana ‘ana i ka aiao kahua.
I ka wa i subreport loulou mahinaʻai, ua wae aku, i ka papahana hana:
A aiao kahua ma ka subreport i laila, hoʻohanaʻia e loaʻa nā Hawaiʻi hala aku ia mea ma ka iniiaiie hoike.
A mooolelo koho haʻilula no ka subreport me ke aiao kula.
Ke koho haʻilula hoʻohaiki ka subreport i kela mau mooolelo iloko o ka mea a ke loulou kula, ua like ia me ke aiao kahua waiwai.
I ka wa a ka hoike, ua holo, i ka papahana loaʻa ka mua iniiaiie kula mooolelo ai, a me ka ae o ka waiwai ma ka loulou kula i ka aiao kula i loko o ka subreport. Ka papahana alaila, hana i ka subreport me ka mooolelo koho ma muli o ke aiao kahua waiwai. Eia no oukou i kumu hana;
Oe ho okumu i kekahi palapala hoike i hōʻike Customer ka ikepili a me ka subreport e hōʻike aoaoʻikepili, a lailaʻoukou Loulou i ka hoike elua ka hoʻohana ‘ana i ka Customer ID kula.
I ka wa a oukou e holo aku i ka palapala hoike, i ka papahana loaʻa ka mua Customer mooolelo ai, a ae ke Customer ID waiwai mai ia mooolelo i ka subreport aiao kula.
Ka papahana holo i na kauoha subreport. Mai ka subreport koho haʻilula Nāna e koho i wale no kela mau mooolelo i ka mea a ka Customer ID waiwai, ua like ia me ke aiao kahua waiwai, a mai ia aiao kahua waiwai, ua like ia me ka Customer ID iloko o ka mooolelo mua i loko o ka iniiaiie palapala hoike, i ka subreport he wale no kela mau mooolelo i loaa ia Customer ID. O, kela mau mooolelo i poe kauoha no ka Customer mua.
I ka wa i pau ai ka subreport, i ka papahana e huli i ka lua o ka mooolelo ia ai i loko o ka iniiaiie hoike, wahi a ka Customer aeaiiua, a laila ae i keia Customer ke ID helu i ka aiao kula.
I ka papahana a laila, holo ka subreport e like me kela mau mooolelo, no ka lua o ka Customer wale kauoha.
I ka hanaʻana a hiki i ka hoike, Pau.
A pau o keia aiao kahua manipulation i kahi ma ke kua o ka ike weliweli. wale oe e koho i ka mahinaʻai a pau e loulou i ka iniiaiie hoike me ka subreport, a me ka papahana hana i ke koena. Na loina Ua hala aku ma waho o ke kula aiao prompting ia oukou i ka waiwai.
‘Ōlelo Aʻo: Ina oukou i ka ua hoʻopili subreport a oukou kaomi i ke pihi Print Preview ma ka maʻamau meahana (mai ka Subreport Design uku pila), i ka papahana heluhelu i ka subreport ma kona iho, me ke kali, e loaa i kekahi aiao kahua waiwai mai ka iniiaiie palapala hoike, a me ka loiloi ‘ana i ka uku pila kikokikona haʻilula. Ma keia hihia, i ka papahana IeEeAUUXAAaO ke komo aiao Values dialog pahu, a me OOIeEeA ia oe i ka waiwai.
Ka waiwai komo i loko o ka pahu no ka nui o ka papahana hoʻohana e hoʻoholoʻana i ka subreport.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
איך מקשרים subreport עבודות
כשאתה מקשר subreport דיווח ראשוני, התוכנית יוצרת את הקישור באמצעות שדה פרמטר.
כאשר תחום הקישור subreport נבחר, התוכנית יוצרת:
שדה פרמטר subreport אשר משמש כדי לאחזר ערכים המועברים אליו על ידי הדו””ח הראשוני.
נוסחא מבחר שיא subreport באמצעות שדה הפרמטר.
נוסחא הבחירה מגבילה את subreport לרשומות בם בשדה הקישור שווה ערך שדה הפרמטר.
כאשר הדו””ח לרוץ, התוכנית מוצאת את שיא השדה הראשי הראשון שהוא צריך ומעביר את הערך בשדה הקישור לשדה פרמטר subreport. התוכנית ואז יוצר את subreport עם מבחר שיא בהתבסס על השווי שדה פרמטר. הנה דוגמא:
אתה יוצר דוח מציג נתוני לקוחות וכן subreport שמראה נתונים כדי ולאחר מכן חיבור בין שניהם הדוחים באמצעות שדה זיהוי הלקוח.
כאשר אתה מפעיל את הדו””ח, התכנית מוצאת את רשומת הלקוח הראשונה שהוא צריך ומעביר ערך זיהוי הלקוח מרשום כי לשדה פרמטר subreport.
התוכנית מפעילה את subreport הזמנות. מאז נוסחא מבחר subreport בוחרת רק את רשומות בו שווי זיהוי הלקוח שווה ערך שדה הפרמטר, ומאז ערך שדה פרמטר זה שווה את זיהוי הלקוח ברשומה הראשונה בדוח הראשוני, subreport מכיל רק רשום אלה אשר להם אותו זיהוי הלקוח. כלומר, רשומות אלה הן פקודות עבור הלקוח הראשון.
כאשר subreport נגמר, התוכנית מאתרת את השיא השני הוא זקוק בדו””ח הראשוני, מדפיסה את נתוני הלקוחות, ולאחר מכן עובר מספר תעודת הזהות של הלקוח הזה לשדה פרמטר.
התוכנית ואז מפעילה subreport כולל אלו רשומות בהזמנה בלבד עבור הלקוח השני.
התהליך נמשך עד סיום הפקת הדוח.
כל מניפולציה שדה פרמטר זה מתרחש מאחורי הקלעים. אתה פשוט לבחור את שדות שיחברו את הדו””ח הראשוני עם subreport והתוכנית עושה את השאר. הערכים מועברים ללא בתחום הפרמטר אתה אמור להזין ערך.
הערה: אם יש לך subreport צמוד ואתה לוחץ על כפתור הצג לפני הדפסה בסרגל הכלים הרגילים (מתוך כרטיסיית עיצוב Subreport), התכנית מפעילה את subreport בכוחות עצמו, בלי לחכות כדי לקבל ערך שדה פרמטר מהדוח הראשוני ללא הערכת נוסחא הטקסט בכרטיסייה. במקרה זה, התוכנית מציגה את הזן פרמטר ערכים בתיבת הדו-שיח ומבקש ממך עבור ערך.
הערך שהוזן בתיבה הוא הערך התכנית משתמשת כדי להפעיל את subreport.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
कैसे काम करता है subreport जोड़ने
जब आप एक प्राथमिक रिपोर्ट के एक subreport लिंक, इस कार्यक्रम के एक पैरामीटर क्षेत्र का उपयोग करके लिंक बनाता है।
जब एक subreport लिंक क्षेत्र का चयन किया जाता है, इस कार्यक्रम बनाता है:
subreport जो तब प्राथमिक रिपोर्ट से यह करने के लिए पारित मूल्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है में एक पैरामीटर क्षेत्र।
subreport पैरामीटर क्षेत्र का उपयोग के लिए एक रिकॉर्ड चयन सूत्र।
चयन सूत्र उन रिकॉर्ड में जो लिंक क्षेत्र पैरामीटर क्षेत्र मूल्य के बराबर है subreport सीमा।
जब रिपोर्ट चलाया जाता है, इस कार्यक्रम के पहले प्राथमिक क्षेत्र रिकार्ड की जरूरत है और subreport में पैरामीटर क्षेत्र के लिए लिंक क्षेत्र में मूल्य गुजरता पाता है। कार्यक्रम तो पैरामीटर क्षेत्र मूल्य के आधार पर रिकॉर्ड चयन के साथ subreport बनाता है। यहाँ एक उदाहरण है:
आप एक रिपोर्ट है कि ग्राहक डेटा से पता चलता है और एक subreport है कि आदेश आंकड़ों से पता चलता है और फिर आप ग्राहक आईडी क्षेत्र का उपयोग कर दो रिपोर्टों लिंक बनाएँ।
जब आप रिपोर्ट चलाने के लिए, इस कार्यक्रम के पहले ग्राहक के रिकॉर्ड की जरूरत है और subreport पैरामीटर क्षेत्र के लिए है कि रिकार्ड से ग्राहक आईडी मूल्य गुजरता पाता है।
कार्यक्रम आदेश subreport चलाता है। subreport चयन सूत्र केवल उन रिकॉर्ड का चयन करता है के बाद से, जिसमें ग्राहक आईडी मूल्य पैरामीटर क्षेत्र मूल्य के बराबर होता है, और जब कि पैरामीटर फ़ील्ड मान प्राथमिक रिपोर्ट में पहली रिकॉर्ड में ग्राहक आईडी के बराबर है, subreport केवल उन रिकॉर्ड में शामिल कि एक ही ग्राहक आईडी है। अर्थात्, उन रिकॉर्ड है कि पहले ग्राहक के लिए आदेश हैं।
जब subreport समाप्त हो गया है, कार्यक्रम रेखांकित दूसरा रिकॉर्ड यह प्राथमिक रिपोर्ट में की जरूरत है, ग्राहक डेटा प्रिंट, और फिर पैरामीटर क्षेत्र के लिए इस ग्राहक के आईडी नंबर से गुजरता है।
कार्यक्रम तो दूसरे ग्राहक के लिए केवल उन आदेश रिकॉर्ड सहित एक subreport चलाता है।
जब तक प्रक्रिया जारी रिपोर्ट समाप्त हो गया है।
इस पैरामीटर क्षेत्र में गड़बड़ी की सभी पर्दे के पीछे जगह लेता है। आप बस क्षेत्रों है कि subreport के साथ प्राथमिक रिपोर्ट कड़ी होगी लेने के लिए और कार्यक्रम बाकी है। मूल्यों पैरामीटर क्षेत्र एक मूल्य के लिए आपको उत्साह के बिना पारित कर रहे हैं।
नोट: यदि आप किसी लिंक किए subreport है और आप मानक उपकरण पट्टी (Subreport डिज़ाइन टैब से) पर मुद्रण पूर्वावलोकन बटन क्लिक करते हैं, इस कार्यक्रम के प्राथमिक रिपोर्ट से और बिना किसी पैरामीटर क्षेत्र मूल्य प्राप्त करने के लिए इंतजार कर के बिना, अपने दम पर subreport चलाता टैब पाठ सूत्र का मूल्यांकन। इस मामले में, कार्यक्रम को प्रदर्शित दर्ज पैरामीटर संवाद बॉक्स मूल्यों और एक मूल्य के लिए कहता है।
बॉक्स में दर्ज की गई मूल्य मूल्य कार्यक्रम subreport चलाने के लिए उपयोग करता है।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Yuav ua li cas subreport txuas tej hauj lwm
Thaum koj txuas ib subreport mus rau ib tug thawj tsab ntawv ceeb toom, cov kev pab cuam tsim qhov link los ntawm kev siv ib tug parameter teb.
Thaum ib tug subreport txuas teb no yog xaiv, qhov kev pab cuam tsim:
Ib tug parameter teb nyob rau hauv lub subreport uas yog ces siv los muab qhov tseem ceeb kis mus rau nws los ntawm cov thawj tsab ntawv ceeb toom.
Ib tug cov ntaub ntawv xaiv cov mis mos rau lub subreport siv cov parameter teb.
Xaiv mis txwv subreport cov ntaub ntawv nyob rau hauv uas qhov link teb yog sib npaug zos rau cov parameter teb tus nqi.
Thaum lub tsab ntawv ceeb toom yog khiav, qhov kev pab cuam pom thawj thawj teb cov ntaub ntawv nws xav tau kev pab thiab kis tus nqi nyob rau hauv qhov link teb mus rau lub parameter teb nyob rau hauv lub subreport. Qhov kev pab cuam ces tsim lub subreport nrog cov ntaub ntawv xaiv raws li nyob rau hauv cov parameter teb tus nqi. Ntawm no yog ib qho piv txwv:
Koj tsim ib daim ntawv qhia uas qhia tau hais tias cov neeg cov ntaub ntawv thiab ib tug subreport uas qhia tau hais tias kev txiav txim cov ntaub ntawv thiab ces koj txuas ob tug qhia siv cov qhua tuaj noj mov ID teb.
Thaum koj khiav hauv daim ntawv qhia, cov kev pab cuam pom tus thawj neeg cov ntaub ntawv nws xav tau kev pab thiab kis tus Neeg ID nqi los ntawm hais tias cov ntaub ntawv mus rau lub subreport parameter teb.
Qhov kev pab cuam sau cov Orders subreport. Txij li thaum lub subreport xaiv mis xaiv tsuas yog cov ntaub ntawv nyob rau hauv uas lub qhua tuaj noj mov ID nqi yog sib npaug zos rau cov parameter teb nqi, thiab txij li thaum uas parameter teb tus nqi yog sib npaug zos rau cov qhua tuaj noj mov ID nyob rau hauv thawj cov ntaub ntawv nyob rau hauv cov thawj daim ntawv qhia, cov subreport muaj tsuas yog cov ntaub ntawv uas muaj tib lub neeg ID. Namely, cov ntaub ntawv uas yog kev txiav txim rau tus thawj neeg.
Thaum lub subreport lawm, qhov kev pab cuam locates lub thib ob cov ntaub ntawv nws yuav tsum tau nyob rau hauv cov thawj daim ntawv qhia, prints cov qhua tuaj noj mov cov ntaub ntawv, thiab ces kis no tus neeg muas zaub ID naj npawb rau cov parameter teb.
Qhov kev pab cuam ces sau ib subreport xws li tsuas yog cov kev txiav txim cov ntaub ntawv rau lub thib ob neeg muas zaub.
Tus txheej txheem ntxiv kom txog thaum lub tsab ntawv ceeb toom lawm.
Tag nrho cov no parameter teb manipulation yuav siv sij hawm qhov chaw tom qab lub scenes. Koj tsuas tos lub teb uas yuav txuas cov thawj daim ntawv qhia nrog rau cov subreport thiab qhov kev pab cuam puas tas. Lub qhov tseem ceeb yog dhau tsis muaj tus parameter teb kev tshoov siab rau koj ib tug nqi.
Ceeb toom: Yog hais tias koj muaj ib tug txuas subreport thiab koj nias lub Sau saib ua ntej khawm rau ntawm qhov Standard toolbar (los ntawm cov Subreport tsim tab), cov kev pab cuam sau lub subreport rau nws tus kheej, tsis tos kom tau txais ib parameter teb nqi los ntawm tus thawj tsab ntawv ceeb toom thiab tsis muaj ntsuam cov tab text mis. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, qhov kev pab cuam qhia txog cov Sau Parameter Hwm dialog box thiab ua rau koj ib tug nqi.
Tus nqi nkag mus rau hauv lub thawv yog tus nqi qhov kev pab cuam siv khiav lub subreport.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Hogyan segédjelentés összekötő munkák
Ha csatolja a segédjelentés primer jelentés, a program létrehozza a kapcsolatot úgy lehet paraméterrel területen.
Amikor egy segédjelentés linket mező ki van választva, a program létrehoz:
A paraméter mező a segédjelentés amellyel azután letölteni értékeket átadni neki az elsődleges jelentést.
A rekord-kiválasztási képlet a segédjelentés paraméter segítségével mezőben.
A kiválasztási képlet korlátozza a segédjelentés hogy azokat a rekordokat, amelyek a link mező megegyezik a paraméter mező értéke.
Ha a jelentés futtatásakor a program megkeresi az első elsődleges mező rekord van szüksége, és átadja az értéket a kapcsolat terén, hogy a paraméter mező a segédjelentés. A program ekkor létrehozza az segédjelentés rekord kiválasztás alapján paraméter mező értéke. Íme egy példa:
Létrehoz egy jelentést, amely azt mutatja, az ügyfelek adatait és a segédjelentés amely megmutatja érdekében adatokat, majd összekapcsolja a két jelentés az ügyfél-azonosító mezőben.
Amikor futtatja a jelentést, a program megkeresi az első ügyfél rekord van szüksége, és átadja az ügyfél azonosító értéket, amely rekord a segédjelentés paraméter mezőben.
A program fut, a rendelések segédjelentés. Mivel a segédjelentés kiválasztási képlet választja csak azokat a rekordokat, amelyekben az ügyfél-azonosító értéke megegyezik a paraméter mező értékét, és mivel ez a paraméter mező értéke megegyezik az ügyfél-azonosító az első rekord az elsődleges jelentés, az segédjelentés amely csak azokat a rekordokat hogy azonos ügyfél-azonosítót. Nevezetesen azok a rekordok, amelyek megrendelések az első vevő.
Amikor a segédjelentés befejeződött, a program megkeresi a második rekord szükséges az elsődleges jelentés kinyomtatja az ügyfél adatait, majd átadja ezt az ügyfél azonosító száma a paraméter mezőben.
A program ezután fut egy segédjelentés csak azokat annak érdekében rögzítették a második ügyfél.
A folyamat addig folytatódik, amíg a jelentés befejeződik.
Mindez paraméter mező manipuláció zajlik a színfalak mögött. Egyszerűen csak válasszon a mezőket fogja kapcsolni az elsődleges jelentés a segédjelentés és a program elvégzi a többit. Az értékek átadását nélkül paramétermezőt bekéri egy értéket.
Megjegyzés: Ha van egy kapcsolt segédjelentés és rákattint a Nyomtatási kép gombra az eszköztáron (a segédjelentés Tervezés lap), a program fut a segédjelentés saját, anélkül, hogy arra vár, hogy megkapja a paraméter mező értékét az elsődleges jelentés nélkül értékelő lap szövege formula. Ebben az esetben a program megjeleníti az Enter paraméterértékek párbeszédablak és bekéri egy értéket.
A megadott érték a mezőbe az érték a program által használt futtatni a segédjelentés.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Hvernig subreport tengja virkar
Þegar þú tengja subreport til aðal skýrslu, the program skapar tengilinn með því að nota breytu sviði.
Þegar subreport tengill reitur er valinn, the program skapar:
A breytu sviði í subreport sem síðan er notað til að sækja gildi framhjá henni aðal skýrslunni.
A færslu val formúla fyrir subreport með því að nota breytu sviði.
Val Formúlan takmarkar subreport að þeim skrám sem tengjast sviði er jafn breytu sviði gildi.
Þegar skýrslan er keyrð, forritið finnur fyrsta aðal sviði met það þarf og fer verðmæti á tengilinn sviði á breytu sviði í subreport. Forritið býr þá subreport með met val byggt á breytu sviði gildi. Hér er dæmi:
Að búa til skýrslu sem sýnir viðskiptavinur gögn og subreport sem sýnir röð gögn og þá tengja tvær skýrslur með auðkenni viðskiptavinar sviði.
Þegar þú keyrir skýrsluna, forritið finnur fyrsta viðskiptavini met það þarf og fer Auðkenni viðskiptavinar gildi frá þeim met á subreport breytu sviði.
Forritið keyrir Pantanir subreport. Þar sem subreport val formúlan velur aðeins þær færslur þar sem auðkenni viðskiptavinar gildið er jafnt breytu sviði gildi, og þar sem breytu sviði gildi er jafn auðkenni viðskiptavinar í fyrsta hljómplata í aðal skýrslu, subreport inniheldur aðeins þær færslur sem hafa sama auðkenni viðskiptavinar. Nefnilega, þessir færslur sem eru pantanir fyrir fyrsta viðskiptavin.
Þegar subreport er lokið, the program staðsetur annað met það þarf í aðal skýrslunni, prentar viðskiptavinur gögn, og þá fer kennitölu þennan viðskiptavin til breytu sviði.
Forritið keyrir þá subreport meðal aðeins þeim röð færslur í annað viðskiptavininn.
Ferlið heldur áfram þar til skýrslan er lokið.
Allt þetta breytu sviði meðferð fer fram á bak við tjöldin. Þú velur einfaldlega reitina sem tengja aðal skýrslu með subreport og forritið sér um restina. Gildin eru liðin án breytu sviði vekur þér fyrir gildi.
Athugið: Ef þú ert með tengdan subreport og þú smellir á Print Preview hnappinn á Standard stikunni (frá Subreport Design flipanum), the program keyrir subreport á eigin spýtur, án þess að bíða eftir að fá breytu sviði gildi frá aðal skýrslu og án mat á flipann texta uppskrift. Í þessu tilviki, the program birtir inn breytu gildi valmynd og hvetja þig til gildis.
Gildið inn í kassanum er gildi forritið notar til að keyra subreport.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
Olee subreport ejikọ ọrụ
Mgbe ị na-ejikọta a subreport ka a isi akụkọ, usoro ihe omume emepụta njikọ site na iji a oke ubi.
Mgbe a subreport njikọ ubi họrọ, ihe omume na-emepụta:
A oke ubi na subreport bụ nke a na-eji iji weghachite ụkpụrụ gafere ka ọ site isi akụkọ.
A ndekọ nhọrọ usoro maka subreport na iji oke ubi.
The nhọrọ usoro egbochi ndị subreport ndị ndia nke njikọ ubi bụ hà oke ubi uru.
Mgbe a kọọrọ na-agba ọsọ, usoro ihe omume okụt mbụ bụ isi ubi ndekọ na ọ chọrọ na-aga uru na njikọ ubi ka oke ubi na subreport. Usoro ihe omume ahụ na-emepụta ihe subreport na ndekọ nhọrọ dabeere na oke ubi uru. Nke a bu ihe:
Ị ike a akụkọ na-egosi ndị ahịa data na a subreport nke na-egosi iji data na mgbe ị ejikọta ihe abụọ na-akọ na iji Ahịa ID ubi.
Mgbe ị na-agba ọsọ ka akụkọ, usoro ihe omume okụt akpa ahịa ndekọ na ọ chọrọ na-aga na ahịa ID uru site na ndekọ na subreport oke ubi.
Usoro ihe omume na-agba ọsọ na iwu subreport. Ebe ọ bụ na subreport nhọrọ usoro ahọrọ naanị ndị ihe ndekọ nke Ahịa ID uru bụ hà oke ubi uru, na ebe ọ bụ na oke ubi uru bụ hà Ahịa ID ke akpa ndekọ ke akpan akụkọ, na subreport nwere naanị ndị ndia na nwere otu ahịa ID. Ya bụ, ndị ndia na ndị iwu na nke mbụ ahịa.
Mgbe subreport na-okokụre, usoro ihe omume locates nke abụọ ndekọ ọ chọrọ ke akpan akụkọ, Mbipụta ndị ahịa data, na mgbe ahụ na-aga a ahịa si nọmba ID na oke ubi.
Usoro ihe omume ahụ na-agba a subreport gụnyere nanị ndị ka ihe ndekọ nke-abua ahịa.
The usoro na-aga n’ihu ruo mgbe akụkọ ahụ na-okokụre.
All nke a oke ubi mkpachapụ-ewe ebe n’azụ Mpaghara. Ị nanị bulie ubi nke ga-ejikọta ihe bụ isi akụkọ ya na subreport na ihe omume na-eme ka ndị ọzọ. The ụkpụrụ na-agafe enweghị oke ubi apostle gị maka a uru.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere a jikọrọ subreport na ị pịa Bipute Preview bọtịnụ na Standard ogosi ngwaọrụ (si Subreport Design tab), usoro ihe omume na-agba ndị subreport na ya, na-enweghị na-eche na-enweta a oke ubi uru site na ihe bụ isi akụkọ na-enweghị -eleru taabụ ederede usoro. Na nke a, ihe omume na-egosiputa Tinye oke Ụkpụrụ Omume dialog igbe na kpaliri gị maka a uru.
The uru banyere ke igbe bụ uru nke usoro ihe omume na-eji na-agba ọsọ ahụ subreport.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Bagaimana subreport menghubungkan karya
Ketika Anda link subreport untuk laporan utama, program menciptakan link dengan menggunakan medan parameter.
Ketika bidang subreport link yang dipilih, program menciptakan:
Bidang parameter dalam subreport yang kemudian digunakan untuk mengambil nilai yang dikirimkan kepadanya oleh laporan utama.
Sebuah catatan rumus seleksi untuk subreport menggunakan bidang parameter.
Rumus pilihan membatasi subreport ke record di mana bidang link yang sama dengan nilai bidang parameter.
Ketika laporan dijalankan, program menemukan pertama rekor bidang utama yang dibutuhkan dan melewati nilai di bidang link ke bidang parameter di subreport. Program ini kemudian menciptakan subreport dengan pilihan record berdasarkan nilai bidang parameter. Berikut adalah contoh:
Anda membuat laporan yang menunjukkan data pelanggan dan subreport yang menunjukkan data pesanan dan kemudian Anda menghubungkan dua laporan menggunakan ID Pelanggan bidang.
Ketika Anda menjalankan laporan, program menemukan catatan pelanggan pertama yang dibutuhkan dan melewati nilai ID Pelanggan dari catatan bahwa untuk bidang parameter subreport.
Program ini menjalankan Pesanan subreport. Sejak rumus pilihan subreport memilih hanya mereka catatan di mana ID Pelanggan nilai sama dengan nilai field parameter, dan karena itu nilai field parameter sama dengan ID Pelanggan dalam catatan pertama dalam laporan utama, subreport hanya berisi catatan yang memiliki ID pelanggan yang sama. Yaitu, catatan-catatan yang pesanan untuk pelanggan pertama.
Ketika subreport selesai, program menempatkan catatan kedua yang dibutuhkan dalam laporan utama, mencetak data pelanggan, dan kemudian melewati nomor ID pelanggan ini untuk bidang parameter.
Program ini kemudian menjalankan subreport termasuk hanya mereka catatan agar pelanggan kedua.
Proses berlanjut sampai laporan selesai.
Semua manipulasi bidang parameter ini terjadi di belakang layar. Anda hanya memilih bidang yang akan menghubungkan laporan utama dengan subreport dan program melakukan sisanya. Nilai-nilai yang berlalu tanpa bidang parameter meminta Anda untuk nilai.
Catatan: Jika Anda memiliki subreport terkait dan Anda mengklik tombol Print Preview pada toolbar Standard (dari tab Subreport Desain), program berjalan subreport sendiri, tanpa menunggu untuk menerima nilai field parameter dari laporan primer dan tanpa mengevaluasi rumus tab teks. Dalam hal ini, program menampilkan Masukkan Parameter Nilai kotak dialog dan meminta Anda untuk nilai.
Nilai yang dimasukkan di dalam kotak adalah nilai program ini menggunakan untuk menjalankan subreport.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Conas subreport nascadh oibreacha
Nuair tú nasc a subreport a thuarascáil bunscoile, cruthaíonn an clár an nasc trí úsáid a bhaint réimse paraiméadar.
Nuair a réimse nasc subreport roghnaithe, cruthaíonn an clár:
A réimse paraiméadar san subreport a úsáid ansin chun luachanna a rith dó leis an tuarascáil bunscoile aisghabháil.
A fhoirmle roghnaithe taifead don subreport baint úsáide as an réimse paraiméadar.
teorainneacha an fhoirmle roghnú an subreport na taifid sin ina bhfuil réimse nasc cóimhéid leis an luach réimse paraiméadar.
Nuair a bhíonn an tuarascáil á reáchtáil, go gcinnfidh an clár an taifead réimse chéad bhunscoil ní mór é agus Gabhann an luach i réimse nasc chuig an réimse paraiméadar sa subreport. Cruthaíonn an clár ansin subreport le roghnú taifead atá bunaithe ar an luach réimse paraiméadar. Seo sampla:
A chruthú duit tuarascáil a léiríonn sonraí custaiméirí agus a subreport a léiríonn na sonraí ordú agus ansin tú nasc an dá thuarascáil ag baint úsáide as an réimse ID Chustaiméirí.
Nuair a ritheann tú an tuarascáil, go gcinnfidh an clár an taifead chéad chustaiméir mór é agus Gabhann an luach Aitheantais Chustaiméara ón taifead go dtí an réimse paraiméadar subreport.
Ritheann an clár na hOrduithe subreport. Ós rud é go roghnaíonn an fhoirmle roghnú subreport ach na taifid ina bhfuil an luach ID Chustaiméirí ar cóimhéid leis an luach réimse paraiméadar, agus ós rud é go bhfuil luach réimse paraiméadar is comhionann leis an ID Chustaiméirí sa chéad taifead sa tuarascáil bunscoile, tá an subreport ach na taifid go bhfuil an ID custaiméirí céanna. Eadhon, tá na taifid sin horduithe don chéad chustaiméir.
Nuair a bhíonn an subreport críochnaithe, locates an clár an dara taifead mór é sa tuarascáil bunscoile priontaí, na sonraí custaiméara, agus ansin Gabhann an chustaiméara uimhir ID leis an réimse paraiméadar.
Ritheann an clár sin ar subreport áirítear ach na taifid ordú don dara chustaiméir.
Leanann an próiseas go dtí go bhfuil an tuarascáil críochnaithe.
Bíonn sé seo go léir ionramháil réimse paraiméadar siúl sa chúlra. Tá tú Pioc ach na réimsí a bhí an tuarascáil bunscoile nascadh leis an subreport agus a dhéanann an clár an chuid eile. Na luachanna ar aghaidh gan an réimse paraiméadar leideanna tú luach.
Tabhair faoi deara: Má tá tú subreport nasctha agus tú cliceáil ar an gcnaipe Priontáil Réamhamhairc ar an barra uirlisí Caighdeánach (ón táb subreport Dearadh), ritheann an clár an subreport ar a chuid féin, gan fanacht a fháil luach réimse paraiméadar ón tuarascáil bunscoile agus gan meastóireacht a dhéanamh ar fhoirmle téacs tab. Sa chás seo, léiríonn an clár an Iontráil Paraiméadar Luachanna dialóg agus leideanna tú ar feadh luach.
Is é an luach isteach sa bhosca ar an luach Úsáideann an clár a reáchtáil an subreport.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Come sottoreport che collega le opere
Quando si collega un sottoreport a un report principale, il programma crea il collegamento utilizzando un campo di parametro.
Quando si seleziona un campo di collegamento sottoreport, il programma crea:
Un campo di parametro nel sottoreport che viene poi utilizzato per recuperare i valori passati ad esso dalla relazione primaria.
Una formula di selezione dei record per il sottoreport utilizzando il campo di parametro.
La formula di selezione limita il sottoreport di quei record in cui il campo di collegamento è uguale al valore del campo parametro.
Quando viene eseguito il report, il programma trova il primo record campo primario di cui ha bisogno e passa il valore nel campo collegamento al campo parametro nel sottoreport. Il programma crea quindi il sottoreport con selezione dei record in base al valore del campo parametro. Ecco un esempio:
Si crea un rapporto che mostra i dati dei clienti e un sottoreport che mostra i dati degli ordini e quindi collegare i due report utilizzando il campo ID cliente.
Quando si esegue il report, il programma trova il primo record cliente ha bisogno e passa il valore ID cliente da quel record al campo parametro sottoreport.
Il programma viene eseguito il sottoreport Ordini. Dal momento che la formula di selezione sottoreport seleziona solo i record in cui il valore ID cliente è uguale al valore del campo parametro, e dal momento che il valore del campo parametro è uguale al ID cliente nel primo record del report principale, il sottoreport contiene solo i record che hanno lo stesso ID cliente. Vale a dire, quei record che sono ordini per il primo cliente.
Quando il sottoreport è terminata, il programma individua il secondo record di cui ha bisogno nella relazione primaria, stampa i dati del cliente, e poi passa il numero ID di questo cliente per il campo di parametro.
Il programma esegue quindi un sottoreport inclusi solo i record di ordine per il secondo cliente.
Il processo continua fino a quando è terminato il rapporto.
Tutto di questa manipolazione di parametri si svolge dietro le quinte. È sufficiente scegliere i campi che collegherà il rapporto primario con il sottoreport e il programma fa il resto. I valori sono passati senza il campo del parametro che richiede un valore.
Nota: Se si dispone di un sottoreport collegato e si fa clic sul pulsante Anteprima di stampa sulla barra degli strumenti standard (dalla scheda Sottoreport Design), il programma viene eseguito il sottoreport da solo, senza aspettare di ricevere un valore di campo parametro dal report principale e senza valutare la formula scheda di testo. In questo caso, il programma visualizza il Enter valori dei parametri finestra di dialogo che richiede un valore.
Il valore immesso nella casella è il valore che il programma utilizza per eseguire il sottoreport.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
どのようにサブレポートのリンク作品
プライマリレポートにサブレポートをリンクすると、プログラムは、パラメータフィールドを使用してリンクを作成します。
サブレポートのリンクフィールドが選択されている場合、プログラムが作成されます。
一次報告書によってそれに渡された値を取得するために使用されているサブレポートのパラメータフィールド。
パラメータフィールドを使用して、サブレポートのレコード選択式。
選択式には、リンクフィールドは、パラメータフィールドの値と同じであるこれらのレコードをサブレポートを制限します。
レポートを実行すると、プログラムは、それが必要とサブレポートのパラメータフィールドへのリンクフィールドの値を渡す最初のプライマリフィールドのレコードを検索します。次に、プログラムは、パラメータフィールド値に基づいてレコードを選択してサブレポートを作成します。次に例を示します。
あなたは、顧客データと注文データを表示したあと、あなたが顧客IDフィールドを使用して2つのレポートをリンクサブレポートを表示するレポートを作成します。
レポートを実行すると、プログラムは、それが必要とサブレポートのパラメータフィールドにそのレコードから顧客ID値を渡す最初の顧客レコードを検索します。
プログラムは、受注のサブレポートを実行します。サブレポートの選択式には、顧客ID値がパラメータフィールドの値に等しく、そのパラメータフィールドの値は、プライマリレポート内の最初のレコードの顧客IDに等しいので、サブレポートをレコードのみが含まれているレコードだけを選択するのでそれは、同じ顧客IDを持っています。つまり、最初の顧客の注文であるそれらのレコード。
サブレポートが終了すると、プログラムは、それが一次報告書に必要な第二の記録を検索する顧客データを印刷し、その後、パラメータフィールドに、この顧客のID番号を渡します。
プログラムはその後、第2の顧客のためにのみオーダーレコードを含むサブレポートを実行します。
レポートが終了するまで処理が続けられます。
このパラメータフィールドの操作のすべては、舞台裏で行われます。あなたは、単にサブレポートで主要なレポートをリンクするフィールドを選択し、プログラムの残りの部分はありません。値は、値の入力を要求するパラメータフィールドなしで渡されます。
注:リンクされたサブレポートを持っていて、(サブレポート[デザイン]タブから)[標準]ツールバーの[印刷プレビュー]ボタンをクリックすると、プログラムは、プライマリレポートからとすることなく、パラメータフィールドの値を受け取るために待つことなく、独自にサブレポートを実行しますタブのテキスト式を評価します。この場合、プログラムは、パラメータダイアログボックスを値と値の入力を求められます入力してください表示されます。
ボックスに入力された値は、プログラムがサブレポートを実行するために使用する値です。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
Carane subreport ngubungaké karya
Nalika pranala subreport kanggo laporan utami, program nggawe link kanthi nggunakake lapangan parameter.
Nalika lapangan subreport link dipilih, program nggawe:
A lapangan parameter ing subreport kang banjur digunakake kanggo njupuk angka liwati kanggo kanthi laporan utama.
A rekaman rumus pilihan kanggo subreport nggunakake lapangan parameter.
Rumus pilihan watesan subreport kanggo sing cathetan kang lapangan link padha menyang Nilai lapangan parameter.
Nalika laporan wis mbukak, program ketemu pisanan rekaman lapangan utami iku perlu lan liwat nilai ing lapangan link menyang lapangan parameter ing subreport ing. Program banjur nggawe subreport karo pilihan rekaman adhedhasar Nilai lapangan parameter. Punika conto:
Nggawe laporan sing nuduhake data customer lan subreport sing nuduhake data supaya banjur nyambung loro laporan nggunakake ID Customer lapangan.
Nalika mbukak laporan, program ketemu rekaman customer pisanan perlu lan liwat ing Nilai ID Customer saka rekaman sing kanggo ing lapangan parameter subreport.
Program nganggo Pesenan subreport. Wiwit rumus pilihan subreport milih mung sing cathetan kang ID Customer Nilai padha menyang Nilai lapangan parameter, lan wiwit sing nilai lapangan parameter padha menyang ID Customer rekaman pisanan ing laporan utami, subreport ngandhut mung sing cathetan sing duwe ID customer padha. Yaiku, sing cathetan sing pesenan kanggo customer pisanan.
Nalika subreport wis rampung, program locates rekaman kapindho iku perlu ing laporan utami, prints data customer, lan banjur liwat ID nomer iki customer kang kanggo ing lapangan parameter.
Program banjur nganggo subreport kalebu mung sing cathetan supaya customer liya.
Proses terus nganti laporan iki rampung.
Kabeh penipuan lapangan parameter njupuk Panggonan konco sing pemandangan. Sampeyan mung Pick kothak sing bakal pranala laporan utama karo subreport lan program ora liyane. Nilai liwati tanpa lapangan parameter prompting sampeyan kanggo Nilai.
Wigati: Yen sampeyan duwe subreport disambung lan klik tombol Print Preview ing toolbar Standard (saka tab Subreport Design), program nganggo subreport ing dhewe, tanpa nunggu kanggo nampa nilai lapangan parameter saka laporan utama lan tanpa ngevaluasi rumus tab teks. Ing kasus iki, program nampilake Ketik paramèter angka kothak dialog lan supaya sampeyan kanggo Nilai.
Nilai ngetik ing kothak punika Nilai program migunakake kanggo mbukak subreport ing.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಹೇಗೆ subreport ಲಿಂಕ್ ಕೃತಿಗಳು
ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಒಂದು subreport ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಂದು ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಕ್ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು subreport ಲಿಂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ:
ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಿಂದ ಇದು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ subreport ಒಂದು ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ.
ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು subreport ದಾಖಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸೂತ್ರ.
ಆಯ್ಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ subreport ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು subreport ಪರಿಮಾಣವೆಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಂತರ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ಕೆ subreport ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ:
ನೀವು ಮತ್ತು ಸಲುವಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ID ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು subreport ಗ್ರಾಹಕ ದಶಮಾಂಶ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು.
ನೀವು ವರದಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು subreport ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ID ಮೌಲ್ಯದ ಹಾದು ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ದಾಖಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ subreport ಸಾಗುತ್ತದೆ. subreport ಆಯ್ಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ID ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ID ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, subreport ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ID ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇವೆ.
subreport ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ, ಗ್ರಾಹಕ ದಶಮಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ID ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು subreport ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ವರದಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯತಾಂಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ subreport ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಜಾಗ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಉಳಿದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಥಟ್ಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ subreport ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರಪಟ್ಟಿ (Subreport ಡಿಸೈನ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಿಂದ) ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಮುನ್ನೋಟ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇಳೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುವ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ subreport ಸಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಪಠ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಮೂದಿಸಿ ನಿಯತಾಂಕ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ subreport ಚಲಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Қалай subreport байланыстыру жұмыстары
Егер сіз бастапқы баяндамаға subreport сілтейді кезде, бағдарлама параметр өрісі арқылы сілтеме жасайды.
Бір subreport сілтеме өрісте таңдалған кезде, бағдарлама жасайды:
Содан кейін бастапқы есеп бойынша оған өткен мәндерін қайтару үшін қолданылады subreport параметрді өріс.
параметр өрісін пайдаланып subreport рекордтық таңдау формуласы.
таңдау формуласы сілтеме параметр өріс өріс мәні тең болып табылатын осы жазбаларға subreport шектейді.
Есеп іске осыл ан кезде, бағдарлама subreport параметр өрісіне сілтеме өрісіндегі мәнді қажет және өтіп бірінші бастауыш далалық жазбасын тапқан. Бағдарлама онда параметр өрісінің мәніне негізделген рекордтық іріктеу бар subreport жасайды. Міне мысал болып табылады:
Сіз тұтынушы деректерін және тәртібі деректерді көрсетеді, содан кейін сіз Тапсырыс ID өрісін пайдаланып, екі есептерді сілтеме subreport к рсететін есепті ру.
Есепті іске ос анда, бағдарлама бірінші тұтынушы жазбасын тапқан, бұл жазбасынан subreport параметр өрісіне Тұтынушы ID мәні қажет және өтеді.
Бағдарлама Тапсырыстар subreport жұмыс істейді. subreport таңдау формуласы Тапсырыс ID мәні параметр өрісінің құнына тең болып табылады, және бұл параметр өрісінің мәні бастапқы есепте бірінші жазбадағы Тапсырыс ID тең, өйткені, subreport жазбаларды ғана бар болатын жазбаларды ғана таңдайды, өйткені сол тұтынушы идентификаторы болады. Атап айтқанда, бірінші тұтынушы үшін тапсырыстар болып табылатын жазбалар.
subreport аяқталған кезде, бағдарлама, ол бастапқы есепте қажет екінші рекордты орналасқан тұтынушы деректерін басып шығарады, содан кейін параметр өрісіне осы клиенттің сәйкестендіру нөмірі өтеді.
Бағдарлама содан кейін екінші тұтынушы үшін ғана тәртібі жазбаларды қоса алғанда subreport жұмыс істейді.
есеп аяқталғанша процесі жалғасуда.
Осы параметр далалық айла-шарғы жасау Барлық сахна артында орын алады. Сіз жай ғана subreport бастауыш есеп сілтемесі болады өрістерді таңдау және бағдарламалық тынығады. құндылықтар маңызы сұрайтын параметр өрісіне жоқ беріледі.
Ескерту: Егер сіз байланыстырылған subreport бар және сіз (Subreport Жасақтама қойындысының бастап) Стандартты құралдар тақтасында Алдын ала қарап алу түймешігін бассаңыз, бағдарлама бастауыш Есептен параметр өрісінің мәні алуға күтпестен және жоқ, өз subreport жұмыс істейді қойындысы мәтін формуланы бағалау. Бұл жағдайда, бағдарлама Параметр тілқатысу терезесін құндылықтар мен маңызы сұрайды енгізіңіз көрсетеді.
терезесінде енгізілген мән бағдарлама subreport іске қосу үшін пайдаланады мән болып табылады.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
តើធ្វើដូចម្តេច subreport ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងការប្រព្រឹត្ដ
នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ subreport មួយទៅកាន់របាយការណ៍បឋមមួយ, កម្មវិធីនេះបង្កើតតំណដោយប្រើវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយ។
នៅពេលដែលវាលត្រូវបានជ្រើសតំណ subreport កម្មវិធីបង្កើត:
វាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយនៅ subreport ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើដើម្បីទាញយកតម្លៃឆ្លងទៅកាន់វាដោយរបាយការណ៍បឋមនេះ។
រូបមន្តជ្រើសកំណត់ត្រាសម្រាប់ subreport ដោយប្រើវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
រូបមន្តជ្រើសរើសដាក់កម្រិត subreport ទៅកាន់កំណត់ត្រាទាំងនោះនៅក្នុងវាលតំណភ្ជាប់នេះគឺស្មើនឹងតម្លៃរបស់វាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
នៅពេលដែលរបាយការណ៍ត្រូវរត់កម្មវិធីនេះបានរកឃើញកំណត់ត្រាវាលបឋមដំបូងវាត្រូវការនិងឆ្លងកាត់តម្លៃក្នុងវាលតំណទៅវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុង subreport នេះ។ កម្មវិធីនេះបន្ទាប់មកបង្កើតជាមួយនឹងជម្រើសកំណត់ត្រា subreport មានមូលដ្ឋានលើតម្លៃវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ:
អ្នកបង្កើតរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យរបស់អតិថិជននិង subreport ដែលបង្ហាញទិន្នន័យការបញ្ជាហើយបន្ទាប់មកអ្នកភ្ជាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដោយប្រើលេខសម្គាល់អតិថិជនជាវាល។
នៅពេលដែលអ្នករត់របាយការណ៍នេះកម្មវិធីនេះបានរកឃើញកំណត់ត្រាអតិថិជនដំបូងវាត្រូវការនិងឆ្លងកាត់តម្លៃលេខសម្គាល់អតិថិជនពីកំណត់ត្រាទៅវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ subreport នោះ។
កម្មវិធីនេះរត់ subreport ការបញ្ជាទិញ។ ចាប់តាំងពីរូបមន្តជ្រើស subreport ជ្រើសរើសតែកំណត់ត្រាទាំងនោះដែលក្នុងនោះតម្លៃលេខសម្គាល់អតិថិជនគឺស្មើទៅនឹងតម្លៃវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រហើយចាប់តាំងពីថាតម្លៃវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្មើនឹងលេខសម្គាល់អតិថិជននៅក្នុងកំណត់ត្រាដំបូងនៅក្នុងរបាយការណ៍បឋមនេះ subreport មានតែកំណត់ត្រាទាំងនោះ លេខសម្គាល់អតិថិជនដែលមានដូចគ្នា។ ពោលគឺកំណត់ត្រាទាំងនោះដែលមានការបញ្ជាទិញសម្រាប់អតិថិជនជាលើកដំបូង។
នៅពេលដែល subreport ត្រូវបានបញ្ចប់, កម្មវិធីនេះមានទីតាំងកំណត់ត្រាទីពីរវានៅក្នុងរបាយការណ៍បឋមត្រូវការនេះបោះពុម្ពទិន្នន័យអតិថិជន, ហើយបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់របស់លេខសម្គាល់អតិថិជននេះទៅវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
កម្មវិធីនេះបន្ទាប់មករត់ subreport រួមទាំងការបញ្ជាទិញទាំងនោះគ្រាន់តែជាកំណត់ត្រាសម្រាប់អតិថិជនទីពីរ។
ដំណើរការនេះបានបន្តរហូតដល់របាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ចប់។
ទាំងអស់នេះឧបាយកលវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាក។ អ្នកគ្រាន់តែយកវាលដែលនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរបាយការណ៍បឋមសិក្សានេះហើយ subreport កម្មវិធីនេះធ្វើនៅសល់។ តម្លៃត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាមទារអ្នកបញ្ចូលតម្លៃមួយ។
ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកមាន subreport ភ្ជាប់ជាមួយនិងអ្នកចុចប៊ូតុងមើលមុនបោះពុម្ពនៅលើរបារឧបករណ៍ស្តង់ដារ (ពីផ្ទាំង Subreport រចនា), កម្មវិធីរត់ subreport នៅលើខ្លួនរបស់វាផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដើម្បីទទួលតម្លៃដែលវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីរបាយការណ៍បឋមនិងដោយគ្មាន វាយតម្លៃរូបមន្តអត្ថបទផ្ទាំង។ ក្នុងករណីនេះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញប្រអប់បញ្ចូលប៉ារ៉ាម៉ែត្រតំលៃនិងកម្រងវេវចនសព្ទដែលអ្នកសម្រាប់តម្លៃមួយ។
តម្លៃដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ជាតម្លៃកម្មវិធីនេះប្រើដើម្បីរត់ subreport នេះ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
어떻게 된 보고서 연결 작업
당신이 차 보고서에 하위 보고서를 연결하면, 프로그램은 매개 변수 필드를 사용하여 링크를 생성합니다.
하위 보고서 링크 필드를 선택한 경우, 프로그램 작성
다음 주 보고서에 전달 된 값을 검색하는 데 사용되는 하위 보고서에서 매개 변수 필드입니다.
파라미터 필드를 이용하여 하위 대한 레코드 선택 식.
선택 식 링크 필드는 파라미터 필드 값과 동일한되는 레코드의 하위 제한된다.
보고서가 실행되면, 프로그램은이를 필요로하고 하위의 파라미터 필드로의 링크 필드에 값을 전달하는 제 기본 필드 레코드를 찾는다. 이 프로그램은 다음 매개 변수 필드 값에 기초하여 레코드의 선택에 포함 된 보고서를 생성한다. 다음은 그 예이다 :
당신은 고객 데이터를 표시하는 보고서 및 주문 데이터를 표시 한 다음 고객 ID 필드를 사용하여 두 개의 보고서를 연결 하위 보고서를 작성합니다.
보고서를 실행하면 프로그램이 필요하고 하위 보고서 매개 변수 필드에 해당 레코드의 고객 ID 값을 전달하는 첫 번째 고객 레코드를 찾습니다.
이 프로그램은 주문 하위 보고서를 실행합니다. 된 보고서 선택 수식 만 레코드를 선택하기 때문에, 고객 ID 값은 파라미터 필드 값과 동일한 한, 그 매개 변수 필드 값 차 보고서 제 레코드의 고객 ID와 동일하므로, 하위는 레코드를 포함 즉, 동일한 고객 ID를 가지고 있습니다. 즉, 레코드 그 첫 번째 고객에 대한 주문이다.
된 보고서가 완료되면, 프로그램은 주 보고서에 필요한 두번째 기록은, 고객 데이터를 인쇄 찾은 후 파라미터 필드에 해당 고객의 ID 번호를 전달한다.
이 프로그램은 다음 두 번째 고객 만 주문 기록을 포함 된 보고서를 실행합니다.
보고서가 완료 될 때까지 프로세스가 계속됩니다.
이 매개 변수 필드 조작의 모든 장면 뒤에 발생한다. 당신은 단순히 하위 보고서와 기본 보고서를 연결됩니다 필드를 선택하고 프로그램이 나머지를한다. 값은 값에 대한 프롬프트 매개 변수 필드없이 전달됩니다.
참고 : 연결된 하위 보고서가 있고 (하위 보고서 디자인 탭에서) 표준 도구 모음에서 인쇄 미리보기 버튼을 클릭하면, 프로그램이 차 보고서에서와하지 않고 매개 변수 필드 값을받을 때까지 기다리지 않고, 자신의 하위 보고서를 실행 탭 텍스트 식을 평가. 이 경우, 프로그램은이 매개 변수는 대화 상자 값과 값을 요구 입력 표시한다.
상자에 입력 된 값은 프로그램이 포함 된 보고서를 실행하는 데 사용하는 값입니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Çawa subreport çekiribe û karên
Gava ku tu subreport de girêbidî rapora seretayî, bernameyê de link bi bikaranîna qada parametre diafirîne.
Dema ku qada link subreport hilbijartin, di programê de diafirîne:
A warê parametre di subreport ya ku paşê bi kar şûnde nirxên bi rapora seretayî, ji bo ku ew derbas bûn.
A formula selection record ji bo subreport bikaranîna qada parametre de.
Formula di hilbijartinê de subreport ji wan qeydên ku di warê link ji bo nirxê warê parametre wekhev e digre.
Dema ku raporê tê birêvebirin, di bernameya yekem warê bingehîn lazim û derbas nirxê di warê link to warê parametre li subreport dibîne. Di bernameyê de wê diafirîne subreport bi selection rekor a li ser bingeha nirxên warê parametre. Li vir mînaka e:
Tu rapora ku nîşan dide welat mişterî û a subreport ku nîşan dide welat da û li wir tu vê rûpelê di du raporan de bi kar warê ID Mişterî biafirîne.
Dema ku tu vê raporê rê ve, di bernameya ku rekor di mişterî yekem lazim û derbas nirxa ID Mişterî ji ku record ji nav zeviyê parametre subreport dibîne.
Di bernameyê de diherike, ji subreport Orders. Ji ber ku formula selection subreport bi tenê dikarî wan records hildibijêre li ku nirxê ID Mişterî ji bo nirxê warê parametre wekhev e, û ji ber ku nirxa warê parametre bo ID Mişterî di qeyda pêşîn di raporê de seretayî wekhev e, ji subreport de tenê kesên ku qeydên ku xwedî ID mişterî heman. Ango, kesên ku qeydên ku ferman ji bo mişterî yekem in.
Dema ku subreport Temam, di programê de zanînên ku rekor di duyem de jî di raporê de seretayî divê, Prints welat mişterî de, û piştre derbas hejmara ID ev mişterî ji bo qada parametre de.
Di bernameyê de wê xwedîyê subreport di nav wan de bi tenê dikarî wan records, ji bo mişterî duyemîn.
Pêvajoyê de jî berdewam dike heta ku rapor biqede.
Hemû ji vê manîpulasyonê warê parametre cihê li paş perdeyan digire. Hûn tenê ji zeviyên ku rapora seretayî bi subreport rûpelê dê pick û li bername din. Nirxên bi bê zeviyê parametre ji Ii we ji bo nirxê re derbas bûn.
Not: Heke tu xwedî subreport girêdayî û we li bişkojka Print Preview li ser darikê amûran de Standard (ji tab Subreport Design), bernameya direve, li subreport li ser xwe bi xwe, bêyî ku li benda wergirtina qîmeta warê parametre ji rapora seretayî û bê nirxandin û li formûla text tab. Di vê rewşê de, di bernameya nîşan Enter parametreyê Values box dialog û hûn rengvedaneke ji bo nirxê.
Nirxa ketin di nav qutîkê de nirxê bernameya zimên ji bo birêvebirina subreport e.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
камтылган доклад байланыштыруу иштери кандай
Сиз баштапкы отчетту үчүн доклад шилтеме кийин программа бир параметр талаасын колдонуу менен байланыш түзөт.
бир доклад шилтеме талаа тандап жатканда, программа түзөт:
анда баштапкы отчетту тарабынан өтүп баалуулуктарды алуу үчүн колдонулат доклад бир параметр талаа.
параметр талаасын колдонуп доклад үчүн рекорддук тандоо формула.
тандоо формула шилтеме талаа параметр талаа наркына барабар болгон бул жазууга доклад чектейт.
Кабарда чуркап жатканда, программа биринчи баштапкы талаа рекорд таап муктаж жана доклад менен параметр талаасына шилтеме тармагында баалуу өтөт. программа параметр талаа наркы боюнча эсепке алуу менен доклад жаратат. Бул жерде бир мисал болот:
Сиз үчүн маалыматтарды жана анда Кардар ID талаасы менен эки отчетторду шилтеме турат кардар маалыматтарды көрсөтөт отчетту жана доклад түзөт.
кабар түгөнгөндө, программа доклад параметр талаада деп жазылган чейин Кардар ID баасын керек жана өткөн биринчи кардар рекорд табат.
программа Orders доклад келет. камтылган доклад тандоо формула гана эсепке тандайт бери Кардар ID наркы параметр талаа наркына барабар болгон жана бул параметр талаа негизги баалуулугу отчетто биринчи жазылган Кардар ID барабар, анткени, доклад гана эсепке бар ошол эле кардар ID бар. Башкача айтканда, ошол иш кагаздарын биринчи кардар үчүн буйрук болуп саналат.
камтылган доклад аяктаганда, программа баштапкы отчетунда муктаж экинчи эсепке ордун, кардардын маалыматтарын, андан кийин бул кардардын параметр тармагында болгон ID номерин өтөт чыгара алат.
программа экинчи кардар үчүн гана үчүн жазууларды кошо алганда, доклад келет.
иши жөнүндө отчет аягына чейин уланат.
Бул параметр талаа башкаруудан баары артында ишке ашат. Сен жөн гана доклад менен баштапкы отчетту байланыштыра талааларын тандап жана программа тынчтык болот. баалуулуктар мааниге үчүн пайда параметр талаада эле өтүп жатат.
Эскертүү: Standard куралдар боюнча байланышкан доклад жана Басып чыгарууну алдын ала кнопка бар болсо, (доклад Дизайн тактасындагы), программа баштапкы отчетту бир параметр талаа наркын алууга күтүп туруп, жана ошондой эле, өз алдынча доклад барат аккорды текст тамагын баа берүү. бул учурда, программа Parameter диалог кутучаны баалуулуктар жана наркы үчүн түрткү Enter көрсөтөт.
коробкага кирип наркы программа доклад чуркап колдонгон болот.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ວິທີ subreport ເຊື່ອມຕໍ່ການເຮັດວຽກ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ subreport ກັບບົດລາຍງານປະຖົມ, ໂຄງການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມຕົວກໍານົດການໄດ້.
ໃນເວລາທີ່ພາກສະຫນາມການເຊື່ອມຕໍ່ subreport ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ, ໂຄງການສ້າງ:
A ພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີໃນ subreport ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ດຶງຄ່າຜ່ານມັນໂດຍບົດລາຍງານການປະຖົມ.
A ສູດການຄັດເລືອກບັນທຶກສໍາລັບການ subreport ການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມກໍານົດການ.
ສູດການຄັດເລືອກຈໍາກັດ subreport ເພື່ອບັນທຶກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພາກສະຫນາມທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເທົ່າກັບມູນຄ່າພາກສະຫນາມກໍານົດການ.
ໃນເວລາທີ່ບົດລາຍງານໄດ້ຖືກດໍາເນີນ, ໂຄງການເຫັນວ່າບັນທຶກພາກສະຫນາມຄັ້ງທໍາອິດຕົ້ນຕໍມັນຕ້ອງການແລະຜ່ານການມູນຄ່າໃນພາກສະຫນາມການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີໃນ subreport ໄດ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກນັ້ນສ້າງ subreport ມີການຄັດເລືອກບັນທຶກຂຶ້ນຢູ່ກັບມູນຄ່າພາກສະຫນາມກໍານົດການ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ:
ທ່ານສ້າງບົດລາຍງານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າແລະ subreport ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງບົດລາຍງານການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມລະຫັດລູກຄ້າໄດ້.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານດໍາເນີນການລາຍງານ, ໂຄງການເຫັນວ່າບັນທຶກຂອງລູກຄ້າທໍາອິດມັນຕ້ອງແລະຜ່ານຄ່າລະຫັດລູກຄ້າຈາກການບັນທຶກກັບພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີ subreport ທີ່.
ໂຄງການໄດ້ເນັ້ນຄໍາສັ່ງ subreport. ນັບຕັ້ງແຕ່ສູດການຄັດເລືອກ subreport ໄດ້ເລືອກເອົາພຽງແຕ່ການບັນທຶກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນທີ່ມູນຄ່າລະຫັດລູກຄ້າແມ່ນເທົ່າກັບມູນຄ່າພາກສະຫນາມຕົວກໍານົດການ, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມູນຄ່າພາກສະຫນາມຕົວກໍານົດການແມ່ນເທົ່າທຽມກັນກັບລະຫັດລູກຄ້າໃນການບັນທຶກຄັ້ງທໍາອິດໃນບົດລາຍງານປະຖົມ, subreport ປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ການບັນທຶກຜູ້ ທີ່ມີລະຫັດລູກຄ້າດຽວກັນ. ຄື, ການບັນທຶກທີ່ມີຄໍາສັ່ງສໍາລັບລູກຄ້າທໍາອິດ.
ໃນເວລາທີ່ subreport ແມ່ນສໍາເລັດ, ໂຄງການທີ່ຕັ້ງບັນທຶກທີ່ສອງຄວາມຕ້ອງການໃນລາຍງານປະຖົມ, ພິມຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ passes ຈໍານວນ ID ຂອງລູກຄ້ານີ້ການພາກສະຫນາມກໍານົດການ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກນັ້ນທີ່ເນັ້ນ subreport ລວມທັງມີພຽງແຕ່ຜູ້ບັນທຶກຄໍາສັ່ງສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ສອງ.
ຂະບວນການຍັງຈະສືບຕໍ່ຈົນກ່ວາບົດລາຍງານແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດ.
ທັງຫມົດຂອງການຫມູນໃຊ້ພາກສະຫນາມຕົວກໍານົດການນີ້ໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ scenes ໄດ້. ທ່ານພຽງແຕ່ເລືອກເອົາຂົງເຂດທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາບົດລາຍງານປະຖົມທີ່ມີ subreport ແລະໂຄງການບໍ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ຄຸນຄ່າການແມ່ນຜ່ານການໂດຍບໍ່ມີການພາກສະຫນາມຕົວກໍານົດການກະຕຸ້ນເຕືອນທີ່ທ່ານສໍາລັບມູນຄ່າ.
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ subreport ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະທີ່ທ່ານຄລິກໃສ່ປຸ່ມຕົວຢ່າງກ່ອນພິມໃນແຖບເຄື່ອງມືມາດຕະຖານ (ຈາກ Subreport ການອອກແບບແຖບ), ໂຄງການໄດ້ເນັ້ນ subreport ສຸດຂອງຕົນເອງ, ໂດຍບໍ່ມີການລໍຖ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີຈາກບົດລາຍງານການປະຖົມແລະໂດຍບໍ່ມີການ ການປະເມີນສູດຄວາມແຖບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ໂຄງການສະແດງກະລຸນາໃສ່ພາລາມິເຕີຄ່າກ່ອງໂຕ້ຕອບແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານສໍາລັບມູນຄ່າ.
ມູນຄ່າເຂົ້າໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນມູນຄ່າໂຄງການການນໍາໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການ subreport ໄດ້.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
Quomodo subreport earumque operum
Cum ad primam famam link a subreport, et creans progressio per a link parameter agro.
Cum subreport Link lego ager, et creans progressio:
Tum signo agro subreport recipere quae transibat per primaria bona fama.
Testimonium A parameter lectio et formula pro usu subreport agro.
Lectio et formula in monumentis, quae ad fines subreport link agro est æqualis est parametro agri pretium.
Cum fama run progressio invenit in prima acie ante opus, et transit in recordum in pretium link to agrum agro parameter in subreport. Ergo creans progressio cum subreport record parameter lectio substructio in pretio agri. Hic exemplum:
Vos mos partum a notitia et fama ostendit quod in hoc patet, quod notitia et tunc connectunt subreport duo Customer Reports usura id agro.
Fama est te currere, ipsum primum habet recordum in elit eget Customer transit et id quod de pretio agri parameter subreport ad testimonium.
Programma currit ordines subreport. Cum subreport historiarum lectio tantum formula eligit id quod Customer agri pretium pretium erit modulus, qui modulus et quia id in prima acie valor aequalis Customer primis dant in fama, solum tabulae subreport eodemque id elit. Ii, qui ordinem primo libro adipiscing.
Subreport cum consummatum fuerit, generat secundum rationem collocat in primis oportet testimonium perhibent notitia mos procer et parametro praeterit agrum Lorem ID numerus.
Et tunc talis progressio a subreport tantum ut etiam in secundo mos records.
Hoc usque fama est.
Omnes hanc parametrum in agro flexibus fit post scaenae. Et hoc modo colligunt pagina prima opinio per agros et institutionis subreport faciat ceteris. Valores sine incitationibus pro modulo agri pretium.
Nota: Si vos click in a link subreport et Print Preview puga pyga in toolbar Latin (Subreport Design a tab), talis est progressio in subreport sua, sine pretio agri ut a parameter a primo, et famam non aestimandis textus formulae tab. Hic ostendit propositum tibi suggerit intra parameter values alternis sermonibus arca archa et valorem.
Valor arcam ingressus subreport currere valeat usus elit.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Kā subreport saistot darbi
Kad jūs saistīt subreport uz primāro ziņojumu, programma rada saikni, izmantojot parametru laukā.
Ja ir izvēlēta subreport saite lauks, programma rada:
Parametrs lauks subreport kuru pēc tam izmanto, lai ielādētu vērtības nodoti tai primāro ziņojumā.
Ieraksts izvēle formula subreport izmantojot parametra lauku.
Atlases formula ierobežo subreport šiem ierakstiem, kuros saite lauks ir vienāda ar parametra lauka vērtību.
Kad ziņojums ir palaist, programma atrod pirmo primārā lauka ierakstu tai vajadzīga, un iet vērtību Laukā Saite uz parametru laukā subreport. Programma tad izveido subreport ar ierakstu atlases, pamatojoties uz parametru lauka vērtību. Šeit ir piemērs:
Jūs izveidot pārskatu, kas parāda klientu datus un subreport kas rāda pasūtījuma datus un pēc tam jūs saistīt abus ziņojumus, izmantojot klienta ID lauku.
Palaižot ziņojumu, programma atrod pirmo klientu ierakstu tai vajadzīga, un iet Klienta ID vērtību no šo ierakstu uz subreport parametru laukā.
Programma darbojas pasūtījumus subreport. Tā subreport atlases formula atlasa tikai tos ierakstus, kuros Klients ID vērtība ir vienāda ar parametru lauka vērtību, un kopš tā parametra lauka vērtība ir vienāda ar klienta ID pirmajā ierakstā primārā ziņojumā subreport satur tikai tos ierakstus kas ir tāda pati klienta ID. Proti, šie ieraksti, kas pasūtījumi pirmajam klientam.
Kad subreport ir pabeigta, programma atrod otrais ieraksts tai primārajā ziņojumā, izdrukā klienta datus, un pēc tam iet šī klienta ID numuru parametru laukā.
Programmu, tad vada subreport ietverot tikai tiem pasūtījumu ierakstiem otrajam klientam.
Process turpinās, kamēr ziņojums ir pabeigts.
Visa šī parametra lauka manipulācijas notiek aiz ainas. Jūs vienkārši izvēlēties laukus, kas saistīs primāro ziņojumu ar subreport un programma paveiks pārējo. Vērtības ir pagājis bez parametra laukā pamudinot jums par vērtību.
Piezīme: Ja jums ir saistīts subreport un jūs noklikšķiniet uz pogas Print Preview rīkjoslā Standarta (cilnē subreport Design), programma darbojas subreport pati, negaidot saņemt parametrs lauka vērtību no primārās ziņojuma un bez izvērtējot tab teksta formulu. Šajā gadījumā programma parāda Enter parametru vērtības dialoglodziņu un piedāvā par vērtību.
Ievadītā lodziņā vērtība ir vērtība, programma izmanto, lai palaistu subreport.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Kaip subreport susiejimas darbai
Kai susieti subreport į pirminę ataskaitą, programa sukuria naudodamas parametras lauką nuorodą.
Kai subreport nurodo laukas yra pasirinkta, programa sukuria:
Parametras laukas į subreport kuris vėliau naudojamas gauti išlaikė jai pirminės ataskaitos vertybes.
Rekordinis pasirinkimas formulė subreport naudojant parametro laukas.
Atrankos formulė riboja subreport į šių įrašų, kurioje nurodo laukas yra lygus parametras lauko reikšmę.
Kai ataskaita yra paleisti, programa randa pirmąjį pirminės lauko įrašą, ji turi ir eina į nuorodą srityje vertę parametro srityje į subreport. Tada programa sukuria subreport rekordiškai atrankos remiantis parametras lauko reikšmę. Štai pavyzdys:
Jūs sukurti ataskaitą, kuri rodo kliento duomenis ir subreport, kuris rodo užsakymo duomenis ir tada susieti dvi ataskaitas per kliento ID lauką.
Paleidus ataskaitą, programa randa pirmąjį klientų įrašą, ji turi ir eina Kliento ID vertę iš šio įrašo prie subreport parametrų srityje.
Programa veikia Užsakymai subreport. Kadangi subreport pasirinkimas formulė atrenka tik tuos įrašus, kuriuos Kliento ID vertė yra lygi parametro lauko reikšmę, ir nuo to parametro laukas vertė yra lygi kliento ID pirmąjį įrašo pirminio pranešimo, subreport yra tik tuos įrašus kad turi tą pačią kliento ID. Būtent, tie įrašų, kurie yra užsakymus pirmą klientui.
Kai subreport yra baigtas, programa suranda antra įrašas ji turi pirminės ataskaitos atspausdina klientų duomenis, ir tada eina šio kliento ID numerį parametro srityje.
Tada programa veikia subreport įtraukiant tik tuos užsakymus įrašus antrojo klientui.
Šis procesas tęsiasi tol, kol pranešimas bus baigtas.
Visos šios manipuliacijos parametras lauko vyksta užkulisiuose. Jūs galite tiesiog pasirinkti laukus, kurie bus susieti pirminę ataskaitą su subreport ir programa ar poilsio. Reikšmės praėjo be parametro srityje raginantis už vertę.
Pastaba: Jei turite susietą subreport ir jūs spustelėkite Print Preview mygtuką įrankių juostoje Standartinė (nuo Subreport skirtuko Dizainas), programa veikia subreport savo, nelaukiant gauti parametras lauko reikšmę nuo pirminio pranešimo ir be vertinant skirtuką teksto formulę. Šiuo atveju, programa rodo Enter parametrų reikšmes dialogo langą ir paragina jus vertė.
Įvesta į lauką vertė yra vertė, programa naudoja paleisti subreport.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Wéi subreport Joreswiessel Wierker
Wann Dir e subreport zu enger Primärschoul Rapport Link, hanner dem Programm an der Link vun engem Parameter Terrain benotzt.
Wann e subreport Link Terrain ausgewielt ass, entsprécht de Programm:
A Parameter Terrain an der subreport deen dann benotzt gëtt Wäerter fir et vun der Primärschoul Rapport batter ze recuperéieren.
E Rekord Auswiel Formel fir d’subreport mat de Parameter Terrain.
D’Auswiel Formule Limite der subreport zu deenen Opzeechnungen an deem de Link Terrain fir de Parameter Terrain Wäert selwecht ass.
Wann de Rapport Course ass, fënnt de Programm vum éischte Rekord Primärschoul Terrain brauch et an Zack de Wäert vun de Link Terrain an der subreport fir d’Parameter Terrain. De Programm an doduerch dann d’subreport mat Auswiel Rekord iwwert d’Parameter Terrain Wäert baséiert. Hei ass e Beispill:
Dir schafen e Rapport, dass Client Daten an engem subreport weist dass fir Daten weist an dann Link Dir déi zwee Rapporten de Client ID Terrain benotzt.
Wann Dir de Rapport lafen, fënnt de Programm vum éischten Client Rekord brauch et an Zack der ID Clientsdéngscht Wäert vu dass Rekord fir de subreport Parameter Terrain.
De Programm leeft d’Ännerunge subreport. Zënter der subreport Auswiel Formule deenen Opzeechnungen virschreift nëmmen an deem de Client ID Wäert ass fir d’Parameter Terrain Wäert, gläichberechtegt an zënter datt Parameter Terrain Wäert fir de Client ID am éischten Album vun der Primärschoul Rapport selwecht ass, enthält de subreport deenen Opzeechnungen nëmmen déi hunn déi selwecht Client ID. Nämlech, deene Sätz déi sinn Uerder fir d’éischt Clienten.
Wann der subreport fäerdeg ass, locates de Programm vum zweeten Album ass an der Primärschoul Rapport brauch, de Client Donnéeën Allerdéngs, an dann Zack dëser Carte Zuel un d’Parameter Terrain d’Clienten.
De Programm leeft dann e subreport och nëmmen déi fir records fir d’zweet Client.
De Prozess geet bis de Rapport fäerdeg ass.
All Manipulatioun vun dësem Parameter Terrain hëlt hannert d’Kulisse Plaz. Du wiels einfach de Felder, datt d’Grondschoul Rapport mat der subreport an de Programm heescht de Rescht gëtt Link. D’Wäerter sinn ouni d’Parameter Terrain gestëmmt Dir fir e Wäert wourop.
Opgepasst: Wann dir e Hausnummeren subreport hunn an Dir der Drécken Preview Knäppche klickt op de Standard uewe riets (aus der Subreport Design Reiter), de Programm leeft d’subreport op seng eegen, ouni Waardezäit e Parameter Terrain Wäert vun der Primärschoul Rapport ze kréien an ouni Evaluéieren vum Reiter Text Formule. An dësem Fall, weist de Programm der Gitt Parameter Dialog Këscht Werter an hin Dir fir e Wäert.
De Wäert vun der Box koum ass de Wäert Programm benotzt der subreport ze lafen.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Како subreport поврзување дела
Кога ќе се поврзе на subreport на примарен извештај, на програмата создава врската со користење на полето параметар.
Кога е избрана поле subreport линк, на програмата создава:
Поле параметар во subreport кој потоа се користи за да се добијат вредности помина на него од страна на основното извештај.
Рекорден формула за избор на subreport користење на полето за параметар.
Формулата за избор ограничува subreport на оние записи во која област на врската е еднаква на вредноста на полето параметар.
Кога извештајот се работи, на програмата се наоѓа на првата примарна област рекорд и треба тоа и додава вредност во полето на линкот во полето на параметар во subreport. Програмата потоа создава subreport со избор евиденција врз основа на вредноста на полето параметар. Еве еден пример:
Да се создаде извештај кој покажува податоците за клиентите и subreport кои покажуваат податоците цел, а потоа ќе се поврзат двата извештаи користење на полето за проект на клиентите.
Кога ќе ја стартувате на извештајот, на програмата се наоѓа на првата плоча на клиентите треба и поминува проект на клиент вредност од тој албум во полето за параметарот subreport.
Програмата работи на subreport наредби. Од формулата за избор subreport избира само оние записи во кој вредностите на проект на клиентите е еднаква на вредноста на параметарот поле, а од таа вредност поле параметар е еднаква на проект за корисници во првиот рекорд во основното извештај, subreport содржи само оние записи кои имаат ист проект на клиентите. Имено, овие записи, кои се налози за првиот клиент.
Кога subreport е завршена, на програмата се лоцира вториот списите потреби во основните извештај, отпечатоци на податоците за клиентите, а потоа минува ЕМБГ овој клиент е во полето на параметар.
Програмата, потоа извршува subreport ги вклучува само оние записи цел за вториот клиентите.
Процесот продолжува сè додека извештајот е завршена.
Сето ова поле параметар манипулација се одвива зад сцената. Вие едноставно изберете ги полињата кои ќе ги поврзуваат примарниот извештај со subreport и програмата не на одмор. Вредностите се помина без областа на параметарот што го прашува за вредност.
Забелешка: Ако имате поврзани subreport и ќе кликнете на копчето за приказ за печатење на Стандардниот алатник (од табот Subreport дизајн), на програмата работи на subreport на свој, без да се чека да се добие вредноста на полето параметар од основните извештај и без оценување на јазичето текст формула. Во овој случај, на програмата се прикажува Внесете дијалогот параметар вредности и ќе го поттикнува за вредност.
На вредноста внесена во полето е вредноста на програмата користи да се кандидира на subreport.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
Ahoana no mampifandray subreport asa
Rehefa mampifandray ny subreport ny Kilonga tatitra, ny fandaharana dia miteraka ny rohy amin’ny alalan’ny fampiasana ny fikirana saha.
Raha misy rohy subreport saha voafantina, ny fandaharana dia miteraka:
A fikirana saha ao amin’ny subreport izay dia ampiasaina mba retrieve soatoavina nandalo ho azy avy amin’ny Kilonga tatitra.
Ny firaketana an-tsoratra ho an’ny fifantenana rijan ny subreport mampiasa ny fikirana an-tsaha.
Ny fifantenana rijan mamaritra ny subreport ireo rakitsoratra izay ny rohy an-tsaha dia mitovy ny fikirana sarobidy an-tsaha.
Raha ny tatitra dia mihazakazaka, ny fandaharana mahita ny Kilonga voalohany saha firaketana ilainy ary mandalo ny rohy sarobidy eo an-tsaha ho any an-tsaha ny fikirana ny subreport. Ny fandaharana avy eo mamorona ny subreport amin’ny firaketana an-tsoratra miorina amin’ny fifantenana ny fikirana an sarobidy. Indro misy ohatra iray:
Ianao mamorona ny tatitra izay mampiseho mpanjifa tahirin-kevitra sy ny subreport izay mampiseho tahirin-kevitra sy ny filaminana dia mampifandray ny roa tatitra mampiasa ny Customer ID an-tsaha.
Rehefa mihazakazaka ny tatitra, ny fandaharana mahita ny mpanjifa voalohany firaketana ilainy ary mandalo ny Customer ID sarobidy avy izany firaketana an-tsoratra ho amin’ny subreport fikirana an-tsaha.
Ny fandaharana subreport mitantana ny Filaharana. Koa satria ny subreport fantina raikipohy mifidy ihany ireo rakitsoratra izay ny Customer ID vidy dia mitovy ny fikirana saha sarobidy, ary satria izany fikirana saha sarobidy dia mitovy ny Customer ID tamin’ny voalohany firaketana an-tsoratra ao amin’ny Kilonga tatitra, ny subreport misy ihany ireo rakitsoratra izay mitovy ny mpanjifa ID. Izany hoe, ireo rakitsoratra izay baiko ho an’ny mpanjifa voalohany.
Rehefa vita ny subreport, ny fandaharana locates ny firaketana an-tsoratra faharoa ilainy ao amin’ny Kilonga tatitra, Mamoaka ny mpanjifa tahirin-kevitra, ka avy eo dia mandalo ny ID mpanjifa izany isa ny fikirana an-tsaha.
Ny fandaharana dia mitantana ny subreport anisan’izany ireo ihany no mba rakitsoratra ho an’ny faharoa mpanjifa.
Ny dingana mitohy mandra-tatitra vita.
Izany rehetra izany an-tsaha fikirana fanodinkodinana atao ambadiky ny sehatra. Ianao fotsiny haka ny saha izay mampifandray ny Kilonga tatitra amin’ny subreport sy ny fandaharana manao ny sisa. Ny soatoavina dia lasa tsy misy an-tsaha ny fikirana nahatonga anao ho zava-dehibe.
Fanamarihana: Raha manana mifandray subreport ary tsindrio ny Print Preview ny bokotra amin’ny Standard anjan’ny (avy amin’ny Subreport Design kiheba), ny fandaharam-mitantana ny subreport amin’ny fotoany avy izy, fa tsy miandry mba handray ny fikirana saha sarobidy avy amin’ny Kilonga tatitra sy tsy fanombanana ny vakizoro rijan-tsoratra. Amin’ity tranga ity, ny fandaharana mampiseho ny Enter fikirana no Tian’i diniky boaty, ary mandrisika anao ho zava-dehibe.
Ny sanda niditra tao amin’ny boaty no zava-dehibe ny fandaharana mampiasa ny mihazakazaka ny subreport.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Bagaimana sublaporan menghubungkan kerja-kerja
Apabila anda memaut sublaporan kepada satu laporan utama, program ini membuat pautan dengan menggunakan bidang parameter.
Apabila bidang pautan sublaporan dipilih, program mewujudkan:
Medan parameter dalam sublaporan yang kemudiannya digunakan untuk mendapatkan nilai yang diluluskan kepadanya oleh laporan utama.
Rekod formula pilihan sublaporan menggunakan bidang parameter.
Formula pemilihan menghadkan sublaporan untuk rekod di mana bidang pautan adalah sama dengan nilai bidang parameter.
Apabila laporan itu dijalankan, program ini mendapati rekod bidang utama yang pertama yang diperlukan dan pas nilai dalam medan pautan ke padang parameter dalam sublaporan itu. Program ini kemudian mencipta sublaporan dengan pemilihan rekod berdasarkan nilai bidang parameter. Berikut adalah contoh:
Anda membuat laporan yang menunjukkan data pelanggan dan sublaporan yang menunjukkan data pesanan dan kemudian anda menghubungkan kedua-dua laporan menggunakan medan ID Pelanggan.
Apabila anda menjalankan laporan itu, program ini mendapati rekod pelanggan pertama yang diperlukan dan pas nilai ID Pelanggan daripada rekod itu kepada bidang sublaporan parameter.
Program ini berjalan sublaporan Pesanan. Sejak formula pemilihan sublaporan memilih hanya rekod di mana nilai ID Pelanggan adalah sama dengan nilai bidang parameter, dan kerana itu nilai bidang parameter adalah sama dengan ID Pelanggan dalam rekod pertama dalam laporan utama, sublaporan mengandungi hanya rekod yang mempunyai ID pelanggan yang sama. Iaitu, rekod-rekod yang pesanan untuk pelanggan yang pertama.
Apabila sublaporan selesai, program ini menempatkan rekod kedua yang diperlukan dalam laporan utama, mencetak data pelanggan, dan kemudian pas nombor ID ini pelanggan untuk bidang parameter.
Program ini kemudian menjalankan sublaporan termasuk hanya rekod bagi membolehkan pelanggan kedua.
Proses ini berterusan sehingga laporan itu selesai.
Semua ini manipulasi medan parameter berlaku di belakang tabir. Anda hanya memilih bidang yang akan menghubungkan laporan utama dengan sublaporan dan program yang melakukan yang selebihnya. Nilai diluluskan tanpa bidang parameter yang menggesa anda untuk nilai.
Nota: Jika anda mempunyai sublaporan berpaut dan anda klik butang Print Preview pada bar alat Standard (dari tab sublaporan Design), program ini berjalan sublaporan dengan sendiri, tanpa menunggu untuk menerima nilai bidang parameter daripada laporan rendah dan tanpa menilai formula teks tab. Dalam kes ini, program ini memaparkan Masukkan Parameter Nilai kotak dialog dan menggesa anda untuk nilai.
Nilai yang dimasukkan di dalam kotak adalah nilai program ini menggunakan untuk menjalankan sublaporan itu.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
എങ്ങനെ subreport ലിങ്കിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ
നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഒരു subreport ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം ഒരു പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചും ലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഒരു subreport ലിങ്ക് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, പ്രോഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
subreport ലെ ഒരു പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് തുടർന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു മൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന.
പാരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് subreport റെക്കോർഡ് നിരക്കു ഫോർമുല.
നിരക്കു ഫോർമുല ഇതിൽ ലിങ്ക് ഫീൽഡ് പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് മൂല്യം തുല്യമാണ് ആ രേഖകൾ subreport പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം ആദ്യത്തെ പ്രാഥമിക ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് കണ്ടെത്തുന്നു അതു subreport ലെ പാരാമീറ്റർ ഫീൽഡിൽ ലിങ്ക് വയലിൽ ആവശ്യമാണെന്നും അന്തരിച്ചു മൂല്യം. പ്രോഗ്രാം പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് മൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡ് നിരക്കു കൂടെ subreport സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ:
നിങ്ങൾ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ക്രമസമാധാന ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ ഐഡി ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ താളിലേക്കുള്ള ഒരു subreport കാണിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുക.
റിപ്പോർട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ റെക്കോർഡ് കണ്ടെത്തുന്നു ആ റെക്കോർഡ് നിന്ന് subreport പാരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് ആവശ്യമായ കസ്റ്റമർ ID മൂല്യം അന്തരിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം ഓർഡറുകൾ subreport പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന. subreport നിരക്കു ഫോർമുല ഏത് കസ്റ്റമർ ഐഡി മൂല്യം പാരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് മൂല്യം തുല്യമാണ്, ആ പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് മൂല്യം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യ രേഖയിൽ കസ്റ്റമർ ഐഡി തുല്യമാണ് ശേഷം, subreport മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയ മാത്രമേ രേഖകള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശേഷം അതേ ഉപഭോക്തൃ ഐഡി. അതായത്, ആദ്യത്തെ ഉപഭോക്താവിന് ഓർഡറുകൾ എന്നും റെക്കോർഡുകൾ.
subreport പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം, പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാം റെക്കോർഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ പ്രിന്റ്, തുടർന്ന് പാരാമീറ്റർ വയലിൽ ഈ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഐഡി നമ്പർ അന്തരിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം രണ്ടാം ഉപഭോക്താവിന് മാത്രമേ ഓർഡർ റെക്കോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു subreport നടത്തുന്നുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രക്രിയ തുടരുന്നു.
ഈ പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് കൃത്രിമത്വം എല്ലാ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ subreport പ്രഥമ റിപ്പോർട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും നിലങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ബാക്കി ചെയ്യുന്നു. മൂല്യങ്ങൾ പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് ഒരു മൂല്യം നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുപോയി.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഒരു ലിങ്കുചെയ്ത subreport ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഉപകരണബാര് (Subreport ഡിസൈൻ ടാബിൽ നിന്ന്) തിരനോട്ടം അച്ചടിക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, പ്രോഗ്രാം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും പാരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് മൂല്യം സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇല്ലാതെ, സ്വന്തം subreport പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ടാബ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമുല വിലയിരുത്തുമ്പോൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രോഗ്രാം നൽകുക പരാമീറ്റർ ഡയലോഗ് ബോക്സ് മൂല്യങ്ങളും ഒരു മൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
പെട്ടിയിൽ എന്റർ മൂല്യം മൂല്യം പ്രോഗ്രാം subreport പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Kif subreport jgħaqqdu xogħlijiet
Meta inti link għal subreport għal rapport primarja, il-programm joħloq il-link bl-użu ta kamp parametru.
Meta għalqa rabta subreport hija magħżula, il-programm joħloq:
Qasam parametru fir-subreport li mbagħad jintuża sabiex tkun irkuprata valuri mgħoddija lilha mir-rapport primarja.
Formula għażla rekord għall-subreport-użu tal-qasam parametru.
Il-formula għażla tillimita l subreport għal dawk ir-rekords li fihom il-qasam link huwa ugwali għall-valur kamp parametru.
Meta r-rapport huwa mmexxi, il-programm isib l-ewwel rekord qasam primarju li teħtieġ u tgħaddi l-valur fil-qasam link għall-qasam parametru fir-subreport. Il-programm imbagħad joħloq il-subreport b’għażla rekord ibbażat fuq il-valur grawnd parametru. Hawn hu eżempju:
Inti toħloq rapport li juri d-data tal-klijent u l-subreport li turi d-data ordni u mbagħad inti link iż-żewġ rapporti bl-użu mill-grawnd Klijent ID.
Meta inti tmexxi r-rapport, il-programm isib l-ewwel rekord klijent teħtieġ u tgħaddi l-valur ID Klijent minn dak ir-rekord għall-qasam parametru subreport.
Il-programm jibda l subreport Ordnijiet. Għaliex il-formula għażla subreport jagħżel biss dawk ir-rekords li fiha l-valur tal-Klijent identità hija ugwali għall-valur qasam parametru, u peress li l-valur il-qasam il-parametru huwa ugwali għall-ID Klijent fl-ewwel rekord fir-rapport primarja, il subreport fiha biss dawk ir-reġistri li għandhom l-istess klijent ID. Jiġifieri, dawk ir-reġistri li huma ordnijiet għall-ewwel klijent.
Meta l-subreport huwa lest, il-programm jqiegħed it-tieni rekord jeħtieġ fir-rapport primarja, prints id-data tal-klijent, u mbagħad tgħaddi numru ta ‘ID din l-klijent għall-qasam parametru.
Il-programm imbagħad tmexxi subreport inklużi biss dawk ir-reġistri ordni għat-tieni klijent.
Il-proċess ikompli sakemm ir-rapport huwa lest.
Kollha ta ‘dan manipulazzjoni qasam il-parametru jseħħ wara l-kwinti. Inti sempliċiment pick-oqsma li se jgħaqqdu r-rapport primarju mal-subreport u l-programm ma l-bqija. Il-valuri huma mgħoddija mingħajr il-qasam parametru suġġeriment inti għal valur.
Nota: Jekk ikollok xi subreport marbuta u tagħfas il-buttuna Stampa Preview fuq il-toolbar Istandard (mill-tab subreport Disinn), il-programm jibda l subreport fuq tagħha stess, mingħajr ma jistenna li jirċievi valur kamp parametru mir-rapport primarja u mingħajr evalwazzjoni tal-formula test tab. F’dan il-każ, il-programm juri l Enter Parametru Valuri dialog kaxxa u tqanqal inti għal valur.
Il-valur imdaħħal fil-kaxxa huwa l-valur tal-programm juża biex imexxu l-subreport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
Kia pehea te pūrongoroto hono mahi
A, no te hono koe i te pūrongoroto ki te pūrongo tuatahi, hangaia e te hōtaka te hono mā te whakamahi i te mara tawhā.
A, no te tīpakohia he mara hono pūrongoroto te, hangaia e te hōtaka:
He mara tawhā i roto i te pūrongoroto ka te nei whakamahia ki te tiki uara haere ki reira e te pūrongo tuatahi.
He tātai kōwhiringa record mo te pūrongoroto te whakamahi i te mara tawhā.
Te tātai whiriwhiri tauwhāiti te pūrongoroto ki te hunga lekooti i roto i te mea e rite ana ki te uara tawhā mara te mara hono.
A, no te rere te pūrongo te, kitea te hōtaka te record mara tuatahi tuatahi me te reira, ka haere te uara i roto i te hono parae ki te mara tawhā i roto i te pūrongoroto. Na hanga te hōtaka te pūrongoroto ki kōwhiringa record i runga i te uara tawhā mara. Anei he tauira:
hanga koe i tētahi pūrongo e whakaatu ana te raraunga kiritaki me te pūrongoroto e whakaatu ana raraunga tikanga, me te ka hono ia koutou ki nga pūrongo e rua te whakamahi i te mara ID Kiritaki.
A, no te rere koe i te pūrongo, kitea te hōtaka te record kiritaki tuatahi me te reira, ka haere te uara ID Kiritaki i taua lekooti ki te mara pūrongoroto tawhā.
rere te hōtaka te pūrongoroto ota. Mai kōwhiria e te tātai pūrongoroto whiriwhiri aua pūkete anake i roto i te mea e rite ana ki te uara mara tawhā te uara ID Kiritaki, a mai he rite ki te ID Kiritaki i roto i te lekooti tuatahi i roto i te pūrongo tuatahi e uara tawhā mara, kei te pūrongoroto aua pūkete anake e whai i te ID kiritaki taua. Ara, aua pūkete e he whakahau mo te kiritaki tuatahi.
A ka mutu te pūrongoroto te, kitea te hōtaka tuarua te record me te reira i roto i te pūrongo tuatahi, ka tā te raraunga kiritaki, a ka haere te tau ID o tenei kiritaki ki te mara tawhā.
Na rere te hōtaka he pūrongoroto tae noa aua pūkete tikanga mo te rua o nga kiritaki.
tonu te tukanga oti noa te te pūrongo.
Katoa o tenei tawhā āpure whawhe e wahi i muri i te scenes. Koe te tiki noa nga mara e ka hono i te pūrongo tuatahi ki te pūrongoroto a ka meatia e te hōtaka i te toenga. haere nga uara e waho te mara tawhā ue’i koe mo te uara.
Tuhipoka: Ki te whai koe i te pūrongoroto hono ka pāwhiri koutou te pātene Arokitenga Tā i runga i te paeutauta Paerewa (i te ripa Pūrongoroto Design), rere te hōtaka te pūrongoroto ki ona ake, kahore he tatari ki te farii i te uara tawhā mara i te pūrongo tuatahi me kahore te aro mātai i te tātai kuputuhi ripa. I roto i tenei take, whakaatu te hōtaka i te tomo tawhā Values pouaka kōrero, me te faauru koe mo te uara.
Te uara tomo i roto i te pouaka ko te uara whakamahi te hōtaka ki te whakahaere i te pūrongoroto.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
कसे उपअहवाल लिंकिंग कामे
आपण एक प्राथमिक अहवालानुसार एक उपअहवाल दुवा साधता तेव्हा, कार्यक्रम घटक फील्ड वापरून दुवा तयार.
एक उपअहवाल दुवा क्षेत्रात निवडले आहे, तेव्हा कार्यक्रम तयार करतो:
नंतर प्राथमिक अहवाल करून तो पास मूल्ये पुनर्प्राप्त करण्यासाठी वापरले जाते उपअहवाल एक घटक फील्ड.
घटक फील्ड वापरून उपअहवाल एक रेकॉर्ड निवड सूत्र.
निवड सूत्र ज्या दुवा क्षेत्रात घटक फील्ड मूल्य समान आहे त्या रेकॉर्ड उपअहवाल मर्यादित.
अहवाल चालेल तेव्हा, कार्यक्रम आवश्यक आहे आणि उपअहवाल घटक क्षेत्रात दुवा क्षेत्रात मूल्य पास पहिले प्राथमिक क्षेत्रात रेकॉर्ड नाही. कार्यक्रम घटक फील्ड मूल्य आधारित रेकॉर्ड निवड उपअहवाल निर्माण करतो. येथे एक उदाहरण आहे:
आपण ग्राहक डेटा दाखवते की एक अहवाल व सुव्यवस्था डेटा दाखवते आणि नंतर आपण ग्राहक आयडी फील्ड वापर करून दोन अहवाल जोडलेली एक उपअहवाल तयार.
आपण अहवाल चालवितेवेळी, कार्यक्रम आवश्यक आहे आणि उपअहवाल घटक शेतात रेकॉर्ड ग्राहक आयडी मूल्य पास प्रथम ग्राहक रेकॉर्ड नाही.
कार्यक्रम आदेश उपअहवाल धावा. उपअहवाल निवड सूत्र फक्त त्या रेकॉर्ड निवड होत ग्राहक आयडी मूल्य घटक फील्ड मूल्य समान आहे, आणि पॅरामीटर फील्ड मूल्य प्राथमिक अहवाल प्रथम रेकॉर्डसाठी मध्ये ग्राहक आयडी समान आहे, उपअहवाल फक्त त्या रेकॉर्ड समाविष्टीत त्याच ग्राहक ID आहे. बहुदा, त्या रेकॉर्ड की प्रथम ग्राहक आदेश आहेत.
उपअहवाल पूर्ण झाल्यावर, कार्यक्रम शोधतो ते प्राथमिक अहवाल गरज दुसऱ्या रेकॉर्ड, ग्राहक डेटा छपाई करतो, आणि नंतर या ग्राहक आयडी क्रमांक घटक शेतात जातो.
कार्यक्रम नंतर दुसरा ग्राहक फक्त त्या क्रमाने रेकॉर्ड समावेश उपअहवाल धावा.
पर्यंत अहवाल पूर्ण झाले आहे प्रक्रिया सुरू आहे.
हे घटक शेतात इच्छित हालचाल घडवून आणण्यासाठी सर्व दृश्यांना मागे स्थान घेते. आपण फक्त उपअहवाल सह प्राथमिक अहवाल दुवा फील्ड निवडा आणि कार्यक्रम विश्रांती नाही. मूल्ये मूल्य सूचित घटक शेतात न बोलता निघून गेले आहेत.
टीप: आपण एक लिंक उपअहवाल आहे आणि आपण मानक साधनपट्टी (उपअहवाल डिझाइन टॅब पासून) मुद्रण पूर्वावलोकन बटन क्लिक केल्यास, कार्यक्रम प्राथमिक अहवाल आणि न घटक फील्ड मूल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रतीक्षा न करता, त्याच्या स्वत: च्या वर उपअहवाल धावा टॅब मजकूर सूत्र मूल्यांकन. या प्रकरणात, कार्यक्रम प्रविष्ट करा घटक मूल्ये संवाद बॉक्स आणि एक मूल्य विनंती करतो दाखवतो.
बॉक्स मध्ये प्रविष्ट मूल्य मूल्य कार्यक्रम उपअहवाल चालवा उपयोग करते.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Хэрхэн subreport холбох ажил
Хэрэв та анхдагч тайланг нь subreport холбох үед хөтөлбөр нь параметр талбарыг ашиглан холбоос бий болгож байна.
нь subreport холбоос талбар сонгосон бол, хөтөлбөр бий болгож байна:
Дараа нь анхан шатны тайлан түүнд баталсан утгыг авахын тулд ашиглаж байгаа subreport дахь параметр талбар.
параметр талбарыг ашиглан subreport зориулсан бичлэг сонгон шалгаруулах томъёо.
сонгон шалгаруулах томъёо холбоос талбар параметр талбар үнэ цэнэтэй тэнцүү буй эдгээр баримт subreport хязгаарладаг.
тайлан ажиллуулах үед хөтөлбөр нь энэ нь хэрэгтэй, subreport дахь параметр талбарт холбоос салбарт үнэ цэнийг өнгөрөх анхны гол талбар нь амжилт олсон. програм рекорд сонгох параметр нь хээрийн үнэ дээр суурилсан нь subreport бий болгож байна. Энд жишээ байна:
Та хэрэглэгчийн мэдээллийг харуулж, тайланг нь subreport зэрэг мэдээллийг харуулж, дараа нь та хэрэглэгчийн ID талбарыг ашиглан хоёр тайлан холбоос үүсгэж болно.
Та тайланг ажиллуулах үед хөтөлбөр нь энэ нь хэрэгтэй, subreport параметр салбарт тэр амжилт нь хэрэглэгчийн ID үнэ цэнийг дамжуулдаг эхний худалдан авагчдад зориулсан дээд амжилт олдог.
хөтөлбөр нь захиалга subreport ажилладаг. subreport сонгон шалгаруулах томъёо зөвхөн бүртгэлийг сонгодог оноос хойш ямар Хэрэглэгчийн ID утга параметр талбар үнэ цэнэтэй тэнцүү бөгөөд энэ нь параметр талбайн үнэ цэнэ нь анхан шатны тайланд анх удаа тэмдэглэнэ хэрэглэгчийн ID-тай тэнцүү байдаг тул, subreport зөвхөн бүртгэл агуулсан тэр хэрэглэгчийн ID юм. Тухайлбал, тэдгээр бичлэгүүд эхний худалдан авагч нь захиалга юм.
subreport дууссаны дараа, хөтөлбөр нь анхан шатны тайланд шаардлагатай хоёр дахь тайлан, харилцагчийн мэдээллийг хэвлэдэг байрлах, дараа нь параметр талбайд энэ хэрэглэгчийн ID дугаар дамжуулдаг.
програм дахь худалдан авагч нь зөвхөн зэрэг баримт зэрэг subreport ажилладаг.
тайлан нь дуусах хүртэл үйл явц үргэлжилнэ.
Энэ параметр нь хээрийн удирдах бүх хөшигний цаана явагддаг. Та зүгээр л subreport анхан шатны тайланг холбож болно талбаруудыг сонгож, хөтөлбөрийн үлдсэн хийдэг. утга нь үнэ Лавлаж асуух цонх параметр салбарт ч өнгөрсөн байна.
Тэмдэглэл: Хэрэв та холбоотой subreport байна, та нар (Subreport дизайн -н) Стандарт багаж самбар дээр Хэвлэх үзүүлбэр товчийг дарна бол хөтөлбөрийн анхан шатны тайлангаас болон ямар нэг параметр талбар үнэ цэнийг хүлээн авах хүлээлгүй өөрийн тухай subreport ажилладаг таб текст томъёо үнэлэх. Энэ тохиолдолд, хөтөлбөр нь оруулна уу Үзүүлэлт харилцах цонхыг үнэ цэнэ, утга чамайг хүлээх харуулна.
хайрцагт оруулсан утга нь хөтөлбөрийн subreport ажиллуулахын тулд ашигладаг үнэ цэнэ юм.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
ဘယ်လို subreport ဆက်သွယ်ထားသောအကျင့်ကိုကျင့်
သင်တစ်ဦးမူလတန်းအစီရင်ခံစာတစ်ခု subreport လင့်ထားသည်သောအခါ, အစီအစဉ်တစ်ခု parameter သည်လယ်ပြင်ကို အသုံးပြု. link ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
တစ်ဦး subreport link ကိုလယ်ပြင်ကိုရွေးချယ်သောအခါထို program ဖန်တီး:
ထို့နောက်မူလတန်းအစီရင်ခံစာကမှအောင်မြင်ပြီးတန်ဖိုးများကို retrieve ဖို့အသုံးပြုသော subreport အတွက်တစ်ဦးက parameter သည်လယ်ပြင်။
အ parameter သည်လယ်ပြင်ကို အသုံးပြု. subreport များအတွက်စံချိန်ရွေးချယ်ရေးဖော်မြူလာ။
အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဖော်မြူလာ link ကိုလယ် parameter သည်လယ်ပြင်၌တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှသောသူတို့အားမှတ်တမ်းများမှ subreport ကန့်သတ်။
အစီရင်ခံစာကို run သောအခါထို program က subreport အတွက် parameter သည်လယ်ပြင်ဖို့ link ကိုလယ်ပြင်၌တန်ဖိုးလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပထမဦးဆုံးမူလတန်းလယ်ကွင်းစံချိန်ကိုတွေ့။ အဆိုပါအစီအစဉ်ထို့နောက် parameter သည်လယ်ပြင်တန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးစံချိန်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူ subreport ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
သငျသညျဖောက်သည်အချက်အလက်များနှင့်အမိန့်ဒေတာကိုပြသပြီးတော့သင်ဖုန်းဆက် ID ကိုလယ်ပြင်ကို အသုံးပြု. နှစ်ဦးအစီရင်ခံစာများကိုလင့်ထားသောတစ် subreport ပြသထားတယ်တဲ့အစီရင်ခံစာဖန်တီးပါ။
သင်အစီရင်ခံစာကို run သောအခါ, အစီအစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးဖောက်သည်စံချိန်ကိုတွေ့ကထိုစံချိန်ထံမှ subreport parameter သည်လယ်ပြင်ဖို့ဖောက်သည် ID တန်ဖိုးကိုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်အမိန့် subreport ပြေး။ အဆိုပါ subreport ရွေးချယ်ရေးဖော်မြူလာအဖောက်သည် ID တန်ဖိုး parameter သည်လယ်ပြင်၌တန်ဖိုးညီမျှသည်နှင့် parameter သည်လယ်ပြင်၌တန်ဖိုးမူလတန်းအစီရင်ခံစာအတွက်ပထမဦးဆုံးစံချိန်အတွက်ဖောက်သည် ID နဲ့ညီမျှပြီးကတည်းက, အ subreport သူတို့သာမှတ်တမ်းများပါရှိသည်ရသောသူတို့သာမှတ်တမ်းများရွေးချယ်ကတည်းက သောတူညီသောဖောက်သည် ID ကိုရှိသည်။ အမည်ရ, ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်များအတွက်အမိန့်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားမှတ်တမ်းများ။
အ subreport ပြီးဆုံးသောအခါထို program ကမူလတန်းအစီရင်ခံစာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒုတိယစံချိန်တည်နေရာဖောက်သည်ဒေတာနေရိုက်ထုတ်, အဲဒီနောက် parameter သည်လယ်ပြင်၌ဤဖောက်သည်ရဲ့ ID ကိုအရေအတွက်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ထို့နောက်ဒုတိယဖောက်သည်များအတွက်သူတို့သာအမိန့်မှတ်တမ်းများအပါအဝင်တစ်ဦး subreport ပြေး။
အစီရင်ခံစာပြီးစီးသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ရေးသားထားသည်။
ဒီ parameter သည်လယ်ပြင်ခြယ်လှယ်အပေါငျးတို့နောက်ကွယ်မှရာအရပျကြာတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာ subreport နှင့်အတူမူလတန်းအစီရင်ခံစာလင့်ထားသည်လိမ့်မည်ဟုလယ်ကွင်းကောက်နှင့်ပရိုဂရမ်ကြွင်းသောအရာပေ။ အဆိုပါတန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးဘို့သင့်ကိုသတိပေးများသည် parameter ကိုလယ်မပါဘဲအောင်မြင်ပြီးကြသည်။
မှတ်စု: သင်ချိတ်ဆက်ထားသော subreport ရှိသည်နှင့်သင် (အ Subreport ဒီဇိုင်း tab ကိုထံမှ) က Standard toolbar ကိုအပေါ်ပရင့်ထုတ်ရန်ကို Preview button ကို click နှိပ်လျှင်, အစီအစဉ်မူလတန်းအစီရင်ခံစာနေ parameter သည်လယ်ပြင်တန်ဖိုးကိုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုဘဲနဲ့မရှိဘဲ, ကိုယ်ပိုင်အပေါ် subreport ပြေး အ tab ကိုစာသားအဖော်မြူလာအကဲဖြတ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို program ၏ Parameter ပေးတဲ့ dialog box ကိုတန်ဖိုးများနှင့်တန်ဖိုးဘို့သင့်ကိုလှုံ့ဆော် Enter ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို box ထဲမှာထည့်သွင်းသောတန်ဖိုးအစီအစဉ် subreport run ဖို့ကိုအသုံးပြုသည်တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
कसरी subreport लिङ्क काम
तपाईं एक प्राथमिक रिपोर्ट गर्न एक subreport लिङ्क गर्दा, कार्यक्रम एउटा मापदण्ड क्षेत्र प्रयोग गरेर लिङ्क सिर्जना गर्छ।
एक subreport लिंक क्षेत्र चयन हुँदा, कार्यक्रम सिर्जना:
त्यसपछि प्राथमिक रिपोर्ट गरेर पास मान पुन: प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ जो subreport मा एउटा मापदण्ड क्षेत्र।
खुट्टामीटर क्षेत्र प्रयोग गरेर subreport लागि रेकर्ड चयन सूत्र।
चयन सूत्र लिङ्क क्षेत्र प्यारामिटर क्षेत्र मूल्य बराबर छ जसमा ती रेकर्ड गर्न subreport सीमित।
रिपोर्ट चलेको बेलामा, कार्यक्रम पहिलो प्राथमिक क्षेत्र रेकर्ड यसलाई आवश्यक र subreport मा प्यारामिटर क्षेत्रमा लिङ्क क्षेत्र मा मूल्य बित्दै पाता। कार्यक्रम त प्यारामिटर क्षेत्र मूल्य आधारित रेकर्ड चयन संग subreport सिर्जना गर्छ। यहाँ एउटा उदाहरण छ:
तपाईं ग्राहक डेटा देखाउँछ कि एक रिपोर्ट र एक subreport क्रम डाटा देखाउँछ र त तपाईं ग्राहक आईडी क्षेत्र प्रयोग गरेर दुई प्रतिवेदन लिङ्क सिर्जना।
प्रतिवेदन चलाउछन, कार्यक्रम पहिलो ग्राहक रेकर्ड यसलाई आवश्यक र subreport प्यारामिटर क्षेत्रमा कि रेकर्ड देखि ग्राहक आईडी मूल्य बित्दै पाता।
यस कार्यक्रम को आदेश subreport चल्छ। को subreport चयन सूत्र मात्र ती रेकर्ड चयन भएकोले जसमा ग्राहक आईडी मान प्यारामिटर क्षेत्र मूल्य बराबर छ, र त्यो मापदण्ड क्षेत्र मूल्य प्राथमिक रिपोर्ट पहिलो रेकर्ड मा ग्राहक आईडी बराबर छ, किनभने subreport मात्र ती रेकर्ड समावेश समान ग्राहक ID छ। अर्थात्, ती रेकर्ड पहिलो ग्राहक लागि आदेश हो।
को subreport समाप्त हुन्छ, कार्यक्रम locates यो प्राथमिक रिपोर्टमा आवश्यक दोस्रो रेकर्ड, ग्राहक डेटा मुद्रित गर्दछ, र त्यसपछि मापदण्ड क्षेत्रमा यो ग्राहकको आईडी नम्बर बित्दै।
कार्यक्रम त दोस्रो ग्राहकका लागि मात्र ती आदेश रेकर्ड सहित एक subreport चल्छ।
रिपोर्ट नसकेसम्म प्रक्रिया जारी छ।
यो मापदण्ड क्षेत्र हेरफेर सबै दृश्य पछाडि ठाउँ लिन्छ। तपाईं बस subreport संग प्राथमिक रिपोर्ट लिङ्क भन्ने क्षेत्रहरू छनोट र कार्यक्रम बाँकी गर्छ। मानहरू प्यारामिटर क्षेत्र मान लागि उत्साह बिना पारित गर्दै छन्।
नोट: तपाईं लिङ्क subreport छ र तपाईं मानक उपकरण पट्टी (को Subreport डिजाइन ट्याबबाट) मा मुद्रण पूर्वावलोकन बटन क्लिक गर्नुभयो भने, कार्यक्रम प्राथमिक रिपोर्ट देखि र बिना एउटा मापदण्ड क्षेत्र मूल्य प्राप्त गर्न प्रतीक्षा बिना, यसको आफ्नै मा subreport चल्छ ट्याब पाठ सूत्र मूल्याङ्कन। यस अवस्थामा, कार्यक्रम दर्ज परिमिति संवाद बक्स मान र मान लागि उत्प्रेरित प्रर्दशन गर्दछ।
बक्समा प्रविष्ट गर्नुभएको मान कार्यक्रम subreport सञ्चालन गर्न प्रयोग मान छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Hvordan delrapport linking fungerer
Når du kobler en delrapport til en primær rapport, oppretter programmet koblingen ved hjelp av et parameterfelt.
Når en delrapport koblingen feltet er valgt, oppretter programmet:
En parameterfelt i delrapport som deretter brukes til å hente verdiene som sendes til den av den primære rapporten.
En rekord utvalg formelen for delrapport hjelp av parameterfelt.
Utvalget formelen begrenser delrapport til disse postene der koblingen feltet er lik parameterfeltverdi.
Når rapporten kjøres, finner programmet den første primærfeltet posten den trenger og passerer verdien i linken feltet til parameterfelt i delrapport. Programmet oppretter deretter delrapport med posten valg basert på parameterfeltverdi. Her er et eksempel:
Du oppretter en rapport som viser kundedata og en delrapport som viser ordredata og deretter koble de to rapportene ved hjelp av kunde-ID-feltet.
Når du kjører rapporten, finner programmet den første kunden posten den trenger og passerer Kunden ID-verdien fra den plata til delrapport parameterfelt.
Programmet kjører Bestillinger delrapport. Siden delrapport utvalget formel velger bare de postene der Kunden ID-verdien er lik parameterfeltverdi, og siden den parafeltverdi er lik Kunden ID i den første posten i den primære rapporten, inneholder delrapport bare de postene som har samme kundenummer. Nemlig de postene som er ordrer for den første kunden.
Når delrapport er ferdig, finner programmet den andre posten den trenger i den primære rapport, skriver kundedata, og deretter passerer denne kundens ID-nummer til parameterfelt.
Programmet går da en delrapport inkludert bare de ordre poster for andre kunder.
Prosessen fortsetter inntil rapporten er ferdig.
Alt dette parameterfelt manipulasjon foregår bak kulissene. Du bare plukke feltene som vil knytte den primære rapport med delrapport og programmet gjør resten. Verdiene er gått uten parameterfelt som ber deg for en verdi.
Merk: Hvis du har en koblet delrapport, og du klikker på Forhåndsvisning-knappen på standardverktøylinjen (fra kategorien delrapport Design), kjører programmet delrapporten på egen hånd, uten å vente å få et parameterfelt verdi fra primær rapporten og uten evaluere kategorien tekst formel. I dette tilfellet, viser programmet Skriv inn parameterverdier dialogboksen og ber deg for en verdi.
Den kommer i boksen verdi er verdien programmet bruker for å kjøre delrapport.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
څنګه subreport نښلوي کارونو
کله چې تاسو د يو subreport ته د لومړني راپور سره تړنې لري، د پروګرام د رامنځته له خوا يو مقدار په برخه کې په کارولو سره تړاو لري.
کله چې يو subreport تړنه پټی د ټاکل، د پروګرام رامنځته کوي:
په subreport چې بيا د ارزښتونو د لومړني راپور له خوا دوی ته وفات راوباسي کارول يو مقدار په برخه کې.
یو ریکارډ لپاره د مقدار په برخه کې په کارولو سره د subreport ټاکلو فورمول.
د ټاکلو فورمول د هغو اسنادو په کوم کې چې مخونه ډګر برابر دی د مقدار په برخه کې ارزښت subreport محدودوي.
کله چې رپوټ چلېږي، د دې پروګرام د لومړي لومړنۍ برخه کې ریکارډ ته اړتيا لري او په subreport د مقدار په برخه کې په تړنه ډګر د ارزښت څخه تېرېږي مومي. له دې وروسته دغه پروګرام سره پر بنسټ چې د مقدار په برخه کې ارزښت ریکارډ غوراوي subreport پيدا کوي. دلته يوه بېلګه ده:
تاسو یو راپور چې د مشتریانو د معلوماتو په ګوته کوي او د subreport چې د نظم د معلوماتو په ګوته کوي او بیا تاسو ته د پيرودونکو تذکرو ډګر په کارولو سره د دوه راپورونه سره تړنې لري رامنځته کړي.
کله چې تاسو د راپور پرانيزو، چې د دې پروګرام د لومړي مشتريانو د ریکارډ ته اړتيا لري او له چې د subreport مقدار په برخه کې د اسنادو د پيرودونکو تذکرو ارزښت تېرېږي مومي.
دا پروګرام چلوي امر subreport. څرنګه چې subreport ټاکلو فورمول يوازې په هغو اسنادو غوره کوي په کوم کې چې د پیرودونکو تذکرو ارزښت برابر دی د مقدار په برخه کې ارزښت، او ځکه چې د مقدار په برخه کې ارزښت برابر دی چې په په لومړني راپور کې په لومړي ریکارډ د پيرودونکو تذکرو، د subreport يواځې په هغو اسنادو لرونکی د چې د يو شان مشتري پېژند. يعنې، هغه اسناد دي چې د لومړي لپاره د پیریدونکو د امر.
کله چې د subreport پای ته، د دې پروګرام کې پرته د دوهم ریکارډ په لومړني راپور ته اړتیا لري، د مشتريانو د معلوماتو چاپوي، او بيا تېرېږي دې د پېرېدونکو د تذکرو د مقدار په برخه کې دي.
له دې وروسته دغه پروګرام چلوي يوازې په دوهم لپاره د پیریدونکو د هغو نظم اسنادو په ګډون چې په subreport.
دا پروسه دوام تر راپور پای ته ورسیږي.
د دغه مقدار په برخه کې د السوهنې د ټول اخلي د پردې تر شا ځای. تاسو په ساده ډول په برخو کې چې د subreport به د لومړني راپور سره تړنې لري وتړلې او د پروګرام د پاتې کوي. هغه ارزښتونه چې د مقدار په برخه کې ستاسو لپاره د ارزښت د دې سبب شوه پرته تصویب شوي دي.
یادونه: که تاسو سره تړاو subreport لري او تاسو ته د کره توکپټه (د Subreport طرح او ټوپ څخه) د چاپ مخکتنې د تڼی په کلیک، د پروګرام چلوي په خپله ددې subreport، پرته له دې چې د لومړنيو راپور څخه پرته د مقدار په برخه کې ارزښت تر لاسه انتظار د ټوپ متن فورمول ارزوي. په دې صورت کې د دې پروګرام نندارې ته د وليکئ د پاراميټر ارزښتونه د Open کړکۍ او ستاسو لپاره د ارزښت د خوابدۍ د.
د ارزښت په بکس ته ننوتل د ارزښت د پروګرام کاروي چې د subreport پرمخ دی.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
چگونه subreport ارتباط آثار
هنگامی که شما یک subreport لینک به یک گزارش اولیه، برنامه از لینک با استفاده از یک میدان پارامتر ایجاد می کند.
زمانی که یک میدان لینک subreport انتخاب شده است، این برنامه ایجاد:
یک میدان پارامتر در subreport است که پس از استفاده برای بازیابی مقادیر توسط گزارش اولیه به آن گذشت.
فرمول انتخاب رکورد برای subreport با استفاده از قسمت پارامتر.
فرمول انتخاب subreport به کسانی که ثبت که در آن زمینه پیوند به مقدار فیلد پارامتر برابر است محدود می کند.
وقتی گزارش اجرا باشد، این برنامه اولین رکورد درست اولیه به آن نیاز دارد می کند و مقدار در این زمینه لینک به زمینه پارامتر در subreport می یابد. این برنامه پس از ایجاد subreport با انتخاب رکورد بر اساس مقدار فیلد پارامتر. در اینجا یک مثال است:
شما یک گزارش نشان می دهد که داده های مشتری و یک subreport که نشان می دهد اطلاعات سفارش و سپس شما پیوند دو گزارش با استفاده از زمینه شناسه مشتری ایجاد کنید.
وقتی که شما گزارش را اجرا کنید، این برنامه رکورد مشتری اول به آن نیاز دارد می کند و مقدار شناسه مشتری از این رکورد به میدان پارامتر subreport می یابد.
این برنامه اجرا می شود subreport سفارشات. از آنجا که فرمول انتخاب subreport تنها کسانی که ثبت انتخاب که در آن ارزش شناسه مشتری به مقدار فیلد پارامتر برابر است، و از آنجا که مقدار فیلد پارامتر به شناسه مشتری در اولین رکورد در گزارش اولیه برابر است، subreport تنها حاوی کسانی که ثبت که دارای شناسه مشتری است. یعنی، کسانی که ثبت که دستور مشتری برای اولین بار می باشد.
وقتی subreport به پایان رسید، این برنامه در واقع رکورد دوم آن را در گزارش اولیه نیاز دارد، چاپ داده های مشتری، و پس از عبور شماره ID این مشتری به درست پارامتر.
این برنامه پس از اجرا می شود یک subreport از جمله تنها کسانی که ثبت سفارش برای مشتری است.
روند ادامه می یابد تا این گزارش به پایان رسید.
همه از این دستکاری درست پارامتر در پشت صحنه طول می کشد. شما به سادگی زمینه های است که گزارش اولیه با subreport پیوند را انتخاب کنید و برنامه نشانی از بقیه. این اندازه ها بدون درست پارامتر که از شما برای یک مقدار گذشت.
توجه داشته باشید: اگر شما از یک subreport مرتبط و کلیک بر روی دکمه پیش نمایش چاپ بر روی نوار ابزار استاندارد (از تب Subreport طراحی)، برنامه اجرا می شود subreport خود را در آن، بدون انتظار برای دریافت یک مقدار فیلد پارامتر از گزارش اولیه و بدون ارزیابی فرمول متن تب. در این مورد، برنامه نمایش وارد کردن پارامتر ارزش کادر محاوره ای و به شما دهید برای یک مقدار است.
مقدار وارد شده را در کادر ارزش این برنامه با استفاده برای اجرای subreport است.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Jak działa Podraport powiązanie
Po połączeniu podraport raportu podstawowej, program tworzy link za pomocą pola parametru.
Gdy pole Link Podraport jest zaznaczona, program tworzy:
Pole parametru w podraportu który jest następnie wykorzystywany do pobierania wartości przekazywane do niego przez raport podstawowej.
Formuła wyboru rekordów dla podraportu używając pola parametru.
Formuła wyboru ogranicza podraportu do tych rejestrów, w których pole link jest równa wartości pola parametrów.
Gdy raport zostanie uruchomiony program znajdzie pierwszy podstawowy rekord pola potrzebuje i przekazuje wartość w polu Link do pola parametrów w podraportu. Następnie program tworzy podraportu z wyboru zapisu na podstawie wartości pola parametrów. Oto przykład:
Aby utworzyć raport zawierający dane o klientach i podraport, który pokazuje dane kolejności, a następnie połączyć te dwa raporty korzystając z pola ID klienta.
Po uruchomieniu raportu, program wyszukuje pierwszy rekord klienta potrzebuje i przekazuje wartość identyfikatora klienta z tego rekordu do pola parametru Podraport.
Program działa podraportu Zamówienia. Ponieważ formuła wyboru Podraport wybiera tylko te rekordy, w którym wartość Identyfikator klienta jest równa wartości pola parametru, a ponieważ wartość pola parametru jest równa identyfikatora klienta w pierwszym rekordzie w raporcie podstawowej, Podraport zawiera tylko te rekordy które mają ten sam identyfikator klienta. Mianowicie, te rekordy, które są zamówienia na pierwszym klientem.
Gdy Podraport jest zakończona, program lokalizuje drugi rekord musi w raporcie pierwotnym, drukuje dane klienta, a następnie przekazuje ten numer identyfikacyjny klienta do pola parametrów.
Następnie program uruchamia podraport tym tylko te rekordy zamówienie na drugim klientem.
Proces ten trwa dopóki raport jest gotowy.
Wszystkie te manipulacje polu parametrów odbywa się za kulisami. Wystarczy wybrać pola, które połączy raport podstawowy z podraportu, a program zajmie się resztą. Wartości te są przekazywane bez polu parametru monitem o wartości.
Uwaga: Jeśli masz połączony podraport i kliknij przycisk Podgląd wydruku na pasku narzędzi Standard (z zakładki Podraport Design), program działa podraportu na własną rękę, nie czekając, aby otrzymać wartość pola parametru z raportu podstawowym i bez oceny formuły tekstowe tab. W tym przypadku, program wyświetla okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametrów i monituje o podanie wartości.
Wartość wpisana w polu jest wartością program wykorzystuje uruchomić podraportu.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Como sub-relatório que liga obras
Quando liga um sub-relatório a um relatório preliminar, o programa cria a ligação usando um campo de parâmetro.
Quando um campo de link sub-relatório é selecionado, o programa cria:
Um campo de parâmetro no sub-relatório que é então utilizado para recuperar os valores passados para ele pelo relatório preliminar.
A fórmula de seleção de registro para o sub-relatório usando o campo de parâmetro.
A fórmula de seleção limita o sub-relatório para os registros em que o campo Link é igual ao valor do campo de parâmetro.
Quando o relatório é executado, o programa encontra o primeiro registro campo primário que precisa e passa o valor no campo link para o campo de parâmetro no sub-relatório. O programa, em seguida, cria o sub-relatório com seleção de registro com base no valor campo de parâmetro. Aqui está um exemplo:
Você cria um relatório que mostra os dados do cliente e um sub-relatório que mostra dados de pedidos e, em seguida, você vincular os dois relatórios usando o campo ID do cliente.
Quando você executar o relatório, o programa encontra o primeiro registro do cliente que necessita e passa o valor ID do cliente a partir desse registro para o campo de parâmetro sub-relatório.
O programa é executado o sub-relatório Orders. Uma vez que a fórmula de seleção de sub-relatório seleciona apenas os registros em que o valor de identificação do cliente é igual ao valor campo de parâmetro, e desde que o valor campo de parâmetro é igual ao ID do cliente no primeiro registo no relatório preliminar, o sub-relatório contém apenas os registros que têm a mesma ID do cliente. Ou seja, os registros que são pedidos para o primeiro cliente.
Quando o sub-relatório estiver concluído, o programa localiza o segundo registro de que necessita no relatório preliminar, imprime os dados do cliente e, em seguida, passa ao número de identificação deste cliente para o campo de parâmetro.
O programa, em seguida, executa uma sub-relatório incluindo somente os registros para que o segundo cliente.
O processo continua até que o relatório for concluído.
Tudo isto campo de parâmetro manipulação ocorre nos bastidores. Você simplesmente escolher os campos que ligarão o relatório preliminar com o sub-relatório eo programa faz o resto. Os valores são passados sem o campo de parâmetro solicitando um valor.
Nota: Se você tem um sub-relatório vinculado e clicar no botão Visualizar impressão na barra de ferramentas padrão (a partir da guia sub-relatório de Design), o programa executa o sub-relatório por conta própria, sem esperar para receber um valor campo de parâmetro a partir do relatório preliminar e sem avaliar a fórmula texto da guia. Neste caso, o programa exibe a caixa de diálogo Inserir valores de parâmetro e pede-lhe para um valor.
O valor digitado na caixa é o valor que o programa usa para executar o sub-relatório.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ subreport ਜੋੜਨ ਕੰਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ subreport ਲਿੰਕ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ.
ਜਦ ਇੱਕ subreport ਲਿੰਕ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ:
subreport ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ.
subreport ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ.
ਚੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਖੇਤਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ subreport ਸੀਮਿਤ.
ਜਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ subreport ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ subreport ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ subreport ਕਿ ਡਾਟਾ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ID ਖੇਤਰ ਵਰਤ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓ.
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ subreport ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ID ਮੁੱਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ subreport ਚੱਲਦਾ ਹੈ. subreport ਚੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ID ਮੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ID ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, subreport ਕੇਵਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਹਕ ID ਹੈ. ਅਰਥਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਾਹਕ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹਨ.
ਜਦ subreport ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ID ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਾਹਕ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ subreport ਚੱਲਦਾ ਹੈ.
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ subreport ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਸੂਚਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ subreport ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਟੂਲਬਾਰ (Subreport ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੱਕ) ‘ਤੇ ਛਪਾਈ ਪੂਰਵਅਵਲੋਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ’ ਤੇ subreport ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟੈਬ ਪਾਠ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਦਿਓ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ.
ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ subreport ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Modul în care funcționează subraport care leagă
Atunci când conectați un subraport la un raport primar, programul creează legătura prin utilizarea unui câmp parametru.
Atunci când este selectat un câmp de legătură subraport, programul creează:
Un câmp parametru în subraport care este apoi utilizat pentru a prelua valorile transmise acestuia prin raportul primar.
O formulă de selecție record pentru subraport folosind câmpul de parametri.
Formula de selecție limitează subraport la aceste înregistrări în care câmpul link-ul este egal cu valoarea câmpului parametrului.
În cazul în care raportul este rulat, programul găsește prima înregistrare câmp primar care are nevoie și trece valoarea în câmpul link către câmpul de parametri din subraport. Programul creează apoi subraport cu selecție de înregistrare, pe baza valorii câmpului parametrului. Iată un exemplu:
Creați un raport care arată datele de client și un subraport care arată datele de ordine și apoi conectați cele două rapoarte folosind câmpul ID de client.
Când executați raportul, programul găsește prima înregistrare de client are nevoie și trece valoarea ID-ul clientului de la acea înregistrare la câmpul de parametri subraport.
Programul se execută subraport Comenzi. Având în vedere că formula de selecție subraport selectează numai acele înregistrări în care valoarea ID-ul clientului este egală cu valoarea câmpului parametrului, și din moment ce această valoare câmp parametru este egal cu codul de client, în prima înregistrare în raportul de primar, subraport conține doar acele înregistrări care au același ID de client. Și anume, acele înregistrări care sunt comenzi pentru primul client.
Atunci când subraport este terminat, programul localizează al doilea recordul de care are nevoie în raportul de primar, imprimă datele clientului, iar apoi trece numărul de identificare al acestui client la câmpul de parametri.
Programul se execută apoi un subraport care include numai acele înregistrări de comandă pentru al doilea client.
Procesul continuă până când raportul este terminat.
Toate din acest domeniu parametru de manipulare are loc în spatele scenei. Pur și simplu alege câmpurile care vor lega în raportul principal cu subraport și programul face restul. Valorile sunt transmise fără câmpul de parametri pe care ia determinat o valoare.
Notă: Dacă aveți un subraport legat și faceți clic pe butonul Print Preview de pe bara de instrumente Standard (din fila subraport Design), programul ruleaza subraport pe cont propriu, fără să mai aștepte pentru a primi o valoare de câmp parametru din raportul de primar și fără evaluarea formula de text tab. În acest caz, programul afișează caseta de dialog Introduceți valorile parametrilor și vă solicită o valoare.
Valoarea introdusă în caseta este valoarea programului utilizează pentru a rula subraport.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Как подотчет связь работы
Когда вы связываете подотчета к первичному отчету, программа создает ссылку, используя поле параметра.
При выборе поля подотчет ссылку, программа создает:
Поле параметра в подотчетом, который затем используется для получения значений, переданных ему первичного отчета.
Формула выбора записей для подотчета, используя поле параметра.
Формула выбора ограничивает подотчет для тех записей, в которых поле ссылку равно значению поля параметра.
При выполнении отчета, программа находит первую запись первичного поля она нуждается и передает значение в поле ссылка на поле параметра в подотчета. Затем программа создает подотчет с выбора записей на основе значения поля параметров. Вот пример:
Вы можете создать отчет, который показывает данные о клиентах и подотчет, который показывает данные о заказах, а затем вы связываете два отчета, используя поле идентификатор клиента.
При запуске отчета, программа находит первую запись клиента он нуждается и передает значение идентификатора клиента от этой записи поле параметра подотчет.
Программа работает Заказы подотчет. Поскольку формула выбора подотчет выбирает только те записи, в которых значение идентификатор клиента равно значению параметра поля, и так, что значение поля параметра равно идентификатор клиента в первой записи в первичном отчете, подотчет содержит только те записи, которые имеют одинаковый идентификатор клиента. А именно, те записи, которые являются заказы на первый клиент.
Когда подотчет закончена, программа размещает второй записи она нуждается в первичном отчете, выводит данные клиента, а затем передает идентификационный номер данного клиента в поле параметра.
Затем программа запускает подотчет, включая только те записи заказа для второго клиента.
Процесс продолжается до тех пор, пока отчет закончен.
Все эти манипуляции поля параметров происходит за кулисами. Вы просто выбираете поля, которые свяжут первичный отчет с подотчета и программа сделает все остальное. Значения передаются без поля параметров, предлагающее для значения.
Примечание: Если у вас есть связанный подотчет и нажать кнопку Print Preview на стандартной панели инструментов (на вкладке подотчета Design), программа запускает подотчет сам по себе, не дожидаясь получения значения поля параметров из основного отчета и без оценки вкладки текста формулы. В этом случае, программа выводит на экран диалоговое окно Введите значения параметров и запросит у вас значение.
Значение, введенное в поле является значение программа использует для запуска подотчет.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Faapefea subreport fesootai galuega
A e faafesootaia a subreport i se lipoti autu, e faatupuina ai le polokalama o le sootaga i le faaaogaina a parameter fanua.
A filifilia fanua se sootaga subreport, e faatupuina ai le polokalama:
A parameter fanua i le subreport lea e ona ia faaaogaina lea e aumai faatauaina mavae atu i ai e le lipoti autu.
O se fuafaatatau filifilia faamaumauga mo le subreport le faaaogaina o le parameter fanua.
O le filifilia fua faatapulaa ai le subreport ia i latou faamaumauga i lea e tutusa fanua i le sootaga i le taua fanua parameter.
A taufetuli le lipoti, maua le polokalama o le uluai faamaumauga fanua autu e manaomia ma pasia le taua i le fanua sootaga i le fanua parameter i le subreport. faia ai lea o le polokalama o le subreport ma faamaumauga filifiliga e faavae i luga o le tau fanua parameter. o se faataitaiga lenei:
E faia se lipoti o loo faaalia ai tagata e faaaogāina auaunaga faamatalaga ma a subreport e faaalia ai faamatalaga poloaiga ona e faafesootaia le lipoti faaaogaina lua le fanua ID o Faaaogāina Auaunaga.
Afai e te uia le lipoti, o le polokalama o le maua o le talafaamaumau muamua tagata e faaaogāina auaunaga e manaomia ma pasia le taua ID Faaaogāina Auaunaga mai na faamaumauga i le fanua parameter subreport.
O le polokalama o tamoʻe le Poloaiga subreport. Talu mai le subreport filifilia fua faatatau e filifilia na o faamaumauga i lea le taua ID Faaaogāina Auaunaga e tutusa i le parameter tau fanua, ma talu mai lena taua fanua parameter e tutusa i le ID o Faaaogāina Auaunaga i le Tusi muamua i le lipoti muamua, o loo i ai na o faamaumauga le subreport ei ai le ID lava tagata e faaaogāina auaunaga. E pei, na faamaumauga e poloaiga mo le tagata e faaaogāina auaunaga muamua.
Ina ua uma le subreport, locates le polokalama o le faamaumauga lona lua e tatau i le lipoti autu, tutui le faamatalaga tagata e faaaogāina auaunaga, ona pasi a le numera ID lenei tagata e faaaogāina auaunaga i le parameter fanua.
tamoʻe lea o le polokalame a subreport e aofia ai na oi latou ina faamaumauga mo le tagata e faaaogāina auaunaga lona lua.
O le faagasologa faaauau pea seia oo ina ua uma le lipoti.
Uma o lenei faiga fanua parameter e tupu i tua o le vaaiga. E na o le pikiina o le fanua o le a faafesootaia le lipoti autu ma le subreport ma le polokalama o mea o totoe. O tulaga faatauaina ua mavae e aunoa ma le fanua parameter uunaiga ia te outou mo se taua.
Manatua: Afai ei ai se fesootai subreport ma e kiliki le Lolomi Muai Vaaiga faamau i luga o le toolbar Standard (mai le tab Design Subreport), tamoʻe le polokalama o le subreport i luga o ana lava, e aunoa ma le faatalitali ina ia maua se parameter taua fanua mai le lipoti autu ma e aunoa ma iloiloina le tab fuafaatatau anotusi. I lenei tulaga, o le polokalama o le faaalia o le Ulufale Parameter Faatauaina dialog pusa ma uunaia ai oe mo se taua.
O le aoga i totonu o le pusa o le taua e faaaoga e le polokalama e faagaoioi subreport.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Ciamar a subreport ceangal Innleadaireachd
Nuair a tha thu a ‘ceangal a subreport ri bun-aithisg, tha am prògram a’ cruthachadh an ceangal le paramadair achadh.
Nuair a subreport ceangal achadh a thaghadh, tha am prògram a ‘cruthachadh:
A paramadair achadh ann an subreport a tha an uair sin a chleachdadh airson lorg luachan seachad e le bun-aithisg.
A ‘chlàr taghadh foirmle airson an subreport’ cleachdadh am paramadair achadh.
Tha taghadh foirmle ‘cuingealachadh nan subreport ris an fheadhainn clàraidhean anns a bheil an ceangal an achadh a tha co-ionann ris am paramadair achadh luach.
Nuair a bha an aithisg air a ruith, a ‘phrògram a’ lorg a ‘chiad bhun-achadh chlàr e feum agus a’ dol seachad an luach ann an ceangal achadh gu paramadair achadh ann an subreport. Tha am prògram an uair sin a ‘cruthachadh subreport le chlàr taghadh stèidhichte air am paramadair achadh luach. Seo eisimpleir:
Bha thu a chruthachadh aithisg a ‘sealltainn gu bheil luchd-cleachdaidh dhàta agus subreport òrdugh a’ sealltainn dàta agus an uairsin bidh thu a ‘ceangal an dà aithisg a’ cleachdadh a ‘Luchd-cleachdaidh’ Chlàir achadh.
Nuair a ruitheas tu an aithisg, tha am prògram a ‘lorg luchd-cleachdaidh a’ chiad chlàr dh’fheumas ea ‘dol seachad agus a’ Luchd-cleachdaidh ‘Chlàir luach bho gun chlàr gus an subreport paramadair achadh.
Tha am prògram a ‘ruith a’ Òrduighean subreport. Bho subreport taghadh foirmle taghaidh a-mhàin an fheadhainn clàraidhean anns a bheil luchd-cleachdaidh a ‘Chlàir luach co-ionann ris am paramadair achadh luach, agus on uair sin paramadair achadh luach co-ionann ris an luchd-cleachdaidh a’ Chlàir anns a ‘chiad chlàr ann an bun-aithisg, an subreport anns a-mhàin an fheadhainn clàran a bheil na h-aon luchd-cleachdaidh a ‘Chlàir. ‘Se sin, an fheadhainn clàran a tha òrdughan airson a’ chiad luchd-cleachdaidh.
Nuair a subreport tha deiseil, bha am prògram lorg an dàrna chlàr feum e anns a ‘bhun-aithisg, Prints an dàta luchd-cleachdaidh, agus an uair sin a’ dol seachad air luchd-cleachdaidh seo na ‘Chlàir uile gu paramadair achadh.
Tha am prògram an uair sin a ‘ruith subreport gabhail a-steach a-mhàin an fheadhainn òrdugh clàran airson an dàrna luchd-cleachdaidh.
Tha am pròiseas a ‘leantainn gus an aithisg deiseil.
A h-uile paramadair seo achadh le cloc a ‘gabhail àite air cùl ghnothaichean. Thu dìreach tagh na h-achaidhean a bhios a ‘ceangal na bun-aithisg le na subreport agus am prògram a’ dèanamh a ‘chòrr. Tha na luachan a tha a ‘dol seachad gun am paramadair achadh sparradh thu airson luach.
Nota: Ma tha ceangailte subreport agus a phutas tu am Clò-bhuail Preview ‘phutan air an Coitcheann bhàr-inneal (bho Subreport Dealbhadh taba), tha am prògram a’ ruith an subreport air aca fhèin, gun a ‘feitheamh gus faighinn paramadair achadh luach bho na bun-aithisg agus gun measadh an taba teacs foirmle. Sa chùis seo, tha am prògram a ‘taisbeanadh a’ Enter Paraimeadar Luachan bogsa còmhradh agus Spreagadh thu airson luach.
Tha an luach a-steach ann am bogsa an luach a th ‘phrògram a’ cleachdadh a ‘ruith na subreport.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
Како субрепорт повезивање радови
Када повежете субрепорт у основној извештају, програм ствара везу помоћу поља параметар.
Када је изабрана поље субрепорт веза, програм креира:
Поље параметар у субрепорт који се затим користи за преузимање вредности који јој је прослеђен од примарног извештају.
Рекордан избор формула за субрепорт користећи поље параметар.
Избор Формула ограничава субрепорт оним подацима у којима је поље веза је једнака вредности поља параметар.
Када се ради извјештај, програм пронађе први примарни рекорд на терену му је потребно и пролази вредност у пољу линк на пољу параметра у субрепорт. Програм затим креира субрепорт са избором рекорд на основу вредности поља параметар. Ево примера:
Ви креирате извештај који показује податке о клијентима и субрепорт који показује реда податке и онда спајање два извештаја помоћу ИД клијента поље.
Када покренете извештај, програм проналази прву плочу купца му је потребно и пролази за корисничку ИД вредност из тог записа на пољу субрепорт параметра.
Програм води Ордерс субрепорт. Будући да је избор субрепорт формулу бира само оне који су у коме се кориснички ИД вредност једнака параметра на терену вредности, а пошто је вредност поље параметар је једнака ИД клијента у први запис у примарној извештају, субрепорт садржи само оне који су који има исту ИД клијента. Наиме, ти записи да су налози за прву купца.
Када се заврши субрепорт, програм проналази други запис је потребно у примарној извештају, штампа податке купаца, а затим пролази ИД број овог клијента у области параметар.
Програм затим води субрепорт укључујући само оне реда евиденције за другог купца.
Процес се наставља док се не заврши извештај.
Све ове манипулације на терену параметар се одвија иза кулиса. Једноставно изаберите поља која ће повезивати примарну извештај са субрепорт и програм ради остало. Вредности су прошли без области параметара, које су изазвале те за вредност.
Напомена: Ако имате повезан субрепорт и кликнете на дугме Принт Превиев на палети Стандард (са картице Субрепорт Десигн), програм води субрепорт сама, без чекања да добију вредност поља параметар од примарног извештаја и без оцену картица текста формулу. У овом случају, програм приказује Ентер параметра Вредности дијалог и од вас да унесете вредности.
Вредност ушао у кутији је вредност програм користи за покретање субрепорт.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
Sei subreport unobatanidza mabasa
Kana iwe kubatanidza ane subreport nomushumo chikuru, purogiramu anosika kubatana pachishandiswa parameter munda.
Kana munda subreport kubatana anosarudzwa, chirongwa anosika:
A parameter kusango subreport riri ipapo kushandiswa dzosa tsika nokutambidzwa nazvo zvikuru mushumo.
A rekodhi kusarudzwa inonyatsoita kuti subreport achishandisa parameter munda.
The kusarudzwa fomura dzisakwanisa ari subreport kune zvinyorwa umo kubatana munda akaenzana parameter kumunda ukoshi.
Kana shoko iri kumhanya, purogiramu anowana wokutanga chepuraimari munda chinyorwa inoda uye ndokupfuura kunokosha vari kubatana mumunda kusvikira parameter kumafuro subreport. Chirongwa ipapo anosika subreport pamwe rekodhi kusarudzwa inobva parameter munda ukoshi. Heuno muenzaniso:
Ukaronga mashoko anoratidza mutengi Data uye subreport rinoratidza kuti Data uye ipapo iwe kubatanidza vaviri nemishumo chichishandisa Customer ID munda.
Kana ukamhanya mushumo, purogiramu anowana wokutanga mutengi chinyorwa inoda uye ndokupfuura mutengi ID mutengo kubva rekodhi kusvika subreport parameter munda.
Chirongwa anomhanya mirairo subreport. Sezvo subreport vanosarudza nzira anosarudza zvinyorwa avo chete umo Customer ID mutengo akaenzana parameter munda kukosha, uye sezvo parameter munda mutengo akaenzana Customer ID iri nhoroondo yokutanga muna chikuru mushumo, iyo subreport rine zvinyorwa avo chete kuti zvakafanana mutengi ID. Kureva, zvinyorwa avo vari maodha wokutanga mutengi.
Kana subreport yapera, purogiramu locates nhoroondo yechipiri inoda iri chikuru mushumo, Prints mutengi data, uye ipapo rinopfuura mutengi uyu ID nhamba kuti parameter munda.
Chirongwa anofambisa ane subreport kusanganisira vaya chete kuti zvinyorwa yechipiri mutengi.
Masero panoberekwa mushumo rapera.
Zvose izvi parameter munda zvitinakire kunoitika shure paanoitwa. Uchingoda sarudza minda kuti zvichaita kubatanidza chikuru mushumo pamwe subreport uye chirongwa anoita zororo. Tsika Apfuura pasina parameter munda kuudzwa kwauri kukosha.
Cherechedza: Kana uine chokuita subreport uye imi tinya Print Preview bhatani pamusoro Standard Toolbar (kubva Subreport Design Tab), purogiramu anomhanya ari subreport pamusoro wayo, pasina akamirira kugamuchira mumwe parameter munda ukoshi kubva chikuru mushumo uye pasina vanoongorora ari Tab rugwaro fomura. Panyaya iyi, purogiramu anoratidza Enter Parameter Values nhaurirano bhokisi uye ude kuti kukosha.
The ukoshi akapinda mubhokisi zvakakoshera chirongwa dzaanoshandisa kumhanya subreport.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
ڪيئن subreport ڳنڍيندڙ ڪم
جڏهن توهان هڪ بنيادي رپورٽ ڪرڻ لاء هڪ subreport ڪڙي آهي، جي پروگرام هڪ سميجي جي ميدان ۾ استعمال ڪرڻ جي سلسلي جي ڪڙي پيدا.
جڏهن هڪ subreport لنڪ جي ميدان ۾ ٿيل آهي، هن پروگرام پيدا:
جي subreport ۾ هڪ سميجي جي ميدان ۾ جنهن کان پوء سنڌ جي بنيادي رپورٽ جي ان کي منظور انهيء ٻيهر حاصل ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي.
جي subreport جي سميجي جي ميدان ۾ استعمال ڪرڻ لاء هڪ رڪارڊ جي چونڊ فارمولا.
هن چونڊ فارمولا سي رڪارڊ جنهن ۾ لنڪ ميدان جي سميجي جي ميدان ۾ اهميت حاصل ڪرڻ برابر آهي جي subreport حدن.
جڏهن ته رپورٽ ۾ هلائي رهيو آهي، هن پروگرام جي پهرين بنيادي جي ميدان ۾ رڪارڊ لھي ان جي subreport ۾ سميجي ميدان جي لنڪ جي ميدان ۾ رکي ٿو ۽ ان جي اهميت کان گذري ٿو. هن پروگرام وري سميجي جي ميدان ۾ اهميت جي بنياد تي رڪارڊ جي چونڊ سان subreport پيدا. هتي هڪ مثال آهي:
توهان هڪ رپورٽ ۾ ته ڪسٽمر جي انگن اکرن ۽ هڪ subreport ته امان جي ڊيٽا ڏيکاري ٿي ۽ وري اوھان کي ڪسٽمر جي ID جي ميدان ۾ استعمال ڪرڻ جي ٻن رپورٽ ڪڙي ڏيکاري ٿو ٺاهي.
جڏهن توهان جي رپورٽ هلائي، هن پروگرام جي پهرين صارف رڪارڊ لھي اهو ته رڪارڊ کان subreport سميجي جي ميدان ۾ رکي ۽ ڪسٽمر جي ID اهميت کان گذري ٿو.
هن پروگرام جي حڪمن subreport هلندو هو. جي subreport چونڊ فارمولا رڳو تن کي رڪارڊ جنهن ۾ ڪسٽمر جي ID قدر جو سميجي جي ميدان ۾ اهميت حاصل ڪرڻ برابر آهي، ۽ جيئن ته سميجي جي ميدان ۾ قدر جي شروعاتي رپورٽ ۾ پهريون رڪارڊ ۾ ڪسٽمر سڃاڻپ ڪرڻ برابر آهي، ته subreport رڳو تن کي رڪارڊ تي مشتمل selects کان ته اهو ساڳيو صارف سڃاڻپ آهي. اقوام متحده، تن کي رڪارڊ ته پهرين صارف لاء حڪم آهن.
جڏهن ته subreport ختم ٿي ويو آهي، جو پروگرام، ته ٻيو رڪارڊ ان جي شروعاتي رپورٽ ۾ رکي locates ته ڪسٽمر جي انگن اکرن جي گهڻي، ۽ ان کان پوء سنڌ جي سميجي جي ميدان ۾ هن صارف جي ID نمبر کان گذري ٿو.
هن پروگرام وري ٻيو ڪسٽمر جي لاء صرف تن کي حڪم رڪارڊ سميت هڪ subreport هلندو هو.
هن عمل جاري آهي، جيستائين رپورٽ ختم ٿي ويو آهي.
هن سميجي جي ميدان ۾ ڌانڌلي جا سڀ مناظري جي پويان جاء وٺندو آهي. تون رڳو ان جي شعبن ته subreport سان بنيادي رپورٽ ڪڙي ڪندو کڻو ۽ پروگرام جي آرام ڪندو آهي. جڏهن ته انهيء سميجي جي ميدان ۾ هڪ قدر جي لاء توهان جي فوري رد عمل کان سواء گذري ويا آهن.
نوٽ: توهان هڪ فدا subreport آھي ۽ اوھان کي معياري ٽول بار (جي Subreport ڊيزائن ٽئب کان) تي پرنٽ ڏيک بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو ته، پروگرام، ان جي پنهنجي تي subreport ڊوڙي جي بنيادي رپورٽ مان هڪ سميجي جي ميدان ۾ اهميت حاصل ڪرڻ جي انتظار کان سواء ۽ بغير جي ٽيب متن فارمولا ڪٿڻ. ان صورت ۾، هن پروگرام جي ڊسپلي جي گھڙو سميجي dialog خاني قدر ۽ اهميت لاء توهان مطالبي کي.
هن خاني ۾ داخل ٿيو ته قدر جي اهميت جي پروگرام جي subreport هلائڻ لاء استعمال ڪري رهيو آهي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
අනුවාර්තාව සම්බන්ධ වැඩ කොපමණ
ඔබ ප්රාථමික වාර්තාව සඳහා අනුවාර්තාව සබැඳෙයි විට, මෙම වැඩසටහන පරාමිතිය ක්ෂේත්රය භාවිතා විසින් මෙම සබැඳිය නිර්මාණය කරයි.
එය අනුවාර්තාව සබැඳිය ක්ෂේත්රයේ තෝරා ඇති විට, මෙම වැඩසටහන නිර්මාණය:
ඉන්පසු ප්රාථමික වාර්තාව මගින් එය සම්මත අගයන් ලබා ගැනීමට භාවිතා වන අනුවාර්තාව දී පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ.
පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ භාවිතා කරමින් අනුවාර්තාව සඳහා වාර්තාගත තෝරා සූත්රය.
මෙම තෝරා ගැනීම සූත්රය සබැඳිය ක්ෂේත්රයේ පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ අගය සමාන වන එම වාර්තා කිරීමට අනුවාර්තාව සීමා.
මෙම වාර්තාව ක්රියාත්මක කර ඇති විට, මෙම වැඩසටහන එය අනුවාර්තාව දී පරාමිතිය ක්ෂේත්රයට සබැඳිය ක්ෂේත්රයේ අගය අවශ්ය හා වෙයි පළමු ප්රාථමික ක්ෂේත්රයේ වාර්තාගත දකියි. වැඩසටහන මඟින් එවිට පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ වටිනාකම මත පදනම් වාර්තාව තෝරා සමග අනුවාර්තාව නිර්මාණය කරයි. උදාහරණයක් බලමු:
ඔබ පාරිභෝගික දත්ත හා සාමය දත්ත පෙන්වන අතර එවිට ඔබට පාරිභෝගික ID ක්ෂේත්රය භාවිතා වාර්තා දෙක සම්බන්ධ කරන අනුවාර්තාව පෙන්වන වාර්තාවක් නිර්මාණය කරන්න.
ඔබ වාර්තාව ක්රියාත්මක කරන විට, මෙම වැඩසටහන ප්රථම පාරිභෝගික වාර්තා සම්බ එය වාර්තාගත සිට අනුවාර්තාව පරාමිතිය ක්ෂේත්රයට පාරිභෝගික ID අගය අවශ්ය හා ගමන් කරයි.
මෙම වැඩසටහන නියෝග අනුවාර්තාව යනවා. මෙම අනුවාර්තාව තෝරා සූත්රය පාරිභෝගික ID අගය පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ අගය සමාන වන අතර, පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ අගය ප්රාථමික වාර්තාව පළමු වාර්තාවේ පාරිභෝගික ID සමාන වේ සිට, අනුවාර්තාව එම වාර්තා පමණක් අඩංගු එම වාර්තා පමණක් තෝරා සිට බව එම පාරිභෝගික ID ඇත. එනම්, පළමු ගනුදෙනුකරු සඳහා නියෝග බව එම වාර්තා.
මෙම අනුවාර්තාව අවසන් වන විට, එම වැඩසටහන, එය මූලික වාර්තාව අවශ්ය දෙවන වාර්තාව දය පිහිටා ඇති පාරිභෝගික දත්ත මුද්රණය, පසුව පරාමිතිය ක්ෂේත්රයට මෙම පාරිභෝගික ID අංකය යයි.
වැඩසටහන මඟින් එවිට දෙවන පාරිභෝගික සඳහා එම නියෝගය වාර්තා පමණක් ඇතුළු අනුවාර්තාව යනවා.
මෙම වාර්තාව අවසන් වන තෙක් මෙම ක්රියාවලිය දිගටම.
මෙම පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ හැසිරවීම සියලු තිරයෙන් පිටුපස සිදු වේ. ඔබ හුදෙක් අනුවාර්තාව සමග මූලික වාර්තාව සබැඳෙයි බව ක්ෂේත්ර රැගෙන වැඩසටහන ඉතිරි කරන්නේ නැහැ. වටිනාකම් අගය සඳහා ඔබ තහවරු පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ තොරව සම්මත කර ඇත.
සටහන: ඔබ සම්බන්ධ අනුවාර්තාව ඇති අතර ඔබ Standard මෙවලම් තීරුවේ (මෙම අනුවාර්තාව පටිත්ත සිට) මත මුද්රණ පෙරදසුන බොත්තම ක්ලික් කරන්න නම්, එහි වැඩපිළිවෙල සහ ප්රාථමික වාර්තාව සිට පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ අගය ලබා ගැනීමට බලා තොරව සහ තොරව, තමන්ගේ ම මත අනුවාර්තාව දිවෙන ටැබය පෙළ සූත්රය ඇගයීමට ලක්. මේ අවස්ථාවේ දී, මෙම වැඩසටහන පරාමිති සංවාද කොටුව සාරධර්ම හා වටිනාකම් සඳහා ඔබෙන් විමසනු ලබයි ඇතුලත් කරන්න දක්වනු ඇත.
ඇති කොටුව තුල ඇතුලත් කර ඇති වටිනාකම වැඩසටහන අනුවාර්තාව ක්රියාත්මක කිරීමට යොදාගන්නා අගය වේ.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Ako podzostava prepojenie práce
Pri prepojení ESA skladá na primárnej správe, program vytvorí spojenie pomocou poľa parametra.
Ak je zvolený podzostavy odkaz pole, program vytvorí:
Pole parameter podzostava, ktorá sa potom používa na načítanie hodnoty, ktoré jej primárnym správe.
Výber Vzorec pre záznam podzostava pomocou poľa parametra.
Voľba formula obmedzuje podzostáv k týmto záznamom, v ktorých odkaz poľa je rovná hodnote parametra poľa.
Pri spustení zostavy, program vyhľadá prvý záznam primárne pole, ktoré potrebuje a odovzdá hodnotu v poli odkaz na pole parametra v podzostavy. Program potom vytvorí podzostava s výberom záznamov na základe hodnoty parametra poľa. Tu je príklad:
Vytvoriť zostavu, ktorá zobrazuje údaje o zákazníkoch a podzostavy, ktoré ukazuje dáta pre objednanie, a potom umiestniť odkaz na dve správy pomocou poľa číslo zákazníka.
Pri spustení zostavy, program vyhľadá prvý záznam zákazníka, ktorú potrebuje a odovzdá hodnotu ID zákazníkov z tohto záznamu na pole parametra podzostava.
Program beží podzostavy objednávky. Vzhľadom k tomu, voľba podzostava vzorec vyberá iba tie záznamy, v ktorých je hodnota ID zákazníka sa rovná poľa hodnoty parametra, a od tej doby, že hodnota parametra poľa sa rovná ID zákazníka v prvý záznam v primárnej správy, podzostava obsahuje len tie záznamy ktoré majú rovnaké ID zákazníka. Konkrétne tie záznamy, ktoré sú príkazy k prvému zákazníkovi.
Keď je podzostavy dokončená, program vyhľadá druhý záznam potrebuje v primárnom správe, vytlačí dáta zákazníkov a potom odovzdá identifikačné číslo tohto zákazníka do poľa parametra.
Program potom spustí ESA skladá zahŕňajúce iba tých objednávok záznamy pre druhé zákazníka.
Tento proces pokračuje, kým nie je dokončenie zostavy.
Všetky tieto parametre pole manipulácie sa odohráva v zákulisí. Môžete jednoducho vybrať polia, ktorá prepojí primárny správu s podzostavy a program sa postará o zvyšok. Hodnoty sú odovzdávané bez oblasti parametrov, ktoré vás vyzve na zadanie hodnoty.
Poznámka: Ak máte pripojený podzostavy a kliknutí na tlačidlo Náhľad na paneli nástrojov Štandardné (na karte podzostava Design), program beží podzostavy o sebe, bez toho aby čakal, až dostane hodnotu parametra poľa z primárneho správy a bezo vyhodnocovanie záložke textové vzorec. V tomto prípade program zobrazí dialógové okno Zadať hodnoty parametrov a vyzve vás na zadanie hodnoty.
Hodnota zadaná v poli je hodnota, ktorú program používa na spustenie podzostavy.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Kako podporočilo povezovanje dela
Ko povežete podporočilo na primarni poročilo, program ustvari povezavo z uporabo polja parametra.
Ko je izbrano polje za podporočilo povezavo, program ustvari:
Polje parameter v podporočilo ki se nato uporablja za pridobivanje vrednosti prenesejo na njo z osnovno poročilo.
Formula izbor rekord za podporočilo z uporabo polja parametra.
Formula izbor omejuje podporočilo do teh evidenc, v katerih je področje povezava enaka vrednosti polja parameter.
Ko je poročilo teči, program najde prvi primarni zapis polja, ki jih potrebuje, in prehaja vrednost v polju povezavo v polje parametra v podporočilo. Program nato ustvari podporočilo z izborom rekordnem na podlagi vrednosti polja parameter. Tukaj je primer:
Ustvarite poročilo, ki prikazuje podatke o strankah in podporočilo, ki prikazuje podatke o naročilih in potem povezavo dveh poročilih s pomočjo polje ID stranke.
Ko zaženete poročilo, program najde prvi zapis stranke, ki jo potrebuje, in prehaja ID vrednost za stranke iz te evidence na področju podporočilo parametrov.
Program teče Naročila podporočilo. Ker izbor podporočilo Formula izbere samo tiste zapise, v katerih je ID stranke vrednost enaka vrednosti parametrov na terenu, in ker je to polje vrednost parametra enaka ID stranke v prvi zapis v primarnem poročilu podporočilo vsebuje samo tiste zapise ki imajo enak ID stranke. Namreč, ti zapisi, da so naročila za prvo stranko.
Ko je podporočilo končano, program najde drugi zapis je treba v primarni poročila natisne podatke o strankah, nato pa preide ID te stranke številko v polje parametrov.
Program nato teče podporočilo vključuje samo tiste reda zapisov za drugo stranko.
Postopek se nadaljuje, dokler se poročilo končano.
Vse to polje parameter manipulacijo poteka v zakulisju. Vi preprosto izberete polja, ki bodo povezali glavno poročilo z podporočilo in program pa ostalo. Vrednosti so opravili brez poljem parametra s pozivom za vrednost.
Opomba: Če imate povezan podporočilo in kliknete gumb Predogled tiskanja v orodni vrstici Standard (na kartici podporočilo oblikovanje), se program zažene podporočilo sama, brez čakanja za sprejem vrednost na polja parametra iz osnovnega poročila in brez ocenjevanje formule besedila tab. V tem primeru program prikaže Vnesite vrednosti parametrov pogovorno okno in vas vpraša za vrednost.
Vrednost vpiše v polje je vrednost program uporablja za vodenje podporočilo.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Sidee subreport xiriirinaya shuqullada
Marka aad link subreport a lagu sheegay warbixin hoose, barnaamijka abuuraa link adigoo isticmaalaya beerta dhimaya ah.
Marka beerta link subreport ah la doorto, barnaamijka abuuraa:
beerta dhimaya A ee subreport oo la kadibna loo isticmaalo in lagu soo saaro qiimaha waa in ay warbixinta hoose maray.
A record formula xulitaanka subreport isticmaalaya beerta dhimaya ah.
formula doorashada ayaa xaddidaya subreport si ay kuwa diiwaanada kaas oo beerta link waa loo siman yahay si ay qiimo beerta dhimaya ah.
Marka warbixinta la ordo, barnaamijka helaa record beerta ugu horeysay ee aasaasiga ah waxa loo baahan yahay oo ag maraaba qiimaha duurka link in ay beerta dhimaya ee subreport ah. Barnaamijka markaas abuuraa subreport la xulashada record ku salaysan qiimaha beerta dhimaya ah. Halkan waxaa ku qoran tusaale:
Waxaad la abuuro warbixin muujinaysa xogta macaamiisha iyo subreport ah oo muujinaya xogta si ka dibna kugu xiri labada warar la isticmaalayo beerta ID Macaamiisha.
Marka aad warbixinta, barnaamijka helaa rikoorka ugu horeysay ee macaamiisha u baahan yahay iyo maraa qiimaha ID Customer ka rikoorka in aan beerta dhimaya subreport ah.
Barnaamijku wuxuu ku egyahay subreport amarka. Tan iyo formula xulashada subreport ay doorteen oo kaliya diiwaanada kuwa, taas oo qiimaha ID Macaamiisha waa loo siman yahay si ay qiimo dhimaya duurka jooga, iyo tan iyo in qiimaha beerta dhimaya waa loo siman yahay si ID Customer in rikoorka ugu horeysay ee warbixinta aasaasiga ah, subreport ku jira oo kaliya diiwaanada kuwa in ay leeyihiin ID isla macaamiisha. Magac ahaan, diiwaanka in kuwa amarada macaamiisha ugu horeysay.
Marka subreport la dhammeeyo, barnaamijka caasimadii record labaad waxa loo baahan yahay in warbixinta hoose, macmalka ah xogta macaamiisha ah, ka dibna maraa lambarka aqoonsiga qofka macaamilka ee duurka u dhimaya ah.
Barnaamijka markaas waddaa subreport ah oo ay ku jiraan oo kaliya kuwa diiwaanada si macaamiisha labaad.
Geedi socodka sii ilaa warbixin la dhammeeyo.
All of this khalkhalgelinta beerta dhimaya qaadataa meel ee TT. Waxaad si fudud u soo qaado beeraha that link doonaa warbixinta hoose la subreport iyo barnaamijka ma intiisa kale. qiyamka waxaa soo maray oo aan beerta dhimaya aad taasoo keentay in qiimaha a.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay subreport a lala iyo aad riix badhanka Kulanka Xiisaha Print ku toolbar Standard (ka tab Subreport Design), barnaamijka waddaa subreport ku gaar ah, oo aan sugin in ka warbixinta hoose oo aan heli qiimaha beerta dhimaya a qiimaynta formula tab qoraalka. Xaaladdan oo kale, barnaamijka bandhigayaa gal dhimaya Qiyamka sanduuqa wada hadal iyo aad jirtey waayo qiimaha a.
Qiimaha galay in sanduuqa waa qiimaha barnaamijka u isticmaalo in uu ordo subreport ah.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
¿Cómo funciona la vinculación de subinforme
Al vincular un subinforme a un informe principal, el programa crea el enlace mediante el uso de un campo de parámetro.
Cuando se selecciona un campo de enlace subinforme, el programa crea:
Un campo de parámetro en el subinforme que luego se utiliza para recuperar los valores que se le pasan por el informe principal.
Una fórmula de selección de registros para el informe integrado utilizando el campo de parámetro.
La fórmula de selección limita el subinforme a aquellos registros donde el campo de enlace es igual al valor del campo de parámetro.
Cuando se ejecuta el informe, el programa encuentra el primer registro de campo primario que necesita y pasa el valor en el campo de enlace para el campo de parámetro en el informe integrado. Entonces, el programa crea el subinforme con la selección según el valor del campo de parámetro. Aquí hay un ejemplo:
Se crea un informe que muestra los datos del cliente y un informe integrado que muestra los datos del pedido y luego se unen los dos informes que utilizan el campo ID de cliente.
Cuando se ejecuta el informe, el programa encuentra el primer registro de un cliente que necesita y pasa el valor de identificación del cliente que graban en el campo del parámetro informe integrado.
El programa se ejecuta el informe integrado órdenes. Dado que la fórmula de selección de subinforme selecciona sólo aquellos registros en los que el valor de identificación de cliente es igual al valor del campo de parámetro, y puesto que el valor del campo de parámetro es igual al ID de cliente en el primer registro en el informe principal, el subinforme contiene sólo aquellos registros que tienen el mismo ID de cliente. Es decir, aquellos registros que son órdenes para el primer cliente.
Una vez finalizada la subinforme, el programa localiza el segundo registro que necesita en el informe principal, imprime los datos del cliente y, a continuación, pasa el número de identificación de este cliente para el campo de parámetro.
Entonces, el programa se ejecuta un informe integrado que incluye sólo aquellos registros de pedidos para el segundo cliente.
El proceso continúa hasta que se terminó el informe.
Todo esto la manipulación de parámetros se lleva a cabo entre bastidores. Sólo tiene que elegir los campos que unirán el informe primario con el informe integrado y el programa hace el resto. Los valores se pasan sin que el campo de parámetros que le pide un valor.
Nota: Si usted tiene un subinforme vinculado y hacer clic en el botón Vista preliminar de la barra de herramientas estándar (desde la ficha Subinforme Diseño), el programa se ejecuta el informe integrado por su cuenta, sin esperar a recibir un valor de campo de parámetro del informe principal y sin evaluar la fórmula de texto separado. En este caso, el programa muestra el cuadro de diálogo Introducir valores y le solicita un valor de parámetro.
El valor introducido en el cuadro es el valor que el programa utiliza para ejecutar el informe integrado.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
Kumaha subreport linking karya
Lamun anjeun numbu subreport ka laporan primér, program nyieun link kalayan ngagunakeun hiji widang parameter.
Sawaktos hiji widang subreport link dipilih, program nyieun:
A widang parameter di subreport nu terus digunakeun pikeun meunangkeun nilai diliwatan eta ku laporan primér.
A catetan rumus pamilih pikeun subreport ngagunakeun widang parameter.
Rumus pamilih ngawatesan subreport maranéhanana catetan nu widang link sarua jeung nilai widang parameter.
Lamun laporan dijalankeun, program manggih kahiji catetan lapangan primér perlu jeung pas nilai dina widang numbu ka widang parameter di subreport teh. program terus nyiptakeun subreport jeung pamilih catetan dumasar kana nilai widang parameter. Di handap ieu conto:
Anjeun nyieun laporan nu nembongkeun data customer jeung subreport nu nembongkeun data order jeung mangka anjeun numbu dua laporan ngagunakeun ID Palanggan widang.
Lamun anjeun ngajalankeun laporan, program manggih catetan customer kahiji perlu jeung pas nilai ID Palanggan ti catetan nu ka widang parameter subreport.
program ngalir dina ordo subreport. Saprak rumus pamilih subreport milih ngan maranéhanana catetan nu ID Palanggan nilai sarua jeung nilai widang parameter, sarta saprak éta nilai widang parameter sarua jeung ID Palanggan dina catetan kahiji dina laporan primér, subreport ngandung ngan maranéhanana catetan nu geus ID customer sarua. Nyaéta, maranéhanana catetan anu pemesanan pikeun customer kahiji.
Lamun subreport ieu rengse, program locates catetan kadua perlu di laporan primér, prints data customer, terus pas jumlah ID ieu customer pikeun widang parameter.
program tuluy ngalir a subreport kaasup ngan maranéhanana catetan order pikeun customer kadua.
prosés terus nepi ka laporan ieu réngsé.
Sakabéh manipulasi widang parameter ieu lumangsung balik adegan. Anjeun ngan saukur nyokot widang nu bakal numbu laporan primér jeung subreport jeung program teu sésana. Nilai anu diliwatan tanpa widang parameter nyababkeun anjeun keur nilai a.
Catetan: Upami Anjeun gaduh subreport numbu jeung anjeun klik tombol Print Nilik dina tulbar Standar (tina tab Subreport Desain), program ngalir nu subreport dina sorangan, tanpa nungguan narima nilai widang parameter ti laporan primér jeung tanpa evaluating rumus tab téks. Dina hal ieu, program mintonkeun Tuliskeun parameter nilai kotak dialog jeung nyarankeun Anjeun pikeun nilai a.
Nilai diasupkeun kana kotak ngarupakeun nilai program ngagunakeun pikeun ngajalankeun subreport teh.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
Jinsi subreport kuunganisha matendo
Wakati kiungo subreport na ripoti za msingi, mpango inajenga kiungo kwa kutumia uwanja parameter.
Wakati shamba subreport kiungo ni kuchaguliwa, mpango inajenga:
uwanja parameter katika subreport ambayo ni kisha kutumika kwa retrieve maadili kupita hiyo na ripoti za msingi.
rekodi uteuzi formula kwa subreport kutumia uwanja parameter.
uteuzi formula mipaka subreport wa kumbukumbu za wale ambao uwanja kiungo ni sawa na thamani parameter shamba.
Wakati ripoti ni kukimbia, mpango hupata kwanza la msingi rekodi uwanja inahitaji na hupita thamani katika uwanja kiungo kwa uwanja parameter katika subreport. mpango basi inajenga subreport na rekodi uteuzi kwa kuzingatia thamani parameter shamba. Hapa ni mfano:
Wewe kujenga ripoti hiyo inaonyesha data kwa wateja na subreport kwamba inaonyesha data ili na kisha kuhusisha ripoti mbili kwa kutumia uwanja Wateja ID.
Wakati kukimbia ripoti, mpango hupata kwanza mteja rekodi inahitaji na hupita Wateja thamani ID kutoka kwamba rekodi ya uwanja subreport parameter.
mpango anaendesha Daraja subreport. Tangu subreport uteuzi formula kuchagua tu kumbukumbu hizo ambazo thamani Wateja ID ni sawa na parameter thamani shambani, na tangu kwamba thamani parameter shamba ni sawa na Wateja ID kwa rekodi ya kwanza katika ripoti za msingi, subreport ina tu kumbukumbu hizo kwamba kuwa sawa kwa wateja ID. Yaani, wale rekodi ambayo ni amri kwa mteja ya kwanza.
Wakati subreport ni kumaliza, mpango locates rekodi pili inahitaji katika ripoti za msingi, Prints data kwa wateja, na kisha hupita kwa wateja huu mwenyewe ID idadi ya uwanja parameter.
mpango kisha anaendesha subreport ikiwa ni pamoja na tu kumbukumbu hizo ili kwa ajili ya wateja wa pili.
mchakato unaendelea hadi ripoti ni kumaliza.
Yote hii kudanganywa parameter uwanja unafanyika nyuma ya pazia. Wewe tu kuchukua mashamba ya kwamba itakuwa kiungo ripoti msingi na subreport na mpango gani wengine. maadili ni kupita bila parameter uwanja kusababisha wewe kwa thamani.
Kumbuka: Kama una subreport wanaohusishwa na wewe click Print Preview kifungo juu Standard toolbar (kutoka tab subreport Design), mpango anaendesha subreport juu yake mwenyewe, bila kusubiri kupokea thamani parameter uwanja kutokana na ripoti za msingi na bila kutathmini formula tab maandishi. Katika kesi hiyo, mpango maonyesho Weka Parameter Maadili dialog box na papo kwa thamani.
thamani aliingia katika sanduku ni thamani Mpango hutumia kuendesha subreport.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Hur underrapport bindnings verk
När du länkar en underrapport till en primär rapport, skapar programmet länken genom att använda ett parameterfält.
När en underrapport länk fält väljs, skapar programmet:
En parameterfält i underrapport som sedan används för att hämta värdena som skickas till den av den primära rapport.
Ett rekordurvalsformel för underrapporten med hjälp av parameterfältet.
Valet formel begränsar underrapporten till de poster där länken fält är lika med parameterfältvärdet.
När rapporten körs, finner programmet första primärt fält rekord den behöver och passerar värdet i fältet Länk till parameterfältet i underrapporten. Programmet skapar sedan underrapporten med postval baserat på parameterfältvärdet. Här är ett exempel:
Du skapar en rapport som visar kunddata och en underrapport som visar orderdata och sedan länka de två rapporter med kund-ID-fältet.
När du kör rapporten, finner programmet första kundregister den behöver och passerar kund-ID värdet från den posten till underrapporten parameterfältet.
Programmet körs Beställningar underrapport. Sedan underrapporten val formel väljer bara de poster där kunden ID-värde är lika med parameterfältvärdet, och eftersom den parametern fältvärde är lika med kund-ID i den första posten i den primära rapporten innehåller underrapporten endast de poster som har samma kund-ID. Nämligen de poster som är order för första kund.
När underrapport är klar, lokaliserar programmet andra register som behövs i den primära rapporten skriver kunddata, och sedan passerar denna kund ID-nummer till parameterfältet.
Programmet körs sedan en underrapport med endast de beställer rekord för andra kunder.
Processen fortsätter tills rapporten är färdig.
Allt detta parameterfält manipulation sker bakom kulisserna. Du väljer helt enkelt de fält som kommer att länka den primära rapport med underrapporten och programmet gör resten. Värdena förs utan parameterfältet frågar efter ett värde.
Obs: Om du har en länkad underrapport och du klickar på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet Standard (från fliken underrapport Design), kör programmet underrapporten på egen hand, utan väntar på att få ett parameterfältvärde från den primära rapporten och utan utvärdera fliken text formel. I det här fallet, visar programmet Ange parametervärden dialogrutan och du uppmanas till ett värde.
Värdet i rutan är värdet programmet använder för att köra underrapporten.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Чӣ тавр subreport пайвастани аъмоли
Вақте, ки шумо як subreport пайванд ба гузориши ибтидоӣ, барнома пайванд бо истифода аз майдони параметр меорад.
Вақте ки як соҳаи пайванд subreport интихоб шуда бошад, барномаи меорад:
Дар соҳаи Параметри дар subreport аст, ки пас аз истифода барои ҷустуҷӯи арзишҳои аз ҷониби гузориш ибтидоӣ ба он ҷо гузаштанд.
Дар формулаи интихоби сабти барои subreport истифодаи соҳаи параметри.
Дар формулаи интихоб subreport ба онҳое, ки дар он сабти соҳаи пайванд ба арзиши соҳаи параметри баробар аст маҳдуд менамояд.
Вақте, ки гузориши иҷро, барномаи аввал сабти соҳаи ибтидоӣ ба он ниёз дорад ва ба мегузарад арзиши дар соҳаи пайванд ба соҳаи параметри дар subreport меёбад. Дар барномаи он гоҳ таъсис subreport бо интихоби сабти бар асоси арзиши соҳаи параметри. Ин намунаи аст:
Шумо дар як гузориш нишон медиҳад маълумоти мизоҷон ва як subreport, ки нишон медиҳад, маълумот тартиб ва пас шумо пайванданд ду ҳисоботҳо истифода соҳаи ID фармоишгар эҷод.
Вақте, ки шумо гузориш медаванд, барнома сабт фармоишгар аввал ба он ниёз дорад ва ба мегузарад арзиши ID фармоишгар аз он сабти ба соҳаи параметри subreport меёбад.
Ин барнома, ки медавад subreport Фармонҳо. Аз формулаи интихоби subreport танҳо онҳое, сабти интихоб мекунад, ки дар он арзиши ID фармоишгар ба арзиши соҳаи параметри баробар аст ва аз соли арзиши соҳаи Параметри ба ID фармоишгар дар сабти аввал дар гузориши ибтидоӣ баробар аст, ки subreport дорои танҳо онҳое, сабт ки дорои ID муштарӣ ҳамин. Аз ҷумла, онҳое, ки дар сабти фармоиш барои фармоишгар аввал аст.
Вақте, ки subreport поён ёфт, барномаи locates сабти дуюми он дар гузориши ибтидоӣ бояд, нақши панҷаҳо маълумоти муштарӣ, ва он гоҳ мегузарад рақами ID ин муштарӣ ба киштзори параметри.
Дар барномаи сипас медавад як subreport ҷумла танҳо онҳое, сабти тартибот барои худи фармоишгар дуюм.
Раванди идома то гузориш аст, ба анҷом.
Ҳамаи ин сӯистеъмоли соҳаи Параметри ҷои паси парда сурат мегирад. Шумо фақат ба киштзореро, ки гузориши ибтидоӣ бо subreport пайванд хоҳад чинанд ва Барномаи мекунад дигарон нақл карданд. Дар арзишҳои бе соҳаи параметри ин сабаб ба шумо барои аз арзиши гузашт.
Шарҳ: агар шумо як subreport алоќаманд ва шумо пахш кардани тугмаи Чоп Пешнамоиш рӯи панели стандартии (аз ҷадвали Subreport Design), барномаи нашрҳои ба subreport дар бораи худ, бе он ки мунтазир ба гирифтани арзиши майдони параметр аз гузориши ибтидоӣ ва бе арзёбии формулаи матни гузаред. Дар ин ҳолат, барнома намоиш ворид Параметри Арзишҳои қуттии муколамаи ва ибораро барои арзиши.
Арзиши даромада, дар қуттии арзиши барнома истифода мебарад, то идора кардани subreport аст.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
எப்படி subreport இணைக்கும் படைப்புகள்
நீங்கள் ஒரு முதன்மை அறிக்கை ஒரு subreport இணைக்க போது, அந்த திட்டம் ஒரு அளவுரு துறையில் பயன்படுத்தி இணைப்பை உருவாக்குகிறது.
ஒரு subreport இணைப்பு துறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது, திட்டம் உருவாக்குகிறது:
பின்னர் முதன்மை அறிக்கை மூலம் அதை கடந்து மதிப்புகளை திரும்ப பெற பயன்படுத்தப்படும் subreport ஒரு அளவுரு துறையில்.
அளவுரு துறையில் பயன்படுத்தி subreport ஒரு சாதனை தேர்வை சூத்திரம்.
தேர்வை சூத்திரம் இதில் இணைப்பு துறையில் அளவுரு துறையில் மதிப்பு சமமாக இருக்கும் அந்த பதிவுகளை subreport கட்டுப்படுத்துகிறது.
அறிக்கை ரன் போது, திட்டத்தை முதல் முதன்மை துறையில் சாதனை இது தேவைப்படுகிறது மற்றும் subreport அளவுரு துறையில் இணைப்பு துறையில் மதிப்பு கடந்து காண்கிறது. நிரல் பின்னர் அளவுரு துறையில் மதிப்பு அடிப்படையில் சாதனையை தேர்வு subreport உருவாக்குகிறது. இங்கே ஒரு உதாரணம்:
நீங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தரவு காட்டுகிறது என்று ஒரு அறிக்கை ஒழுங்கு தரவு காட்டுகிறது பின்னர் நீங்கள் வாடிக்கையாளர் ஐடி துறையில் பயன்படுத்தி இரண்டு அறிக்கைகள் இணைக்கப்பட்டவை ஒரு subreport உருவாக்க.
நீங்கள் அறிக்கை ரன் போது, நிரல் தேவைப்படுகிறது மற்றும் subreport அளவுரு துறையில் அந்த சாதனையை இருந்து வாடிக்கையாளர் அடையாள மதிப்பு கடந்து முதல் வாடிக்கையாளர் சாதனை காண்கிறது.
திட்டம் ஆணைகள் subreport இயங்கும். subreport தேர்வை சூத்திரம் மட்டும் அந்த பதிவேடுகள் தெரிவு என்பதால் வாடிக்கையாளர் அடையாள மதிப்பு அளவுரு துறையில் மதிப்பு சமமாக இருக்கும், மற்றும் அந்த அளவுரு துறையில் மதிப்பு முதன்மை அறிக்கை முதல் பதிவை வாடிக்கையாளர் ஐடி சமமாக என்பதால், subreport மட்டுமே அந்த பதிவுகளை கொண்டிருக்கும் உள்ள அதே வாடிக்கையாளர் ஐடி வேண்டும். அதாவது, அந்த பதிவுகளை முதல் வாடிக்கையாளர் உத்தரவுகளை உள்ளன.
subreport முடிந்ததும், திட்டம் கண்டுபிடிக்கும்போது அதை முதன்மை அறிக்கையில் தேவை இரண்டாவது பதிவு, வாடிக்கையாளர் தரவு அச்சிடுகிறது, பின்னர் அளவுரு துறையில் இந்த வாடிக்கையாளர் அடையாள எண் செல்கிறது.
நிரல் பின்னர் இரண்டாவது வாடிக்கையாளர் மட்டுமே அந்த வரிசையில் பதிவேடுகள் உள்ளிட்ட subreport இயங்கும்.
அறிக்கை முடிவடையும் வரை செயல்முறை தொடர்கிறது.
இந்த அளவுரு துறையில் கையாளுதல் அனைத்து நடக்கிறது திரைக்கு பின்னால் நடைபெறுகிறது. நீங்கள் சாதாரணமாக subreport முதன்மை அறிக்கை இணைக்க என்று துறைகளில் அழைத்து மற்றும் நிரல் மற்றதை. மதிப்புகள் அளவுரு துறையில் ஒரு மதிப்பு கேட்கும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகின்றன.
குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு இணைக்கப்பட்ட subreport வேண்டும் மற்றும் நீங்கள் நிலையான கருவிப்பட்டி (Subreport வடிவமைப்பு தாவலில் இருந்து) மீது அச்சு முன்னோட்டம் பொத்தானை கிளிக் செய்தால், திட்டம் முதன்மை அறிக்கையில் இருந்து மற்றும் இல்லாமல் ஒரு அளவுரு துறையில் மதிப்பு பெற காத்திருக்கிறது இல்லாமல், அதன் சொந்த subreport இயங்கும் தாவல் உரை சூத்திரம் மதிப்பீடு. இந்த வழக்கில், திட்டம் உள்ளிடவும் அளவுரு உரையாடல் பெட்டி மதிப்புகள் மற்றும் ஒரு மதிப்பு கேட்கும் காட்டுகிறது.
பெட்டியில் உள்ளிட்ட மதிப்பு திட்டம் subreport இயக்க பயன்படுத்தும் உள்ளது.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
ఎలా ఉప లింకింగ్ రచనలు
మీరు ఒక ప్రాథమిక నివేదిక ఒక ఉప లింక్ చేసినప్పుడు, కార్యక్రమం ఒక పారామితి రంగంలో ఉపయోగించి లింక్ సృష్టిస్తుంది.
ఒక ఉప లింక్ రంగంలో ఎంపిక ఉన్నప్పుడు, కార్యక్రమం సృష్టిస్తుంది:
అప్పుడు ప్రాధమిక నివేదిక ద్వారా పంపబడ్డ విలువలు తిరిగి ఉపయోగిస్తారు ఇది ఉప లో ఒక పారామితి రంగంలో.
పరామితి రంగంలో ఉపయోగించి ఉప కోసం ఒక రికార్డు ఎంపిక సూత్రం.
ఎంపిక సూత్రం లింక్ రంగంలో పారామితి రంగంలో విలువకు సమానము దీనిలో ఆ రికార్డుల ఉప పరిమితం చేస్తుంది.
నివేదిక అమలు చేసినప్పుడు, కార్యక్రమం మరియు అవసరాలను ఉప పరామితి రంగంలో లింక్ రంగంలో విలువ వెళుతుంది ప్రధమ రంగంలో రికార్డు తెలుసుకుంటాడు. ప్రోగ్రామ్ తరువాత పారామితి రంగంలో విలువ ఆధారంగా రికార్డు ఎంపిక ఉప సృష్టిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ:
మీరు మరియు క్రమంలో డేటా చూపిస్తుంది మరియు అప్పుడు మీరు కస్టమర్ ID రంగంలో ఉపయోగించి రెండు నివేదికలు లింకున్న ఒక ఉప కస్టమర్ డేటా చూపే ఒక నివేదిక సృష్టించడానికి.
మీరు రిపోర్ట్ అమలు చేసినప్పుడు, కార్యక్రమం మరియు అవసరాలను ఆ రికార్డు ఉప పారామితి క్షేత్రానికి నుండి కస్టమర్ ID విలువ వెళుతుంది తొలి కస్టమర్ రికార్డు తెలుసుకుంటాడు.
కార్యక్రమం ఆర్డర్స్ ఉప నడుస్తుంది. ఉప ఎంపిక లెక్కించు ఆ రికార్డులను ఎంపిక చేస్తుంది కాబట్టి కస్టమర్ ID విలువ పారామితి రంగంలో విలువకు సమానంగా ఉంటుంది, మరియు ఆ పారామితి రంగంలో విలువ ప్రాధమిక నివేదికలో మొదటి రికార్డు కస్టమర్ ఐడి సమానంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే, ఉప మాత్రమే ఆ రికార్డులను కలిగి దీనిలో అదే కస్టమర్ ID ఉంటుంది. అవి, ఆ రికార్డులను మొదటి కస్టమర్ కోసం ఆదేశాలు ఉన్నాయి.
ఉప పూర్తి అయినప్పుడు, కార్యక్రమం గుర్తించి అది ప్రాధమిక నివేదికలో కావాలి రెండో రికార్డు కస్టమర్ డేటా ముద్రిస్తుంది, ఆపై పారామితి రంగంలో ఈ కస్టమర్ యొక్క ID సంఖ్య వెళుతుంది.
ప్రోగ్రామ్ తరువాత రెండవ కస్టమర్ కోసం మాత్రమే ఆ ఆర్డర్ చేసిన రికార్డులలో సహా ఒక ఉప నడుస్తుంది.
నివేదిక పూర్తి అయ్యే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
ఈ పారామితి రంగంలో తారుమారు అన్ని తెర వెనుక జరుగుతుంది. మీరు కేవలం ఉప ప్రాథమిక నివేదిక లింక్ చేస్తుంది ఖాళీలను ఎంచుకొని కార్యక్రమం మిగిలిన చేస్తుంది. విలువలు పారామితి రంగంలో క్రింది కోసం మీరు ప్రాంప్ట్ లేకుండా పంపుతారు.
గమనిక: మీరు ఒక లింక్ ఉప కలిగి మరియు మీరు ప్రామాణిక ఉపకరణపట్టీ (ఉప డిజైన్ టాబ్ నుండి) ముద్రణా పరిదృశ్యం బటన్ క్లిక్ చేస్తే, కార్యక్రమం ప్రాధమిక నివేదిక నుండి మరియు లేకుండా ఒక పారామితి రంగంలో విలువ అందుకున్న వేచిచూడకుండా, సొంతంగా ఉప నడుస్తుంది టాబ్ టెక్స్ట్ సూత్రం మూల్యాంకనం. ఈ సందర్భంలో, కార్యక్రమం ఎంటర్ పరామితి డైలాగ్ బాక్స్ విలువలు మరియు ఒక విలువ అడుగుతుంది ప్రదర్శిస్తుంది.
బాక్స్ లో ఎంటర్ విలువ విలువ కార్యక్రమం ఉప అమలు ఉపయోగిస్తుంది.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
วิธีการเชื่อมโยงงานย่อย
เมื่อคุณเชื่อมโยงรายงานย่อยรายงานหลักโปรแกรมสร้างการเชื่อมโยงโดยใช้ฟิลด์พารามิเตอร์
เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานย่อยเลือกโปรแกรมสร้าง:
เขตข้อมูลพารามิเตอร์ในรายงานย่อยที่ใช้แล้วเพื่อเรียกค่าผ่านไปโดยรายงานหลัก
สูตรเลือกบันทึกรายงานย่อยโดยใช้ข้อมูลพารามิเตอร์
สูตรเลือกขีด จำกัด รายงานย่อยที่จะบันทึกผู้ที่อยู่ในเขตที่เชื่อมโยงจะเท่ากับค่าของฟิลด์พารามิเตอร์
เมื่อมีการรายงานมีการเรียกใช้โปรแกรมพบบันทึกฟิลด์แรกหลักก็ต้องและส่งผ่านค่าในฟิลด์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลพารามิเตอร์ในรายงานย่อย โปรแกรมแล้วสร้างรายงานย่อยด้วยการเลือกบันทึกขึ้นอยู่กับค่าของฟิลด์พารามิเตอร์ นี่คือตัวอย่าง:
คุณสร้างรายงานที่แสดงให้เห็นข้อมูลลูกค้าและการรายงานย่อยที่แสดงข้อมูลการสั่งซื้อและแล้วคุณเชื่อมโยงทั้งสองรายงานโดยใช้ข้อมูลรหัสลูกค้า
เมื่อคุณเรียกใช้รายงานโปรแกรมพบระเบียนลูกค้ารายแรกที่มันต้องการและส่งผ่านค่ารหัสลูกค้าจากที่บันทึกไปยังเขตข้อมูลพารามิเตอร์รายงานย่อย
การรันโปรแกรมคำสั่งย่อย ตั้งแต่สูตรเลือกรายงานย่อยเลือกเฉพาะระเบียนที่ค่ารหัสลูกค้ามีค่าเท่ากับค่าของฟิลด์พารามิเตอร์และตั้งแต่ที่ค่าของฟิลด์พารามิเตอร์เท่ากับรหัสลูกค้าในครั้งแรกที่บันทึกในรายงานหลักรายงานย่อยมีเฉพาะระเบียน ที่มีรหัสลูกค้าเดียวกัน คือระเบียนเหล่านั้นที่มีการสั่งซื้อสำหรับลูกค้ารายแรก
เมื่อย่อยเสร็จสิ้นโปรแกรมตั้งบันทึกที่สองจะต้องอยู่ในรายงานหลักพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าและจากนั้นผ่านหมายเลขประจำตัวของลูกค้ารายนี้ไปยังเขตข้อมูลพารามิเตอร์
โปรแกรมจากนั้นก็วิ่งรายงานย่อยรวมถึงเฉพาะผู้ที่บันทึกเพื่อให้ลูกค้าที่สอง
ขั้นตอนต่อไปจนกว่ารายงานเสร็จสิ้น
ทั้งหมดของการจัดการข้อมูลพารามิเตอร์นี้จะเกิดขึ้นเบื้องหลัง คุณเพียงแค่เลือกเขตข้อมูลที่จะเชื่อมโยงรายงานหลักที่มีรายงานย่อยและโปรแกรมไม่เหลือ ค่าที่จะผ่านไปโดยไม่มีข้อมูลพารามิเตอร์แจ้งให้คุณสำหรับค่า
หมายเหตุ: หากคุณมีรายงานย่อยที่เชื่อมโยงและคุณคลิกที่ปุ่มตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน (จากรายงานย่อยออกแบบแท็บ) การรันโปรแกรมย่อยในของตัวเองโดยไม่ต้องรอที่จะได้รับค่าของฟิลด์พารามิเตอร์จากรายงานหลักและไม่มี การประเมินสูตรข้อความแท็บ ในกรณีนี้โปรแกรมจะแสดงการป้อนค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบและแจ้งให้คุณสำหรับค่า
ค่าที่ป้อนในกล่องคือค่าโปรแกรมที่ใช้ในการเรียกใช้รายงานย่อย
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Nasıl alt rapor bağlama işleri
Birincil raporuna alt rapor bağladığınızda, program parametre alanını kullanarak bağlantı oluşturur.
Bir alt rapor bağlantı alanı seçildiğinde, program oluşturur:
daha sonra birincil rapora göre kendisine geçirilen değerleri almak için kullanılan alt rapor bir parametre alanı.
Parametre alanını kullanarak alt rapor için bir kayıt seçimi formül.
Seçim formül bağlantı alanı parametre alan değerine eşit olduğu bu kayıtlara alt rapor sınırlar.
Rapor çalıştırıldığında, program ihtiyaçları ve alt rapor parametre alanına bağlantı alanındaki değeri geçirir ilk birincil alan kaydını bulur. Program daha sonra parametre alan değeri dayalı kayıt seçimi ile alt rapor oluşturur. İşte bir örnek:
Müşteri verilerini gösteren bir rapor ve sipariş verileri gösterir ve sonra Müşteri Kimliği alanını kullanarak iki raporu bağlantı bir alt rapor oluşturmak.
Raporu çalıştırdığınızda, program ihtiyacı ve alt rapor parametre alanına bu kayıt Müşteri ID değeri geçirir ilk müşteri kaydı bulur.
Program Siparişler alt rapor çalışır. alt rapor seçimi formül sadece bu kayıtları seçer beri Müşteri Kimliği değeri parametre alan değerine eşit olduğu ve bu parametre alan değeri birincil raporunda ilk kayıttaki Müşteri Kimliği eşit olduğundan, alt rapor yalnızca bu kayıtları içerir aynı müşteri kimliği var. Yani, bu kayıtlar ilk müşteri için kararlarıdır.
alt rapor tamamlandığında, program birincil raporda ihtiyacı ikinci kayıt, müşteri verilerini yazdırır bulur ve daha sonra parametre alanına bu müşterinin kimlik numarasını geçer.
Program daha sonra ikinci müşteri için yalnızca sipariş kayıtları da dahil olmak üzere bir alt rapor çalışır.
Rapor tamamlanana kadar işlem devam eder.
Bu parametre alan manipülasyon Tüm perde arkasında yer alır. Sadece alt rapor ile birincil rapor bağlayacak alanları almak ve programın geri kalanı yok. değerler bir değer için istemeden parametre alanında olmadan geçirilir.
Not: Bir bağlantılı alt rapor varsa ve (alt raporu Tasarım sekmesinden) Standart araç çubuğunda Baskı Önizleme düğmesini tıklatın, program birincil rapordan olmadan bir parametre alan değeri almayı beklemeden, kendi alt rapor çalışır sekme metin formülü değerlendirmek. Bu durumda, program, parametre iletişim kutusunu Değerler ve bir değeri ister girin görüntüler.
kutusuna girilen değer programı alt rapor çalıştırmak için kullandığı değerdir.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Як підзвіт зв’язок роботи
Коли ви пов’язуєте підзвіту до первинного звіту, програма створює посилання, використовуючи поле параметра.
При виборі поля підзвіт посилання, програма створює:
Поле параметра в підзвітний, який потім використовується для отримання значень, переданих йому первинного звіту.
Формула вибору записів для підзвіту, використовуючи поле параметра.
Формула вибору обмежує підзвіт для тих записів, в яких поле посилання дорівнює значенню поля параметра.
Під час виконання звіту, програма знаходить перший запис первинного поля вона потребує і передає значення в поле посилання на поле параметра в підзвіту. Потім програма створює звіт з вибору записів на основі значення поля параметрів. Ось приклад:
Ви можете створити звіт, який показує дані про клієнтів і підзвіт, який показує дані про замовлення, а потім ви пов’язуєте два звіти, використовуючи поле ідентифікатор клієнта.
При запуску звіту, програма знаходить перший запис клієнта він потребує і передає значення ідентифікатора клієнта від цього запису поле параметра підзвіт.
Програма працює Замовлення підзвіт. Оскільки формула вибору підзвіт вибирає тільки ті записи, в яких значення ідентифікатор клієнта дорівнює значенню параметра поля, і так, що значення поля параметра одно ідентифікатор клієнта в першому записі в первинному звіті, звіт містить тільки ті записи, які мають однаковий ідентифікатор клієнта. А саме, ті записи, які є замовлення на перший клієнт.
Коли звіт закінчена, програма розміщує другого запису вона потребує первинному звіті, виводить дані клієнта, а потім передає ідентифікаційний номер даного клієнта в поле параметра.
Потім програма запускає звіт, включаючи тільки ті записи замовлення для другого клієнта.
Процес триває до тих пір, поки звіт закінчений.
Всі ці маніпуляції поля параметрів відбувається за лаштунками. Ви просто вибираєте поля, які зв’яжуть первинний звіт з підзвіту і програма зробить все інше. Значення передаються без поля параметрів, що пропонує для значення.
Примітка: Якщо у вас є пов’язаний звіт і натиснути кнопку Print Preview на стандартній панелі інструментів (на вкладці підзвіту Design), програма запускає звіт сам по собі, не чекаючи отримання значення поля параметрів з основного звіту і без оцінки вкладки тексту формули. У цьому випадку, програма виводить на екран діалогове вікно Введіть значення параметрів і запросить у вас значення.
Значення, введене в поле є значення програма використовує для запуску підзвіт.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
گانے subreport ملانے والی ورکس
آپ کو ایک پرائمری رپورٹ کے ایک subreport سے منسلک ہے، پروگرام کے ایک پیرامیٹر کے میدان کا استعمال کرتے ہوئے لنک بناتا.
جب ایک subreport لنک میدان منتخب کیا جاتا ہے، پروگرام کی تخلیق کرتا ہے:
پھر اقدار پرائمری رپورٹ کی طرف سے اس کے لئے منظور کی بازیافت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں subreport میں ایک پیرامیٹر میدان.
پیرامیٹر کے میدان کا استعمال کرتے ہوئے subreport لئے ایک ریکارڈ کے انتخاب کا فارمولا.
انتخاب کے فارمولے ان ریکارڈوں لنک میدان پیرامیٹر فیلڈ کی قیمت کے برابر ہے جس میں subreport محدود کر دیتی ہے.
جب رپورٹ چلایا جاتا ہے، پروگرام کی ضرورت ہے اور subreport میں پیرامیٹر کے میدان کو لنک میدان میں قدر گزر جاتا ہے سب سے پہلے پرائمری میدان ریکارڈ کو مل جاتا ہے. پروگرام تو پیرامیٹر کے میدان قیمت کی بنیاد پر ریکارڈ کے انتخاب کے ساتھ subreport پیدا کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے:
آپ گاہک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ و امان کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے اور پھر آپ کو کسٹمر ID میدان کا استعمال کرتے ہوئے دو رپورٹیں ربط رکھنے والے ایک subreport تخلیق.
آپ رپورٹ چلاتے ہیں تو، پروگرام کو اس کی ضرورت ہے اور subreport پیرامیٹر میدان میں اس ریکارڈ سے کسٹمر ID قدر گزر جاتا ہے سب سے پہلے گاہک کے ریکارڈ کو مل جاتا ہے.
پروگرام احکامات subreport چلتا. subreport انتخاب کے فارمولے صرف ان کے ریکارڈ کا انتخاب کرتا ہے کے بعد کسٹمر ID قدر پیرامیٹر فیلڈ کی قیمت کے برابر ہے، اور یہ کہ پیرامیٹر کے میدان قدر پرائمری رپورٹ میں پہلی ریکارڈ میں کسٹمر ID کے برابر ہے کے بعد سے، subreport صرف ان کے ریکارڈ پر مشتمل ہے جس میں کہ ایک ہی گاہک ID ہے. یعنی، ان لوگوں کو ریکارڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے گاہک کے احکامات ہیں.
جب subreport ختم ہو گیا ہے، پروگرام پرائمری رپورٹ میں ضرورت دوسرے کے ریکارڈ، کسٹمر ڈیٹا پرنٹس تلاش کرتا ہے، اور پھر پیرامیٹر کے میدان کے لیے اس گاہک کے شناختی نمبر گزر جاتا ہے.
پروگرام تو دوسرا گاہک کے لئے صرف ان کے حکم کے ریکارڈ سمیت ایک subreport چلتا.
عمل جاری ہے جب تک رپورٹ ختم ہو گیا ہے.
اس پیرامیٹر کے میدان میں ہیرا پھیری کی تمام پردے کے پیچھے کی جگہ لیتا ہے. آپ کو صرف کھیتوں subreport ساتھ بنیادی رپورٹ کے لنک گا کہ لینے اور پروگرام آرام کرتا ہے. اقدار ایک قیمت کے لئے آپ نے فورا پیرامیٹر میدان بغیر گزر رہے ہیں.
نوٹ: اگر آپ ایک سے منسلک subreport ہے اور آپ (Subreport ڈیزائن ٹیب سے) سٹینڈرڈ ٹول بار پر پرنٹ پیش نظارہ بٹن پر کلک کریں، تو پروگرام پرائمری رپورٹ سے اور بغیر ایک پیرامیٹر فیلڈ کی قیمت وصول کرنے کے لئے انتظار کئے بغیر، اپنے طور پر subreport چلتا ٹیب کے متن فارمولہ کا جائزہ لینے کے. اس صورت میں، پروگرام پیرامیٹر ڈائیلاگ باکس اقدار اور ایک قیمت کے لئے آپ کا اشارہ درج دکھاتا ہے.
قدر باکس میں داخل قیمت پروگرام subreport کو چلانے کے لئے استعمال کرتا ہے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
Qanday pastki hisobot bog’lovchi ishlari
Agar asosiy hisobotida bir kichik hisobot bog’langan bo’lsa, dastur bir parametr maydonini foydalanib bog’liqlik hosil qiladi.
a pastki hisobot havola dala tanlanganda, dastur yaratadi:
keyin asosiy hisobotida tomonidan unga o’tib qiymatlari qabul qilish uchun ishlatiladi pastki bir parametr faoliyat.
parametr maydonini yordamida pastki uchun rekord tanlash formula.
tanlash formula link faoliyat parametr dala qiymatiga teng bo’lgan o’sha yozuvlar uchun kichik hisobot chegaralaydi.
hisobot paytida, dasturning muhtoj va pastki parametr sohasida Havola sohasida qiymatini o’tib birinchi asosiy faoliyat rekord topadi. Dastur keyin parametr dala qiymati asosida rekord tanlash bilan kichik hisobot yaratadi. Mana, bir misol:
Siz mijoz ma’lumotlarni ko’rsatadi hisobot va tartibi ma’lumotlarni ko’rsatadi va keyin Mijozlar ID maydonini yordamida ikkita hisobot bog’langan bir kichik hisobot yaratish.
Agar hisobot paytida, dasturning muhtoj va pastki hisobot parametr sohasida o’sha kitobida Mijozlar ID qiymatini o’tib birinchi mijoz rekord topadi.
Dastur Buyurtma kichik hisobot ishlaydi. pastki hisobot tanlash formula faqat yozuvlarni tanlaydi beri Mijozlar ID qiymati parametr dala qiymatiga teng bo’lgan, va bu parametr dala qiymati asosiy hisobotida birinchi rekord xaridorlar ID teng, chunki, pastki hisobot faqat yozuvlarni o’z ichiga oladi Shu mijoz ID bor. Ya’ni, o’sha yozuvlar birinchi mijoz uchun buyurtmalar bor.
pastki hisobot tugagach, dasturning asosiy hisobotida muhtoj ikkinchi rekord, mijozlar ma’lumotlarni yozishga undadi topadi, so’ngra parametr sohasida bu mijozning ID raqamini o’tadi.
Dastur keyin ikkinchi mijoz uchun faqat tartibi yozuvlar, shu jumladan, bir kichik hisobot ishlaydi.
hisobot tugamaguncha jarayoni davom etmoqda.
Ushbu parametr dala manipulyatsiyasi barcha sahna ortida bo’lib o’tadi. Siz shunchaki kichik hisobot bilan asosiy hisobot bog’laydigan sohalarini terishga va dastur dam qiladi. qadriyatlar qiymati uchun sizdan parametr sohasida holda uzatiladi.
Eslatma: Agar bog’liq kichik hisobot bor va siz (Ichki Dizayn ko’rinishida dan) standart asboblar panelida Chop Ko’rib chiqish tugmasini bosing bo’lsa, dastur asosiy hisobotida va holda, bir parametr dala qiymatini qabul qilish kutmasdan, o’z kichik hisobot ishlaydi tab matn formulasini baholash. Bu holda, dastur parametr bilan muloqot oynasidagi qadriyatlarimiz va qiymati uchun sizdan talab kiriting ko’rsatadi.
maydoniga kiritilgan qiymati dastur kichik hisobot ishlatish uchun foydalanadi qiymati hisoblanadi.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Làm thế nào subreport nối công trình
Khi bạn liên kết một subreport một báo cáo chính, chương trình tạo ra các liên kết bằng cách sử dụng một lĩnh vực tham số.
Khi một trường liên kết subreport được chọn, chương trình tạo ra:
Một lĩnh vực tham số trong subreport mà sau đó được sử dụng để lấy các giá trị truyền cho nó bằng các báo cáo chính.
Một lựa chọn ghi lại công thức cho subreport sử dụng trường thông số.
Công thức lựa chọn giới hạn subreport với các hồ sơ, trong đó các trường liên kết là tương đương với giá trị trường tham số.
Khi báo cáo được chạy, chương trình tìm kỷ lục trường tiểu học đầu tiên nó cần và vượt qua giá trị trong lĩnh vực liên kết đến các lĩnh vực tham số trong subreport. Chương trình sau đó sẽ tạo subreport với lựa chọn bản ghi dựa trên giá trị trường tham số. Dưới đây là một ví dụ:
Bạn tạo ra một báo cáo cho thấy dữ liệu của khách hàng và một subreport hiển thị dữ liệu theo thứ tự và sau đó bạn liên kết hai báo cáo bằng cách sử dụng ID lĩnh vực khách hàng.
Khi bạn chạy báo cáo, chương trình tìm thấy hồ sơ khách hàng đầu tiên nó cần và vượt qua giá trị ID khách hàng từ đó ghi vào trường thông số subreport.
Chương trình chạy các lệnh subreport. Từ công thức lựa chọn subreport chọn chỉ những hồ sơ trong đó giá trị ID của khách hàng là tương đương với giá trị trường tham số, và kể từ đó giá trị trường tham số bằng ID khách hàng trong bản ghi đầu tiên trong báo cáo chính, subreport chứa chỉ những hồ sơ có ID khách hàng tương tự. Cụ thể, những hồ sơ có đơn đặt hàng cho các khách hàng đầu tiên.
Khi subreport xong, chương trình nằm trong hồ sơ thứ hai nó cần trong báo cáo chính, in các dữ liệu khách hàng, và sau đó vượt qua số ID của khách hàng này sang lĩnh vực tham số.
Chương trình sau đó chạy một subreport chỉ bao gồm các hồ sơ để cho khách hàng thứ hai.
Quá trình này tiếp tục cho đến khi báo cáo được hoàn thành.
Tất cả các thao tác lĩnh vực tham số này diễn ra đằng sau hậu trường. Bạn chỉ cần chọn các trường sẽ liên kết các báo cáo chính với subreport và chương trình hiện phần còn lại. Các giá trị được thông qua mà không trường thông số yêu cầu bạn nhập một giá trị.
Lưu ý: Nếu bạn có một subreport liên kết và bạn nhấn vào nút Print Preview trên thanh công cụ Standard (từ tab Subreport Design), chương trình chạy subreport trên riêng của mình, mà không cần chờ đợi để nhận được một giá trị trường tham số từ báo cáo chính và không có đánh giá công thức văn bản tab. Trong trường hợp này, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại Enter Parameter Values và nhắc nhở bạn về một giá trị.
Giá trị nhập vào hộp là giá trị chương trình sử dụng để chạy các subreport.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Sut mae subreport cysylltu
Pan fyddwch yn cysylltu â subreport at adroddiad gynradd, mae’r rhaglen yn creu’r cysylltiad drwy ddefnyddio cae paramedr.
Pan fydd cae cyswllt subreport yn cael ei ddewis, mae’r rhaglen yn creu:
Mae cae paramedr yn y subreport sydd wedyn yn cael ei ddefnyddio i adfer gwerthoedd a ddaeth iddo gan yr adroddiad cynradd.
Mae fformiwla dethol cofnod ar gyfer y subreport ddefnyddio’r cae paramedr.
Mae’r fformiwla dethol yn cyfyngu ar y subreport i’r cofnodion hynny lle mae’r cae cyswllt yn hafal i’r gwerth cae paramedr.
Pan fydd yr adroddiad yn cael ei redeg, mae’r rhaglen yn dod o hyd i’r cofnod cae gynradd gyntaf ei angen ac yn pasio y gwerth yn y maes ddolen i’r cae paramedr yn y subreport. Mae’r rhaglen wedyn yn creu’r subreport gyda dewis record yn seiliedig ar werth cae paramedr. Dyma enghraifft:
Byddwch yn creu adroddiad sy’n dangos data cwsmeriaid a subreport sy’n dangos data gorchymyn ac yna byddwch yn cysylltu’r ddau adroddiad gan ddefnyddio’r cae ID Cwsmeriaid.
Pan fyddwch yn rhedeg yr adroddiad, mae’r rhaglen yn dod o hyd i’r cofnod cwsmer yn gyntaf mae angen ac yn pasio gwerth ID Cwsmeriaid o’r cofnod i’r cae paramedr subreport.
Mae’r rhaglen yn rhedeg y subreport Gorchmynion. Ers y fformiwla dethol subreport yn dewis dim ond y cofnodion hynny lle mae’r gwerth ID Cwsmeriaid yn hafal i’r gwerth cae paramedr, ac ers hynny gwerth cae paramedr yn hafal i’r ID Cwsmeriaid yn y cofnod cyntaf yn yr adroddiad cynradd, mae’r subreport cynnwys dim ond y cofnodion hynny sydd â’r un ID cwsmer. Sef, cofnodion hynny sydd yn archebion ar gyfer y cwsmer yn gyntaf.
Pan fydd y subreport i ben, mae’r rhaglen yn lleoli yr ail record sydd ei angen yn yr adroddiad cynradd, printiau y data cwsmeriaid, ac wedyn yn trosglwyddo’r rhif adnabod cwsmer hwn i’r cae paramedr.
Mae’r rhaglen wedyn yn rhedeg subreport cynnwys dim ond cofnodion gorchymyn y rhai ar gyfer yr ail cwsmer.
Mae’r broses yn parhau nes bod yr adroddiad wedi’i orffen.
Mae hyn i gyd drin maes paramedr yn digwydd tu ôl i’r llenni. Rydych yn syml ddewis y caeau fydd yn cysylltu’r adroddiad gynradd gyda’r subreport ac mae’r rhaglen yn gwneud y gweddill. Mae’r gwerthoedd yn cael eu trosglwyddo heb y cae paramedr ydych anogaeth am werth.
Noder: Os oes gennych subreport cysylltiedig ac i chi glicio ar y botwm Rhagolwg Argraffu ar y bar offer Safonol (o’r tab Dylunio Subreport), mae’r rhaglen yn rhedeg y subreport ar ei ben ei hun, heb aros i dderbyn gwerth cae baramedr o’r adroddiad cynradd ac heb gwerthuso’r fformiwla testun tab. Yn yr achos hwn, mae’r rhaglen yn dangos y Enter Paramedr Gwerthoedd blwch deialog ac awgrymiadau i chi am werth.
Mae’r gwerth a roddir yn y blwch yw gwerth y rhaglen yn defnyddio i redeg y subreport.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
ingxelo ekwingxelo noqhagamshelo imisebenzi njani
Xa ukukhonkca ingxelo ekwingxelo ukuba ingxelo yokuqala, le nkqubo yenza ikhonkco ngokusebenzisa intsimi parameter.
Xa intsimi ekwingxelo ikhonkco lukhethiwe, le nkqubo uyila:
Ifildi parameter kwi ekwingxelo leyo isetyenziselwa Fumana amaxabiso wadlula kuyo kwingxelo yokuqala.
A ifomula ukhetho irekhodi ngenxa ekwingxelo usebenzisa endle parameter.
Ifomula ukhetho enqamla ingxelo ekwingxelo kwabo iirekhodi apho endle yekhonkco elingana nexabiso endle parameter.
Xa ingxelo lisebenziswa, le nkqubo ifumana ingxelo endle wokuqala kufuneka adlule ixabiso endle ikhonkco endle parameter kwi ingxelo ekwingxelo. Le nkqubo ke kumilisela ingxelo ekwingxelo ngokukhetha ingxelo esekelwe kwixabiso endle parameter. Nanku umzekelo:
Uyila ingxelo ebonisa iinkcukacha abaxhasi ekwingxelo ebonisa iinkcukacha ukuze kwaye idibanisa iingxelo ezimbini usebenzisa endle Customer ID.
Xa usenza le ngxelo, le nkqubo ifumana ingxelo kumthengi wokuqala kufuneka adlule ixabiso ID Customer kuloo ngxelo ukuya entsimini ekwingxelo parameter.
Le nkqubo luqhuba yeMbasa ekwingxelo. Ukususela ifomula ukhetho ekwingxelo kuphela ikhetha ezo iirekhodi apho ixabiso Customer ID elingana nexabiso entsimini parameter, kwaye ukusukela ukuba ixabiso intsimi parameter lilingana ID kuMthengi kwingxelo yokuqala kwingxelo ezingundoqo, ekwingxelo iqulathe kuphela ezo iirekhodi ukuba unayo i-ID enye abathengi. Oko kukuthi, abo iirekhodi ukuba odolo umthengi kuqala.
Xa wagqiba ekwingxelo, le nkqubo ukufumana ingxelo lesibini kufuneka kwingxelo yokuqala, uprinta data umthengi, aze ke udlula inombolo yesazisi le umthengi ukuba endle parameter.
Le nkqubo ke likwaqhuba ekwingxelo kubandakanywa nabo iirekhodi umyalelo kuphela kumthengi yesibini.
Le nkqubo iyaqhubeka lude lugqitywe ingxelo.
Konke Ngobubuxoki entsimini parameter lwenzeka emva kwenzekayo. Ungayalatha ngokulula amasimi eza kudibanisa ingxelo ephambili kunye ekwingxelo kunye nenkqubo enze ukuphumla. Amaxabiso lugqithiselwa ngaphandle endle parameter yabangela ukuba ixabiso.
Qaphela: Ukuba ingxelo ekwingxelo ezinxulumene uze ucofe Printa Umboniso iqhosha kwibar yesixhobo Standard (ukusuka ekwingxelo uYilo thebhu), inkqubo luqhuba ingxelo ekwingxelo ngokwayo, ngaphandle elindele ukufumana ixabiso intsimi parameter kwingxelo zaseprayimari ngaphandle ukuphonononga ifomula tab kwisicatshulwa. Kulo meko, inkqubo uzobonisa Ngena Parameter Values ibhokisi yencoko yababini kwaye ikuqhubela ixabiso.
Ixabiso wangena kwi bokisi lixabiso le nkqubo isebenzisa ukuba silubaleke ekwingxelo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
ווי סוברעפּאָרט פֿאַרבינדונג אַרבעט
ווען איר רונג אַ סוברעפּאָרט צו אַ ערשטיק מעלדונג, די פּראָגראַם קריייץ די לינק דורך ניצן אַ פּאַראַמעטער פעלד.
ווען אַ סוברעפּאָרט לינק פעלד איז אויסגעקליבן, די פּראָגראַם קריייץ:
א פּאַראַמעטער פעלד אין די סוברעפּאָרט וואָס איז דעמאָלט געניצט צו צוריקקריגן וואַלועס דורכגעגאנגען צו עס דורך די ערשטיק מעלדונג.
א רעקאָרד סעלעקציע פאָרמולע פֿאַר די סוברעפּאָרט ניצן די פּאַראַמעטער פעלד.
די סעלעקציע פאָרמולע לימאַץ די סוברעפּאָרט צו יענע רעקאָרדס אין וואָס די לינק פעלד איז גלייַך צו דעם פּאַראַמעטער פעלד ווערט.
ווען די מעלדונג איז לויפן, די פּראָגראַם פינדס דער ערשטער ערשטיק פעלד רעקאָרד עס דאַרף און פּאַסיז די ווערט אין די לינק פעלד צו דעם פּאַראַמעטער פעלד אין די סוברעפּאָרט. דער פּראָגראַם דעמאָלט קריייץ דעם סוברעפּאָרט מיט רעקאָרד סעלעקציע באזירט אויף די פּאַראַמעטער פעלד ווערט. דאָ איז אַ בייַשפּיל:
איר מאַכן אַ מעלדונג אַז ווייזט קונה דאַטן און אַ סוברעפּאָרט אַז ווייזט סדר דאַטן און דעמאָלט איר רונג די צוויי מעלדעט ניצן די קונה שייַן פעלד.
ווען איר לויפן די באַריכט, די פּראָגראַם פינדס דער ערשטער קונה רעקאָרד עס דאַרף און פּאַסיז די קונה שייַן ווערט פון וואָס רעקאָרד צו די סוברעפּאָרט פּאַראַמעטער פעלד.
די פּראָגראַם ראַנז די אָרדערס סוברעפּאָרט. זינט די סוברעפּאָרט סעלעקציע פאָרמולע סאַלעקץ נאָר די רעקאָרדס אין וואָס דער קונה שייַן ווערט איז גלייַך צו די פּאַראַמעטער פעלד ווערט, און זינט אַז פּאַראַמעטער פעלד ווערט איז גלייַך צו דער קונה שייַן אין דער ערשטער רעקאָרד אין די ערשטיק באַריכט, דער סוברעפּאָרט כּולל בלויז יענע רעקאָרדס וואָס האָבן די זעלבע קונה שייַן. נאַמעלי, יענע רעקאָרדס וואָס זענען אָרדערס פֿאַר די ערשטער קונה.
ווען די סוברעפּאָרט איז פאַרטיק, די פּראָגראַם לאָוקייץ די רגע רעקאָרד עס דאַרף אין די ערשטיק מעלדונג, פּרינץ דער קונה דאַטן, און דעמאָלט פּאַסיז דעם קונה ס שייַן נומער צו דעם פּאַראַמעטער פעלד.
דער פּראָגראַם דעמאָלט ראַנז אַ סוברעפּאָרט כולל בלויז יענע סדר רעקאָרדס פֿאַר די רגע קונה.
דער פּראָצעס האלט ביז די באַריכט איז פאַרטיק.
כל פון דעם פּאַראַמעטער פעלד מאַניפּיאַליישאַן נעמט אָרט הינטער די סינז. איר נאָר קלייַבן די פֿעלדער וואָס וועט לינק די ערשטיק מעלדונג מיט די סוברעפּאָרט און דער פּראָגראַם טוט די מנוחה. די וואַלועס זענען דורכגעגאנגען אָן דעם פּאַראַמעטער פעלד פּראַמפּטינג איר פֿאַר אַ ווערט.
באַמערקונג: אויב איר האָבן אַ לינגקט סוברעפּאָרט און איר גיט די פּרינט פּריוויו קנעפּל אויף די נאָרמאַל מכשיר (פֿון די סוברעפּאָרט פּלאַן קוויטל), די פּראָגראַם ראַנז די סוברעפּאָרט אויף זייַן אייגן, אָן ווארטן צו באַקומען אַ פּאַראַמעטער פעלד ווערט פון די ערשטיק מעלדונג און אָן יוואַליוייטינג די קוויטל טעקסט פאָרמולע. אין דעם פאַל, די פּראָגראַם דיספּלייז די קום פּאַראַמעטער וואַלועס דיאַלאָג קעסטל און פּראַמפּס איר פֿאַר אַ ווערט.
די ווערט אריין אין די קעסטל איז די ווערט די פּראָגראַם ניצט צו לויפן די סוברעפּאָרט.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
Bawo ni subreport sisopo iṣẹ
Nigba ti o ba jápọ a subreport to a jc Iroyin, awọn eto ṣẹda awọn ọna asopọ nipa lilo a paramita aaye.
Nigba ti a subreport asopọ oko ti yan, awọn eto ṣẹda:
A paramita aaye ninu subreport eyi ti o ti ni ki o lo lati gba iye kọja si o nipa awọn jc iroyin.
A gba aṣayan agbekalẹ fun awọn subreport lilo awọn paramita oko.
Awọn asayan agbekalẹ ifilelẹ awọn subreport si awon igbasilẹ ninu eyi ti awọn ọna asopọ aaye jẹ dogba si awọn paramita aaye iye.
Nigbati awọn iroyin ti wa ni ṣiṣe, awọn eto nwa akọkọ jc oko gba ti o nilo ki o si koja ni iye ninu awọn ọna asopọ aaye lati awọn paramita aaye ninu subreport. Awọn eto ki o si ṣẹda awọn subreport pẹlu gba aṣayan o da lori awọn paramita aaye iye. Eyi ni ohun apẹẹrẹ:
O ba ṣẹda a Iroyin ti o fihan onibara data ati ki o kan subreport ti o fihan ibere data ati ki o si jápọ awọn meji iroyin nipa lilo awọn Onibara ID aaye.
Nigba ti o ba ṣiṣe awọn iroyin na, awọn eto nwa ni akọkọ onibara gba ti o nilo ki o si koja ni Onibara ID iye lati pe gba si awọn subreport paramita oko.
Awọn eto gbalaye awọn kogba subreport. Niwon awọn subreport aṣayan agbekalẹ yan nikan awon igbasilẹ ninu eyi ti awọn Onibara ID iye ti wa ni dogba si awọn paramita oko iye, ati wipe niwon paramita oko iye ti wa ni dogba si awọn Onibara ID ni akọkọ gba ni awọn jc iroyin, awọn subreport ni nikan awon igbasilẹ ti o ni kanna onibara ID. Eyun, awon igbasilẹ ti o wa ni ibere fun igba akọkọ onibara.
Nigbati awọn subreport wa ni ti pari, awọn eto locates keji gba ti o nilo ninu awọn jc Iroyin, ifiye si awọn onibara data, ati ki o koja yi onibara ká ID nọmba lati awọn paramita aaye.
Awọn eto ki o si gbalaye a subreport pẹlu nikan awon ibere igbasilẹ fun awọn keji onibara.
Awọn ilana tẹsiwaju titi awọn iroyin ti wa ni pari.
Gbogbo awọn ti yi paramita oko ifọwọyi gba ibi sile awọn sile. O nìkan mu awọn aaye ti o yoo jápọ awọn jc iroyin pẹlu awọn subreport ati awọn eto wo awọn iyokù. Awọn iye ti wa ni kọja lai si paramita oko yato fun a iye.
Akiyesi: Ti o ba ni a ti sopọ mọ subreport ati awọn ti o tẹ awọn Print Awotẹlẹ bọtini lori Standard bọtini iboju (lati Subreport Design taabu), awọn eto gbalaye awọn subreport lori awọn oniwe-ara, lai nduro lati gba a paramita oko iye lati jc iroyin ati lai iṣiro awọn taabu ọrọ agbekalẹ. Ni idi eyi, awọn eto han awọn Tẹ paramita iye apoti ajọṣọ ati ki o ta ọ fun iye.
Awọn iye ti tẹ ninu apoti ni iye awọn eto nlo lati ṣiṣe awọn subreport.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Indlela subreport oxhumanisa i-imisebenzi
Uma ukuxhumanisa a subreport kombiko primary, uhlelo kudala isixhumanisi ngokusebenzisa ensimini ipharamitha.
Lapho insimu subreport ukuxhumana kukhethiwe, uhlelo kudala:
Ipharamitha ensimini subreport bese kusetshenziswa ukubuyisa amagugu Kwadlula kulo mbiko primary.
A irekhodi Ukukhetha formula for the subreport usebenzisa uhlaka ensimini.
Le formula ukukhethwa zilinganiselwe subreport kulabo amarekhodi lapho isixhumanisi inkambu elingana nenani ipharamitha ye field.
Lapho umbiko run, uhlelo uthola primary irekhodi insimu yokuqala ye idinga futhi ludlulele lenani isixhumanisi endle ukuze ipharamitha yasensimini subreport. Uhlelo ke kudala subreport ngomlando Ukukhetha esekelwe value ipharamitha ye field. Nasi isibonelo:
You ukudala umbiko ubonisa ukuthi idatha ikhasimende futhi subreport ebonisa ukuthi idatha oda bese uxhumanisa imibiko emibili usebenzisa umgudu othi ID Customer.
Uma ugijima umbiko, uhlelo ithola irekhodi umthengi wokuqala idinga futhi idlule ID value ikhasimende ukuthi irekhodi subreport ipharamitha ye ensimini.
Uhlelo ugijima oda subreport. Kusukela formula ukukhethwa subreport ukhetha kuphela yalawo marekhodi lapho ukubaluleka ID yekhasimende uyalingana ipharamitha ensimini value, futhi ngenxa yokuthi lokho value ipharamitha ye insimu uyalingana ID yekhasimende irekhodi lokuqala embikweni primary, lo subreport iqukethe kuphela yalawo marekhodi ukuthi babe ID ikhasimende efanayo. Okungukuthi, yalawo marekhodi oda ikhasimende kuqala.
Lapho subreport seliphelile, uhlelo kuveza irekhodi lesibili idinga embikweni primary, kunyatheliswa idatha ikhasimende, bese ludlulele inombolo kamazisi lokhu wekhasimende ipharamitha ensimini.
Uhlelo ke ugijima subreport kuhlanganise kuphela labo amarekhodi ukuze kwikhasimende yesibili.
Inqubo uyaqhubeka kuze kube umbiko sesiphelile.
Konke lokhu zokukhwabanisa ipharamitha ye ensimini kuthatha ekusithekeni. You umane sithathe amasimu lokutawuchumana umbiko primary ne subreport kanye nohlelo wenza ukuphumula. Amanani zidluliselwa ngaphandle ipharamitha insimu ukugqugquzelwa wena wenani.
Qaphela: Uma une subreport kuxhumene bese uchofoza inkinobho Buka Ngaphambi Kokuphrinta indawo yamathuluzi ejwayelekile (kusukela Subreport Design ithebhu), uhlelo uyagijima subreport ngokwayo, ngaphandle kokulinda ukuba zithole value ipharamitha ye insimu umbiko primary and ngaphandle yokuhlaziya formula ithebhu umbhalo. Kulokhu, uhlelo ubonisa Faka wepharamitha ibhokisi bese ekwenza wenani.
Inani wangena ebhokisini elikuleli ukubaluleka uhlelo isebenzisa ukugijima subreport.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/