The Audacity of Lies

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

The Audacity of Lies
Take Action | Contribute

Like
f
Like this on Facebook

Peter,

The Obama Administration blatantly lied.

President Obama sent what appears to be a $1.7 billion ransom – using your tax dollars – to the leading state sponsor of terror. It used Iran Air to transport the unmarked bills to Iran after secretly removing the airline from the sanctions list the day before.
Sign the Petition Now
Every day the lies get worse on the Iran nuclear deal. The Administration lied about when the negotiations began, who they began with, what the secret terms were, and how we sent billions of tax dollars to the leading state sponsor of terrorism. It put lives at risk.

We’ve filed a major federal lawsuit against the Obama Administration to hold it accountable for its Iran lies. In its response, the Obama Administration had the audacity to indicate to the court that it doesn’t have to comply with the law.

It’s wrong. We’re going to defeat the deceit. But we need your voice now.

Join us in court against the Obama Administration today.

Sign Our Petition: Stop the Obama Administration’s Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Contribute Now

Like
f
Like this on Facebook

To ensure that you continue to receive e-mails from the ACLJ,
please add [email protected] to your address book.

Connect to ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Connect to Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ is an organization dedicated to the defense of constitutional liberties secured by law.
American Center for Law and Justice is a d/b/a for Christian Advocates Serving Evangelism, Inc., a tax-exempt, not-for-profit, religious corporation as defined under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, specifically dedicated to the ideal that religious freedom and freedom of speech are inalienable, God-given rights. The Center’s purpose is to engage legal, legislative and cultural issues by implementing an effective strategy of advocacy, education and litigation to ensure that those rights are protected under the law. The organization has participated in numerous cases before the Supreme Court, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, and various state courts regarding freedom of religion and freedom of speech. Your gift is very much appreciated and fully deductible as a charitable contribution. A copy of our latest financial report may be obtained by writing to us at P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
As always, let us know of threats to freedom in your area by calling (757) 226-2489. And tune in to our daily radio program, “”Jay Sekulow Live.””
Do not send a response message to this e-mail for any reason. Legal requests will not be answered through [email protected] Legal requests must be submitted at ACLJ.org.
HOW CAN I SUPPORT THE AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Make a secure online donation.
For other ways to support the ACLJ at no additional cost to you, go here.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Il Audacity tal Lies
Ħu Azzjoni | tikkontribwixxi
bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Pietru,

L-Amministrazzjoni Obama sfaċċatament gideb.

President Obama bagħat dak li jidher li jkun $ 1700000000 fidwa – użu ta ‘dollari taxxa tiegħek – lis-sostenitur istat ewlieni ta’ terrur. Hija użata Iran Air li jittrasportaw il-kontijiet mhux immarkat lill-Iran wara segretament tneħħi l-ajru mill-sanzjonijiet lista l-jum ta ‘qabel.
Iffirma l-petizzjoni Issa
Kull jum l-jinsab agħar fuq il-ftehim nukleari tal-Iran. L-Amministrazzjoni gideb dwar meta n-negozjati bdew, li huma bdew ma ‘, dak li l-kundizzjonijiet sigrieti kienu, u kif aħna mibgħuta biljuni ta’ dollari taxxa lis-sostenitur istat ewlieni ta ‘terroriżmu. Hija tpoġġi ħajjiet f’riskju.

Imxejna ressqet kawża federali maġġuri kontra l-Amministrazzjoni Obama biex jżommha responsabbli għall-Iran tagħha tinsab. Fir-risposta tagħha, l-Amministrazzjoni Obama kellu l-Audacity biex jindika lill-qorti li ma għandhom jikkonformaw mal-liġi.

Huwa ħażin. Aħna ser jegħleb l-qerq. Iżda għandna bżonn vuċi tiegħek issa.

Ingħaqad magħna fil-qorti kontra l-Amministrazzjoni Obama llum.

Sign Petizzjoni tagħna: Ieqaf Lie Iran l-Amministrazzjoni Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Kap Avukat
tikkontribwixxi Issa

bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Biex jiġi żgurat li inti tkompli tirċievi e-mails mill-ACLJ,
jekk jogħġbok żid [email protected] għall-ktieb l-indirizz tiegħek.

Qabbad l ACLJ fuq:
Facebook Twitter YouTube

Qabbad l Jay Sekulow fuq:
Facebook Twitter YouTube
Il ACLJ hija organizzazzjoni ddedikata għad-difiża tal-libertajiet kostituzzjonali garantit mil-liġi.
American Ċentru għall-Liġi u Ġustizzja hija ad / b / a għal Avukati Christian Notifika Evangelism, Inc, eżenti mit-taxxa, mhux għall-profitt, korporazzjoni reliġjużi kif definiti taħt Sezzjoni 501 (ċ) (3) tal-Kodiċi Dħul Intern , speċifikament iddedikat għall-ideal li l-libertà reliġjuża u l-libertà tal-kelma huma inaljenabbli, drittijiet Alla mogħtija. għan-Ċentru huwa li jidħlu kwistjonijiet legali, leġislattivi u kulturali billi timplimenta strateġija effettiva ta ‘promozzjoni, edukazzjoni u litigazzjoni biex jiżguraw li dawk id-drittijiet huma protetti taħt il-liġi. L-organizzazzjoni pparteċipat f’diversi kawżi quddiem il-Qorti Suprema, il-Qorti Federali tal-Appelli, Federali Qrati Distrettwali, u l-qrati statali varji rigward il-libertà tar-reliājon u l-libertà tal-kelma. rigal tiegħek huwa ferm apprezzat u titnaqqas kompletament bħala kontribuzzjoni karità. Kopja tar-rapport finanzjarju our latest jistgħu jinkisbu billi tikteb lilna fil P.O. Kaxxa 90555, Washington, DC 20090-0555.
Bħal dejjem, let us know ta ‘theddid għal-libertà ta fl-inħawi tiegħek billi ċċempel (757) 226-2489. U tixgħel ir-programm tar-radju tagħna ta ‘kuljum, “”Jay Sekulow Live.””
M’għandekx tibgħat messaġġ tweġiba għal din l-email għal kwalunkwe raġuni. talbiet legali mhux se jiġu mwieġba permezz [email protected] talbiet legali għandhom jiġu sottomessi ACLJ.org.
Kif nista appoġġjata l-CENTER Amerikana għall LIĠI U ĠUSTIZZJA?
Agħmel donazzjoni online sigur.
Għal modi oħra biex jappoġġjaw il-ACLJ mingħajr spejjeż żejda għalik, mur hawn.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatezza u Sigurtà Politika | unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Die Audacity of Lies
Neem Aksie | bydra
soos
f
Soos hierdie op Facebook

Peter,

Die Obama-administrasie blatant gelieg.

President Obama het wat lyk na ‘n $ 1700000000 losprys wees – met behulp van jou belasting dollars – die voorste staat borg van terreur. Dit gebruik Iran Air om die ongemerkte rekeninge aan Iran te vervoer na die geheim van die lugredery verwydering van die sanksies lys van die dag voor.
Teken nou die petisie
Elke dag die leuens erger op die Iran kern hanteer. Die Administrasie gelieg oor wanneer die onderhandelinge begin, wat hulle begin met, wat die geheime terme was, en hoe ons gestuur miljarde belasting dollars by die voorste staat borg van terrorisme. Dit sit lewens in gevaar stel.

Ons het ‘n groot federale regsgeding teen die Obama-administrasie om dit tot verantwoording te roep vir sy Iran lê. In sy reaksie hierop het die Obama-administrasie het die vermetelheid gehad om aan te dui aan die hof gesê dat dit nie hoef te voldoen aan die wet.

Dis verkeerd. Ons gaan die bedrog te verslaan. Maar ons moet nou jou stem.

Sluit by ons aan in die hof teen die Obama-administrasie vandag.

Teken ons petisie: Stop die Obama-administrasie se Iran leuen.

Jay Sekulow
ACLJ Hoof Counsel
Dra Nou

soos
f
Soos hierdie op Facebook

Om te verseker dat jy aanhou om e-posse te ontvang van die ACLJ,
voeg [email protected] in jou adresboek.

Skakel gerus in op ACLJ op:
Facebook Twitter YouTube

Skakel gerus in op Jay Sekulow op:
Facebook Twitter YouTube
Die ACLJ is ‘n organisasie toegewy aan die verdediging van grondwetlike vryhede beskerm deur die wet.
Amerikaanse Sentrum vir reg en geregtigheid is ad / b / a vir Christelike Advokate Bediening Evangelisasie, Inc, ‘n belastingvrye, nie-winsgewende, godsdienstige korporasie soos omskryf onder Afdeling 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code , spesifiek toegewy aan die ideaal dat godsdiensvryheid en vryheid van spraak is onvervreembare, Godgegewe regte. Die Sentrum se doel is om wetlike, wetgewende en kulturele kwessies betrokke te raak deur die implementering van ‘n effektiewe strategie vir voorspraak, opleiding en litigasie te verseker dat daardie regte beskerm onder die wet. Die organisasie het deelgeneem aan talle gevalle voor die Hooggeregshof, Federale appèlhof, Federale Distrik Hof, en verskeie staat howe met betrekking tot vryheid van godsdiens en vryheid van spraak. Jou geskenk is baie hoog op prys gestel en ten volle aftrekbaar as ‘n liefdadigheid bydrae. ‘N Afskrif van ons jongste finansiële verslag kan verkry word deur te skryf aan ons by P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Soos altyd, laat ons weet van bedreigings vir vryheid in jou area deur te bel (757) 226-2489. En inskakel om ons daaglikse radioprogram, “”Jay Sekulow Live.””
Moet nie ‘n antwoord boodskap stuur na Hierdie e-pos vir enige rede. Wetlike versoeke sal nie beantwoord word deur [email protected] Wetlike versoeke moet ten ACLJ.org ingedien word.
HOE KAN EK ONDERSTEUN DIE AMERIKAANSE CENTER FOR reg en geregtigheid?
Maak ‘n veilige aanlyn donasie.
Vir ander maniere om die ACLJ ondersteun teen geen bykomende koste vir jou, gaan hier.
Kopiereg © 2016, ACLJ | Privaatheid en sekuriteit beleid | bedank


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Guximi i Lies
Take Action | kontribuoj
si
f
Si kjo në Facebook

Peter,

Administrata Obama blatantly gënjyer.

Presidenti Obama ka dërguar atë që duket të jetë një shpërblim 1.7 miliardë $ – duke përdorur dollarë tuaj tatimore – për sponsor kryesor të shtetit të terrorit. Ajo përdoret Iran Air për të transportuar faturat pashënuar në Iran pas heqjes fshehurazi ajrore nga sanksionet lista një ditë më parë.
Hyni Peticionin Tani
Çdo ditë gënjeshtrat merrni më keq në marrëveshje bërthamore të Iranit. Administrata gënjyer kur ka filluar negociatat, që ata filluan me të, atë që termat sekrete ishin, dhe se si ne dërguar miliarda dollarë të taksave për sponsor kryesor shtetëror të terrorizmit. Ajo vënë jetën në rrezik.

Ne kemi ngritur një padi të madh federal kundër administratës Obama për të mbajtur atë përgjegjës për Iran saj qëndron. Në përgjigjen e saj, Administrata Obama pati guximin për të treguar në gjykatë se ai nuk duhet të jenë në përputhje me ligjin.

Është Gabim. Ne jemi duke shkuar për të mundur mashtrimin. Por ne kemi nevojë për zërin tuaj tani.

Bashkohu me ne në gjykatë kundër administratës Obama sot.

Hyni Peticionin Ynë: Stop Iran Gënjeshtra e administratës Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Ne kemi gjetur Tani

si
f
Si kjo në Facebook

Për të siguruar që ju të vazhdoni të merrni e-mail nga ACLJ,
ju lutem shtoni [email protected] për librin tuaj adresën.

Lidhu për të ACLJ në:
Facebook Twitter YouTube

Lidhu me Jay Sekulow në:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ është një organizatë e dedikuar për mbrojtjen e lirive kushtetuese të siguruara me ligj.
Qendra Amerikane për Ligj dhe Drejtësi është ad / b / a per Avokatëve të krishterë Shërbyer ungjillizim, Inc, një i përjashton nga taksat, jo-fitimprurëse, korporatë fetare siç është përcaktuar në nenin 501 (c) (3) të Kodit të Ardhurave të Brendshme , dedikuar posaçërisht për idealin se liria dhe liria e fjalës fetare janë të patjetërsueshme, të drejtat e dhënë nga Perëndia. Qëllimi i Qendrës është që të angazhohen çështjet ligjore, legjislative dhe kulturore duke zbatuar një strategji efektive të avokimit, arsimit dhe procesit gjyqësor për të siguruar se këto të drejta janë të mbrojtura me ligj. Organizata ka marrë pjesë në raste të shumta para Gjykatës Supreme, Gjykatën Federale të Apelit, Federale Gjykatat e Qarkut, dhe gjykatave të ndryshme shtetërore në lidhje me lirinë e fesë dhe lirisë së fjalës. dhuratë juaj është shumë e vlerësuar dhe plotësisht të zbritshme si një kontribut bamirës. Një kopje e raportit tonë të fundit financiar mund të merret duke shkruar për ne në P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Si gjithmonë, le të na njohin të kërcënimeve të lirisë në zonën tuaj duke telefonuar (757) 226-2489. Dhe të akorduar në programin tonë të përditshme në radio, “”Jay Sekulow live.””
Mos dërgoni një mesazh përgjigje për këtë e-mail për ndonjë arsye. Kërkesat ligjore nuk do të përgjigjet me anë të [email protected] Kërkesat ligjore duhet të dorëzohen në ACLJ.org.
SI MUND TË MBËSHTESË amerikan QENDRA PËR Ligj dhe Drejtësi?
Bëni një donacion të sigurt në internet.
Për mënyra të tjera për të mbështetur ACLJ pa kosto shtesë për ju, shkoni këtu.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ውሸቶች መካከል መጠናከር
እርምጃ ውሰድ | ያበርክቱ
እንደ

Facebook ላይ ይህን እንደ

ጴጥሮስ,

የኦባማ አስተዳደር የሚቆጥሩ ዋሽቷል.

ፕሬዚዳንት ኦባማ የ $ 1.7 ቢሊዮን ቤዛ ይመስላል ምን ላከ – ሽብር ግንባር ሁኔታ ስፖንሰር ለማድረግ – የታክስ ዶላር በመጠቀም. ይህ ማዕቀብ በፊት ያለው ቀን ዝርዝር ጀምሮ በስውር አየር በማስወገድ በኋላ ኢራን ወደ ምልክታቸው የፍጆታ ለማጓጓዝ ኢራን በአየር ተጠቅሟል.
አሁን አቤቱታ ይግቡ
እያንዳንዱ ቀን ውሸት የኢራን የኑክሌር ስምምነት ላይ የከፋ ያግኙ. አስተዳደር የድርድር እነርሱ በስውር ቃላት ነበሩ ምን ጋር የጀመረው, እና ሽብርተኝነት ግንባር ሁኔታ ስፖንሰር የግብር በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ላከ እንዴት በጀመረ ጊዜ ስለ ዋሽቷል. ይህ አደጋ ላይ ሕይወት አኖረ.

እኛ በውስጡ ኢራን ውሸቶች ያህል ተጠያቂ በኦባማ አስተዳደር ላይ አንድ ዋና የፌደራል ክስ አቀረቡ አግኝተናል. የዚህ ምላሽ, በኦባማ አስተዳደር ሕግ ለማክበር የሌለው ለፍርድ ቤት ለማመልከት ተዳፍሮ ነበር.

ይህ ስህተት ነው. እኛ ተንኰል ድል ይሄዳሉ. ነገር ግን እኛ አሁን ድምፅ ያስፈልገናል.

በኦባማ አስተዳደር ላይ ፍርድ ቤት ዛሬ እኛን ተቀላቀል.

የእኛ አቤቱታ ይግቡ: በኦባማ አስተዳደር ኢራን ውሸት አቁም.

ጄይ Sekulow
ACLJ ዋና ምክር
አሁን ያበርክቱ

እንደ

Facebook ላይ ይህን እንደ

የ ACLJ ጀምሮ የኢ-ሜይል መቀበል መቀጠል መሆኑን ለማረጋገጥ,
የእርስዎ አድራሻ መጽሐፍ [email protected] ለማከል እባክዎ.

ACLJ ወደ ላይ ይገናኙ:
ፌስቡክ ትዊተር የ YouTube

ጄይ Sekulow ወደ ላይ ይገናኙ:
ፌስቡክ ትዊተር የ YouTube
በ ACLJ በሕግ የተጠበቀ ሕገ ነጻነት መከላከያ የወሰኑ አንድ ድርጅት ነው.
ክፍል 501 (ሐ) መሠረት በተወሰነው እንደ ሕግ እና ለፍትህ የአሜሪካ ማዕከል ወንጌላዊነት, Inc., የግብር-ነጻ አይደለም-ለ-ትርፍ, ሃይማኖታዊ ኮርፖሬሽን ማገልገል ክርስቲያን ጠበቆች የማስታወቂያ / ለ / አንድ ነው; (3) የውስጥ ገቢ ኮድ በተለይ የሃይማኖት ነፃነት እና የመናገር ነፃነት የመብት ናቸው ተስማሚ, አምላክ የሰጠውን መብት ጋር የወሰኑ. ማዕከሉ የአምላክ ዓላማ እነዚህ መብቶች ከሕግ በታች የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ጥብቅና, ትምህርት እና የሙግት ውጤታማ ስትራቴጂ ተግባራዊ በማድረግ, ሕጋዊ በሕግ ማውጣት እና ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ለመሳተፍ ነው. የድርጅቱ የሃይማኖት ነፃነት, የመናገር ነፃነት በተመለከተ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ, የይግባኝ የፌዴራል ፍርድ ቤት, የፌደራል ክልል ፍርድ ቤቶች, እና የተለያዩ ግዛት ፍርድ ቤቶች በፊት በርካታ ጉዳዮች ላይ ተሳትፈዋል ነው. የእርስዎ ስጦታ በጣም ብዙ አድናቆት እና የበጎ አድራጎት መዋጮ ሙሉ በሙሉ deductible ነው. የቅርብ ጊዜውን የፋይናንስ ሪፖርት ቅጂ የፖስታ ለእኛ በመፃፍ ማግኘት ይቻላል ሣጥን 90555, Washington, DC 20090-0555.
እንደተለመደው, (757) 226-2489 በመደወል የእርስዎን አካባቢ ነፃነት ስጋት ያሳውቁን. እና የዕለት የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ዜማ “”ጄይ Sekulow የቀጥታ.””
በማንኛውም ምክንያት ይህንን ኢ-ሜይል ምላሽ መልዕክት አይላኩ. ህጋዊ ጥያቄዎች [email protected] በኩል መልስ አይሆንም. ህጋዊ ጥያቄዎች ACLJ.org ላይ መቅረብ አለባቸው.
እንዴት ነው እኔ ሕግ እና ፍትሕን ለማግኘት አሜሪካን ሴንተር ደግፏቸው ትችላለህ?
ደህንነቱ የተጠበቀ የመስመር ላይ መዋጮ ለማድረግ.
በሌሎች መንገዶች እርስዎ ምንም ተጨማሪ ወጪ ACLJ ለመደገፍ, እዚህ ይሂዱ.
የቅጂ መብት 2016 ©, ACLJ | ግላዊነት እና የደህንነት ፖሊሲ | ከደንበኝነት


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

جرأة من الأكاذيب
اتخاذ عمل | يساهم
مثل
F
مثل هذا في الفيسبوك

بيتر،

كذبت إدارة أوباما بشكل صارخ.

بعث الرئيس أوباما على ما يبدو فدية 1.7 مليار $ – استخدام أموال دافعي الضرائب الخاصة بك – إلى قيادة دولة راعية للارهاب. وهي تستخدم الخطوط الجوية الإيرانية لنقل فواتير لا تحمل علامات مميزة لإيران بعد إزالة سرا الطيران من لائحة العقوبات في اليوم السابق.
التوقيع على العريضة الآن
كل يوم الأكاذيب سوءا على اتفاق نووي إيران. كذب الإدارة حول متى بدأت المفاوضات، الذين بدأوا مع ما كانت الشروط السرية، وكيف أرسلنا المليارات من أموال دافعي الضرائب إلى قيادة دولة راعية للإرهاب. أنها وضعت حياة الناس للخطر.

لقد رفعت دعوى قضائية اتحادية كبيرة ضد إدارة أوباما لمحاسبته على إيران تقع فيها. وردا على ذلك، كان على إدارة أوباما الجرأة للإشارة إلى المحكمة أنه ليس من الضروري أن تمتثل للقانون.

هذا خطأ. ونحن في طريقنا لهزيمة الخداع. ولكننا نحتاج صوتك الآن.

الانضمام إلينا في المحكمة ضد إدارة أوباما اليوم.

التوقيع لدينا العريضة: إيقاف كذبة إيران أن إدارة أوباما.

جاي سيكولو
كبير المستشارين القانونيين ACLJ
تساهم الآن

مثل
F
مثل هذا في الفيسبوك

لضمان أن تستمر في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من ACLJ،
يرجى إضافة [email protected] إلى دفتر العناوين الخاص بك.

الاتصال ACLJ على:
الفيسبوك تويتر يوتيوب

الاتصال جاي سيكولو على:
الفيسبوك تويتر يوتيوب
وACLJ وهي منظمة مكرسة للدفاع عن الحريات الدستورية مصون بالقانون.
المركز الأمريكي للقانون والعدالة هو إعلان / ب / أ للمحاماة المسيحي خدمة الكرازة، وهي شركة معفاة من الضرائب، غير هادفة للربح، شركة الدينية كما هو محدد بموجب المادة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية ، مكرسة خصيصا لأساس مثال مفاده أن الحرية الدينية وحرية التعبير غير قابلة للتصرف، وحقوق وهبها الله. الغرض المركز هو إشراك المسائل القانونية والتشريعية والثقافية من خلال تنفيذ استراتيجية فعالة للدعوة والتعليم والتقاضي لضمان هذه الحقوق محمية بموجب القانون. شاركت المنظمة في العديد من القضايا المعروضة على المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف الاتحادية، الاتحادي المحاكم المحلية، ومحاكم الدولة المختلفة بشأن حرية الدين وحرية التعبير. هديتك هي محل تقدير كبير جدا وخصم كامل كمساهمة خيرية. ويمكن الحصول على نسخة من أحدث تقريرنا المالي عن طريق الكتابة لنا على العنوان ص. مربع 90555، واشنطن، DC 20090-0555.
كما هو الحال دائما، واسمحوا لنا أن نعرف من الأخطار التي تهدد حرية في منطقتك عن طريق استدعاء (757) 226-2489. وانسجاما في لدينا برنامج إذاعي يومي، “”جاي سيكولو لايف””.
لا ترسل رسالة ردا على هذا البريد الإلكتروني لأي سبب من الأسباب. لن يتم الرد على طلبات القانونية من خلال [email protected] ويجب تقديم طلبات قانونية في ACLJ.org.
كيف يمكنني دعم المركز الأمريكي للقانون والعدالة؟
التبرع الآمن عبر الإنترنت.
عن طرق أخرى لدعم ACLJ دون أي تكلفة إضافية لك، اذهب هنا.
جميع الحقوق محفوظة © 2016، ACLJ | سياسة الأمن والخصوصية | إلغاء الاشتراك


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Լկտիություն է ստերի
Take Action | աջակցել
նման
զ
Այսպես on Facebook

Peter,

Օբամայի վարչակազմը blatantly ստել.

ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման ուղարկվել, թե ինչ, կարծես, $ 1,7 մլրդ-RANSOM – օգտագործելով ձեր հարկային դոլար է առաջատար պետական հովանավորի ահաբեկչության. Այն օգտագործվում Iran Air տրանսպորտի չնշված օրինագծերը Իրանի բանից հետո, երբ գաղտնի հանելուց ավիաընկերությունը պատժամիջոցները նշեք նախօրեին:
Ստորագրել Now
Ամեն օր սուտը ստանալ ավելի վատ է Իրանի միջուկային գործարքի. Վարչակազմը ստել մասին, երբ բանակցությունները սկսվեցին, ովքեր են նրանք սկսեցին հետ, թե ինչ գաղտնի պայմանները եղել են, եւ ինչպես ենք մենք ուղարկեցինք միլիարդավոր հարկային դոլարներ է առաջատար պետական հովանավորի ահաբեկչության. Այն դրեց կյանքը վտանգի տակ:

Մենք ներկայացվել է մեծ դաշնային հայց դեմ Օբամայի վարչակազմին պահել այն հաշվետու է իր Իրանը ստում. Ի պատասխան, Օբամայի վարչակազմը ունեցել լկտիություն է նշել է դատարան, որ այն չի պետք է համապատասխանի օրենքով սահմանված կարգով:

Սխալ է. Մենք պատրաստվում ենք հաղթել խաբեություն. Բայց մենք պետք է ձեր ձայնը այժմ.

Միացեք մեզ դատարանում ընդդեմ Օբամայի վարչակազմի այսօր.

Sign Մեր միջնորդագիրը: կանգնեցնել Օբամայի վարչակազմի Իրան սուտ է.

Jay Sekulow
ACLJ գլխավոր Counsel
նպաստել Now

նման
զ
Այսպես on Facebook

Որպեսզի համոզվեք, որ դուք շարունակում եք ստանալ էլեկտրոնային նամակներ է ACLJ,
խնդրում եմ ավելացրեք [email protected] Ձեր հասցեագրքից.

Միացեք ACLJ է:
Facebook Twitter YouTube

Միացեք Jay Sekulow է:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ մի կազմակերպություն է, նվիրված պաշտպանության սահմանադրական ազատությունների ապահովված է օրենքով:
Ամերիկյան կենտրոն իրավունքի եւ Արդարադատության Սպամ / բ / ա է քրիստոնյա փաստաբանների սպասարկող evangelism, Inc., հարկերից ազատված, ոչ թե շահույթ չհետապնդող, կրոնական կորպորացիայի, ինչպես սահմանված է համաձայն Բաժին 501 (c) (3) ներքին եկամուտների օրենսգրքի , մասնավորապես նվիրված իդեալական, որ կրոնական ազատությունը եւ խոսքի ազատության անկապտելի, Աստծուց տրված իրավունքները: Կենտրոնի նպատակն է ներգրավել իրավական, օրենսդրական եւ մշակութային խնդիրները, իրականացնելով արդյունավետ ռազմավարությունը շահերի պաշտպանության, կրթության եւ դատավարության, ապահովել, որ այդ իրավունքները պաշտպանված են օրենքով: Այս կազմակերպությունը մասնակցել է բազմաթիվ դեպքերում նախքան Գերագույն դատարանում, դաշնային վերաքննիչ դատարանի կողմից, դաշնային շրջանի դատարանների, եւ տարբեր պետական դատարանների վերաբերող կրոնի ազատության եւ խոսքի ազատության: Ձեր նվերը շատ բարձր է գնահատել, եւ լիովին նվազեցվում է որպես բարեգործական ավանդի: A պատճենը մեր վերջին ֆինանսական հաշվետվության կարող է ձեռք բերել գրելով մեզ P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Ինչպես միշտ, տեղյակ պահեք մեզ սպառնալիքներից ազատության ձեր տարածքում `զանգահարելով (757) 226-2489: Եւ մեղեդի է մեր ամենօրյա ռադիոժամի «Jay Sekulow Live»:
Չեն ուղարկել պատասխան ուղերձ է այս էլեկտրոնային փոստով որեւէ պատճառով. Իրավական հարցումները չի կարող պատասխանել միջոցով [email protected]: Իրավական հարցումները պետք է ներկայացվի ACLJ.org:
ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ աջակցել ամերիկյան ԿԵՆՏՐՈՆ օրենքի եւ արդարության.
Կատարել է անվտանգ առցանց նվիրատվություն:
Որովհետեւ այլ եղանակներ աջակցել ACLJ առանց լրացուցիչ ծախսերի, գնա այստեղից:
Հեղինակային իրավունք © 2016, ACLJ | Գաղտնիություն եւ Անվտանգություն Քաղաքականություն | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Yalanlar Audacity
Action edin | yardım
Kimi
f
Facebook bu kimi

Peter,

Obama administrasiyası açıq-aşkar yalan.

Prezident Obama $ 1,7 milyard fidyə görünür nə göndərdi – terror aparıcı dövlət sponsor – Vergi dollar istifadə edərək. Bu sanksiyalar gün əvvəl siyahıdan gizli hava aradan qaldırılması sonra İrana işareti vərəqələrinin nəql İran Air istifadə olunur.
İndi İmzalarından
Hər gün yalan İranın nüvə müqavilə üzrə pis almaq. Administration danışıqlar onlar gizli şərtlər nə ilə başlayan və terror aparıcı dövlət sponsor vergi milyardlarla dollar göndərdi necə başladı haqqında yalan. Bu risk həyatlarını qoydu.

Biz İran yalan üçün məsuliyyətə cəlb etmək Obama Administrasiyasının qarşı böyük bir federal iddia açdı etdik. Onun cavab olaraq, Obama Administrasiyası bu qanuna riayət etmək yoxdur məhkəməyə göstərir hünər idi.

Bu səhfdir. Biz aldatma məğlub olacaq. Amma biz indi səs lazımdır.

Obama Administrasiyasının məhkəməyə bu gün bizə qoşul.

Bizim ərizə ol: Obama Administrasiyasının İran Lie Stop.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
İndi yardım

Kimi
f
Facebook bu kimi

Siz ACLJ e-poçt almağa davam təmin etmək üçün,
ünvanı kitab [email protected] əlavə edin.

ACLJ üçün əlaqə:
Facebook Twitter YouTube

Jay Sekulow üçün əlaqə:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ qanunla təmin konstitusiya azadlıqlarının müdafiəsinə həsr olunmuş təşkilatdır.
Bölmə 501 (c) altında müəyyən edilmiş hüquq və ədalət üçün Amerika Mərkəzi yaygınlaştırma, Inc., vergi azad, qeyri-mənfəət, dini korporasiya xidmət Christian Vəkillər reklam / b / a (3) Daxili Gəlir Məcəlləsinin xüsusi dini azadlıq və söz azadlığı ayrılmaz ki ideal, Allahın verdiyi hüquqlarına həsr olunmuş. Mərkəzin məqsədi həmin hüquqları qanunla mühafizə olunur ki, təmin etmək üçün vəkillik, təhsil və məhkəmə effektiv strategiyasını həyata keçirərək, hüquqi qanunvericilik və mədəni məsələləri cəlb etməkdir. təşkilat din azadlığı və söz azadlığı ilə bağlı Ali Məhkəmənin, Apellyasiya Federal Məhkəməsinin Federal District Məhkəmələr və müxtəlif dövlət məhkəmələrdə bir çox hallarda iştirak etmişdir. Sizin hədiyyə çox yüksək qiymətləndirib və xeyriyyə töhfə kimi tam çıxılmalıdır. Son maliyyə hesabatının surəti P.O. bizə yazmaqla əldə edilə bilər Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Həmişə olduğu kimi, (757) 226-2489 zəng bizə sizin ərazidə azadlığı təhdid bildirin. Və gündəlik radio proqram ilə tune, “”Jay Sekulow Live””.
hər hansı bir səbəbdən bu e-mail cavab mesaj göndərmək etməyin. Legal sorğu [email protected] vasitəsilə cavab deyil. Legal sorğu ACLJ.org təqdim olunmalıdır.
NASIL hüquq və ədalət uğrunda AMERICAN mərkəzi dəstək OLAR?
təhlükəsiz online ianə olun.
digər yolları sizin üçün heç bir əlavə dəyəri ACLJ dəstək üçün burada gedin.
Copyright 2016-©, ACLJ | Məxfilik və Təhlükəsizlik Siyasəti | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gezurrak Audacity The
Take Action | ekarpena
Like
f
hau Facebook Like

Peter,

Obama Administrazioak blatantly gezurra esan.

Obama presidenteak bidalitako zer Agertzen $ 1,7 milioi ransom izan – zure zerga dolar erabiliz – Liderra egoera terror babesle den. Iran Air erabiliko da markatu gabeko fakturak garraiatzeko Iran ezkutuka airline kendu zigorrak batetik zerrendatu aurreko egunean ondoren.
Sinatu eskaera orain
Egunero gezurrak lortu du Iranek akordio nuklearraren on okerrago. Administrazioak, negoziaketak hasi zen, nork hasi dute, zer termino sekretua ziren, eta zerga milaka milioi dolar nola bidaliko dugu liderra estatu terrorismo babesle buruz gezurra esan. bizitzak jarri da arriskuan.

artxibatu ditugu federal demanda nagusietako bat Obama Administrazioak aurka eduki kontuak egiteko bere Iran datza. Bere erantzunean, Obama Administrazioak ausardia kantxan, ez dela behar den legea betetzeko adierazi izan.

It gaizki. engainua garaitzeko goaz. Baina zure ahotsa behar dugu orain.

Bat egin gurekin gaur Obama Administrazioak aurkako epaitegian.

Kontu Gure Eskaera: Gelditu Obama administrazioa Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Aholkularia
ekarpena orain

Like
f
hau Facebook Like

e-mailak jaso ahal ACLJ batetik jarraituko duzula ziurtatzeko,
mesedez, gehitu [email protected] zure helbide-liburuan.

ACLJ konektatu orrian:
Facebook Twitter YouTube

Jay Sekulow konektatu orrian:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ askatasun konstituzionalak segurtatu legez defentsa eskainitako erakunde bat da.
American Center Zuzenbide eta Justizia ad / b / abokatu Christian hornitu Evangelización, Inc., zerga-salbuetsita, ez irabazi-asmorik gabeko bat, erlijio korporazio bat da 501 artikulua (c) azpian zehaztutako (3) diru-sarrerak Barne Kode , zehazki aproposa erlijio askatasuna eta adierazpen askatasuna ajenaezina dira, Jainkoak emandako eskubide eskainia. Center helburua da arazo juridikoa, legegintza eta kultur ihardun sentsibilizazio, hezkuntza eta auzi estrategia eraginkor bat ezartzeko duten eskubide horiek legeak babestuta daude bermatzeko moduan. Antolatzaileek du Auzitegi Gorenak, Auzitegi Federal Errekurtsoak, Distrito Federal Epaitegiak, eta hainbat egoera epaitegiak aurretik kasu ugari erlijio askatasuna eta adierazpen askatasuna dute parte hartu. Zure oparia da, oso estimatua eta guztiz ongintza ekarpen gisa kengarriak. Gure azken finantza-txostenaren kopia bat Posta at gurekin idazten bidez ere eskura daiteke Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Beti bezala, utzi zure inguruan askatasuna mehatxuak deituz (757) 226-2489 arabera. Eta gure eguneroko Irratsaio sintonizatu, “”Jay Sekulow Live.””
Ez erantzun-mezu bat bidali e-mail honetara edozein arrazoirengatik. Lege eskaerak ez dira [email protected] bidez erantzun zuen. Lege eskaerak ACLJ.org aurkeztu behar dira.
Nola egin dezaket AMERICAN CENTER onartzen dut FOR LAW AND JUSTICE?
Egin bat segurua online dohaintza.
For beste modu ACLJ laguntzea da kostu gehigarririk nahi bada, joan hemen.
Copyright © 2016, ACLJ | Pribatutasuna eta segurtasuna Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

дзёрзкасць Хлусні
дзеянне | спрыяць
як
е
Як гэта на Facebook

Пітэр,

Адміністрацыя Абамы нахабна хлусіў.

Прэзідэнт Абама накіраваў, што, як уяўляецца, выкуп у памеры $ 1,7 млрд – выкарыстоўваючы вашыя падатковыя даляры – да вядучым дзяржаўным спонсарам тэрору. Ён выкарыстоўваецца Iran Air для перавозкі немаркіраванай рахунку ў Іран пасля таго, як таемна выдалення авіякампаніі са спісу санкцый за дзень да гэтага.
Падпішыце петыцыю зараз
Кожны дзень хлусня пагоршыцца па ядзернай здзелкі Іран. Адміністрацыя хлусіў пра тое, калі пачаліся перамовы, якія яны пачалі з таго, якія сакрэтныя ўмовы былі, і як мы накіравалі мільярды даляраў падаткаплацельшчыкаў на вядучых дзяржаў-спонсараў тэрарызму. Гэта паставіла пад пагрозу жыцця.

Мы падалі буйны федэральны пазоў супраць адміністрацыі Абамы трымаць яго адказнасць за яго Іран ляжыць. У сваім адказе адміністрацыя Абамы была смеласць, каб паказаць на судзе, што ён не павінны адпавядаць закону.

Гэта няправільна. Мы збіраемся перамагчы падступнасьць. Але нам патрэбен ваш голас прама зараз.

Далучайцеся да нас у суд супраць адміністрацыі Абамы сёння.

Падпішыце нашу петыцыю: спыніць Іран спачываюць адміністрацыі Абамы.

джэй Секулов
ACLJ Галоўны саветнік
заплаціць зараз

як
е
Як гэта на Facebook

Для таго, каб пераканацца, што вы па-ранейшаму атрымліваць электронную пошту ад ACLJ,
калі ласка, дадайце [email protected] ў адрасную кнігу.

Падключэнне да ACLJ на:
Facebook Twitter YouTube

Падключэнне да Jay Секулов на:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ з’яўляецца арганізацыяй, якая займаецца абаронай канстытуцыйных свабод, забяспечаных законам.
Амерыканскі цэнтр закона і справядлівасці з’яўляецца аб’яву / б / у для хрысціянскіх адвакатаў, якія абслугоўваюць Евангелизм, Inc., вызваленага ад выплаты падаткаў, а не ў абмен на прыбытак, рэлігійную карпарацыю, як гэта вызначана ў адпаведнасці з раздзелам 501 (з) (3) Кодэкса ўнутраных даходаў , спецыяльна прызначаных да ідэалу, што рэлігійная свабода і свабода выказваньня думак зьяўляюцца неад’емнымі, Богам правоў. Мэтай Цэнтра з’яўляецца прыцягненне юрыдычных, заканадаўчых і культурных пытанняў, шляхам ажыццяўлення эфектыўнай стратэгіі прапаганды, адукацыі і цяжбы, каб гарантаваць, што гэтыя правы абароненыя ў адпаведнасці з законам. Арганізацыя прымала ўдзел у шматлікіх выпадках у Вярхоўным судзе, Федэральным апеляцыйным судзе, федэральных акруговых судоў, а таксама розныя дзяржаўныя суды ў адносінах да свабоды веравызнання і свабоды слова. Ваш падарунак вельмі высока цэніцца і цалкам вылiчэння ў якасці дабрачыннага ўнёску. Копія нашага апошняга фінансавага справаздачы можна атрымаць, напісаўшы нам па адрасе: P.O. Box 90555, Вашынгтон, акруга Калумбія 20090-0555.
Як заўсёды, дайце нам ведаць аб пагрозы свабодзе ў вашым раёне патэлефанаваўшы па тэлефоне (757) 226-2489. І наладзіцца на нашу штодзённую праграму радыё, “”Джэй Секулов Live.””
Не паслаць паведамленне ў адказ на гэтую электронную пошту па любой прычыне. Юрыдычныя запыты ня будзе адказу праз [email protected] Юрыдычныя заяўкі павінны быць пададзеныя ў ACLJ.org.
Як я магу падтрымаць Амерыканскі цэнтр закона і справядлівасці?
Зрабіць ахвяраванне бяспечнага онлайн.
Іншыя спосабы падтрымкі ACLJ без якіх-небудзь дадатковых выдаткаў для Вас, ідзі сюды.
Copyright © 2016, ACLJ | Канфідэнцыяльнасць і палітыцы бяспекі | Адмовіцца ад падпіскі


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

মিথ্যার Audacity
অ্যাকশন নিন | অবদান
মত

ফেসবুকে এই মত

সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়া,

ওবামা প্রশাসন ক্রমেই অজ্ঞতা lied.

প্রেসিডেন্ট ওবামা কি 1.7 বিলিয়ন $ মুক্তিপণ উপস্থিত হতে পারে পাঠানো – সন্ত্রাসের নেতৃস্থানীয় ঘাতক রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষক – আপনার ট্যাক্স ডলার ব্যবহার. এটা ইরান এয়ার ব্যবহার গোপনে এয়ারলাইন সরানোর নিষেধাজ্ঞা থেকে দিন তালিকা সামনে পর ইরান থেকে অচিহ্নিত বিল পরিবহন.
পিটিশনে স্বাক্ষর এখন
প্রতিটি দিন মিথ্যা ইরান পরমাণু চুক্তি নিয়ে খারাপ পেতে. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন, যারা তাদের সঙ্গে শুরু, কি গোপন পদ ছিল, এবং আমরা সন্ত্রাসবাদের নেতৃস্থানীয় ঘাতক রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষক ট্যাক্স বিলিয়ান ডলার পাঠানো কিভাবে মিথ্যা কথা বলতো. এটা জীবন ঝুঁকিতে করা.

আমরা এটা জবাবদিহিতা জন্য তার ইরান মিথ্যা ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রধান ফেডারেল মামলা দায়ের করেছি. তার জবাবে, ওবামা প্রশাসন স্পর্ধা আদালত এটি আইন মেনে চলতে হবে না করার নির্দেশ ছিল.

এটা ভুল. আমরা শঠতা পরাজিত করতে যাচ্ছেন. কিন্তু আমরা এখন আপনার ভয়েস প্রয়োজন.

ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত আজ আমাদের সাথে যোগ দিন.

সাইন ইন করুন আমাদের পিটিশন: ওবামা প্রশাসনের ইরান মিথ্যা বন্ধ করুন.

জে Sekulow
ACLJ প্রধান কৌঁসুলি
এখন অবদান

মত

ফেসবুকে এই মত

তা নিশ্চিত করার জন্য আপনি ACLJ থেকে ই-মেইল গ্রহণ অব্যাহত,
আপনার ঠিকানা বই থেকে [email protected] যোগ করুন.

উপর ACLJ সাথে সংযোগ করুন:
ফেসবুক টুইটার ইউটিউব

উপর জে Sekulow সাথে সংযোগ করুন:
ফেসবুক টুইটার ইউটিউব
ACLJ একটি সংগঠন আইন দ্বারা সুরক্ষিত সাংবিধানিক স্বাধীনতাকে প্রতিরক্ষা নিবেদিত.
আইন ও বিচার জন্য আমেরিকান সেন্টারের বিজ্ঞাপন / বি / সেবা ধর্মপ্রচার, ইনক, একটি করমুক্ত, না-লাভ, ধর্মীয় কর্পোরেশন খ্রিস্টান সমর্থনকারীরা জন্য একটি অনুচ্ছেদ 501 (গ) এর অধীন নির্ধারিত হয় (3) ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড , বিশেষভাবে আদর্শ যে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য হয়, ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার নিবেদিত. সেন্টারের উদ্দেশ্য এডভোকেসি, শিক্ষা এবং মোকদ্দমা একটি কার্যকর কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ঐ অধিকার আইনের আওতায় সংরক্ষিত দ্বারা, আইনগত আইন প্রণয়ন ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়োজিত হয়. সংগঠন ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের আপীল ফেডারেল আদালত, ফেডারেল জেলা আদালত, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র আদালতগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেনি. এই লও তোমার গিফট খুব প্রশংসা করা এবং একটি দাতব্য অবদান হিসাবে সম্পূর্ণরূপে deductible হয়. আমাদের সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদনের একটি কপি পি.ও আমাদের কাছে লিখে লাভ করা যেতে পারে বক্স 90555, ওয়াশিংটন, ডি.সি. 20090-0555.
সর্বদা হিসাবে, কলিং (757) 226-2489 দ্বারা আমাদের আপনার এলাকায় স্বাধীনতায় হুমকি জানাতে. আর আমাদের দৈনন্দিন রেডিও প্রোগ্রাম সুর, “”জে Sekulow লাইভ.””
কোনো কারণে এই ই-মেইলে একটি প্রতিক্রিয়া বার্তা প্রেরণ করবেন না. আইনগত অনুরোধ [email protected] মাধ্যমে উত্তর না হবে. আইনগত অনুরোধ ACLJ.org এ দাখিল করতে হবে.
কীভাবে আমি আইন ও বিচারের জন্য আমেরিকান সেন্টার সমর্থন করতে পারে?
একটি নিরাপদ অনলাইন দান করুন.
অন্য কোন উপায়ে আপনি কোন অতিরিক্ত খরচ এ ACLJ সমর্থন করার জন্য যান এখানে.
কপিরাইট © 2016, ACLJ | গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নীতি | আন-সাবস্ক্রাইব করুন


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

U Audacity of Lies
Take Action | doprinijeti
kao
F
Ovako na Facebook

Peter,

Obamina administracija otvoreno lagao.

Predsjednik Obama je poslao ono što se čini da je 1,7 milijardi $ otkup – pomoću poreza dolara – na vodećim državnim sponzor terora. Nekada Iran Air za transport neobeleženih račune Iran nakon tajno uklanjanja aviokompanija iz sankcija listu dan ranije.
Potpišu peticiju Now
Svaki dan laži pogoršati na Iran nuklearni sporazum. Uprava lagao kada je počeo pregovore, koji su počeli sa, koji su bili tajna smislu, i kako mi je poslao milijarde od poreza na vodećim državnim sponzor terorizma. To staviti u opasnost živote.

Mi smo podnijeli glavni savezni tužbu protiv Obamine administracije da se držite ga za svoj Iran leži. U svom odgovoru, Obamina administracija je imao drskosti da ukaže na sudu da ne moraju biti u skladu sa zakonom.

To nije u redu. Idemo na pobjedi prevare. Ali, moramo sada svoj glas.

Pridružite nam se na sudu protiv Obamine administracije danas.

Prijavi Naša Peticija: Zaustavite Obamine administracije Iranu Lie.

Jay Sekulow
ACLJ glavni tužilac
doprinose sada

kao
F
Ovako na Facebook

Da biste bili sigurni da ste i dalje primati e-mailove od ACLJ,
dodajte [email protected] u adresar.

Povezivanje na ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Povežite se Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
U ACLJ je organizacija posvećena odbrani ustavnog sloboda osigurana zakonom.
Američki Centar za pravo i pravda je oglas / b / a Christian Advocates Služenje evangelizacija, Inc., oslobođene poreza, ne-za-dobit, religijskih korporacija kao što je propisano u članu 501 (c) (3) od Internal Revenue Code , posebno posvećen idealno da su vjerske slobode i slobode govora su neotuđiva, Bogom dano pravo. Svrha Centra je da se bavi pravnim, zakonodavnim i kulturna pitanja implementiranjem efikasne strategije zagovaranja, obrazovanja i parnice kako bi se osiguralo da se ta prava su zaštićena u skladu sa zakonom. Organizacija je učestvovao u brojnim slučajevima pred Vrhovnim sudom, Federal Apelacionog suda, savezni okrug sudovima, i raznih državnih sudova u pogledu slobode vjeroispovijesti i slobode govora. Vaš poklon je veoma cijenjena i potpuno odbijaju kao dobrotvorni prilog. Kopija od naših najnovijih finansijski izvještaj može se dobiti pišući nam na P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kao i uvijek, javite nam ugrožavanja slobode u vašem području pozivom (757) 226-2489. I tune u našem svakodnevnom radio program, “”Jay Sekulow Live””.
Nemojte slati poruku kao odgovor na ovaj e-mail za bilo kojeg razloga. Pravni zahtjevi neće biti odgovoreno kroz [email protected] Pravni zahtjevi moraju biti dostavljeni u ACLJ.org.
KAKO MOGU podrške Američkom CENTAR ZA prava i pravde?
Napravite sigurne online donacija.
Za druge načine da podrže ACLJ bez dodatnih troškova za vas, idite ovdje.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatnost i sigurnosna politika | Odjava


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дързостта на Lies
Вземете за действие | Принос
като
е
Подобно на това на Facebook

Петър,

Администрацията на Обама очевидно е излъгал.

Президентът Обама изпрати това, което изглежда да бъде откуп за $ 1,700 милиарда – с помощта на вашите данъчни долара – до водещия държавен спонсор на тероризма. Той използва Iran Air за транспортиране на необозначени сметките за Иран след тайно премахване на авиокомпанията от списъка на санкциите в деня преди.
Подпишете петицията Сега
Всеки ден лъжите да се влошат от Иран ядрена сделка. Администрацията е излъгал за това, кога са започнали преговорите, които започнаха те с какво са тайните условията и начина, по който изпраща милиарди данъчни долара до водещия държавен спонсор на тероризма. Той постави живота на риск.

Ние сме подадена основен федерално дело срещу администрацията на Обама да държи го отчита за своята Иран крие. В своя отговор, администрацията на Обама е имал дързостта да посочи пред съда, че той не трябва да се съобразяват със закона.

Грешно е. Отиваме да се защити от измамата. Но ние се нуждаем от гласа си сега.

Присъединете се към нас в съда срещу администрацията на Обама днес.

Влезте Нашата Петиция: Спрете Иран Lie на администрацията на Обама.

Jay Sekulow
ACLJ Главен юрисконсулт
дарение сега

като
е
Подобно на това на Facebook

За да се гарантира, че продължавате да получавате имейли от ACLJ,
моля Ви добавете [email protected] в адресната си книга.

Свържете се ACLJ на:
Facebook Twitter YouTube

Свързване с Jay Sekulow на:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ е организация, посветена на защитата на конституционните свободи, гарантирани от закона.
Американски Център за законност и справедливост е реклама / б / а за християнските адвокати Обслужващи евангелизиране, Inc., освободен от данъци, а не за печалба, религиозна корпорация, както е определено в раздел 501 (в) (3) от Кодекса за вътрешни приходи , специално посветен на идеала, че религиозната свобода и свободата на словото са неотменна, дадени от Бог права. Целта на центъра е да се ангажират правни, законодателни и културни проблеми чрез прилагане на ефективна стратегия за застъпничество, образование и съдебни дела, за да се гарантира, че тези права са защитени по закона. Организацията е участвал в многобройни случаи пред Върховния съд, Федералния апелативен съд, Федерална окръжните съдилища, както и различни държавни съдилища по отношение на свободата на религията и свободата на словото. Вашият подарък е много ценен и напълно приспадане като благотворителна принос. Копие от най-новите ни финансов отчет може да се получи чрез ни пишете на адрес п.к. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Както винаги, да ни уведомите на заплахи за свободата във вашия район, като се обадите (757) 226-2489. И мелодия в нашата ежедневна радиопрограма, “”Джей Sekulow на живо.””
Да не се изпраща съобщение отговор на този имейл по някаква причина. Правни искания няма да бъде отговорено чрез [email protected] Правни искания трябва да бъдат подадени в ACLJ.org.
КАК ДА ПОДКРЕПИ Американския център за законност и справедливост?
Направете защитен онлайн дарение.
За други начини за подкрепа на ACLJ без допълнителни разходи за вас, отидете тук.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security политика | Отписване


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

L’audàcia de mentides
Agafeu Acció | contribuir
M’agrada
F
Igual que aquesta a Facebook

Pere,

L’Administració Obama va mentir descaradament.

El president Obama va enviar el que sembla ser un rescat $ 1700000000000 – utilitzant diners dels seus impostos – al patrocinador principal estat de terror. S’utilitza aire de l’Iran per al transport dels bitllets sense marcar a l’Iran després de l’eliminació en secret a l’aerolínia de les sancions llista el dia anterior.
Signa la petició ara
Cada dia les mentides a empitjorar en l’acord nuclear de l’Iran. L’Administració va mentir sobre quan es van iniciar les negociacions, que van començar amb, ¿quins van ser els termes secrets, i la forma en que envien milers de milions de dòlars d’impostos a l’estat patrocinador principal de terrorisme. Es va posar en risc la vida.

Hem va presentar una demanda federal important contra l’administració d’Obama perquè rendeixi comptes per la seva Iran es troba. En la seva resposta, el govern d’Obama va tenir l’audàcia per indicar al tribunal que no ha de complir amb la llei.

Està malament. Anem a derrotar l’engany. Però necessitem la seva veu.

Uniu-vos a als tribunals contra el govern d’Obama avui.

Signa la nostra petició: Aturar Lie Iran de l’administració Obama.

Jay sekulow
Conseller Principal aclj
ara contribuir

M’agrada
F
Igual que aquesta a Facebook

Per assegurar que segueix rebent missatges de correu electrònic des de l’aclj,
si us plau afegiu [email protected] a la vostra llibreta d’adreces.

Connectar-se a aclj a:
Facebook Twitter

Connectar amb Jay sekulow a:
Facebook Twitter
El aclj és una organització dedicada a la defensa de les llibertats constitucionals garantits per la llei.
Centre Americà per la Llei i la Justícia és ad / b / a per a defensors cristians que serveixen Evangelisme, Inc., una exempció d’impostos, sense fins de lucre, corporació religiosa tal com es defineix en la secció 501 (c) (3) del Codi d’Impostos Interns , específicament dedicat a l’ideal que la llibertat religiosa i la llibertat d’expressió són inalienables, drets donats per Déu. El propòsit del Centre és involucrar qüestions legals, legislatius i culturals mitjançant l’aplicació d’una estratègia eficaç de promoció, educació i litigi per garantir que aquests drets estan protegits per la llei. L’organització ha participat en nombrosos casos davant la Cort Suprema, Cort Federal d’Apel·lacions, tribunals del Districte Federal, i diverses corts estatals pel que fa a la llibertat de religió i la llibertat d’expressió. La seva donació és molt apreciada i totalment deduïbles com una contribució de caritat. Una còpia del nostre últim informe financer pot obtenir-se per escrit a apartat postal Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Com sempre, sabrem de les amenaces a la llibertat en la seva àrea trucant al (757) 226-2489. I sintonitzar amb el nostre programa diari de ràdio, “”Jay sekulow viu.””
No enviï un missatge de resposta a aquest correu electrònic per qualsevol motiu. peticions legals no seran contestades a través [email protected] peticions legals han de ser presentades en ACLJ.org.
Com puc donar suport al Centre Americà per la Llei i la justícia?
Fer una donació segura en línia.
Per a altres formes de suport a la aclj sense cost addicional per a vostè, aneu aquí.
Copyright © 2016, aclj | Privacitat i Seguretat | Donar-se de baixa


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ang kawalay ulaw sa Bakak
Dad-a Action | makaamot
Sama sa
f
Sama niini sa Facebook

Pedro,

Ang Obama administrasyon dayag namakak.

Presidente Obama nagpadala ang daw usa ka $ 1.7 bilyones nga lukat – sa paggamit sa imong buhis dolyares – sa mga nag-unang sponsor kahimtang sa kalisang. gigamit kini sa Iran Air sa pagdala sa walay pay marka giisip bills sa Iran human sa tago sa pagwagtang sa mga airline gikan sa mga silot ilista ang mga adlaw sa wala pa.
Mopirma sa petisyon Karon
Matag adlaw ang mga bakak og mas grabe sa Iran sa nukleyar nga deal. Ang Administrasyon namakak sa diha nga ang negosasyon nagsugod, nga sila misugod uban sa, kon unsa ang tinago nga mga termino sa mga, ug sa unsang paagi kita nagpadala bilyonbilyong dolyares sa buhis ngadto sa mga nag-unang sponsor sa estado sa terorismo. Kini gibutang kinabuhi sa peligro.

gisang-at Kita sa usa ka mayor nga pederal nga kiha batok sa mga Obama Administration sa paghupot niini tulubagon alang sa iyang Iran mga bakak. Sa tubag niini, ang mga Obama Administration adunay kaisog nga nagpakita ngadto sa korte nga kini dili sa pagtuman sa balaod.

Kini sayop. Kita na sa pagpildi sa limbong. Apan kita kinahanglan nga imong tingog karon.

Join kanato sa korte batok sa mga Obama Administration karon.

Sign sa Atong Petisyon: Hunong sa Obama Administration Iran Bakak.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Tambag
makaamot Karon

Sama sa
f
Sama niini sa Facebook

Aron sa pagsiguro nga kamo magpadayon sa pagdawat sa mga e-mail gikan sa ACLJ,
palihog pagdugang [email protected] sa imong address nga basahon.

Sumpaysumpaya sa ACLJ sa:
Facebook Twitter YouTube

Sumpaysumpaya sa Jay Sekulow sa:
Facebook Twitter YouTube
Ang ACLJ mao ang usa ka organisasyon nga gipahinungod sa pagpanalipod sa konstitusyon kagawasan og sa balaod.
Amerikano nga Center alang sa Balaod ug Justice mao ang ad / b / sa usa ka alang sa Kristohanong Advocates Pag-alagad Pag-ebanghelyo, Inc., usa ka buhis-exempt nga, dili-kay-profit, relihiyoso nga korporasyon sumala sa gipasabot ubos sa Seksyon 501 (c) (3) sa Internal Revenue Code , ilabi gipahinungod ngadto sa sulundon nga kagawasan sa relihiyon ug sa kagawasan sa pagsulti sa mga tiunay nga, nga gihatag sa Dios nga mga katungod. Ang katuyoan sa Center mao ang paghimo sa legal, legislative ug kultura nga mga isyu pinaagi sa pagpatuman sa usa ka epektibo nga pamaagi sa adbokasiya, edukasyon ug mapalusot ang RH aron sa pagsiguro nga ang mga katungod mapanalipdan sa ilalum sa Kasugoan. Ang organisasyon nga miapil sa daghang mga kaso atubangan sa Korte Suprema, Federal Court of Appeals, Federal District Korte, ug sa nagkalain-laing mga korte sa estado bahin sa kagawasan sa relihiyon ug sa kagawasan sa pagsulti. Ang imong gasa mao ang daghan uyamut gipabilhan ug bug-os nga ididak ingon sa usa ka charitable nga kontribusyon. Usa ka kopya sa atong pinaka-ulahing pinansyal nga report mahimong makuha pinaagi sa pagsulat ngadto sa kanato sa P.O. Kahon 90555, Washington, DC 20090-0555.
Sama sa kanunay, kita masayud sa mga hulga sa kagawasan diha sa inyong dapit pinaagi sa pagtawag sa (757) 226-2489. Ug tune sa sa atong adlaw-adlaw nga programa sa radyo, “”Jay Sekulow Live.””
Ayaw ipadala sa usa ka tubag nga mensahe ngadto sa niini nga e-mail alang sa bisan unsa nga rason. Legal nga hangyo dili mitubag pinaagi sa [email protected] Legal nga mga hangyo kinahanglan nga gisumiter sa ACLJ.org.
UNSAON ko BULIGI ANG AMERICAN Center SA BALAOD UG HUSTISYA?
Himoa nga ang usa ka luwas nga online donasyon.
Alang sa ubang mga paagi sa pagsuporta sa ACLJ nga walay dugang nga gasto kaninyo, adto dinhi.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | wala pag-uyon


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kulimba kwa Mabodza
Tengani Action | zimathandiza
ngati
f
Monga chonchi pa Facebook

Peter,

The Obama Administration blatantly ananama.

Pulezidenti Obama anatumiza Zikuoneka kuti munthu $ biliyoni 1.7 dipo – ntchito msonkho wanu madola – kuti ŵa boma kuthandizira mantha. Ntchito Iran Air kunyamula pa ngongole unmarked kuti Iran pambuyo mobisa kuchotsa ndege kuchokera ziletso lembani dzana.
Lowani Pempho Tsopano
Tsiku lililonse mabodza aziwonjezereka pa Iran zambiri nyukiliya. The Administration bodza lokhudza pamene zokambirana anayamba, amene anayamba ndi zimene mawu chinsinsi anali, ndi momwe ife anatumiza mabiliyoni ambiri msonkho kwa ŵa boma kuthandizira la uchigawenga. Iwo anaika miyoyo pangozi.

Ife mlanduwu akuluakulu feduro mlandu motsutsa Administration Obama ndi kuliona mlandu Iran umenewu chagona. Poyankha ake, Obama Administration analimba mtima amasonyeza kuti khoti kuti alibe kutsatira chilamulo.

Ndi zolakwika. Ife tikuti kugonjetsa chinyengo. Koma tiyenera mawu anu tsopano.

Nafe mlandu wa Administration Obama lero.

Kulemba pemphero lathu: Lekani ndi Obama Administration a Iran Bodza.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Malangizo
zimathandiza Tsopano

ngati
f
Monga chonchi pa Facebook

Kuonetsetsa kuti kulandira mauthenga ku ACLJ,
chonde kuwonjezera [email protected] buku lanu adiresi.

Lumikizani ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Lumikizani Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ gulu wodzipereka kwa chitetezo ufulu oyendetsera dziko wotetezedwa mwa lamulo.
American Center Chilamulo ndi Justice ndi malonda / b / wa Nyuzipepala Christian Kutumikira Ulaliki, Inc., ndi sankayenera kukhoma msonkho, osati pofuna kupeza phindu, chipembedzo bungweli linanena pansi Ndime 501 (c) (3) ya Internal Revenue Code , makamaka odzipereka kwa yabwino kuti ufulu wachipembedzo ndi ufulu wa kulankhula ndi kwachikhalire, ufulu wopatsidwa ndi Mulungu. cholinga Center ndi kuchita nkhani zamalamulo, malamulo ndi chikhalidwe ndi zikugwiritsa ntchito strategy bwino kulimbikitsa, maphunziro ndi litigation kuonetsetsa kuti ufulu ndiotetezedwa pansi pa lamulo. gululi lakhala nawo nthawi zambiri pamaso Court la Supreme, Federal Court la apilo, Federal makhoti District, ndi makhoti osiyanasiyana boma okhudza ufulu wa chipembedzo ndi ufulu wa kulankhula. Mphatso yanu ndi anayamikira kwambiri ndiponso deductible ngati chopereka lachifundo. buku la atsopano lipoti lathu ndalama akhoza analandira mwa kulemba kwa ife pa P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Monga mwa nthawi zonse, ife kudziwa zinthu zimene zingasokoneze ufulu m’dera lanu ndi kuitana (757) 226-2489. Ndi khutu kuti pulogalamu tsiku wailesi, “”Jay Sekulow Live.””
Musamupatse uthenga Poyankha zimenezi imelo chifukwa chilichonse. zopempha malamulo sati anayankha mwa [email protected] zopempha malamulo ayenera anagonjera pa ACLJ.org.
KODI NDINGATANI THANDIZANI AMERICA malo chilamulo ndi chiweruzo?
Kupanga otetezeka Intaneti ndalama.
Njira zina kuthandiza ACLJ pa palibe zina mtengo kwa inu, kupita kuno.
Copyright © 2016, ACLJ | Zachinsinsi & Security Policy | tuluka


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

谎言无畏
采取行动|有助于
喜欢
F
像这样在Facebook上

彼得,

奥巴马政府公然撒谎。

奥巴马总统派遣这似乎是一个$ 1.7十亿赎金 – 使用纳税人的钱 – 恐怖的领先国家赞助商。它曾经伊朗航空后偷偷取出航空公司从制裁名单前一天,以无人盯防的法案运往伊朗。
签署请愿书现在
每天的谎言得到伊朗核协议更糟糕。当局谎报当谈判开始,他们就开始用谁,有什么秘密词条,以及我们如何发送数十亿美元的税款恐怖主义的主要赞助国。它把生命处于危险之中。

我们已经提交了一份主要的联邦诉讼,指控奥巴马政府持有它负责为其伊朗所在。在答复中,奥巴马政府却厚颜无耻来指示,它并没有遵守法律的法庭。

这是不对的。我们要打败欺骗。但是,我们现在需要你的声音。

加入我们在今天反对奥巴马政府告上法庭。

签署我们的请愿:停止奥巴马政府对伊朗的谎言。

周杰伦Sekulow
ACLJ首席法律顾问
立即捐款

喜欢
F
像这样在Facebook上

为确保您继续从ACLJ接收电子邮件,
[email protected]添加到您的地址簿。

连接到ACLJ上:
英语Facebook Twitter YouTube

连接到周杰伦Sekulow上:
英语Facebook Twitter YouTube
该ACLJ是致力于通过法律保障宪法自由的防守组织。
美国中心法律和司法是基督教提倡传道服务公司,免税,不以营利为目的,宗教法人广告/ B / A根据第501(C)的定义(3)国内税收法典,专门用于理想的宗教自由和言论自由是不可剥夺的,上帝赋予的权利。该中心的目的是通过实施宣传,教育和诉讼的有效战略,以确保这些权利得到法律的保护从事法律,立法和文化问题。该组织参与了最高法院,上诉联邦法院,联邦地区法院和各州法院许多案件有关宗教自由和言论自由。你的礼物是非常赞赏,并充分抵扣为慈善贡献。我们最新的财务报告的副本可通过邮政信箱给我们写信来获得箱90555,华盛顿特区20090-0555。
与往常一样,让我们知道您所在地区自由的威胁致电(757)226-2489。并调整到我们日常的电台节目,“周杰伦Sekulow直播”。
不发送响应消息,这封电子邮件的任何理由。法律要求将无法通过[email protected]回答。法律要求必须在ACLJ.org提交。
我如何支持美国中心法律和司法?
做一个安全的网上捐款。
对于其他的方式来支持ACLJ在不增加成本给你,去这里。
版权所有©2016年,ACLJ |隐私与安全政策|退订


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

謊言無畏
採取行動|有助於
喜歡
F
像這樣在Facebook上

彼得,

奧巴馬政府公然撒謊。

奧巴馬總統派遣這似乎是一個$ 1.7十億贖金 – 使用納稅人的錢 – 恐怖的領先國家贊助商。它曾經伊朗航空後偷偷取出航空公司從制裁名單前一天,以無人盯防的法案運往伊朗。
簽署請願書現在
每天的謊言得到伊朗核協議更糟糕。當局謊報當談判開始,他們就開始用誰,有什麼秘密詞條,以及我們如何發送數十億美元的稅款恐怖主義的主要贊助國。它把生命處於危險之中。

我們已經提交了一份主要的聯邦訴訟,指控奧巴馬政府持有它負責為其伊朗所在。在答复中,奧巴馬政府卻厚顏無恥來指示,它並沒有遵守法律的法庭。

這是不對的。我們要打敗欺騙。但是,我們現在需要你的聲音。

加入我們在今天反對奧巴馬政府告上法庭。

簽署我們的請願:停止奧巴馬政府對伊朗的謊言。

周杰倫Sekulow
ACLJ首席法律顧問
立即捐款

喜歡
F
像這樣在Facebook上

為確保您繼續從ACLJ接收電子郵件,
[email protected]添加到您的地址簿。

連接到ACLJ上:
英語Facebook Twitter YouTube

連接到周杰倫Sekulow上:
英語Facebook Twitter YouTube
該ACLJ是致力於通過法律保障憲法自由的防守組織。
美國中心法律和司法是基督教提倡傳道服務公司,免稅,不以營利為目的,宗教法人廣告/ B / A根據第501(C)的定義(3)國內稅收法典,專門用於理想的宗教自由和言論自由是不可剝奪的,上帝賦予的權利。該中心的目的是通過實施宣傳,教育和訴訟的有效戰略,以確保這些權利得到法律的保護從事法律,立法和文化問題。該組織參與了最高法院,上訴聯邦法院,聯邦地區法院和各州法院許多案件有關宗教自由和言論自由。你的禮物是非常讚賞,並充分抵扣為慈善貢獻。我們最新的財務報告的副本可通過郵政信箱給我們寫信來獲得箱90555,華盛頓特區20090-0555。
與往常一樣,讓我們知道您所在地區自由的威脅致電(757)226-2489。並調整到我們日常的電台節目,“周杰倫Sekulow直播”。
不發送響應消息,這封電子郵件的任何理由。法律要求將無法通過[email protected]回答。法律要求必須在ACLJ.org提交。
我如何支持美國中心法律和司法?
做一個安全的網上捐款。
對於其他的方式來支持ACLJ在不增加成本給你,去這裡。
版權所有©2016年,ACLJ |隱私與安全政策|退訂


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La facci tosta di una bugia
Take Action | cuntribuisce
Like
f francese
Cum’è stu nant’à Facebook

Petru,

U Administration Obama blatantly pupu.

President Obama mandatu ciò chì pare ch’ella fussi un riscattu $ 1.7 billion francese – usendu u vostru euru impositi – à l ‘na trattazzioni sustinidori di Statu di u spaventu. Hè usatu in Iran Air à u trasportu u Italiana unmarked à Iran dopu à toglie ammucciuni a cumpagnìa da a lista di l ‘ONU u ghjornu nanzu.
Sign u lapin Now
Ogni ghjornu li minzogni arrivare peggiu nantu à u pusessu nucleari Iran. U Administration mbiancatu circa quannu li trattativi messe, chì si messe cun, ciò ch’eddi erani i termini di sicretu, è cumu avemu mandatu billions di euru impositi à i Curie sustinidori di Statu di lu tirrurismu. Si mette una vita à risicu.

Tempi fà prisintatu un prublema maiò bisticcio fidirali, contra l ‘Obama Administration ppi tèniri lu cuntu di u so Iran ghjaci. In a so risposta, li Administration Obama appi la facci tosta à insignà à a corte chì ùn ci hè micca avè à rispittà cu la liggi.

Hè gattivu. Nni avemu a scunfiggiri la bugia. Ma ci tocca a to voce avà.

Unisciti a noi a corte contru à u Obama Administration oghje.

Sign U nostru lapin: finiscila Iran bugia di l ‘Obama amministrativu.

Jay Sekulow
ACLJ Chief I prugetti
cuntribuisce Now

Like
f francese
Cum’è stu nant’à Facebook

Per assicurà chì voi di cuntinuvà à riceve e-mails da u ACLJ,
piaciri di aggiungere [email protected] à u vostru libru vostru indirizzu.

Cunnette vi à ACLJ su:
Facebook Twitter YouTube

Cunnette vi à Jay Sekulow su:
Facebook Twitter YouTube
U ACLJ hè un organizzazzioni didicata a la difisa di li libbirtà custituziunale fatta da lege.
Centro americanu di a lege è a ghjustizia è A ad / b / una di addumanna Christian Con Evangelism, Inc., un impositi-pacà, nun-di-prufittu, curpurazzioni riliggiusa comu difinutu sutta Section N.501 (c) (3) di u Populu Corsu I Cignali Irreversible , spicificamenti didicatu à l ‘idiali ca la libbirtati riliggiusa e la libbirtati di parrata sunnu propiu robba nostra, Diu-datu di diritti. finalità di u Centru è à impegnà resultati ligali, legislativu e culturale par rispettendu una strategia effettiva di appoju, ‘educazione è Penalisation à assicurà chì quelli diritti fermanu sutta la liggi. L ‘urganizzazzioni ha vutatu in numerosi casi davanti à u Tribunale Supremu, Court Federal di Appellu, corti Federal District, è in parechji lochi sacri statu vidennu la libbirtati di la riliggiuni e la libbirtati di parrata. U vostru rigalu hè assai apprizzata è cumplettamente deductible comu un cuntributu caritatevuli. A copia di u nostru ultimu bilanciu finanziariu pò esse uttenuta par scrivendu à noi à P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Comu sempri, femu ci cunnosce di minacce, à a libertà à u vostru spaziu di cridenza ribumbarà (757) 226-2489. È u ritimu à u nostru prugramma radiu ogni ghjornu, “”Jay Sekulow Live””.
Ùn mi manda un missaghju risposta à stu nnirizzu e-mail, per ogni ragiuni. richiesti Legal ùn seranu micca rispostu à traversu [email protected] richiesti Legal deve esse suttumesse ACLJ.org.
Come I pudete aiutà sti CENTER ITALIAN SPEECHES FOR LAW AND JUSTICE?
Fate un nutaru en ligne prutettu.
Di autri modi pi sustèniri l ‘ACLJ à nimu costu applicàrisi à voi, andate quì.
Copyright © 2016, ACLJ | Pulitica pè a & Sistemi di Policy | Disabbunassi


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Odvažnost laži
Poduzeti | doprinijeti
Kao
f
Kao što je ovaj na Facebooku

Petar,

Obamina administracija napadan lagao.

Predsjednik Obama je poslao ono što čini se da je 1,7 milijardi $ otkupnine – koristeći svoje porezne dolara – za vodeće državne sponzor terorizma. Nekada je Iran Air za prijevoz neoznačene novčanice u Iran nakon potajno uklanjanja zračne linije od kazne popis dan prije.
Potpišite peticiju Sad
Svaki dan laži pogoršati o Iranu nuklearne posla. Uprava je lagao o tome kada je počela pregovore, koji su počeli s, što je tajna su uvjeti i kako smo poslali milijarde dolara od poreza na vodećim državnim sponzorom terorizma. To staviti živote u opasnost.

Mi smo podnijeli glavni savezni tužbu protiv Obamine administracije da se pozivanje na odgovornost za svoje Iran leži. U svom odgovoru, Obamina administracija je imala smjelosti ukazati na sudu da ne moraju biti u skladu sa zakonom.

Pogrešno je. Idemo pobijediti prijevaru. No, trebamo vaš glas sada.

Pridružite nam se na sudu protiv Obamine administracije danas.

Prijavite Naša Peticija: Stop Obamine administracije Iran laž.

Jay Sekulow
ACLJ glavni savjetnik
Priložite sad

Kao
f
Kao što je ovaj na Facebooku

Kako bi se osiguralo da se i dalje primati e-mailove od ACLJ,
dodajte [email protected] u svoj adresar.

Povezivanje ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Povezivanje s Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ je organizacija posvećena obrani ustavnih sloboda osiguranih prava.
Američki Centar za prava i pravde je oglas / b / a za kršćanske Odvjetnici posluživanje evangelizaciji, Inc., oslobođeni plaćanja poreza, ne-za-dobit, vjerski korporacija kao što je definirano u odjeljku 501 (c) (3) Zakona Internal Revenue , posebno posvećen idealu da je vjerska sloboda i sloboda govora su neotuđiva, Bogom-danih prava. U središtu je svrha da se uključe pravne, zakonske i kulturna pitanja primjenom učinkovite strategije zagovaranja, obrazovanja i parnice kako bi se osiguralo da se ta prava zaštićena na temelju zakona. Organizacija je sudjelovao u brojnim slučajevima pred Vrhovnim sudom, Savezni žalbeni sud, Savezni okrug sudova, te raznih državnih sudova u pogledu slobode vjeroispovijesti i slobode govora. Vaš dar je vrlo velik dio poštovati i potpuno odbiti kao dobrotvorna doprinos. Primjerak naše najnovije financijsko izvješće mogu dobiti pišući nam na P.O. Box 90555, Washington, DC 20.090 do 0555.
Kao i uvijek, javite nam ugrožavanja slobode u svom području pozivom (757) 226-2489. A podesiti u našem svakodnevnom radio programa “”, Jay Sekulow uživo””.
Nemojte slati poruku odgovora na ovu e-mail adresu iz bilo kojeg razloga. Pravni zahtjevi neće biti odgovoreno kroz [email protected] Zakonski zahtjevi moraju se dostaviti na ACLJ.org.
KAKO MOGU podržava američkog Centra za prava i pravde?
Napravite sigurne online donacija.
Za druge načine podupirati ACLJ bez dodatnih troškova za vas, pogledajte ovdje.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatnost i sigurnosna politika | Otkaži pretplatu


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Den Audacity of Lies
Take Action | Bidrage
Synes om
f
Ligesom dette på Facebook

Peter

Obama administrationen åbenlyst løj.

Præsident Obama sendte hvad der synes at være en $ 1.7 milliarder løsesum – ved hjælp af din skat dollars – til den førende stat sponsor af terror. Det plejede Iran Air til at transportere de umarkerede regninger til Iran efter hemmeligt fjerne flyselskab fra sanktionerne listen dagen før.
Skriv under nu
Hver dag løgne blive værre på Iran nukleare deal. Administrationen løj om, når forhandlingerne begyndte, hvem de begyndte med, hvad de hemmelige vilkår var, og hvordan vi sendt milliarder af skattekroner til den førende stat sponsor af terrorisme. Det sætter liv i fare.

Vi har indgivet en stor føderal retssag mod Obama-administrationen til at holde den ansvarlig for Iran ligger. I sit svar, Obama-administrationen havde den frækhed at indikere over for retten, at det ikke behøver at overholde loven.

Det er forkert. Vi kommer til at besejre bedrag. Men vi har brug for din stemme nu.

Deltag i retten mod Obama-administrationen i dag.

Log Vores Andragende: Stop Obama administrationens Iran Lie.

Jay sekulow
Aclj Chief Counsel
bidrage nu

Synes om
f
Ligesom dette på Facebook

For at sikre, at du fortsætter med at modtage e-mails fra aclj,
du tilføje [email protected] til din adressebog.

Tilslut til aclj på:
Facebook Twitter

Tilslut til Jay sekulow på:
Facebook Twitter
Den aclj er en organisation dedikeret til at forsvare forfatningsmæssige friheder sikret ved lov.
American Center for Lov og Retfærdighed er ad / b / a for kristne Fortalere Serving Evangelisation, Inc., en skattefri, ikke-for-profit, religiøst selskab som defineret i henhold til § 501 (c) (3) i Internal Revenue Code , specielt dedikeret til den ideelle, at religionsfrihed og ytringsfrihed er umistelige, gudgivne rettigheder. Centrets formål er at engagere juridiske, lovgivningsmæssige og kulturelle emner ved at gennemføre en effektiv strategi for fortalervirksomhed, uddannelse og retssager for at sikre, at disse rettigheder er beskyttet i henhold til loven. Organisationen har deltaget i talrige sager ved Højesteret, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, og forskellige statslige domstole om religionsfrihed og ytringsfrihed. Din gave er meget værdsat og fuldt fradragsberettiget som en velgørende bidrag. En kopi af vores seneste regnskabsrapport kan fås ved at skrive til os på P.O. Box 90.555, Washington, DC 20.090-0555.
Som altid, så lad os vide af trusler mod friheden i dit område ved at ringe (757) 226-2489. Og lytte til vores daglige radioprogram, “”Jay sekulow Live.””
Send ikke et svar besked til denne e-mail eller anden grund. Juridiske anmodninger vil ikke blive besvaret gennem [email protected] Juridiske anmodninger skal indsendes ACLJ.org.
HVORDAN KAN JEG STØTTER AMERICAN CENTER FOR LOVEN OG RETFÆRDIGHED?
Lav en sikker online donation.
For andre måder at støtte aclj uden ekstra omkostninger for dig, gå her.
Copyright © 2016 aclj | Privatliv og sikkerhedspolitik | Afmeld


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Kom in actie | Bijdragen
Als
f
Als dit op Facebook

Peter,

De regering-Obama schaamteloos gelogen.

President Obama stuurde wat lijkt op een $ 1700000000 losgeld zijn – met behulp van uw fiscale dollars – om de leidende staat sponsor van terreur. Vroeger was Iran Air naar de vrijstaande rekeningen naar Iran transporteren na het geheim van de luchtvaartmaatschappij te verwijderen uit de sancties lijst van de dag voordien.
Teken nu de petitie
Elke dag de leugens maar erger op de Iraanse nucleaire deal. De administratie heeft gelogen over toen de onderhandelingen begonnen, wie ze is begonnen met, wat de geheime voorwaarden waren, en hoe we stuurden miljarden dollars aan belastinggeld om de leidende staat sponsor van terrorisme. Het zette leven op het spel.

We hebben een belangrijke federale rechtszaak aangespannen tegen de regering-Obama om het ter verantwoording te roepen voor zijn Iran ligt. In haar antwoord, de regering-Obama had het lef om te geven aan de rechtbank dat het niet hoeft te voldoen aan de wet.

Het is verkeerd. We gaan naar het bedrog te verslaan. Maar we moeten nu uw stem.

Join us in de rechtbank tegen de regering-Obama vandaag.

Teken onze petitie: Stop de regering-Obama’s Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Contribute Now

Als
f
Als dit op Facebook

Om ervoor te zorgen dat u doorgaat met e-mails te ontvangen van de ACLJ,
voeg [email protected] aan je adresboek.

Verbinding maken met ACLJ op:
Facebook Twitter YouTube

Verbinding maken met Jay Sekulow op:
Facebook Twitter YouTube
De ACLJ is een organisatie die zich inzet voor de verdediging van de grondwettelijke vrijheden gewaarborgd door de wet.
Amerikaanse Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid is ad / b / a voor christelijke advocaten Presenteren Evangelism, Inc., een van belasting vrijgestelde, not-for-profit, religieuze corporatie zoals gedefinieerd op grond van artikel 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code , specifiek gewijd aan het ideaal dat de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn onvervreemdbare, door God gegeven rechten. Het Centrum heeft als doel om juridische, wetgevende en culturele kwesties te gaan door de uitvoering van een effectieve strategie van belangenbehartiging, onderwijs en rechtszaken om ervoor te zorgen dat die rechten worden beschermd onder de wet. De organisatie heeft deelgenomen aan tal van zaken voor het Hooggerechtshof, de Federale Hof van Beroep, Federal District Courts, en diverse staatshoven betrekking tot de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Uw gift is zeer gewaardeerd en volledig aftrekbaar als een charitatieve bijdrage. Een kopie van onze meest recente financiële verslag kan worden verkregen door te schrijven naar ons op P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Zoals altijd, laat het ons weten van bedreigingen voor de vrijheid in uw omgeving door te bellen naar (757) 226-2489. En af te stemmen op onze dagelijkse radioprogramma, “”Jay Sekulow Live.””
Geen antwoord bericht te sturen naar Dit e-mail om welke reden. Juridische verzoeken zullen niet worden beantwoord door middel van [email protected] Juridische verzoeken moet ACLJ.org worden ingediend.
HOE KAN IK STEUN DE Amerikaanse Centrum voor Recht en gerechtigheid?
Maak een veilige online donatie.
Voor andere manieren om de ACLJ te ondersteunen zonder extra kosten voor u, ga hier.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Veiligheid | Afmelden


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Odvaha lží
Take Action | Přispět
Jako
F
Takhle na Facebooku

Petr,

Obamova administrativa bezostyšně lhal.

Prezident Obama poslal, co se zdá být 1,7 miliardy $ výkupné – použitím vašich daňových dolarů – na vedoucího státního sponzora teroru. Kdysi Iran Air přepravovat neznačené účty do Íránu poté, co tajně odstranění letecká společnost z sankce seznam den předtím.
Podepište petici Teď
Každý den lži zhorší na íránském jaderném řešení. Správa lhal o tom, kdy začalo jednání, kteří začali s, co tajné podmínky byly, a jak jsme poslali miliardy daňových dolarů na vedoucího státního sponzora terorismu. To ohrožuje životy.

Už jsme podali hlavní federální soud proti Obamovy administrativy držet ho k zodpovědnosti za jeho Iran lži. Ve své odpovědi, Obamova administrativa tu drzost, aby indikoval k soudu, že nemusí být v souladu s právem.

Je to špatné. Budeme porazit podvod. Ale potřebujeme váš hlas teď.

Přidejte se k nám u soudu proti Obamovy administrativy dnes.

Podepsat petici: Zastavte Obamova administrativa Iránu lež.

Jay Sekulow
ACLJ nejvyšší poradce
přispět

Jako
F
Takhle na Facebooku

Abychom zajistili, že budete i nadále dostávat e-maily od ACLJ,
přidejte prosím [email protected] do svého adresáře.

Připojení k ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Připojení k Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ se věnuje na obranu ústavních svobod zajištěných zákonem.
Americké centrum pro právo a spravedlnost je reklama / b / a pro křesťanské advokátů sloužících k evangelizaci, Inc., daně osvobozené, ne-pro-zisk, náboženskou společnost, jak je definována v oddíle 501 (c) (3) of Internal Revenue Code , určené speciálně k ideálu, že náboženská svoboda a svoboda projevu jsou nezadatelná, Bohem daných práv. Centra má za cíl, aby se zapojily právní, legislativní a kulturní otázky o provádění účinné strategie advokacie, vzdělání a vedení sporu, aby zajistily, že tato práva jsou chráněna podle zákona. Organizace se podílela na řadě případů před Nejvyšším soudem, Federální odvolací soud, federálních okresních soudů a různých státních soudů, pokud jde o svobodu náboženského vyznání a svobodu projevu. Váš dar je velmi ceněn a plně odečíst jako charitativní příspěvek. Kopie naší poslední finanční zprávy mohou být získány písemně na adrese P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Jako vždy, dejte nám vědět o ohrožení svobody ve vaší oblasti na telefonním čísle (757) 226-2489. A naladit se do našeho každodenního rozhlasového programu, “”Jay Sekulow žít.””
Nenechte vyšlou zprávu s odpovědí na tento e-mailu z jakéhokoli důvodu. Právní žádosti nebudou zodpovězeny prostřednictvím [email protected] Právní Žádosti musí být předloženy na ACLJ.org.
Jak mohu podpořit amerického Centra pro právo a spravedlnost?
Vytvořit zabezpečené on-line dar.
Pro jiné způsoby, jak podpořit ACLJ bez dodatečných nákladů na vás, jděte sem.
Copyright © 2016, ACLJ | Ochrana osobních údajů a bezpečnostní politiku | aktuality


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

The Audacity of Lies
Take Action | Contribute

Like
f
Like this on Facebook

Peter,

The Obama Administration blatantly lied.

President Obama sent what appears to be a $1.7 billion ransom – using your tax dollars – to the leading state sponsor of terror. It used Iran Air to transport the unmarked bills to Iran after secretly removing the airline from the sanctions list the day before.
Sign the Petition Now
Every day the lies get worse on the Iran nuclear deal. The Administration lied about when the negotiations began, who they began with, what the secret terms were, and how we sent billions of tax dollars to the leading state sponsor of terrorism. It put lives at risk.

We’ve filed a major federal lawsuit against the Obama Administration to hold it accountable for its Iran lies. In its response, the Obama Administration had the audacity to indicate to the court that it doesn’t have to comply with the law.

It’s wrong. We’re going to defeat the deceit. But we need your voice now.

Join us in court against the Obama Administration today.

Sign Our Petition: Stop the Obama Administration’s Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Contribute Now

Like
f
Like this on Facebook

To ensure that you continue to receive e-mails from the ACLJ,
please add [email protected] to your address book.

Connect to ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Connect to Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ is an organization dedicated to the defense of constitutional liberties secured by law.
American Center for Law and Justice is a d/b/a for Christian Advocates Serving Evangelism, Inc., a tax-exempt, not-for-profit, religious corporation as defined under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, specifically dedicated to the ideal that religious freedom and freedom of speech are inalienable, God-given rights. The Center’s purpose is to engage legal, legislative and cultural issues by implementing an effective strategy of advocacy, education and litigation to ensure that those rights are protected under the law. The organization has participated in numerous cases before the Supreme Court, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, and various state courts regarding freedom of religion and freedom of speech. Your gift is very much appreciated and fully deductible as a charitable contribution. A copy of our latest financial report may be obtained by writing to us at P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
As always, let us know of threats to freedom in your area by calling (757) 226-2489. And tune in to our daily radio program, “”Jay Sekulow Live.””
Do not send a response message to this e-mail for any reason. Legal requests will not be answered through [email protected] Legal requests must be submitted at ACLJ.org.
HOW CAN I SUPPORT THE AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Make a secure online donation.
For other ways to support the ACLJ at no additional cost to you, go here.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La Audacity de Mensogoj
Prenu Agado | kontribui
kiel
f
Kiel tiu en Facebook

Petro,

La Obama Administracio senhonte mensogis.

Prezidanto Obama sendis kion ŝajnu esti $ 1,7 miliardoj elacxeton – uzante vian imposton dolaroj – al la gvida ŝtata sponsoro de teruro. Uzis Iran Air transporti la sensignaj fakturoj por Irano post sekrete forigi la aerolínea de la sankcioj listo la antaŭan tagon.
Subskribi la Peton Nun
Ĉiutage la mensogoj plimalbonigas sur la Irano nuklea interkonsento. La Administrado mensogis pri kiam la intertraktadoj komencis, kiu komencis kun kion la sekreta terminoj estis, kaj kiel ni sendis miliardoj da imposto dolaroj al la gvida ŝtata sponsoro de terorismo. Metis vivojn ĉe risko.

Ni arkivis grava federacia proceso kontraŭ la Obama Administracio por teni ĝin respondeca por ĝia Irano kuŝas. En lia respondo, la Obama Administracio havis la aŭdacon por indiki al la tribunalo ke ĝi ne devas respekti la leĝon.

Ĝi estas erara. Ni tuj venki la trompo. Sed ni bezonas vian voĉon nun.

Aliĝi nin en tribunalo kontraŭ la Obama Administracio hodiaŭ.

Registriĝi Nia Peto: Haltu la Obama Administracio de Irano Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Estro Intenco
kontribui Nun

kiel
f
Kiel tiu en Facebook

Certigi ke vi daŭre ricevas retpoŝtoj de la ACLJ,
bonvolu aldoni [email protected] al via adreslibro.

Konekti al ACLJ sur:
Facebook Twitter Youtube

Konekti al Jay Sekulow sur:
Facebook Twitter Youtube
La ACLJ estas organizo dediĉita al la defendo de konstitucia libereco sekurigita per leĝo.
Amerika Centro por Juro kaj Justeco estas ad / b / a por kristana Advocates Servanta Evangelism, Inc., impost-esceptitaj, ne-por-profita, religia korporacio kiel difinite sub Sekcio 501 (c) (3) de la Interna Enspezo-Kodo , specife dediĉita al la idealo ke religia libereco kaj sinesprimlibereco estas necedebla, Dio-donita rajtoj. La Centro celo estas okupi juraj, leĝdonaj kaj kulturaj temoj de efektivigado efika strategio de lobiado, edukado kaj proceso por certigi ke tiuj rajtoj estas protektitaj sub la leĝo. La organizo partoprenis en multnombraj kazoj antaŭ la kasacia kortumo, Federacia Tribunalo de Apelacioj, Federala Distrikto Tribunaloj kaj diversaj ŝtataj tribunaloj pri libereco de religio kaj libereco de parolado. Via donaco estas tre estimita kaj plene dekalkuleblaj kiel bonfara kontribuo. Kopio de nia lasta financa raporto povas esti akirita per skribado al ni ĉe P.O. Skatolo 90555, Vaŝingtono, DC 20090-0555.
Kiel ĉiam, ni scias de minacoj al libereco en via areo nomante (757) 226-2489. Kaj melodio en nia ĉiutaga radioprogramo, “”Jay Sekulow Viva.””
Ne sendi respondon mesaĝon al tiu retpoŝto por ajna kialo. Leĝaj petoj ne respondis tra [email protected] Leĝaj petoj devas esti proponita en ACLJ.org.
KIEL POVAS min SUBTENO LA AMERIKA CENTRO POR LEĜO KAJ JUSTECO?
Fari sekuran enreta donaco.
Por aliaj manieroj por subteni la ACLJ je neniu kroma kosto al vi, iru tien.
Kopirajto © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | malaboni


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
Tegutse | kaasa aitama
nagu
f
Nagu see on Facebook

Peter,

Obama administratsioon jultunult valetanud.

President Obama saatis mida tundub olevat $ 1700000000 lunaraha – kasutades oma maksu dollarit – juhtiva riigi sponsor terror. Seda, Iran Air vedada tähistamata arveid Iraani pärast salaja eemaldamist lennufirma alates sanktsioonide loetelust päev varem.
PETITSIOON Nüüd
Iga päev peitub hullemaks Iraani tuuma tegelema. Administratsioon valetanud, kui läbirääkimised algasid, kes hakkasid nad koos, mida saladuse poolest olid ja kuidas me saata miljardeid dollareid maksuraha juhtiva riigi sponsor terrorism. See pani elu ohus.

Me oleme esitanud suure föderaalse Oikeusjuttu vastu Obama administratsioon hoidke seda vastutust oma Iraan asub. Oma vastuses Obama administratsioon oli julgust teatada kohtule, et ta ei pea järgima seadust.

See on vale. Me läheme võita pettusega. Aga me peame oma hääl nüüd.

Liitu meiega vastu kohtusse Obama administratsioon täna.

Logi Meie: lõpetage Obama administratsiooni Iraan Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Aidata Nüüd

nagu
f
Nagu see on Facebook

Selleks, et tagada teile edasi saada e-kirjad ACLJ,
lisage [email protected] oma aadressiraamatusse.

Ühenda ACLJ kohta:
Facebook Twitter YouTube

Ühenda Jay Sekulow kohta:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ on organisatsioon pühendatud kaitse põhiseaduslikud vabadused tagatud seadusega.
American Center for Law and Justice on reklaami / b / a Christian toetab kätteandmine Evangelism, Inc., maksuvaba, mitte mittetulunduslikke, religioossed ettevõtte määratletud jaotises 501 (c) (3) of Internal Revenue Code , konkreetselt ideaalne, et usuvabadus ja sõnavabadus on võõrandamatud, Jumalast antud õigusi. Keskuse eesmärk on kaasata õiguslikest ja kultuurilisi küsimusi, rakendades tõhusat strateegiat propageerimise, haridus ja kohtuvaidlusi, et tagada nende õiguste kaitse seaduse alusel. Organisatsioon on osalenud mitmetel juhtudel Riigikohtu ees, föderaalse apellatsioonikohtu, föderaalringkond kohtute ja erinevate riiklike kohtute usuvabaduse ja sõnavabadus. Teie kingitus on väga teretulnud ja täielikult maha arvata heategevusliku panuse. Koopia meie uusim finantsaruande võib saada kirjutades meile aadressil postkontori Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Nagu alati, andke teada ohte vabadust oma ala helistades (757) 226-2489. Ja häälestada meie igapäevast raadioprogrammi “”Jay Sekulow Live””.
Ärge saatke vastuseteate sellele e-mail mingil põhjusel. Juriidiline taotlusi ei vastata läbi [email protected] Juriidiline taotlused tuleb esitada ACLJ.org.
Kuidas ma saan toetada Ameerika CENTER FOR õigus ja õiglus?
Tee turvalise annetus.
Muid võimalusi toetada ACLJ ilma lisakuludeta teile, minna siin.
Copyright © 2016 ACLJ | Privaatsus ja julgeolekupoliitika | Lõpeta tellimine


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ang Audacity of Lies
Dalhin ang Aksyon | mag-ambag
Gaya ng
f
Tulad nito sa Facebook

Peter,

Ang Obama Administration blatantly lied.

Presidente Obama ay nagpadala ng kung ano ay lilitaw upang maging isang $ 1.7 billion ransom – gamit ang inyong tax dollars – upang ang nangungunang sponsor estado ng malaking takot. ginagamit ito Iran Air Transport ang marka bill sa Iran matapos lihim pag-alis ng airline mula sa pagbibigay-parusa ilista ang araw bago.
Pirmahan ang petisyon Ngayon
Araw-araw ang mga kasinungalingan makakuha ng mas masahol sa Iran nuclear deal. Ang Administration lied tungkol sa kapag ang negotiations nagsimula, sino ang mga ito ay nagsimula sa, kung ano ang lihim tuntunin ay, at kung paano namin ipinadala bilyun-bilyong dolyar ng buwis sa mga nangungunang sponsor estado ng terorismo. Ito ilagay buhay sa panganib.

isinampa namin ang isang pangunahing pederal na kaso laban sa Obama Administration upang panagutin ito para sa kanyang Iran kasinungalingan. Bilang tugon nito, ang Obama Administration ay nagkaroon ng katapangan upang ipahiwatig sa hukuman na ito ay hindi kailangang sumunod sa batas.

Ito ay mali. Kami ay pagpunta upang talunin ang panlilinlang. Ngunit kailangan namin ang iyong boses ngayon.

Sumali sa amin sa hukuman laban sa Obama Administration ngayon.

Mag-sign aming Petition: Itigil ang Obama Administration ni Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Mag-ambag Ngayon

Gaya ng
f
Tulad nito sa Facebook

Para masiguro na patuloy kang tumanggap ng e-mail mula sa ACLJ,
pakidagdag [email protected] sa iyong address book.

Kumonekta sa ACLJ sa:
Facebook Twitter YouTube

Kumonekta sa Jay Sekulow sa:
Facebook Twitter YouTube
Ang ACLJ ay isang samahan na nakatuon sa pagtatanggol ng constitutional kalayaan sinigurado ng batas.
American Center para sa Batas at Katarungan ay ad / b / a for Christian Advocates Serving Evangelism, Inc, isang tax-exempt, hindi-para-profit, relihiyon korporasyon gaya ng nilinaw sa ilalim ng Seksyon 501 (c) (3) ng Internal Revenue Code , partikular na nakatuon sa mga ideal na kalayaan sa relihiyon at kalayaan sa pagsasalita ay hindi maikakait, bigay-Diyos na mga karapatan. Ang layunin Center ay upang umaakit legal, pambatasan at kultural na mga isyu sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang epektibong diskarte ng pagtatanggol, edukasyon at paglilitis upang matiyak na ang mga karapatan ay protektado sa ilalim ng batas. Ang organisasyon ay lumahok sa maraming mga kaso sa Korte Suprema, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, at iba’t ibang mga korte ng estado tungkol sa kalayaan ng relihiyon at kalayaan sa pananalita. Ang iyong regalo ay napaka pinapahalagahan at ganap na deductible bilang isang kawanggawa kontribusyon. Ang isang kopya ng aming pinakabagong mga pinansiyal na ulat ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsulat sa amin sa P.O. Box 90,555, Washington, DC 20,090-0555.
Gaya ng lagi, ipaalam sa amin ng mga banta sa kalayaan sa iyong lugar sa pamamagitan ng pagtawag sa (757) 226-2489. At tune in sa aming araw-araw na programa sa radyo, “”Jay Sekulow Live.””
Huwag magpadala ng isang tugon na mensahe sa ang e-mail sa anumang dahilan. Legal na request ay sasagutin pamamagitan [email protected] Legal kahilingan ay dapat isumite sa ACLJ.org.
PAANO KO SUPPORT THE AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Gumawa ng isang secure na online na donasyon.
Para sa iba pang mga paraan upang suportahan ang mga ACLJ nang walang karagdagang gastos sa iyo, pumunta dito.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Mag-unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
Take Action | Lahjoita
Pitää
f
Kuten tämä Facebookissa

Peter,

Obaman hallinto räikeästi valehteli.

Presidentti Obama lähetti mikä näyttää olevan $ 1.7 miljardiin euroon lunnaita – käyttämällä vero dollaria – johtavaan tilaan sponsori kauhua. Sitä käytetään Iran Air kuljettaa merkitsemätön laskut Iraniin jälkeen salaa poistamisen lentoyhtiön pakotteiden luettelo edellisenä päivänä.
Kirjoita Vetoomus Now
Joka päivä valheet pahenee annetun Iranin ydin- paljon. Hallinto valehteli kun neuvottelut aloitettiin, jotka he alkoivat kanssa, mitä salaisuus ehdot olivat, ja miten me lähettää miljardeja vero dollareita johtava tila sponsori terrorismi. Se vaarantaa ihmishenkiä.

Olemme jätti suuren liittovaltion syytteen Obaman hallinto pitää sitä vastuussa sen Iran piilee. Vastineessaan, Obaman hallinto oli uskaltanut ilmoittaa tuomioistuimelle, että sen ei tarvitse noudattaa lakia.

Se on väärin. Aiomme voittaa petos. Mutta tarvitsemme äänesi nyt.

Liity meihin oikeudessa vastaan Obaman hallinnon tänään.

Sign Meidän Vetoomus: Pysäytä Obaman hallinnon Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ päälakimies
Lahjoituspainikkeiden

Pitää
f
Kuten tämä Facebookissa

Sen varmistamiseksi, että saat edelleen sähköpostiviestejä päässä ACLJ,
lisätkää [email protected] osoitekirjaasi.

Yhdistä ACLJ on:
Aarrejahti

Yhdistä Jay Sekulow on:
Aarrejahti
ACLJ on järjestö omistettu puolustuksen perustuslaillisen vapauksia turvattu lailla.
American Center for Laki ja oikeus on mainos / b / a Christian kannattaa Tarjoilu Evangelism, Inc., verovapaata, ei-voittoa, uskonnollinen yhtiö määritellyn § 501 (c) (3) Internal Revenue Code erityisesti omistettu ihanteellinen uskonnonvapauden ja sananvapauden ovat luovuttamattomia, Jumalan antama oikeuksia. Keskuksen tarkoituksena on harjoittaa laillinen, lainsäädännöllisiä ja kulttuurisia kysymyksiä toteuttamalla tehokas strategia ajon, koulutuksen ja riita, jotta näitä oikeuksia suojellaan lain. Organisaatio on osallistunut useisiin tapauksissa korkeimmassa oikeudessa, liittovaltion hovioikeus, Federal käräjäoikeudet, ja valtion eri tuomioistuimissa koskevat uskonnon- ja sananvapauden. Lahjasi on hyvin arvostettu ja täysin vähennyskelpoisia hyväntekeväisyyteen panos. Kopio meidän uusimmassa taloudellisessa katsauksessa voidaan tilata kirjoittamalla osoitteeseen P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kuten aina, meihin yhteyttä vapauden uhkia omalla alueella soittamalla (757) 226-2489. Ja kääntää jokapäiväisessä radio-ohjelma, “”Jay Sekulow live.””
Älä lähetä vastausviestiä tähän sähköpostin jostain syystä. Virallisia pyyntöjä ei vastata kautta [email protected] Oikeudellinen pyynnöt on esitettävä ACLJ.org.
KUINKA tehdyt Yhdysvaltojen CENTER lain ja oikeuden?
Tee suojatun lahjoitus.
Muita tapoja tukea ACLJ ilman lisäkustannuksia sinulle, mennä täällä.
Copyright © 2016 ACLJ | Privacy & Security Policy | Lopeta tilaus


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Passez à l’action | Contribuer
Comme
F
Comme cela sur Facebook

Peter,

L’administration Obama a menti de manière flagrante.

Le président Obama a envoyé ce qui semble être une rançon de 1,7 milliard $ – en utilisant l’argent des contribuables – le principal commanditaire de la terreur. Il a utilisé Iran Air pour transporter les factures non marquées à l’Iran après avoir retiré secrètement la compagnie aérienne de la liste des sanctions de la veille.
Signez la pétition maintenant
Chaque jour, les mensonges se dégrade sur l’accord nucléaire Iran. L’administration a menti au sujet lorsque les négociations ont commencé, qui ont commencé avec ce que les termes secrets étaient, et comment nous avons envoyé des milliards de dollars d’impôts pour le premier commanditaire du terrorisme d’Etat. Il a mis des vies en danger.

Nous avons déposé une poursuite fédérale majeure contre l’administration Obama pour le tenir responsable de son est l’Iran. Dans sa réponse, l’administration Obama a eu l’audace d’indiquer au tribunal qu’il n’a pas à se conformer à la loi.

C’est faux. Nous allons vaincre la tromperie. Mais nous avons besoin de votre voix maintenant.

Rejoignez-nous en justice contre l’administration Obama aujourd’hui.

Signez notre pétition: Stop Iran Lie de l’administration Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Conseiller en chef
Contribuer maintenant

Comme
F
Comme cela sur Facebook

Pour vous assurer que vous continuez à recevoir des e-mails à partir du ACLJ,
s’il vous plaît ajouter [email protected] à votre carnet d’adresses.

Connectez-vous à ACLJ sur:
Facebook Twitter YouTube

Connectez-vous à Jay Sekulow sur:
Facebook Twitter YouTube
Le ACLJ est un organisme voué à la défense des libertés constitutionnelles garanties par la loi.
American Center for Law and Justice est ad / b / a pour avocats chrétiens au service des Evangelism, Inc., une exonération d’impôt, sans but lucratif, société religieuse telle que définie en vertu de l’article 501 (c) (3) du Internal Revenue Code , spécifiquement dédié à l’idéal que la liberté religieuse et la liberté d’expression sont inaliénables, les droits donnés par Dieu. Le but du Centre est d’engager les questions juridiques, législatives et culturelles en mettant en œuvre une stratégie efficace de sensibilisation, d’éducation et de litiges pour garantir que ces droits sont protégés par la loi. L’organisation a participé à de nombreuses affaires devant la Cour suprême, la Cour d’appel fédérale, les tribunaux fédéraux de district, et divers tribunaux de l’État en matière de liberté de religion et la liberté d’expression. Votre don est très apprécié et entièrement déductible à titre de contribution charitable. Une copie de notre dernier rapport financier peut être obtenu en écrivant à P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Comme toujours, nous savons des menaces à la liberté dans votre région en composant le (757) 226-2489. Et l’écoute de notre émission de radio quotidienne, “”Jay Sekulow Live.””
Ne pas envoyer un message de réponse à cet e-mail pour une raison quelconque. demandes juridiques ne seront pas répondues par [email protected] demandes légales doivent être soumises au ACLJ.org.
COMMENT PUIS-JE SUPPORTER LE CENTRE AMÉRICAIN DU DROIT ET JUSTICE?
Faire un don en ligne sécurisé.
Pour d’autres façons de soutenir le ACLJ sans frais supplémentaires pour vous, rendez-vous ici.
Copyright © 2016, ACLJ | Sécurité et confidentialité Politique | Se désabonner


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

De audacity fan Lies
Take Aksje | Bydrage
Lykas
f
Lykas dit op Facebook

Petrus,

De Obama Administration blatantly lied.

Presidint Obama stjoerde wat blykt te wêzen in $ 1.7 miljard losjild – mei help fan jo belesting dollars – oan de liedende steat sponsor fan freze. It brûkt Iran Air te ferfieren de markearre rekkens nei Iran nei stikem fuortheljen fan de loftline út de sanksjes list de dei foar.
Sign it Smeekskrift no
Eltse dei de leagens mar minder op de Iran nukleêre deal. De Administration lied oer doe’t de ûnderhannelings begûn, dy’t se begûn mei, wat de geheime betingsten wiene, en hoe’t wy stjoerde miljarden fan belesting dollars oan de liedende steat sponsor fan terrorisme. It sette libben by risiko.

Wy ha yntsjinne in grutte federale rjochtsaak tsjin de Obama Administration te hâlden dat ferantwurding foar syn Iran leit. Yn syn antwurd, de Obama Administration hie de drystmoedigens om oan te jaan oan de rjochter dat it net hawwe om oan ‘e wet.

It is ferkeard. Wy sille te ferslaan it bidroch. Mar wy moatte jo stim no.

Join ús yn rjochtbank tsjin de Obama Administration hjoed.

Sign Us Smeekskrift: Stop it Obama Administration fan Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Rie
drage no

Lykas
f
Lykas dit op Facebook

Om derfoar te soargjen dat jo trochgean te ûntfange e-mailberjochten fan it ACLJ,
please add [email protected] oan jo adresboek.

Ferbine mei ACLJ op:
Facebook Twitter YouTube

Ferbine mei Jay Sekulow op:
Facebook Twitter YouTube
De ACLJ is in organisaasje wijd oan de ferdigening fan de konstitúsjonele frijheden befeilige troch de wet.
American Sintrum foar wet en Justysje is advertinsje / b / a foar kristlike advokaten Betjener Evangelism, Inc., in belesting-frijsteld, net-foar-profit, religieuze korporaasje lykas omskreaun ûnder Seksje 501 (c) (3) fan de Ynterne Revenue Code , spesifyk wijd oan it ideaal dat religieuze frijheid en frijheid fan mieningsutering binne ûnferfrjemdbere, God-jûn rjochten. De Center fan doel is om te beheljen wetlike, wetlike en kulturele saken troch it útfieren fan in effektive strategy fan belangebehertiging, ûnderwiis en prosedearjen om derfoar te soargjen dat dy rjochten wurde beskerme ûnder de wet. De organisaasje hat oan tal fan gefallen foar de Hege Hof, Federal Hof fan beswierskriften, Federal District Courts, en ferskate steat hôven oangeande de frijheid fan godstsjinst en de frijheid fan mieningsutering. Jo jefte is hiel soad wurdearre en folslein ôf te lûken as in goeddiedige bydrage. In kopy fan ús nijste finansjele ferslach kinne krigen wurde troch it skriuwen ta ús by P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
As altyd, lit it ús witte fan bedrigings nei frijheid yn jo gebiet troch calling (757) 226-2489. En tune yn om ús deistich radioprogramma, “”Jay Sekulow Live.””
Net ferstjoere in antwurd berjocht nei dit e-post foar alle reden. Juridyske oanfragen sille net wurde beäntwurde troch [email protected] Juridyske oanfragen moatte wurde yntsjinne by ACLJ.org.
Hoe kin ik stypje de Amerikaanske sintrum foar RJOCHTSPRAAK EN RJOCHTSFERKEAR?
Meitsje in feilich online donaasje.
Foar oare manieren te stypjen de ACLJ op gjin ekstra kosten foar jo, gean hjir.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & feilichheidsbelied | Utskriuwe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
actuar | contribuír
como
f
Como este en Facebook

Peter,

A Administración Obama mentir descaradamente.

Presidente Obama enviou o que parece ser un rescate de US $ 1,7 millóns – usando os seus dólares de impostos – ao Estado patrocinador principal de terror. Ela adoitaba Iran Air para transportar as notas non marcadas a Irán despois secretaría eliminar a compañía da lista das sancións o día anterior.
Asine a petición agora
Todos os días as mentiras empeorar no acordo nuclear de Irán. A Administración mentiu sobre cando as negociacións comezaron, que comezaron co que as palabras secretos eran, e como nos enviou miles de millóns de dólares de impostos ao Estado patrocinador principal do terrorismo. Colocou vidas en perigo.

Xa entrou cun gran proceso federal contra a Administración Obama para prendelo lo responsable da súa Irán reside. Na súa resposta, a Administración Obama tivo a audacia de declarar ao tribunal que non ten que cumprir a lei.

É incorrecto. Nós imos derrotar o engano. Pero precisamos da túa voz agora.

Únete nos en tribunal contra a Administración Obama hoxe.

Asine a nosa petición: Pare Lie Irán da Administración Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
contribuír Agora

como
f
Como este en Facebook

Para garantir que continuar a recibir correos electrónicos dende o ACLJ,
por favor, engade [email protected] para o seu libro de enderezos.

Conectarse a ACLJ en:
Facebook Twitter Youtube

Conectarse a Jay Sekulow en:
Facebook Twitter Youtube
O ACLJ é unha organización dedicada á defensa das liberdades constitucionais garantir por lei.
Centro Americano para Lei e Xustiza é ad / b / a para Representantes dos cristiáns Servindo Evangelismo, Inc., exenta de impostos, non ten ánimo de lucro, corporación relixiosa, conforme definido na Sección 501 (c) (3) do Código da Receita Federal , especialmente dedicada ao ideal que a liberdade relixiosa ea liberdade de expresión son inalienables, dereitos datos por Deus. O obxectivo do Centro é involucrar cuestións legais, lexislativas e culturais a través da posta en marcha dunha estratexia eficaz de defensa, educación e contencioso para garantir que estes dereitos están protexidos pola lei. A organización ten participado en numerosos procesos ante o Tribunal Supremo, Superior Tribunal de Xustiza, Tribunais do Distrito Federal e varias cortes estatais sobre a liberdade de relixión ea liberdade de expresión. O seu presente é moi apreciado e totalmente deductible como unha contribución de caridade. Unha copia do noso último informe financeiro poden obterse escribindo para nós en apartado Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Como sempre, deixe-nos saber de ameazas á liberdade na súa área a través do teléfono (757) 226-2489. E acorde co noso programa de radio diario, “”Jay Sekulow Live.””
Non envíe unha mensaxe de resposta a este correo por calquera motivo. solicitudes legais non serán respondidas través [email protected] requisitos legais deben ser presentados polo ACLJ.org.
Como se apoiar o Centro Americano de Dereito e Xustiza?
Facer unha doazón en liña seguro.
Para outras formas de apoiar o ACLJ, sen ningún custo adicional para ti, prema aquí.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

სითამამესა of Lies
Take Action | ხელი შეუწყოს
Like

მოსწონს ეს Facebook

პეტრე,

ობამას ადმინისტრაცია უხეშად ცრუობს.

პრეზიდენტმა ობამამ რა, როგორც ჩანს, $ 1.7 მილიარდი გამოსასყიდი – თქვენი საგადასახადო დოლარი – წამყვანი სახელმწიფო სპონსორი ტერორი. იგი გამოიყენება ირანის საჰაერო ტრანსპორტირება კიდეც გადასახადები ირანის შემდეგ ფარულად მოხსნის ავიაკომპანია სანქციების სიაში დღით ადრე.
შესვლა პეტიცია ახლა
ყოველ დღე ტყუილების კიდევ უარესი, რომ ირანის ბირთვული გარიგება. ადმინისტრაციის შესახებ იცრუა, როდესაც მოლაპარაკებები დაიწყო, მათ დაიწყო, თუ რა საიდუმლო პირობები და როგორ გავაგზავნეთ მილიარდობით საგადასახადო დოლარი წამყვანი სახელმწიფო ტერორიზმს აფინანსებს. ეს დააყენა ცხოვრება რისკის ქვეშ.

ჩვენ შეიტანა ძირითადი ფედერალური წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის ობამას ადმინისტრაცია გამართავს იგი ანგარიშვალდებული მისი ირანის დევს. მის საპასუხოდ, ობამას ადმინისტრაცია ჰქონდა audacity მიუთითოს სასამართლოს, რომ არ უნდა დაიცვას კანონი.

შეცდომაა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ დამარცხება მოტყუებით. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება თქვენი ხმა ახლა.

შემოგვიერთდით წინააღმდეგ სასამართლოში ობამას ადმინისტრაცია დღეს.

შესვლა ჩვენი პეტიცია: Stop, რომ ობამას ადმინისტრაცია ირანის Lie.

Jay Sekulow
ACLJ უფროსი მრჩეველი
ხელი შეუწყოს ახლა

Like

მოსწონს ეს Facebook

იმისათვის, რომ გააგრძელოს ელ-ფოსტის საწყისი ACLJ,
გთხოვთ დაამატოთ [email protected] თქვენი მისამართი წიგნი.

დაკავშირება ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

დაკავშირება Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ არის ორგანიზაცია, რომელიც ეძღვნება თავდაცვის კონსტიტუციური თავისუფლებების უზრუნველყოფილი კანონით.
ამერიკული ცენტრი სამართლისა და იუსტიციის რეკლამა / b / a ქრისტიანული ადვოკატთა მომსახურება Evangelism, Inc., საგადასახადო თავისუფლდება, არ არაკომერციული, რელიგიური კორპორაცია, როგორც ეს განსაზღვრულია განყოფილება 501 (გ) (3) შიდა შემოსავლების კოდი , სპეციალურად მიძღვნილი იდეალური, რომ რელიგიის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლების განუყოფელი, ღვთისგან მოცემული უფლებები. ცენტრის მიზანია, ჩაერთონ იურიდიული, სამართლებრივი და კულტურული საკითხების განხორციელების ეფექტური სტრატეგია ადვოკატირების, განათლების და სამართალწარმოება, რათა უზრუნველყოს, რომ ეს უფლებები დაცულია კანონით. ორგანიზაციის მონაწილეობა მიიღო უამრავ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოში, ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს ფედერალური რაიონული სასამართლოების და სხვადასხვა სახელმწიფო სასამართლოებში რელიგიის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება. შენი საჩუქარი ძალიან დაფასებული და მთლიანად გამოიქვითება საქველმოქმედო წვლილი. ასლი ჩვენი უახლესი ფინანსური ანგარიში შეიძლება მიღებულ იქნეს წერილობით ჩვენთვის საფოსტი Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
როგორც ყოველთვის, გვაცნობოთ საფრთხეებს თავისუფლების თქვენს ადგილას დარეკვით (757) 226-2489. და სრულყოფილი ჩვენი ყოველდღიური რადიო გადაცემა “”ჯეი Sekulow Live””.
არ გააგზავნოთ პასუხი გაგზავნა ამ e-mail ნებისმიერი მიზეზით. კანონიერი მოთხოვნები არ იქნება უპასუხა მეშვეობით [email protected] კანონიერი მოთხოვნები წარმოდგენილი უნდა იყოს ACLJ.org.
როგორ შემიძლია მხარდასაჭერად AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
უსაფრთხო ონლაინ შემოწირულობათა.
სხვა გზები, ხელი შეუწყოს ACLJ არანაირი დამატებითი ღირებულება თქვენ, წავიდეთ აქ.
Copyright © 2016, ACLJ | კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება პოლიტიკა | გაუქმება


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Die Dreistigkeit der Lügen
Take Action | Beitragen
Mögen
f
Wie dies auf Facebook

Peter,

Die Obama-Regierung belogen eklatant.

Präsident Obama geschickt, was für ein Lösegeld $ 1700000000 zu sein scheint – mit Ihrer Steuergelder – zum führenden staatlichen Sponsor des Terrors. Es verwendet Iran Air die unmarkierte Rechnungen in den Iran zu transportieren, nachdem die Fluggesellschaft heimlich Entfernen von Sanktionen vor, den Tag Liste.
Petition unterzeichnen Jetzt
Jeden Tag erhalten die Lügen schlimmer auf der Atomabkommen Iran. Die Verwaltung gelogen, wenn die Verhandlungen begannen, die sie begannen mit, was die geheimen Bedingungen waren und wie wir Milliarden von Steuergeldern an den führenden staatlichen Sponsor des Terrorismus gesendet. Er legte Leben in Gefahr.

Wir haben eine große Bundes-Klage gegen die Obama-Administration eingereicht es zur Rechenschaft zu ziehen für seine Iran liegt. In seiner Antwort hatte die Regierung Obama die Dreistigkeit, zum Gericht, um anzuzeigen, dass sie nicht mit dem Gesetz zu erfüllen hat.

Es ist falsch. Wir werden den Betrug zu besiegen. Aber wir brauchen jetzt deine Stimme.

Begleiten Sie uns vor Gericht gegen die Obama-Regierung heute.

Schreiben Sie die Petition: Stoppen Sie die Lüge Iran der Obama-Regierung.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Jetzt spenden

Mögen
f
Wie dies auf Facebook

Um sicherzustellen, dass Sie auch weiterhin E-Mails aus dem ACLJ zu empfangen,
Bitte fügen Sie [email protected] zu Ihrem Adressbuch.

Eine Verbindung mit ACLJ auf:
Facebook Twitter YouTube

Eine Verbindung mit Jay Sekulow auf:
Facebook Twitter YouTube
Die ACLJ ist eine Organisation zur Verteidigung der konstitutionellen Freiheiten gesetzlich gesichert gewidmet.
American Center for Law and Justice ist ad / b / a für Christian Anwälte Serving Evangelism, Inc., eine steuerfreie, nicht-for-profit, religiöse Körperschaft nach § 501 (c) (3) definiert des Internal Revenue Code speziell dem ideal gewidmet, dass die Religionsfreiheit und die Freiheit der Rede unabdingbar sind, von Gott gegebenen Rechte. Der Zweck des Zentrums ist legal, rechtliche und kulturelle Fragen zu beteiligen, indem sie eine wirksame Strategie der Befürwortung, Bildung und Rechtsstreitigkeiten der Umsetzung zu gewährleisten, dass diese Rechte nach dem Gesetz geschützt sind. Die Organisation hat in zahlreichen Fällen vor dem Obersten Gericht, Bundesberufungsgericht, Bundesbezirksgerichte und verschiedene staatliche Gerichte in Bezug auf die Religionsfreiheit und die Freiheit der Rede teilgenommen. Ihr Geschenk ist sehr geschätzt und voll abzugsfähig als gemeinnützige Spende. Eine Kopie unserer jüngsten Finanzbericht kann schriftlich an uns zu P. O. erhalten werden Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Wie immer, lassen Sie uns in Ihrer Nähe von Gefahren für die Freiheit kennen, indem (757) 226-2489 anrufen. Und Melodie in unser tägliches Radioprogramm “”Jay Sekulow Live.””
Verwenden Sie keine Antwortnachricht an diese E-Mail aus irgendeinem Grund senden. Gesetzliche Anforderungen werden nicht durch [email protected] beantwortet werden. Rechtsanträge sind bei ACLJ.org eingereicht werden.
WIE KANN ICH DIE AMERICAN ZENTRUM FÜR RECHT UND GERECHTIGKEIT unterstützen?
Machen Sie eine sichere Online-Spende.
Für andere Möglichkeiten, um die ACLJ ohne zusätzliche Kosten für Sie zu unterstützen, hier gehen.
Copyright © 2016 ACLJ | Datenschutz und Sicherheitspolitik | Abmelden


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Το Audacity of Lies
Πάρτε Δράση | Συμβάλλει
Αρέσει
φά
Όπως αυτό στο Facebook

Πέτρος,

Η κυβέρνηση Ομπάμα κατάφωρα ψέματα.

Πρόεδρος Ομπάμα έστειλε ό, τι φαίνεται να είναι ένα $ 1,7 δισ λύτρα – τη χρήση φορολογικών δολάρια σας – με την κορυφαία κατάσταση χορηγός της τρομοκρατίας. Θα χρησιμοποιηθεί Iran Air για τη μεταφορά των ανώνυμους λογαριασμούς στο Ιράν μετά κρυφά την αφαίρεση της αεροπορικής εταιρείας από τις κυρώσεις λίστα την προηγούμενη ημέρα.
Υπογράψτε την Αναφορά Τώρα
Κάθε μέρα τα ψέματα να επιδεινωθεί από την πυρηνική συμφωνία Ιράν. Η διοίκηση είπε ψέματα σχετικά με το πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, που άρχισαν με, ποιο είναι το μυστικό όροι ήταν, και πώς μπορούμε έστειλε δισεκατομμύρια δολάρια φόρο στην κορυφαία κατάσταση χορηγός της τρομοκρατίας. Έβαλε σε κίνδυνο ζωές.

Έχουμε καταθέσει μια σημαντική ομοσπονδιακή μήνυση εναντίον της κυβέρνησης Ομπάμα να κρατήσει αυτή την ευθύνη για το Ιράν του βρίσκεται. Στην απάντησή της, η κυβέρνηση Ομπάμα είχε το θράσος να δηλώσει στο δικαστήριο ότι δεν πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο.

Είναι λάθος. Εμείς πάμε για να νικήσουμε την εξαπάτηση. Αλλά χρειαζόμαστε τη φωνή σας τώρα.

Ελάτε μαζί μας στο δικαστήριο κατά της κυβέρνησης Ομπάμα σήμερα.

Εγγραφείτε Αναφορά μας: Σταματήστε το Ιράν ψέμα της κυβέρνησης Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Διευθύνων Σύμβουλος
συμβάλλουν Τώρα

Αρέσει
φά
Όπως αυτό στο Facebook

Για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν e-mails από το ACLJ,
παρακαλώ προσθέστε [email protected] στο βιβλίο διευθύνσεών σας.

Συνδεθείτε με ACLJ για:
Facebook Twitter YouTube

Συνδεθείτε με Jay Sekulow για:
Facebook Twitter YouTube
Η ACLJ είναι μια οργάνωση αφιερωμένη στην υπεράσπιση των συνταγματικών ελευθεριών που εξασφαλίζονται από το νόμο.
Αμερικανικό Κέντρο για Νόμου και της Δικαιοσύνης είναι ad / b / a για τη χριστιανική εισαγγελείς που εξυπηρετούν τον Ευαγγελισμό, Inc., ένα αφορολόγητο, όχι-για-κέρδος, θρησκευτικές εταιρεία όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 501 (c) (3) του κώδικα εσωτερικού εισοδήματος , ειδικά αφιερωμένο στο ιδανικό ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία του λόγου είναι αναφαίρετο, ο Θεός-δίνεται δικαιώματα. Σκοπός του Κέντρου είναι να συμμετάσχουν νομικές, νομοθετικές και πολιτιστικά θέματα με την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της υπεράσπισης, την εκπαίδευση και την άσκηση της προσφυγής για να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από το νόμο. Η οργάνωση έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ομοσπονδιακό Εφετείο, Ομοσπονδιακή Επαρχιακών Δικαστηρίων, καθώς και διάφορα πολιτειακά δικαστήρια όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας και της ελευθερίας του λόγου. Το δώρο σας είναι πολύ εκτίμησα και πλήρως εκπίπτουν ως φιλανθρωπική συμβολή. Ένα αντίγραφο της τελευταίας οικονομικής έκθεσης μας μπορεί να επιτευχθεί με το γράψιμο για να μας στο Ρ.Ο. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Όπως πάντα, ας γνωρίζουν από απειλές για την ελευθερία στην περιοχή σας με την κλήση (757) 226 έως 2489. Και συντονιστείτε στο καθημερινό ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, “”Jay Sekulow Live.””
Μην στέλνετε ένα μήνυμα απάντησης σε αυτό το e-mail σας για οποιοδήποτε λόγο. Νομική αιτήματα δεν θα απαντηθούν μέσω [email protected] Νομική αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ACLJ.org.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ δικαίου και της δικαιοσύνης;
Κάντε μια ασφαλή online δωρεά.
Για άλλους τρόπους για να υποστηρίξει την ACLJ χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς, πηγαίνετε εδώ.
Copyright © 2016, ACLJ | Απόρρητο και την Πολιτική Ασφάλειας | Διαγραφή


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

જૂઠ્ઠાણા બેશરમી
ઍક્શન લો | યોગદાન
જેમ
એફ
ફેસબુક પર આ જેવું

પીટર,

ઓબામા વહીવટીતંત્ર સમજી શકાય તેવું હતું ખોટું બોલ્યા.

પ્રમુખ ઓબામા શું 1.7 અબજ $ ખંડણી હોય તેવું લાગે છે મોકલવામાં – ત્રાસવાદી અગ્રણી રાજ્ય સ્પોન્સર – તમારા કર ડોલર મદદથી. તે Iran Air ઉપયોગ ગુપ્ત એરલાઇન દૂર પ્રતિબંધોની દિવસ યાદી પહેલાં પછી ઈરાન જેનું બીલ પરિવહન છે.
અરજી સાઇન ઇન હવે
દરરોજ ખોટા ઈરાન પરમાણુ કરાર પર ખરાબ વિચાર. વહીવટ જ્યારે વાટાઘાટો શરૂ કર્યું, જે તેઓ સાથે શરૂઆત કરી હતી, શું ગુપ્ત શરતો હતા, અને અમે આતંકવાદ અગ્રણી રાજ્ય સ્પોન્સર કર અબજો ડોલરનું મોકલવામાં કેવી રીતે ખોટું બોલ્યા. તે જોખમ રહે છે મૂકો.

અમે તે જવાબદાર સાચવવા માટે તેના ઈરાન આવેલું ઓબામા વહીવટીતંત્ર સામે મુખ્ય ફેડરલ મુકદ્દમો છે. તેના જવાબમાં, ઓબામા વહીવટીતંત્ર નીડરતા કોર્ટ કે તે કાયદાનું પાલન નથી સૂચવે હતી.

તે ખોટું છે. અમે છેતરપિંડી હરાવવા માટે જઈ રહ્યાં છો. પરંતુ હવે અમે તમારા અવાજ જરૂર છે.

ઓબામા વહીવટીતંત્ર સામે કોર્ટે આજે અમને જોડાઓ.

સાઇન ઇન કરો અમારી પિટીશન: ઓબામા વહીવટીતંત્રે ઈરાન આવેલા રોકો.

જય Sekulow
ACLJ મુખ્ય વકીલ
હવે યોગદાન

જેમ
એફ
ફેસબુક પર આ જેવું

તેની ખાતરી કરવા માટે કે જે તમે ACLJ ઈ-મેલ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે ચાલુ રાખવા માટે,
તમારી સરનામા પુસ્તિકામાં [email protected] ઉમેરો.

પર ACLJ કનેક્ટ કરો:
ફેસબુક પક્ષીએ YouTube

પર જય Sekulow કનેક્ટ કરો:
ફેસબુક પક્ષીએ YouTube
ACLJ એક સંસ્થા કાયદા દ્વારા સુરક્ષિત બંધારણીય સ્વતંત્રતા ના સંરક્ષણ માટે સમર્પિત છે.
કાયદો અને ન્યાય માટે અમેરિકન સેન્ટર જાહેરાત / બી / આપી રહ્યા છે ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રચાર, ઇન્ક, એક કર મુક્તિ, બિન-નફાકારક, ધાર્મિક કોર્પોરેશન ખ્રિસ્તી હિમાયતીઓ માટે વિભાગ 501 (સી) હેઠળ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે (3) ઇન્ટરનલ રેવન્યુ કોડ ખાસ કરીને આદર્શ છે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને વાણી સ્વાતંત્ર્ય મૂળભૂત છે, પરમેશ્વરે આપેલી અધિકારો માટે સમર્પિત છે. કેન્દ્ર હેતુ હિમાયત, શિક્ષણ અને મુકદ્દમા એક અસરકારક વ્યૂહરચના અમલીકરણ તેની ખાતરી કરવા માટે કે તે હકો કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત છે દ્વારા, કાનૂની કાયદાકીય અને સાંસ્કૃતિક મુદ્દાઓ સંલગ્ન છે. સંસ્થા ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય અને વાણી સ્વાતંત્ર્ય અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ, ઓફ અપીલ્સ ફેડરલ કોર્ટ, ફેડરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, અને વિવિધ રાજ્ય કોર્ટ પહેલાં અનેક કિસ્સાઓમાં ભાગ લીધો છે. તમારા ભેટ ખૂબ પ્રશંસા અને સખાવતી યોગદાન સંપૂર્ણપણે કપાતપાત્ર છે. અમારી તાજેતરની નાણાકીય રિપોર્ટની એક નકલ પી.ઓ. અમને લખીને મેળવી શકાય છે બોક્સ 90555, વોશિંગ્ટન, ડીસી 20090-0555.
હંમેશની જેમ, ફોન (757) 226-2489 દ્વારા અમને તમારા વિસ્તારમાં સ્વતંત્રતા માટે ધમકીઓ જણાવો. અને આપણા દૈનિક રેડિયો કાર્યક્રમ માટે ટ્યુન, “”જય Sekulow રહે છે.””
કોઈપણ કારણોસર આ ઇ-મેલ પ્રતિભાવ સંદેશ મોકલો નથી. કાનૂની વિનંતીઓ [email protected] દ્વારા જવાબ આવશે નહીં. કાનૂની વિનંતીઓ ACLJ.org પર સબમિટ હોવું જ જોઈએ.
કેવી રીતે હું કાયદા અને ન્યાય માટે અમેરિકન સેન્ટર આધાર આપી શકે છે?
સુરક્ષિત ઓનલાઇન દાન કરી.
અન્ય રીતે તમે માટે કોઈ વધારાની કિંમત પર ACLJ આધાર માટે, જાઓ અહીં.
કૉપિરાઇટ © 2016, ACLJ | ગોપનીયતા અને સુરક્ષા નીતિ | ઉમેદવારી દૂર કરો


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Odas la nan manti
Pran Aksyon | kontribye
Fè tankou
f
Tankou sa a sou Facebook

Pyè,

Administrasyon an Obama flagrant bay manti.

Prezidan Obama voye sa ki parèt yon ranson $ 1.7 milya dola – lè l sèvi avèk lajan taks ou – yo sipòtè eta a pou ki mennen nan laterè. Li itilize Iran Air nan transpòte bòdwo yo na an Iran apre an kachèt retire avyon an soti nan sanksyon sa yo lis jou a anvan.
Siyen Petisyon an Koulye a,
Chak jou manti yo vin pi mal sou kontra a Iran nikleyè. Administrasyon an bay manti sou lè negosyasyon yo te kòmanse, ki moun ki yo te kòmanse ak, ki sa kondisyon ki sekrè te, ak ki jan nou te voye dè milya de dola taks nan sipòtè eta a pou ki mennen nan teworis. Li mete lavi a risk.

Nou te depoze yon gwo pwosè federal kont Obama Administrasyon an yo kenbe l ‘responsab pou Iran li yo bay manti. An repons li yo, Administrasyon Obama te gen odas la pou montre pou yo ba tribinal la ke li pa gen konfòme l avèk lwa a.

Li nan sa ki mal. Nou pral yo defèt twonpe an. Men, nou bezwen vwa ou kounye a.

Join nou nan tribinal kont Obama Administrasyon an jodi a.

Siyen Petisyon nou: One Stop Iran kouche Administrasyon an Obama a.

Jay Sekulow
ACLJ Chèf Avoka
kontribye Koulye a,

Fè tankou
f
Tankou sa a sou Facebook

Pou asire ke ou kontinye resevwa e-may soti nan ACLJ a,
tanpri ajoute [email protected] nan liv adrès ou.

Konekte sou ACLJ sou:
Facebook Twitter YouTube

Konekte sou Jay Sekulow sou:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ a se yon òganizasyon ki angaje nan defans la nan libète konstitisyonèl garanti nan lalwa.
Ameriken Sant pou Lwa ak Lajistis se anons / b / a pou Advocates kretyen sèvi Evanjelizasyon, Inc, yon taks-egzante, pa la pou fè pwofi, sosyete relijye jan yo defini dapre Seksyon 501 (c) (3) nan Kòd la Internal Revenue , espesyalman dedye a ideyal la ki libète relijyon ak libète lapawòl yo inaliénables, Bondye ba dwa. objektif Sant la se angaje pwoblèm legal, lejislatif ak kiltirèl pa mete ann aplikasyon yon estrateji efikas pou defann dwa moun, edikasyon ak litij asire ke dwa sa yo yo pwoteje anba lalwa. Te òganizasyon an patisipe nan ka anpil anvan Tribinal Siprèm lan, Tribinal Federal nan Apèl, Federal Tribinal Distri a, ak divès kalite tribinal eta konsènan libète relijyon ak libète lapawòl. kado ou se trè anpil apresye ak konplètman franchiz kòm yon kontribisyon charitab. Ou ka jwenn yon kopi nou an dènye rapò finansye ka jwenn lè w ekri nan nou nan P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kòm toujou, fè nou konnen nan menas nan libète nan zòn ou lè w rele (757) 226-2489. Apre sa, melodi nan nan pwogram chak jou radyo nou an, “”Jay Sekulow Live.””
pa voye yon mesaj repons a sa a e-mail pou nenpòt rezon. demann Legal pa pral reponn a [email protected] demann Legal dwe dwe soumèt nan ACLJ.org.
KOUMAN MWEN KA SIPÒTE AMERICAN sant la FOR LAW AK JUSTICE?
Fè yon don sou entènèt an sekirite.
Pou lòt fason yo kapab sipòte ACLJ la a pa koute anplis nou la a, ale isit la.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Sekirite Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The audacity na Lies
Take Action | gudunmuwa
Like
f
Kamar wannan a kan Facebook

Bitrus,

The Obama Administration zargi ƙarya.

Shugaba Obama ya aika abin da ya bayyana a zama $ 1.7 biliyan fansa – amfani da haraji dala – da manyan jihar tallafa ta’addanci. Yana amfani da Iran Air su safarar da unmarked takardar kudi Iran bayan asirce cire kamfanin jirgin sama daga takunkumi jera rana kafin.
Shiga cikin takarda Yanzu
Kowace rana qarya samun muni a kan Iran na nukiliya da yawa. The Administration ƙarya game da lokacin da tattaunawar fara, wanda suka fara da, abin da m sharuddan kasance, da kuma yadda muka aika biliyoyin haraji dala manyan jihar dauki nauyin ta’addanci. Yana sa rayuwar a hadarin.

Mun yi wata babbar tarayya kara da Obama Administration rike shi da lissafi domin ta Iran ya ta’allaka. A da mayar da martani, da Obama Administration yana da audacity don nuna wa kotun cewa shi ba ya yi bi da doka.

Yana da ba daidai ba. Za mu kayar da ha’inci. Amma muna bukatar muryarka yanzu.

Join mu a kotu a kan Obama Administration a yau.

Shiga Our takarda: Dakatar da Obama Administration ta Iran Karyar.

Jay Sekulow
ACLJ Chief shawarwarin da
gudunmuwa Yanzu

Like
f
Kamar wannan a kan Facebook

Don tabbatar da cewa ka ci gaba da sama e-wasiku daga ACLJ,
don Allah ƙara [email protected] to your address littafin.

Haɗa zuwa ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Haɗa zuwa Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ sigar kungiyar sadaukar da tsaro na tsarin mulki fafitika kulla da doka.
American Center for Law and Justice ne ad / b / a wa Kirista masu yada Bauta bishara, Inc., wani haraji-kebe, ba-ga-riba, addini kamfani kamar yadda aka ayyana a karkashin sashe na 501 (c) (3) na Ciki Revenue Code , musamman sadaukar da manufa cewa addini da ‘yanci da kuma’ yancin magana ne inalienable, Allah ya ba ‘yancin. The Center ta nufi shi ne ya tafiyar da shari’a, majalisu da kuma al’adu al’amurran da suka shafi da aiwatar da wani tasiri dabarun bayar da shawarwari, da ilimi da kuma kai kara tabbatar da cewa wadanda hakkin kare a karkashin doka. Kungiyar ta halarci m lokuta da Kotun Koli, Federal Kotun [aukaka {ara, Federal District Kotunan, da kuma daban-daban a jihar kotu game da ‘yancin addini da kuma’ yancin magana. Your kyauta ne sosai yaba da cikakken deductible matsayin sadaka taimako. A kwafin mu latest kudi rahoton iya samu ta hanyar rubuta mana a P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kamar yadda a kullum, bari mu san barazana ga ‘yancin a yankinka da kiran (757) 226-2489. Kuma tune a ga kullum rediyo shirin, “”Jay Sekulow Live.””
Kada aika amsa sako ga wannan e-mail ga wani dalili. Legal buƙatun ba za a amsa ta [email protected] Legal buƙatun dole ne a sallama a ACLJ.org.
YADDA ZA I TAIMAKI Amirka Cibiyar DOKA DA JUSTICE?
Make wani amintacce online kyauta.
Don wasu hanyoyin da za a tallafa wa ACLJ a wani ƙarin cost zuwa gare ka, ka tafi a nan.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy Policy & Tsaro | cire suna


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ka Audacity o na Make Loa
E hana | haawi
Like
F
E like me keia ma Facebook

o Petero,

Ka Obama kia’āina ‘blatantly wahahee.

Pelekikena Obama hoouna aku i ka meaʻikea ai e ia i $ 1,7 ieeeea uku – ka hoʻohana ‘ana i kou auhau dala – i ka alakai moku’āina Loulou o ka weliweli. It hoʻohana Iran Air, e lawe aku i ka unmarked bila i Iran mahope malu wehe i ke hawaii, mai ka sanctions helu i ka lā mua.
Kakauinoa i ka palapala hoopii Ano
I kela la, i ka wahaheʻe e loa ma ke Iran nukelea hana. Ka noho kia’āina wahahee no ka wa naʻe i hoomaka ai, ka poe i hoomaka ae la lakou me, ka mea a nā hua’ōlelo malu a pau, a me ko makou hoouna ieeeea o ka auhau dala i ka alakai moku’āina Loulou o ka terrorism. It i ola ma kamepiula.

Makou waihoia kekahi kumu nui pekelala lawsuit ku ei ka Obama noho kia’āina, e paa ia mea hookolokoloia no kona Iran moe. Ma kona pane, ke Obama kia’āina ‘ana i ka audacity e hōʻike aku i ka’ aha hoʻokolokolo i mea e nele e like me ke kanawai.

It Aloha hewa. Makou huli ana e hoʻolilo i ka’ōlelo hoʻopunipuni. Aka, e pono i kou leo ano.

Hui pu kakou ma ka ‘aha hoʻokolokolo e kū’ē i ka Obama kia’āina’ ana i kēia lā.

Kakau Our palapala hoopii, Ua oki ka Obama kia’āina ‘ke Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Luna E kuka oe
haawi Ano,

Like
F
E like me keia ma Facebook

E komo kēia mau mea ia oukou hoomau e loaa e-leta mai ka ACLJ,
e ‘oluʻolu e hoʻouka hou [email protected] i ko oukou aae buke.

Hoʻohui i ACLJ ma:
Facebook Twitter YouTube

Hoʻohui i Jay Sekulow ma:
Facebook Twitter YouTube
Ka ACLJ He hui hoolaa no ka hoomalu ana i ke Kumukanawai, liberties hoʻopaʻaʻia ma ke kanawai.
American Center no ka mea, kānāwai, a me Lunakanawai, he me / b / i no ka Karistiano Uwao E hookauwa ana’ku Evangelism, Inc., he lunaauhau-kaawale, aole-no ka mea,-waiwai, haipule hui e like me ka ho’ākāka ‘ma lalo o ka Pauku 501 (c) (3) no ka Kūloko loaa Code , ua hōʻike hewa hoʻolaʻa ai i ka maikaʻi a pau haipule ku okoa ana, a me ke ku okoa ana o ka olelo, ua pua, ke Akua-haawi pono. Ka Center ka manao no ke komo ‘pono, kau a me ka moʻomeheu aʻe ma ka hoʻokō’ ia ka ‘hoʻolālā o ka’ uao, ka hoʻonaʻauao, a me litigation e hamama ai ua palekana ia mau pono ma lalo o ke kanawai. Ka hui i komo iloko o na hihia lehulehu imua o ka Aha Kiekie, Pekelala Kiekie o ka hoopii, Pekelala Apana Ahahookolokolo, a me na noho pā hale e pili ana i ke ku okoa ana o ka hoomana, a me kūʻokoʻa o ka ōlelo. Ko oukou makana he nui nui mahalo a oo deductible e like me ka lokomaikai aku na makana. A kope o ko makou hope kālā hoike e loaa mai ma ke kākau ‘ana no makou i P.O. Box 90555, Hawaii, HI 20090-0555.
E like me ka mau, e ike kakou i ka olelo hooweliweli e ku okoa ana iloko o ko oukou wahi, ma ke kahea (757) 226-2489. A me ka leo i i ko kakou kela la i keia Radio papahana, “”Jay Sekulow Live.””
Mai hoouna aku i ka pane leka uila i kēia e-mail no kekahi kumu. Loio i noi e ole e mai la ma [email protected] Loio i noi e waiho ma ACLJ.org.
Pehea lā wau e kokua i kaʻAmelika Center No ke kanawai a me ka pono?
E hana i ka maluhia online no donation.
No ka mea, na aoao e kokua i ka ACLJ ma aole hou lilo ia oe, e hele maʻaneʻi.
Kuleana kope © 2016, ACLJ | Kulekele & e malu ai Policy | uia


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
קח פעולה | לתרום
כמו
f
כמו זה בפייסבוק

פיטר,

ממשל אובמה שיקר לציבור במצח.

הנשיא אובמה שלח מה שנראה כופר של 1.7 מיליארד $ – באמצעות כספי המיסים שלך – אל מדינה תומכת מובילה של טרור. זה היה אמור איראן אוויר להובלה בשטרות לא מסומן לאיראן לאחר הסרת התעופה בחשאי מהסנקציות לפרט את היום קודם לכן.
הצטרפו לעצומה עכשיו
כל יום השקרים יחמיר על הסכם הגרעין באיראן. המנהל שקר לגבי כאשר החל המשא-והמתן, אשר החל עם, מה תנאי הסוד היו, וכיצד שלחנו מיליארדי דולרי מס לנותני חסות המדינה המובילים של טרור. זה מסכן חיים.

שמינו הגישו תביעה פדרלית עיקרית אל מול ממשל אובמה להחזיק אותו וחשבון על איראן שלה שקרים. בתשובתה, ממשל אובמה החוצפה מצביעה לבית המשפט שזה לא צריך לציית לחוק.

זה שגוי. אנחנו הולכים לנצח את התרמית. אבל אנחנו צריכים את הקול שלך כעת.

הצטרפו אלינו בבית המשפט נגד ממשל אובמה היום.

חתמו על העצומה שלנו: להפסיק את השקר איראן של ממשל אובמה.

ג’יי Sekulow
ACLJ יועצת משפטית
תרום עכשיו

כמו
f
כמו זה בפייסבוק

כדי להבטיח כי אתה ממשיך לקבל הודעות דואר אלקטרוני מן ACLJ,
בבקשה להוסיף [email protected] לפנקס הכתובות שלך.

התחבר ACLJ על:
Facebook Twitter YouTube

התחבר ג’יי Sekulow על:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ הוא ארגון המוקדש להגנה על חירויות חוקתיות מובטחות על פי משפט.
המרכז האמריקאי למשפט וצדק הוא מודעות / b / a עבור עורכי דין נוצרי הגשה בישור, Inc., פטורות ממס, לא למטרות רווח, תאגיד דתי כהגדרתו לפי סעיף 501 (ג) (3) של חוק מס ההכנסה , המוקדש במיוחד לאידיאל כי חופש הדת וחופש הביטוי הם צאן ברזל, זכויות שאלוהים נתן. מטרת המרכז היא לעסוק בנושאים משפטיים, חקיקה ותרבותיות על ידי יישום אסטרטגיה יעילה של סנגור, חינוך וליטיגציה כדי להבטיח שזכויות אלה מוגנות על פי החוק. הארגון השתתף במקרים רבים בפני בית המשפט העליון, בית-המשפט פדרלי לערעורים, בתי המשפט מחוזיים פדרלי, ובתי משפט מדינה שונה בכל הנוגע לחופש דת וחופש הביטוי. המתנה שלך הוא מאוד מוערך ו לניכוי במלואה כתרומה צדקה. העתק של הדוח הכספי האחרון שלנו ניתן לקבל על ידי פנייה אלינו לכתובת דואר תיבת 90,555, וושינגטון 20,090-0,555.
כמו תמיד, יידע אותנו איומים על חופש באזור שלך על ידי התקשרות (757) 226-2489. וגם לכוון את תכנית הרדיו היומית שלנו, “”ג’יי Sekulow לייב””.
נא לא לשלוח הודעה בתגובה דואר אלקטרוני זה מכל סיבה שהיא. בקשות משפטיות לא תיענינה דרך [email protected] יש להגיש בקשות משפטיות ACLJ.org.
איך אוכל לתמוך המרכז האמריקאי בתחום החוק והצדק?
תרומה מאובטחת.
דרכים אחרות כדי לתמוך ACLJ ללא עלות נוספת אליך, ללכת כאן.
Copyright © 2016, ACLJ | פרטיות ואבטחה מדיניות | ביטול מנוי


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

झूठ की धृष्टता
कार्रवाई | योगदान
पसंद

फेसबुक पर इस तरह

पीटर,

ओबामा प्रशासन के शोर मचाते हुए झूठ बोला था।

राष्ट्रपति ओबामा क्या एक 1.7 अरब $ फिरौती प्रतीत होता भेजा – आतंक की अग्रणी राज्य प्रायोजित करने के लिए – अपने कर डॉलर का उपयोग कर। यह ईरान एयर का इस्तेमाल किया चुपके से एयरलाइन को हटाने के प्रतिबंधों से दिन की सूची से पहले के बाद ईरान को अगोचर बिलों का परिवहन करने के लिए।
याचिका पर हस्ताक्षर अब
हर दिन झूठ ईरान परमाणु करार पर बदतर हो। प्रशासन के बारे में जब बातचीत शुरू हुई, जो वे के साथ शुरू हुआ, क्या गुप्त शर्तों थे, और हम आतंकवाद का अग्रणी राज्य प्रायोजित करने के लिए कर डॉलर के अरबों भेजा कैसे झूठ बोला था। यह खतरे में जान डाल दिया।

हम यह जवाबदेह बनाने के लिए अपने निहित है ओबामा प्रशासन ईरान के खिलाफ एक बड़ा संघीय मुकदमा दायर किया है। इसकी प्रतिक्रिया में, ओबामा प्रशासन के दुस्साहस को अदालत को बताया कि यह कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है को इंगित करने के लिए किया था।

यह गलत है। हम छल को हराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम अब अपनी आवाज की जरूरत है।

ओबामा प्रशासन के खिलाफ अदालत में आज हमें शामिल हों।

साइन हमारी याचिका: ओबामा प्रशासन की ईरान से लेटें बंद करो।

जे Sekulow
ACLJ मुख्य परामर्शदाता
अभी योगदान

पसंद

फेसबुक पर इस तरह

सुनिश्चित करें कि आप ACLJ से ई-मेल प्राप्त करने के लिए जारी,
अपनी पता पुस्तिका में [email protected] जोड़ने के लिए कृपया।

पर ACLJ से कनेक्ट:
फेसबुक चहचहाना यूट्यूब

पर जे Sekulow से कनेक्ट:
फेसबुक चहचहाना यूट्यूब
ACLJ एक संगठन कानून द्वारा सुरक्षित संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित है।
विधि और न्याय के लिए अमेरिकन सेंटर विज्ञापन / b / सेवित इंजीलवाद, इंक, एक कर मुक्त, नहीं के लिए लाभ, धार्मिक निगम ईसाई अधिवक्ताओं के लिए एक के रूप में धारा 501 (ग) के तहत परिभाषित किया गया है (3) आंतरिक राजस्व संहिता की , विशेष रूप से आदर्श है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य हैं, ईश्वर प्रदत्त अधिकारों के लिए समर्पित किया। केंद्र के उद्देश्य वकालत, शिक्षा और मुकदमेबाजी का एक प्रभावी रणनीति को लागू करने के लिए सुनिश्चित करें कि उन अधिकार कानून के तहत संरक्षित हैं द्वारा, कानूनी विधायी और सांस्कृतिक मुद्दों संलग्न करने के लिए है। संगठन धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपील की संघीय अदालत, संघीय जिला अदालतों, और विभिन्न राज्य की अदालतों से पहले कई मामलों में भाग लिया है। आपका उपहार बहुत सराहना की है और एक धर्मार्थ योगदान के रूप में पूरी तरह से घटाया है। हमारे नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट की एक प्रति पी ओ पर हमें लिख कर प्राप्त किया जा सकता है बॉक्स 90555, वाशिंगटन, डीसी 20090-0555।
हमेशा की तरह, बुला (757) 226-2489 द्वारा हमें अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए खतरे का पता है। और हमारे दैनिक रेडियो कार्यक्रम में धुन, “”जे Sekulow रहते हैं।””
किसी भी कारण से इस ई-मेल के लिए एक प्रतिक्रिया संदेश न भेजें। कानूनी अनुरोधों [email protected] के माध्यम से उत्तर नहीं किया जाएगा। कानूनी अनुरोधों ACLJ.org में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
कैसे मैं कानून और न्याय के लिए अमेरिकन सेंटर समर्थन कर सकते हैं?
एक सुरक्षित ऑनलाइन दान करें।
अन्य तरीकों से आप के लिए कोई अतिरिक्त कीमत पर ACLJ का समर्थन करने के लिए, यहाँ जाना।
कॉपीराइट © 2016, ACLJ | गोपनीयता और सुरक्षा नीति | सदस्यता रद्द


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lub Audacity ntawm Lies
Noj Action | pab
Zoo li
f
Zoo li no rau Facebook

Peter,

Lub Obama Administration blatantly dag.

President Obama xa dab tsi tshwm tau ib $ 1.7 billion tus nqe txhiv – siv koj cov nyiaj ua se nyiaj – mus rau lub ua lub xeev txhawb nqa ntawm ntshai. Nws siv Iran Cua thauj cov unmarked cov nqi kho mob rau Iran tom qab nyiag tshem tus menyuam ntawm lub txim sau hnub ua ntej.
Kos npe rau hauv daim ntawv thov Tam sim no
Txhua txhua hnub tus lies tau zuj zus nyob rau Iran nuclear deal. Lub Administration dag txog thaum lub sib khom lus pib, uas lawv pib nrog, dab tsi zais cia cov ntsiab lus tau, thiab yuav ua li cas peb xa billions ntawm cov nyiaj ua se duas las mus rau cov uas lub xeev txhawb nqa ntawm kev ua phem. Nws muab tso rau lub neej ntawm kev pheej hmoo.

Peb twb sau ntawv ib tug loj tsoom fwv teb chaws sib foob tiv thaiv lub Obama Administration los tuav nws accountable rau nws Iran lus dag. Nyob rau hauv nws cov teb, cov Obama Administration muaj lub audacity yuav qhia tau mus rau lub tsev hais plaub hais tias nws tsis tau ua raws li cov kev cai lij choj.

Nws yog tsis ncaj ncees lawm. Peb mus defeat lub dag. Tab sis peb yuav tsum tau koj lub suab tam sim no.

Tuaj koom nrog peb nyob rau hauv lub tsev hais plaub tiv thaiv lub Obama Administration niaj hnub no.

Kos npe rau daim ntawv thov Peb: Tsis txhob lub Obama Administration tus Iran dag.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
pab Tam sim no

Zoo li
f
Zoo li no rau Facebook

Los xyuas kom meej tias koj tseem yuav tau txais e-mails los ntawm cov ACLJ,
thov ntxiv [email protected] rau koj qhov chaw nyob hauv phau ntawv.

Txuas mus rau ACLJ rau:
Facebook Twitter YouTube

Txuas mus rau Jay Sekulow rau:
Facebook Twitter YouTube
Lub ACLJ yog ib lub koom haum muaj nplooj siab rau tus tiv thaiv ntawm kev cai ywjpheej ruaj raws li txoj cai.
American Center rau txoj cai lij choj thiab kev ncaj ncees yog ad / b / ib tug rau Christian Advocates Muab Evangelism, Inc., ib tug them se, tsis-rau-profit, kev cai dab qhuas li raws li sau tseg nyob rau hauv Section 501 (c) (3) ntawm lub Internal Revenue Code , uas rau rau siab ua qhov zoo tagnrho uas kev cai dab qhuas txoj kev ywj pheej thiab kev ywj pheej ntawm kev hais lus yog inalienable, Vajtswv tau muab txoj cai. Lub Center lub hom phiaj yog mus koom kev cai lij choj, PatientsÕ thiab kev cai tej teeb meem los ntawm kev siv ib tug zoo tswv yim ntawm cov nyiaj qhia, kev kawm ntawv thiab kev taug plaub ntug los xyuas kom meej tias cov neeg txoj cai muaj kev tiv thaiv nyob rau hauv kev cai lij choj. Lub koom haum tau koom tes nyob rau hauv ntau mob ua ntej lub Supreme Court, Tsoom Fwv Teb Chaws Tsev Hais Plaub ntawm Appeals, Tsoom Fwv Teb Chaws Cheeb Tsam Tsev Kawm tsev hais plaub, thiab ntau yam lub xeev cov tsev hais plaub txog txoj kev ywj pheej ntawm kev ntseeg thiab txoj kev ywj pheej ntawm kev hais lus. Koj txiaj ntsim no yog heev npaum li cas menyuam thiab tag nrho yus them yus raws li ib tug charitable tshab. Ib daim ntawv ntawm peb tseeb nyiaj txiag daim ntawv qhia tej zaum yuav muab tau los ntawm kev sau ntawv mus rau peb ntawm P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Raws li ib txwm, qhia rau peb paub ntawm ntshai heev txawm los txoj kev ywj pheej nyob rau hauv koj cheeb tsam los ntawm kev hu mus rau (757) 226-2489. Thiab tune rau hauv peb txhua txhua hnub xov tooj cua kev pab cuam, “”Jay Sekulow nyob.””
Tsis txhob xa ib lo lus teb cov lus no e-mail rau yog vim li cas. Raws li txoj cai thov yuav tsis tau teb los ntawm [email protected] Raws li txoj cai thov yuav tsum muab xa rau ntawm ACLJ.org.
YUAV UA LI CAS KUV YUAV TXHAWB TUS MISKAS CENTER RAU TXOJ CAI THIAB JUSTICE?
Ua ib tug ruaj ntseg hauv internet pub dawb.
Rau lwm txoj kev los txhawb cov ACLJ tsis ntxiv nqi rau koj, mus no.
Copyright © 2016, ACLJ | Tsis pub twg paub & Kev Ruaj Ntseg Txoj cai | tsis tso npe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Az Audacity of Lies
Take Action | Hozzájárul
Mint
f
Mint ez a Facebook-on

Péter,

Az Obama-adminisztráció nyilvánvalóan hazudott.

Obama elnök küldött, amit úgy tűnik, hogy egy $ 1700000000 váltságdíjat – segítségével az adó dollárt – a vezető állami támogatója terror. Régen Iran Air a közlekedés a jelöletlen számlák Iránba, miután titokban eltávolítása a légitársaság a szankciós listán előtti napon.
Írd alá a petíciót most
Minden nap a hazugság rosszabbodnak az iráni nukleáris foglalkozik. Az adminisztráció hazudott, amikor a tárgyalások kezdődtek, kik ők kezdődött, amit a titkos feltételek voltak, és hogyan küldött milliárd dollár adót a vezető állami támogatója a terrorizmus. Ez tesz életét veszélyezteti.

Már benyújtott jelentős szövetségi pert az Obama-adminisztráció, hogy tartsa elszámoltatható Irán rejlik. Válaszában az Obama-adminisztráció volt képe azt jelzi, hogy a bíróság előtt, hogy nem felel meg a törvény.

Ez rossz. Megyünk, hogy legyőzze a csalást. De szükségünk van a hangjában.

Csatlakozzon hozzánk a bíróság ellen, az Obama-adminisztráció ma.

Jelentkezz A petíció: Stop az Obama-adminisztráció Irán Lie.

Jay Sekulow
ACLJ vezető jogtanácsos
Hozzájárulás most

Mint
f
Mint ez a Facebook-on

Annak érdekében, hogy továbbra is megkapja az e-maileket a ACLJ,
Kérjük add [email protected] a címjegyzékbe.

Csatlakozás ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Csatlakozás Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
A ACLJ egy szervezet, amely a védelemhez való alkotmányos szabadságjogok által biztosított jog.
American Center for Law és Igazságügyi hirdetés / b / a keresztény támogatja Tálalás evangélizáció, Inc., adómentes, non-profit, vallási szervezet meghatározott § 501 (c) (3) Az Internal Revenue Code , kifejezetten az ideális, hogy a vallásszabadság és a szólásszabadság elidegeníthetetlen, istenadta jogait. A központ célja, hogy vegyenek részt a jogi, szabályozási és kulturális kérdések egy olyan hatékony stratégia érdekképviselet, az oktatás és a peres annak biztosítására, hogy e jogok védelmét a törvény alatt. A szervezet részt vett számos esetben a Legfelsőbb Bíróság, Szövetségi Fellebbviteli Bíróság, szövetségi kerületi bíróság, és a különböző állami bíróságok tekintetében a vallásszabadság és a szólásszabadság. Az ajándék nagyon nagy népszerűségnek örvend, és teljes mértékben levonható a jótékonysági hozzájárulás. Egy példányát a legutóbbi pénzügyi jelentést kaphatunk e-mail címen, po Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Mint mindig, tudassa velünk fenyegetések szabadság a területen meghívásával (757) 226-2489. És a dallam a mindennapi rádióműsor “”Jay Sekulow Live-on.””
Ne küldjön egy válasz üzenetet erre az e-mail, bármilyen okból. Jogi kérelmek nem lesz válasz keresztül [email protected] Jogi kérelmet kell benyújtani ACLJ.org.
Hogyan támogathatom AMERIKAI CENTER FOR jog és igazságosság?
Készíts egy biztonságos online adományozás.
Más módon támogatja a ACLJ további költségek nélkül, hogy te, menj ide.
Copyright © 2016, ACLJ | Adatvédelem és biztonság politika | Leiratkozás


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Grípa til aðgerða | Hingað
eins
F
Eins og þetta á Facebook

Peter,

The Obama Administration logið bersýnilega.

President Obama sendi það virðist vera $ 1700000000 lausnargjald – með dollara skatt þitt – til leiðandi stöðu bakhjarl hryðjuverkum. Það er notað Iran Air til að flytja ómerkta reikninga til Íran eftir leynilega fjarlægja flugfélagið úr viðurlög lista daginn áður.
Undirskriftasöfnun Now
Á hverjum degi liggur versna á Íran kjarnorku samningur. Stjórnvöld logið um þegar samningaviðræður hófust, sem þeir tóku við, hvað rúnum voru, og hvernig við sendi milljarða dollara skatt að leiðandi ríki bakhjarl hryðjuverka. Það setti líf í hættu.

Við höfum lagt meiriháttar sambands málsókn gegn Obama Administration að halda það ábyrg fyrir Íran hennar liggur. Í svari sínu, Obama Administration hafði dirfska að kynna fyrir dómi að hún þarf ekki að fara að lögum.

Það er rangt. Við erum að fara að vinna bug á svik. En við þurfum röddina núna.

Join okkur í dómi gegn Obama Administration dag.

Skráðu Petition okkar: Hættu Íran Leggstu Obama Administration er.

Jay Sekulow
ACLJ Chief lögfræðingur
Hingað Nú

eins
F
Eins og þetta á Facebook

Til að tryggja að þú haldir áfram að taka á móti e-póstur frá ACLJ,
Vinsamlegast bæta [email protected] við netfangalistann þinn.

Tengjast við ACLJ á:
Facebook Twitter YouTube

Tengjast Jay Sekulow á:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ er organization hollur til varnar stjórnarskrá frelsi tryggðar með lögum.
American Center for Law and Justice er ad / b / a Christian talsmenn Serving trúboði, Inc, undanþegin skatti, ekki-fyrir-gróði, trúarlegum fyrirtæki, eins og skilgreint samkvæmt kafla 501 (c) (3) Ríkisskattstjóra Code , sérstaklega tileinkað hugsjón að trúfrelsi og tjáningarfrelsi eru óafsalanleg, Guð gefið réttindi. Tilgangur setursins er að stunda lagalegar, löggjafarvald og menningarleg málefni með því að innleiða skilvirka stefnu málsvörn, menntun og málarekstur til að tryggja að þessi réttindi eru vernduð samkvæmt lögum. Stofnunin hefur tekið þátt í fjölmörgum málum fyrir Hæstarétti, Federal Court af Áfrýjun, Federal District Courts, og ýmsum ástand dómstóla um trúfrelsi og tjáningarfrelsi. Gjöfin er mjög vel þegin og fullu til frádráttar sem kærleiksríkur framlag. Afrit af nýjustu fjárhagslega skýrslu okkar er hægt að fá með því að skrifa til okkar á p.o. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Eins og alltaf, láta okkur vita af ógnum við frelsi í þínu svæði með því að hringja (757) 226-2489. Og lag á daglegu útvarp program okkar, “”Jay Sekulow Live.””
Ekki senda svar skilaboð til þessum tölvupósti einhverri ástæðu. Legal beiðnir verður ekki svarað með [email protected] Legal beiðnir skal skilað á ACLJ.org.
Hvernig get ég styðja American Center fyrir lögum og réttlæti?
Gera örugga framlag.
Fyrir aðrar leiðir til að styðja við ACLJ án aukakostnaðar fyrir þig, fara hér.
Copyright © 2016 ACLJ | Privacy & Security Policy | afskrá


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity nke Lies
Were Action | -eme
dị ka
f
Dị ka nke a na Facebook

Peter,

The Obama nchịkwa nnọọ ghara ụgha.

President Obama zitere ihe yiri ka a $ 1.7 ijeri mgbapụta – eji gị tax dollars – na-na-eduga ọnọdụ nkwado nke oké ụjọ. Ọ na-eji Iran Air ibufe ndị unmarked ego na Iran mgbe na nzuzo na-ewepụ ihe ụgbọelu si sanctions depụta ụbọchị tupu.
Banye arịrịọ Ugbu a
Kwa ụbọchị ụgha aka njọ na Iran nuclear ndibiat. The Administration ụgha banyere mgbe mkparita uka malitere, bụ ndị ha malitere na, ihe nzuzo okwu ndị e ji nakwa otú anyị zigara ọtụtụ ijeri tax dollars na-eduga ala nkwado nke ọha egwu. Ọ na-etinye ndụ n’ihe ize ndụ.

Anyị na-na-gbara akwụkwọ a isi gọọmenti etiti ikpe megide Obama nchịkwa iji doo ya ajụjụ maka ya Iran ụgha. Na ya na nzaghachi, ndị Obama nchịkwa nwere ndị audacity na-egosi na ndị ikpe ahụ na ọ na-adịghị ga-esoriri na iwu.

Ọ bụ ihe ọjọọ. Anyị na-aga imeri aghughọ. Ma, anyị kwesịrị olu gị ugbu a.

Sonyere anyị ikpe megide Obama nchịkwa taa.

Banye anyị Rịọ: Kwụsị Obama nchịkwa si Iran Ụgha.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Ndụmọdụ
-eme Ugbu a

dị ka
f
Dị ka nke a na Facebook

Iji hụ na ị na-enweta e-Gburu si ACLJ,
biko tinye [email protected] gị adreesị akwụkwọ.

Jikọọ na ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Jikọọ na Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ bụ òtù raara nye agbachitere n’usoro iwu ochichi obodo onwe nwetara site n’iwu.
American Center maka Iwu na Justice bụ ad / b / a maka Christian Advocates Ije Ozi Evangelism, Inc., a ekwesịghị ịtụ ụtụ isi, ọ bụghị na-uru, okpukpe ụlọ ọrụ dị ka kọwaa n’okpuru Nkebi 501 (c) (3) nke ahụ Maka Ụtụ Code , kpọmkwem raara nye ezigbo na nnwere onwe okpukpe na nnwere onwe ikwu okwu na-inalienable, Chineke nyere ikike. The Center nzube bụ na-arụ iwu, omebe iwu na omenala mbipụta site na mmejuputa atumatu irè atụmatụ nke onwe, muta na ịgba akwụkwọ iji hụ na ndị na ikike na-echebe n’okpuru iwu. The nzukọ abuana ke ọtụtụ ikpe n’Ụlọikpe Kasị Elu, Federal Ụlọikpe Mkpegharị, Federal District Courts, na iche iche na obodo n’ụlọikpe banyere nnwere onwe nke okpukpe na nnwere onwe ikwu okwu. Onyinye gị bụ nnọọ uru na n’ụzọ zuru ezu deductible dị ka a ọrụ ebere onyinye. A oyiri nke anyị ọhụrụ ego akụkọ pụrụ inweta site n’idetara anyị na P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Dị ka mgbe niile, mee ka anyị mara nke egwu nnwere onwe nọ n’ógbè gị site na-akpọ (757) 226-2489. Na akụ na anyị kwa ụbọchị redio, “”Jay Sekulow Live.””
Unu zipu a nzaghachi ozi a e-mail n’ihi ihe ọ bụla. Legal arịrịọ gaghị zara site [email protected] Legal arịrịọ ga-osụk na ACLJ.org.
Olee otú m nwere nkwado American Center maka Iwu na ikpe ziri ezi?
Eme ka a ala online onyinye.
N’ihi na ụzọ ndị ọzọ na-akwado ACLJ na ọ dịghị ọzọ na-eri gị, na-aga ebe a.
Copyright © 2016, ACLJ | Nzuzo & Nche N’uba | wepu aha


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Take Action | Menyumbang
Seperti
f
Seperti ini di Facebook

Peter,

Pemerintahan Obama terang-terangan berbohong.

Presiden Obama mengirim apa yang tampaknya menjadi tebusan $ 1700000000 – menggunakan uang pajak Anda – ke negara sponsor utama teror. Dulu Iran Air untuk mengangkut tagihan tanpa tanda ke Iran setelah diam-diam menghapus maskapai dari daftar sanksi sehari sebelumnya.
Masuk Petisi Sekarang
Setiap hari kebohongan lebih buruk dari kesepakatan nuklir Iran. Administrasi berbohong tentang ketika negosiasi dimulai, yang mereka mulai dengan, apa istilah rahasia itu, dan bagaimana kita mengirim miliaran dolar pajak ke negara sponsor utama terorisme. Ini menempatkan hidup pada risiko.

Kami telah mengajukan gugatan federal besar terhadap pemerintahan Obama untuk menahannya jawab atas nya Iran terletak. Dalam tanggapannya, Administrasi Obama memiliki keberanian untuk menunjukkan kepada pengadilan bahwa ia tidak harus mematuhi hukum.

Itu salah. Kita akan mengalahkan kebohongan itu. Tapi kita perlu suara Anda sekarang.

Bergabung dengan kami di pengadilan melawan Administrasi Obama hari ini.

Masuk kami Petisi: Hentikan Administrasi Obama Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Ketua Penasehat
berkontribusi Sekarang

Seperti
f
Seperti ini di Facebook

Untuk memastikan bahwa Anda terus menerima e-mail dari ACLJ,
silahkan tambahkan [email protected] ke buku alamat Anda.

Terhubung ke ACLJ pada:
Facebook Twitter YouTube

Terhubung ke Jay Sekulow pada:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membela kebebasan konstitusional dijamin oleh hukum.
Amerika Pusat Hukum dan Keadilan adalah iklan / b / a untuk Advokat Kristen Melayani Penginjilan, Inc, sebuah bebas pajak, tidak-untuk-keuntungan, korporasi agama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 501 (c) (3) dari Internal Revenue Code , khusus didedikasikan untuk ideal yang kebebasan beragama dan kebebasan berbicara yang tidak dapat dicabut, hak yang diberikan Tuhan. Tujuan Pusat adalah untuk terlibat masalah hukum, legislatif dan budaya dengan menerapkan strategi yang efektif advokasi, pendidikan dan litigasi untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum. Organisasi ini telah berpartisipasi dalam berbagai kasus sebelum Mahkamah Agung, Pengadilan Federal Banding, Distrik Federal Pengadilan, dan berbagai pengadilan negara mengenai kebebasan beragama dan kebebasan berbicara. hadiah Anda sangat dihargai dan sepenuhnya dikurangkan sebagai kontribusi amal. Sebuah salinan laporan keuangan terbaru kami dapat diperoleh dengan menulis kepada kami di P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Seperti biasa, mari kita tahu ancaman terhadap kebebasan di daerah Anda dengan menghubungi (757) 226-2489. Dan menyetel ke program radio kita sehari-hari, “”Jay Sekulow Live.””
Jangan mengirim pesan menanggapi e-mail untuk alasan apapun. permintaan hukum tidak akan dijawab melalui [email protected] permintaan hukum harus diserahkan pada ACLJ.org.
BAGAIMANA SAYA DAPAT MENDUKUNG AMERICAN PUSAT HUKUM DAN KEADILAN?
Membuat sumbangan aman online.
Untuk cara lain untuk mendukung ACLJ tanpa biaya tambahan untuk Anda, pergi di sini.
Copyright © 2016, ACLJ | Privasi & Keamanan Kebijakan | berhenti berlangganan


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

An Audacity na Lies
Bí Gníomhach | Cur
cosúil
f
Cosúil le seo ar Facebook

Peter,

An Riarachán Obama ndeor callánach.

Uachtarán Obama sheoladh cad is cosúil a bheith ina $ 1700000000 airgead fuascailte – ag baint úsáide as do dollar cánach – d’urraitheoir stát na príomhchúiseanna terror. Úsáidtear é Iaráin Air chun iompair na billí neamh-mharcáilte a Iaráin tar éis rúnda a bhaint de na aerlíne ó na smachtbhannaí liosta an lá roimh.
Sínigh an Achainí Anois
Gach lá na bréaga a fháil níos measa ar an déileáil núicléach na hIaráine. An Riarachán ndeor faoi nuair a thosaigh an idirbheartaíocht, a thosaigh siad le, cad iad na téarmaí rúnda, agus conas a chuir muid billiúin dollar cánach don urraitheoir stát na príomhchúiseanna sceimhlitheoireachta. Chuir sé saol i mbaol.

Táimid tar éis comhdaithe a lawsuit mór cónaidhme i gcoinne an Riarachán Obama é a choimeád cuntasach as a Iaráin luíonn. Ina fhreagra, bhí an Riarachán Obama an Audacity a chur in iúl don chúirt nach bhfuil déanamh de réir an dlí.

Tá sé mícheart. Táimid ag dul a defeat an deceit. Ach ní mór dúinn do ghlór anois.

Bí linn sa chúirt in aghaidh an Riarachán Obama inniu.

Cláraigh Ár Achainí: Stop an Riaracháin Obama Iaráin Luigh.

jay Sekulow
ACLJ Príomh-Abhcóide
Cur Anois

cosúil
f
Cosúil le seo ar Facebook

Chun a chinntiú go leanann tú a fháil r-phoist ó na ACLJ,
cuir [email protected] le do leabhar seoltaí.

Ceangail le ACLJ ar:
Facebook Twitter YouTube

Ceangail le Jay Sekulow ar:
Facebook Twitter YouTube
Is é an ACLJ eagraíocht tiomanta don chosaint na saoirsí bunreachtúla urraithe le dlí.
American Ionad le haghaidh Dlí agus Cirt ad / b / a d’Abhcóidí Críostaí Freastal evangelism, Inc, díolmhaithe ó cháin, ní beann ar bhrabús, chorparáide reiligiúnach mar atá sainmhínithe faoi Alt 501 (c) (3) den Chód Ioncaim Intíre , tiomanta go sonrach do idéalach go bhfuil saoirse creidimh agus saoirse cainte doshannta, cearta Dia-tugtha. Is cuspóir an Ionad chun ceisteanna dlí, reachtaíochta agus cultúrtha i ngleic trí straitéis éifeachtach abhcóideachta, oideachais agus dlíthíocht a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil na cearta cosanta faoin dlí. Tá an eagraíocht páirt i gcásanna éagsúla os comhair na Cúirte Uachtaraí, Chónaidhme Chúirt Achomhairc, Cúirteanna Dúiche Chónaidhme, agus cúirteanna stáit éagsúla maidir le saoirse reiligiúin agus saoirse cainte. Tá do bhronntanas an-bhuíoch agus go hiomlán inasbhainte mar ranníocaíocht carthanachta. Is féidir cóip dár dtuarascáil is déanaí airgeadais a fháil trí scríobh chugainn ag P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Mar is gnáth, in iúl dúinn ar bhagairtí ar shaoirse i do cheantar trí ghlaoch (757) 226-2489. Agus tune in to inár gclár raidió laethúil, “”Jay Sekulow Beo.””
Ná teachtaireacht freagartha a sheoladh chuig an r-phost ar chúis ar bith. Ní bheidh iarratais Dlí Freagrófar trí [email protected] Caithfear iarratais Dlí a chur isteach ag ACLJ.org.
CONAS IS FÉIDIR LIOM TACÚ AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Déan síntiús ar líne slán.
Ar bhealaí eile chun tacú leis an ACLJ gan aon chostas breise a thabhairt duit, téigh anseo.
Cóipcheart © 2016, ACLJ | Leabharmharcanna Polasaí | díliostáil


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Take Action | Contribuire
Piace
f
Come questo su Facebook

Pietro,

L’amministrazione Obama ha palesemente mentito.

Il presidente Obama ha inviato quello che sembra essere un riscatto $ 1.7 miliardi di dollari – usando i vostri soldi delle tasse – per il principale stato sponsor del terrorismo. Ha usato Iran Air per trasportare le banconote non segnate in Iran dopo la rimozione di nascosto la compagnia aerea dalla lista delle sanzioni il giorno prima.
Firma la petizione ora
Ogni giorno le bugie peggiorare l’affare nucleare iraniano. L’Amministrazione ha mentito su quando i negoziati iniziarono, che hanno iniziato con, quali sono stati i termini segreti, e come noi inviati miliardi di dollari di tasse per il principale stato sponsor del terrorismo. Ha messo a rischio la vita.

Abbiamo depositato una importante causa federale contro l’amministrazione Obama per tenerlo responsabile per la sua l’Iran si trova. Nella sua risposta, l’amministrazione Obama ha avuto l’audacia di indicare al giudice che non ha bisogno di rispettare la legge.

È sbagliato. Stiamo andando a sconfiggere l’inganno. Ma abbiamo bisogno del vostro voce ora.

Unitevi a noi in tribunale contro Obama oggi.

Iscriviti nostra petizione: fermare l’Iran Lie dell’amministrazione Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Consigliere Capo
Contribute Ora

Piace
f
Come questo su Facebook

Per garantire che si continua a ricevere e-mail dal ACLJ,
si prega di aggiungere [email protected] alla tua rubrica.

Connettersi a ACLJ su:
Facebook Twitter YouTube

Connettersi a Jay Sekulow su:
Facebook Twitter YouTube
Il ACLJ è un’organizzazione dedicata alla difesa delle libertà costituzionali garantiti dalla legge.
American Center for Law and Justice è annuncio / b / a per avvocati cristiani di servizio Evangelism, Inc., esente da tasse, senza fini di lucro, società religiosa come definito ai sensi della Sezione 501 (c) (3) del Codice di Internal Revenue , specificamente dedicato l’ideale che la libertà religiosa e la libertà di parola sono inalienabili, diritti dati da Dio. Lo scopo del Centro è quello di coinvolgere aspetti legali, normativi e culturali mediante l’attuazione di una strategia efficace di sostegno, l’educazione e contenzioso al fine di garantire che tali diritti sono tutelati dalla legge. L’organizzazione ha partecipato a numerosi casi dinanzi alla Corte Suprema, Corte Federale d’Appello, Tribunali Distretto Federale, e vari tribunali statali in materia di libertà di religione e la libertà di parola. Il tuo regalo è molto apprezzato e pienamente deducibili come un contributo di beneficenza. Una copia del nostro ultimo rapporto finanziario può essere ottenuto scrivendo a P.O. Box 90555, Washington, DC 20.090-0555.
Come sempre, fateci sapere delle minacce alla libertà nella vostra zona chiamando il numero (757) 226-2489. E entrare in sintonia con il nostro programma radiofonico quotidiano, “”Jay Sekulow Live””.
Non inviare un messaggio di risposta a questa e-mail per qualsiasi motivo. richieste legali, non verrà data risposta attraverso [email protected] richieste legali devono essere presentate in ACLJ.org.
COME POSSO SOSTENERE IL American Center for diritto e la giustizia?
Fai una donazione online sicuro.
Per altri modi per sostenere la ACLJ senza alcun costo aggiuntivo per voi, andare qui.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Sicurezza | Annulla l’iscrizione


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

嘘のAudacityは
行動を起こします|貢献します
以下のような
F
Facebook上でこのような

ピーター、

オバマ政権は、あからさまに嘘をつきました。

オバマ大統領は$ 1.7億身代金と思われるものを送られた – 恐怖の大手状態スポンサーに – あなたの税金を使って。それは密かに制裁は前日をリストから航空会社を除去した後にイランにマークされていない法案を輸送するためにイラン航空を使用していました。
今請願書に署名
毎日嘘はイラン核取引に悪化します。投与は、交渉は、彼らが秘密の用語が何であったか、で始まった人、そして我々はテロの主要な状態スポンサーに税金の数十億ドルを送ったか、始めた時期について嘘をつきました。それは生命を危険にさらします。

私たちは、そのイランがあることが説明責任を保持するために、オバマ政権に対する主要な連邦訴訟を起こしました。その応答では、オバマ政権は、それが法律を遵守する必要がないことを裁判所に示すために大胆さを持っていました。

それは間違っています。私たちは、詐欺を倒すつもりです。しかし、我々は今、あなたの声が必要です。

今日オバマ政権に対して法廷でご参加ください。

私たちの請願書に署名:オバマ政権のイランの嘘を停止します。

ジェイSekulow
ACLJ主任弁護士
今すぐ貢献

以下のような
F
Facebook上でこのような

あなたはACLJから電子メールを受信し続けることを確実にするために、
あなたのアドレス帳に[email protected]追加してください。

上ACLJに接続します。
Facebookのさえずりユーチューブ

上ジェイSekulowに接続します。
Facebookのさえずりユーチューブ
ACLJは、法律で確保憲法の自由の防衛に専念組織です。
第501条(c)の下で定義されるような法律と正義のためのアメリカン・センターは伝道社、非課税、非営利、宗教法人にサービスを提供キリスト教の支持者のための広告/ B / Aである(3)内国歳入法、特に宗教の自由や言論の自由が不可侵であることが理想で、神から与えられた権利に専念。センターの目的は、これらの権利は法の下で保護されていることを保証するために、アドボカシー、教育、訴訟の効果的な戦略を実装することにより、法的立法および文化的な問題を従事することです。組織は、宗教の自由と言論の自由に関する最高裁判所、控訴の連邦裁判所、連邦地方裁判所、および様々な州裁判所の前に多数の例に参加しています。あなたの贈り物は非常に高く評価し、慈善寄付として全額控除です。当社の最新の財務報告書の写しは、私書箱で私たちに書き込むことによって得ることができますボックス90555、ワシントンD.C. 20090から0555。
いつものように、(757)226-2489を呼び出すことによって、私たちがお住まいの地域の自由への脅威を知ってみましょう。そして、私たちの毎日のラジオ番組にチューン、「ジェイSekulowライブ。 “”
何らかの理由で、この電子メールに応答メッセージを送信しないでください。法的要求が[email protected]でお答えすることはありません。法的要求がACLJ.orgに提出しなければなりません。
どのように私は法と正義のためのアメリカのCENTERをサポートすることができますか?
安全確実なオンライン寄付をします。
あなたに追加費用なしでACLJをサポートする他の方法については、こちらを参照してください。
著作権©2016、ACLJ |プライバシー&セキュリティポリシー|登録解除


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity saka Lies
Njupuk Tindakan | kontribusi
Seneng
f
Kaya iki ing Facebook

Peter,

Obama Administrasi blatantly ngapusi.

Presiden Obama dikirim apa katon dadi tebusan $ 1.7 milyar – nggunakake dolar tax – kanggo Sponsor negara anjog saka teror. Iku digunakake Iran Air kanggo ngeterake tagihan ditandhani kanggo Iran sawise meneng-menengan njabut maskapai saka dhaftar sanksi dina sadurunge.
Mlebu usulan Saiki
Saben dina kawulo sing elek ing hasil nuklir Iran. Administration ngapusi babagan nalika rembugan wiwit, sing padha miwiti, apa istilah rahasia padha, lan kepriye dikirim milyar dolar tax kanggo Sponsor negara anjog saka terrorism. Iku sijine gesang ing resiko.

Kita wis ngajokake tuntutan hukum federal utama marang ing Administration Obama terus tanggung jawab kanggo sawijining Iran dumunung. Ing nanggepi, ing Administration Obama kagungan audacity kanggo nunjukaké kanggo istana sing ora kudu tundhuk karo hukum.

Iku salah. We lagi arep asor cidra ing. Nanging kita kudu swara saiki.

Gabung ing pengadilan marang Administration Obama dina.

Mlebu Kita usulan: Mungkasi Obama Administration kang Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Kepala Counsel
kontribusi Saiki

Seneng
f
Kaya iki ing Facebook

Kanggo mesthekake yen sampeyan terus nampa e-layang saka ACLJ,
mangga nambah [email protected] buku alamat.

Nyambung menyang ACLJ ing:
Facebook Twitter YouTube

Nyambung menyang Jay Sekulow ing:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ iku sawijining organisasi darmabakti kanggo nimbali saka thik sah miturut ukum aman dening hukum.
American Center for Hukum lan Kaadilan iklan / b / a kanggo Advocates Kristen Bantu Evangelism, Inc., a tax-exempt, ora-kanggo-MediaWiki, perusahaan agama kaya sing ditegesake ing bagean 501 (c) (3) saka Code internal Revenue , khusus darmabakti kanggo sing becik sing agama kamardikan lan kebebasan sing inalienable, hak Allah-diwenehi. Tujuane Center iku kanggo melu masalah legal, legislative lan budaya dening penerapan strategi efektif saka pembelaan, pendidikan lan pengadilan kanggo mesthekake yen sing hak dilindhungi miturut hukum. organisasi wis melu ing akeh kasus sadurunge Pengadilan Supreme, Federal Pangadilan Bandhing, Federal District Courts, lan macem-macem pengadilan negara gegayutan kamardikan agama lan kebebasan. hadiah iku akeh banget ngormati lan kanthi disudo minangka pisungsung amal. Copy of financial report pungkasan kita bisa dijupuk dening nulis kanggo kita ing P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Minangka tansah, supaya kita ngerti saka ancaman kanggo kamardikan ing wilayah dening nelpon (757) 226-2489. Lan tune ing program radio kita saben dina, “”Jay Sekulow Live.””
Aja ngirim pesen kanggo nanggepi iki e-mail kanggo alesan. panjalukan Legal ora bakal mangsuli liwat [email protected] panjalukan Legal kudu diajukake ing ACLJ.org.
CARA aku bisa ndhukung AMERICAN CENTER FOR LAW lan JUSTICE?
Priksa sumbangan online aman.
Kanggo cara liyane kanggo ndhukung ACLJ ing Homonim biaya kanggo sampeyan, pindhah kene.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Keamanan Kebijakan | langganan


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಆಫ್ ಲೈಸ್ Audacity
ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ | ಕೊಡುಗೆ
ಲೈಕ್
ಎಫ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಲೈಕ್

ಪೀಟರ್,

ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತ ನೆರವು ಪಡೆದರು ಸುಳ್ಳು.

ಭಯಂಕರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕ – ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮಾ ಒಂದು $ 1.7 ಶತಕೋಟಿ ಸುಲಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮೊದಲು ದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ತೆಗೆದು ಇರಾನ್ ಗುರುತು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇರಾನ್ ಏರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಪೆಟಿಷನ್ ಸೈನ್
ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಳ್ಳು ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಅವರು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಯಾರು ರಹಸ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಏನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಅಪಾಯ ಜೀವನ ಪುಟ್.

ನಾವು ಅದರ ಇರಾನ್ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಫೆಡರಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲು audacity ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಇದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಸಂಚು ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇಂದು ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರಲು.

ಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟಿಷನ್: ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತದ ಇರಾನ್ ಲೈ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಜೇ Sekulow
ACLJ ಮುಖ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್
ಈಗ ಕೊಡುಗೆ

ಲೈಕ್
ಎಫ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಲೈಕ್

ನೀವು ACLJ ನಿಂದ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ [email protected] ಸೇರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು.

ACLJ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲೆ:
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ಜೇ Sekulow ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲೆ:
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ACLJ ಕಾನೂನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಭಾಗ 501 (ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಗಿ ಉಪದೇಶದ, ಇಂಕ್, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಭ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಗಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಕೀಲರು ಜಾಹೀರಾತು / ಬಿ / ಒಂದು (3) ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಆಫ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಭಾರೆ ಎಂದು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ. ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಕಾಲತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದಾವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾನೂನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಫೆಡರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು P.O. ನಮಗೆ ಬರೆದು ಪಡೆಯಬಹುದು ಬಾಕ್ಸ್ 90555, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, DC 20090-0555.
ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ಕರೆ (757) 226-2489 ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆ ಟ್ಯೂನ್, “”ಜೇ Sekulow ಲೈವ್.””
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಕಾನೂನು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು [email protected] ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ACLJ.org ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ?
ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿ.
ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ACLJ ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2016, ACLJ | ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ನೀತಿ | ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Өтірік Audacity
| Әрекет етіңіз Жәрдемдесу
сияқты
F
Facebook осы сияқты

Петір,

Обама әкімшілігі өрескел өтірік.

Егер салық доллар пайдаланып – – террор жетекші мемлекеттік демеушісі Президент Обама $ 1,7 млрд сатып болады пайда қандай жіберді. Ол жасырын санкциялар күні бұрын тізімінен авиакомпанияны алғаннан кейін Иранға таңбасы заң тасымалдауға Иран Air пайдаланылады.
Енді петицияға қол
Күн сайын өтірік Иранның ядролық мәміле бойынша нашарлай. келіссөздер құпия терминдер қандай, олар басталды, кім бастады, және біз терроризм жетекші мемлекеттік демеушісі салық миллиардтаған доллар жіберді қалай кезде әкімшілігі туралы өтірік. Ол тәуекелге өмірін қойды.

Біз оның Иран өтірік ол үшін жауапкершілікке Обаманың әкімшілігі қарсы ірі федералдық сотқа шағым болатынмын. өз жауабында, Обама әкімшілігі заңға сәйкес жоқ екенін сотқа көрсетеді көкейтестілігін болды.

Бұл дұрыс емес. Біз алдау жеңіп жатырмыз. Бірақ біз қазір дауысыңызды қажет.

бүгін Обама әкімшілігі сотқа бізге қосылыңыз.

Біздің петицияға қол: Обама әкімшілігінің Иран Ли тоқтатыңыз.

Jay Sekulow
ACLJ бас заң кеңесшісі
Енді үлес қосу

сияқты
F
Facebook осы сияқты

Егер сіз ACLJ электрондық хабарламаларын қабылдай жалғастыру қамтамасыз ету үшін,
Егер мекенжай кітабына [email protected]~~dobj қосыңыз.

бойынша ACLJ қосылу:
Facebook Twitter YouTube

бойынша Jay Sekulow қосыңыз:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ заңмен қамтамасыз етілген конституциялық бостандықтарын қорғауға арналған ұйым болып табылады.
Бөлімде 501 астында айқындалған құқық және әділет Америкалық орталығы (3) Салық кодексінің (с) христиан ізгі хабарды уағыздау ісі, Inc. қызмет ету адвокаттар, салық салынбайтын емес, коммерциялық, діни корпорация үшін хабарландыру / б / болып табылады , арнайы діни бостандық және сөз бостандығы ажырамас, Құдайдың берген құқықтары екенін Идеал арналған. Орталықтың мақсаты осы құқықтар заң бойынша қорғалған қамтамасыз ету үшін ақпараттық-насихаттау, білім және сот тиімді стратегиясын жүзеге асыру арқылы, құқықтық және мәдени мәселелерді заңнамалық тарту болып табылады. ұйымдастыру дін мен сөз бостандығына қатысты Жоғарғы Сот, апелляциялық Федералдық соты, федералдық округі соттар, және әр түрлі мемлекеттік сот алдында көптеген жағдайларда қатысты. Сіздің сыйлық өте жоғары бағалады және қайырымдылық үлесі ретінде толық шегерімге жатады. Біздің соңғы қаржылық есептің көшірмесі басын қайтару бізге жазып алуға болады Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Әдеттегідей, АҚШ (757) 226-2489 қоңырау шалу арқылы аймағыңыздағы бостандығы қауіп-қатерлер білдір. Біздің күнделікті радио бағдарламасы, үшін және баптау «Джей Sekulow Live».
қандай да бір себеппен бұл Е-пошта жауап хабар жіберу бермеңіз. Құқықтық сұраулар [email protected]~~pobj арқылы жауап берді болмайды. Құқықтық сұраулар ACLJ.org бойынша ұсынылуы тиіс.
ҚАЛАЙ Заң және құқық Америкалық CENTER қолдай алады?
қауіпсіз онлайн Құрбандыққа жасаңыз.
сізге ешқандай қосымша құн бойынша ACLJ қолдау үшін басқа да жолдарын, мұнда өтіңіз.
Copyright © 2016, ACLJ | Құпиялық және қауіпсіздік саясаты | Жазылудан бас тарту


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

កម្មវិធី Audacity នៃអ្នកកុហក
ចូរយកសកម្មភាព | រួមចំណែក
ដូចជា
f
ដូចនេះនៅលើហ្វេសប៊ុក

លោកពេត្រុស,

រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយកុហកទាំងស្រុង។

ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនពីអ្វីដែលហាក់ដូចជា $ 1,7 ពាន់លានដុល្លារតម្លៃលោះ – ការប្រើប្រាក់ដុល្លារពន្ធរបស់អ្នក – ដើម្បីឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋនាំមុខគេនៃភេរវកម្ម។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ៊ីរ៉ង់អ៊ែរកីឡាករទៅវិក័យប័ត្របន្ទាប់ពីការលួចលាក់យកចេញអ៊ីរ៉ង់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បញ្ជីមួយថ្ងៃមុន។
ចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនោះឥឡូវនេះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃកុហកទទួលបានកាន់តែអាក្រក់នៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់។ រដ្ឋបាលអំពីការភូតកុហកពេលនេះបានចាប់ផ្តើមការចរចាដែលពួកគេបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអ្វីដែលត្រូវបានលក្ខខណ្ឌជាការសម្ងាត់និងរបៀបដែលយើងបានបញ្ជូនរាប់ពាន់លានដុល្លារពន្ធដើម្បីឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋនាំមុខគេនៃអំពើភេរវកម្ម។ វាដាក់ជីវិតនៅក្នុងហានិភ័យ។

យើងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងសហព័ន្ធសំខាន់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីធ្វើឱ្យវាខុសត្រូវចំពោះអ៊ីរ៉ង់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅ។ នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលអូបាម៉ាមាន Audacity ដើម្បីបង្ហាញទៅតុលាការថាវាមិនមានការគោរពតាមច្បាប់នេះ។

វាជាការខុស។ យើងនឹងកម្ចាត់បញ្ឆោតចិត្ដនេះចោល។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវការសំលេងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ។

ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅតុលាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលអូបាម៉ានៅថ្ងៃនេះ។

ចុះហត្ថលេខាលើញត្តិរបស់យើង: បញ្ឈប់កុហកអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាផងដែរ។

លោក Jay Sekulow
ប្រធានមេធាវី ACLJ
រួមចំណែកឥឡូវនេះ

ដូចជា
f
ដូចនេះនៅលើហ្វេសប៊ុក

ដើម្បីធានាថាអ្នកបន្តទទួលអ៊ីមែលពី ACLJ បាន,
សូមបន្ថែម [email protected] ទៅកាន់សៀវភៅអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

តភ្ជាប់ទៅ ACLJ លើ:
ហ្វេសប៊ុកក្នុង Twitter គេហទំព័រ YouTube

តភ្ជាប់ទៅលោក Jay Sekulow លើ:
ហ្វេសប៊ុកក្នុង Twitter គេហទំព័រ YouTube
ACLJ នេះគឺអង្គការឧទ្ទិសដល់ការការពារជាតិនៃសេរីភាពដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាសុវត្ថិភាពដោយច្បាប់។
មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកសម្រាប់ច្បាប់និងតុលាការគឺការផ្សព្វផ្សាយ / ខ / សម្រាប់ការតស៊ូមតិដែលជាគ្រិស្ដសាសនិកការបម្រើផ្សព្វផ្សាយ, Inc បាន, មួយមិនរកប្រាក់ចំណេញលើកលែងពន្ធសាជីវកម្មសាសនាដូចដែលបានកំណត់នៅក្រោមផ្នែកទី 501 (c) (3) នៃក្រមប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង ឧទ្ទិសជាពិសេសដើម្បីល្អបំផុតដែលសេរីភាពសាសនានិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាមិនអាចលក់ឬផ្ទេរសិទ្ធិដែលព្រះប្រទានឱ្យ។ គោលបំណងមជ្ឈមណ្ឌលគឺដើម្បីចូលរួមបញ្ហាច្បាប់, ច្បាប់និងវប្បធម៍ដោយអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តមានប្រសិទ្ធិភាពនៃការតស៊ូមតិ, ការអប់រំនិងក្ដីដើម្បីធានាថាសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់។ អង្គការនេះបានចូលរួមនៅក្នុងករណីជាច្រើនមុនពេលដែលតុលាការកំពូលតុលាការសហព័ន្ធនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ស្រុកតុលាការសហព័ន្ធនិងតុលាការរដ្ឋនានាទាក់ទងនឹងសេរីភាពសាសនានិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ។ អំណោយទានរបស់អ្នកគឺកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនិងការកាត់កងយ៉ាងពេញលេញជាវិភាគទានសប្បុរស។ ច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងមួយអាចត្រូវបានទទួលបានដោយការសរសេរទៅពួកយើងនៅសំបុត្រ ប្រអប់ 90555, វ៉ាស៊ីនតោន 20090-0555 ។
ដូចដែលតែងតែ, អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីការគំរាមកំហែងទៅនឹងសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកបានដោយការហៅទូរស័ព្ទ (757) 226-2489 ។ អ៊ីចឹងហើយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុង, “”លោក Jay Sekulow ផ្ទាល់»។
កុំផ្ញើសារជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនេះអ៊ីមែលសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ សំណើផ្លូវច្បាប់នឹងមិនត្រូវបានឆ្លើយតាមរយៈ [email protected] ។ សំណើផ្លូវច្បាប់ត្រូវជូននៅ ACLJ.org ។
តើខ្ញុំអាចគាំទ្ររបស់អាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ច្បាប់និងតុលាការ?
ធ្វើការបរិច្ចាគសុវត្ថិភាពអនឡាញ។
ចំពោះវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ ACLJ នៅមិនមានការចំណាយបន្ថែមទៀតទៅអ្នកចូលទៅនៅទីនេះ។
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង©ឆ្នាំ 2016 ACLJ | ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពគោលនយោបាយ | ឈប់ជាវ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

거짓말의 대담
조치를 취할 | 기부하기
처럼
에프
페이스 북에이 같은

베드로,

오바마 행정부는 노골적으로 거짓말.

오바마 대통령은 $ 1.7 억 몸값으로 보이는 전송 – 테러의 주요 지원국에 – 당신의 세금을 사용. 이 제재는 전날 목록에서 비밀리에 항공사를 제거한 후이란에 표시되지 않은 청구서를 전송하는이란 공기를 사용했다.
이제 청원서에 서명
매일 거짓말은이란 핵 거래에 악화. 관리는 협상들이 비밀 용어가 무엇인지,로 시작하는 사람들, 그리고 우리가 테러의 주요 지원국에 세금 수십억 달러를 전송하는 방법, 시작했을 때 거짓말. 그것은 위험에 생명을 넣어.

우리는이란이 놓여 것이 책임을 위해 오바마 행정부에 대한 주요 연방 소송을 제기했습니다. 그 응답으로, 오바마 행정부는 법을 준수 할 필요가 없습니다 법원에 표시하는 대담이 있었다.

틀렸어. 우리는 거짓을 이길 것입니다. 그러나 우리는 지금 당신의 목소리가 필요합니다.

오바마 행정부에 대한 법원 오늘 우리와 함께.

우리의 청원 서명 : 오바마 행정부의이란 거짓말을 중지합니다.

제이 Sekulow
ACLJ 수석 법률 고문
지금 기부하기

처럼
에프
페이스 북에이 같은

당신이 ACLJ에서 전자 메일을 계속받을 수 있도록하기 위해,
주소록에 [email protected] 추가하십시오.

ACLJ에에 연결 :
고객 지원 센터

제이 Sekulow에에 연결 :
고객 지원 센터
ACLJ는 법에 의해 보호 헌법의 자유의 방어에 전념하는 조직이다.
섹션 501 (C)에서 정의 된 바와 같이 법과 정의를위한 미국 센터는 전도, 주식, 면세, 비영리 종교 법인 봉사 기독교 옹호자에 대한 광고 / B / A (3) 내국세 법 특히 종교의 자유와 언론의 자유가 양도 할 수없는 것을 이상, 하나님 께서 주신 권리에 전념. 센터의 목적은 그러한 권리는 법에 의해 보호되도록 옹호, 교육 및 소송의 효과적인 전략을 구현하여, 법률 입법 및 문화 문제에 참여하는 것입니다. 조직은 종교의 자유와 표현의 자유에 관한 대법원, 항소 연방 법원, 연방 지방 법원, 다양한 주 법원 전에 많은 경우에 참여하고있다. 선물이 아주 많이 감사하고 자선 기부로 완전히 공제입니다. 우리의 최신 재무 보고서의 사본은 P.O.에서 우리에게 서면으로 얻을 수있다 상자 90555, 워싱턴, DC 20090-0555.
항상 그렇듯이, (757) 226-2489를 호출하여 우리가 해당 지역의 자유에 대한 위협에 알려 주시기 바랍니다. 그리고 우리의 일상 라디오 프로그램의 조정, “”제이 Sekulow 라이브.””
어떠한 이유로이 이메일에 대한 응답 메시지를 전송하지 않는다. 법적 요청 [email protected]를 통해 답변을하지 않습니다. 법률 요청은 ACLJ.org에 제출해야합니다.
나는 어떻게 법과 정의에 대한 AMERICAN 센터를 지원할 수있다?
안전한 온라인 기부를합니다.
다른 방법이 당신에게 추가 비용없이 ACLJ을 지원하기 위해, 여기.
저작권 2016 ©, ACLJ | 개인 정보 보호 및 보안 정책 | 탈퇴


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Take Action | Paraxwe dayin
Çawa
f
Like ev on Facebook

Petrûs,

Rêveberiya Obama, diyare ku derew.

Serok Obama şandin tiştê ku wekî fîdye 1.7 milyar $ – bikaranîna dolar bac xwe – ji sponsor dewleta sereke yên terorê. Ev tê bikaranîn Iran Air ji bo veguhastinê ya fatoreyên xwe dahênî, ji bo Îranê piştî bi dizî raneke, firokevanî ji lîsteya ambargoyên ya ku berî rojekê.
Sign Daxwaznameyê Now
Her roj ji van derewan xerabtir li ser peymaneke navokî ya Îranê. Rêveberiya li ser dema ku muzakere dest pê kir, ku ew bi dest pê kir, çi ku mercên jî nehênî bûn, û çawa em bi mîlyaran dolar bac ji sponsor dewleta sereke yên terorê şandin derew. Ev jiyana di rîskê de xist.

Em dozek mezin federal li dijî Rêveberiya Obama doz kiriye bi mebesta ku ev hesab ji bo Îranê ye. Di bersiva xwe de, îdareya serok Obama ji helwęsta bo nîşan bide ku ji bo dadgehê ku ev yek ne ji fermanan bi Şerîetê de bû.

Ev şaşî ye. Em dê ji bo têkbirina hîle. Lê belê, divê em dengê xwe niha.

Di dadgehê li dijî Rêveberiya Obama îro Join.

Sign Daxwaznameya me: Stop Lie Rêveberiya Obama Îranê.

Jay Sekulow
ACLJ Serokê Şîret
Piştgirî Now

Çawa
f
Like ev on Facebook

Ji bo ku tu berdewam bistînî e-mailên ji ACLJ,
ji kerema xwe ve lê zêde bike [email protected] ji bo pirtûka xwe, navnîşana xwe.

Girêdana bi ACLJ li ser:
Facebook Twitter YouTube

Girêdana bi Jay Sekulow li ser:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ rêxistineke ji bo parastina azadiyên destûrî misogerkirin, bi qanûnê ye.
Navenda Amerîkayê ji bo Şerîetê û Edaletê ad / b / a ji bo parêzvanên Christian Serviamo protestantî, Inc., a bêbac, ne-bo-qezencê, şîrketa olî ye ku di bin Beþ 501 (c) danasîn (3) ya Navxweyî Code Zekat , bi taybetî ji bo îdealên ku azadiya olî û azadiya derbirînê, jênager in, mafên Xwedayê-daye terxan dikin. Armanca Navenda ye ji bo kirina pirsgirêkên qanûnî, yasayî û çandî bi sepandina an stratejiya bi bandor ya Waşîngtonê de, perwerde, û doz li ku bicîh bikin ku van mafan bi di bin Şerîetê de tê parastin. Rêxistinê hatiye di komek dozan de ber Dadgeha Bilind û Dadgeha Federal ya Temyîzê, Dadgehên District Federal, û dadgehên dewletê di mijara azadiya ol û azadiya derbirînê, beşdar bûn. diyariya we ye gelek bilind dinirxînin û bi temamî dabirînê wekî alîkariyeke xêrxwaz. A copy of latest rapora darayî dibe ku ji aliyê nivîsandinê ji bo me li temsîl bidestxistin Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Wek her tim, bila ji gefên ji bo azadiyê li herêma xwe dizanin bi banga (757) 226-2489. Û tune li bernameya radyo rojane de, “”Jay Sekulow Live.””
Ma a message bersiva vê e-mail ji ber her sedemekê re bişîne ne. daxwazên hiqûqî dê bi rêya [email protected] bersîv da û got ne. daxwazên hiqûqî kirin, divê li ACLJ.org radestkirin.
Ez çawa dikarim NAVENDA AMERÎKÎ JI BO HUQÛQ Û EDLAHÎ PIŞTGIRIYA?
Make a bexşînê bike ewle.
Ji bo rêyên din ji bo piştgiriya ACLJ at tu mesrefa zêdetir ji bo we, vir herin.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Калптын бетпактыгын
Алып Иш-аракет | салым
сыяктуу
е
Бул тууралуу сыяктуу Facebook

Петир,

Обама башкаруучулугунун апачык калп.

АКШнын президенти Барак Обама бир $ 1,7 млрд кун катары көрүнөт эмне жөнөттү – Салык долларын колдонуу – террор алдынкы мамлекеттик демөөрчүсү болгон. Бул чектөөлөр мурда күнү тизмеден жашыруун аба тактысынан түшүргөндөн кийин Iran Air Иран билинбей калган мыйзам долбоорлорун ташуу үчүн колдонулат.
Даттануу же сунуш кол Азыр
Күн сайын калп Иран ядролук келишим боюнча да жаман. Башкаруу, алар менен баштады сүйлөшүүлөрдү баштаган жөнүндө калп, жашыруун терминдер эмне, биз терроризмдин башкы демөөрчүсү мамлекеттик салык миллиарддаган долларларды жиберген кандай. Ал тобокелге өмүрүн тобокелге салышкан.

Биз анын Иран жатат үчүн жоопко Обаманын башкаруу каршы ири федералдык сотко берген жатабыз. анын жооп, Обама башкаруусунун, ал мыйзамга ылайык иш алып баруу эмес, сотко көрсөтүп турат деп айтты.

Бул туура эмес. Биз алдамчылык салып бара жатабыз. Ал эми биз азыр үнүн керек.

сот Обама башкаруучулугунун каршы бүгүнкү күндө бизге кошулуп.

АКШ президенти Барак Обама Иран жалган токтотуу: Биздин сунуштамага кол.

Jay Sekulow
ACLJ башкы ойлор
салым Азыр

сыяктуу
е
Бул тууралуу сыяктуу Facebook

Сиз ACLJ келген электрондук каттарды алып мындан ары камсыз кылуу,
сураныч дарек китебине [email protected] кошуу.

Туташтыруу боюнча ACLJ үчүн:
Facebook Twitter YouTube

Туташуу Jay Sekulow боюнча:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ мыйзам менен камсыз кылынган укуктук эркиндиктерин коргоо үчүн арналган эмес уюм болуп саналат.
Мыйзам жана Адилеттүүлүк үчүн Америка борбору жарнама / б / Christian коргоо кызмат Evangelism үчүн, Inc., салык-бошотулган, 501-бөлүмүндө (с) ылайык аныкталат үчүн пайда эмес, диний бирикмесин Салык кодексинин (3) , атап айтканда, диний эркиндик жана сөз эркиндиги ажырагыс, ошол кут арналган, Кудай берген укугун. Борбордун максаты ошол укуктары боюнча мыйзамга ылайык коргоону камсыз кылуу үчүн укук коргоо, билим берүү жана сот иштерин натыйжалуу стратегиясын ишке ашыруу, укуктук, мыйзамдык жана маданий маселелерди тартуу болуп саналат. уюм Жогорку соттун, Жогорку соттун алдында көп учурларда даттанууну Federal соттун, Federal райондук соттор, ошондой эле ар кандай мамлекеттик жана сөз эркиндигинин эркиндиги жөнүндө соттор катышты. Эгер белек абдан ыраазы жана толугу менен кайрымдуулук салым катары чыгарып салынууга тийиш. Биздин акыркы каржылык отчеттун көчүрмөсү биз кимге боюнча жазуу менен алууга болот 90555 кутуча, Washington, DC 20090-0555.
Ошондой эле, бизге чалып (757) менен жашаган эркиндигине коркунуч билем 226-2489 көрөлү. Жана күнүмдүк радио программасын тууралоо «, Jay Sekulow Live».
Кандайдыр бир себептерден улам бул электрондук почта үчүн жооп билдирүү жиберген жок. Мыйзамдуу суроо[email protected] аркылуу жооп жок. Мыйзамдуу суроо-ACLJ.org боюнча берилүүгө тийиш.
КАНТКЕНДЕ мыйзамдуулуктун жана акыйкаттуулуктун америкалык борбор колдоо көрсөтө алат?
коопсуз онлайн тартуу.
сага эч кандай кошумча нарк боюнча башка жолдор менен ACLJ колдоо көрсөтүү үчүн, бул жерде бар.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & коопсуздук саясаты | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ກ້າຂອງເຣັດໄດ້
ໃຊ້ເວລາປະຕິບັດ | ປະກອບສ່ວນ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
f
ເຊັ່ນດຽວກັນນີ້ກ່ຽວກັບເຟສບຸກ

ເປໂຕ,

ໂອບາມາບໍລິຫານ blatantly ຕົວະ.

ປະທານປະເທດໂອບາມາຖືກສົ່ງໄປສິ່ງທີ່ປະກົດວ່າຈະເປັນ 17 $ ພັນລ້ານຄ່າໄຖ່ – ການນໍາໃຊ້ໂດລາກອນຂອງທ່ານ – ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນລັດອາເມລິກາຂອງ terror. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ອີຣ່ານອາກາດການຂົນສົ່ງຄ່າ unmarked ກັບອີຣ່ານຫຼັງຈາກ secretly ຖອນສາຍການບິນຈາກການລົງໂທດໄດ້ບອກມື້ກ່ອນ.
ເຂົ້າສູ່ລະບົບສະຫນັບສະຫນຸນໃນປັດຈຸບັນ
ທຸກໆມື້ຈະເຣັດໄດ້ຮັບຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບການຈັດການ nuclear ຂອງອີຣ່ານ. ການບໍລິຫານຕົວະກ່ຽວກັບການໃນເວລາທີ່ການເຈລະຈາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີ, ສິ່ງທີ່ກໍານົດຄວາມລັບໄດ້, ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາສົ່ງຫຼາຍຕື້ໂດລາອາກອນເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນລັດຊັ້ນນໍາຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.

ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ນຟ້ອງລັດຖະບານກາງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການບໍລິຫານໂອບາມາຈະຖືວ່າມັນຜິດຊອບສໍາລັບອີຣ່ານຂອງຕົນຈະເຣັດ. ໃນການຕອບສະຫນອງຂອງຕົນ, ການບໍລິຫານໂອບາມາໄດ້ກ້າທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ສານທີ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ.

ມັນເປັນການຜິດພາດ. ພວກເຮົາກໍາລັງຈະທໍາລາຍການຫລອກລວງໄດ້. ແຕ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສຽງຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ.

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນສານທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິຫານໂອບາມາໃນມື້ນີ້.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄ້ໍາປະຂອງພວກເຮົາ: ການຢຸດໃຫ້ການບໍລິຫານໂອບາມາຂອງອີຣ່ານນອນ.

Jay Sekulow
ACLJ ທີ່ປຶກສາຫົວຫນ້າ
ປະກອບສ່ວນໃນປັດຈຸບັນ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
f
ເຊັ່ນດຽວກັນນີ້ກ່ຽວກັບເຟສບຸກ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບອີເມລຈາກ ACLJ,
ກະລຸນາຕື່ມ [email protected] ໃນປຶ້ມທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ACLJ ກ່ຽວກັບ:
ເຟສບຸກ Twitter YouTube

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Jay Sekulow ກ່ຽວກັບ:
ເຟສບຸກ Twitter YouTube
The ACLJ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງອຸທິດຕົນເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິດສະຫຼະຖະທໍາມະນູນປະກັນໂດຍກົດຫມາຍ.
ສູນອາເມລິກາສໍາລັບການກົດຫມາຍແລະຍຸຕິທໍາເປັນການໂຄສະນາ / b / ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນຸນ Christian ໃຫ້ບໍລິການການປະກາດ, ບໍລິການ, ອາກອນ, ການຍົກເວັ້ນ, ບໍ່ສໍາລັບກໍາໄລ, ບໍລິສັດທາງສາສະຫນາທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມມາຕາ 501 (c) (3) ຂອງພາຍໃນລະຫັດການເກັບລາຍຮັບ , ອຸທິດຕົນໂດຍສະເພາະເຫມາະສົມກັບວ່າສິດເສລີພາບທາງສາສະຫນາແລະເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດທີ່ມີປະທານ, ສິດທິຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້. ຈຸດປະສົງຂອງສູນແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການກັບບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ນິຕິກໍາແລະວັດທະນະທໍາປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປະສິດທິພາບຂອງສະຫນັບສະຫນູນ, ການສຶກສາແລະດໍາເນີນຄະດີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງຜູ້ທີ່ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ. ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຈໍານວນຫລາຍກໍລະນີກ່ອນທີ່ສານສູງສຸດ, ລັດຖະບານກາງສານອຸທອນ, ສານເມືອງລັດຖະບານກາງ, ແລະສານປະຊາຊົນລັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບຂອງສາສະຫນາແລະເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດ. ປະທານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງຫຼາຍຫຼາຍແລະຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງເຕັມສ່ວນເປັນການປະກອບສ່ວນການກຸສົນ. ສໍາເນົາຂອງບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນຫລ້າສຸດຂອງພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບໂດຍການຂຽນຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ P.O. Box 90555, ວໍຊິງຕັນ, DC 20090-0555.
ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິດເສລີພາບໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໂດຍການໂທຫາ (757) 226-2489. ແລະປບັໃນໂຄງການວິທະຍຸຂອງພວກເຮົາປະຈໍາວັນ, “”Jay Sekulow Live.””
ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕອບສະຫນອງກັບນີ້ e-mail ສໍາລັບເຫດຜົນໃດຫນຶ່ງ. ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານກົດຫມາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໂດຍຜ່ານການ [email protected] ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານກົດຫມາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງຢູ່ ACLJ.org.
ວິທີການຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ AMERICAN CENTER ກົດຫມາຍແລະຍຸຕິທໍາ?
ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຈາກອອນໄລນ໌ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ສໍາລັບວິທີການອື່ນໆເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ACLJ ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອທ່ານ, ໃຫ້ໄປທີ່ນີ້.
ລິຂະສິດ© 2016, ACLJ | ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພນະໂຍບາຍ | ຍົກເລີກ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity Mendacii
Sume tibi Actio | external link
Sicut
F
Like Facebook in hac

Petrus,

Obama Administration mentitus est blatantly.

Praeses Obama ad id pretium esse videtur $ 1.7 billion – usura vestri tax pupa – Patrinus statum principis metu audiuntur. Iran non usus ad traiceret et aer purus, ut laoreet Iran in airline post removendo occulte fert, a quibus in ante diem.
Sign in petitione autem
Omni die mendacium, et in Iran nuclear aliquanto deterior. DE ADMINISTRATIONE incepit haberi tractatus cum mentiebatur qui coeperunt, quid occultum termini, et misimus ad principes civitatis billions tax pupa sponsor minari. Et posuit animam suam in periculo.

Nos a maiore foederati limatum lite in Obama administratione in eam rationem pro suo Iran est. In responsione Obama Administration vestibulum indicare ausus non ut legem implere.

Suus ‘iniuriam. Sumamus vincere fraude. Nunc vero opus tuum.

Obama Administration hodie nobiscum in iudicio.

Sign nostra: et ne Iran Obama Administration scriptor mentiri.

Jay Sekulow
ACLJ praecipua consilium
Sed external link

Sicut
F
Like Facebook in hac

Ut a ACLJ e-mails non recipiunt,
[email protected] placet addere ad te oratio libro.

Annecto ut in ACLJ:
Twitter Facebook YouTube

Annecto ad Jay in Sekulow:
Twitter Facebook YouTube
ACLJ in organizatione dedicata est defensio constitutionis parta per legem libertatis.
Lex et iustitia ad Centrum pro American / b / a Christianis Advocati serviens Evangelism amet, publicanum exempti, non lucri religiosa sub sectione definita corporis DI (c) (III) de Internum VECTIGAL Codicis specialiter dicati sunt specimen inamissibilem libertatem religionis libertatem, a Deo data iura. Centrum concurrere legalis consilium, consilium validum patrocinium foveant ferat legislativam et culturae, ut heres educationem iura servantur, sub lege. Supremi ante ordinatio multis participatur in curia, foederati Court de appellationibus, Federal District tribunalibus, iudicia varia de statu religionis et libertatem libertas. Munus quod valde gratum satisque eleifend caritatis officiis. Exemplar ultimus scripto reddere poterimus nos P.O. Box (XC)DLV, Washington, DC 20090-0555.
Ut semper, sciamus in area minas libertatis vocando (DCCLVII) 226-2489. Et tune ad propositum nostrum quotidianum radio “”Jay Sekulow vive.””
E-mail: Nolite mittere ad responsionem suam quacumque ex causa. Legal non postulatis respondit ex [email protected] Legal petitionibus oportet subiciantur ad ACLJ.org.
Quomodo enim potest sustinere American Center ius fasque
Securus donationem facere online.
Nam alias nullo addito ACLJ dispendium sustinere vos huc.
Copyright © MMXVI, ACLJ | Privacy Policy & Security | Cras interdum


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nekaunības of Lies
Take Action | sekmēt
tāpat
f
Tāpat šo par Facebook

Pēteris,

Obama administrācija klaji meloja.

Prezidents Obama nosūtīja ko, šķiet, ir $ 1700000000 izpirkt – izmantojot savu nodokļu dolāru – līdz vadošo valsts sponsors teroru. To izmanto, Iran Air transportēt neatzīmēts rēķinus uz Irānu pēc slepeni izņemšanas aviokompāniju no sankcijas sarakstā dienu pirms.
Parakstīt petīciju tagad
Katru dienu meli pasliktinās Irānas kodolieroču darījumu. Administrācija meloja par to, kad sarunas sākās, kas viņi sāka ar to, kādi slepenie noteikumi bija, un kā mēs nosūtījām miljardiem nodokļu dolāru, lai vadošo valsts sponsors terorismu. Tas likt dzīvību riskam.

Mēs esam iesniedza liela federālā tiesā pret Obamas administrācija turēt to pie atbildības par tās Irāna slēpjas. Savā atbildē Obama administrācija bija nekaunības norādīt tiesai, ka tai nav ievērot likumu.

Tas ir nepareizi. Mēs ejam, lai uzvarētu viltu. Bet mums ir nepieciešama jūsu balsi tagad.

Pievienojies mums tiesā pret Obamas administrācija šodien.

Pierakstīties mūsu petīciju: Stop Obama administrācijas Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Ziedot tūlīt

tāpat
f
Tāpat šo par Facebook

Lai nodrošinātu, ka jūs turpināt saņemt e-pastus no ACLJ,
lūdzu, pievienojiet [email protected] savai adrešu grāmatai.

Savienojumu ar ACLJ uz:
Facebook Twitter YouTube

Savienojumu ar Jay Sekulow uz:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ ir organizācija, kas veltīta aizstāvēt konstitucionālo brīvību nodrošināti ar likumu.
American Center for Likums un taisnīgums ir ad / b / a par kristiešu advokātu apkalpo evaņģelizācijas, Inc., no nodokļiem atbrīvota, nevis bezpeļņas, reliģisko korporācija, kā noteikts saskaņā ar 501. panta (c) (3) Iekšējā ieņēmumu kodeksa , īpaši veltīts ideālam, ka reliģiskā brīvība un vārda brīvība ir neatņemamas, Dieva dotas tiesības. Centra mērķis ir iesaistīt juridiskos, likumdošanas un kultūras jautājumus, īstenojot efektīvu stratēģiju aizstāvības, izglītības un tiesvedības, lai nodrošinātu, ka šīs tiesības ir aizsargātas ar likumu. Organizācija ir piedalījusies daudzos gadījumos pirms Augstākās tiesas, Federālās tiesas Apelācijas Federālās rajona tiesā, un dažādām valsts tiesām saistībā ar reliģijas brīvību un vārda brīvību. Jūsu dāvana ir ļoti appreciated un pilnībā atskaitāms kā labdarības ieguldījumu. Kopija mūsu pēdējā finanšu pārskatā var saņemt, rakstot mums uz P.O. 90555 Box, Washington, DC 20090-0555.
Kā vienmēr, dodiet mums zināt draudiem brīvībai savā jomā zvanot (757) 226-2489. Un uzgriezt uz mūsu ikdienas radio programmu, “”Jay Sekulow Live.””
Nesūtiet atbildes īsziņu uz šo e-pastu, kāda iemesla dēļ. Juridiskie pieprasījumi netiks atbilde caur [email protected]aclj.org. Juridiskie pieprasījumi ir jāiesniedz ACLJ.org.
KĀ ES ATBALSTU Amerikāņu centrs Likums un taisnīgums?
Veikt drošu tiešsaistes ziedojumu.
Citus veidus, kā atbalstīt ACLJ bez papildu maksas jums, dodieties šeit.
Copyright © 2016, ACLJ | Privātuma un drošības politika | Atteikties


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Melo Audacity
Imtis veiksmų | Prisidėti
Kaip
f
Kaip tai “”Facebook””

Petras,

Obamos administracija akivaizdžiai melavo.

Prezidentas B. Obama siunčiami kas atrodo, kad 1,7 mlrd $ išpirkos – naudodami savo mokesčių dolerių – iki pirmaujančių valstybės rėmėjas teroro. Ji naudojama Iran Air vežti nepažymėtus sąskaitas Irane po slapta pašalinant oro linijų nuo sankcijos, sąrašą dieną prieš.
Pasirašykite peticiją Dabar
Kiekvieną dieną melas pablogės dėl Irano branduolinės sandorį. Administracija melavo apie kai prasidėjo derybos, kas jie prasidėjo, kas paslaptis sąlygos buvo, ir kaip mes išsiuntėme milijardus mokesčių dolerių pirmaujančių valstybės rėmėjas terorizmu. Ji įdėti gyvybėms pavojus.

Mes padavė didelį federalinės ieškinį B. Obamos administracijos laikykite jį atskaitinga už savo Iranas yra. Savo atsakyme Obama administracija turėjo įžūlumo pareikšti teismui, kad jis neturi laikytis įstatymų.

Tai neteisinga. Mes ketiname nugalėti apgaulė. Bet mums reikia jūsų balso dabar.

Prisijunkite prie mūsų teisme prieš B. Obamos administracija šiandien.

Prisijunkite Mūsų Peticiją: Stop Obamos administracija anketa Iranas melas.

jay Sekulow
ACLJ vyriausiasis patarėjas
prisidėti Dabar

Kaip
f
Kaip tai “”Facebook””

Siekiant užtikrinti, kad jūs ir toliau gauti elektroninius laiškus iš ACLJ,
pridėkite [email protected] į savo adresų knygą.

Prisijunkite prie ACLJ nuo:
“”Facebook”” “”Twitter”” YouTube “”

Prisijungti prie Jay Sekulow nuo:
“”Facebook”” “”Twitter”” YouTube “”
ACLJ yra organizacija, skirta konstitucinių laisvių, užtikrintų teisės gynybai.
Amerikos centras įstatymo ir teisingumo yra AD / B / a krikščionių advokatų aptarnaujančiuose evangelizacija, Inc. “”, neapmokestinamą, o ne pelno, religinę korporacija, kaip apibrėžta 501 skirsnį (C) (3) Internal Revenue kodekso , specialiai skirta idealo, kad religijos laisvė ir žodžio laisvė yra neatimama, Dievo duotas teises. Centre tikslas yra užsiimti teisinių, teisines ir kultūrinius klausimus, įgyvendinant veiksmingą strategiją propagavimo, švietimo ir bylinėjimasis siekiant užtikrinti, kad šios teisės yra saugomos pagal įstatymą. Organizacija dalyvavo daugelyje atvejų Aukščiausiajame Teisme, Federalinė apeliacinis teismas, federalinė apygarda teismus ir įvairių valstybės teismams dėl religijos laisvės ir žodžio laisvės. Jūsų dovana yra labai vertinama ir visiškai atskaityti kaip labdaros lėšų. Iš mūsų naujausią finansinę ataskaitą kopija gali gauti parašydami mums P.O. 90.555 langelis, Vašingtonas 20.090-0555.
Kaip visada, praneškite mums grėsmių į laisvę savo teritorijoje telefonu (757) 226-2489. Ir dera prie mūsų kasdienio radijo programos “”Jay Sekulow Live””. “”
Nesiųskite reagavimo žinutę šiuo elektroniniu paštu dėl bet kokios priežasties. Teisiniai prašymai nebus atsakyta per [email protected] Teisiniai prašymai turi būti pateikti ne ACLJ.org.
KAIP AŠ GALIU PAREMTI Amerikos centro Teisė ir teisingumas?
Padaryti saugią internetinę donorystę.
Kitų būdų, kaip paremti ACLJ be papildomų išlaidų jums, eikite čia.
Autorinės teisės © 2016, ACLJ | Privatumo ir saugumo politika | Atsisakyti


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

De l’audace vun Lies
Huelt Action | cotiséieren
wëll
f
Wéi dëst op Facebook

Peter,

D’Obama Administration Nuetsflich krass.

President Obama geschéckt wat e Léisegeld $ 1,7 Milliarden ze ginn ebenfalls – ärt Steier Dollar – zu de féierende Staat Sponsor vun Terror. Et benotzt Iran Air Équipier Rechnungen ze Iran ze Transport no der Airline geheim Stoppen vun der Sanktiounen virum Dag Lëscht.
Umellen der Petitioun Elo
All Dag kréien d’läit schlecht iwwert d’nuklear Deal Iran. Déi Administration Nuetsflich iwwer wann d’Verhandlungen ugefaang, déi se ugefaang mat, wat de Secret Begrëffer huet, a wéi mir Milliarden vun Steier Dollar fir den Haaptfiguren Staat Sponsor vun Terrorismus geschéckt. Et huet Liewe riskéieren.

Mir hunn eng grouss Bundeslänner Prozess géint den Obama Administration Equipier et Rechenschaft ze hänken fir seng Iran läit. An hirer Äntwert, déi den Obama Administration de l’audace un d’Geriicht ze weisen, datt et net mat der Gesetz gebonnen huet.

Et ass falsch. Mer ginn de Onwourechte ze besiegen. Mä mir brauchen elo deng Stëmm.

Eis zu Geriicht géint den Obama Administration haut.

Umellen Eis Petitioun: Stop de Lie Iran d’Obama Administration.

Jay Sekulow
ACLJ Chef Beroderin
Droe Elo

wëll
f
Wéi dëst op Facebook

Fir sécherzestellen, datt Dir weider E-Maile vun der ACLJ ze kréien,
Dir kënnt [email protected] un Är Adress Buch.

Connect zu ACLJ op:
Facebook Twitter YouTube

Connect zu Jay Sekulow op:
Facebook Twitter YouTube
D’ACLJ ass eng Organisatioun fir Défense vun de konstitutionelle Fräiheeten duerch Gesetz geséchert astinn.
American Center fir Droit an Justice ass ad / b / engem fir Christian Affekoten Profitéiert Evangelism, Inc., eng Steier-opgeléist, net-for-profit, reliéis Piraten als ënner Section 501 (c) definéiert (3) vun den interne Revenu Code speziell un d’ideal dofir, dass reliéis Fräiheet a fräi Meenungsäusserung onersetzleche sinn, Gott-entscheet Rechter. Den Zweck ass Center ass legal, legislativ a kulturell Problemer ze engagéieren, déi eng effikass Strategie vun Plädoyer, Edukatioun a Persoun Idee ze suergen, dass déi Rechter ënnert d’Gesetz geschützt sinn. D’Organisatioun huet an ville Fäll virun der Ieweschte Geriichtshaff, Federal Geriichtshaff vun Appel, Federal District Geriichter a verschiddenen Staat Gerüchter iwwert Fräiheet vu Relioun a fräi Meenungsäusserung deelgeholl. Är Cadeau ass ganz appréciéiert a voll forfaitaire als karitativ Bäitrag. Eng Kopie vun eisem läscht finanzielle Rapport kann duerch schreftlech un eis um P.O. kritt ginn Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Wéi ëmmer, loosse mer eis an Ärer Géigend vu Gefore fir Fräiheet wëssen vun (757) 226-2489 plädéieren. A Sënn an zu eisem Alldag Radio Programm, “”Jay Sekulow Live.””
Net eng Äntwert Message un dëser E-mail fir all Grond schécken. Legal Ufroe gëtt net duerch [email protected] erhéiert ginn. Legal Demanden mussen um ACLJ.org deposéiert ginn.
Wéi kann ech am amerikanesche CENTER FIR LAW AN JUSTICE KRUT?
Maacht eng sécher online Don.
Fir aner Weeër der ACLJ um keng zousätzlech Käschten fir Iech ze ënnerstëtzen, hei goen.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatsphär & Sécherheetspolitik | QIBaseResult


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Смелост на лаги
Земете акција | придонесе
Допаѓа
ѓ
Како и тоа на Фејсбук

Петар,

Администрацијата на Обама очигледно излажав.

Претседателот Обама го испрати она што се појавува да биде откуп од $ 1,7 милијарди – со користење на вашата даночна долари – за водечки спонзор на тероризмот. Тоа се користи за транспорт на Иран ер необележани сметки во Иран откако тајно отстранување на авиокомпанијата од списокот на санкции на ден пред тоа.
Потпишете ја петицијата Сега
Секој ден на лаги се влоши за иранската нуклеарна договор. Управата лажел кога почна преговорите, кои почнаа тие, тоа што не беа тајна смисла, и како можеме да испрати милијарди долари данок на водечки спонзор на тероризмот. Го стави животи во ризик.

Ние сме поднесени голем федерална тужба против администрацијата на Обама да го држи одговорна за своите Иран лежи. Во својот одговор, администрацијата на Обама имаше смелост да се покаже на судот дека не мора да се во согласност со законот.

Погрешно е. Ние ќе треба да го порази измама. Но, ние треба вашиот глас сега.

Придружете ни се во суд против администрацијата на Обама денес.

Пријавете Нашата Петиција: Стоп за Иран Легнете на администрацијата на Обама.

Џеј Sekulow
ACLJ Главниот советник
придонесе Сега

Допаѓа
ѓ
Како и тоа на Фејсбук

Да се осигура дека ќе продолжи да добивате e-mail од ACLJ,
Ве молиме додадете [email protected] на вашиот адресар.

Поврзете се ACLJ на:
Facebook Twitter YouTube

Поврзете се со Џеј Sekulow на:
Facebook Twitter YouTube
На ACLJ е организација посветена на заштита на уставните слободи обезбедени со закон.
Американскиот центар за закон и правда е реклама / b / a за христијанскиот Застапниците Служат евангелизиране, Inc, ослободена од даноци, не-за-профит, религиозна корпорација како што е дефинирано во Дел 501 (c) (3) од Законот за јавни приходи , посебно посветен на идеална дека верската слобода и слободата на говорот се неотуѓиви од Бога дадена права. Целта на Центарот е да се вклучат правни, законски и културни прашања од спроведувањето на ефикасна стратегија за застапување, образование и судски постапки за да се обезбеди дека овие права се заштитени со закон. Организацијата има учествувано во голем број случаи пред Врховниот суд, Сојузна Апелациониот суд, федерален округ судови, и различни државни судови во однос на слободата на религијата и слободата на говорот. Вашиот подарок е многу ценети и целосно да се одбие како добротворна придонес. Копија од нашите најновите финансиски извештај може да се добијат со пишување на нас во P.O. Box 90.555, Вашингтон 20.090-0.555.
Како и секогаш, ги споделите со нас на заканите за слободата во вашата област со повик (757) 226-2489. И мелодија во нашиот секојдневен радиопрограма, “”Џеј Sekulow живее.””
Не се испрати порака одговор на оваа е-пошта за било каква причина. Правните барања нема да се одговори преку [email protected] Правни барања мора да бидат доставени во ACLJ.org.
КАКО ДА СЕ ПОДДРЖАТ Американскиот центар за закон и правда?
Се направи безбедна онлајн донација.
За други начини за поддршка на ACLJ без дополнителни трошоци за вас, одат овде.
Copyright © 2016, ACLJ | Приватност и безбедност за приватност | отпишување


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ny sahy lainga
Raiso Action | Mandray anjara
Like
F
Toy izany tao amin’ny Facebook

Peter,

Fitantanan-draharaha ny Obama sahy nandainga.

Filoha Obama dia naniraka ny zavatra toa ho $ 1,7 miliara vidim-panavotana – mampiasa ny hetra dolara – ny mpitarika mpanohana fampihorohoroana-panjakana. Tsy nampiasa Iran Air mba hitaterana ny unmarked vola ho any Iran taorian’ny mangingina manala ny zotram-piaramanidina avy ny sazy lisitra ny andro teo aloha.
Sonia ny fanangonan-tsonia Ankehitriny
Isan’andro ny lainga ratsy mahazo ny Iran nokleary fifanarahana. Ny Administration nandainga momba ny fifampiraharahana rehefa nanomboka, izay nanomboka tamin’ny, inona ny zava-miafina teny ireo, ary ahoana no naniraka an’arivony tapitrisa dolara ny hetra ho an’ny fanjakana nitarika mpanohana ny fampihorohoroana. Ary nametraka fiainany tandindonin-doza.

Izahay efa nametraka fitoriana federaly lehibe manohitra ny Obama Administration mba hanamasinana azy tompon’andraikitra noho ny Iran lainga. Ao ny valiny, ny Obama Administration nanana ny sahy mba milaza ny fitsarana fa tsy maintsy manaraka ny lalàna.

Tena diso. Isika dia handeha mba handresy ny fitaka. Fa mila ny feonao ankehitriny.

Miaraha aminay amin’ny fitsarana manohitra ny Obama Administration ankehitriny.

Sonia ny fanangonan-tsonia: Atsaharo ny Obama ny Iran Administration Lainga.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Torohevitra
anjara Ankehitriny

Like
F
Toy izany tao amin’ny Facebook

Mba ho azo antoka fa manohy ny mandray e-mail avy amin’ny ACLJ,
Please add [email protected] ny adiresy boky.

Connect ny ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Connect an’i Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
Ny ACLJ dia fikambanana natokana ho an’ny fiarovana ny lalàm-panorenana ny fahalalahana antoka ny lalàna.
American Center for Lalàna sy Fitsarana dia doka / b / a kristianina Mpisolovava Manompo Evangelism, Inc., ny hetra-afa-miala amin’izany, fa tsy-ho-tombony, orinasa ara-pivavahana araka ny voafaritra eo ambany Fizarana 501 (c) (3) ny anatiny ny hetra Code , manokana natokana ho an’ny tena tsara fa ny fahalalahana ara-pivavahana sy ny fahalalahana maneho hevitra dia azo esorina, nomen’Andriamanitra zo. Ny Center fikasan’Andriamanitra dia ny manao ara-dalàna, mpanao lalàna sy ara-kolontsaina ny olana amin’ny alalan’ny fametrahana tetik’ady mahomby ny fiarovana, ny fanabeazana sy ny Litigation mba hahazoana antoka fa ireo no voaaro zo ambanin’ny lalàna. Ny fikambanana maro no nandray anjara tamin’ny toe-javatra teo anoloan’ny Fitsarana Tampony, Federal Fitsarana Ambony, Federal District fitsarana, sy isan-karazany momba ny kianja-panjakana fahalalahana ara-pivavahana sy ny fahalalahana miteny. Ny fanomezana dia tena sarobidy, ary tanteraka ho toy ny mpanao asa soa deductible fandraisana anjara. Ny dika mitovy ny tatitra ara-bola farany dia mety ho azo amin’ny alalan’ny nanoratra ho antsika P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Toy ny mahazatra, dia aoka isika mahalala ny fandrahonana ho amin’ny fahafahana ao amin’ny faritra misy anao amin’ny alalan’ny fiantsoana (757) 226-2489. Ary ny fifantohana amin ‘ny onjam-peo fandaharana isan’andro, “”Jay Sekulow Live.””
Aza mandefa ny valiny hafatra ity e-mail na inona na inona antony. Ara-dalàna ny fangatahana dia tsy azo valiana amin’ny alalan’ny [email protected] Ara-dalàna ny fangatahana dia tsy maintsy atolotra amin’ny ACLJ.org.
AHOANA Manohana ny American Center lalàna sy ny rariny?
Ataovy azo antoka aterineto fanomezana.
Fa fomba hafa mba hanohanana ny ACLJ amin’ny tsy misy vola fanampiny ho anao, mandehana eto.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Ambil Tindakan | menyumbang
suka
f
Seperti ini di Facebook

Peter,

Pentadbiran Obama terang-terangan berbohong.

Presiden Obama menghantar apa yang kelihatan menjadi $ 1,7 bilion wang tebusan – menggunakan wang cukai anda – untuk menaja utama keganasan. Ia digunakan Iran Air untuk mengangkut bil bertanda ke Iran selepas diam-diam mengeluarkan syarikat penerbangan itu daripada sekatan menyenaraikan hari sebelum.
Daftar Petisyen Sekarang
Setiap hari pembohongan menjadi lebih buruk pada perjanjian nuklear Iran. Pentadbiran berbohong tentang apabila rundingan bermula, siapa mereka bermula dengan, apa syarat-syarat rahsia, dan bagaimana kita menghantar berbilion-bilion dolar cukai kepada penaja negeri utama keganasan. Ia meletakkan kehidupan berisiko.

Kami telah memfailkan tuntutan mahkamah persekutuan utama berbanding Pentadbiran Obama untuk memegang bertanggungjawab untuk Iran yang terletak. Dalam maklum balasnya, Pentadbiran Obama mempunyai keberanian untuk menunjukkan kepada mahkamah bahawa ia tidak perlu mematuhi undang-undang.

Ia salah. Kami akan mengalahkan penipuan itu. Tetapi kita perlu suara anda sekarang.

Sertai kami di mahkamah terhadap Pentadbiran Obama hari ini.

Daftar Petisyen kami: Hentikan Iran Lie Pentadbiran Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Ketua Penasihat
menyumbang sekarang

suka
f
Seperti ini di Facebook

Untuk memastikan bahawa anda terus menerima e-mel daripada ACLJ,
sila tambah [email protected] ke buku alamat anda.

Sambung kepada ACLJ pada:
Facebook Twitter YouTube

Sambung kepada Jay Sekulow pada:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ adalah sebuah organisasi yang khusus untuk mempertahankan hak perlembagaan yang dijamin oleh undang-undang.
Pusat Amerika untuk Undang-undang dan Keadilan adalah iklan / b / a untuk Advocates Christian Berkhidmat Evangelism, Inc.,, bukan untuk keuntungan yang dikecualikan cukai, perbadanan agama seperti yang ditakrifkan di bawah Seksyen 501 (c) (3) daripada Kod Hasil Dalam Negeri , khusus khusus untuk ideal bahawa kebebasan beragama dan kebebasan bersuara yang tidak terpisah, Tuhan diberikan hak. Tujuannya Center adalah untuk melibatkan isu undang-undang, perundangan dan budaya dengan melaksanakan strategi yang berkesan untuk advokasi, pendidikan dan tindakan undang-undang untuk memastikan bahawa hak-hak tersebut adalah dilindungi di bawah undang-undang. Organisasi ini telah mengambil bahagian dalam beberapa kes di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan Persekutuan, Mahkamah Daerah Persekutuan, dan pelbagai mahkamah negeri mengenai kebebasan beragama dan kebebasan bersuara. Sumbangan anda amat dihargai dan boleh ditolak sepenuhnya sebagai sumbangan amal. Satu salinan laporan kewangan terbaru kami boleh diperolehi dengan menulis kepada kami di P.O. Box 90.555, Washington, DC 20.090-0555.
Seperti biasa, maklumkan kepada kami ancaman kepada kebebasan di kawasan anda dengan menghubungi (757) 226-2489. Dan menala ke program radio harian kita, “”Jay Sekulow Live.””
Jangan menghantar mesej tindak balas kepada e-mel ini untuk apa jua sebab. permintaan undang-undang tidak akan dijawab melalui [email protected] permintaan undang-undang perlu dikemukakan sekurang-ACLJ.org.
BAGAIMANA SAYA BOLEH MENYOKONG AMERICAN PUSAT UNDANG-UNDANG DAN KEADILAN?
Membuat sumbangan dalam talian yang.
Untuk cara-cara lain untuk menyokong ACLJ tanpa sebarang kos tambahan kepada anda, pergi sini.
Copyright © 2016, ACLJ | Privasi & Dasar Keselamatan | unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

വ്യാജങ്ങളുടെ ഒഡാസിറ്റി
ആക്ഷൻ എടുക്കുക | സംഭാവന
പോലെ
എഫ്
ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ

പത്രോസ്,

ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നഗ്നമായി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.

തീവ്രവാദത്തിന്റെ നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്പോൺസർ – നിങ്ങളുടെ നികുതി ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് – പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ $ 1.7 ബില്യൺ മോചനദ്രവ്യം തോന്നുന്നു എന്തു അയച്ചു. ഇത് രഹസ്യമായി ഉപരോധം തലേദിവസം ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എയർലൈൻ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ഇറാനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ബില്ലുകൾ പണി ഇറാൻ എയർ ഉപയോഗിച്ചു.
ഇപ്പോൾ നിവേദനം ഒപ്പു
ഓരോ ദിവസവും നുണകൾ ഇറാൻ ആണവ ന് വഷളാകും. വിലപേശലിനു, തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തുടങ്ങി, രഹസ്യ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തു, എങ്ങനെ ഭീകരതക്കെതിരെ പ്രമുഖ സംസ്ഥാന സ്പോൺസർ നികുതി ഡോളർ അയച്ചു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറിച്ച് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ദുഷ്ടപ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

നാം അതിന്റെ ഇറാൻ കിടക്കുന്നത് അതു കണക്കു പുറകിലേക്ക് ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നേരെ ഒരു പ്രധാന ഫെഡറൽ ട്വിറ്റർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അതിന്റെ പ്രതികരണമായി, ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതു നിയമാനുസരണം ഇല്ല കോടതി സൂചിപ്പിക്കാൻ വിമര്ശനം ഉണ്ടായിരുന്നു.

അത് തെറ്റാണ്. നാം വഞ്ചന പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ആവശ്യമാണ്.

ഇന്ന് ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോടതിയിൽ ഞങ്ങളെ ചേരുക.

നമ്മുടെ നിവേദനം ഒപ്പു: ഒബാമ ഭരണകൂടം ഇറാൻ ലീ നിർത്തുക.

ജയ് Sekulow
ACLJ ചീഫ് ആലോചനയും
ഇപ്പോൾ സംഭാവന

പോലെ
എഫ്
ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ

നിങ്ങൾ ACLJ നിന്ന് ഇ-മെയിൽ ലഭിക്കുകയും തുടർന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്,
നിങ്ങളുടെ വിലാസ പുസ്തകത്തിലേക്ക് [email protected] ചേർക്കുക.

ന് ACLJ ബന്ധിപ്പിക്കുക:
ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ YouTube

ന് ജേ Sekulow ബന്ധിപ്പിക്കുക:
ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ YouTube
ACLJ നിയമപ്രകാരം സുരക്ഷിതമാക്കിയ ഭരണഘടനാ സംബന്ധിച്ച പ്രതിരോധ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ്.
നിയമം ജസ്റ്റിസ് അമേരിക്കൻ സെന്റർ (3) ഇന്റേണൽ റവന്യൂ കോഡ് (c) വകുപ്പ് 501 പ്രകാരമുള്ള പരസ്യം / ബി / സുവിശേഷഘോഷണം ഇൻക് സേവിക്കുക ക്രിസ്തീയ അഭിഭാഷകരും, നികുതി ഒഴിവ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാഭത്തിനു, മത കോർപറേഷനിലെ ആണ് പ്രത്യേകമായി മത സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രസംഗം സ്വാതന്ത്ര്യം inalienable, ദൈവം നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നു അനുയോജ്യമായ പ്രതിഷ്ഠ. കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശ്യം ആ അവകാശങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കാൻ എന്ന വക്കാലത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവഹാര ഫലപ്രദമായ തന്ത്രത്തിന്റെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വഴി, നിയമപരമായ നിയമനിർമ്മാണ സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപഴകാൻ ആണ്. സംഘടന മതവും പ്രസംഗം സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി അപ്പീൽ ഫെഡറൽ കോടതി, ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ടുകൾ, വിവിധ സംസ്ഥാന കോടതിയിലെത്തിയ നിരവധി കേസുകളിൽ പങ്കെടുത്തുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം വളരെ പ്രശംസയുമൊക്കെ ചാരിറ്റബിൾ സംഭാവനയ്ക്ക് പോലെ പൂർണ്ണമായി കിഴിവു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി പി.ഒ. ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ബോക്സ് 90555, വാഷിങ്ടൺ, ഡി.സി. 20090-0555.
എന്നത്തേയും പോലെ, ക്ഷണിക്കുന്ന (757) 226-2489 വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഭീഷണി അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ദൈനംദിന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം, ട്യൂൺ “”ജയ് Sekulow ലൈവ്.””
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ ഇ-മെയിൽ ഒരു പ്രതികരണം സന്ദേശം അയക്കരുത്. നിയമ അഭ്യർത്ഥനകൾ [email protected] നടത്തി ഉത്തരം ചെയ്യില്ല. നിയമ അഭ്യർത്ഥനകൾ ACLJ.org ഭൂതകാല സമര്പ്പിക്കണം.
ഞാൻ ആ ലോ ആന്ഡ് ജസ്റ്റിസ് അമേരിക്കൻ സെൻറർ പിന്തുണയ്ക്കാം?
ഒരു സുരക്ഷിത ഓൺലൈൻ ധര്മ്മസ്ഥാപനമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് അധിക ചെലവില്ലാതെ ACLJ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മറ്റ് വഴികൾ, ഇവിടെ പോകുക.
പകർപ്പവകാശം © 2016, ACLJ | സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും നയം | അൺസബ്സ്ക്രൈബ്


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Il Audacity tal Lies
Ħu Azzjoni | tikkontribwixxi
bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Pietru,

L-Amministrazzjoni Obama sfaċċatament gideb.

President Obama bagħat dak li jidher li jkun $ 1700000000 fidwa – użu ta ‘dollari taxxa tiegħek – lis-sostenitur istat ewlieni ta’ terrur. Hija użata Iran Air li jittrasportaw il-kontijiet mhux immarkat lill-Iran wara segretament tneħħi l-ajru mill-sanzjonijiet lista l-jum ta ‘qabel.
Iffirma l-petizzjoni Issa
Kull jum l-jinsab agħar fuq il-ftehim nukleari tal-Iran. L-Amministrazzjoni gideb dwar meta n-negozjati bdew, li huma bdew ma ‘, dak li l-kundizzjonijiet sigrieti kienu, u kif aħna mibgħuta biljuni ta’ dollari taxxa lis-sostenitur istat ewlieni ta ‘terroriżmu. Hija tpoġġi ħajjiet f’riskju.

Imxejna ressqet kawża federali maġġuri kontra l-Amministrazzjoni Obama biex jżommha responsabbli għall-Iran tagħha tinsab. Fir-risposta tagħha, l-Amministrazzjoni Obama kellu l-Audacity biex jindika lill-qorti li ma għandhom jikkonformaw mal-liġi.

Huwa ħażin. Aħna ser jegħleb l-qerq. Iżda għandna bżonn vuċi tiegħek issa.

Ingħaqad magħna fil-qorti kontra l-Amministrazzjoni Obama llum.

Sign Petizzjoni tagħna: Ieqaf Lie Iran l-Amministrazzjoni Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Kap Avukat
tikkontribwixxi Issa

bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Biex jiġi żgurat li inti tkompli tirċievi e-mails mill-ACLJ,
jekk jogħġbok żid [email protected] għall-ktieb l-indirizz tiegħek.

Qabbad l ACLJ fuq:
Facebook Twitter YouTube

Qabbad l Jay Sekulow fuq:
Facebook Twitter YouTube
Il ACLJ hija organizzazzjoni ddedikata għad-difiża tal-libertajiet kostituzzjonali garantit mil-liġi.
American Ċentru għall-Liġi u Ġustizzja hija ad / b / a għal Avukati Christian Notifika Evangelism, Inc, eżenti mit-taxxa, mhux għall-profitt, korporazzjoni reliġjużi kif definiti taħt Sezzjoni 501 (ċ) (3) tal-Kodiċi Dħul Intern , speċifikament iddedikat għall-ideal li l-libertà reliġjuża u l-libertà tal-kelma huma inaljenabbli, drittijiet Alla mogħtija. għan-Ċentru huwa li jidħlu kwistjonijiet legali, leġislattivi u kulturali billi timplimenta strateġija effettiva ta ‘promozzjoni, edukazzjoni u litigazzjoni biex jiżguraw li dawk id-drittijiet huma protetti taħt il-liġi. L-organizzazzjoni pparteċipat f’diversi kawżi quddiem il-Qorti Suprema, il-Qorti Federali tal-Appelli, Federali Qrati Distrettwali, u l-qrati statali varji rigward il-libertà tar-reliājon u l-libertà tal-kelma. rigal tiegħek huwa ferm apprezzat u titnaqqas kompletament bħala kontribuzzjoni karità. Kopja tar-rapport finanzjarju our latest jistgħu jinkisbu billi tikteb lilna fil P.O. Kaxxa 90555, Washington, DC 20090-0555.
Bħal dejjem, let us know ta ‘theddid għal-libertà ta fl-inħawi tiegħek billi ċċempel (757) 226-2489. U tixgħel ir-programm tar-radju tagħna ta ‘kuljum, “”Jay Sekulow Live.””
M’għandekx tibgħat messaġġ tweġiba għal din l-email għal kwalunkwe raġuni. talbiet legali mhux se jiġu mwieġba permezz [email protected] talbiet legali għandhom jiġu sottomessi ACLJ.org.
Kif nista appoġġjata l-CENTER Amerikana għall LIĠI U ĠUSTIZZJA?
Agħmel donazzjoni online sigur.
Għal modi oħra biex jappoġġjaw il-ACLJ mingħajr spejjeż żejda għalik, mur hawn.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatezza u Sigurtà Politika | unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Te audacity o teka
Tangohia Mahi | Tukuna mai
Ka rite ki
f
Ka rite ki tenei i runga i Facebook

Pita,

ta’etoeufi teka te Obama Whakahaere.

tonoa te peresideni a Mitt aha puta ki te waiho i te $ 1.7 piriona utu – te whakamahi i koutou tara pupirikana – ki te kaitautoko kāwanatanga ārahi o te wehi. whakamahia te reira i Iran Air ki kawe i te pire tohukore ki Iran i muri i te tango i puku te rererangi i whakarārangi nga aukati te ra i mua.
Waitohu te Pitihana Na
I nga ra katoa i te teka tiki kino i runga i te mahi karihi Iran. teka te Whakahaere e pā ana ki ka timata nga whiriwhiringa, ko wai ka anga ratou ki, he aha nga ngā huna, a pehea matou tonoa pirioni o tara tāke ki te kaitautoko kāwanatanga ārahi o te whakawetiweti. hoatu te reira i ora i mōrearea.

kua rēhitatia matou he ina tohe e hānga ana nui ki te Obama Whakahaere ki te pupuri fakamatala reira hoki takoto ona Iran. I roto i tona whakautu, i te Mitt Whakahaere te audacity ki tohu ki te marae e kore e whai te reira ki te ū ki te ture.

te reira he. e haere tatou i ki te hinga i te tinihanga. Ko ti’a ia tatou to koutou reo i teie nei.

Amui mai ia matou i roto i te marae ki te Obama Whakahaere tenei ra.

Waitohu tatou Pitihana: Kāti Iran Takoto te Obama Whakahaere o.

Jay Sekulow
ACLJ Chief te whakaaro
whai wāhi Na

Ka rite ki
f
Ka rite ki tenei i runga i Facebook

Ki te whakarite kia haere tonu koe ki te whiwhi ī-mēra i te ACLJ,
tēnā tāpiri [email protected] ki tō pukapuka wāhitau.

Tūhono ki ACLJ i runga i:
Facebook Twitter YouTube

Tūhono ki Jay Sekulow i runga i:
Facebook Twitter YouTube
Te ACLJ Ko te whakahaere whakatapua ki te korero o wāteatea ture noaa i te ture.
American Center mō te ture me te te Ture he ad / b / he mo Kaitautoko Karaitiana tavini Evangelism, Inc., he, e kore-hoki-pai pupirikana-kianga, kaporeihana whakapono rite tautuhi i raro i Wāhanga 501 (c) (3) o te Revenue Waehere ā- , ngā whakatapua ki te pai e ti’amâraa no te faaroo, me te haere noa o te korero e here, tika te Atua-i homai. whakaaro o te Center he ki ngā take ture, ture, me te ahurea mā te whakatinana i te rautaki whai hua o te tautoko, te mātauranga me te whakawa ki te whakarite kia e tiakina aua tika i raro i te ture. Kua whai wāhi te whakahaere i roto i ngā take maha i mua i te Hupirimi Kooti, te Kooti Federal o Pīra, Federal District Kooti, a ngā kōti kāwanatanga e pā ana ki te ti’amâraa o te haapa’oraa, me te haere noa o te korero. Koutou mea homai noa he fakahounga’i rawa nui, me te tino deductible rite te takoha aroha. kia whiwhi tētahi tārua o to tatou pūrongo pūtea hou mā te tuhi ki a matou i poutāpeta Pouaka 90555, Washington, DC 20090-0555.
Ka rite ki nga wa katoa, kia tatou e mohio o tuma ki te tikanga herekore i roto i to koutou rohe i te karanga (757) 226-2489. Me te rangi i roto i ki to tatou hōtaka irirangi rā, “”Jay Sekulow Live.””
Kaua e tukua atu te karere urupare ki tenei ī-mēra mo tetahi take. e kore e whakahoki tono ture i roto i [email protected] Me tuku tono ture i ACLJ.org.
AKAPEEA TAUTOKO ahau TE AMERICAN CENTER NO TURE ME FAKAMAAU TOTONU?
Hanga he haumaru takoha ipurangi.
Hoki ki ētahi atu huarahi tautoko i te ACLJ i kore utu atu ki a koe, haere ki konei.
Copyright © 2016, ACLJ | Tūmataitinga & Haumarutanga Kaupapahere | ohauru


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

खोट्या आउडासिटी GenericName
कारवाई | योगदान
सारखे

Facebook वर हे सारखे

पेत्र,

ओबामा प्रशासन निर्लज्जपणे खोटे बोलला.

दहशतवादी राज्य प्रायोजक अग्रगण्य – आपल्या कर डॉलर्स वापरून – अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा एक $ 1.7 अब्ज खंडणी असल्याचे दिसून येत आहे काय पाठविले. हे मंजुरी दिवस आधी यादीतून गुप्तपणे उड्डाणे घेणारे हवाई परिवहन काढून टाकल्यानंतर इराण करण्यासाठी खुणा न केलेल्या बिले वाहतूक करण्यासाठी इराण हवाई वापरले.
आता याचिका साइन इन करा
दररोज खोटे इराण आण्विक करार वाईट करा. प्रशासन तेव्हा वाटाघाटी ते गुप्त अटी होते काय, सुरुवात केली, आणि दहशतवाद राज्य प्रायोजक अग्रगण्य आम्ही कर अब्जावधी डॉलर्स पाठविले, सुरुवात खोटे बोलला. तो धोका जीवन ठेवले.

आम्ही त्याच्या इराण lies तो जबाबदार ओबामा प्रशासनाने विरुद्ध एक प्रमुख फेडरल खटला दाखल केला आहे. त्याच्या प्रतिसादात, ओबामा प्रशासन ते कायद्याचे पालन नाही न्यायालयाने सूचित करण्याची उद्धटपणा होते.

ते चुकीचे आहे. आम्ही कपट पराभव आहोत. पण आम्ही आता आपली आवाज आवश्यक आहे.

ओबामा प्रशासन विरोधात न्यायालयात आज आम्हाला सामील व्हा.

साइन इन करा आमच्या याचिका: ओबामा प्रशासन च्या इराण खोटे बोलणे थांबवा.

जय Sekulow
ACLJ मुख्य वकील
आता योगदान

सारखे

Facebook वर हे सारखे

आपण ACLJ ई-मेल प्राप्त करणे सुरू याची खात्री करण्यासाठी,
आपल्या अॅड्रेस बुकमध्ये [email protected] जोडा.

वर ACLJ कनेक्ट करा:
फेसबुक किलबिलाट YouTube

वर जय Sekulow कनेक्ट करा:
फेसबुक किलबिलाट YouTube
ACLJ कायद्याने सुरक्षित घटनात्मक स्वातंत्र्यांचा संरक्षण समर्पित एक संस्था आहे.
कलम 501 (क) नुसार म्हणून कायदा आणि न्याय अमेरिकन सेंटरमध्ये जाहिरात / b / सेवा Evangelism, इंक, एक कर माफ, नाही-साठी नफा, धार्मिक संस्था ख्रिश्चन वकिलांची एक आहे (3) अंतर्गत महसूल संहितेच्या , विशेषतः आदर्श, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य inalienable आहेत त्या देवाला-अधिकार दिले समर्पित. केंद्र उद्देश त्या अधिकार कायदा अंतर्गत सुरक्षित आहेत याची खात्री करण्यासाठी पुरस्कार, शिक्षण आणि न्यायालयीन एक प्रभावी धोरण लागू करून, कायदेशीर विधान आणि सांस्कृतिक घडामोडींविषयी प्रश्न व्यस्त आहे. संघटना धर्माचे स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, पेढा च्या फेडरल न्यायालयात, फेडरल जिल्हा न्यायालये, आणि विविध राज्य न्यायालयांमध्ये आधी शेवटपर्यंत सहभाग घेतला आहे. आपले दान खूप कौतुक आणि धर्मादाय योगदान म्हणून पूर्णपणे पात्र आहे. आमच्या नवीनतम आर्थिक अहवाल एक प्रत पी ओ आम्हाला लिहून प्राप्त केले जाऊ शकते 90555 बॉक्स, वॉशिंग्टन, डी.सी. 20090-0555.
म्हणून नेहमी, कॉल (757) 226-2489 आम्हाला आपल्या क्षेत्रातील स्वातंत्र्य धोके कळवा. आणि आपल्या दैनंदिन रेडिओ कार्यक्रम ट्यून, “”जय Sekulow जगतात.””
कोणत्याही कारणास्तव या ई-मेल प्रतिसाद संदेश पाठवू नका. कायदेशीर विनंत्या [email protected] माध्यमातून उत्तर दिले जाणार नाही. कायदेशीर विनंत्या ACLJ.org सादर करणे आवश्यक आहे.
मला काय कायदा अमेरिकन सेंटर करू शकता का?
सुरक्षित ऑनलाइन देणगी करा.
इतर मार्ग आपण कोणतेही अतिरिक्त खर्च ACLJ समर्थन इथे जा.
कॉपीराइट © 2016, ACLJ | गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण | सदस्यत्व रद्द करा


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Худал хуурмагийн Audacity
Арга хэмжээ авах | хувь нэмэр оруулах
нэгэн адил
е
Facebook дээр энэ Like

Петр,

Обама захиргаа blatantly худал.

Ерөнхийлөгч Обама 1.7 тэрбум $ төлөөс юм шиг харагддаг вэ илгээсэн – терроризмын эсрэг тэргүүлэх төрийн ивээн тэтгэгч нь – таны татварын доллар ашиглаж байна. Энэ хориг арга хэмжээ өмнө нь өдөр жагсаалтаас нууцаар Нислэг авсаны дараа Иранд тэмдэг тавиагүй төлбөрөө тээвэрлэх Иран Air байсан.
Одоо хүсэлт гарын үсэг зурах
Өдөр бүр худал Иран цөмийн гэрээ байгуулсан тухай муу авах болно. Захиргаа үед хэлэлцээр тэд эхэлсэн хүмүүс, нууц нэр томьёо байсан юу болох, бид терроризмын тэргүүлэх төрийн ивээн тэтгэгч татварын тэрбум долларын илгээсэн хэрхэн эхэлсэн тухай худал. Энэ нь эрсдэлтэй амьдралыг тавьсан.

Бид түүний Иран оршдог хувьд хариуцлага тооцох Обамагийн захиргааны эсрэг томоохон холбооны шүүхэд гаргасан байна. түүний хариуд Обама захиргаа энэ хуулийг дагаж мөрдөх байх албагүй шүүхэд харуулж audacity байсан.

Энэ буруу. Бид худал ялах гэж байна. Гэхдээ бид одоо таны дуу хоолой хэрэгтэй байна.

Өнөөдөр Обамагийн захиргааны эсрэг шүүхэд бидэнтэй нэгдээрэй.

Бидний хүсэлт үү: Обамагийн захиргааны Иран худал болих хэрэгтэй.

Jay Sekulow
ACLJ ерөнхий зөвлөх
Одоо хувь нэмэр оруулах

нэгэн адил
е
Facebook дээр энэ Like

Та ACLJ-аас и-мэйл хүлээн авах үргэлжлүүлэн хангахын тулд
таны хаяг номонд [email protected] нэмнэ үү.

дээр ACLJ холбогдох хэрэгтэй:
Facebook Twitter YouTube

дээр Jay Sekulow холбогдох хэрэгтэй:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ хуулиар хамгаалагдсан Үндсэн хуулийн эрх чөлөөний хамгаалахад зориулагдсан байгууллага юм.
Хэсэг 501 (в) -д тодорхойлсон хууль, Хууль зүйн Америкийн төв Авралын зар, Inc., татварын чөлөөлөгдсөн биш, ашгийн төлөө бус, шашны корпораци үйлчлэх нь Христийн Өмгөөлөгчдийн хувьд зар сурталчилгаа / б / юм (3) Дотоод Орлогын хуулийн , ялангуяа шашны эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөө салшгүй гэдгийг тийм сайн тохиромжтой, Бурханы өгсөн эрх зориулагдсан. Төвийн зорилго нь эдгээр эрх хуулийн дагуу хамгаалагдсан байхын тулд ухуулга сурталчилгаа, боловсрол, зарга нь үр дүнтэй стратегийг хэрэгжүүлэх замаар, хууль эрх зүйн хууль тогтоомж, соёлын асуудлыг татан оролцуулах явдал юм. байгууллага нь шашны эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөөний тухай Улсын дээд шүүх, давж заалдах шатны холбооны шүүх, Холбооны дүүргийн шүүх, болон төрөл бүрийн улсын шүүхийн өмнө олон тохиолдолд оролцсон байна. Таны бэлэг маш их талархаж болон буяны хувь нэмэр болгон бүрэн хасагдах юм. Бидний хамгийн сүүлийн үеийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар P.O. дээр бидэнд бичиж авч болно Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Хувьд үргэлж дуудаж (757) 226-2489 гэхэд бидэнд Таны байгаа газарт эрх чөлөөнд аюул мэдэгдээрэй. Мөн бидний өдөр тутмын радио хөтөлбөрийн-д тааруулж, “”Жей Sekulow Live.””
ямар нэг шалтгаанаар Энэ и-мэйл нь хариу мессеж илгээж болохгүй. Хууль зүйн хүсэлт [email protected] дамжуулан хариулж байх болно. Хууль зүйн хүсэлт ACLJ.org-д өргөн барьсан байх ёстой.
ХЭРХЭН Би хууль, шударга ёсны төлөө АНУ-ын төв дэмжих вэ?
аюулгүй онлайн хандив шалгаарай.
бусад арга зам нь та нарт ямар ч нэмэлт зардал ACLJ дэмжих нь энд явж байна.
Copyright © 2016, ACLJ | Нууцлалын & Аюулгүй байдлын бодлого | бvртгэлээс хасах


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

မုသာ၏ Audacity
| လှုပ်ရှားမှုကိုယူ ထောက်ပံ့
ကဲ့သို့
f
Facebook ပေါ်မှာဤကဲ့သို့သော

ပေတရု,

အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလိမ်ညာ။

သင်၏အခွန်ဒေါ်လာသုံးပြီး – – ကြောက်မက်ဘွယ်သောအများ၏ဦးဆောင်ပြည်နယ်စပွန်ဆာသမ္မတအိုဘားမားဟာ $ 1.7 ဘီလီယံခန့်ရွေးနုတ်ဖိုးဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယျသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလျှို့ဝှက်စွာပိတ်ဆို့မှုများရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကစာရင်းပြုစုမှလေကြောင်းလိုင်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အီရန်ဖို့ထငျရှားဥပဒေကြမ်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အီရန်လေတပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အခုတော့အသနားခံစာ Sign
နေ့တိုင်းမုသာစကားကိုအီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်အပေါ်ပိုမိုဆိုးရွားရ။ ညှိနှိုင်းမှုလျှို့ဝှက်ချက်ဝေါဟာရများခဲ့ကြသောအရာကိုသူတို့နှင့်အတူစတင်ခဲ့သူကား, စတင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့သည်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ဦးဆောင်ပြည်နယ်စပွန်ဆာမှအခွန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုစလှေတျပုံကိုရသောအခါထိုအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကိုလိမ်ညာ။ ဒါဟာအန္တရာယ်မှာဘဝ၌ထားလေ၏။

ကျနော်တို့က၎င်း၏အီရန်မုသာစကားကြောင့်တာဝန်ခံကိုင်ဖို့သမ္မတအိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အဓိကဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့တုန့်ပြန်ခုနှစ်တွင်အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဥပဒေနှင့်အလိုက်လျောဖို့ရှိသည်ပါဘူးသောတရားရုံးမှညွှန်ပြရန်သတ္တိရှိခဲ့ပါတယ်။

မှားယွင်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလှည့်စားအနိုင်ယူသွားပါတယ်။ ငါတို့မူကားယခုသင့်စကားသံကိုလိုအပ်ပါတယ်။

ယနေ့အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကို Join ။

ကျွန်ုပ်တို့၏အသနားခံစာ Sign: အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အီရန်မုသားရပ်တန့်ပါ။

ဂျေး Sekulow
ACLJ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အကြံပေး
အခုတော့အထောက်အကူပြု

ကဲ့သို့
f
Facebook ပေါ်မှာဤကဲ့သို့သော

သင် ACLJ မှ e-mail ကိုလက်ခံရရှိမှဆက်လက်သေချာဖို့,
သင့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်မှ [email protected] add ပေးပါ။

အပေါ် ACLJ ချိတ်ဆက်ပါ:
Facebook က Twitter ကို YouTube ကို

အပေါ်ဂျေး Sekulow ချိတ်ဆက်ပါ:
Facebook က Twitter ကို YouTube ကို
အဆိုပါ ACLJ ပညတ်တရားအားဖြင့်လုံခြုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်၏ကာကွယ်ရေးအားဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပုဒ်မ 501 အောက်တွင်သတ်မှတ်ပါတယ်အဖြစ်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်အမေရိကန်စင်တာ (3) ပြည်တွင်းအခွန်များကျင့်ထုံးများ (ဂ) ခရစ်ယာန်ဧဝံဂေလိ, Inc အမှုဆောင်ထောက်ခံသူများ, တစ်ဦးအခွန်-ကင်းလွတ်ခွင့်, မ-for-အမြတ်အစွန်း, ဘာသာရေးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ကြော်ငြာ / b / တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် , အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် inalienable, ဘုရားပေးလူ့အခွင့်အရေးသောစံပြထံအပ်နှံ။ အဆိုပါစင်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတို့အားအခွင့်အရေးဥပဒေအရကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည်ဟုသေချာစေရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု, ပညာရေးနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအား၏ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အသုံးပြုပုံဥပဒေရေးရာဥပဒေပြုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်ဘာသာရေးနှင့်မိန့်ခွန်း၏လွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်. တရားရုံးချုပ်, အယူခံ၏ဖက်ဒရယ်တရားရုံး, ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်တရားရုံးရှေ့တော်၌မြောက်မြားစွာကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သင်၏လက်ဆောင်သိပ်တန်ဖိုးထားကာကုသိုလ်ဖြစ်အလှူငွေအဖြစ်အပြည့်အဝနှုတ်ယူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ၏တစ်ဦးမိတ္တူ P.O. မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောစေခြင်းငှါ Box ကို 90555, ဝါရှင်တန်ဒီစီ 20090-0555 ။
အမြဲကဲ့သို့ငါတို့ (757) 226-2489 တောင်းဆိုဖြင့်သင့်ဧရိယာ၌လွတ်လပ်ခွင့်မှခြိမ်းခြောက်မှုများကိုသိကြကုန်အံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်, အတွက်နှင့်တေးသွားကို “”ဂျေး Sekulow တိုက်ရိုက်။ “”
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤ e-mail, ရန်တုန့်ပြန်သတင်းစကားကိုမပို့ပါနဲ့။ ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများ [email protected] တဆင့်ပြန်ပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများ ACLJ.org မှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုအမေရိကန်စင်တာထောကျပံ့နိုငျ?
လုံခြုံတဲ့အွန်လိုင်းလှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ပါ။
သငျသညျမရှိအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာ ACLJ ထောကျပံ့ဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေ, ဒီမှာသွားပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2016, ACLJ | Privacy & Security ပေါ်လစီ | စာရင်းဖျက်ရန်


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lies को धृष्टता GenericName
लिनुहोस् कार्य | योगदान
जस्तै

फेसबुक मा यो जस्तै

पत्रुस,

ओबामा प्रशासन blatantly झूट।

राष्ट्रपति ओबामा एक $ 1.7 अर्ब फिरौतीको जस्तो देखिन्छ के पठाइएको – आतंक को अग्रणी राज्य प्रायोजक गर्न – आफ्नो कर डलर प्रयोग। यो चिह्न हटाइयो बिल इरान गर्न प्रतिबंध अघि दिन सूचीबाट चुपके एयरलाइन हटाउने पछि ओसारपसार गर्न इरान एयर प्रयोग।
अब आवेदन साइन
हरेक दिन झूट को इरान आणविक सम्झौता मा बुरा प्राप्त। यो प्रशासन वार्ता गर्ने तिनीहरू गोप्य सर्तहरू थिए के, संग थाले, र हामी आतंकवाद को अग्रणी राज्य प्रायोजक गर्न कर डलर अरबौं पठाइएको कसरी, थाल्दा बारेमा झूट। यो जोखिममा जीवन राखे।

हामी यसको इरान निहित लागि यो जवाफदेही पकड ओबामा प्रशासन विरुद्ध एक प्रमुख संघीय मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। यसको जवाफ, ओबामा प्रशासन यो व्यवस्था पालन गर्न छैन भनेर अदालत गर्न संकेत गर्न धृष्टता GenericName थियो।

यो गलत हो। हामी छल पराजित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तर हामी अहिले आफ्नो आवाज आवश्यक छ।

आज ओबामा प्रशासन विरुद्ध अदालतमा हामीलाई हुनुहोस्।

हाम्रो आवेदन साइन: ओबामा प्रशासन गरेको इरान झूठ रोक्नुहोस्।

जे Sekulow
ACLJ प्रमुख सल्लाहको
अब योगदान

जस्तै

फेसबुक मा यो जस्तै

तपाईं ACLJ देखि ई-मेल प्राप्त गर्न जारी सुनिश्चित गर्न,
कृपया आफ्नो ठेगाना पुस्तकमा [email protected] थप्न।

ACLJ जडान मा:
फेसबुक ट्विटर YouTube

जे Sekulow जडान मा:
फेसबुक ट्विटर YouTube
यो ACLJ व्यवस्था द्वारा सुरक्षित संवैधानिक स्वतन्त्रता को रक्षा गर्न समर्पित संगठन हो।
धारा 501 (ग) अन्तर्गत परिभाषित कानून र न्याय को लागि अमेरिकी केन्द्र विज्ञापन / मसीही समर्थकले प्रचार, Inc, कर-कर छुट, छैन-लागि-लाभ, धार्मिक निगम सेवा ख / एक छ (3) आन्तरिक राजस्व कोड को , विशेष धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषण स्वतन्त्रता inalienable छन् कि आदर्श, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार समर्पित। केन्द्र उद्देश्य ती अधिकार व्यवस्था अन्तर्गत सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न, वकालत, शिक्षा र मुद्दा प्रभावकारी रणनीति लागू गरेर, कानुनी विधान र सांस्कृतिक मुद्दाहरू संलग्न छ। संगठनले सर्वोच्च अदालतले, Appeals को संघीय अदालत, संघीय जिल्ला अदालत, र विभिन्न राज्य कोर्ट अघि धेरै अवस्थामा धर्मको स्वतन्त्रता र भाषण स्वतन्त्रता सन्दर्भमा मा भाग छ। तपाईंको उपहार धेरै सराहना र पूर्णतया एक परोपकारी योगदान रूपमा deductible छ। हाम्रो नवीनतम वित्तीय प्रतिवेदन एक प्रतिलिपि पोष्ट मा हामीलाई लेखेर प्राप्त हुन सक्छ 90555 बक्स, वाशिंगटन, डीसी 20090-0555।
संधै जस्तै, कल (757) 226-2489 हामीलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र धम्की को थाहा हुन्छ। र हाम्रो दैनिक रेडियो कार्यक्रम मा धुन, “”जे Sekulow प्रत्यक्ष।””
कुनै पनि कारण लागि यो ई-मेल जवाफ सन्देश पठाउन छैन। कानूनी अनुरोध [email protected] मार्फत जवाफ दिए गरिने छैन। कानूनी अनुरोध ACLJ.org मा पेश गर्नु पर्छ।
कसरी म कानून र न्याय को लागि अमेरिकन केन्द्र समर्थन गर्न सक्छौं?
सुरक्षित अनलाइन दान गर्नुहोस्।
अन्य तरिकामा तपाईं कुनै अतिरिक्त मूल्य मा ACLJ समर्थन गर्न, यहाँ जानुहोस्।
प्रतिलिपि अधिकार © 2016, ACLJ | गोपनीयता र सुरक्षा नीति | सदस्यता खारेज


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Gjør noe | Bidra
I likhet med
f
Liker du dette på Facebook

Peter,

Obama-administrasjonen blatantly løy.

President Obama sendte det som synes å være en $ 1700000000 løsepenger – ved hjelp av dine skattepenger – til ledende tilstand sponsor av terror. Det pleide Iran Air å transportere umerkede regninger til Iran etter all hemmelighet å fjerne flyselskapet fra sanksjonene liste dagen før.
Signer oppropet nå
Hver dag løgnene bli verre på Iran atomavtale. Administrasjonen løy om når forhandlingene begynte, som de begynte med, hva de hemmelige vilkårene var, og hvordan vi sendte milliarder av skattepenger til ledende tilstand sponsor av terrorisme. Det sette liv i fare.

Vi har anlagt en stor føderal sak mot Obama-administrasjonen for å holde den ansvarlig for sin Iran ligger. I sitt svar, Obama-administrasjonen hadde audacity å indikere til retten at det ikke behøver å overholde loven.

Det er feil. Vi kommer til å beseire den svik. Men vi trenger din stemme nå.

Bli med oss i retten mot Obama-administrasjonen i dag.

Logg Vår Opprop: Stopp Obama-administrasjonens Iran Lie.

Jay sekulow
Aclj Chief Counsel
bidra nå

I likhet med
f
Liker du dette på Facebook

For å sikre at du fortsetter å motta e-post fra aclj,
vennligst legg [email protected] i adresseboken.

Koble til aclj på:
Facebook Twitter YouTube

Koble til Jay sekulow på:
Facebook Twitter YouTube
Aclj er en organisasjon dedikert til forsvar av konstitusjonelle friheter sikret ved lov.
American Center for Law and Justice er ad / b / a for kristne Advokatene Serving Evangelisering, Inc., en skattefri, ikke-for-profit, religiøs selskap som definert under § 501 (c) (3) i Internal Revenue Code , spesielt dedikert til idealet som religionsfrihet og ytringsfrihet er umistelige, gudgitte rettigheter. Senterets formål er å drive lovlig, lovgivende og kulturelle spørsmål ved å implementere en effektiv strategi for advokatvirksomhet, utdanning og prosedyre for å sikre at disse rettighetene er beskyttet i henhold til loven. Organisasjonen har deltatt i en rekke saker for Høyesterett, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, og ulike statlige domstoler om religionsfrihet og ytringsfrihet. Din gave er veldig mye verdsatt og fullt fradragsberettiget som en veldedig bidrag. En kopi av vår siste årsrapport kan fås ved å skrive til oss på postboks Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Som alltid, gi oss beskjed om trusler mot friheten i ditt område ved å ringe (757) 226-2489. Og tune inn på vår daglige radioprogram, “”Jay sekulow Live.””
Ikke send en svarmelding til denne e-posten eller annen grunn. Juridiske forespørsler vil ikke bli besvart gjennom [email protected] Juridiske forespørsler må sendes på ACLJ.org.
HVORDAN KAN JEG STØTTER THE AMERICAN CENTER FOR lov og rett?
Gjør en sikker online donasjon.
For andre måter å støtte aclj uten ekstra kostnader for deg, gå her.
Copyright © 2016, aclj | Personvern og Sikkerhetspolicy | Avmelding


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

د دروغ Audacity
کړنه واخلي | مرسته
په څېر
f
دا شان په فیس بوک کې

Peter،

د اوباما د ادارې blatantly درواغ.

ولسمشر اوباما ته استول څه ښکاري چې د 1.7 میلیارده $ فديه وي – چې د ترهګرۍ په وړاندې د لوی دولت سپانسر – ستاسو د ټیکس ډالرو په کارولو. پخوا د ایران د هوايي چې ایران ته په پټه څخه د بندیزونو په ورځ مخکې له لست د هوايي شرکت له مينځه وړلو وروسته له ليدلو بلونه ولیږدوي.
د غوښتنلیک اوس ننوتنه یا ساین اېن
هره ورځ د درواغو تر لاسه پر ایران د اټومي تړون ناوړه. د ادارې په اړه کله چې د خبرو اترو پيل وکړ، سره هغوی څوک پيل وکړ، هغه څه چې پټ اصطلاحاتو سره وو، او څنګه چې موږ د تروریزم مخکښ دولت سپانسر د ماليې په میلیاردونو ډالر استول درواغ. دا په خطر کې ژوند کړي.

موږ ګورو چې د اوباما د ادارې په وړاندې د سترو فدرالي دعوا ثبت دا حساب وشې لپاره خپل د ایران پروت دی. په خپل ځواب کې، د اوباما د ادارې د audacity ته د محکمې چې دا سره د قانون سره مطابقت نه لري په ګوته کړې.

دا غلط. موږ به د دوکې ماتې ورکړي. خو موږ اوس خپل غږ ته اړتيا لري.

په نن ورځ د اوباما د ادارې په وړاندې د محکمې له موږ سره یو ځای شول.

ساین اېن بیا زموږ خوندیتوب: د اوباما د ادارې د ایران د درواغو بنده کړئ.

جې Sekulow
ACLJ مشر مشاور
اوس سره مرسته

په څېر
f
دا شان په فیس بوک کې

ددې لپاره چې تاسو ته دوام ورکړي چې د ACLJ څخه e ته لارسرسي تر لاسه کوی،
لطفا [email protected] چې ستاسو په پته کتاب کې اضافه کړئ.

د ACLJ سره نښلوي:
Facebook Twitter YouTube

د جې Sekulow سره نښلوي:
Facebook Twitter YouTube
د ACLJ یو سازمان دی چې د اساسي قانون د آزاديو د قانون له خوندي دفاع ده.
لپاره د قانون او عدالت د امريکايي مرکز دی کتنه / b / د عیسوي پلوي خدمت ایوانجلي شرکت چې يو له ماليې څخه معاف دي، نه-for-ګټه، مذهبي سهامي په توګه تعریف برخه 501 (c) لاندې (3) د کورني عواید کوډ ، په ځانګړي توګه د مطلوب چې د مذهبي ازادۍ او د بيان د ازادۍ دي کوشش، خدای راکړی حقونو ته ډالۍ شو. د مرکز د موخه دا ده چې د عدالت، ښوونې او روزنې او د النجو یوه اغیزمنه ستراتیژي د پلي کولو تر څو د هغو د حقونو د قانون له مخې خوندي دي حقوقي، تقنيني او فرهنګي موضوعاتو واخلي. دغه سازمان کې د مذهب د آزادۍ او د بيان د ازادۍ په اړه د سترې محکمې، د استيناف د فدرالي محکمې، د فدرالي ولسوالۍ د محکمې، او د بېلابېلو دولتي محکمو په وړاندې ګڼ شمیر قضیو کې ګډون. ستاسو ډالۍ ده ډيره مننه وکړه او د یوه خیریه مرسته په بشپړه توګه د مجرايي وړ. زموږ يو وروستیو مالي راپور کاپي کېدای شي چې دا په P.O. موږ ته په لیکلو کې تر لاسه بکس 90555، واشنګټن ډي سي 20090-0555.
د تل په څیر، راځئ چې د ستاسو په سيمه کې د ازادۍ د ګواښونو خبر دي په غږ (757) 226-2489. او په خپل ورځني راډيويي پروګرام يې اوري، “”جې Sekulow ژوندۍ.””
نه د ځواب په پیغام په هر دليل چې دا ایمیل واستوي. قانوني غوښتنې به له لارې [email protected] ځواب نه شي. قانوني غوښتنو ته باید په ACLJ.org وسپارل شي.
زه لپاره د قانون او عدالت څرنګه کولای شو د ملاتړ د امریکایی مرکز؟
د يوه خوندي آنلاین مرسته د کمکیانو لپاره.
د نورو لارو د ACLJ په تاسو ته د اضافي لګښت نه ملاتړ وکړي، دلته ته ولاړ شي.
Copyright © 2016، ACLJ | د پټنتيا & امنیت پالیسي | د ګډون د


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

جسارت دروغ
اقدام | مشارکت
پسندیدن
F
شبیه به این در فیس بوک

پیتر،

دولت اوباما آشکارا دروغ گفته است.

رئيس جمهور اوباما فرستاده به نظر می رسد باج 1.7 میلیارد $ – با استفاده از مالیات خود را – به دولت حامی منجر از ترور. آن را مورد استفاده ایران ایر به حمل و نقل صورتحساب بینام به ایران پس از مخفیانه از بین بردن هواپیمایی از لیست تحریم روز قبل.
امضای طومار در حال حاضر
هر روز دروغ بدتر و بدتر در توافق هسته ای ایران. دولت در مورد زمانی که مذاکرات آغاز شد، که آنها را با شروع، چه شرایط مخفی بودند، و چگونه ما میلیاردها دلار مالیات به دولت حامی تروریسم پیشرو ارسال دروغ گفته است. آن زندگی می کند در معرض خطر قرار داده است.

ما طرح دعوی در دادگاه فدرال علیه عمده دولت اوباما واصل به آن را نگه دارید پاسخگو برای ایران آن نهفته است. در پاسخ، دولت اوباما جسارت به نشان می دهد به دادگاه است که آن را ندارد تا با رعایت قانون بود.

این اشتباه است. ما قصد داریم به شکست فریب. اما ما نیاز به صدای خود را در حال حاضر.

ما در دادگاه در مقابل دولت اوباما امروز بپیوندید.

ثبت نام طومار ما: توقف دروغ دولت اوباما ایران است.

جی Sekulow
ACLJ رئیس مشاور
کمک کن

پسندیدن
F
شبیه به این در فیس بوک

برای اطمینان از اینکه شما همچنان به دریافت ایمیل از ACLJ،
لطفا اضافه کردن [email protected] به کتاب آدرس خود را.

اتصال به ACLJ در:
فیس بوک توییتر یوتیوب

اتصال به جی Sekulow در:
فیس بوک توییتر یوتیوب
ACLJ یک سازمان اختصاص داده شده به دفاع از آزادی های قانونی تضمین شده توسط قانون است.
مرکز آمریکایی قانون و عدالت آگهی / ب / برای طرفداران مسیحی خدمت بشارت، شرکت، یک معاف از مالیات، نه برای سود، شرکت مذهبی است طبق بخش 501 (ج) تعریف (3) از کد درآمد داخلی ، به طور خاص به ایده آل است که آزادی مذهبی و آزادی بیان مسلم هستند، حقوق خدادادی اختصاص یافته است. هدف این مرکز این است که درگیر مسائل حقوقی، قانونی و فرهنگی با اجرای یک استراتژی موثر از حمایت، آموزش و پرورش و دادخواهی به اطمینان حاصل شود که این حقوق طبق قانون محافظت می شود. این سازمان در موارد متعدد قبل از دادگاه عالی، دادگاه فدرال استیناف، دادگاه های فدرال منطقه، و دادگاه های ایالتی مختلف در مورد آزادی مذهب و آزادی بیان، شرکت کردند. هدیه خود را بسیار قدردانی و به طور کامل از معافیت به عنوان یک کمک های خیریه. یک کپی از گزارش مالی ما ممکن است توسط نوشتن به ما در P.O. به دست آمده جعبه 90،555، واشنگتن، DC 20090-0555.
مثل همیشه، ما را از تهدید به آزادی در منطقه خود می دانم با تماس (757) 226-2489. و اتصال به برنامه های رادیویی روزانه ما، “”جی Sekulow زنده.””
هنوز یک پیام پاسخ به این ایمیل به هر دلیلی ارسال کنید. درخواست حقوقی خواهد شد از طریق [email protected] پاسخ است. درخواست حقوقی باید در ACLJ.org کنید.
چگونه می توانم مرکز آمریکایی قانون و عدالت حمایت؟
کمک مالی آنلاین امن.
برای راه های دیگر برای حمایت از ACLJ بدون هیچ هزینه اضافی به شما، به اینجا بروید.
کپی رایت © 2016، ACLJ | خصوصی و امنیتی سیاست | لغو اشتراک


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
Podjąć działania | Przyczynić się
Lubić
fa
Jak to na Facebooku

Piotr,

Administracja Obamy bezczelnie kłamał.

Prezydent Obama wysłał, co wydaje się być $ 1,7 mld okupu – wykorzystując swoje dolary podatkowe – do wiodącego sponsora państwowego terroru. Stosowany Iran Air do transportu nieoznaczonych rachunki do Iranu po kryjomu usunięcie lotnicze z listy sankcje dzień wcześniej.
Podpisz petycję teraz
Codziennie kłamstwa gorzej na Iran porozumienia nuklearnego. Administracja skłamał, gdy rozpoczęły się negocjacje, którzy zaczęli się, jakie warunki były tajne i jak wysłaliśmy miliardy dolarów podatku do wiodącego sponsora państwowego terroryzmu. To umieścić życie na niebezpieczeństwo.

Mamy wniósł znaczący federalny pozew przeciwko administracji Obamy, by trzymać go do odpowiedzialności za jego Iran leży. W odpowiedzi, administracja Obamy miał czelność poinformować sąd, że nie muszą być zgodne z prawem.

To jest źle. Jedziemy do pokonania oszustwa. Ale musimy teraz swój głos.

Dołącz do nas w sądzie przeciwko administracji Obamy dzisiaj.

Zarejestruj naszą petycję: Stop Administracja Obamy Iranu Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Radca
przyczyniać się teraz

Lubić
fa
Jak to na Facebooku

Aby upewnić się, że nadal otrzymywać e-maile z ACLJ,
proszę dodać [email protected] do swojej książki adresowej.

Połącz się ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Połącz się Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ jest organizacją zajmującą się obroną swobód konstytucyjnych zabezpieczonych prawem.
American Center dla Prawa i Sprawiedliwości jest reklama / b / chrześcijańskich rzeczników Serving ewangelizacja Inc., zwolnione od podatku, not-for-profit, korporację religijną, jak określono w sekcji 501 (c) (3) of Internal Revenue Code , specjalnie dedykowane do ideału, że wolność religijna i wolność wypowiedzi są niezbywalne, podanych przez Boga praw. Celem Centrum jest angażować kwestie prawne, legislacyjne i kulturalnych poprzez wdrożenie skutecznych strategii rzecznictwa, edukacji i spraw sądowych w celu zapewnienia, że prawa te są chronione zgodnie z prawem. Organizacja brała udział w licznych sprawach przed Sądem Najwyższym, Federalnego Sądu Apelacyjnego, Federal District sądów i różnych sądach stanowych dotyczących wolności wyznania i wolności słowa. Twój prezent jest bardzo cenione iw pełni odliczyć jako wkład charytatywne. Kopia naszym najnowszym raporcie finansowym można uzyskać pisząc do nas na adres P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Jak zawsze, daj nam znać zagrożeń dla wolności w danym obszarze pod numerem (757) 226-2489. I dostroić się do naszego codziennego programu radiowego “”Jay Sekulow żywo””.
Nie wysyłaj wiadomości odpowiedzi na tę wiadomość e-mail z dowolnego powodu. wnioski prawne nie będą odbierane przez [email protected] wnioski prawne muszą być złożone w ACLJ.org.
Jak mogę wesprzeć Amerykańskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości?
Bądź bezpieczny wpłaty online.
Do innych sposobów, aby wspierać ACLJ bez dodatkowych kosztów dla Ciebie, przejdź tutaj.
Copyright © 2016, ACLJ | Prywatność i Polityki Bezpieczeństwa | Wyrejestrowanie


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

O Audacity of Lies
Agir | Contribuir
Gostar
f
Como este no Facebook

Pedro,

A Administração Obama mentido descaradamente.

Presidente Obama enviou o que parece ser um resgate de US $ 1,7 bilhões – usando seus dólares de impostos – ao Estado patrocinador principal de terror. Ela costumava Iran Air para transportar as notas não marcadas para o Irã depois secretamente remover a companhia da lista das sanções no dia anterior.
Assine a petição agora
Todos os dias as mentiras piorar no acordo nuclear do Irã. A Administração mentiu sobre quando as negociações começaram, que começaram com o que os termos secretos eram, e como nós enviou milhares de milhões de dólares de impostos ao Estado patrocinador principal do terrorismo. Ele colocou vidas em risco.

Nós já entrou com um grande processo federal contra a Administração Obama para prendê-lo responsável pela sua Irão reside. Na sua resposta, a Administração Obama teve a audácia de declarar ao tribunal que ele não tem que cumprir a lei.

Está errado. Nós vamos derrotar o engano. Mas precisamos da sua voz agora.

Junte-nos em tribunal contra a Administração Obama hoje.

Assine nossa petição: Pare Lie Irã da Administração Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
contribuir Agora

Gostar
f
Como este no Facebook

Para garantir que você continuar a receber e-mails a partir do ACLJ,
por favor, adicione [email protected] para o seu livro de endereços.

Conectar-se a ACLJ em:
Facebook Twitter YouTube

Conectar-se a Jay Sekulow em:
Facebook Twitter YouTube
O ACLJ é uma organização dedicada à defesa das liberdades constitucionais garantidos por lei.
Centro Americano para Lei e Justiça é ad / b / a para Representantes dos cristãos Servindo Evangelismo, Inc., isenta de impostos, não tem fins lucrativos, corporação religiosa, conforme definido na Seção 501 (c) (3) do Código da Receita Federal , especificamente dedicada ao ideal que a liberdade religiosa ea liberdade de expressão são inalienáveis, direitos dados por Deus. O objetivo do Centro é envolver questões legais, legislativas e culturais através da implementação de uma estratégia eficaz de defesa, educação e contencioso para garantir que esses direitos são protegidos pela lei. A organização tem participado em inúmeros processos perante o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais do Distrito Federal e várias cortes estaduais sobre a liberdade de religião e liberdade de expressão. Seu presente é muito apreciado e totalmente dedutível como uma contribuição de caridade. Uma cópia do nosso mais recente relatório financeiro podem ser obtidas escrevendo para nós em apartado Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Como sempre, deixe-nos saber de ameaças à liberdade na sua área através do telefone (757) 226-2489. E em sintonia com o nosso programa de rádio diário, “”Jay Sekulow Live.””
Não envie uma mensagem de resposta a este e-mail por qualquer motivo. solicitações legais não serão respondidas através [email protected] requisitos legais devem ser apresentados pelo ACLJ.org.
Como posso apoiar o Centro Americano de Direito e Justiça?
Fazer uma doação on-line seguro.
Para outras formas de apoiar o ACLJ, sem nenhum custo adicional para você, clique aqui.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Cancelar subscrição


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਝੂਠ ਦੀ audacity
ਕਾਰਵਾਈ | ਯੋਗਦਾਨ
ਪਸੰਦ ਹੈ
f
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ

ਪਤਰਸ,

ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰੋਸ ਝੂਠ.

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 1.7 ਅਰਬ $ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਭੇਜਿਆ – ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਕਰਨ ਲਈ, – ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਵਰਤ. ਇਹ ਇਰਾਨ ਏਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗੁਪਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਆਗਿਆ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਿੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ.
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੁਣ
ਹਰ ਦਿਨ ਝੂਠ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਬਦਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਪਰਸਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਝੂਠ. ਇਹ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਨ ਪਿਆ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ audacity ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.

ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ.

ਸਾਈਨ ਸਾਡਾ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਰਾਨ ਝੂਠ ਰੋਕੋ.

Jay Sekulow
ACLJ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ
ਹੁਣ ਯੋਗਦਾਨ

ਪਸੰਦ ਹੈ
f
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ACLJ ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ [email protected] ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ.

ਤੇ ACLJ ਜੁੜੋ:
ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ YouTube ‘

ਤੇ Jay Sekulow ਜੁੜੋ:
ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ YouTube ‘
ACLJ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ.
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ Center ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ / ਅ / ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੰਕ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਨਾ-ਲਈ-ਮੁਨਾਫਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਸੀਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ 501 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੈ (3) ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਕੋਡ ਦੀ , ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ. Center ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਾਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ, ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ P.O. ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕਸ 90555, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. 20090-0555.
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨੂੰ ਕਾਲ (757) 226-2489 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਨ, “”Jay Sekulow ਲਾਈਵ.””
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜੋ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ [email protected] ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ACLJ.org ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਬਣਾਉ.
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ACLJ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ.
Copyright © 2016, ACLJ | ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ | ਅਸਫਲ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Indrazneala Minciunilor
Take Action | A contribui
Ca
f
La fel ca acest lucru pe Facebook

Petru,

Administrația Obama a mințit în mod flagrant.

Președintele Obama a trimis ceea ce pare a fi o răscumpărare de 1,7 miliarde de $ – folosind dvs. de dolari fiscale – la cel mai important sponsor de stat de teroare. Este folosit pentru Iran Air pentru a transporta facturile nemarcați în Iran după îndepărtarea secret compania aeriană din listă sancțiunile cu o zi înainte.
Semna petiția acum
In fiecare zi, minciunile se înrăutățesc pe acordul nuclear al Iranului. Administrația a mințit când a început negocierile, care au început cu, ce au fost termenii secrete, și modul în care ne-am trimis miliarde de dolari fiscale pentru conducere sponsorul de stat de terorism. Ea pune viața în pericol.

Ne-am intentat un proces federal majore împotriva administrației Obama să-l dețină responsabil pentru Iran sale minciuni. În răspunsul său, administrația Obama a avut îndrăzneala de a indica instanței că nu trebuie să se conformeze legii.

E greșit. Noi vom învinge înșelăciune. Dar avem nevoie de vocea ta acum.

Vino alaturi de noi în instanță împotriva administrației Obama astăzi.

Înregistrează petiția noastră: Opriți administrația lui Obama Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ șef Consilier
Implică-te acum

Ca
f
La fel ca acest lucru pe Facebook

Pentru a se asigura că veți continua să primiți e-mail-uri de la ACLJ,
vă rugăm să adăugați [email protected] în agendă.

Conectați-vă la ACLJ pe:
Facebook Twitter YouTube

Conectați-vă la Jay Sekulow pe:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ este o organizație dedicată apărării libertăților constituționale garantate prin lege.
Centrul american de Drept și Justiție este ad / b / a Avocaților creștini care deservesc evanghelizare, Inc., scutită de impozit, nu-pentru-profit, corporație religioasă astfel cum sunt definite în conformitate cu secțiunea 501 (c) (3) din Codul Internal Revenue , dedicat în mod specific idealului că libertatea religioasă și libertatea de exprimare sunt inalienabile, drepturi date de Dumnezeu. Scopul Centrului este de a se angaja probleme juridice, legislative și culturale prin punerea în aplicare a unei strategii eficiente de promovare, educație și litigii pentru a se asigura că aceste drepturi sunt protejate în temeiul legii. Organizația a participat la numeroase cazuri în fața Curții Supreme, Curtea Federală de Apel, Federal judecătoriilor, iar diferitele instanțe de stat în ceea ce privește libertatea religioasă și libertatea de exprimare. darul tău este foarte mult apreciat și pe deplin deductibile ca o contribuție de caritate. O copie a ultimului raport al noastre financiare pot fi obtinute prin scris la noi P.O. Caseta 90555, Washington, DC 20090-0555.
Ca întotdeauna, să ne spui de amenințările la adresa libertății în zona dvs. prin apel la (757) 226-2489. Și, în ton la programul nostru de radio de zi cu zi “”, Jay Sekulow Live.””
Nu trimite un mesaj de răspuns la acest e-mail pentru orice motiv. solicitări juridice nu vor primi răspuns prin [email protected] solicitările juridice trebuie depuse la ACLJ.org.
CUM Sustin AMERICAN CENTRUL DE DREPT ȘI JUSTIȚIE?
Face o donație online securizat.
Pentru alte modalități de a sprijini ACLJ la nici un cost suplimentar pentru tine, du-te aici.
Copyright © 2016, ACLJ | Politica de confidențialitate și securitate | dezabonare de


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дерзость Лжи
Действие | Делать вклад
подобно
е
Как это на Facebook

Питер,

Администрация Обамы нагло врал.

Президент Обама направил, что, как представляется, выкуп в размере $ 1,7 млрд – используя ваши налоговые доллары – к ведущим государственным спонсором террора. Он используется Iran Air для перевозки немаркированных счета в Иран после того, как тайно удаления авиакомпании из списка санкций за день до этого.
Подпишите петицию сейчас
Каждый день ложь ухудшится по ядерной сделки Иран. Администрация лгал о том, когда начались переговоры, которые они начали с того, какие секретные условия были, и как мы направили миллиарды долларов налогоплательщиков на ведущих государств-спонсоров терроризма. Это поставило под угрозу жизни.

Мы подали крупный федеральный иск против администрации Обамы держать его ответственность за его Иран лежит. В своем ответе администрация Обамы была смелость, чтобы указать на суде, что он не должны соответствовать закону.

Это не правильно. Мы собираемся победить коварство. Но нам нужен ваш голос прямо сейчас.

Присоединяйтесь к нам в суд против администрации Обамы сегодня.

Подпишите нашу петицию: остановить Иран покоятся администрации Обамы.

Джей Секулов
ACLJ Главный советник
Заплатить сейчас

подобно
е
Как это на Facebook

Для того, чтобы убедиться, что вы по-прежнему получать электронную почту от ACLJ,
пожалуйста, добавьте [email protected] в адресную книгу.

Подключение к ACLJ на:
Facebook Twitter YouTube

Подключение к Jay Секулов на:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ является организацией, занимающейся защитой конституционных свобод, обеспеченных законом.
Американский центр закона и справедливости является объявление / б / у для христианских адвокатов, обслуживающих Евангелизм, Inc., освобожденного от уплаты налогов, а не в обмен на прибыль, религиозную корпорацию, как это определено в соответствии с разделом 501 (с) (3) Кодекса внутренних доходов , специально предназначенных к идеалу, что религиозная свобода и свобода слова являются неотъемлемыми, Богом прав. Целью Центра является привлечение юридических, законодательных и культурных вопросов, путем осуществления эффективной стратегии пропаганды, образования и тяжбы, чтобы гарантировать, что эти права защищены в соответствии с законом. Организация принимала участие в многочисленных случаях в Верховном суде, Федеральном апелляционном суде, федеральных окружных судов, а также различные государственные суды в отношении свободы вероисповедания и свободы слова. Ваш подарок очень высоко ценится и полностью вычету в качестве благотворительного взноса. Копия нашего последнего финансового отчета можно получить, написав нам по адресу: P.O. Box 90555, Вашингтон, округ Колумбия 20090-0555.
Как всегда, дайте нам знать о угрозы свободе в вашем районе позвонив по телефону (757) 226-2489. И настроиться на нашу ежедневную программу радио, “”Джей Секулов Live.””
Не послать ответное сообщение на эту электронную почту по любой причине. Юридические запросы не будет ответа через [email protected] Юридические заявки должны быть поданы в ACLJ.org.
Как я могу поддержать Американский центр закона и справедливости?
Сделать пожертвование безопасного онлайн.
Другие способы поддержки ACLJ без каких-либо дополнительных затрат для Вас, иди сюда.
Copyright © 2016, ACLJ | Конфиденциальность и политике безопасности | Отказаться от подписки


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

O le Audacity o Pepelo
Ia Action | sao
pei
f
E pei o lenei i le Facebook

Peteru,

O le pepelo blatantly Faafoeina o Obama.

auina atu e Peresitene Obama mea e foliga mai o se $ 1.7 piliona togiola – faaaogaina lau lafoga tala – e taitai lagolago tulaga o le mataʻu. E faaaogaina Iran Air e aveina le pili unmarked e Iran ina ua uma faalilolilo le aveesea o le kamupani vaalele mai le faasalaga lisi le aso muamua.
Saini e le Talosaga lenei
O aso uma o le pepelo le leaga i luga o le matuai faaniukilia Iran. O le pepelo e uiga i le Pulea o ina ua feutagaiga amata, o ai i latou na amata i le, o le a le tulaga faalilolilo sa i ai, ma le auala tatou auina faitau piliona o lafoga tala i le lagolago tulaga tau o faiga faatupu faalavelave. E tuu olaga i se tulaga lamatia.

Matou faatoai atu se tagi feterale tele e faasaga i le Pulega Obama e umia ai tali mo o loo taoto lona Iran. I le tali, sa le Pulega Obama le audacity e faailoa i le faamasinoga e faapea e le tatau ona e tausisia ai ma le tulafono.

E sese. O le a tatou faatoilaloina le taufaasese. Ae tatou te manaomia o outou leo i le taimi nei.

Auai i tatou i le faamasinoga faasaga i le Pulega Obama i aso nei.

Saini tatou Talosaga: Taofi le Pepelo Iran o le Faafoega o Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Fautuaga Sili
sao lenei

pei
f
E pei o lenei i le Facebook

Ina ia mautinoa e faaauau ona e mauaina e-meli mai le ACLJ,
faamolemole faaopoopo [email protected] i lau tusi tuatusi.

Fesootai atu ACLJ i:
Facebook Twitter YouTube

Fesootai atu Jay Sekulow i:
Facebook Twitter YouTube
O le ACLJ o se faalapotopotoga faapaiaina i le puipuiga o le saolotoga faavae ua faamaonia e le tulafono.
American Nofoaga Autu mo le Tulafono ma le Amiotonu o le ta / b / a mo fautuaga Kerisiano Auauna Evangelism, Inc., o se lafoga tuusaoloto, le-mo-tupe mama, faalapotopotoga faalelotu e pei ona faamatalaina i lalo o le fuaiupu 501 (c) (3) o le Tulafono Laititi Internal Tupe Maua , faapitoa faapaiaina i le lelei o faalelotu saolotoga ma le saolotoga o le tautala e inalienable, aia tatau ua tuuina mai e le Atua. O le faamoemoega o le Nofoaga Autu o le auai faaletulafono, mataupu faaletulafono ma faaleaganuu e ala i le faatinoina o se fuafuaga lelei o lagolago, aoaoga ma faafaamasinoga e mautinoa ai o latou aia tatau ua puipuia i lalo o le tulafono. ua auai o le faalapotopotoga i tulaga tele i luma o le Faamasinoga Sili, Feterale Faamasinoga o Apili, Feterale Faamasinoga Faaitumalo, ma eseese faamasinoga tulaga e faatatau i le saolotoga o tapuaiga ma le saolotoga o le tautala. e tele talisapaia ma le atoatoa deductible lau meaalofa avea o se saofaga agaalofa. E mafai e se ata o lo tatou lipoti tau tupe fou ona maua e ala i se faiga tusitusia i tatou i P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Pei ona masani ai, ia tatou iloa o le taufaamataʻu i le saolotoga i lo outou eria e valaau (757) 226-2489. Ma fati i lo tatou polokalama leitio i aso taitasi, “”Jay Sekulow Ola.””
Aua e te auina atu se tali savali i lenei e-meli mo so o se mafuaaga. talosaga faaletulafono o le a le tali e ala i [email protected] talosaga faaletulafono e tatau ona tuuina atu i ACLJ.org.
E MAFAI FAAPEFEA ONA ou FESOASOANI I AMERIKA NOFOAGA AUTU MO TULAFONO MA LE AMIOTONU?
Fai se foai i le initoneti saogalemu.
Mo isi auala e lagolago ai le ACLJ i se tau faaopoopo atu ia te outou, o atu iinei.
Pule Tau Fatuga © 2016, ACLJ | Faalauaiteleina & Saogalemu Faiga Faavae | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tha Audacity brèige
Dèan gnìomh | cur
Like
f
Mar seo air Facebook

Peter,

Tha Obama Rianachd blatantly breug.

Ceann-suidhe Obama a chur dè tha coltach ri $ 1.7 billean èirig – a ‘cleachdadh ur cìs dholair a-mhàin – air thoiseach staid goistidh eagal. Tha ea ‘cleachdadh Iran Air a ghiùlan an bhàrr bhilean a Iran an dèidh toirt air falbh gu h-uaigneach a’ chompanaidh-adhair bhon liosta smachd-bhannan an latha roimhe.
Log a-nis a ‘Athchuinge
Gach latha na breugan fhaighinn nas miosa air an Iran niuclasach mòran. Tha Rianachd breugan mu dheidhinn nuair a thòisich còmhraidhean, a thòisich iad le, dè dìomhair teirmichean a bha, agus mar a chuir sinn billeanan de chìsean dholair a-mhàin ri na prìomh staid goistidh ceannairc. Tha ea ‘cur am beatha ann an cunnart.

Tha sinn air cumail mòr feadarail lagh an aghaidh Obama Rianachd airson a chumail cunntachail airson a Iran laighe. Anns a fhreagairt, an Obama Rianachd bha an Audacity a ‘sealltainn don a’ chùirt nach eil e a bhith a ‘gèilleadh ris an lagh.

Tha e ceàrr. Tha sinn a ‘dol gus a’ chùis glacaidh an fhoill. Ach feumaidh sinn ur guth a-nis.

Thig còmhla rinn anns a ‘chùirt an aghaidh Obama Rianachd diugh.

Log a-steach ar n-Athchuinge: Stad an Obama Rianachd Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Àrd-tagraidh
cur-nis

Like
f
Mar seo air Facebook

Gus dèanamh cinnteach gu bheil thu fhathast a ‘faighinn puist-d bho ACLJ,
cuiribh ris [email protected] gus ur seòladh leabhar.

Ceangail ri ACLJ air:
Facebook Twitter YouTube

Ceangail ri Jay Sekulow air:
Facebook Twitter YouTube
Tha ACLJ S e buidheann coisrigte dhan dìon bun-reachdail saorsainn a cheangal sìos le lagh.
American Center airson an Lagh agus Ceartas ad / b / a-tagraidh airson Crìosdail frithealaidh Evangelism, Inc., a ‘chìs-bhuailteach, chan ann airson prothaid, creideimh Corporation mar a tha mìnichte fo Earrann 501 (c) (3) an taobh a-staigh Cìsean Code , gu sònraichte coisrigte don freagarrach gun saorsa creideimh agus saorsa cainnte a tha in- ghnèitheach, Dia a thoirt air còirichean. An ionaid S e adhbhar a dhol an sàs laghail, reachdail agus cùisean cultarail le bhith a ‘cur an gnìomh an ro-innleachd èifeachdach de tagradh, foghlam agus agartachd gus dèanamh cinnteach gu bheil na còraichean air an dìon fon lagh. Tha a ‘bhuidheann air a bhith a’ gabhail pàirt ann an iomadh cùis an làthair an Àrd-Chùirt, Fheadarail Cùirt an Ath-thagraidhean, Fheadarail Sgìre Cùirtean, agus diofar staid cùirtean a thaobh saorsa chreideamh agus saorsa cainnte. Do tiodhlac a tha gu math taingeil agus làn fhaod thoirt às mar tabhartas carthannach. Tha leth-bhreac de ar n-ionmhais as ùire Faodar an aithisg fhaighinn le bhith a ‘sgrìobhadh thugainn aig P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Mar as àbhaist, leig fios thugainn bagairt air saorsa anns an sgìre agaibh le bhith fònadh gu (757) 226-2489. Agus port ann ri ar làitheil prògram rèidio, “”Jay Sekulow Live.””
Chan eil freagairt a chur an teachdaireachd seo air post-d airson adhbhar sam bith. Laghail iarrtasan Cha tèid fhreagair tro [email protected] Feumaidh iarrtasan laghail chur a-steach aig ACLJ.org.
Ciamar a chuidicheas mi Ameireaga ionad LAGH AGUS A ‘CHEARTAIS?
Dèan thèarainte air-loidhne tiodhlac.
Airson dòighean eile gus taic a thoirt do ACLJ aig nach eil cosgaisean a bharrachd a tha thu, a ‘dol an-seo.
Copyright © 2016, ACLJ | Prìobhaideachd ⁊ Tèarainteachd Poileasaidh | brathan


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тхе Аудацити Оф Лиес
Таке Ацтион | допринети
Као
Ф
Овако на Фацебоок

петер,

Обамина администрација отворено лагао.

Председник Обама послао оно што се чини да је $ 1,7 милијарди долара за откуп – користећи своје пореске долара – до водећег државног спонзора тероризма. Некада Иран Аир за превоз слободног саиграча и рачуне у Ирану након тајно уклањања авиокомпаније из санкције листу дан раније.
Потпишу петицију Сада
Сваки дан лажи погоршати на нуклеарни споразум Иран. Управа лагао када су преговори почели, који су почели са, шта је тајна услови су били, и како смо послали милијарде пореских долара за водеће државне спонзора тероризма. То пут животе у опасност.

Ми смо поднео велику савезну тужбу против Обамине администрације да држи је одговоран за његов Ирана лежи. У свом одговору, Обамина администрација је имала смелости да укаже на суду да не морају да у складу са законом.

То је погрешно. Ми ћемо поразити обману. Али морамо свој глас сада.

Придружите нам се на суду против Обамине администрације данас.

Пријавите нашу петицију: Стоп Обамина администрација је Иран Лие.

јаи Секулов
АЦЉ главни саветник
допринети Сада

Као
Ф
Овако на Фацебоок

Како би се осигурало да наставите да примате е-маилове од АЦЉ,
плеасе адд јаи.секулов@емаил.ацљ.орг у свој адресар.

Повежите се АЦЉ на:
Фацебоок Твиттер Иоутубе

Повежите Јаи Секулов на:
Фацебоок Твиттер Иоутубе
АЦЉ је организација посвећена одбрани уставних слобода осигураних законом.
Амерички центар за права и правде је оглас / Б / А код хришћанских Адвокатске који служе евангелисм, Инц., пореза ослобођен, нот-фор-профит, верску корпорација као што је дефинисано у складу са чланом 501 (ц) (3) Закона о Интернал Ревенуе , посебно посвећен идеалу да су верске слободе и слободе говора су неотуђиви, Бог датих права. Циљ Центра је да ангажује правне, законодавне и културна питања за спровођење ефикасне стратегије јавног заговарања, образовања и парницу како би се осигурало да се та права заштићена у складу са законом. Организација је учествовао у бројним случајевима пред Врховним судом, Савезног Апелационог суда, савезни окружни судови, и разних државних судова у погледу слободе вероисповести и слободу говора. Ваш поклон је веома цењена и потпуно одбијају као добротворни прилог. Примерак последњем финансијском извештају могу се добити нам пишите на П.О. Бок 90555, Вашингтон, ДЦ 20090-0555.
Као и увек, јавите нам претњи на слободу у својој области позивом (757) 226-2489. И подесите на нашем свакодневном радио програм, “”Џеј Секулов уживо.””
Немојте слати поруку одговор на ову е-маил из било ког разлога. Правни захтеви неће бити одговорено кроз јсекулов@ацљ.орг. Правни захтеви морају бити достављени у АЦЉ.орг.
Како могу да подржим НА Амерички центар за права и правде?
Направити сигурну онлајн донацију.
За други начини да се подржи АЦЉ без додатних трошкова за вас, идите овде.
Цопиригхт © 2016, АЦЉ | Политика и безбедносна политика | унсубсцрибе


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Noushingi hwokubaya nhema
Tora Action | betsera
se
F
Kufanana ichi on Facebook

Peter,

The Obama Administration vanorega nemaune nhema.

President Obama akatuma chii sokuti kuva $ 1,7 bhiriyoni rudzikinuro – kushandisa kwako mutero madhora – kuti aitungamirira mamiriro mupinduriri kunotyisa. Richishandiswa Iran Air kutakura vanhu dzisina kunyorwa zita zvikwereti Iran pashure yamunobvisira kambani pachivande kubva zvirango nyora zuva pamberi.
Chiratidzo Teterera Now
Zuva nezuva nhema kuipa pamusoro Iran renyukireya ngaakuitirei. The Administration nyepera apo Nhaurirano vakatanga, uyo vakatanga, chii zvakavanzika mashoko vaiva, uye sei isu akatuma mabhiriyoni mutero emadhora kuti aitungamirira mamiriro mupinduriri ugandanga. Zvaiisa upenyu pangozi.

Takaona nyaya huru yeUnited rumhan’aro pamusoro Obama Administration kuiita yezvinoitwa yayo Iran nhema. Mumashoko aro Achipindura, mukuru Obama Administration aiva noushingi hwokubaya kuratidza kuti dare kuti haina kuita zvinoenderana nemurairo.

Hazvina kunaka. Tiri kuenda kukunda kunyengera. Asi tinoda inzwi rako zvino.

Ngatienderanei kudare pamusoro Obama Administration nhasi.

Sign Teterera Our: Kumisa Obama Administration kuti Iran Nhema.

Jay Sekulow
ACLJ Zano Chief
Zvaunofanira Now

se
F
Kufanana ichi on Facebook

Kuti vave nechokwadi kuti urambe kugamuchira mae-mail kubva ACLJ,
ndapota wedzera [email protected] kuti bhuku rako kero.

Batanidza kuna ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Batanidza kuna Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ sangano kuna kudzivirira mitemo rusununguko yakasimbiswa nomutemo.
American Center Mutemo uye Kururamisira AD / b / nokuda Vatsigiri vechiKristu Kushumira Evangelism, Inc., mutero-asingachaiti, kwete nokuti mari, vezvitendero dzesangano kunorondedzerwa pasi Section 501 (c) (3) ari Internal Revenue Code , zvakananga kuna yakanaka kuti chitendero rusununguko uye rusununguko rwokutaura vane inalienable, apiwa naMwari kodzero. The Center chinangwa ndiko kuita pamutemo, kugadzirwa kwemitemo uye tsika nyaya kuburikidza zvinenge anobudirira nzira pamusoro Advocacy, dzidzo uye litigation kuitira kuti kodzero idzodzo vanodzivirirwa pasi pemurairo. Sangano muchirongwa dzakawanda kacho pamberi Supreme Court, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, uye siyana mamiriro napavazhe chokuita rusununguko rwechitendero uye rusununguko rwokutaura. chipo chako chiri chaizvo uye zvizere deductible somupiro anoyamura. A kopi yedu mushumo zvemari ichangoburwa munogona kurikumbira nokunyorera nesu panguva P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Senguva dzose, ngatirambei kuziva kutyirwa kuti rusununguko kwaunogara nokudana (757) 226-2489. Uye nomuimbirwo mune purogiramu yedu redhiyo nezuva, “”Jay Sekulow Live.””
Regai kutumira mhinduro mashoko iyi inotumirwa neindaneti chipi chikonzero. zvikumbiro Legal haringapiwi akapindura kuburikidza [email protected] zvikumbiro Legal inofanira kuzviisa pana ACLJ.org.
Ndingaita sei TSIGIRAI AMERICAN MUZINDA kwomutemo KURURAMISIRA?
Ita rakachengeteka paIndaneti kuzozvidzorerwa.
Nokuti dzimwe nzira kuti vatsigire ACLJ pasina zvimwe mutengo kwamuri, uende pano.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ڪوڙ جي ڇيڙيل
ايڪشن وٺو | Contribute ڪيو
جهڙو
ف
ڪريو تي هيء پسند ڪيو

پطرس،

جڏهن ته اوباما انتظاميه دوڪيبازين ڪوڙ.

توهان جو ٽيڪس ڊالر جو استعمال – – دهشتگردي جي ڇوڙ واري حالت sponsor لاء صدر باراڪ اوباما جيڪي هڪ 1.7 ارب $ چٽي ٿي نظر اچن ٿا موڪليو. اهو ايران ايئر استعمال ڳجھو جي sanctions کان اڳ ئي ڏينهن فهرست مان ئي هوائي رستو وڃڻ کان پوء ايران کي نشان نه بل ٽرانسپورٽ کي.
جي پٽيشن سائين هاڻي
هر ڏينهن جي ڪوڙ کي ايران جي ائٽمي ڊيل تي بدتر حاصل ڪري. جڏهن ته ڳالهين، لڳو جو اھي سان شروع ٿي، جيڪي هن راز جي اصطلاحن هئا، ۽ اسان کي دهشتگردي جي ڇوڙ واري حالت sponsor کي ٽيڪس ڪروڙين ڊالر موڪليو ڪيئن انتظاميه جي باري ۾ ڪوڙ. اهو خطري ۾ وجهي سرن واري.

اسان ان کي پنهنجي ايران ڪوڙ لاء ده منعقد ڪرڻ جي اوباما انتظاميه خلاف هڪ اهم وفاقي lawsuit درخواست داخل ڪئي وئي. ان جي جواب ۾، سنڌ جي اوباما انتظاميه جي ڇيڙيل عدالت کي ظاهر ڪرڻ لاء ان جي قانون تي عمل ڪرڻ جو نه آهي ته هو.

اهو غلط آهي. اسان جي نظرئي کي شڪست ڪرڻ وارا آهيو. پر اسان کي هاڻي پنهنجي آواز جي ضرورت آهي.

اڄ جي اوباما انتظاميه خلاف عدالت ۾ اسان شامل ٿيڻ جي.

سائين اسان جي پٽيشن: ته اوباما انتظاميه جي ايران ڪوڙ کي روڪيو.

مهمود Sekulow
ACLJ چيف قونصل
هاڻي Contribute ڪيو

جهڙو
ف
ڪريو تي هيء پسند ڪيو

کي يقيني بڻائڻ لاء ته توهان جي ACLJ کان اي-ميلون حاصل ڪري وڌو،
توهان جو پتو ڪتاب کي [email protected] شامل ڪريو.

تي ACLJ کي جوڙيو:
ڪريو يوٽيوب

تي مهمود Sekulow کي جوڙيو:
ڪريو يوٽيوب
هن ACLJ هڪ تنظيم قانون جي مان فائدو حاصل آئيني -آزادي- جي دفاع لاء وقف آهي.
قانون ۽ انصاف لاء آمريڪي سينٽر (3) سنڌ جي اندروني يوني ڪوڊ جي (ج) جي طور تي سيڪشن 501 هيٺ بيان ڪيو ويو ع / ب / بهگت Evangelism، ايء عيسائي Advocates، هڪ ٽيڪس-لاچار، نه-لاء-بخش، مذهبي ڪارپوريشن جي لاء هڪ آهي ، خاص جي مثالي آهي ته مذهبي آزادي ۽ اظهار جي آزادي سڀاويڪ، خدا ڏنو حقن سان سرشار آهن. هن سينٽر جي مقصد ايڊووڪيسي، تعليم ۽ مقدمي جو هڪ مؤثر حڪمت عملي ڪرائڻ کي يقيني بڻائڻ لاء ته جن حقن جي قانون تحت محفوظ آهن ڪندي، قانوني قانوني ۽ ثقافتي مسئلن کي ملوث ڪرڻ آهي. هن تنظيم دين ۽ اظهار جي آزادي جي آزادي جي حوالي سان سپريم ڪورٽ، اپيل جي وفاقي ڪورٽ، وفاقي ضلعي عدالتن، ۽ مختلف رياست عدالتن کان اڳ ٻيا ڪيس ۾ شرڪت ڪئي آهي. پنھنجن سوغاتن سان تمام گهڻو ساراهيو ۽ هڪ خيراتي حصو طور تي پوريء طرح deductible آهي. اسان جي جديد مالي رپورٽ جي هڪ ڪاپي ٽپال آفيس تي اسان کي لکڻ جي حاصل ڪري سگهجي ٿو. دٻي جي 90555، نوابشاهه، ڊپٽي ڪمشنر 20090-0555.
هميشه جيئن ته، اسان کي سڏي (757) 226-2489 جي پنهنجي علائقي ۾ آزاديء کي ڌمڪيون جي خبر ڏي. ۽ اسان جي روزمره جي ريڊيو پروگرام، ڪرڻ ۾ ڀڳ “”مهمود Sekulow رهن ٿا.””
ڪنهن به سبب جي لاء هي اي-ميل ڏانهن هڪ جواب پيغام موڪلي نه ڪريو. قانوني درخواستون [email protected] جي ذريعي جواب نه ڪيو ويندو. قانوني درخواستون ACLJ.org تي پيش ڪيو ويندو هجڻ ضروري آهي.
ڪيئن مون کي قانون ۽ انصاف لاء آمريڪي سينٽر جي حمايت ڪري سگهو ٿا؟
هڪ محفوظ آن لائن جو عطيو ڏيندڙ ڪر.
ٻين طريقن سان اوھان کي ڪو به اضافي خرچ تي ACLJ جي حمايت ڪرڻ لاء، هتي وڃو.
ڪاپي © 2016، ACLJ | رازداري ۽ سيڪيورٽي پاليسي | دستبردار


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

බොරු නොපැකිලව
පියවර ගන්න | දායක
මෙන්

ෆේස්බුක් මේ වගේ

පීටර්,

ඔබාමා පරිපාලනය අමු අමුවේ බොරු කිව්වා.

ඔබේ බදු ඩොලර් භාවිතා – – ත්රස්තවාදයේ ප්රමුඛ රාජ්ය අනුග්රාහකයා කිරීමට $ 1.7 බිලියන කප්පම් ලෙස පෙනෙන දේ ජනාධිපති ඔබාමා යැවී ය. එය රහසින් සම්බාධක පෙර දින ලැයිස්තුගත සිට ශ්රී ලංකන් ඉවත් කර පසු ඉරානය වෙත නොපෙනෙන බිල්පත් ප්රවාහනය කිරීමට ඉරානය ගුවන් භාවිත කළා.
දැන් පෙත්සම අත්සන්
සෑම දිනකම බොරු ඉරාන න්යෂ්ටික ගිවිසුම මත වඩාත් නරක අතට ලබා ගන්න. සාකච්ඡා ආරම්භ කරන විට, ඔවුන් සමග ආරම්භ වූ රහස් පද කුමක්දැයි, අපි ත්රස්තවාදය ප්රධාන පෙළේ රාජ්ය අනුග්රහය බදු ඩොලර් බිලියන යවන ආකාරය පරිපාලන ගැන බොරු කිව්වා. එය අවදානමක් ජීවිත ය.

අපි එහි ඉරානය බොරු ගණන් පැවැත්වීමට ඔබාමා පරිපාලනය එරෙහිව විශාල නඩු මාර්ගයට පිවිසුණි තියෙනවා. එහි ප්රතිචාරය, ඔබාමා පරිපාලනය අධිකරණයට පෙන්වා එය නීතිය සමඟ අනුකූල වීම සඳහා නැති බව නිර්භීතකම පහළ වුණු.

එය වැරදියි. අපි මුලාවක් පරාජය කිරීමට යන්නේ. ඒත් අපි දැන් ඔබේ හඬ අවශ්යයි.

අද ඔබාමා පරිපාලනය විරුද්ධව උසාවි අප සමග එකතු වන්න.

අපේ පෙත්සම අත්සන්: ඔබාමා පාලනාධිකාරයේ ඉරානය අසත්ය ඉගැන්වීම නතර කරන්න.

ජේ Sekulow
ACLJ ප්රධාන නීතිඥ
දැන් දායක

මෙන්

ෆේස්බුක් මේ වගේ

ඔබ දිගටම කරගෙන යාම සඳහා, ACLJ සිට ඊ-මේල් ලැබීමට බව සහතික කිරීමට,
ඔබගේ ලිපින පොත [email protected] කරුණාකර එක් කරන්න.

මත ACLJ වෙත සම්බන්ධ:
ෆේස්බුක් ට්විටර් YouTube

මත ජේ Sekulow වෙත සම්බන්ධ:
ෆේස්බුක් ට්විටර් YouTube
මෙම ACLJ නීතිය මගින් ආරක්ෂා ව්යවස්ථා අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට කැප වන සංවිධානයකි.
නීතිය හා යුක්තිය සඳහා ඇමරිකානු මධ්යස්ථාන 501 වැනි වගන්තිය යටතේ දක්වා ඇති පරිදි (ඇ) (3) දේශීය ආදායම් සංග්රහයේ ක්රිස්තියානි පක්ෂ වූවෝද එවැන්ජලිස්ත සේවය, ඉන්කෝපරේටඩ් සේවය, බදු-නිදහස් ලාභය සඳහා නො වන, ආගමික සංස්ථාවට දැන්වීම බෙදා ගන්න / ආ / යනු , විශේෂයෙන් ආගමික නිදහස හා කතා කිරීමේ නිදහස අහිමි කළ නොහැකි, දෙවි දුන් අයිතීන් බව පරිපූර්ණ කිරීමට කැප. මෙම මධ්යස්ථානය අරමුණ එම අයිතීන් නීතිය යටතේ ආරක්ෂා කරන බව සහතික කිරීම සඳහා පෙනී සිටීම, අධ්යාපනය සහ නඩුව ඵලදායී උපාය මාර්ගය ක්රියාත්මක විසින්, නීති ව්යවස්ථාදායක හා සංස්කෘතික ගැටළු නිරත වේ. එම සංවිධානය ආගම හා කතා කිරීමේ නිදහස නිදහස සම්බන්ධයෙන් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය ෆෙඩරල් අධිකරණය, ෆෙඩරල් දිසා අධිකරණ, සහ විවිධ රාජ්ය අධිකරණය ඉදිරියේ අවස්ථා ගණනාවක් සහභාගී වී ඇත. ඔබගේ තෑගි ඉතා අගය හා පුණ්ය දායකත්වය වශයෙන් පූර්ණ අඩු කර ඇත. අපගේ නවතම මූල්ය වාර්තාව පිටපතක් තැ.පැ. අප වෙත ලිඛිතව ලබා ගත හැක 90555 box, වොෂිංටන්, ඩී.සී. 20090-0555.
සෑම විටම, අපට (757) 226-2489 ඇමතීම මගින් ඔබේ ප්රදේශයේ නිදහස තර්ජන දන්වන්න. හා අපගේ එදිනෙදා ගුවන් විදුලි වැඩසටහන, දක්වා පදයට “”ජේ Sekulow සජීවි.””
කිසියම් හේතුවක් නිසා මෙම ඊ-තැපැල් ප්රතිචාරයක් පණිවිඩයක් යවන්න එපා. නීතිමය ඉල්ලීම් [email protected] හරහා පිළිතුරු දෙමින් කළ නොහැකි වනු ඇත. නීතිමය ඉල්ලීම් ACLJ.org දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
අයුරු මම නීතිය හා යුක්තිය සඳහා ඇමරිකානු මධ්යස්ථාන උපකාර කරන්න පුළුවන්ද?
සුරක්ෂිත සමඟ අමුත්තන් පරිත්යාග කරන්න.
ඔබ සඳහා අමතර කිසිඳු වියදමින් ACLJ සහාය කිරීමට වෙනත් ක්රම සඳහා මෙහි යන්න.
ප්රකාශන හිමිකම © 2016, ACLJ | රහස්ය සහ ආරක්ෂක ප්රතිපත්ති | වනවාද,


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

odvaha klamstiev
Take Action | prispieť
Ako
F
Takto na Facebooku

Peter,

Obamova administratíva nehanebne klamal.

Prezident Obama poslal, čo sa zdá byť 1,7 miliardy $ výkupné – použitím vašich daňových dolárov – na vedúceho štátneho sponzora teroru. Kedysi Iran Air prepravovať neznačkovanej účty do Iránu po tom, čo tajne odstránenie letecká spoločnosť z sankcie zoznam deň predtým.
Podpíšte petíciu Teraz
Každý deň lži zhorší na iránskom jadrovom riešení. Správa klamal o tom, kedy sa začalo pojednávanie, ktorí začali s, čo tajné podmienky boli, a ako sme poslali miliardy daňových dolárov na vedúceho štátneho sponzora terorizmu. To ohrozuje životy.

Už sme podali hlavný federálny súd proti Obamovej administratívy držať ho k zodpovednosti za jeho Iran lži. Vo svojej odpovedi, Obamova administratíva tú drzosť, aby indikoval k súdu, že nemusí byť v súlade s právom.

Je to zlé. Budeme poraziť podvod. Ale potrebujeme váš hlas teraz.

Pridajte sa k nám na súde proti Obamovej administratívy dnes.

Podpísať petíciu: Zastavte Obamova administratíva Iránu lož.

Jay Sekulow
ACLJ najvyššej poradcu
prispieť

Ako
F
Takto na Facebooku

Aby sme zaistili, že budete aj naďalej dostávať e-maily od ACLJ,
pridajte prosím [email protected] do svojho adresára.

Pripojenie k ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Pripojenie k Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ sa venuje na obranu ústavných slobôd zabezpečených zákonom.
Americké centrum pre právo a spravodlivosť je reklama / b / a pre kresťanské advokátov slúžiacich k evanjelizácii, Inc., dane oslobodené, ne-pre-zisk, náboženskú spoločnosť, ako je definovaná v oddiele 501 (c) (3) of Internal Revenue Code , určené špeciálne k ideálu, že náboženská sloboda a sloboda prejavu sú nescudziteľné, Bohom daných práv. Centra má za cieľ, aby sa zapojili právne, legislatívne a kultúrne otázky o vykonávaní účinnej stratégie advokácie, vzdelanie a vedenie sporu, aby zabezpečili, že tieto práva sú chránené podľa zákona. Organizácia sa podieľala na viacerých prípadoch pred Najvyšším súdom, Federálny odvolací súd, federálnych okresných súdov a rôznych štátnych súdov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania a slobodu prejavu. Váš dar je veľmi cenený a plne odpočítať ako charitatívny príspevok. Kópia našej poslednej finančnej správy môžu byť získané písomne na adrese P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Ako vždy, dajte nám vedieť o ohrozenie slobody vo vašej oblasti na telefónnom čísle (757) 226-2489. A naladiť sa do nášho každodenného rozhlasového programu, “”Jay Sekulow žiť.””
Nenechajte vyšlú správu s odpoveďou na tento e-mailu z akéhokoľvek dôvodu. Právna žiadosti nebudú zodpovedané prostredníctvom [email protected] Právne Žiadosti musia byť predložené na ACLJ.org.
Ako môžem podporiť amerického Centra pre právo a spravodlivosť?
Vytvoriť zabezpečené on-line dar.
Pre iné spôsoby, ako podporiť ACLJ bez dodatočných nákladov na vás, choďte sem.
Copyright © 2016, ACLJ | Ochrana osobných údajov a bezpečnostnú politiku | aktuality


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
Ukrepajte | Prispevajte
Kot
f
Takole na Facebooku

Peter,

Obamova administracija očitno lagal.

Predsednik Obama je poslal kar se zdi, da je 1,7 milijarde $ odkupnino – uporabi svoje davčne dolarjev – na vodilni državni sponzor terorja. Včasih je Iran Air za prevoz neoznačena račune v Iran po skrivaj odstranili letalsko družbo iz seznama sankcij dan prej.
Podpišite peticijo zdaj
Vsak dan laži poslabša na iranskega jedrskega dogovora. Uprava je lagal o tem, kdaj se je začela pogajanja, ki so začeli z, kakšne so bile tajne pogoji in kako smo poslali milijard davčnih dolarjev na vodilni državni sponzorja terorizma. Je dal življenje v nevarnosti.

Smo vložili veliko zvezno tožbo proti Obama upravo, da imajo to odgovornost za njeno Iran leži. V svojem odgovoru je imel Obama Administration drznost, da navedete na sodišče, da nima v skladu z zakonom.

Narobe je. Bomo premagati prevaro. Vendar moramo svoj glas zdaj.

Pridružite se nam na sodišču zoper Obamovo administracijo danes.

Prijava v našo peticijo: Stop Obama uprave Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Glavni svetovalec
Prispevaj

Kot
f
Takole na Facebooku

Da bi zagotovili, da boste še naprej prejemati e-pošto od ACLJ,
dodajte [email protected] v imenik.

Povežite se ACLJ na:
Facebook Twitter YouTube

Povežite se z Jay Sekulow na:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ je organizacija, namenjena obrambi ustavnih svoboščin, zavarovanih z zakonom.
Ameriški center za pravo in pravosodje je ad / b / leto za krščanske pravobranilce služijo Evangelism, Inc., davka oproščena, ne-za-dobiček, versko od dohodkov pravnih oseb, kot je opredeljeno v oddelku 501 (c) (3) Zakonika o notranji prihodki , ki je posebej namenjen ideal, da so verska svoboda in svoboda govora neodtujljiva, od Boga dane pravice. Namen centra je za opravljanje pravnih, zakonodajnih in kulturnih vprašanj z izvajanjem učinkovite strategije zagovorništva, izobraževanja in sporov, da se zagotovi, da se te pravice zaščitene v skladu z zakonodajo. Organizacija je sodeloval v številnih primerih pred Vrhovnim sodiščem, zveznega pritožbenega sodišča, zveznih okrožnih sodišč in raznih državnih sodiščih v zvezi s svobodo veroizpovedi in svobodo govora. Tvoj dar je zelo cenjen in v celoti odbiti kot dobrodelna prispevek. Kopijo naše zadnje poslovno poročilo lahko dobimo z nam pišete na P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kot vedno, nam sporočite ogroženosti svobode v vašem območju pokličite (757) 226-2489. In tune v vsakdanjem radijskega programa, “”Jay Sekulow v živo.””
Ne pošlji sporočilo odziva na to e-pošto iz kakršnega koli razloga. Zakonske zahteve ne bo odgovoril preko [email protected] Zakonske zahteve je treba predložiti ACLJ.org.
KAKO PODPORO Ameriški center za pravo in pravičnost?
Naredite varnega spletnega donacijo.
Za druge načine za podporo ACLJ brez dodatnih stroškov za vas, nadaljujte tukaj.
Copyright © 2016, ACLJ | Zasebnost in varnostna politika | Odjava


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dhiiran beenta
Qaado Action | tabarrucida
Like
f
Like this on Facebook

Peter,

Maamulka Obama ayaa si cad been.

Madaxweyne Obama u diray waxa ay u muuqataa in uu noqdo $ 1.7 bilyan oo madax furasho ah – isticmaalaya dollars canshuurta – kafiilka keentay state of argagixiso. Waxaa loo isticmaalaa Iran Air gaadiidka ee biilasha sumad lahayn in ay Iran ka dib markii uu si qarsoodi ah ay ka saareen airline ka cunaqabatayn ku qor maalin ka hor.
Saxiix Codsiga Hadda
Maalin kasta been ah ka sii daro heshiiska Iran ee nuclear. Maamulka ayaa ku been abuurtay markii wadahadalo la bilaabay, kuwaas oo ay bilaabeen, waxa shuruudaha qarsoodi ahaayeen, iyo sida aan balaayiin dollar canshuurta si kafaala horseedka gobolka argagixisada diray. Waxaa geliyey noloshooda halis.

Waxaan xareeyay dacwad maxkamadeed weyn federaalka ka dhanka ah maamulka Obama in ay qabtaan waxa ay xisaabtamo ay Iran been. In ay jawaab, maamulka Obama uu lahaa ugu dhiiran si ay u muujiyaan in ay maxkamadda in aysan u leeyihiin in ay u hoggaansamaan sharciga.

Waa qalad ah. Waxaan dooneynaa in laga adkaado khiyaanada. Laakiin codkaaga waxaan u baahanahay hadda.

Nagu soo biir maxkamadda ka dhanka ah Maamulka Obama ayaa maanta.

Saxiix Our Petition: Jooji Maamulka Obama ee Iran jiifso.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
tabarrucida Hadda

Like
f
Like this on Facebook

Si loo hubiyo in aad sii ka ACLJ ka heli e-mails,
Fadlan ku dar [email protected] in aad buugga cinwaanka.

Connect in ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Connect in Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ waa urur u go’ay sidii difaaca ee xoriyada dastuurka xaqiijisatay sharciga.
Center for American Law iyo Justice waa ad / b / a for Advocates Christian adeegaya Wacdin, Inc., a, ma-faa’iido-doon-canshuurta laga dhaafo, shirkad diinta sida lagu qeexay hoosteeda Qaybta 501 (c) (3) ee Xeerka Dakhliga Gudaha , gaar ahaan ka go’an in ay ku haboon in xoriyadda diinta iyo xorriyadda hadalka waa katashigiisa, xuquuqda Ilaah siiyey. Ujeedada Center waa in ay galaan arimaha sharciga, sharci-dejinta iyo dhaqanka by fulinta istaraatijiyad wax ku ool ah oo ah u doodid, waxbarashada iyo dhaaranay, si loo hubiyo in xuquuqda kuwa loo ilaaliyo sharciga ku hoos. Ururka ayaa ka qeyb galay kiisas badan oo ka hor Maxkamada Sare, Maxkamada Federaalka ee Racfaanka, Maxkamadaha Degmada Federaalka, iyo maxkamadaha kala duwan ee gobolka ku saabsan xoriyada diinta iyo xorriyadda hadalka. Your hadiyad waa mid aad wax ku oolka ah oo si buuxda u jari sidii kaalin samafalka. Nuqul ka mid ah warkayagii dhaqaale ugu dambeeyay waxaa laga heli karaa by qoraal noogu soo P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Sida had iyo jeer, nala soo socodsii hanjabaad xorriyadda meesha aad degan tahay adigoo wacaya (757) 226-2489. Oo habayn in si barnaamijka radio maalin walba, “”Jay Sekulow Live.””
Ha fariin jawaab ah in ay this e-mail u soo diri sabab kasta. codsiyada Legal aha in laga jawaabo dhex [email protected] doonaa. codsiyada Legal waa in la soo gudbiyaa ugu ACLJ.org.
Sideen u taageeri karaa CENTER MAREYKANKA EE SHARCIGA IYO CADDAALAD?
Samee a deeq online ammaan.
Waayo, jidadkiisa oo kale si ay u taageeraan ACLJ ee wax qarash dheeraad ah oo aad si, halkan tag.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy Policy & Amniga | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La audacia de mentiras
Tome Acción | Contribuir
Me gusta
F
Al igual que esta en Facebook

Pedro,

La Administración Obama mintió descaradamente.

El presidente Obama envió lo que parece ser un rescate $ 1.7 billón – utilizando dinero de sus impuestos – al patrocinador principal estado de terror. Se utiliza aire de Irán para el transporte de los billetes sin marcar a Irán después de la eliminación en secreto a la aerolínea de las sanciones lista el día anterior.
Firma la petición ahora
Cada día las mentiras a empeorar en el acuerdo nuclear de Irán. La Administración mintió acerca de cuando se iniciaron las negociaciones, que comenzaron con, ¿cuáles fueron los términos secretos, y la forma en que envían miles de millones de dólares de impuestos al estado patrocinador principal de terrorismo. Se puso en riesgo la vida.

Hemos presentó una demanda federal importante contra la administración de Obama para que rinda cuentas por su Irán se encuentra. En su respuesta, el gobierno de Obama tuvo la audacia para indicar al tribunal que no tiene que cumplir con la ley.

Está incorrecto. Vamos a derrotar el engaño. Pero necesitamos su voz.

Únase a nosotros en los tribunales contra el gobierno de Obama hoy.

Firma nuestra petición: Parar Lie Irán de la administración Obama.

Jay sekulow
Consejero Principal aclj
Ahora contribuir

Me gusta
F
Al igual que esta en Facebook

Para asegurarse de que sigue recibiendo mensajes de correo electrónico desde el aclj,
por favor agregue [email protected] a su libreta de direcciones.

Conectarse a aclj en:
Facebook Twitter

Conectar con Jay sekulow en:
Facebook Twitter
El aclj es una organización dedicada a la defensa de las libertades constitucionales garantizados por la ley.
Centro Americano para la Ley y la Justicia es ad / b / a para defensores cristianos que sirven Evangelismo, Inc., una exención de impuestos, sin fines de lucro, corporación religiosa tal como se define en la Sección 501 (c) (3) del Código de Impuestos Internos , específicamente dedicado al ideal de que la libertad religiosa y la libertad de expresión son inalienables, derechos dados por Dios. El propósito del Centro es involucrar a cuestiones legales, legislativos y culturales mediante la aplicación de una estrategia eficaz de promoción, educación y litigio para garantizar que esos derechos están protegidos por la ley. La organización ha participado en numerosos casos ante la Corte Suprema, Corte Federal de Apelaciones, tribunales del Distrito Federal, y varias cortes estatales con respecto a la libertad de religión y la libertad de expresión. Su donación es muy apreciada y totalmente deducibles como una contribución de caridad. Una copia de nuestro último informe financiero puede obtenerse por escrito a apartado postal Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Como siempre, vamos a saber de las amenazas a la libertad en su área llamando al (757) 226-2489. Y sintonizar con nuestro programa diario de radio, “”Jay sekulow vivo.””
No envíe un mensaje de respuesta a este e-mail por cualquier motivo. peticiones legales no serán contestadas a través [email protected].org. peticiones legales deben ser presentadas en ACLJ.org.
¿Cómo puedo apoyar al Centro Americano para la Ley y la justicia?
Hacer una donación segura en línea.
Para otras formas de apoyo a la aclj sin costo adicional para usted, vaya aquí.
Copyright © 2016, aclj | Privacidad y Seguridad | Darse de baja


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nu AudaCity of Lies
Candak Aksi | nyumbang
Siga
f
Kawas ieu dina Facebook

Petrus,

Nu Obama Administrasi blatantly ngabohong.

Présidén Obama dikirim naon mucunghul jadi Mekah $ 1,7 milyar – maké dollar pajeg Anjeun – ka sponsor nagara ngarah teror. Ieu dipaké Iran Air ka ngangkut nu tagihan dicirian ka Iran sanggeus cicingeun nyoplokkeun maskapai ti daptar sangsi poé saméméh.
Asup Petisi nu Ayeuna
Unggal poé ngampar meunangkeun parah dina deal nuklir Iran. Nu Administrasi ngabohong ngeunaan nalika hungkul mimiti, nu maranehna mimiti jeung, naon istilah rusiah éta, jeung kumaha we dikirim milyaran dollar pajeg ka sponsor nagara ngarah terorisme. Ieu nunda kahirupan di risiko.

Urang geus Filed hiji gugatan féderal utama ngalawan Administrasi Obama nyekel eta akuntabel pikeun anak Iran perenahna. Dina response anak, nu Administrasi Obama geus AudaCity keur nandaan ka pangadilan nu teu kudu sasuai jeung hukum.

Ieu salah. Arurang bade ngelehkeun tipuan teh. Tapi urang kudu sora Anjeun ayeuna.

Miluan urang di pangadilan ngalawan Administrasi Obama ayeuna.

Asup urang Petisi: Ngeureunkeun nu Obama Administrasi sacara Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Kapala pituah
nyumbang Ayeuna

Siga
f
Kawas ieu dina Facebook

Pikeun mastikeun yén anjeun terus narima e-surat ti ACLJ,
mangga nambahkeun [email protected] ka buku alamat Anjeun.

Nyambung ka ACLJ dina:
Facebook Twitter YouTube

Nyambung ka Jay Sekulow dina:
Facebook Twitter YouTube
Nu ACLJ mangrupakeun organisasi dedicated ka mertahankeun liberties konstitusional aman ku hukum.
American Center for Hukum sarta Undang-Kaadilan ad / b / pikeun ngabela Christian porsi Evangelism, Inc., hiji pajeg-dibebaskeun, teu-pikeun-kauntungan, korporasi agama salaku dihartikeun dina Bagéan 501 (c) (3) tina Code Pajeg internal , husus dedicated ka ideal nu kabebasan agama jeung kabebasan ucapan anu inalienable, hak Allah-dibikeun. Tujuan Center nyaéta kalibet isu hukum, legislatif jeung budaya ku ngalaksanakeun hiji strategi éféktif advokasi, atikan jeung litigation pikeun mastikeun eta hak anu ditangtayungan dina hukum. organisasi geus milu dina loba kasus saméméh Mahkamah Agung, Federal Pangadilan tina banding, Federal District pangadilan, sarta sagala rupa pangadilan state ngeunaan kabebasan agama jeung kabebasan ucapan. kado Anjeun pisan ngaapresiasi jeung pinuh deductible salaku kontribusi amal. A salinan laporan finansial panganyarna urang bisa diala ku nulis ka urang di P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Salaku sok, hayu urang nyaho ancaman ka kabebasan di wewengkon Anjeun ku nelepon (757) 226-2489. Jeung Ngepaskeun ka program radio poean urang, “”Jay Sekulow Live.””
Ulah ngirim talatah response ieu e-mail pikeun alesan nu mana waé. requests hukum moal dijawab ngaliwatan [email protected] requests hukum kudu nyerah dina ACLJ.org.
CARA I bisa ngarojong Amérika puseur Hukum sarta kaadilan?
Nyieun tutulung online aman.
Pikeun cara nu sejen pikeun ngarojong ACLJ di no tambahan ongkos ka anjeun, buka di dieu.
Copyright © 2016, ACLJ | Privasi & Kaamanan Kawijakan | unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Audacity of Lies
Kuchukua Action | kuchangia
kama
f
Kama hii katika Picha

Peter,

Utawala wa Obama blatantly uongo.

Rais Obama alimtuma kile kinachoonekana kuwa $ bilioni 1.7 fidia – kwa kutumia kodi yako dola – kwa kuongoza yanayofadhili ugaidi. Ni kutumika Iran Air kusafirisha bili yaliyofichika Iran baada siri kuondoa ndege kutoka vikwazo orodha siku moja kabla.
Ingia Maombi Sasa
Kila siku uongo mbaya juu ya Iran mpango wa nyuklia. Utawala alisema uongo juu wakati wa mazungumzo ilianza, ambaye wakaanza kwa nini suala siri walikuwa, na jinsi sisi alimtuma mabilioni ya dola kodi kwa kuongoza yanayofadhili ugaidi. Ni kuweka maisha katika hatari.

Tumekuwa filed kuu ya shirikisho kesi dhidi ya Utawala wa Obama kwa kuwawajibisha kwa Iran yake liko. Katika majibu yake, Utawala wa Obama alikuwa na ujasiri zinaonyesha mahakamani kwamba haina kuzingatia sheria.

Ni makosa. Tunakwenda kushindwa udanganyifu. Lakini tunahitaji sauti yako sasa.

Kujiunga na sisi katika mahakama dhidi ya Utawala wa Obama leo.

Ingia Maombi yetu: Acheni Utawala wa Obama Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Wakili Mkuu
kuchangia Sasa

kama
f
Kama hii katika Picha

Ili kuhakikisha kuwa wewe kuendelea kupokea barua pepe kutoka ACLJ,
tafadhali kuongeza [email protected] kwa anwani yako ya kitabu.

Kuungana na ACLJ juu ya:
Facebook Twitter YouTube

Kuungana na Jay Sekulow juu ya:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ ni shirika wakfu kwa ulinzi wa uhuru wa kikatiba kuulinda na sheria.
American Center kwa Sheria na Haki ni tangazo / b / a kwa Advocates Christian Kuwahudumia Evangelism, Inc, msamaha wa kodi, si kwa ajili ya faida, kidini shirika kama inavyoelezwa chini ya kifungu cha 501 (c) (3) cha ndani ya Mapato Kanuni , hasa kujitolea na bora kwamba uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza ni kuhamishwa, haki aliyopewa na Mungu. Madhumuni Center ni kujihusisha masuala ya kisheria, kisheria na kiutamaduni kwa kutekeleza mkakati madhubuti wa utetezi, elimu na madai ya kuhakikisha kwamba haki hizo zinalindwa chini ya sheria. shirika ina walishiriki katika kesi nyingi mbele ya Mahakama Kuu, Mahakama ya Shirikisho ya Rufaa, Federal Mahakama za Wilaya, na mahakama mbalimbali hali kuhusu uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza. Zawadi yako ni kukubaliwa sana na kikamilifu GNU kama mchango hisani. nakala ya karibuni ripoti yetu ya kifedha zinaweza kupatikana kwa kutuandikia katika S.L. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Kama siku zote, hebu kujua ya vitisho kwa uhuru katika eneo lako kwa kupiga (757) 226-2489. Na tune katika mpango wetu wa kila siku radio, “”Jay Sekulow Live.””
Je, si kutuma ujumbe kukabiliana na hili barua pepe kwa sababu yoyote. maombi ya kisheria hayatajibiwa kupitia [email protected] maombi ya kisheria lazima kuwasilishwa katika ACLJ.org.
NINAWEZAJE SUPPORT AMERICAN CENTER FOR LAW NA HAKI?
Kufanya salama online mchango.
Kwa maana njia nyingine ya kusaidia ACLJ bila gharama za ziada na wewe, kwenda hapa.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Sera | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Take Action | Bidra
Tycka om
f
Gillar du på Facebook

Peter,

Obamas administration uppenbart ljög.

President Obama sände vad som verkar vara en $ 1,7 miljarder lösen – med hjälp av din skatt dollar – till ledande tillstånd sponsor av terror. Det brukade Iran Air att transportera omärkta räkningar till Iran efter hemlighet avlägsna flygbolag sanktionerna listan dagen innan.
Underteckna Framställning nu
Varje dag lögnerna bli värre på Irans nukleära affären. Administrationen ljög om när förhandlingarna inleddes, som de började med, vad de hemliga villkor var och hur vi skickade miljarder skattepengar till ledande tillstånd sponsor av terrorism. Det sätter liv på spel.

Vi har lämnat in en stor federal stämningsansökan mot Obamas administration för att hålla den ansvarig för dess Iran ligger. I sitt svar, Obamas administration hade fräckheten att meddela domstolen att den inte behöver följa lagen.

Det är fel. Vi kommer att besegra bedrägeri. Men vi behöver din röst nu.

Gå med oss i domstol mot Obamas administration idag.

Logga vår petition: Stoppa Obamas administration Iran Lie.

Jay sekulow
ACLJ chefsjurist
bidra nu

Tycka om
f
Gillar du på Facebook

För att säkerställa att du fortsätter att ta emot e-post från ACLJ,
lägg [email protected] i din adressbok.

Anslut till ACLJ på:
Twitter Youtube

Anslut till Jay sekulow på:
Twitter Youtube
ACLJ är en organisation som ägnar sig åt försvaret av konstitutionella friheter säkrade enligt lag.
American Center för lag och rättvisa är ad / b / a för kristna förespråkar Serving evangelisation, Inc., en skattebefriad, icke-vinstdrivande, religiösa bolag enligt definitionen i avsnitt 501 (c) (3) i Internal Revenue Code , särskilt ägnar sig åt ideal som religionsfrihet och yttrandefrihet är omistliga, gudagivna rättigheter. Centrets syfte är att engagera rättsliga, lagstiftande och kulturella frågor genom att genomföra en effektiv strategi för opinionsbildning, utbildning och tvister för att säkerställa att dessa rättigheter är skyddade enligt lagen. Organisationen har deltagit i ett stort antal fall i högsta domstolen, Federal Court of Appeals, Federal tingsrätter och olika statliga domstolar i fråga om religionsfrihet och yttrandefrihet. Din gåva är mycket uppskattad och fullt avdragsgill som en välgörande bidrag. En kopia av vår senaste finansiella rapport kan erhållas genom att skriva till oss på P.O. Box 90.555, Washington, DC 20.090 till 0555.
Som alltid, låt oss veta av hot mot frihet i ditt område genom att ringa (757) 226-2489. Och lyssna på vårt dagliga radioprogram, “”Jay sekulow Live.””
Skicka inte ett svarsmeddelande till denna e-post av någon anledning. Juridiska förfrågningar kommer inte att besvaras genom [email protected] Juridiska förfrågningar måste lämnas in på ACLJ.org.
HUR kan jag stödja American Center för lag och rättvisa?
Gör en säker online-donation.
För andra sätt att stödja ACLJ utan extra kostnad för dig, gå hit.
Copyright © 2016, ACLJ | Sekretess och säkerhetspolitiken | Avsluta prenumeration


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дар часурии аз дурӯғи
Андешидани Чорабиниҳои | Мусоидат
мисли
е
Мисли ин дар бораи Facebook

Петрус,

Маъмурияти Обама blatantly дурӯғ мебастаанд.

Барак Обама фиристода чӣ пайдо мешавад фидия 1,7 миллиард $ – бо истифода аз доллар андоз шумо – ба сарпарасти давлатии пешбари терроризм. Он истифода бурда Эрон Эйр интиқоли Векселҳои пулисҳои либосшахсӣ ба Эрон пас аз пинҳонӣ аз кушода гирифтани ҳавопаймоии аз рӯйхати таҳримҳои рӯз пеш.
Имзо кардани ариза Акнун
Ҳар рӯз ба дурӯғ бадтар оид ба барномаи ҳастаии Эрон аст. Дар Маъмурияти дар бораи вақте ки гуфтушунид сар, ки онҳо бо сар, чӣ шартҳои пинҳон буданд, ва чӣ тавр мо ба миллиардҳо доллар андоз ба сарпарасти давлатии пешбари терроризм фиристод дурӯғ мебастаанд. Ин ҳаёти одамон хатар гузошта.

Мо даъвои асосии федералӣ бар зидди Маъмурияти Барак Обама пешниҳод кардам, то ба он баргузор ҳисоби Эрон дар он вогузошта шудааст. Дар вокуниш ба он, ки маъмурияти Барак Обама ба часурии нишон ба суд, ки он нест, ки ба риояи қонун буд.

Ин нодуруст аст. Мо ба зудӣ мағлуб кардани фиреби. Лекин ба мо лозим аст овози шумо ҳоло.

моро дар суд бар зидди Маъмурияти Барак Обама имрӯз ҳамроҳ.

Дархост ибратест мо: Қатъи Lie Маъмурияти Обама дар Эрон аст.

Ҷей Sekulow
ACLJ раиси Насиҳат
Мусоидат Акнун

мисли
е
Мисли ин дар бораи Facebook

Барои таъмини ки шумо минбаъд низ барои гирифтани мактубҳои электронӣ аз ACLJ,
лутфан илова [email protected] ба китоби суроғаи худ.

Пайваст ба ACLJ оид ба:
Facebook Twitter YouTube

Пайваст ба Ҷей Sekulow оид ба:
Facebook Twitter YouTube
Дар ACLJ созмон бахшида ба ҳимояи озодиҳои конститутсионии бо гарав шариат аст.
Маркази Амрико Қонун ва адлия рекламавии / б / а барои адвокатњо масеҳӣ хизмат воиз, Inc., ки аз андоз озод, на ғайритиҷоратӣ, Корпоратсияи динӣ аст, чун дар зери Фасли 501 (в) муайян карда мешавад (3) дохилии Кодекс даромад , махсусан ба беҳтарин, ки озодии дин ва озодии сухан дахлнопазирро мебошанд, ҳуқуқҳои Худо ба мо додааст бахшида шудааст. Мақсади Маркази Русия аст, ки ба ҷалб масъалаҳои ҳуқуқӣ, қонунгузорӣ ва фарҳангӣ тавассути дар амал татбиқ намудани стратегияи самараноки адвокатсия, маориф ва судии барои таъмини ки ҳуқуқҳои тибқи қонун ҳимоя мекунад. Ташкилот дар ҳолатҳои сершумор пеш аз Суди Олӣ, Суди федералии муроҷиатҳо, Суди ноҳияи федералии ва судҳои гуногуни давлатӣ оид ба озодии дин ва озодии сухан иштирок намуданд. атои ту ин аст, хеле қадр ва пурра тарҳкунӣ ҳамчун саҳми хайрия. Нусхаи ҳисоботи молиявии охирини мо метавонанд бо таври хаттӣ ба мо дар P.O. даст Блоки 90555, Washington, DC 20090-0555.
Чун ҳамеша, биёед таҳдид ба озодии дар минтақаи шумо медонед, бо даъват (757) 226-2489. Ва ҷӯр ба радио барномаи ҳаррӯзаи мо, “”Ҷей Sekulow Зиндагӣ».
Оё паёми посух ба ин почтаи электронӣ барои ягон сабаб мефиристем. дархостҳои ҳуқуқӣ тавассути [email protected] ҷавоб дод не. дархостҳои ҳуқуқӣ бояд дар ACLJ.org пешнињод карда мешавад.
Чи тавр ба МАРКАЗИ АМРИКО БАРОИ ҳуқуқ ва адлия дастгирӣ мекунанд?
Задани хайрия онлайн эмин.
Зеро ки роҳҳои дигар барои дастгирии ACLJ бе ягон арзиши иловагӣ ба шумо, ин ҷо биравем.
Copyright © 2016, ACLJ | Корбурди & сиёсати амниятӣ | Қатънамоӣ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

லைஸ் தைரியம்
நடவடிக்கை எடுக்க | பங்களிக்க
போன்ற
F
Facebook இல் இந்த மாதிரி

பீட்டர்,

ஒபாமா நிர்வாகம் அப்பட்டமாக பொய்.

ஜனாதிபதி ஒபாமா ஒரு $ 1.7 பில்லியன் மீட்கும் தோன்றுகிறது என்ன அனுப்பி – பயங்கரவாத முன்னணி மாநில ஆதரவாளரை – உங்கள் வரி டாலர்கள் பயன்படுத்தி. பொருளாதாரத் தடைகள் முன் நாள் பட்டியலில் இருந்து ரகசியமாக விமான நீக்கிய பிறகு, ஈரான் குறிக்கப்படாமல் பில்கள் செல்வதற்கு ஈரான் ஏர் பயன்படுத்தப்படும்.
இப்போது மனுவில் கையெழுத்திட
ஒவ்வொரு நாளும் பொய்கள் ஈரான் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் மோசமாகிக் கொண்டே போகிறது. நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தைகள் அவர்கள், தொடங்கியது இரகசிய விதிகளைக் இருந்தது என்ன, எப்படி நாங்கள் பயங்கரவாதத்திற்கு முன்னணி மாநில ஆதரவாளரை வரி பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் அனுப்பியது யார், தொடங்கிய போது பற்றி பொய். அது ஆபத்து வாழ்க்கையை வைத்து.

நாம் அதன் ஈரான் அடங்கியிருக்கின்றது அது பொறுப்பு நடத்த ஒபாமா நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ஒரு முக்கிய கூட்டாட்சி வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார் விட்டேன். அதன் பிரதிபலிப்பாக, ஒபாமா நிர்வாகம் சட்டம் இணங்க வேண்டும் இல்லை என்று நீதிமன்றத்தில் குறிக்க தைரியம் இருந்தது.

இது தவறு. நாம் ஒரு ஏமாற்று வித்தையாகும் தோற்கடிக்க போகிறோம். ஆனால் நாம் இப்போது உங்கள் குரல் வேண்டும்.

இன்று ஒபாமா நிர்வாகத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் எங்களுக்கு சேர.

எங்கள் மனுவில் கையெழுத்திட: ஒபாமா நிர்வாகத்தின் ஈரான் பொய்? நிறுத்து.

ஜே Sekulow
ACLJ தலைமை ஆலோசகர்
இப்போது பங்களிக்க

போன்ற
F
Facebook இல் இந்த மாதிரி

நீங்கள் ACLJ இருந்து மின்னஞ்சல்கள் பெற தொடர்ந்து என்பதை உறுதி செய்ய,
உங்கள் முகவரி புத்தகத்தில் [email protected] சேர்க்க தயவு செய்து.

மீது ACLJ இணைக்கலாம்:
சமூகம்

ஜே Sekulow இணைக்கலாம்:
சமூகம்
ACLJ சட்டம் பாதுகாத்து அரசியலமைப்பு உரிமைகள் காப்பதை அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஆகும்.
பிரிவு 501 (c) கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட சட்டம் மற்றும் நீதி அமெரிக்க மையத்தின் விளம்பரம் / ஆ / மதப்பிரச்சாரத்திற்கு, இன்க், வரி விலக்கு, இல்லை, இலாபத்திற்காக, மத நிறுவனம் சேவை கிரிஸ்துவர் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு (3) உள்நாட்டு வருவாய் கோட் , குறிப்பாக மத சுதந்திரம் மற்றும் பேச்சு சுதந்திரம் மாற்றமுடியாத என்று சிறந்த, கடவுள் கொடுத்த உரிமைகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட. மையத்தின் நோக்கம் அந்த உரிமைகள் சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் என்று உறுதி வாதிடும், கல்வி மற்றும் வழக்கு ஒரு சிறப்பான செயல்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் மூலம், சட்ட சட்டப்பூர்வ மற்றும் கலாச்சார பிரச்சினைகள் ஈடுபட உள்ளது. அமைப்பு மத சுதந்திரம் மற்றும் பேச்சு சுதந்திரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றில், மேல்முறையீட்டு பெடரல் நீதிமன்றம், மத்திய மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், மற்றும் பல்வேறு மாநில நீதிமன்றங்கள் முன் ஏராளமான சந்தர்ப்பங்களில் கலந்து கொண்டார். உங்கள் பரிசு மிகவும் பாராட்டப்பட்டது மற்றும் ஒரு தொண்டு பங்களிப்பாக முழுமையாக விலக்கு இல்லை. எங்கள் சமீபத்திய நிதி அறிக்கையின் ஒரு நகலை P.O. எங்களை எழுதுவதன் மூலம் பெறலாம் பெட்டி 90555, வாஷிங்டன், DC 20090-0555.
எப்போதும் போல், அழைப்பு (757) 226-2489 மூலம் எங்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் சுதந்திரம் அச்சுறுத்தல்கள் தெரியப்படுத்துங்கள். நம் அன்றாட ரேடியோ நிகழ்ச்சி இசைக்கு, “”ஜே Sekulow நேரடி.””
எந்த காரணத்திற்காக இந்த மின்னஞ்சல் பதில் செய்தி அனுப்ப வேண்டாம். சட்ட கோரிக்கைகளை [email protected] மூலம் பதில் இல்லை. சட்ட கோரிக்கைகளை ACLJ.org மணிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
நான் எப்படி சட்டம் மற்றும் நீதி அமெரிக்க மையத்தின் ஆதரிக்க முடியும்?
ஒரு பாதுகாப்பான ஆன்லைன் நன்கொடை செய்ய.
மற்ற வழிகளில் நீங்கள் எந்த கூடுதல் செலவில் ACLJ ஆதரவு, இங்கே சென்று.
பதிப்புரிமை © 2016, ACLJ | தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு கொள்கை | சந்தாவிலகு


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

లైస్ యొక్క ధైర్యం
యాక్షన్ టేక్ | సహకరించండి
ఇలా
ఎఫ్
ఫేస్బుక్ లో ఈ వంటి

పీటర్,

ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కఠోరంగా అబద్దం.

అధ్యక్షుడు ఒబామా $ 1.7 బిలియన్ విమోచన కనిపిస్తుంది ఏమి పంపిన – భీభత్సం ప్రముఖ రాష్ట్ర స్పాన్సర్ – మీ పన్ను డాలర్లు ఉపయోగించి. ఇది ఆంక్షలు ముందు రోజు జాబితా నుండి రహస్యంగా సంస్థ తొలగించిన తర్వాత ఇరాన్ పేరుపెట్టని బిల్లులు రవాణా ఇరాన్ ఎయిర్ ఉపయోగిస్తారు.
ఇప్పుడు పిటిషన్ సైన్
ప్రతి రోజు అసత్యాలు ఇరాన్ అణు ఒప్పందం దిగజారటం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ చర్చలు వారు మొదలైంది ఎవరు రహస్య పదాలు ఉన్నాయి ఏమి, మరియు మేము తీవ్రవాదం యొక్క ప్రముఖ రాష్ట్ర స్పాన్సర్ పన్ను బిలియన్ల డాలర్లు పంపిన ఎలా, ప్రారంభమైంది సుమారు అబద్దం. అది ప్రమాదం జీవితాలను ఉంచారు.

మేము దాని ఇరాన్ గుంటూరు ఇది లెక్కలోకి పట్టుకుని ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యతిరేకంగా ఒక పెద్ద ఫెడరల్ దావా వేసింది చేసిన. దాని ప్రతిస్పందన, ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది చట్టప్రకారం లేని కోర్టుకు సూచించడానికి ధైర్యం వచ్చింది.

ఇది తప్పు. మేము మోసం ఓడించడానికి చూడాలని. కాని ఇప్పుడు మీ వాయిస్ అవసరం.

నేటి ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యతిరేకంగా కోర్టు కూడా చేరగలరని.

సైన్ మా పిటిషన్: ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ఇరాన్ లై ఆపు.

జే Sekulow
ACLJ ముఖ్యమంత్రి కౌన్సెల్
ఇప్పుడు దోహదం

ఇలా
ఎఫ్
ఫేస్బుక్ లో ఈ వంటి

మీరు ACLJ నుండి మెయిల్స్ అందుకున్న కొనసాగుతుంది నిర్ధారించడానికి,
మీ చిరునామా పుస్తకానికి [email protected] జోడించడానికి దయచేసి.

న ACLJ కనెక్ట్:
ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ YouTube

న జే Sekulow కనెక్ట్ చేయండి:
ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ YouTube
ACLJ చట్టం రక్షించాయి రాజ్యాంగ స్వేచ్ఛకు రక్షణ అంకితం ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ.
సెక్షన్ 501 (సి) కింద నిర్వచించిన లా అండ్ జస్టిస్ అమెరికన్ సెంటర్ వస్తువునో / బి / క్రైస్తవ మత లేదా బైబిల్, ఇంక్, ఒక పన్ను మినహాయింపు, లేదు కోసం లాభం, మత కార్పొరేషన్ అందిస్తోంది క్రిస్టియన్ న్యాయవాదుల కోసం ఒక (3) ఇంటర్నల్ రెవిన్యూ కోడ్ ఆఫ్ ప్రత్యేకంగా మత స్వేచ్ఛ మరియు వాక్ స్వాతంత్రం శాశ్వత అని ఆదర్శ, దేవుడిచ్చిన హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి. సెంటర్ యొక్క ప్రయోజనం ఆ హక్కుల చట్టం క్రింద రక్షించబడుతుంది ఉండేలా న్యాయవాద, విద్య మరియు వ్యాజ్యం ప్రభావవంతమైన వ్యూహం అమలు ద్వారా, చట్టపరమైన శాసన మరియు సాంస్కృతిక సమస్యలను నిమగ్నం ఉంది. సంస్థ మత స్వేచ్ఛ మరియు వాక్ స్వాతంత్రం గురించి సుప్రీం కోర్టు, అప్పీల్స్ ఫెడరల్ కోర్ట్, ఫెడరల్ జిల్లా కోర్టులు, మరియు వివిధ రాష్ట్ర కోర్టుల్లో కేసులు అనేకం పాల్గొన్నాడు. మీ గిఫ్ట్ చాలా మెచ్చుకున్నారు, ఒక ఛారిటబుల్ సహకారం పూర్తిగా తగ్గించబడుతుంది. మా తాజా ఆర్థిక నివేదిక యొక్క ఒక నకలు పి.ఒ. మాకు వ్రాయడం ద్వారా పొందవచ్చును బాక్స్ 90555, వాషింగ్టన్, DC 20090-0555.
ఎప్పటిలాగే, కాల్ (757) 226-2489 ద్వారా మీ ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛ బెదిరింపులు తెలియజేయండి. మరియు మా రోజువారీ రేడియో కార్యక్రమం ట్యూన్ ఇన్, “”జే Sekulow లైవ్.””
ఏ కారణం ఈ ఇ-మెయిల్ ఒక ప్రతిస్పందన సందేశాన్ని పంపవద్దు. చట్టబద్ధమైన అభ్యర్థనలు [email protected] ద్వారా సమాధానం కాదు. చట్టబద్ధమైన అభ్యర్థనలు ACLJ.org వద్ద సమర్పించాలి.
హౌ ఐ న్యాయ అమెరికన్ CENTER మద్దతునిస్తుంది?
సురక్షిత ఆన్లైన్ విరాళం.
మీరు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు వద్ద ACLJ మద్దతు ఇతర మార్గాలు, ఇక్కడ వెళ్ళండి.
కాపీరైట్ © 2016, ACLJ | గోప్యత & సెక్యూరిటీ పాలసీ | చందా రద్దుచేసే


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

กล้าโกหก
Take Action | สนับสนุน
ชอบ
F
เช่นนี้บน Facebook

ปีเตอร์

โอบามาบริหารโจ๋งครึ่มโกหก

ประธานาธิบดีโอบามาส่งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น $ 1.7 พันล้านค่าไถ่ – การใช้เงินภาษีของคุณ – สปอนเซอร์ของรัฐชั้นนำของความหวาดกลัว มันเคยอิหร่านแอร์เพื่อการขนส่งค่าป้ายไปยังอิหร่านหลังจากที่แอบเอาสายการบินจากการลงโทษในรายการวันก่อน
ลงนามในคำร้องตอนนี้
ทุกวันโกหกเลวร้ายลงในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน การบริหารโกหกเกี่ยวกับเมื่อการเจรจาต่อรองที่จะเริ่มต้นที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ข้อตกลงลับได้และวิธีการที่เราส่งพันล้านดอลลาร์ภาษีให้กับสปอนเซอร์ของรัฐชั้นนำของการก่อการร้าย มันใส่ชีวิตที่มีความเสี่ยง

เราได้ยื่นฟ้องรัฐบาลกลางที่สำคัญกับการบริหารงานของโอบามาจะถือมันรับผิดชอบต่อการโกหกของอิหร่าน ในการตอบสนองของโอบามาบริหารมีความกล้าที่จะแสดงให้ศาลเห็นว่ามันไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

มันผิด. เรากำลังจะพ่ายแพ้การหลอกลวง แต่เราจำเป็นต้องเสียงของคุณในขณะนี้

มาร่วมกับเราในศาลกับการบริหารงานของโอบามาในวันนี้

ลงนามในคำร้องของเรา: หยุดโอบามาบริหารของอิหร่านโกหก

เจ Sekulow
ACLJ หัวหน้าที่ปรึกษา
มีส่วนร่วมในตอนนี้

ชอบ
F
เช่นนี้บน Facebook

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงได้รับอีเมลจาก ACLJ,
โปรดเพิ่ม [email protected] ในสมุดที่อยู่ของคุณ

เชื่อมต่อไปยัง ACLJ เมื่อ:
Facebook Twitter YouTube

เชื่อมต่อไปยังเจ Sekulow เมื่อ:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อการป้องกันของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มีหลักประกันตามกฎหมาย
ศูนย์อเมริกันสำหรับกฎหมายและความยุติธรรมคือการโฆษณา / b / ประชาสัมพันธ์สำหรับคริสเตียนให้บริการประกาศ, Inc ซึ่งเป็นรับการยกเว้นภาษีที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับ บริษัท ทางศาสนาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 501 (c) (3) แห่งประมวลรัษฎากรภายใน ทุ่มเทมาโดยเฉพาะเพื่ออุดมคติว่าเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพในการพูดมียึดครองสิทธิพระเจ้าให้ วัตถุประสงค์ของศูนย์คือการมีส่วนร่วมประเด็นทางกฎหมายนิติบัญญัติและวัฒนธรรมโดยการใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของการสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินคดีเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย องค์กรที่มีส่วนร่วมในหลายกรณีก่อนที่ศาลฎีกาชาติศาลอุทธรณ์ศาลแขวงรัฐบาลกลางและศาลรัฐต่าง ๆ เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในการพูด ของขวัญของคุณเป็นอย่างมากที่นิยมมากและนำไปหักลดหย่อนอย่างเป็นผลงานการกุศล สำเนาของรายงานทางการเงินใหม่ล่าสุดของเราอาจจะได้รับโดยการเขียนถึงเราที่ ป.ณ. Box 90555, Washington, DC 20090-0555
และเช่นเคยแจ้งให้เราทราบของภัยคุกคามที่จะมีเสรีภาพในพื้นที่ของคุณโดยการโทร (757) 226-2489 และปรับแต่งในรายการวิทยุประจำวันของเรา “”เจย์ Sekulow สด.””
อย่าส่งข้อความตอบกลับไปยังอีเมลนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ร้องขอกฎหมายจะไม่ตอบผ่าน [email protected] ร้องขอกฎหมายจะต้องส่งที่ ACLJ.org
วิธีการที่ฉันสามารถรองรับศูนย์อเมริกันกฎหมายและความยุติธรรม?
ทำให้การบริจาคออนไลน์ที่เชื่อถือได้
สำหรับวิธีการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ ACLJ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้คุณไปที่นี่
ลิขสิทธิ์© 2016 ACLJ | ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนโยบาย | ยกเลิกการรับข่าวสาร


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lies Audacity
Harekete Geçin | Katkıda bulunmak
Sevmek
f
Facebook’ta Bu gibi

Peter,

Obama Yönetimi pervasızca yalan.

Başkan Obama, bir 1700000000 $ fidye gibi görünen gönderdi – terör lider devlet sponsoru – Vergi dolar kullanarak. Bu yaptırımların gün önce listesinden gizlice havayolu çıkardıktan sonra İran’a işaretlenmemiş faturaları taşımak için İran Air kullanılır.
Şimdi Dilekçe yap
Her gün yalanlar İran’ın nükleer anlaşma kötüleşir. Yönetim görüşmelerinin gizli terimler ne olduğunu, başladı, kim ve biz terör lider devlet sponsor vergi milyarlarca dolar gönderdi nasıl başladı konusunda yalan söyledi. Bu hayatları riske.

Biz onun İran yatıyor için sorumlu tutmak Obama Yönetimi karşı büyük bir federal dava ettik. Yanıtta, Obama yönetiminin bu yasaya uymak zorunda değildir mahkemeye belirtmek cüretini.

Yanlış. Biz aldatma yenmek için gidiyoruz. Ama biz şimdi sesini gerekir.

Obama yönetimine karşı mahkemede bugün bize katılın.

Bizim Dilekçe yap: Obama yönetiminin İran Lie durdurun.

Jay Sekulow
ACLJ Baş Müşaviri
Şimdi katkıda bulunmak

Sevmek
f
Facebook’ta Bu gibi

Eğer ACLJ gelen e-postaları almaya devam etmesini sağlamak için,
adres defterinize [email protected] ekleyin.

ACLJ için bağlanın:
Facebook Twitter YouTube

Jay Sekulow için bağlanın:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ yasayla güvence altına anayasal özgürlüklerin savunulmasında adanmış bir organizasyondur.
Bölüm 501 (c) kapsamında tanımlanan Kanun ve Adalet için Amerikan Merkezi Evangelizm, Inc., vergiden muaf değil-için-kar, dini şirketi hizmet veren Hıristiyan Avukatlar reklam / b / a, (3) Internal Revenue Code özellikle din özgürlüğü ve ifade özgürlüğü devredilemez olduğu ideali, Allah vergisi haklarına adanmış. Merkezin amacı, bu hakları hukuku altında korunmasını sağlamak için savunma, eğitim ve dava etkili bir strateji uygulayarak, yasal mevzuat ve kültürel sorunları meşgul etmektir. Organizasyon din özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ile ilgili Yargıtay, Temyiz Federal Mahkemesi, Federal Bölge Mahkemeleri, ve çeşitli devlet mahkemelerinde çok sayıda davada katıldı. Hediyeniz çok takdir ve hayırsever bir katkı olarak tamamen indirilebilir. En son mali raporun bir kopyası P.O. bize yazarak elde edilebilir Kutu 90555, Washington, DC 20090-0555.
Her zaman olduğu gibi, (757) 226-2489 numaralı telefonu arayarak bize Bölgenizde özgürlük tehditleri bildirin. Ve günlük radyo programına ayarlamak, “”Jay Sekulow Canlı.””
Herhangi bir nedenle bu e-postaya yanıt mesaj göndermek etmeyin. Yasal istekleri [email protected] aracılığıyla cevap olmayacak. Yasal istekler ACLJ.org gönderilmeleri gerekir.
NASIL KANUN VE ADALET İÇİN AMERİKAN MERKEZİ DESTEK CAN?
güvenli bir online bağış yapın.
başka yolları sizin için hiçbir ek ücret ödemeden ACLJ desteklemek için, buraya gidin.
Copyright 2016 ©, ACLJ | Gizlilik ve Güvenlik Politikası | Aboneliği iptal


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

зухвалість Брехні
дія | сприяти
Люблю
е
Як це на Facebook

Пітер,

Адміністрація Обами нахабно брехав.

Президент Обама направив, що, як видається, викуп в розмірі $ 1,7 млрд – використовуючи ваші податкові долари – до провідним державним спонсором терору. Він використовується Iran Air для перевезення немаркованих рахунку в Іран після того, як таємно видалення авіакомпанії зі списку санкцій за день до цього.
Підпишіть петицію зараз
Кожен день брехня погіршиться з ядерної угоди Іран. Адміністрація брехав про те, коли почалися переговори, які вони почали з того, які секретні умови були, і як ми направили мільярди доларів платників податків на провідних держав-спонсорів тероризму. Це поставило під загрозу життя.

Ми подали великий федеральний позов проти адміністрації Обами тримати його відповідальність за його Іран лежить. У своїй відповіді адміністрація Обами була сміливість, щоб вказати на суді, що він не повинні відповідати закону.

Це неправильно. Ми збираємося перемогти підступність. Але нам потрібен ваш голос прямо зараз.

Приєднуйтесь до нас в суд проти адміністрації Обами сьогодні.

Підпишіть нашу петицію: зупинити Іран покояться адміністрації Обами.

Джей Секули
ACLJ Головний радник
заплатити зараз

Люблю
е
Як це на Facebook

Для того, щоб переконатися, що ви як і раніше отримувати електронну пошту від ACLJ,
будь ласка, додайте [email protected] в адресну книгу.

Підключення до ACLJ на:
Facebook Twitter YouTube

Підключення до Jay Секули на:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ є організацією, що займається захистом конституційних свобод, забезпечених законом.
Американський центр закону і справедливості є оголошення / б / у для християнських адвокатів, які обслуговують Євангелизм, Inc., звільненого від сплати податків, а не в обмін на прибуток, релігійну корпорацію, як це визначено відповідно до розділу 501 (с) (3) Кодексу внутрішніх доходів , спеціально призначених до ідеалу, що релігійна свобода і свобода слова є невід’ємними, Богом прав. Метою Центру є залучення юридичних, законодавчих і культурних питань, шляхом здійснення ефективної стратегії пропаганди, освіти і тяжби, щоб гарантувати, що ці права захищені відповідно до закону. Організація брала участь в численних випадках у Верховному суді, Федеральному апеляційному суді, федеральних окружних судів, а також різні державні суди щодо свободи віросповідання та свободи слова. Ваш подарунок дуже високо цінується і повністю відрахування в якості благодійного внеску. Копія нашого останнього фінансового звіту можна отримати, написавши нам за адресою: P.O. Box 90555, Вашингтон, округ Колумбія 20090-0555.
Як завжди, дайте нам знати про загрози свободі в вашому районі зателефонувавши за телефоном (757) 226-2489. І налаштуватися на нашу щоденну програму радіо, “”Джей Секули Live.””
Чи не послати відповідь було надіслане на цю електронну пошту з будь-якої причини. Юридичні запитом не буде відповіді через [email protected] Юридичні заявки повинні бути подані в ACLJ.org.
Як я можу підтримати Американський центр закону і справедливості?
Зробити пожертву онлайн.
Інші способи підтримки ACLJ без будь-яких додаткових витрат для Вас, йди сюди.
Copyright © 2016, ACLJ | Конфіденційність і політиці безпеки | Відмовитися від підписки


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

جھوٹ کی شوخی
ایکشن لے | تعاون کریں
پسند
چ
فیس بک پر اس طرح

پیٹر،

اوباما انتظامیہ واضح جھوٹ بولا.

صدر اوباما نے ایک 1.7 ارب $ تاوان ہو سکتا ہے کیا بھیجا – دہشت گردی کے اہم ریاست اسپانسر کرنے کے لئے – آپ کے ٹیکس ڈالر کا استعمال کرتے ہوئے. یہ پابندیاں ایک دن پہلے فہرست میں سے چپکے سے ایئر لائن اتارنے کے بعد ایران کو نشان ہٹا بلوں نقل و حمل سے ایران ایئر کا استعمال کیا.
ابھی درخواست پر دستخط
ہر روز جھوٹ ایران جوہری معاہدے پر بدتر ہو. انتظامیہ جب مذاکرات شروع کر دیا جو وہ، کے ساتھ شروع ہوا سیکرٹ شرائط کیا تھے، اور ہم کس طرح کی دہشت گردی کے معروف ریاست اسپانسر کو ٹیکس اربوں ڈالر بھیجے بارے میں جھوٹ بولا. یہ خطرے میں جانوں کا نذرانہ پیش.

ہم اس کی ایران جھوٹ کے لئے اسے احتساب کے لئے اوباما انتظامیہ کے خلاف ایک بڑی وفاقی مقدمہ دائر کر دیا ہے. اس کے جواب میں، اوبامہ انتظامیہ عدالت قانون کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے جرات تھا.

یہ غلط ہے. ہم فریب کو شکست دینے کے لئے جا رہے ہیں. لیکن اب ہم اپنی آواز کی ضرورت ہے.

آج اوباما انتظامیہ کے خلاف عدالت میں ہمارے ساتھ شامل ہو.

سائن ہماری درخواست، اوباما انتظامیہ کی ایران جھوٹ روکو.

جے Sekulow
ACLJ چیف وکیل
ابھی شراکت

پسند
چ
فیس بک پر اس طرح

آپ ACLJ سے ای میلز وصول کرنے کے لئے جاری ہے کہ یقینی بنانے کے لئے،
آپ کی ایڈریس بک کرنے [email protected] شامل کریں براہ مہربانی.

ACLJ سے مربوط کریں:
فیس بک ٹویٹر یو ٹیوب پر

جے Sekulow سے مربوط کریں:
فیس بک ٹویٹر یو ٹیوب پر
ACLJ قانون کی طرف سے محفوظ آئینی آزادیوں کے دفاع کے لئے وقف ایک تنظیم ہے.
سیکشن 501 (سی) کے تحت حسب مذکور قانون اور انصاف کے لئے امریکن سینٹر اشتھار / B / سرونگ Evangelism کے، انکارپوریٹڈ، ایک ٹیکس سے مستثنی، نہیں کے لئے منافع بخش، مذہبی کارپوریشن عیسائی وکلاء کے لئے ایک ہے. (3) اندرونی ریونیو اخلاق کی خاص طور پر مذہبی آزادی اور آزادی اظہار ناگزیر ہیں کہ مثالی، خداداد حقوق کے لئے وقف،. سینٹر کے مقصد کو یقینی بنانے کے ان حقوق کے قانون کے تحت محفوظ ہیں وکالت، تعلیم اور قانونی چارہ جوئی کا ایک مؤثر حکمت عملی کو لاگو کرنے کی طرف سے، قانونی قانون سازی اور ثقافتی مسائل کو مشغول کرنے کے لئے ہے. تنظیم مذہبی آزادی اور آزادی اظہار سے متعلق سپریم کورٹ، اپیل کی وفاقی عدالت، وفاقی ضلع عدالتوں، اور مختلف ریاستی عدالتوں کے سامنے متعدد مقدمات میں حصہ لیا ہے. آپ کا تحفہ بہت زیادہ تعریف کی اور ایک خیراتی شراکت کے طور پر مکمل طور پر چھوٹ ہے. ہمارے تازہ ترین مالیاتی رپورٹ کی ایک نقل P.O. پر تحریری کی طرف سے حاصل کیا جا سکتا ہے باکس 90555، واشنگٹن، DC 20090-0555.
ہمیشہ کی طرح، بلا (757) 226-2489 کی طرف سے ہم اپنے علاقے میں آزادی کو لاحق خطرات کا پتہ ہے. اور ہماری روز مرہ ریڈیو پروگرام میں ٹیون، “”جے Sekulow رہتے.””
نہیں کسی بھی وجہ سے اس ای میل کے جواب میں پیغام بھیج کریں. قانونی درخواستیں [email protected] ذریعے جواب نہیں رکھا جائے گا. قانونی درخواستیں ACLJ.org میں پیش کرنا ضروری ہے.
HOW میں قانون اور انصاف کے لئے امریکن سینٹر سکتے ہیں؟
ایک محفوظ آن لائن عطیہ بنانے کے.
دوسرے طریقوں سے آپ کے لئے کوئی اضافی قیمت پر ACLJ کی حمایت کرنے کے لئے، یہاں جانا.
کاپی رائٹ © 2016، ACLJ | اخفا اور سیکیورٹی پالیسی | رکنیت ختم


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

LIES of Audacity
Choralar | hissa
kabi
f
Facebook, bu kabi

Butrus

Obama ma’muriyati jirkanch yolg’on.

Prezident Obama bir $ 1,7 milliard to’lov ko’rinadi, nima yubordi – terror yetakchi davlat homiysi uchun – Sizning soliq dollar yordamida. Bu sanktsiyalar kun oldin ro’yxatdan yashirincha aviakorxonasi olishdan keyin Eronga belgisiz Xarajatlarni tashish uchun Eron Air ishlatiladi.
Endi petitsiyaga imzo
Har kuni yolg’on Eron yadroviy shartnoma yomon olish. Ma’muriyati muzokaralar ular sir atamalar nima bilan boshladi kim, va biz terrorizm etakchi davlat homiysi soliq milliardlab dollar yuborgan qanday, boshlangan haqida yolg’on gapirdi. Bu xavf hayotini qo’ydi.

Biz uning Eron yotadi uchun javobgarlikka tutuvchi Obama ma’muriyati qarshi yirik federal da’vo arizasi ayting. uning javoban, Obama ma’muriyati bu qonun bilan rioya qilish shart emas sudga ko’rsatish uchun audacity bor edi.

Bu noto’g’ri. Biz yolg’onni mag’lub bo’ladi-ku. Lekin biz hozir ovozingni kerak.

Obama ma’muriyati qarshi sud bugun bizga qo’shiling.

Bizning petitsiyaga imzo: Obama ma’muriyatining Eron Lie to’xtating.

Jay Sekulow
ACLJ yuriskonsulti
Endi hissa

kabi
f
Facebook, bu kabi

Agar ACLJ elektron maktublarini olishni davom ishonch hosil qilish uchun,
Manzillar kitobi [email protected] qo’shing.

ACLJ uchun ulang:
Facebook Twitter YouTube

Jay Sekulow uchun ulang:
Facebook Twitter YouTube
ACLJ qonun bilan mustahkamlangan konstitutsiyaviy erkinliklarni himoya bag’ishlangan tashkilotdir.
Bo’lim 501 (c) ostida ta’riflangan Qonun va Adliya Amerika markazi Xushxabar, Inc., soliq-ozod emas, notijorat, diniy korporatsiyasi xizmat Christian Advokatlar uchun / b / a (3) Ichki anglatadi kodeksining , ayniqsa, diniy erkinlik va so’z erkinligi uzviy ekanligini ideal, Xudo bergan huquqlariga bag’ishlangan. Markazning maqsadi o’sha huquqlari qonun doirasida himoyalangan ishonch hosil qilish uchun himoya, ta’lim va masala samarali strategiyani amalga oshirish yo’li bilan, huquqiy qonun va madaniy masalalarni jalb etishdir. tashkilot din erkinligi va so’z erkinligi bilan bog’liq Oliy sudi, nizomlar Federal sudi, Federal District Sudlar va turli davlat sudlari oldin ko’plab hollarda ishtirok etdi. Sizning sovg’a juda minnatdor va xayriya hissasi sifatida to’liq chegirib hisoblanadi. Bizning so’nggi moliyaviy hisobotning bir nusxasi P.O. da bizga yozib olinishi mumkin Box 90555, Vashington, DC 20090-0555.
Har doim, (757) 226-2489 qo’ng’iroq qilib, bizga sizning sohada erkinlik tahdidlarning xabar bering. Va bizning kundalik radio dasturi uchun tune, “”Jey Sekulow Live””.
har qanday sababga ko’ra, bu e-mail javob xabar yubormang. Huquqiy so’rovlar [email protected] orqali javob bo’lmaydi. Huquqiy so’rovlar ACLJ.org da topshirilishi kerak.
QANDAY QILIB QONUN va adolat uchun Amerika markazi qo’llab-quvvatlashi mumkin?
xavfsiz onlayn ehson qiling.
boshqa yo’llari sizga hech qanday qo’shimcha xarajat ACLJ qo’llab-quvvatlash uchun, bu erga borish.
Copyright 2016 ©, ACLJ | Maxfiylik & Xavfsizlik siyosati | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

The Audacity of Lies
Hãy hành động | Góp phần
Như
f
Như thế này trên Facebook

Peter,

Chính quyền Obama ngang nhiên nói dối.

Tổng thống Obama đã gửi những gì dường như là một khoản tiền chuộc $ 1700000000 – sử dụng tiền thuế của bạn – với người bảo lãnh nhà nước hàng đầu của khủng bố. Nó được sử dụng Iran Air để vận chuyển các hóa đơn không rõ ràng cho Iran sau khi bí mật loại bỏ các hãng hàng không từ các biện pháp trừng phạt liệt kê vào ngày hôm trước.
Ký tên vào Kiến Nghị Bây giờ
Mỗi ngày những điều dối trá tồi tệ hơn về thỏa thuận hạt nhân Iran. Cơ quan quản lý đã nói dối về việc khi các cuộc đàm phán bắt đầu, những người mà họ đã bắt đầu với, những gì các điều khoản bí mật được, và làm thế nào chúng tôi đã gửi hàng tỷ USD thuế để tài trợ nhà nước hàng đầu của chủ nghĩa khủng bố. Nó đưa cuộc sống có nguy cơ.

Chúng tôi đã đệ đơn kiện chính liên bang chống lại chính quyền Obama để giữ nó trách nhiệm về Iran của nó nằm. Trong phản ứng của mình, chính quyền Obama đã táo bạo để báo cho tòa án rằng nó không phải tuân theo pháp luật.

Nó sai. Chúng ta sẽ đánh bại sự lừa dối. Nhưng chúng ta cần giọng nói của bạn bây giờ.

Tham gia với chúng tôi trong tòa án chống lại chính quyền Obama hiện nay.

Đăng Petition của chúng tôi: Dừng Iran Lie của chính quyền Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Trưởng phòng tư vấn
Đóng góp Bây giờ

Như
f
Như thế này trên Facebook

Để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nhận được e-mail từ các ACLJ,
xin vui lòng thêm [email protected] vào sổ địa chỉ của bạn.

Kết nối ACLJ trên:
Facebook Twitter YouTube

Kết nối với Jay Sekulow trên:
Facebook Twitter YouTube
Các ACLJ là một tổ chức dành riêng cho việc bảo vệ quyền tự do hiến pháp bảo đảm bằng pháp luật.
Trung tâm Hoa Kỳ Luật và Tư pháp là quảng cáo / b / a cho người ủng hộ Kitô Phục vụ truyền giáo, Inc., một, không vì lợi nhuận được miễn thuế, tập đoàn tôn giáo được quy định theo Mục 501 (c) (3) của Internal Revenue Code , đặc biệt dành riêng cho các lý tưởng tự do tôn giáo và tự do ngôn luận là không thể chuyển nhượng, quyền Thiên Chúa ban cho. Mục đích của Trung tâm là tham gia vào các vấn đề pháp lý, luật pháp và văn hóa bằng cách thực hiện một chiến lược hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và kiện tụng để đảm bảo rằng các quyền được bảo hộ theo pháp luật. Các tổ chức đã tham gia rất nhiều các trường hợp trước khi Tòa án Tối cao, Tòa án Liên bang phúc thẩm, Tòa án quận liên bang, và tòa án tiểu bang khác nhau liên quan đến tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Món quà của bạn là rất nhiều đánh giá cao và khấu trừ toàn bộ như một đóng góp từ thiện. Một bản sao của báo cáo tài chính gần nhất của chúng tôi có thể thu được bằng cách viết cho chúng tôi tại địa chỉ P.O. Box 90.555, Washington, DC 20090-0555.
Như mọi khi, chúng ta biết về các mối đe dọa đối với tự do trong khu vực của bạn bằng cách gọi (757) 226-2489. Và điều chỉnh trong chương trình phát thanh hàng ngày của chúng tôi, “”Jay Sekulow Live””.
Đừng gửi tin nhắn trả lời cho e-mail này vì lý do nào. các yêu cầu pháp lý sẽ không được trả lời thông qua [email protected] các yêu cầu pháp luật phải được nộp tại ACLJ.org.
TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ MỸ TRUNG TÂM LUẬT VÀ CÔNG LÝ?
Thực hiện một hiến trực tuyến an toàn.
Đối với những cách khác để hỗ trợ các ACLJ tại không có thêm chi phí cho bạn, hãy vào đây.
Bản quyền © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Hủy đăng ký


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mae Audacity o Lies
Gweithredwch | cyfrannu
Fel
f
Fel hyn ar Facebook

Pedr,

Mae’r Gweinyddiaeth Obama gwbl dweud celwydd.

anfonodd yr Arlywydd Obama hyn sy’n ymddangos fel pridwerth o $ 1.7 biliwn – sy’n defnyddio eich ddoleri treth – at noddwr cyflwr blaenllaw o arswyd. Roedd yn arfer Iran Awyr i gludo’r biliau heb eu marcio i Iran ar ôl tynnu’r cwmni hedfan gyfrinachol oddi wrth y sancsiynau rhestru y diwrnod cynt.
Arwyddwch y Ddeiseb Now
Bob dydd y gorwedd yn gwaethygu ar y fargen niwclear Iran. Mae’r Gweinyddiaeth dweud celwydd am pan ddechreuodd y trafodaethau, pwy maent yn dechrau gyda, beth oedd y termau gyfrinach petai, a sut yr ydym yn anfon biliynau o ddoleri treth i’r noddwr cyflwr blaenllaw o derfysgaeth. Mae’n rhoi bywydau mewn perygl.

Rydym wedi ffeilio chyngaws ffederal fawr yn erbyn y Gweinyddiaeth Obama i ddal yn atebol am ei Iran yn gorwedd. Yn ei ymateb, roedd gan y Gweinyddu Obama ddigon hy i ddangos i’r llys nad oes rhaid iddo gydymffurfio â’r gyfraith.

Ei fod yn anghywir. Rydym yn mynd i drechu twyll. Ond mae angen eich llais yn awr.

Ymunwch â ni yn y llys yn erbyn y Gweinyddiaeth Obama heddiw.

Cofrestrwch Ein ddeiseb: Stopiwch y Gweinyddiaeth Obama Iran Gorweddwch.

Jay Sekulow
ACLJ Prif Gwnsler
cyfrannu Now

Fel
f
Fel hyn ar Facebook

Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn e-byst oddi wrth y ACLJ,
ychwanegwch [email protected] at eich llyfr cyfeiriadau.

Cysylltu â ACLJ ar:
Facebook Twitter YouTube

Cysylltu â Jay Sekulow ar:
Facebook Twitter YouTube
Mae’r ACLJ yn sefydliad sy’n ymroddedig i amddiffyn hawliau cyfansoddiadol a sicrhawyd gan y gyfraith.
Americanaidd Canolfan ar gyfer y Gyfraith a Chyfiawnder yn ad / b / a ar gyfer Eiriolwyr Cristnogol Gwasanaethu Efengylu, Inc, treth-eithriedig, nid-er-elw, gorfforaeth crefyddol fel y diffinnir o dan Adran 501 (c) (3) o’r Cod Refeniw Mewnol , yn benodol ar gyfer y ddelfryd bod rhyddid crefyddol a rhyddid barn yn ddiymwad, hawliau Duw-a roddir. Pwrpas y Ganolfan yw i ymgysylltu â materion cyfreithiol, deddfwriaethol a diwylliannol trwy weithredu strategaeth effeithiol o eiriolaeth, addysg ac ymgyfreitha er mwyn sicrhau bod yr hawliau hynny yn cael eu diogelu o dan y gyfraith. Mae’r sefydliad wedi cymryd rhan mewn nifer o achosion gerbron y Goruchaf Lys, Ffederal Llys Apeliadau, Llysoedd Ardal Ffederal, a gwahanol lysoedd wladwriaeth ynglŷn â rhyddid crefydd a rhyddid barn. Mae eich rhodd fe’i gwerthfawrogir yn fawr ac yn llawn ddidynadwy fel cyfraniad elusennol. Gellir cael copi o’n hadroddiad ariannol ddiweddaraf drwy ysgrifennu atom yn Arch Blwch 90,555, Washington, DC 20,090-0,555.
Fel bob amser, gadewch i ni wybod o fygythiadau i ryddid yn eich ardal drwy ffonio (757) 226-2489. Ac gwrandewch ar ein rhaglen radio bob dydd, “”Jay Sekulow Live.””
Peidiwch ag anfon neges ymateb i’r e-bost am unrhyw reswm. Ni fydd ceisiadau cyfreithiol yn cael eu hateb drwy [email protected] Mae’n rhaid i geisiadau cyfreithiol yn cael ei gyflwyno yn ACLJ.org.
SUT ALLAF GEFNOGI’R AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Wneud cyfraniad diogel ar-lein.
Am ffyrdd eraill i gefnogi ACLJ heb unrhyw gost ychwanegol i chi, ewch yma.
Hawlfraint © 2016, ACLJ | Privacy & Polisi Diogelwch | Dad-danysgrifio


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokuyifaka wobuxoki
Thabatha Action | negalelo
Kanye
f
Njengalo kwiFacebook

uPetros,

The Obama Administration wento waxoka.

UMongameli Obama wathumela oko kubonakala ukuba $ 1.7 yezigidi zezigidi intlawulelo – usebenzisa iidola yakho yerhafu – uvumele umxhasi imo ikukudandatheka. Yayifudula Iran Air ukuthutha amatyala ezingaphawulwanga ukuba Iran emva ekususeni ngasese moya evela ukwayo dwelisa mini phambi.
Sayina lwezikhalazo Ngoku
Yonke imihla ubuxoki ngakumbi kwi-Iran makanenzele yenyukliya. ULawulo waxoka xa baqalisa thethwano, abo baqala, yintoni imiqathango becuphi ba, nendlela wathumela iibhiliyoni zeerandi irhafu ukuya phambili umxhasi imo ubunqolobi. Oku kubeka ubomi engozini.

Siye efake isimangalo enkulu federal kuLawulo Obama kukubamba oko ngenxa Iran yayo ubuxoki. Ukuphendula yayo, Administration Obama wazama ukubonisa inkundla ukuba akazi ukuba athobele umthetho.

Yinto engalunganga. Siza uza ukuyoyisa inkohliso. Kodwa kufuneka ilizwi lakho ngoku.

Sijoyine enkundleni ngokuchasene Administration Obama namhlanje.

Sign YEENLILO wethu: Nqanda Administration Obama Iran Ukuxoka.

jay Sekulow
ACLJ Isiluleko oyiNtloko
negalelo Ngoku

Kanye
f
Njengalo kwiFacebook

Ukuqinisekisa ukuba kuqhubeka ukufumana i-imeyili evela ACLJ,
kucelwa wongeze [email protected] ukuba kwincwadi yakho yedilesi.

Ukuqhagamshela ACLJ ngomhla:
Facebook Twitter YouTube

Ukuqhagamshela Jay Sekulow ngomhla:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ ngumbutho azinikele kuhlangula batshintshe siseko balinqabisa ngumthetho.
American Center for Law and Justice na ad / b / a eejaji abangamaKristu Ukukhonza vangela, Inc., irhafu-baxolelwe, hayi-for-nzuzo, corporation yonqulo njengoko kuchaziwe phantsi Icandelo 501 (c) (3) of Internal Revenue Code , isebenzana Kwaphela ukuba inkululeko yonqulo nenkululeko yokuthetha zezi neemfanelo, amalungelo-nguThixo. injongo Kumbindi kukuba ukuzibandakanya nemiba yomthetho, imithetho kunye nenkcubeko ngokumisela qhinga esebenzayo lobhengezo, imfundo kwaye ucutho ukuqinisekisa ukuba loo malungelo akhuselwe phantsi komthetho. Lo mbutho uye inxaxheba kwiimeko eziliqela phambi kweNkundla ePhakamileyo, iNkundla Yezibheno, iiNkundla District Federal, kunye neenkundla zikarhulumente ezahlukeneyo ngokuphathelele inkululeko yonqulo nenkululeko yokuthetha. isipho wakho kuthakazelelwa kakhulu kwaye ngokupheleleyo exhuzulelwa njenge igalelo yesisa. Ikopi yengxelo mali yethu yakutsha zingafumaneka ngokubhalela nathi P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Njengesiqhelo, usazise yingozi inkululeko kwingingqi yakho ngokutsalela (757) 226-2489. Kunye Vulela inkqubo kanomathotholo yethu yemihla ngemihla, “”Jay Sekulow Live.””
Musa ukuthumela umyalezo impendulo kule dilesi ye-imeyile ngenxa yaso nasiphi na isizathu. izicelo zomthetho akayi kuphendulwa ngokusebenzisa [email protected] izicelo zomthetho kufuneka zingeniswe ACLJ.org.
NJANI INKXASO INDLELA AMERICAN weZiko UMTHETHO nokusesikweni?
Makanikele internet.
Kuba ngezinye iindlela ukuxhasa ACLJ akukho zindleko ezongeziweyo kuwe, yiya apha.
Copyright © 2016, ACLJ | Ubungasese & Security Policy | Yeka


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

די אַודאַסיטי פון ליעס
נעמען קאַמף | קאָנטריבוטע
ווי
F
ווי דעם אויף Facebook

Peter,

די אבאמא אַדמיניסטראַציע בלאַטאַנטלי לייד.

פּרעזידענט אבאמא געשיקט וואָס אויס צו זיין אַ $ 1.7 בילליאָן ויסלייזגעלט – ניצן אייער שטייַער דאָללאַרס – צו די לידינג שטאַט פּאַטראָן פון טעראָר. עס געניצט איראן Air צו טראַנספּאָרטירן די אַנמאַרקט ביללס צו יראַן נאָך בעסאָד רימוווינג די ערליין פון די סאַנגשאַנז רשימה דער טאָג איידער.
צייכן די פּעטיטיאָן איצט
יעדער טאָג די ליגט באַקומען ערגער אויף די איראן יאָדער האַנדלען. די אדמיניסטראציע לייד וועגן ווען די נאַגאָושייישאַנז אנגעהויבן, וואס זיי אנגעהויבן מיט, וואָס דער סוד ווערטער זענען געווען, און ווי מיר געשיקט ביליאַנז פון שטייַער דאָללאַרס צו די לידינג שטאַט פּאַטראָן פון טערעריזאַם. עס שטעלן לעבן אין ריזיקירן.

מיר ‘ווע Filed אַ הויפּט Federal פּראָצעס קעגן די אבאמא אַדמיניסטראַציע צו האַלטן עס אַקאַונאַבאַל פֿאַר זייַן איראן ליגט. אין זייַן ענטפער, די אבאמא אַדמיניסטראַציע האט די כוצפּע צו אָנווייַזן צו די פּלאַץ אַז עס טוט נישט האָבן צו נאָכקומען מיט די געזעץ.

עס ס אומרעכט. מיר רע געגאנגען צו באַזיגן די אָפּנאַר. אבער מיר דאַרפֿן דיין קול איצט.

תאריך אונדז אין הויף קעגן די אבאמא אַדמיניסטראַציע הייַנט.

צייכן אונדזער פּעטיטיאָן: האַלטן די אבאמא אַדמיניסטראַציע ס איראן ליגן.

Jay סעקולאָוו
אַקלדזש טשיף קאַונסאַל
קאָנטריבוטע איצט

ווי
F
ווי דעם אויף Facebook

צו ענשור אַז איר פאָרזעצן צו באַקומען E- מיילז פון די אַקלדזש,
ביטע לייגן [email protected] צו דיין אַדרעס בוך.

קאָננעקט צו אַקלדזש אויף:
Facebook Twitter יאָוטובע

קאָננעקט צו Jay סעקולאָוו אויף:
Facebook Twitter יאָוטובע
די אַקלדזש איז אַן אָרגאַניזאַציע דעדאַקייטאַד צו דער פאַרטיידיקונג פון קאַנסטאַטושאַנאַל ליבערטיז סיקיורד דורך געזעץ.
אמעריקאנער צענטער פֿאַר געזעץ און יושר איז אַד / B / אַ פֿאַר קריסטלעך אַדוואָקאַטעס סערווינג עוואַנגעליסם, ינק, אַ שטייַער-פּאָטער, ניט-פֿאַר-נוץ, רעליגיעז קאָרפּאָראַציע ווי Defined אונטער סעקשאַן 501 (C) (3) פון דער אינערלעכער רעווענוע קאָוד , ספּעסיפיקאַללי דעדאַקייטאַד צו די ידעאַל אַז רעליגיעז פרייַהייַט און פרייַהייַט פון רייד זענען ינאַליענאַבלע, גאָט-געגעבן רעכט. די צענטער ס ציל איז צו דינגען לעגאַל, לעגיסלאַטיווע און קולטור ישוז דורך ימפּלאַמענינג אַ עפעקטיוו סטראַטעגיע פון אַדוואַקאַסי, בילדונג און ליטאַגיישאַן צו ענשור אַז יענע רעכט זענען פּראָטעקטעד אונטער דער געזעץ. די אָרגאַניזאַציע האט אנטייל אין סך קאַסעס איידער די העכסטע קאָורט, Federal קאָורט פון אַפּפּעאַלס, Federal District קאָרץ, און פאַרשידן שטאַט קאָרץ וועגן פרייַהייַט פון רעליגיע און פרייַהייַט פון רייד. דיין טאַלאַנט איז זייער פיל אַפּרישיייטיד און גאָר דידאַקטאַבאַל ווי אַ ראַכמאָנעסדיק צושטייַער. א קאָפּיע פון אונדזער לעצט פינאַנציעל מעלדונג מייַ ווערן דערגרייכט דורך שרייבן צו אונדז אין פּ.אָ. באָקס 90,555, וואַשינגטאָן, דק 20,090-0555.
ווי שטענדיק, לאָזן אונדז וויסן פון טרעץ צו פרייַהייַט אין אייער געגנט דורך פאַך (757) 226-2489. און ניגן אין צו אונדזער טעגלעך ראַדיאָ פּראָגראַם, “”Jay סעקולאָוו לעבן.””
דו זאלסט נישט שיקן אַ ענטפער אָנזאָג צו דעם E- פּאָסט פֿאַר קיין סיבה. לעגאַל ריקוועס וועט ניט זיין געענטפֿערט דורך [email protected] לעגאַל ריקוועס מוזן זיין דערלאנגט בייַ ACLJ.org.
ווי קענען איך שטיצן די אמעריקאנער צענטער פֿאַר געזעץ און יושר?
מאַכן אַ זיכער אָנליין בייַשטייַער.
פֿאַר אנדערע וועגן צו שטיצן די אַקלדזש אין קיין נאָך קאָסטן צו איר, גיין דאָ.
דרוקרעכט © 2016, אַקלדזש | פּריוואַטקייט & סעקוריטי פּאָליטיק | אַנסאַבסקרייב


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Awọn Audacity of Iro
Ya Action | tiwon
bi
f
Bi yi on Facebook

Peter,

Awọn oba ma ipinfunni ijora ti puro.

Aare oba rán ohun ti han lati wa ni a $ 1.7 bilionu ìràpadà – lilo rẹ ori dọla – lati awọn asiwaju ipinle onigbowo ti ẹru. O lo Iran Air lati gbe awọn Yọ owo to Iran lẹhin ti ikoko ti yọ ofurufu lati ijẹniniya akojö awọn ọjọ ki o to.
Wole ni ebe Bayi
Gbogbo ọjọ awọn eke gba buru lori awọn Iran iparun yio se. The Administration purọ nipa nigbati awọn idunadura bẹrẹ, ti o Nwọn si bẹrẹ pẹlu, ohun ti awọn ìkọkọ awọn ofin wà, ati bi a ti rán àìmọye ti ori dọla si awọn asiwaju ipinle onigbowo ti ipanilaya. O fi aye ni ewu.

A ti sọ fi ẹsun kan pataki Federal ejo lodi si awọn oba ma ipinfunni lati mu o jiyin fun awọn oniwe-Iran da. Ni awọn oniwe-Esi, awọn oba Administration ní audacity lati fihan lati ni ẹjọ ti o ko ni ni lati ni ibamu pẹlu awọn ofin.

O ti ko tọ. A ba ti lọ si ṣẹgun awọn ẹtan. Sugbon a nilo ohùn rẹ bayi.

Da wa ni ejo lodi si awọn oba ma ipinfunni loni.

Wole wa ebe: Duro awọn oba ma ipinfunni ká Iran luba.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Agbejoro
tiwon Bayi

bi
f
Bi yi on Facebook

Lati rii daju wipe o tesiwaju lati gba e-maili lati ACLJ,
jọwọ fi [email protected] si rẹ adirẹsi iwe.

Sopọ si ACLJ lori:
Facebook Twitter YouTube

Sopọ si Jay Sekulow lori:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ jẹ ẹya agbari igbẹhin si olugbeja ti orileede ominira ni ifipamo nipa ofin.
American Center fun ofin ati Justice ni ad / b / a fun Christian onigbawi Sìn Evangelism, Inc., a-ori-da, ko-fun-èrè, esin alasepo bi telẹ lábẹ Abala 501 (c) (3) ti awọn Awọn wiwọle koodu , pataki igbẹhin si bojumu ti esin ominira ati ominira ti ọrọ ti wa ni inalienable, Ọlọrun-fi ẹtọ. Awọn ile-iṣẹ ká idi ni lati olukoni ofin, isofin ati asa awon oran nipa imulo ohun doko nwon.Mirza ti agbawi, eko ati ẹjọ lati rii daju wipe awon ẹtọ ti wa ni idaabobo labẹ ofin. Awọn agbari ti kopa ninu afonifoji igba ṣaaju ki o to adajọ ile-ẹjọ, Federal ẹjọ ti apetunpe, Federal District ejo, ati orisirisi ipinle ile ejo nipa ominira ti esin ati ominira ti ọrọ. Ẹbun rẹ jẹ gidigidi Elo abẹ ati ni kikun deductible bi a alanu ilowosi. A daakọ ti wa titun owo Iroyin le wa ni gba nipa kikọ si wa ni P.O. Apoti 90555, Washington, DC 20090-0555.
Bi nigbagbogbo, jẹ ki a mọ ti irokeke si ominira ni agbegbe rẹ nipa pipe (757) 226-2489. Ki o si tune ni to wa ojoojumọ redio eto, “”Jay Sekulow Live.””
Maa ko fi a esi ifiranṣẹ to yi e-mail fun eyikeyi idi. Ofin ibeere yoo wa ko le si dahùn nipa [email protected] Ofin si ibeere gbọdọ wa ni silẹ ni ACLJ.org.
BÍ ǸJẸ Mo ni atilẹyin Amerika ile-iṣẹ FUN OFIN ATI IDAJO?
Ṣe kan ni aabo online ẹbun.
Fun ona miiran lati ṣe atilẹyin fun awọn ACLJ ni ko si afikun iye owo si o, lọ nibi.
Copyright © 2016, ACLJ | Asiri & Aabo Afihan | yowo kuro


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

I ukuchwensa of Lies
Thatha Isinyathelo | Esivivaneni
Like
f
Kanje on Facebook

Peter,

The Obama Administration ngamabomu waqamba amanga.

UMongameli Obama wathumela lokho okubonakala kuwukugula okungasho a $ 1.7 billion yisihlengo – usebenzisa zamaRandi yakho yentela – ukuze ehola isimo axhase zobuphekula. Kwakuvamise Iran Air ukuthutha izikweletu ukumakwa Iran emva kokukhipha ngasese kule nkampani yamabhanoyi engaphansi kusukela unswinyo uhlu ngayizolo.
Sayina Petition Manje
Nsuku zonke amanga ziba zimbi kakhulu kwi Iran deal zenuzi. I Administration waqamba amanga mayelana lapho izingxoxo zaqala, ngubani baqala ne, yini nemigomo secret, futhi kanjani sathumela izinkulungwane zezigidi zamaRandi ukuze intela ehola isimo axhase zobuphekula. It wafaka ukuphila engozini.

Sike bafaka icala enkulu federal ngokumelene Obama Administration uyibambe ngenxa Iran kwako. Besabela yayo, u-Obama Administration kwadingeka sokubheka abonise inkantolo ukuthi akanayo athobele umthetho.

Akulungile. Sizoba anqobe ngenkohliso. Kodwa sidinga izwi lakho manje.

Hlanganyela nathi enkantolo ngokumelene Obama Administration namuhla.

Ngena Ukunxusa kwethu: Stop the Obama Administration sika Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Iseluleko
Esivivaneni Manje

Like
f
Kanje on Facebook

Ukuze siqinisekise ukuthi uqhubeke ukuthola e-mail kusukela ACLJ,
sicela wengeze [email protected] encwadini yakho yamakheli.

Xhuma ku ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Xhuma ku Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
I ACLJ Yinhlangano elalinikezelwe ukuzivikela inkululeko ngokomthethosisekelo esethole ngumthetho.
American Center for Law and Justice ad / b / a Advocates umKristu Ukukhonza Okucabindlela, Inc., intela, hhayi-for-inzuzo, corporation zenkolo njengoba kuchaziwe ngaphansi kwesigaba 501 (c) (3) soMthetho Internal Revenue Code , ikakhulukazi anikezelwe ekahle ukuthi inkululeko engokwenkolo futhi inkululeko yokukhuluma kukhona inalienable, amalungelo esiyinikwe uNkulunkulu. Injongo Center ukuba bahlanganyele nezindaba zomthetho, imithetho kanye namasiko by kokuqaliswa kohlelo ngempumelelo of nokumela, imfundo kanye icala ukuqinisekisa ukuthi lawo malungelo avikelekile ngaphansi komthetho. Inhlangano oye wahlanganyela ezimweni eziningi ngaphambi kweNkantolo Ephakeme, iFederal neNkantolo Yokudlulisa Amacala IZinkantolo Zezifundazwe Federal, nezinkantolo ahlukahlukene isimo mayelana inkululeko engokwenkolo neyokuqhuba inkululeko yokukhuluma. Isipho sakho ngikwazisa kakhulu futhi ekhokhela ngokugcwele umnikelo yesihle. Ikhophi yombiko zethu zezimali yakamuva angatholakala ngokubhalela us at P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
Njengoba njalo, usazise izinsongo inkululeko endaweni yakho ngokubiza (757) 226-2489. Futhi tune in Uhlelo lwethu radio nsuku zonke, “”Jay Sekulow Live.””
Musa ukuthumela umlayezo impendulo kule e-mail nganoma yisiphi isizathu. izicelo Legal ngeke uphenduleke [email protected] izicelo Legal kumele sithunyelwe ngaso ACLJ.org.
KANJANI I ukusekela American center ngoMthetho nobulungisa?
Yenza evikelekile lomnikelo online.
Ukuze ezinye izindlela ukuze asekele ACLJ at mahhala eyengeziwe kuwe, hamba lapha.
Copyright © 2016, ACLJ | Inqubomgomo nokuphepha yemfihlo | Zikhiphe ohlwini