TH15 Process Structure of Server

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
TH15 Pro­cess Struc­ture of Server
Struc­ture of Con­cur­rent TCP Server
A mas­ter pro­cess repeatedly issues accept(). The accept() blocks resources (i.e. the OS does NOT waste resources to the Mas­ter) until a con­nect() from the cli­ent arrives. Then mas­ter cre­ates a new slave sock­et to be used just by this cli­ent pro­cess.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Strut­tura Proċess ta Server
Strut­tura ta Server TCP konkur­renti
Proċess kaptan ripe­tuta­ment kwist­jon­iji­et taċċetta (). Il jaċċettaw () blokki riżor­si (jiġi­fieri l-OS ma jaħlux riżor­si lill-Kaptan) sakemm jgħaqq­du () mill-klijent tas­al. Imbagħad kaptan joħ­loq sokit iskjavi ġdida biex jin­tużaw biss minn dan il-proċess klijent.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Th15 Proses Struk­tuur van bedien­er
Struk­tuur van Gelyk­ty­di­ge TCP bedien­er
N meester proses her­haalde­lik kwessies te aan­vaar (). Die aan­vaar () hulp­bron­ne blokke (dit wil sê die bedry­f­s­telsel NIE hulp­bron­ne aan die Meester te mors) tot­dat n Con­nect () van die kliënt arriveer. Dan skep meester n nuwe slaaf potjie te gebruik net deur hierdie kliënt proses.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Pro­cesi Struk­tura e Server
Struk­tura e njëkohsh­me Server TCP
Një pro­ces mjeshtër vazh­di­m­isht çështje të pran­o­jë (). Të pran­o­jë () bllokon bur­i­met (dmth OS nuk do të humbim bur­i­met në Mas­ter) derisa të lid­hë () nga kli­enti arrin. Atëherë pronari e kri­jon një sock­et ri rob që do të për­doret vetëm nga ky pro­ces kli­entit.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
አገልጋዩ TH15 ሂደት አወቃቀር
ትይዩ TCP አገልጋይ አወቃቀር
አንድ ዋና ሂደት በተደጋጋሚ ጉዳዮች መቀበል (). የ መቀበል () ብሎኮች ሀብት ደንበኛ ሲመጣ ከ () አንድ ሲያያዝ ድረስ (ማለትም እንደ ስርዓተ ክወና ጌታ ወደ ሀብት ማባከን አይደለም ነው). ከዚያም ጌታው አዲስ ባሪያ መሰኪያዎችን ብቻ በዚህ ደንበኛ ሂደት ጥቅም ላይ እንዲውል ይፈጥራል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
هيكل عملية TH15 من خادم
هيكل خادم TCP المتزامنة
عملية رئيسية مرارا القضايا تقبل (). واستعرض () كتل الموارد (أي نظام التشغيل لا يضيع الموارد لبرنامج الماجستير) حتى الاتصال () من وصول العميل. ثم يخلق سيد مأخذ الرقيق جديد لاستخدامه فقط من خلال عملية العميل هذا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Գործընթացը կառուցվածքը Server
Կառուցվածքը Մրցակից TCP Server
Վարպետության գործընթաց բազմիցս հարցեր ընդունում (). Այն ընդունում () արգելափակում ռեսուրսների (օրինակ, ՕՀ չի վատնել ռեսուրսները Mas­ter), մինչեւ Con­nect () — ից հաճախորդը գալիս. Այնուհետեւ վարպետ ստեղծում է նոր ստրուկ ԱՊ կարող է օգտագործվել միայն սույն հաճախորդի գործընթացում:

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Server TH15 prosesi struk­turu
Con­cur­rent TCP Server struk­turu
A mas­ter prosesi dəfələrlə məsələlər qəbul (). qəbul () blok­ları resur­sları müştəri gəlib olan () bir əlaqə qədər (yəni OS Mas­ter resur­sları sərf etmir). Son­ra mas­ter yeni qul roz­etka yal­nız bu müştəri proses isti­fadə üçün yaradır.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Itzulpen­gintza eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Proze­su zer­bit­zaria egit­ura
Ald­ibereko TCP Server egit­ura
Proze­su maisu batek behin eta ber­riz gai onar­tu (). onar­tu () bloke bali­a­bide hauek (adi­bidez OS EZ hondak­inak Mas­ter bali­a­bideak) con­nect bat () bezeroak irit­si arte. Ondoren maisu sortzen esk­labo sock­et ber­ria erab­i­liko da besterik bezero proze­su hon­en bidez.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Працэс Структура сервера
Структура адначасовых TCP-сервера
Майстар-працэс неаднаразова пытанні прымаюць (). Прыняць () блакуе рэсурсы (г.зн. АС не ня траціць рэсурсы на Майстры) да таго часу, Con­nect () ад кліента паступае. Затым майстар стварае новы падначалены сокет будзе выкарыстоўвацца толькі гэтым працэсам кліента.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সার্ভার এর TH15 প্রক্রিয়া গঠন
সংগঠিত করে TCP সার্ভার গঠন
একজন মাস্টার প্রক্রিয়া বারবার বিষয় গ্রহণ (). গ্রহণ () ব্লক সম্পদ (অর্থাত ওএস গুরুদেব সম্পদ নষ্ট করেন না) একটি কানেক্ট () থেকে ক্লায়েন্ট আসার পর্যন্ত. এর পর মালিক একটি নতুন স্লেভ সকেট শুধু এই ক্লায়েন্ট প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবহার করা সৃষ্টি.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

prije­vod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Struk­tura Pro­ces Server
Struk­tura Istovremena TCP Server
A majstor pro­ces u više nav­rata pit­an­ja pri­hvat­iti (). The accept () blokova resur­sa (i.e. OS né troši resur­se za mas­ter) dok con­nect () od klijenta stigne. Zatim majstor stvara novi rob sock­et koji će se kor­istiti samo u ovom pro­cesu klijenta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 структуриране на процеса на сървър
Структура на Едновременното TCP сървър
А капитанът процес многократно въпроси приемат (). приемам () блокове ресурси (т.е. на операционната система е не губим ресурси на капитана), докато по-Con­nect () от пристига на клиента. Тогава майстор създава нов сокет роб да се използва само от този клиент процес.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tra­duc­ció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Estruc­tura del procés del ser­vidor
Estruc­tura del ser­vidor TCP con­cur­rent
Un procés mestre repeti­da­ment qües­tions accept­ar (). Les accept­ar () blo­que­ja els recursos (és a dir, el sis­tema opera­tiu no es mal­gasten recursos per al mestre) fins que un con­nect () des del cli­ent arriba. Després mestre crea un nou sock­et esclau d’utilitzar tot just per aquest procés de cli­ent.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Pro­cess Struc­ture sa Server
Gam­balay sa ning TCP Server
Ang usa ka agalon nga proseso balik-balik nga mga isyu sa pag­dawat (). Ang mod­awat sa () mga bloke nga mga kapan­guhaan (panangl­it­an sa os DILI-usik mga kapan­guhaan sa Mag­tu­tud­lo) hangtud sa usa ka naglangkit sa () gik­an kli­y­en­te abot. Unya agalon nag­mug­na sa usa ka bag-o nga uli­pon ugbokanan nga gamiton lamang sa niini nga proseso sa kli­y­en­te.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port kuma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Njira don­goso­lo la Server
Kapangid­we ka imod­zi TCP Server
A ndon­domeko mbuye mob­werez­ab­wereza nkh­ani kuland­ira (). The kuland­ira () chu­ma mid­adada (i.e. Os siz­iwononga chu­ma cha Mas­ter) mpaka LUMIKIZANI () kwa kas­it­omala atadza. Ndi­y­eno mbuye amalenga zit­su­lo zat­sopano kapo­lo ntchito basi mwa njira ime­neyi kas­it­omala.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
服务器的TH15工艺结构
并发TCP服务器结构
一个主过程反复问题接受()。在接受()块资源(即OS不浪费资源法师),直到一个连接()从客户机到达。然后创建师傅刚通过此客户端进程使用的新奴隶插座。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
服務器的TH15工藝結構
並發TCP服務器結構
一個主過程反复問題接受()。在接受()塊資源(即OS不浪費資源法師),直到一個連接()從客戶機到達。然後創建師傅剛通過此客戶端進程使用的新奴隸插座。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tra­duc­tion: Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TH15 Caduta Strut­tura di Server
Strut­tura di sal­ati TCP Server
A dimarch­ja signore cur­pu­tu res­ultati accit­tari (). U accit­tari () bloc­chi di risor­si (i.e. u OS ùn NOT per­di e risorse à u Maes­tru) finu à un Con­nect () da u cli­en­te, arriva. Allora signore, sciuri di una nova inca­vo onesta­menti pi ièssiri usatu sulu pi stu pru­ces­su cli­en­te.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –