The Audacity of Lies

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

The Auda­city of Lies
Take Action | Con­trib­ute

Like
f
Like this on Face­book

Peter,

The Obama Admin­is­tra­tion blatantly lied.

Pres­id­ent Obama sent what appears to be a $1.7 bil­lion ransom — using your tax dol­lars — to the lead­ing state spon­sor of ter­ror. It used Iran Air to trans­port the unmarked bills to Iran after secretly remov­ing the air­line from the sanc­tions list the day before.
Sign the Peti­tion Now
Every day the lies get worse on the Iran nuc­le­ar deal. The Admin­is­tra­tion lied about when the nego­ti­ations began, who they began with, what the secret terms were, and how we sent bil­lions of tax dol­lars to the lead­ing state spon­sor of ter­ror­ism. It put lives at risk.

We’ve filed a major fed­er­al law­suit again­st the Obama Admin­is­tra­tion to hold it account­able for its Iran lies. In its respon­se, the Obama Admin­is­tra­tion had the auda­city to indic­ate to the court that it doesn’t have to com­ply with the law.

It’s wrong. We’re going to defeat the deceit. But we need your voice now.

Join us in court again­st the Obama Admin­is­tra­tion today.

Sign Our Peti­tion: Stop the Obama Administration’s Iran Lie.

Jay Seku­low
ACLJ Chief Coun­sel
Con­trib­ute Now

Like
f
Like this on Face­book

To ensure that you con­tin­ue to receive e-mails from the ACLJ,
please add [email protected] to your address book.

Con­nect to ACLJ on:
Face­book Twit­ter You­Tube

Con­nect to Jay Seku­low on:
Face­book Twit­ter You­Tube
The ACLJ is an organ­iz­a­tion ded­ic­ated to the defense of con­sti­tu­tion­al liber­ties secured by law.
Amer­ic­an Center for Law and Justice is a d/b/a for Chris­ti­an Advoc­ates Serving Evan­gel­ism, Inc., a tax-exempt, not-for-profit, reli­gious cor­por­a­tion as defined under Sec­tion 501(c)(3) of the Intern­al Rev­en­ue Code, spe­cific­ally ded­ic­ated to the ideal that reli­gious freedom and freedom of speech are inali­en­able, God-given rights. The Center’s pur­pose is to engage leg­al, legis­lat­ive and cul­tur­al issues by imple­ment­ing an effect­ive strategy of advocacy, edu­ca­tion and lit­ig­a­tion to ensure that those rights are pro­tec­ted under the law. The organ­iz­a­tion has par­ti­cip­ated in numer­ous cases before the Supreme Court, Fed­er­al Court of Appeals, Fed­er­al Dis­trict Courts, and vari­ous state courts regard­ing freedom of reli­gion and freedom of speech. Your gift is very much appre­ci­ated and fully deduct­ible as a char­it­able con­tri­bu­tion. A copy of our latest fin­an­cial report may be obtained by writ­ing to us at P.O. Box 90555, Wash­ing­ton, DC 20090 – 0555.
As always, let us know of threats to freedom in your area by call­ing (757) 2262489. And tune in to our daily radio pro­gram, ““Jay Seku­low Live.””
Do not send a respon­se mes­sage to this e-mail for any reas­on. Leg­al requests will not be answered through [email protected]. Leg­al requests must be sub­mit­ted at ACLJ.org.
HOW CANSUPPORT THE AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Make a secure online dona­tion.
For oth­er ways to sup­port the ACLJ at no addi­tion­al cost to you, go here.
Copy­right © 2016, ACLJ | Pri­vacy & Secur­ity Poli­cy | Unsub­scribe


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Il Auda­city tal Lies
Ħu Azz­joni | tikkon­trib­wixxi
bħall
f
Bħal dan fuq Face­book

Pietru,

L-Ammin­is­trazz­joni Obama sfaċċata­ment gideb.

Pres­id­ent Obama bagħat dak li jid­her li jkun $ 1700000000 fid­wa — użu ta dol­lari taxxa tiegħek — lis-sos­ten­it­ur istat ewli­eni ta’ ter­rur. Hija użata Iran Air li jit­tras­portaw il-kontiji­et mhux immarkat lill-Iran wara segreta­ment tneħħi l-ajru mill-san­z­jon­iji­et lista l-jum ta qabel.
Iffirma l-petizz­joni Issa
Kull jum l-jinsab agħar fuq il-fte­him nuk­leari tal-Iran. L-Ammin­is­trazz­joni gideb dwar meta n-negoz­jati bdew, li huma bdew ma ‘, dak li l-kun­dizz­jon­iji­et sigri­eti kienu, u kif aħna mibgħuta bilju­ni ta’ dol­lari taxxa lis-sos­ten­it­ur istat ewli­eni ta ter­ror­iżmu. Hija tpoġġi ħajji­et f’riskju.

Imxejna ressqet kawża fed­er­ali maġġuri kon­tra l-Ammin­is­trazz­joni Obama biex jżomm­ha responsab­bli għall-Iran tagħha tinsab. Fir-ris­posta tagħha, l-Ammin­is­trazz­joni Obama kel­lu l-Auda­city biex jindika lill-qorti li ma għand­hom jikkon­form­aw mal-liġi.

Huwa ħażin. Aħna ser jegħleb l-qerq. Iżda għand­na bżonn vuċi tiegħek issa.

Ingħaqad magħna fil-qorti kon­tra l-Ammin­is­trazz­joni Obama llum.

Sign Petizz­joni tagħna: Ieqaf Lie Iran l-Ammin­is­trazz­joni Obama.

Jay Seku­low
ACLJ Kap Avukat
tikkon­trib­wixxi Issa

bħall
f
Bħal dan fuq Face­book

Biex jiġi żgur­at li inti tkom­pli tirċievi e-mails mill-ACLJ,
jekk jogħġbok żid [email protected] għall-ktieb l-ind­i­rizz tiegħek.

Qab­bad l ACLJ fuq:
Face­book Twit­ter You­Tube

Qab­bad l Jay Seku­low fuq:
Face­book Twit­ter You­Tube
Il ACLJ hija organizza­zz­joni dded­ikata għad-difiża tal-liber­taji­et kostituzz­jon­ali garantit mil-liġi.
Amer­ic­an Ċen­tru għall-Liġi u Ġus­tizzja hija ad / b / a għal Avukati Chris­ti­an Noti­fika Evan­gel­ism, Inc, eżenti mit-taxxa, mhux għall-profitt, kor­porazz­joni reliġjużi kif defin­iti taħt Sezz­joni 501 (ċ) (3) tal-Kodiċi Dħul Intern , speċi­fika­ment idded­ikat għall-ideal li l-liber­tà reliġjuża u l-liber­tà tal-kel­ma huma inaljenab­bli, drit­tiji­et Alla mogħti­ja. għan-Ċen­tru huwa li jidħlu kwist­jon­iji­et leg­ali, leġis­lat­tivi u kul­tur­ali bil­li tim­pli­menta strateġi­ja effet­tiva ta pro­mozz­joni, edukazz­joni u lit­igazz­joni biex jiżgur­aw li dawk id-drit­tiji­et huma pro­tet­ti taħt il-liġi. L-organizza­zz­joni ppar­teċip­at f’diversi kawżi qud­diem il-Qorti Suprema, il-Qorti Fed­er­ali tal-Appel­li, Fed­er­ali Qrati Dis­trettwali, u l-qrati statali varji rig­ward il-liber­tà tar-reliā­jon u l-liber­tà tal-kel­ma. rigal tiegħek huwa ferm apprezzat u tit­naqqas kom­pleta­ment bħala kon­tribuzz­joni karità. Kop­ja tar-rap­port fin­an­zjar­ju our latest jist­għu jinkisbu bil­li tikteb lil­na fil P.O. Kaxxa 90555, Wash­ing­ton, DC 20090 – 0555.
Bħal dejjem, let us know ta thed­did għal-liber­tà ta fl-inħawi tiegħek bil­li ċċem­pel (757) 2262489. U tixgħel ir-pro­gramm tar-rad­ju tagħna ta kuljum, ““Jay Seku­low Live.””
M’għandekx tibgħat mes­saġġ tweġiba għal din l-email għal kwalunk­we raġuni. tal­bi­et leg­ali mhux se jiġu mwieġba per­mezz [email protected]. tal­bi­et leg­ali għand­hom jiġu sot­tomessi ACLJ.org.
Kif nista appoġġ­jata l-CENTER Amerik­ana għall LIĠI U ĠUSTIZZJA?
Agħmel donazz­joni online sig­ur.
Għal modi oħra biex jap­poġġ­jaw il-ACLJ mingħajr spe­jjeż żejda għa­lik, mur hawn.
Copy­right © 2016, ACLJ | Privatezza u Sig­urtà Politika | unsub­scribe


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Die Auda­city of Lies
Neem Aksie | bydra
soos
f
Soos hierdie op Face­book

Peter,

Die Obama-admin­is­trasie blatant gelieg.

Pres­id­ent Obama het wat lyk na n $ 1700000000 losprys wees — met behulp van jou belast­ing dol­lars — die voor­ste staat borg van ter­reur. Dit gebruik Iran Air om die onge­merkte rek­en­inge aan Iran te ver­vo­er na die geheim van die lugre­dery ver­wydering van die sank­sies lys van die dag voor.
Tek­en nou die pet­is­ie
Elke dag die leuens erger op die Iran kern hanteer. Die Admin­is­trasie gelieg oor wan­neer die onder­han­delinge begin, wat hulle begin met, wat die geheime ter­me was, en hoe ons ges­tuur mil­jarde belast­ing dol­lars by die voor­ste staat borg van ter­ror­is­me. Dit sit lewens in gevaar stel.