Suppress (No Drill-Down)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Suppress (No Drill-Down)
The Suppress property also hides a section when you run the report. Unlike the Hide property, however, you cannot apply the Suppress property, then drill down to reveal the section contents. This property can be applied absolutely, or conditionally using a formula. This is useful for writing form letters. For example, in a form letter, you might create two Details sections: one to suppress when sales are equal to or over $X and one to suppress when sales are under $X.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Jissopprimi (Nru Drill Down)
Il-proprjetà Soppressjoni ġlud ukoll taqsima meta inti tmexxi r-rapport. B’differenza mill-proprjetà Hide, madankollu, inti tista ‘ma tapplikax il-proprjetà Soppressjoni, imbagħad drill stabbiliti biex jiżvela l-kontenut taqsima. Din il-proprjetà tista ‘tiġi applikata b’mod assolut, jew kundizzjonalment permezz ta’ formula. Dan huwa utli għall-kitba ta ‘ittri forma. Per eżempju, f’ittra-forma, inti tista ‘toħloq żewġ sezzjonijiet Dettalji: wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma ugwali għal jew aktar minn $ X u wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma taħt $ X.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Onderdruk (Geen ondertoe)
Die Onderdruk eiendom skuil ook ‘n artikel as jy die verslag uit te voer. In teenstelling met die eiendom versteek egter jy kan nie die Onderdruk eiendom toe te pas, dan boor af na die artikel inhoud te openbaar. Hierdie eiendom kan absoluut toegepas word, of voorwaardelik met behulp van ‘n formule. Dit is nuttig vir die skryf van vormbriewe. Byvoorbeeld, in ‘n vormbrief, kan jy skep twee Besonderhede afdelings: een om te onderdruk wanneer verkope gelyk is aan of meer as $ X en een om te onderdruk wanneer verkope onder $ X.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Shtypur (No Drill-poshtë)
Prona Frenimin gjithashtu fsheh një seksion kur ju drejtuar raportin. Ndryshe pronës Hide, megjithatë, ju nuk mund të aplikoni pronën Shtypjen, pastaj stërvitje poshtë për të zbuluar përmbajtjen seksion. Kjo pronë mund të aplikohet absolutisht, ose me kusht duke përdorur një formulë. Kjo është e dobishme për të shkruar letra formë. Për shembull, në një letër formë, ju mund të krijojë dy seksione Detajet: një për të shtypur, kur shitjet janë të barabartë ose më shumë se $ X dhe një të shtypur, kur shitjet janë nën $ X.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አፍን (ምንም ዝርዝር ትንተና)
በሪፖርቱ እንዲያሄዱ ጊዜ አፍን ንብረት ደግሞ አንድ ክፍል ይደብቃል. የ ደብቅ ንብረት በተለየ መልኩ, አንተ ግን ታዲያ ለማፈን ንብረት ተግባራዊ ክፍል ይዘቶችን ለመግለጥ ወደ ታች ቆፍሮ አይችልም. ይህ ንብረት በፍጹም ሊተገበሩ, ወይም በሁኔታዎች ላይ አንድ ቀመር በመጠቀም ሊሆን ይችላል. ይህ ቅጽ ደብዳቤ በመጻፍ ጠቃሚ ነው. ለምሳሌ ያህል, አንድ መልክ ደብዳቤ ውስጥ, ሁለት ዝርዝሮች ክፍል ይፈጥር ዘንድ: የሽያጭ የሽያጭ $ X በታች ሲሆኑ ለማፈን አንድ ወይም በ $ X በላይ እኩል ናቸው ጊዜ አንድ ለማፈን ነው.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
قمع (لا الحفر لأسفل)
يخفي الملكية قمع أيضا قسما عند تشغيل التقرير. وخلافا لإخفاء الملكية، ومع ذلك، لا يمكن تطبيق الملكية قمع، ثم انتقل لأسفل للكشف عن محتويات القسم. هذا العقار يمكن أن تطبق على الإطلاق، أو مشروط باستخدام صيغة. وهذا مفيد لكتابة رسائل النموذج. على سبيل المثال، في شكل رسالة، قد خلق تفاصيل قسمين: واحد لقمع عندما المبيعات تساوي أو أكثر من $ X واحد لقمع عندما تكون المبيعات تحت $ X.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Ճնշել (Ոչ մի ակոս-Down)
The փակել գույքի նաեւ hides մի հատվածը, երբ դուք գործարկել զեկույցը: Ի տարբերություն Թաքցնել սեփականության, սակայն, դուք չեք կարող է կիրառել արգելման գույքը, ապա խորազնին բացահայտելու բաժնում բովանդակությունը: Այդ գույքը կարող է կիրառվել բացարձակապես կամ պայմանականորեն օգտագործելով բանաձեւ. Սա օգտակար է գրավոր նամակներ: Օրինակ, մի ձեւով նամակում, դուք կարող եք ստեղծել երկու Մնրմսն բաժիններ: մեկն է ճնշել, երբ վաճառքի հավասար է կամ գերազանցում $ X եւ մեկը ճնշել, երբ վաճառքի են մինչեւ $ X:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
Yatırmaq (No Drill-Down)
Siz hesabat çalıştırdığınızda aradan qaldırılması əmlak da bir bölmə gizlədir. Hide əmlak fərqli olaraq, lakin, sonra aradan qaldırılması mülkiyyət tətbiq bölmə məzmunu aşkar aşağı qazmaq bilməz. Bu əmlak tamamilə tətbiq və ya şərti bir formula istifadə edilə bilər. Bu forma məktublar yazmaq üçün faydalıdır. Məsələn, bir forma məktub, iki Details bölmələr yarada bilər: satış satış: USD $ X altında olduqda yatırmaq üçün bir və ya $ X üzərində bərabər olduqda bir yatırmaq üçün.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
Kendu (No Drill-Down)
Kendu jabetza halaber atal bat ezkutatzen denean txostena exekutatu. jabetza ezkutatu ez bezala, ordea, ezin zaizkie aplikatu Kendu jabetza, ondoren, zulatzeko behera atal edukiak erakusteko. Jabetza hori aplika daiteke erabat, edo baldintzatuan formula bat erabiliz. Hau inprimaki gutunak idazteko baliagarria da. Adibidez, inprimaki gutun batean, bi Xehetasunak atal sor dezakezu: bat denean salmenta berdinak dira edo $ X baino gehiago eta bat denean salmenta $ X pean daude erreprimitzeko erreprimitzeko.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Ня Падавіць (Няма Drill-Down)
Ўласцівасць Падавіць таксама хавае частка пры запуску справаздачы. У адрозненне ад Hide уласнасці, аднак, вы не можаце ўжыць Падавіць ўласцівасць, а затым разгарнуць, каб паказаць змесціва падзелу. Гэта ўласцівасць можа быць ужыты абсалютна або ўмоўна з выкарыстаннем формулы. Гэта карысна для напісання лістоў. Напрыклад, у форме ліста, можна стварыць дзве дэталі секцыі: адна для падаўлення, калі продажы роўныя або больш як $ X і адзін для падаўлення, калі продажы знаходзяцца пад $ X.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
(কোন ড্রিল-নিচে) দমন
যখন আপনি রিপোর্ট চালানোর দমন সম্পত্তি একটি অধ্যায় hides. লুকান সম্পত্তি থেকে পৃথক, কিন্তু, আপনি চাপা সম্পত্তি আবেদন করতে পারবেন না, তারপর অধ্যায় বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য নিচে কসরত. এই সম্পত্তি একেবারে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বা শর্তসাপেক্ষে একটি সূত্র ব্যবহার করে. এই ফর্মটি চিঠি লেখার জন্য দরকারী. উদাহরণস্বরূপ, একটি ফর্ম চিঠিতে আপনি দুই বিবরণ বিভাগে তৈরি করতে পারেন: এক দমন করা যখন বিক্রয় দমন করা যখন বিক্রয় $ এক্স অধীনে হয় বা $ এক্স উপর এবং এক সমান.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Suzbijanje (No Drill-Down)
Imovina suzbijanje također krije sekcija kada pokrenete izvještaja. Za razliku od Sakrij imovine, međutim, ne možete primijeniti suzbijanje imovine, onda drill down otkriti sadržaj sekciji. Ova nekretnina se može primijeniti apsolutno, ili uslovno koristeći formulu. Ovo je korisno za pisanje obliku pisma. Na primjer, u obliku pisma, možda stvoriti dva Detalji sekcije: jedan za suzbijanje kada prodaje su jednake ili više od $ X i jedan za suzbijanje kada prodaje pod $ X.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Потиснете (Не Drill-надолу)
Имотът Потиснете също крие раздел, когато стартирате доклада. За разлика от Hide имота, обаче, може да не се прилага за противодействие имота, тогава разбивка, за да разкрие съдържанието на секцията. Този имот може да се прилага абсолютно, или условно с помощта на формула. Това е полезно за написването на циркулярни писма. Например, в писмо форма, може да се създадат две Детайли части: едната за подтискане, когато продажбите са равни или над $ X и един за подтискане, когато продажбите са под $ X.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Suprimir (no aprofundir)
La propietat també oculta una secció quan s’executa l’informe. A diferència de la propietat amaga, però, no es pot aplicar la propietat Suprimir i després perforar cap avall per mostrar el contingut de la secció. Aquesta propietat pot ser aplicada en forma absoluta o condicional usant una fórmula. Això és útil per a l’escriptura de cartes model. Per exemple, en una carta model, és possible crear dues seccions de detalls: una per a suprimir quan les vendes són igual o més de $ X i un per suprimir quan les vendes estan per sota de $ X.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació de Productes a la web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Sumpoon (Walay Drill-Down)
Ang sumpuon kabtangan usab nagtago sa usa ka seksyon sa diha nga ikaw modagan sa report. Dili sama sa Tagoa kabtangan, Apan, dili sa paggamit sa mga sumpuon kabtangan, unya drill aron sa pagpadayag sa mga sulod nga bahin. kabtangan Kini nga apply hingpit, o sa kondisyon sa paggamit sa usa ka pormula. Kini mao ang mapuslanon alang sa pagsulat porma mga sulat. Kay sa panig-ingnan, sa usa ka matang nga sulat, mahimo mo sa paghimo sa duha ka mga seksyon Details: usa ka aron sumpuon sa diha nga sales patas o sa ibabaw sa $ X ug usa aron sumpuon sa diha nga sales ubos sa $ X.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
Kupondereza (No kubowola-Down)
The kubisa katundu komanso amadzibisa chigawo pamene inu muyenda lipotilo. Mosiyana ndi Bisani malo Koma inu simungakhoze ntchito chuma kupondereza, ndiye kubowola pansi kuwulula nkhani chigawo. Mundawu ingagwiritsidwe mwamtheradi, kapena salembedwa ntchito njira a. Izi ndi zothandiza kulemba makalata mawonekedwe. Mwachitsanzo, mu mawonekedwe kalata, inu mukhoza kulenga awiri Tsatanetsatane zigawo: mmodzi kupondereza pamene malonda ndi wofanana kapena $ X ndi mmodzi kupondereza pamene malonda ali pansi $ X.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
禁止(无向下钻取)
当您运行报告中的禁止酒店也将节隐藏。不同的是隐藏属性,但是,你不能应用抑制属性,则向下钻取以显示节内容。本属性可以绝对应用,也可以有条件地使用公式。这对于编写套用信函十分有用。例如,在套用信函中可以创建两个细节节:一个在销售额达到或超过$ X和另一个在销售额低于$ X打压打压。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
禁止(無向下鑽取)
當您運行報告中的禁止酒店也將節隱藏。不同的是隱藏屬性,但是,你不能應用抑制屬性,則向下鑽取以顯示節內容。本屬性可以絕對應用,也可以有條件地使用公式。這對於編寫套用信函十分有用。例如,在套用信函中可以創建兩個細節節:一個在銷售額達到或超過$ X和另一個在銷售額低於$ X打壓打壓。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
Càntanu (No Coralie-Imbruglia)
U bè càntanu cartoons ancu una rùbbrica, quannu voi di ripiglià i discorsi. Ô cuntrariu di lu Hide bè, parò, puderete micca dumandà à a pruprietà livari, poi drill falà à palesani u cuntenutu rùbbrica. Sta pruprietà pò ièssiri usatu pî muzzicuna propriu, o conditionally cù una formula. Stu hè interessante di scrittura littri forma. Per esempiu, in una lettera forma, ti putissiru criari dui parti Details: unu pi affucari, quannu a vendita sò uguali à o nantu à $ X e unu pi affucari, quannu a vendita sò sottu à $ X.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Prikrivanje (Ne Drill-Down)
Objekt Suzbijte skriva jedan dio kada pokrenete izvješće. Za razliku od Sakrij imovine, međutim, ne može primijeniti suzbijanje entitet, a zatim dođite do otkrivaju sadržaj sekcije. Ova nekretnina se može primijeniti apsolutno, ili uvjetno pomoću formule. To je korisno za pisanje oblik slova. Na primjer, u obliku pisma, možete stvoriti dva detalja sekcije: jedna potisnuti kada je prodaja jednake ili više od $ X i jedan potisnuti kada je prodaja pod $ X.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Undertryk (Ingen Drill-Down)
Den Undertryk ejendom skjuler også et afsnit, når du kører rapporten. I modsætning til Skjul ejendom, men du kan ikke anvende den Undertryk ejendom, så bore ned for at afsløre afsnittet indhold. Denne egenskab kan anvendes helt eller betinget hjælp af en formel. Dette er nyttigt for at skrive standardbreve. For eksempel, i en form brev, kan du oprette to Detaljer sektioner: en til at undertrykke, når salget er lig med eller over $ X og en til at undertrykke, når salget er under $ X.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Onderdrukken (geen analyse op lager)
Met de eigenschap Onderdrukken verbergt ook een sectie wanneer u het rapport uitvoert. In tegenstelling tot het pand verbergen, maar u kunt niet het onderdrukken van toepassing zijn, dan drill down naar de sectie inhoud te onthullen. Deze eigenschap kan absoluut worden toegepast, of voorwaardelijk met behulp van een formule. Dit is handig voor het schrijven van standaardbrieven. Bijvoorbeeld, in een standaardbrief, zou u maakt twee Details delen: een deel wordt onderdrukt wanneer de verkoop gelijk zijn aan of meer dan $ X en een onderdrukt wanneer de verkoop kleiner is dan $ X.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Potlačit (No drill-down)
Vlastnost Potlačit také skrývá sekce při spuštění sestavy. Na rozdíl od Skrýt majetku, však nelze použít Potlačit vlastnost, pak přejít na nižší odhalit obsah sekce. Tato vlastnost může být použita zcela nebo podmíněně pomocí vzorce. To je užitečné pro psaní formulářových dopisů. Například v dopise formuláře, můžete vytvořit dva Detaily oddíly: jeden potlačit, když tržby se rovnají nebo přes $ X a jeden potlačit, pokud jsou tržby za $ X.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

 


“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Suppress (No Drill-Down)
The Suppress property also hides a section when you run the report. Unlike the Hide property, however, you cannot apply the Suppress property, then drill down to reveal the section contents. This property can be applied absolutely, or conditionally using a formula. This is useful for writing form letters. For example, in a form letter, you might create two Details sections: one to suppress when sales are equal to or over $X and one to suppress when sales are under $X.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Subpremi (Neniuj Drill-Down)
La Forigi posedaĵo ankaŭ kaŝas sekcio kiam vi kuros la raporto. Kontraste la Kaŝi proprieto, Tamen, vi ne povas apliki la Forigi posedaĵo, tiam bori malsupren por riveli la sekcio enhavo. Tiu propraĵo povas esti aplikita absolute aŭ kondiĉe uzante formulon. Tio estas utila por skribi formo literoj. Ekzemple, en formo letero, vi povus krei du Detaloj sekcioj: unu subpremi kiam vendoj estas egala al aŭ super $ X kaj unu subpremi kiam vendoj estas sub $ X.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
Ignoreerimine (pole drill-down)
Võitlemist vara peidab ka osa, kui sa jooksed aruande. Erinevalt Peida vara, aga sa ei saa kohaldada võitlemist vara, siis süvitsivaadet paljastada osa sisu. Seda omadust saab kohaldada absoluutselt või tingimuslikult kasutades valemit. See on kasulik kirjutada kujul tähti. Näiteks vormis kirja, siis võib luua kaks Detailid osast: üks maha suruda, kui müük on võrdne või üle $ X ja üks maha suruda, kui müük on alla $ X.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Sugpuin (Walang Drill-Down)
Ang sugpuin property din hides isang seksyon kapag nagpatakbo ka ng ulat. Hindi tulad ng Hide ari-arian, gayunpaman, hindi ka maaaring mag-aplay ang sugpuin ari-arian, at pagkatapos ay mag-drill down upang ipakita ang mga nilalaman ng seksyon. Ang property na ito ay maaaring inilalapat walang pasubali, o nang may pasubali ng paggamit ng isang formula. Ito ay kapaki-pakinabang para sa pagsusulat ng anyo titik. Halimbawa, sa isang form na titik, maaari kang lumikha ng dalawang mga seksyon Mga Detalye: isa upang sugpuin kapag benta ay katumbas ng o higit sa $ X at isa upang sugpuin kapag ang mga benta ay sa ilalim ng $ X.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
Tukahduttaa (Ei Lähennä-)
Suppress ominaisuus myös kätkee osio kun suoritat raportin. Toisin kuin Piilota ominaisuus, mutta ei voi soveltaa Suppress omaisuus, sitten porautua paljastaa osan sisältö. Tämä ominaisuus voidaan soveltaa täysin tai ehdollisesti käyttämällä kaavaa. Tästä on hyötyä kirjoittamista kirjeitä. Esimerkiksi sellaisessa muodossa kirjeen, voit luoda kaksi Tiedot osaan: tukahduttaa kun myynti on yhtä suuri tai yli $ X ja yksi tukahduttaa kun myynti on alle $ X.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Suppression (No Drill-Down)
La propriété Supprimer masque également une section lorsque vous exécutez le rapport. Contrairement à la propriété Masquer, cependant, vous ne pouvez pas appliquer la propriété Omission, puis percer vers le bas pour révéler le contenu de la section. Cette propriété peut être appliqué de manière absolue, ou en utilisant une formule conditionnelle. Ceci est utile pour écrire des lettres. Par exemple, dans une lettre de formulaire, vous pouvez créer deux sections Détails: un à supprimer lorsque les ventes sont supérieures ou égales à $ X et un pour supprimer lorsque les ventes sont en $ X.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Ofbyldings ûnderdrukke (Gjin Drill-Down)
De ûnderdrukke eigendom ek ferberget in diel as jo rinne it rapport. Oars as it gjin eigendom, lykwols, kinne jo net fan tapassing de ûnderdrukke eigendom, dan boarje del te reveal de seksje ynhâld. Dy eigenskip kin tapast wurde absoluut, of conditionally mei help fan in formule. Dit is handich foar it skriuwen foarm letters. Bygelyks, yn in foarm brief, dan kinne meitsje twa Details seksjes: ien om ûnderdrukke doe’t ferkeap binne gelyk oan of oer $ X en ien te ûnderdrukke doe’t ferkeap binne ûnder $ X.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
Suprimir (Sen Drill-down)
A propiedade Suprimir tamén esconde unha sección cando realizar o informe. Ao contrario do Ocultar propiedade, con todo, non se pode aplicar a propiedade Suprimir, entón perforar abaixo para revelar o contido da sección. Esta propiedade pode ser aplicado de forma absoluta ou condicional usando unha fórmula. Isto é útil para escribir cartas de formulario. Por exemplo, nunha carta modelo, pode crear dúas seccións Detalles: un para suprimir cando as vendas son iguais ou máis de US $ X e un para suprimir cando as vendas están en US $ X.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
აღსაკვეთად (რანგის Drill-Down)
დაბლოკვათა ქონება ასევე მალავს განყოფილებიანი, როდესაც თქვენ აწარმოებს ანგარიშში. განსხვავებით დამალვა ქონების, თუმცა, თქვენ ვერ ვრცელდება აღკვეთისა ქონება, მაშინ საბურღი ქვემოთ გამოვლენა განყოფილებაში შინაარსი. ეს უძრავი ქონება შეიძლება იყოს გამოყენებული სრულიად, ან პირობითად გამოყენებით ფორმულა. ეს არის სასარგებლო წერილობით ფორმით წერილები. მაგალითად, ფორმა წერილი, თქვენ შეიძლება შეიქმნას ორი გუნდის ნაწილად: ერთი აღსაკვეთად, როდესაც გაყიდვების ტოლია ან მეტი $ X და ერთი აღსაკვეთად, როდესაც გაყიდვების ქვეშ $ X.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Unterdrückt (kein Drilldown)
Die Unterdrückt Eigenschaft verbirgt auch einen Abschnitt, wenn Sie den Bericht ausführen. Im Gegensatz zum Verstecken Eigenschaft jedoch können Sie die Unterdrückt Eigenschaft nicht anwenden, dann bohren Sie zum Abschnitt Inhalt offenbaren. Diese Eigenschaft kann absolut angewendet werden, oder bedingt eine Formel. Dies ist nützlich für Serienbriefe zu schreiben. Zum Beispiel in einem Serienbrief, könnten Sie zwei Detailbereiche erstellen: eine zu unterdrücken, wenn Verkäufe gleich oder mehr als $ X und ein zu unterdrücken, wenn Verkäufe unter $ X sind.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Καταστολή (Χωρίς Drill-Down)
Το ακίνητο καταστολή κρύβει, επίσης, ένα τμήμα όταν εκτελείτε την έκθεση. Σε αντίθεση με το Hide ιδιοκτησίας, ωστόσο, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την καταστολή ακίνητο, τότε τρυπάνι κάτω για να αποκαλύψει το περιεχόμενο της ενότητας. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να εφαρμοστεί απολύτως, ή υπό όρους χρήση ενός τύπου. Αυτό είναι χρήσιμο για τη σύνταξη μορφή επιστολών. Για παράδειγμα, σε μορφή επιστολής, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο Λεπτομέρειες τμήματα: ένα για την καταστολή της, όταν οι πωλήσεις είναι ίσες ή πάνω από $ Χ και ένα για την καταστολή της, όταν οι πωλήσεις είναι κάτω από $ Χ.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
(કોઈ ડ્રીલ ડાઉન) દબાવવા
જ્યારે તમે આ અહેવાલ ચલાવવા દબાવવા મિલકત પણ એક વિભાગ છુપાવી દે. છુપાવો મિલકત વિપરીત, જોકે, તમે દબાવવા મિલકત અરજી કરી શકો છો, તો પછી વિભાગ સમાવિષ્ટો પ્રદર્શિત કરે છે નીચે વ્યાયામ. આ મિલકત સંપૂર્ણપણે લાગુ કરી શકાય છે, અથવા શરતી સૂત્ર વાપરી રહ્યા છે. આ ફોર્મ અક્ષરો લખવા માટે ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક ફોર્મ પત્ર, તમે બે વિગતો વિભાગો બનાવવા શકે છે: એક દબાવવા માટે જ્યારે વેચાણ દબાવવા માટે જ્યારે વેચાણ $ એક્સ હેઠળ છે અથવા $ X પર અને એક સમાન હોય છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
Siprime (Pa gen Drill-desann)
Pwopriyete a Siprime tou kache yon seksyon lè ou kouri rapò a. Kontrèman ak pwopriyete a Kache, sepandan, ou ka pa aplike pwopriyete a siprime, Lè sa a, fè egzèsis desann revele sa ki seksyon. ka Pwopriyete sa a yo pral aplike absoliman, oswa kondisyon lè l sèvi avèk yon fòmil. Sa a se itil pou ekri lèt fòm. Pou egzanp, nan yon lèt fòm, ou ta ka kreye de seksyon Detay: youn nan siprime lè lavant yo egal a oswa plis pase $ X ak youn nan siprime lè lavant yo anba $ X.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
Kashe (No Rawar soja-Down)
The kashe dukiya ma boyewa a sashe lokacin da ka gudu rahoton. Ba kamar da Hide dukiya, duk da haka, ba za ka iya amfani da kashe dukiya, to, rawar soja saukar bayyana sashen abinda ke ciki. Wannan dukiya za a iya amfani da cikakken, ko yanaye ta amfani da dabara. Wannan shi ne da amfani ga rubuta form haruffa. Alal misali, a cikin wani nau’i wasika, za ka iya ƙirƙiri biyu Details sashe: daya don kashe a lokacin da tallace-tallace ne, sunã daidaita da ko a kan $ X kuma daya ga kashe a lokacin da tallace-tallace ne a karkashin $ X.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
Uhi (No? Eou-Down)
Ka uhi waiwai no hoi hūnā i ka pauku i ka wa a oukou e holo i ka hoike. Like ka Hūnā waiwai, nae, e hiki ole pili i ka uhi waiwai, a laila,? Eou ilalo e hoike aku i ka pauku Contents. Keia waiwai e hiki ke hoopili loa, a conditionally me ka haʻilula. Keia mea pono no ke kākau ‘ano palapala. No ka mea, laʻana, ma ke ano palapala, ia oukou ke hana elua Details pauku; i ka wa kuai ana, ua like no paha ma luna o $ X a me na mea e uhi i ka wa kuai ana, he malalo o $ X hookahi, e uhi.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
לדכא (אין לקדוח כלפי מטה)
נכס Suppress גם מסתיר קטע כאשר אתה מפעיל את הדו””ח. בניגוד נכס הסתר, לעומת זאת, אתה לא יכול ליישם את חוק Suppress, ותתתמקד כדי לחשוף את תוכן הפרק. מאפיין זה יכול להיות מיושם באופן מוחלט, או על תנאי באמצעות נוסחה. זה עוזר לכתיבת מכתבים אחידים. לדוגמא, במכתב אחיד, תוכל ליצור שני סעיפי פרטים: אחד לדכא כאשר מכירות שווות או מעל X $ ואחד לדכא כאשר מכירות נמצאות תחת X $.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
(कोई ड्रिल-डाउन) को दबाने
जब आप रिपोर्ट को चलाने दबाने संपत्ति भी एक खंड को छुपाता है। मिटायें संपत्ति के विपरीत, तथापि, आप दबाने संपत्ति लागू नहीं कर सकते, तो खंड सामग्री प्रकट करने के लिए नीचे ड्रिल। यह संपत्ति पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, या सशर्त एक सूत्र का उपयोग। यह फार्म पत्र लिखने के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, एक प्रपत्र पत्र में, आप दो विवरण वर्गों बना सकता है: एक को दबाने के लिए जब बिक्री को दबाने के लिए जब बिक्री $ एक्स के तहत कर रहे करने के लिए या $ एक्स पर और एक बराबर हैं।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Suppress (Tsis muaj Laum-Down)
Lub suppress cuab yeej kuj hides ib seem thaum koj khiav hauv daim ntawv qhia. Tsis zoo li cov Hide vaj tse, txawm li cas los, koj yuav tsis thov lub suppress vaj tse, ces tho cia los qhia cov seem txheem. Cov cuab yeej no yuav tau mus thov kiag li, los yog conditionally siv ib lub mis. Qhov no pab tau rau sau ntawv daim ntawv cov tsiaj ntawv. Piv txwv li, nyob rau hauv ib daim ntawv tsab ntawv, tej zaum koj yuav tsim tau ob Paub meej seem: ib tug mus suppress thaum kev muag khoom yog muaj sib npaug los yog ntau tshaj $ X thiab ib tug mus suppress thaum kev muag khoom yog nyob rau hauv $ X.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Elhagyja (No ráközelítési)
A visszaszorításáról ingatlan is rejt egy rész, amikor futtatja a jelentést. Ellentétben a Hide tulajdonság azonban nem lehet alkalmazni a visszaszorításáról ingatlan, akkor lebontja, hogy felfedje a rész tartalmát. Ez a tulajdonság lehet abszolút módon alkalmazni, vagy feltételesen egy képlet felhasználásával. Ez akkor hasznos, írásban körleveleket. Például olyan formában levelet, akkor lehet, hogy hozzon létre két Részletek részből áll: az egyik, hogy elnyomja, ha az értékesítés vagy egyenlő mint $ X és egy elnyomni, amikor az értékesítés alatt $ X.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Bæla (No Drill-Down)
Eign bæla felur einnig kafla þegar þú keyrir skýrsluna. Ólíkt Fela eign, þú getur hins vegar ekki beita bæla eign, þá bora niður til að sýna kafla innihald. Þessi eign er hægt að beita algerlega, eða skilyrðum með formúlu. Þetta er gagnlegt til að skrifa mynda stafi. Til dæmis, í formi bréfi, gætir þú búið til tvær Upplýsingar hluta: einn til að bæla þegar sala jafnt eða yfir $ X og einn að bæla þegar sala undir $ X.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
Ebelata (No malite ịgba-Down)
The ebelata ihe onwunwe na-odịbe a ngalaba mgbe ị na-agba ọsọ ka akụkọ. N’adịghị ka ndị Hide onwunwe Otú ọ dị, ị nwere ike ghara etinye ebelata ihe onwunwe, mgbe ahụ, akuakuzinwo ala ikpughe ngalaba ọdịnaya. A onwunwe pụrụ iji mee nnọọ, ma ọ bụ dabere na iji a usoro. Nke a bụ bara uru n’ihi na-ede ụdị akwụkwọ ozi. Dị ka ihe atụ, na a ụdị akwụkwọ ozi, ị nwere ike mepụta abụọ Details ngalaba: onye-ebelata mgbe ahịa ndị hà ma ọ bụ ihe karịrị $ X na onye na-ebelata mgbe ahịa bụ n’okpuru $ X.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Menekan (No Bor-Down)
Properti Menekan juga menyembunyikan bagian ketika Anda menjalankan laporan. Berbeda dengan Hide properti, namun Anda tidak dapat menerapkan properti Menekan, kemudian menelusuri untuk mengungkapkan isi bagian. Properti ini dapat diterapkan benar-benar, atau kondisional menggunakan rumus. Hal ini berguna untuk menulis surat formulir. Misalnya, dalam surat formulir, Anda dapat membuat dua Detail bagian: satu untuk menekan ketika penjualan adalah sama dengan atau lebih dari $ X dan satu untuk menekan ketika penjualan berada di bawah $ X.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Ceil (Uimh Druileáil-Dún)
seithí an maoin a cheilt Leis chomh maith le rannóg nuair a ritheann tú an tuarascáil. Murab ionann agus an Hide maoine, áfach, ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an maoin a cheilt Leis, ansin druil síos a thaispeáint ar an t-ábhar an ailt. Is féidir an mhaoin a chur i bhfeidhm go hiomlán, nó go coinníollach baint úsáide as foirmle. Tá sé seo úsáideach do scríobh litreacha fhoirm. Mar shampla, i litir foirm, d’fhéadfá a chruthú dhá chuid sonraí: ceann amháin a bhaint nuair a bhfuil díolacháin cothrom le nó níos mó ná $ X agus ceann a bhaint de nuair a bhíonn díolacháin faoi $ X.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Sopprimere (nessuna analisi dettagliata)
La proprietà Ometti nasconde una sezione quando si esegue il report. A differenza della proprietà Nascondi, tuttavia, non è possibile applicare la proprietà Ometti, poi drill-down per rivelare il contenuto della sezione. Questa proprietà può essere applicato in modo assoluto, o condizionale utilizzando una formula. Questo è utile per la scrittura di lettere tipo. Per esempio, in una lettera modulo, è possibile creare due sezioni Dettagli: una da omettere quando le vendite sono uguali o superiori a $ X e uno per sopprimere quando le vendite sono sotto $ X.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
抑止(無ドリルダウン)
抑止プロパティは、レポートを実行するセクションを非表示にします。隠すプロパティとは異なり、しかし、あなたは、セクションの内容を明らかにするためにドリルダウンした後、抑止プロパティを適用することはできません。このプロパティは、絶対的に適用され、または条件式を使用してすることができます。これは、フォームレターを作成する場合に便利です。たとえば、フォームレターでは、次の2つの詳細セクションを作成することができます:売上高は$ Xと売上が$ X下にあるときに抑制するために1またはにわたって等しいとき1に抑制することができます。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
Bareng-bareng nyuda (No Drill-Down)
Properti pawatesan uga kurang bagean nalika mbukak laporan. Boten kados ing Singidaken property, Nanging, sampeyan bisa ora aplikasi properti pawatesan, banjur pengeboran mudhun kanggo mbukak isi bagean. Sifat iki bisa Applied pancen, utawa conditionally nggunakake rumus. Iki migunani kanggo nulis aksara wangun. Contone, ing layang wangun, sampeyan bisa nggawe loro Details bagean: siji kanggo bareng-bareng nyuda nalika sales punika sami utawa liwat $ X lan siji kanggo bareng-bareng nyuda nalika dodolan ana ing $ X.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ನಿಗ್ರಹಿಸು (ಯಾವುದೇ ಡ್ರಿಲ್-ಡೌನ್)
ನೀವು ವರದಿ ರನ್ ನಿಗ್ರಹಿಸು ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಡಗಿಸು ಹಾಗಿರದೆ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸು ಆಸ್ತಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂತರ ವಿಭಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಕೆಳಗೆ ಕೊರೆತಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ರೂಪ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ರೂಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎರಡು ವಿವರಗಳು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇರಬಹುದು: ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟ $ ಎಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ $ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮ ಆಗ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Жасыру (Жоқ Егжей-Down)
Жасыру мүліктік, сондай-ақ, сіз есепті іске осу бөлімін жасырады. Жасыру меншік айырмашылығы, алайда, сіз Бөлім мазмұнын анықтау үшін, төмен бұрғылау, содан кейін жасыру мүлікті қолдануға болмайды. Бұл сипат формула арқылы шартты мүлдем қолданылуы, немесе мүмкін. Бұл пішін әріптерін жазу үшін пайдалы болып табылады. Мысалы, нысаны хатында, сіз екі Толығырақ бөлімдерін жасау мүмкін: сату $ X және сату $ X астында болған кезде жолын кесу үшін бір немесе астам тең болған кезде, бір жолын кесу.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ទប់ស្កាត់ (គ្មានការហ្វឹកហាត់ផ្នែកចុះក្រោម)
លក្ខណៈសម្បត្តិទប់ស្កាត់ផងដែរលាក់ផ្នែកមួយនៅពេលដែលអ្នករត់របាយការណ៍នេះ។ មិនដូចជាការលាក់ទ្រព្យ, ទោះជាយ៉ាងណា, អ្នកអាចមិនអនុវត្តអចលនទ្រព្យទប់ស្កាត់, បន្ទាប់មកខួងចុះដើម្បីបង្ហាញមាតិកាផ្នែកនេះ។ អចលនទ្រព្យនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តជាការពិតឬលក្ខខណ្ឌដោយប្រើរូបមន្តមួយ។ នេះគឺជាការមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសរសេរសំបុត្រសំណុំបែបបទ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងលិខិតសំណុំបែបបទមួយដែលអ្នកអាចបង្កើតលំអិតផ្នែកពីរ: មួយដើម្បីបង្ក្រាបនៅពេលដែលការលក់គឺមានស្មើឬជាង $ X និងមួយដើម្បីបង្ក្រាបនៅពេលដែលការលក់គឺស្ថិតនៅក្រោម $ X ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
억제 (없음 드릴 다운 없음)
보고서를 실행할 때 억제 속성은 섹션을 숨 깁니다. 숨기기 속성과는 달리, 그러나, 당신은 다음의 억제 속성을 적용 할 섹션 내용을 나타 내기 위해 드릴 다운 할 수 없습니다. 이 속성은 절대적으로 적용하거나 조건부 수식을 사용 할 수 있습니다. 이것은 양식 편지를 작성하는 데 유용합니다. 예를 들어, 양식 편지에 두 가지 세부 사항 섹션을 만들 수 있습니다 판매 매출이 $의 X 아래에있을 때 억제하기 위해 하나 또는 $의 X 이상과 동일한 경우 하나 억제 할 수 있습니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Zordariyan (No Drill-Down)
Milkê ku zordariyan jî wê naxe beşa dema ku tu di rapora birêvebirin. Berevajî veşêre milk, lê belê, tu ji malê û zordariyan derbas nabe, wê demê bîran xwarê eşkere naveroka beşê de. Ev milkê dikare bê şik û sepandin, an conditionally bikaranîna a formula. Ev ji bo nivîsandina nameyan form kêrhatî ye. Ji bo nimûne, di nameyekê de ji form, hûn her du beşên Details avakirina: yek ji bo tepisandina dema firotina wekhev in an jî li ser $ X û yek ji zordariyan dema ku firotina di bin $ X in.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
Бөгөт коюу (No Drill-Down)
Эгер отчетту чуркап өтүүгө мүлк да көрүү жашырат. Hide мүлктү айырмаланып, бирок, сен басып мүлктү колдонуу мүмкүн эмес, анда бөлүк мазмунун ачып ылдый бургулап. Бул мүлк эч колдонсо болот, же шарттуу түрдө бир топ колдонулат. Бул түрү кат жазуу үчүн пайдалуу болот. Мисалы, кайсы бир түрү катында эки маалыматтар бөлүмдөрүн түзүүгө мүмкүн: соода $ X астында бир учурда сатуу үчүн же $ X жана бөгөт коюу боюнча бир үстүнөн бирдей бөгөт коюу.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ສະກັດກັ້ນ (ບໍ່ຕ້ອງເຈາະລົງ)
ຄຸນສົມບັດສະກັດກັ້ນການຍັງ hides ພາກສ່ວນໃນເວລາທີ່ທ່ານດໍາເນີນການລາຍງານ. ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກພັກໄດ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດສະຫມັກຂໍເອົາຄຸນສົມບັດການສະກັດກັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈາະລົງໄປເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເນື້ອໃນພາກນີ້. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ຫຼືຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ສູດ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການລາຍລັກອັກສອນຈົດຫມາຍຮູບແບບ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນຈົດຫມາຍແບບຟອມ, ທ່ານອາດຈະສ້າງທັງສອງພາກສ່ວນລາຍລະອຽດ: ຫນຶ່ງເພື່ອສະກັດກັ້ນການໃນເວລາທີ່ຂາຍແມ່ນເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າ $ X ແລະຫນຶ່ງໃນການສະກັດກັ້ນການໃນເວລາທີ່ຂາຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ $ X.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
Abolere (non-Drill down)
Supprimi etiam est bona fama recondit a section ubi te currere. Dissimilis rerum celare tamen abolere non applicatur rebus contentis in articulo et EXERCITATIO revelare. Proprietas non dicitur pure vel sub condicione formula utuntur. Hoc est utile scribendi formam litterarum. Nam forma in epistola duos condat Details partes una cum sale supprimere aut aequales sunt sales $ cum $ X ad X supprimere.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Apspiest (Nr Drill-Down)
Īpašums apkarošanu arī slēpj sadaļu palaižot atskaiti. Atšķirībā no Hide īpašumu, tomēr jūs nevarat piemērot apkarošanu īpašumu, tad urbt uz leju, lai atklātu sadaļu saturu. Šo īpašību var piemērot absolūti vai nosacīti izmantojot formulu. Tas ir noderīgi, rakstot standarta vēstules. Piemēram, ar standarta vēstuli, varat izveidot divas sīkāks izklāsts: viens, lai apspiestu, kad pārdošanas apjoms ir vienāds vai vairāk nekā $ X un kādu apspiest, kad pārdošanas apjoms ir zem $ X.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Sustabdymo (Nėra gręžtuvas-žemyn)
Moterimis turtas taip pat slepia skyrių paleidus ataskaitą. Skirtingai nuo Hide turto, tačiau jūs negalite taikyti sustabdymo turtą, tada išskleiskite atskleisti skyrių turinį. Šio objekto gali būti taikomas visiems atvejams, arba sąlyginai naudojant formulę. Tai naudinga raštu forma raides. Pavyzdžiui, laiško formą, galite sukurti dvi detales skyriai: vienas slopinti, kai pardavimai yra lygūs arba per $ X ir vieną slopinti, kai pardavimai yra pagal $ x.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Oofgesinn (Nee Wéini-Down)
D’oofgesinn Propriétéit verstoppt och eng Rubrik wou dir de Bericht lafen. Am Géigesaatz vum Check Besëtz vum Ee, kënnt Dir d’oofgesinn Propriétéit net gëllen, da gebuert erof bis der Rubrik Inhalter opzeweisen. Dëse Besëtz kann absolut applizéiert ginn, oder no enger Formel benotzt. Dëst ass nëtzlech fir Form Bréiwer geschriwwen. Zum Beispill, an enger Form Bréif, kéint Dir zwee Detailer Rubriken derbäi ginn: een eraus wann Ofsaz zu selwecht sinn oder iwwer $ X an een eraus wann Ofsaz ënner $ X sinn.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Потисни (Нема вежба-долу)
На имотот сузбивање исто така ја крие делот кога ќе се кандидира во извештајот. За разлика од Сокриј сопственост, сепак, може да се однесува на сузбивање имот, а потоа разбивка да се открие содржината на делот. Овој имот може да се примени апсолутно, или условно користење на формула. Ова е корисно за пишување форма букви. На пример, во писмо форма, може да се создаде две Детали дела: еден за да се потисне кога продажбата се еднакви или над $ Х и еден за да се потисне кога продажбата се под $ X.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
Hanafoanana (No fandavahana-Down)
Ny hanafoanana ny fananana ihany koa ny manafina ny fizarana rehefa mihazakazaka ny tatitra. Tsy toy ny Afeno ny fananany, na izany aza, tsy afaka mampihatra ny hanafoanana ny fananana, dia fandavahana midina mba hanambara ny fizarana anatiny. Zavatra fananana Azo ampiharina tanteraka, na fepetra mampiasa ny raikipohy. Izany no ilaina ny fanoratana taratasy teny. Ohatra, ao amin’ny taratasy endrika, mety mamorona Details fizarana roa: ny iray mba hanafoanana rehefa varotra dia mitovy na ny $ X ary ny iray hanafoanana ny varotra rehefa eo ambany $ X.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Menyekat (No Drill-Down)
Harta Menyekat juga menyembunyikan bahagian apabila anda menjalankan laporan itu. Tidak seperti Menyembunyikan harta itu, bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan harta itu Halang, kemudian menggerudi ke bawah untuk mendedahkan kandungan seksyen. Hartanah ini boleh digunakan sama sekali, atau bersyarat menggunakan formula. Ini berguna untuk menulis surat bentuk. Sebagai contoh, dalam bentuk surat, anda mungkin membuat dua Butiran bahagian: satu untuk menindas apabila jualan adalah sama dengan atau lebih daripada $ X dan satu untuk menindas apabila jualan adalah di bawah $ X.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് (ഇല്ല ഡ്രിൽ-ഡൗൺ)
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പുറമേ റിപ്പോർട്ട് ഷൂട്ടർ ഒരു വിഭാഗം മറയ്ക്കുന്നു. മറയ്ക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷേ, നിങ്ങളെ തടയുവാൻ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നീട് ബാധകമല്ല വിഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്താൻ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാനും കഴിയും. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഉപാധികൾക്കു പഴയത് പ്രയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയും. ഈ ഫോം എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്നു ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കത്തിന്റെ രൂപം, നിങ്ങൾ രണ്ടു വിശദവിവരങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന: വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ $ എക്സ് വിൽപ്പന $ എക്സ് കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഓവർ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നു അടിച്ചമർത്താൻ.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Jissopprimi (Nru Drill Down)
Il-proprjetà Soppressjoni ġlud ukoll taqsima meta inti tmexxi r-rapport. B’differenza mill-proprjetà Hide, madankollu, inti tista ‘ma tapplikax il-proprjetà Soppressjoni, imbagħad drill stabbiliti biex jiżvela l-kontenut taqsima. Din il-proprjetà tista ‘tiġi applikata b’mod assolut, jew kundizzjonalment permezz ta’ formula. Dan huwa utli għall-kitba ta ‘ittri forma. Per eżempju, f’ittra-forma, inti tista ‘toħloq żewġ sezzjonijiet Dettalji: wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma ugwali għal jew aktar minn $ X u wieħed li jrażżnu meta l-bejgħ huma taħt $ X.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
Pēhi (No Drill-Raro)
Te taonga pehi huna hoki he wāhanga ka rere koutou i te pūrongo. Rerekē te Huna rawa, Heoi, koe e taea e kore te tono i te taonga pehi, ka wiri ki raro ki te whakakitea te tirotiro wāhanga. Ka taea te tono tino tenei taonga, ranei herenga te whakamahi i te tātai. he whai hua hoki te tuhi reta puka tenei. Hei tauira, i roto i te reta puka, kia hanga e koe e rua wāhanga Taipitopito: kotahi ki te pehi ka e rite hoko ki runga i $ X ranei me tetahi ki te pehi ka he hoko i raro i $ X.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
दडपणे (नाही धान्य पेरण्याचे यंत्र डाऊन)
आपण अहवाल तेव्हा दडपणे मालमत्ता देखील एक विभाग लपविला. मालमत्ता लपवा विपरीत, तथापि, आपण दडपणे मालमत्ता लागू नंतर विभाग सामग्री प्रकट खाली धान्य पेरण्याचे यंत्र शकत. हे ठिकाण पूर्णपणे लागू केले जाऊ शकते, किंवा conditionally एक सूत्र वापरून. हा फॉर्म पत्र लिहित उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, एक फॉर्म पत्र, आपण दोन तपशील विभाग तयार करू: एक विक्री विक्री $ एक्स आहेत तेव्हा दडपणे एक किंवा $ एक्स आणि समान असतात तेव्हा दडपणे.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Таслан зогсоох (No Өрмийн доош)
Та тайланг ажиллуулах үед таслан зогсоох өмч мөн хэсгийг нуудаг. Нуух эд ялгаатай, гэхдээ та таслан зогсоох эд хөрөнгө, дараа нь заалт хамаарахгүй доош өрөмдөж хэсэг агуулгыг илчлэх болно. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн туйлын хэрэглэж болно, эсвэл нөхцөлтэйгээр нэг томъёог ашиглаж байна. Энэ хэлбэр нь захидал бичих нь ашигтай байдаг. Жишээ нь, нэг хэлбэр захидалдаа, та хоёр Details хэсэг бий болох юм: борлуулалтын борлуулалтын $ X дор байхад таслан зогсоох нэг буюу $ X гаруй, тэнцүү байхад нэг нь таслан зогсоох.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
ဖိနှိပ်မှု (ဘယ်သူမျှမကလေ့ကျင့်ခန်း-Down)
အဆိုပါဖိနှိပ်အိမ်ခြံမြေလည်းသင်အစီရင်ခံစာကို run တဲ့အခါအပိုင်းဖုံးကွယ်။ အဖျောက်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မတူဘဲ, သို့သော်, သင်အပိုင်း contents တွေကိုထုတ်ဖေါ်ဆင်းတူးဖြစ်လျှင်, ဖိနှိပ်အိမ်ခြံမြေလျှောက်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုတွေနဲ့လုံးဝလျှောက်ထားဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံစာလုံးရေးသားခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပုံစံတစာ၌, သငျသညျနှစျဦးအသေးစိတ်ကိုအပိုင်းဖန်တီးစေခြင်းငှါ,: ရောင်းအား $ X နှင့်ရောင်းအား $ X ကိုအောက်မှာအခါဖိနှိပ်ဖို့တစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျော်တန်းတူအခါတစျဖိနှိပ်ဖို့။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
दबाउनुहोस् (कुनै ड्रिल-डाउन)
तपाईं रिपोर्ट चलान जब दबाउनुहोस् सम्पत्ति पनि एक खण्ड लुकाउँछ। सम्पत्ति लुकाउनुहोस् विपरीत तथापि, तपाईं दबाउनुहोस् सम्पत्ति लागू गर्न सक्दैन, त्यसपछि खण्ड सामग्रीहरू प्रकट गर्न तल ड्रिल। यो सम्पत्ति बिल्कुल लागू गर्न सकिन्छ, वा conditionally एक सूत्र प्रयोग गरेर। यो फारम पत्र लेखन लागि उपयोगी छ। उदाहरणका लागि, एक रूप पत्रमा, तपाईं दुई विवरण खण्डहरू सिर्जना हुन सक्छ: बिक्री एक वा $ एक्स भन्दा र बराबर हुँदा बिक्री $ एक्स अन्तर्गत हुँदा दबाउनु एक दबाउनु।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Dempe (No Drill-Down)
Den Undertrykk eiendom skjuler også en del når du kjører rapporten. I motsetning til Hide eiendom, men du kan ikke bruke Dempe eiendom, deretter bore ned for å avsløre seksjons innholdet. Denne egenskapen kan brukes helt eller betinget ved hjelp av en formel. Dette er nyttig for å skrive brev. For eksempel, i et standardbrev, kan du lage to Detaljer deler: en for å undertrykke når salget er lik eller over $ X og en til å undertrykke når salget er under $ X.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
د ټکولو لپاره (No د تیارسی په-Down)
د وځپي ملکیت هم کې وي په يوه برخه کې کله چې تاسو د راپور کړي. د پټول ملکیت خلاف، که څه هم، تاسو نشی کولای د وځپي ملکیت غوښتنه وکړي، نو برمه ښکته برخه یی په ډاګه کړي. دا ځمکه کيداې شي چې په بشپړه توګه وکارول شي، او یا په مشروط ډول د فورمول د کارولو. دا د فورم مکتوبونو په لیکلو کې ګټور دي. د مثال په توګه، په یوه فورمه لیک، تاسو ښايي دوه نورولوله برخو رامنځته: یو ته د ټکولو لپاره کله چې د پلورنې يا د $ X او یو تر څو د ټکولو لپاره کله چې د پلورنې د $ X لاندې دي برابر دي.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
سرکوب (بدون تمرین پایین)
اموال سرکوب نیز پنهان یک بخش وقتی که شما گزارش را اجرا کنید. بر خلاف مخفی کردن اموال، با این حال، شما می توانید ملک سرکوب صدق نمی کند، سپس تمرین را به فاش کردن محتویات بخش. این ویژگی را می توان کاملا اعمال می شود، یا مشروط با استفاده از یک فرمول. این برای نوشتن نامه فرم مفید است. به عنوان مثال، در یک فرم نامه، شما ممکن است دو بخش اطلاعات ایجاد: یکی به سرکوب زمانی که فروش برابر هستند یا بیش از $ X و یک به سرکوب زمانی که فروش زیر $ X هستند.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Wyłącza (Nie Drill-dół)
Nieruchomość zwalczaniu ukrywa również sekcję po uruchomieniu raportu. W przeciwieństwie do własności Ukryj jednak nie można zastosować właściwość zwalczaniu, to drążyć, aby odsłonić zawartość sekcji. Właściwość tę można stosować bez ograniczeń lub warunkowo za pomocą formuły. Funkcja ta jest przydatna do pisania listów. Na przykład, w liście formularza, możesz utworzyć dwie Szczegóły sekcje: jedna stłumić w przypadku sprzedaży są równe lub ponad $ X i jeden do tłumienia w przypadku sprzedaży są pod $ x.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Suprimir (Sem drill-down)
A propriedade Suprimir também esconde uma seção quando você executar o relatório. Ao contrário do Ocultar propriedade, no entanto, não se pode aplicar a propriedade Suprimir, então perfurar para baixo para revelar o conteúdo da seção. Esta propriedade pode ser aplicado de maneira absoluta ou condicionalmente usando uma fórmula. Isso é útil para escrever cartas de formulário. Por exemplo, em uma carta modelo, você pode criar duas seções Detalhes: um para suprimir quando as vendas são iguais ou mais de US $ X e um para suprimir quando as vendas estão em US $ X.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
(ਕੋਈ ਡਰਿਲ-ਡਾਊਨ) ਛੱਡੋ
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਓਹਲੇ. ਓਹਲੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਮਸ਼ਕ. ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ. ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰਵਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਜਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਜਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ $ X ਨੂੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ $ X ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Înăbuși (nr Burghiu-jos)
Proprietatea Suprimarea ascunde, de asemenea, o secțiune atunci când executați raportul. Spre deosebire de ascunde proprietatea, cu toate acestea, nu se poate aplica proprietatea Suprimarea, apoi detalia în jos pentru a dezvălui conținutul secțiunii. Această proprietate poate fi aplicată în mod absolut, sau condiționat folosind o formulă. Acest lucru este util pentru scris scrisori de formular. De exemplu, într-o scrisoare formă, s-ar putea crea două secțiuni Detalii: unul pentru a suprima atunci când vânzările sunt egale cu sau peste $ X și unul pentru a suprima atunci când vânzările sunt sub $ X.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Не Подавить (Нет Drill-Down)
Свойство Подавить также скрывает раздел при запуске отчета. В отличие от Hide собственности, однако, вы не можете применить Подавить свойство, а затем развернуть, чтобы показать содержимое раздела. Это свойство может быть применен абсолютно или условно с использованием формулы. Это полезно для написания писем. Например, в форме письма, можно создать две детали секции: одна для подавления, когда продажи равны или более $ X и один для подавления, когда продажи находятся под $ X.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Taofia (Leai se Vili-Down)
O le taofia meatotino lafi foi se vaega pe ae taufetuli le lipoti. E le pei o le paʻu meatotino, peitai, e le mafai ona faaaogaina le meatotino taofia, ona o aoaoga i lalo e faaali mai le mataupu fuaiupu. e mafai ona faaaogaina lenei meatotino matua, po o aiaiga le faaaogaina o se fua faatatau. e aoga lea mo le tusia tusi pepa. Mo se faataitaiga, i se tusi pepa, e mafai ona e faia o fuaiupu Auiliiliga e lua: o le tasi e taofia pe a tutusa le faatauina atu i po silia ma le $ X ma se tasi e taofia pe a faatauina i lalo o le $ X.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Chasg (No Drile-Down)
Tha a chasg seilbh cuideachd fhalach ach an earrann uair a ruitheas tu an aithisg. Eu-coltach ri na Falaich seilbh, ge-tà, chan urrainn dhut tagradh a chur an seilbh a chumail fodha, an uair sin a ‘snìomhadh sìos a’ nochdadh earrann th ‘ann. Tha an seilbh a chur an sàs gu tur, no cùmhnantan, a ‘cleachdadh foirmle. Tha seo feumail airson a ‘sgrìobhadh litrichean an fhoirm. Mar eisimpleir, ann an riochd litir, dh’fhaodadh tu a chruthachadh dà Fiosrachadh earrannan ann: aon a chumail fodha nuair a reic tha co-ionann ri no còrr is $ X agus aon a chumail fodha nuair a reic tha fo $ X.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
Угушити (Не Бушилица-доле)
Имовина сузбијање такође крије и део када покренете извештај. За разлику од Хиде имовине, међутим, не можете применити сузбијање имовину, потом уронити да открије садржај одељак. Ово својство може да се примени потпуно, или условно користећи формулу. Ово је корисно за писаној форми писма. На пример, у облику слова, можете да направите два детаља секције: један за сузбијање када су продаја једнака или преко $ Кс и један на сузбијању када је продаја под $ Кс.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

 


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
Kudzvinyirira (No drill-Down)
The vasachiziva pfuma zvakare inovanza chikamu kana ukamhanya mushumo. Kusiyana Hide pfuma Zvisinei, haugoni kushandisa vasachiziva pfuma, ipapo vanochera pasi kuzivisa chikamu mukati. pfuma iyi ingashandiswa zvachose, kana conditionally uchishandisa nzira. Izvi runobatsira kunyora fomu tsamba. Somuenzaniso, mune imwe chimiro tsamba, imi asike mbiri Details zvikamu: mumwe kudzvinyirira kana rokutengesa vakaenzana kana pamusoro $ X uye mumwe kudzvinyirira kana rokutengesa vari pasi $ X.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
مقابلي (ڪو بيدن-نازل)
هن سان مقابلي جي ملڪيت به هڪ حصي کي جڏهن توهان جي رپورٽ هلائي ڳالھ ھوريان ڪري. جي لڪايو ملڪيت وسنديون، تنهن هوندي به، توهان جي مقابلي ملڪيت لاڳو نه ٿي ڪري سگهي، ان کان پوء سنڌ جي حصي موڪليل پڌرو ڪرڻ لاء نازل بيدن. هن ملڪيت بلڪل هڪ فارمولا استعمال ڪري لاڳو ٿي سگهي ٿو، يا conditionally. هي فارم خط لکڻ لاء مفيد آهي. مثال طور، هڪ روپ خط ۾، اوھان کي پيدا ٿئي ٻه تفصيل سيڪشن: هڪ سان مقابلي ڪرڻ جي جڏهن سيلز ڪرڻ يا $ ايڪس ۽ مقابلي ڪرڻ جي جڏهن سيلز $ ايڪس هيٺ آهن هڪ جي حوالي سان برابر آهن.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
මැඩීමට (නැත සරඹ-Down)
කැරැල්ල මර්දනය දේපල ද ඔබට එම වාර්තාව ක්රියාත්මක කරන විට කොටසක් හැංගෙනවා. මෙම සඟවන්න දේපල මෙන් නොව, කෙසේ වෙතත්, ඔබ යටපත් දේපල, පසුව මෙම කොටස අන්තර්ගතය හෙළි දක්වා හිල් අයදුම් කළ නොහැක. මෙම දේපල සූත්රයක් භාවිතා කොන්දේසිය පරම යෙදිය හැකි, හෝ. මෙම ආකෘති පත්රය ලිපි ලිවීම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ලිපියක් ආකාරයෙන්, ඔබ විස්තර දෙකක් කොටස් නිර්මාණය හැකියි: විකුණුම් $ X හා අලෙවි $ X යටතේ සිටින විට, මර්දනය කිරීමට එක් හෝ වැඩි සමාන වූ විට මැඩලීම සඳහා.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Potlačiť (No drill-down)
Vlastnosť Potlačiť tiež skrýva sekcie pri spustení zostavy. Na rozdiel od Skryť majetku, však nemožno použiť Potlačiť vlastnosť, potom prejsť na nižší odhaliť obsah sekcie. Táto vlastnosť môže byť použitá úplne alebo podmienečne pomocou vzorca. To je užitočné pre písanie formulárových listov. Napríklad v liste formulára, môžete vytvoriť dva Detaily oddiely: jeden potlačiť, keď tržby sa rovnajú alebo cez $ X a jeden potlačiť, ak sú tržby za $ X.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Zaviranje (št Drill-dol)
Premoženje zatiranje skriva tudi del, ko zaženete poročilo. Za razliko od Skrij premoženja, pa ne morete uporabiti zatiranju lastnost, potem vrtati navzdol, da razkrije vsebino poglavje. To lastnost lahko uporabimo absolutno ali pogojno pomočjo formule. To je uporabno za pisanje tipska pisma. Na primer, v pismu obliki, lahko ustvarite dve Podrobnosti dele: enega za zaviranje, ko je prodaja enako ali več kot $ X in enega zatreti, ko je prodaja pod $ X.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Cabudhinayo (No gaardi-Down)
hantida Baabi’inta ayaa sidoo kale dhuuntaa qaybta marka aad warbixinta. Si ka duwan hantida Qari ah, si kastaba ha ahaatee, ma codsan kartid hantida uu cadaadiyo, ka dibna la qodo hoos u muujiyo waxyaabaha qaybta. hantida Tani waxaa gabi ahaanba ka codsan kartaa, ama marxaladihiisa isticmaalaya formula ah. Tani waa faa’iido u qorto warqadda foomka. Tusaale ahaan, in warqadda foomka ah, laga yaabaa in aad la abuuro laba qaybood Details: mid si loo xakameeyo marka iibka waa siman yahay ama uu ka badan $ X iyo mid si loo xakameeyo marka iibka ka yar tahay $ X.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Suprimir (no profundizar)
La propiedad también oculta una sección cuando se ejecuta el informe. A diferencia de la propiedad Ocultar, sin embargo, no se puede aplicar la propiedad Suprimir y después perforar hacia abajo para mostrar el contenido de la sección. Esta propiedad puede ser aplicada en forma absoluta o condicional usando una fórmula. Esto es útil para la escritura de cartas modelo. Por ejemplo, en una carta modelo, es posible crear dos secciones de detalles: una para suprimir cuando las ventas son igual o más de $ X y uno para suprimir cuando las ventas están por debajo de $ X.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
Ngurangan (No bor-Down)
Harta ngurangan oge hides bagian lamun anjeun ngajalankeun laporan. Saperti sumputkeun sipat, kumaha oge, teu bisa nerapkeun harta ngurangan, mangka bor handap pikeun nembongkeun eusi bagian. sipat ieu bisa diterapkeun leres pisan, atawa conditionally ngagunakeun rumus a. Ieu dipake keur nulis surat bentuk. Contona, dina surat bentuk, Anjeun bisa nyieun dua Rincian bagian: hiji pikeun ngurangan lamun penjualan sarua atawa leuwih ti $ X jeung hiji ngurangan lamun penjualan anu dina $ X.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
Kukandamiza (No Drill-Down)
Kukandamiza mali pia ngozi sehemu wakati kukimbia ripoti hiyo. Tofauti na Hide mali, hata hivyo, huwezi kuomba mali kukandamiza, kisha kuchimba chini yatangaza yaliyomo sehemu. Mali hii inaweza kutumika kabisa, au kwa masharti kwa kutumia formula. Hii ni muhimu kwa ajili ya kuandika barua fomu. Kwa mfano, katika fomu barua, unaweza kuunda mbili Maelezo sehemu: moja kukandamiza wakati mauzo ni sawa au zaidi ya $ X na moja kukandamiza wakati mauzo ni chini ya $ X.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Dämpa (nr inzoomning)
Egenskapen bekämpande döljer också ett avsnitt när du kör rapporten. Till skillnad från Dölj, men du kan inte tillämpa Dämpa egendom, sedan bläddra ner för att avslöja avsnittet innehållet. Denna egenskap kan användas helt eller villkorligt med hjälp av en formel. Detta är användbart för att skriva standardbrev. Till exempel, i ett standardbrev, kan du skapa två Detaljer delar: en för att undertrycka när försäljningen är lika med eller mer än $ X och en för att undertrycka när försäljningen är under $ X.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Хомӯш кардани (Не базавӣ-поён)
Амволи фурў низ пинҳон фасли вақте ки шумо гузориш медаванд. Баръакси Пинҳон кардани амвол, вале шумо метавонед ба молу мулки фурў намегардад, он гоҳ парма поён ошкор мӯҳтавои фасли. Ин амвол метавонад комилан истифода бурда мешавад, ё шартан бо истифода аз формулаи. Ин барои навиштани номаҳо шакли муфид аст. Барои мисол, дар як нома шакл, Шумо шояд аз ду ќисм Тафсилот эҷод: яке фурў ҳангоми фурӯши баробар мебошанд ё беш аз $ X ва яке аз фурў ҳангоми фурӯши зери $ X мебошанд.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
அழிக்கின்றன (இல்லை துரப்பணம்-டவுன்)
நீங்கள் அறிக்கை ரன் போது ஒடுக்க சொத்து ஒரு பிரிவில் மறைக்கும். மறை சொத்து போலன்றி, நீங்கள் ஒடுக்க சொத்து, விண்ணப்பிக்க முடியாது பின்னர் பிரிவில் உள்ளடக்கங்களை வெளிப்படுத்த கீழே தோண்டி. இந்த சொத்து முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியும், அல்லது நிபந்தனையின் ஒரு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி. இந்த வடிவம் கடிதங்கள் எழுதி பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு வடிவம் கடிதத்தில், நீங்கள் இரண்டு விவரங்கள் பிரிவுகளை உருவாக்க வேண்டும்: விற்பனை விற்பனை $ எக்ஸ் கீழ் இருக்கும் போது ஒடுக்க ஒரு அல்லது மற்றும் $ எக்ஸ் மீது சமமாக இருந்தால் ஒன்றினை ஒடுக்குவதற்கு.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
అణచివేయడానికి (నో డ్రిల్-డౌన్)
మీరు రిపోర్ట్ అమలు చేసినప్పుడు అణచివేయడానికి ఆస్థి ఒక విభాగం దాక్కున్నాడు. ప్రాపర్టీ దాచు మాదిరిగా కాకుండా, మీరు అణచివేయడానికి ఆస్తి, దరఖాస్తు కాదు అప్పుడు విభాగం విషయాలు బహిర్గతం డౌన్ బెజ్జం వెయ్యి. ఈ ఆస్తి ఖచ్చితంగా అన్వయించవచ్చు, లేదా షరతులతో ఒక సూత్రాన్ని ఉపయోగించి. ఈ రూపం లేఖలు రాయటం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక రూపం లేఖ, మీరు రెండు వివరాలు విభాగాలు సృష్టించవచ్చు అమ్మకాలు అమ్మకాలు $ X పరిధిలో ఉన్నప్పుడు అణచివేయడానికి ఒక లేదా $ ఎక్స్ పైగా మరియు సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి అణచివేయడానికి.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
ปราบปราม (ยังไม่มีการเจาะลึกลง)
สถานที่ให้บริการปราบปรามยังซ่อนส่วนเมื่อคุณเรียกใช้รายงาน ซึ่งแตกต่างจากซ่อนทรัพย์สิน แต่คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติปราบปรามแล้วเจาะลงไปเปิดเผยเนื้อหาส่วน คุณสมบัตินี้สามารถนำมาใช้อย่างหรือเงื่อนไขการใช้สูตร นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวอักษรรูปแบบการเขียน ยกตัวอย่างเช่นในฟอร์มจดหมายคุณอาจสร้างสองส่วนรายละเอียด: หนึ่งในการปราบปรามเมื่อยอดขายจะเท่ากับหรือมากกว่า $ X และหนึ่งในการปราบปรามเมื่อยอดขายที่อยู่ภายใต้ $ X
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Bastırmak (No Matkap-Aşağı)
Raporu çalıştırdığınızda engelle özelliği de bir bölüm gizler. Hide özelliği farklı olarak, ancak, daha sonra, bastır özelliğini uygulamak bölüm içeriğini ortaya çıkarmak için detaya olamaz. Bu özellik kesinlikle uygulanabilir veya koşullu bir formül kullanarak yapılabilir. Bu form mektupları yazmak için yararlıdır. Örneğin, bir mektup formu içinde, iki Detaylar bölümler oluşturabilirsiniz: satışlar $ X altında olduğunda bastırmak için birine veya $ X üzerinde ve eşit olduğunda bir bastırmak için.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Чи не Придушити (Ні Drill-Down)
Властивість Придушити також приховує розділ при запуску звіту. На відміну від Hide власності, однак, ви не можете застосувати Придушити властивість, а потім розгорнути, щоб показати вміст розділу. Ця властивість може бути застосований абсолютно чи умовно з використанням формули. Це корисно для написання листів. Наприклад, у формі листа, можна створити дві деталі секції: одна для придушення, коли продажі дорівнюють або більше $ X і один для придушення, коли продажі знаходяться під $ X.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
روکیں (کوئی ڈرل-نیچے)
آپ رپورٹ چلانے جب دبانے جائیداد بھی ایک سیکشن چھپاتا. جائیداد چھپائیں برعکس، تاہم، آپ کو دبانے جائیداد، لاگو ہوں تو سیکشن کے مندرجات ظاہر کرنے کے لئے نیچے قواید نہیں کر سکتے. اس کی خاصیت بالکل لاگو کیا جا سکتا، یا مشروط ایک فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے. اس فارم کو خط لکھنا لئے مفید ہے. مثال کے طور پر، ایک فارم خط میں، آپ کو دو بیانات حصوں بنا سکتا ہے: ایک سیلز سیلز $ X کے تحت ہیں جب دبانے کے لئے ایک کے لئے یا $ X زیادہ اور برابر ہیں جب دبانے کے لئے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
Bostirish (No Drill-Down)
Agar hisobot paytida Suppress mulk, shuningdek, bir qismini maxfiy qilsangiz. Hide mulkni farqli o’laroq, biroq, agar siz Suppress mulkini amal qism mazmunini oshkor detaya mumkin emas. Bu mulk mutlaqo amaliy, yoki shartli bir formula yordamida mumkin. Bu shakli harflarni yozish uchun foydalidir. Misol uchun, bir shakli maktubida, siz ikki batafsil bo’limlari yaratish mumkin: savdo savdo $ X ostida bo’lsa bostirish uchun biriga yoki $ X ustida va teng bo’lsa, bir bostirish uchun.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Suppress (Không Drill-Down)
Các tài sản Suppress cũng giấu một phần khi bạn chạy báo cáo. Không giống như các Ẩn tài sản, tuy nhiên, bạn có thể không áp dụng các tài sản Suppress, sau đó đi sâu để lộ nội dung phần. Khách sạn này có thể được áp dụng hoàn toàn, hoặc có điều kiện sử dụng một công thức. Điều này rất hữu ích cho việc viết chữ mẫu. Ví dụ, trong một bức thư mẫu, bạn có thể tạo ra hai phần Thông tin chi tiết: một để ngăn chặn khi bán hàng là bằng hoặc hơn $ X và một để ngăn chặn khi bán hàng là dưới $ X.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Rhwystro (Dim Drill-lawr)
Mae’r eiddo Rhwystro hefyd yn cuddio adran pan fyddwch yn rhedeg yr adroddiad. Yn wahanol i’r Cuddio eiddo, fodd bynnag, ni allwch wneud cais yr eiddo Rhwystro, yna ddrilio i lawr i ddatgelu’r adran gynnwys. Gall eiddo hwn yn cael eu cymhwyso yn hollol, neu’n amodol ddefnyddio fformiwla. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer ysgrifennu llythyrau ffurflen. Er enghraifft, mewn llythyr ffurflen, efallai y byddwch yn creu dwy adran Manylion: un i atal pan fydd gwerthiant yn gyfwerth â neu’n dros $ X ac un i atal pan fydd gwerthiant o dan $ X.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
Nyanzela (Akukho Hlalutya-phantsi)
Ipropati Nyanzela kwakhona lufihla icandelo xa ubaleka le ngxelo. Ngokungafaniyo kwipropati Fihla ke, ungakwazi ukusebenzisa ipropati Nyanzela, ngoko bazogrumba ukutyhila imixholo kwicandelo. Lo mhlaba isetyenziswe ngokupheleleyo, okanye imiqathango ngokusebenzisa indlela. Oku luncedo ukubhala iileta ifomu. Ngokomzekelo, kwileta ifomu, usenokuba ukwenza amacandelo amabini Iinkcukacha: omnye ukucinezela xa kwiintengiso alinganayo okanye $ X kunye nomnye ukucinezela xa kwiintengiso phantsi $ X.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
פאַרשטיקן (ניט בויער-אַראָפּ)
די סופּפּרעסס פאַרמאָג אויך כיידז אַ אָפּטיילונג ווען איר לויפן די רעפּאָרט. ניט ענלעך די באַהאַלטן פאַרמאָג, אָבער, איר קענען ניט צולייגן די סופּפּרעסס פאַרמאָג, דעמאָלט בויער אַראָפּ צו אַנטדעקן דעם אָפּטיילונג תּוכן. דאס פאַרמאָג קענען זיין געווענדט לעגאַמרע, אָדער קאַנדישנאַלי ניצן אַ פאָרמולע. דאס איז נוצלעך פֿאַר שרייבן פאָרעם אותיות. לעמאָשל, אין אַ פאָרעם בריוו, איר זאל מאַכן צוויי דעטאַילס סעקשאַנז: איין צו פאַרשטיקן ווען סאַלעס זענען גלייַך צו אָדער איבער $ רענטגענ און איין צו פאַרשטיקן ווען סאַלעס זענען אונטער $ רענטגענ.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
Dinku (Ko si lu-isalẹ)
The dinku ohun ini tun hides kan ti apakan nigbati o ba ṣiṣe awọn iroyin. Ko ni Tọju ohun ini, sibẹsibẹ, o ko ba le waye ni dinku ini, ki o si lu si isalẹ lati fi awọn apakan awọn akoonu ti. Ini yi le wa ni gbẹyin Egba, tabi conditionally nipa lilo a agbekalẹ. Eleyi jẹ wulo fun kikọ fọọmu awọn lẹta. Fun apẹẹrẹ, ninu kan fọọmu lẹta, o le ṣẹda meji alaye ruju: ọkan lati dinku nigba ti tita ni o wa dogba si tabi lori $ X ati ọkan lati dinku nigba ti tita ni o wa labẹ $ X.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Vimbela (No Drill-Down)
Impahla yokulicindezela futhi efihla kwesigaba uma ugijima umbiko. Ngokungafani the Fihla impahla, Nokho, awukwazi ukusebenzisa impahla uyawuthiba, khona-ke bayamba phansi ukuze embule okuqukethwe sigaba. Lokhu impahla singasebenza ngokuphelele, noma ngokwemibandela usebenzisa formula. Lokhu kuyasiza ukubhala izincwadi ifomu. Ngokwesibonelo, encwadini ayibhalele ifomu, ungase udale Yokuxhumana izigaba ezimbili: one ukucindezela lapho yokuthengisa ayalingana noma phezu $ X neyodwa ukucindezela lapho ukuthengisa ngaphansi $ X.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/