The Audacity of Lies

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

The Audacity of Lies
Take Action | Contribute

Like
f
Like this on Facebook

Peter,

The Obama Administration blatantly lied.

President Obama sent what appears to be a $1.7 billion ransom – using your tax dollars – to the leading state sponsor of terror. It used Iran Air to transport the unmarked bills to Iran after secretly removing the airline from the sanctions list the day before.
Sign the Petition Now
Every day the lies get worse on the Iran nuclear deal. The Administration lied about when the negotiations began, who they began with, what the secret terms were, and how we sent billions of tax dollars to the leading state sponsor of terrorism. It put lives at risk.

We’ve filed a major federal lawsuit against the Obama Administration to hold it accountable for its Iran lies. In its response, the Obama Administration had the audacity to indicate to the court that it doesn’t have to comply with the law.

It’s wrong. We’re going to defeat the deceit. But we need your voice now.

Join us in court against the Obama Administration today.

Sign Our Petition: Stop the Obama Administration’s Iran Lie.

Jay Sekulow
ACLJ Chief Counsel
Contribute Now

Like
f
Like this on Facebook

To ensure that you continue to receive e-mails from the ACLJ,
please add [email protected] to your address book.

Connect to ACLJ on:
Facebook Twitter YouTube

Connect to Jay Sekulow on:
Facebook Twitter YouTube
The ACLJ is an organization dedicated to the defense of constitutional liberties secured by law.
American Center for Law and Justice is a d/b/a for Christian Advocates Serving Evangelism, Inc., a tax-exempt, not-for-profit, religious corporation as defined under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, specifically dedicated to the ideal that religious freedom and freedom of speech are inalienable, God-given rights. The Center’s purpose is to engage legal, legislative and cultural issues by implementing an effective strategy of advocacy, education and litigation to ensure that those rights are protected under the law. The organization has participated in numerous cases before the Supreme Court, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, and various state courts regarding freedom of religion and freedom of speech. Your gift is very much appreciated and fully deductible as a charitable contribution. A copy of our latest financial report may be obtained by writing to us at P.O. Box 90555, Washington, DC 20090-0555.
As always, let us know of threats to freedom in your area by calling (757) 226-2489. And tune in to our daily radio program, “”Jay Sekulow Live.””
Do not send a response message to this e-mail for any reason. Legal requests will not be answered through [email protected] Legal requests must be submitted at ACLJ.org.
HOW CAN I SUPPORT THE AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE?
Make a secure online donation.
For other ways to support the ACLJ at no additional cost to you, go here.
Copyright © 2016, ACLJ | Privacy & Security Policy | Unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Il Audacity tal Lies
Ħu Azzjoni | tikkontribwixxi
bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Pietru,

L-Amministrazzjoni Obama sfaċċatament gideb.

President Obama bagħat dak li jidher li jkun $ 1700000000 fidwa – użu ta ‘dollari taxxa tiegħek – lis-sostenitur istat ewlieni ta’ terrur. Hija użata Iran Air li jittrasportaw il-kontijiet mhux immarkat lill-Iran wara segretament tneħħi l-ajru mill-sanzjonijiet lista l-jum ta ‘qabel.
Iffirma l-petizzjoni Issa
Kull jum l-jinsab agħar fuq il-ftehim nukleari tal-Iran. L-Amministrazzjoni gideb dwar meta n-negozjati bdew, li huma bdew ma ‘, dak li l-kundizzjonijiet sigrieti kienu, u kif aħna mibgħuta biljuni ta’ dollari taxxa lis-sostenitur istat ewlieni ta ‘terroriżmu. Hija tpoġġi ħajjiet f’riskju.

Imxejna ressqet kawża federali maġġuri kontra l-Amministrazzjoni Obama biex jżommha responsabbli għall-Iran tagħha tinsab. Fir-risposta tagħha, l-Amministrazzjoni Obama kellu l-Audacity biex jindika lill-qorti li ma għandhom jikkonformaw mal-liġi.

Huwa ħażin. Aħna ser jegħleb l-qerq. Iżda għandna bżonn vuċi tiegħek issa.

Ingħaqad magħna fil-qorti kontra l-Amministrazzjoni Obama llum.

Sign Petizzjoni tagħna: Ieqaf Lie Iran l-Amministrazzjoni Obama.

Jay Sekulow
ACLJ Kap Avukat
tikkontribwixxi Issa

bħall
f
Bħal dan fuq Facebook

Biex jiġi żgurat li inti tkompli tirċievi e-mails mill-ACLJ,
jekk jogħġbok żid [email protected] għall-ktieb l-indirizz tiegħek.

Qabbad l ACLJ fuq:
Facebook Twitter YouTube

Qabbad l Jay Sekulow fuq:
Facebook Twitter YouTube
Il ACLJ hija organizzazzjoni ddedikata għad-difiża tal-libertajiet kostituzzjonali garantit mil-liġi.
American Ċentru għall-Liġi u Ġustizzja hija ad / b / a għal Avukati Christian Notifika Evangelism, Inc, eżenti mit-taxxa, mhux għall-profitt, korporazzjoni reliġjużi kif definiti taħt Sezzjoni 501 (ċ) (3) tal-Kodiċi Dħul Intern , speċifikament iddedikat għall-ideal li l-libertà reliġjuża u l-libertà tal-kelma huma inaljenabbli, drittijiet Alla mogħtija. għan-Ċentru huwa li jidħlu kwistjonijiet legali, leġislattivi u kulturali billi timplimenta strateġija effettiva ta ‘promozzjoni, edukazzjoni u litigazzjoni biex jiżguraw li dawk id-drittijiet huma protetti taħt il-liġi. L-organizzazzjoni pparteċipat f’diversi kawżi quddiem il-Qorti Suprema, il-Qorti Federali tal-Appelli, Federali Qrati Distrettwali, u l-qrati statali varji rigward il-libertà tar-reliājon u l-libertà tal-kelma. rigal tiegħek huwa ferm apprezzat u titnaqqas kompletament bħala kontribuzzjoni karità. Kopja tar-rapport finanzjarju our latest jistgħu jinkisbu billi tikteb lilna fil P.O. Kaxxa 90555, Washington, DC 20090-0555.
Bħal dejjem, let us know ta ‘theddid għal-libertà ta fl-inħawi tiegħek billi ċċempel (757) 226-2489. U tixgħel ir-programm tar-radju tagħna ta ‘kuljum, “”Jay Sekulow Live.””
M’għandekx tibgħat messaġġ tweġiba għal din l-email għal kwalunkwe raġuni. talbiet legali mhux se jiġu mwieġba permezz [email protected] talbiet legali għandhom jiġu sottomessi ACLJ.org.
Kif nista appoġġjata l-CENTER Amerikana għall LIĠI U ĠUSTIZZJA?
Agħmel donazzjoni online sigur.
Għal modi oħra biex jappoġġjaw il-ACLJ mingħajr spejjeż żejda għalik, mur hawn.
Copyright © 2016, ACLJ | Privatezza u Sigurtà Politika | unsubscribe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Die Audacity of Lies
Neem Aksie | bydra
soos
f
Soos hierdie op Facebook

Peter,

Die Obama-administrasie blatant gelieg.

President Obama het wat lyk na ‘n $ 1700000000 losprys wees – met behulp van jou belasting dollars – die voorste staat borg van terreur. Dit gebruik Iran Air om die ongemerkte rekeninge aan Iran te vervoer na die geheim van die lugredery verwydering van die sanksies lys van die dag voor.
Teken nou die petisie
Elke dag die leuens erger op die Iran kern hanteer. Die Administrasie gelieg oor wanneer die onderhandelinge begin, wat hulle begin met, wat die geheime terme was, en hoe ons gestuur miljarde belasting dollars by die voorste staat borg van terrorisme. Dit sit lewens in gevaar stel.