Suppress (No Drill-Down)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Suppress (No Drill-Down)
The Suppress property also hides a section when you run the report. Unlike the Hide property, however, you cannot apply the Suppress property, then drill down to reveal the section contents. This property can be applied absolutely, or conditionally using a formula. This is useful for writing form letters. For example, in a form letter, you might create two Details sections: one to suppress when sales are equal to or over $X and one to suppress when sales are under $X.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Jissopprimi (Nru Drill Down)
Il-proprjetà Soppressjoni ġlud ukoll taqsima meta inti tmexxi r-rapport. B’differenza mill-proprjetà Hide, madankollu, inti tista ‘ma tapplikax il-proprjetà Soppressjoni, imbagħad drill stabbiliti biex jiżvela l-kontenut taqsima. Din il-proprjetà tista ‘tiġi applikata b’mod assolut, jew kundizzjonalment permezz ta’ formula. Dan huwa utli għall-kitba ta ‘ittri forma. Per eżempju, f’ittra-forma, inti tista ‘toħloq żewġ sezzjonijiet Dettalji: wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma ugwali għal jew aktar minn $ X u wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma taħt $ X.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Onderdruk (Geen ondertoe)
Die Onderdruk eiendom skuil ook ‘n artikel as jy die verslag uit te voer. In teenstelling met die eiendom versteek egter jy kan nie die Onderdruk eiendom toe te pas, dan boor af na die artikel inhoud te openbaar. Hierdie eiendom kan absoluut toegepas word, of voorwaardelik met behulp van ‘n formule. Dit is nuttig vir die skryf van vormbriewe. Byvoorbeeld, in ‘n vormbrief, kan jy skep twee Besonderhede afdelings: een om te onderdruk wanneer verkope gelyk is aan of meer as $ X en een om te onderdruk wanneer verkope onder $ X.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Shtypur (No Drill-poshtë)
Prona Frenimin gjithashtu fsheh një seksion kur ju drejtuar raportin. Ndryshe pronës Hide, megjithatë, ju nuk mund të aplikoni pronën Shtypjen, pastaj stërvitje poshtë për të zbuluar përmbajtjen seksion. Kjo pronë mund të aplikohet absolutisht, ose me kusht duke përdorur një formulë. Kjo është e dobishme për të shkruar letra formë. Për shembull, në një letër formë, ju mund të krijojë dy seksione Detajet: një për të shtypur, kur shitjet janë të barabartë ose më shumë se $ X dhe një të shtypur, kur shitjet janë nën $ X.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አፍን (ምንም ዝርዝር ትንተና)
በሪፖርቱ እንዲያሄዱ ጊዜ አፍን ንብረት ደግሞ አንድ ክፍል ይደብቃል. የ ደብቅ ንብረት በተለየ መልኩ, አንተ ግን ታዲያ ለማፈን ንብረት ተግባራዊ ክፍል ይዘቶችን ለመግለጥ ወደ ታች ቆፍሮ አይችልም. ይህ ንብረት በፍጹም ሊተገበሩ, ወይም በሁኔታዎች ላይ አንድ ቀመር በመጠቀም ሊሆን ይችላል. ይህ ቅጽ ደብዳቤ በመጻፍ ጠቃሚ ነው. ለምሳሌ ያህል, አንድ መልክ ደብዳቤ ውስጥ, ሁለት ዝርዝሮች ክፍል ይፈጥር ዘንድ: የሽያጭ የሽያጭ $ X በታች ሲሆኑ ለማፈን አንድ ወይም በ $ X በላይ እኩል ናቸው ጊዜ አንድ ለማፈን ነው.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
قمع (لا الحفر لأسفل)
يخفي الملكية قمع أيضا قسما عند تشغيل التقرير. وخلافا لإخفاء الملكية، ومع ذلك، لا يمكن تطبيق الملكية قمع، ثم انتقل لأسفل للكشف عن محتويات القسم. هذا العقار يمكن أن تطبق على الإطلاق، أو مشروط باستخدام صيغة. وهذا مفيد لكتابة رسائل النموذج. على سبيل المثال، في شكل رسالة، قد خلق تفاصيل قسمين: واحد لقمع عندما المبيعات تساوي أو أكثر من $ X واحد لقمع عندما تكون المبيعات تحت $ X.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Ճնշել (Ոչ մի ակոս-Down)
The փակել գույքի նաեւ hides մի հատվածը, երբ դուք գործարկել զեկույցը: Ի տարբերություն Թաքցնել սեփականության, սակայն, դուք չեք կարող է կիրառել արգելման գույքը, ապա խորազնին բացահայտելու բաժնում բովանդակությունը: Այդ գույքը կարող է կիրառվել բացարձակապես կամ պայմանականորեն օգտագործելով բանաձեւ. Սա օգտակար է գրավոր նամակներ: Օրինակ, մի ձեւով նամակում, դուք կարող եք ստեղծել երկու Մնրմսն բաժիններ: մեկն է ճնշել, երբ վաճառքի հավասար է կամ գերազանցում $ X եւ մեկը ճնշել, երբ վաճառքի են մինչեւ $ X:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
Yatırmaq (No Drill-Down)
Siz hesabat çalıştırdığınızda aradan qaldırılması əmlak da bir bölmə gizlədir. Hide əmlak fərqli olaraq, lakin, sonra aradan qaldırılması mülkiyyət tətbiq bölmə məzmunu aşkar aşağı qazmaq bilməz. Bu əmlak tamamilə tətbiq və ya şərti bir formula istifadə edilə bilər. Bu forma məktublar yazmaq üçün faydalıdır. Məsələn, bir forma məktub, iki Details bölmələr yarada bilər: satış satış: USD $ X altında olduqda yatırmaq üçün bir və ya $ X üzərində bərabər olduqda bir yatırmaq üçün.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
Kendu (No Drill-Down)
Kendu jabetza halaber atal bat ezkutatzen denean txostena exekutatu. jabetza ezkutatu ez bezala, ordea, ezin zaizkie aplikatu Kendu jabetza, ondoren, zulatzeko behera atal edukiak erakusteko. Jabetza hori aplika daiteke erabat, edo baldintzatuan formula bat erabiliz. Hau inprimaki gutunak idazteko baliagarria da. Adibidez, inprimaki gutun batean, bi Xehetasunak atal sor dezakezu: bat denean salmenta berdinak dira edo $ X baino gehiago eta bat denean salmenta $ X pean daude erreprimitzeko erreprimitzeko.
————————————————– ——————————