The Magnificat

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
What is going on inside Mary in these days after the Annunciation? She certainly has had a lot of
time to reflect on her profound vocation to serve as the mother of the world’s Savior. During her long
journey to Elizabeth’s village, she probably pondered in her heart over and over again the words
Gabriel spoke to her. And all the way to Judea she knew she was no longer alone. She now carries in
her womb the Son of God.
In the Visitation scene Mary breaks out into a hymn-like praise of God: “My soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices in God my Savior, for he has regarded the low estate of his handmaiden. For
behold, henceforth all generations will call me blessed; for he who is mighty has done great things for
me, and holy is his name. And his mercy is on those who fear him from generation to generation” (Lk
1:46–50).
This praise, commonly known as the Magnificat, tells us something about the interior journey Mary
has been making. John Paul II says it represents the hidden depths of Mary’s faith in these days.5
First Mary thanks the mighty God who has “done great things” for her. Viewing herself as a lowly
servant, Mary humbly stands in awe before the fact that God has chosen her for such a high calling as
to serve as the mother of the Messiah.
However, in the second half of the Magnificat, Mary sees a connection between what God has done
for her and what God wants to accomplish in the lives of all his people. She will bear the son who will
do great things for all the lowly in Israel and in the world:
“He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts,
he has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; he has filled the
hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his servant Israel, in
remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity for ever” (Lk
1:51–55).
30
Here Mary views herself as the first recipient of the blessings God wishes to bring to all the faithful.
Just as the Lord raised up Mary from her own lowliness because she was a faithful servant, God
wishes to exalt all the lowly and show mercy to all who fear him. Just as God has shown favor to his
handmaiden Mary, so he will help “his servant Israel.”
The Magnificat thus tells us that what God has done for this lowly woman of Nazareth, he will do for
all who humbly serve him as Mary did. God will bless our faithfulness, look mercifully on our lowliness,
and exalt us in our afflictions. May we imitate Mary in thanking and praising the mighty God, who does
“great things” for us. May we forever sing with her, “My soul magnifies the Lord!”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

il Magnificat
Dak li qed jiġri ġewwa Marija f’dawn il-jiem wara l-Lunzjata? Hija ċertament kellha ħafna ta ‘
żmien biex jirriflettu fuq il-vokazzjoni profonda tagħha biex iservi bħala l-omm ta ‘Salvatur tad-dinja. Matul tagħha fit
vjaġġ lejn raħal Elizabeth, hi probabbilment pondered fil-qalb tagħha aktar u aktar mill-ġdid l-kliem
Gabriel tkellem lill tagħha. U l-triq kollha għall-Lhudija kienet taf hi ma kinitx għadha biss. Hija issa twettaq fil
ġuf tagħha l-Iben ta ‘Alla.
Fil-xena Viżitazzjoni Marija tfaqqa fi tifħir-innu simili ta ‘Alla: “”Ruħi tkabbar il-Mulej,
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu kien meqjus l-patrimonju baxx ta ‘handmaiden tiegħu. għall
behold, issa ġenerazzjonijiet kollha se isejħuli mbierka; għax hu min hu mighty għamel affarijiet kbar għall
lili, u qaddis huwa l-isem tiegħu. U l-ħniena tiegħu huwa fuq dawk li jibżgħu minnu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni “”(Lq
1: 46–50).
Dan il tifħir, komunement magħrufa bħala l-Magnificat, tgħidilna xi ħaġa dwar il-vjaġġ ta ‘ġewwa Marija
ilha tagħmel. Ġwanni Pawlu II jgħid li jirrappreżenta l-fond moħbija ta ‘fidi ta’ Marija f’dawn days.5
L-ewwel Mary jirringrazzja lill-Alla mighty li “”għamel affarijiet kbar”” għall tagħha. Wiri ruħha bħala lowly
qaddej, Marija umilment stands fil Awe qabel l-fatt li Alla għażel tagħha għal tali sejħa għolja kif
biex iservi bħala l-omm tal-Messija.
Madankollu, fit-tieni nofs tas-Magnificat, Marija jara konnessjoni bejn dak li Alla għamel
għall tagħha u dak li Alla jixtieq li twettaq fil-ħajja tan-nies kollha tiegħu. Hi se jkollhom l-iben li se
do affarijiet kbar għal kulħadd l għolla fl-Iżrael u fid-dinja:
“”Hu wera qawwa ma driegħ tiegħu, huwa jkun mferrxa l kburi fl-immaġinazzjoni tal-qlub tagħhom,
hu stabbilixxa l-mighty mill tron ​​tagħhom, u exalted dawk tal-grad baxx; hu jkun imliet il
ġuħ ma ‘affarijiet tajbin, u l-għonja li jkun bagħat vojta bogħod. Huwa għen qaddej tiegħu Iżrael, fil
tifkira tal-ħniena tiegħu, kif hu tkellem lill missirijietna, lil Abraham u lil posterità tiegħu għal dejjem “”(Lq
1: 51–55).
30
Hawnhekk Marija fehmiet ruħha bħala l-ewwel riċevitur tal-tberik Alla jixtieq idaħħal lill-fidili kollha.
Hekk kif il-Mulej qajjem up Marija minn lowliness tagħha stess minħabba li hija kienet qaddej fidil, Alla
jixtieq teżalta l-hniena għolla u juru għal dawk kollha li jibżgħu minnu. Hekk kif Alla wera favur li tiegħu
handmaiden Marija, hekk hu se tgħin “”qaddej tiegħu Iżrael.””
Il Magnificat għalhekk jgħidilna li dak li Alla għamel għal din il-mara għolla ta ‘Nazaret, hu se jagħmel għall
dawk kollha li umilment jservu lilu bħala Marija għamlet. Alla se bless fedeltà tagħna, tħares grazzji fuq lowliness tagħna,
u exalt us afflictions tagħna. Mejju aħna jimitaw Marija fil nirringrazzja u praising Alla mighty, li ma
“”affarijiet kbar”” għalina. Mejju aħna dejjem tkanta magħha, “”Ruħi magnifies-Mulej!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

die Magnificat
Wat gaan aan in Maria in hierdie dae na die Annunciation? Sy het beslis ‘n baie gehad
tyd om te besin oor haar diepgaande roeping om te dien as die moeder van die wêreld se Verlosser. Gedurende haar lang
reis na die dorp Elizabeth se sy waarskynlik gewonder in haar hart oor en oor weer die woorde
Gabriel het aan haar. En al die pad na Judea het sy geweet sy nie meer alleen. Sy dra nou in
haar skoot die Seun van God.
In die besoeking toneel breek Maria uit in ‘n lied-agtige lof van God: “”My siel maak die Here,
en my gees is verheug in God, my Verlosser, omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. vir
Kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem; want hy wat magtig is, het groot dinge aan ons gedoen
My en heilig is sy Naam. En sy barmhartigheid is van die wat Hom vrees van geslag tot geslag “”(Lukas
1: 46–50).
Dit lof, algemeen bekend as die Magnificat, vertel ons iets oor die binneland reis Maria
is die maak. Johannes Paulus II, sê dit verteenwoordig die verborge dieptes van geloof Mary’s in hierdie days.5
Eerste Maria danksy die magtige God wat “”groot dinge gedoen het”” vir haar. Besigtig haarself as ‘n nederige
dienaar, Maria staan ​​nederig in verwondering voor die feit dat God haar gekies het vir so ‘n hoë roeping as
om te dien as die moeder van die Messias.
Maar in die tweede helfte van die Magnificat, Maria sien ‘n verband tussen wat God gedoen het
vir haar en wat God wil hê om uit te voer in die lewens van al sy mense. Sy sal die seun baar wat sal
doen groot dinge vir die hele nederig van Israel en in die wêreld:
“”Hy het krag getoon deur sy arm, het hy die Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi,
Hy het langs die magtige van hulle trone sit, en verhewe dié van lae graad; Hy het gevul die
oorlaai met goeie gawes en rykes hy het met leë hande weggestuur. Hy het gehelp om sy kneg Israel bygestaan,
aan sy barmhartigheid, soos hy gespreek het tot ons vaders Abraham en sy nageslag tot in ewigheid “”(Lukas
1: 51–55).
30
Hier Mary beskou haarself as die eerste ontvanger van die seëninge wat God wil al die gelowiges te bring.
Net soos die Here opgewek Maria uit haar eie nederigheid, want sy was ‘n getroue dienaar van God
wil al die nederige en genadig verhef aan almal wat Hom vrees. Net soos God guns het getoon dat sy
Diensmaagd Maria, so sal hy help “”, sy kneg Israel.””
Die Magnificat vertel dus dat dit wat God vir hierdie nederige vrou van Nasaret gedoen het, sal hy vir doen
almal wat hom nederig te dien as Maria het. God sal ons getrouheid seën, kyk genadiglik op ons nederigheid,
en verhef ons in ons lyding. Mag ons boots Maria in dank en loof die magtige God, wat hierdie dinge doen
“”Groot dinge”” vir ons. Mag ons vir ewig sing saam met haar, “”My siel maak die Here!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Çfarë po ndodh brenda Marisë në këto ditë pas Lajmërimit? Ajo sigurisht ka pasur shumë
koha për të reflektuar mbi thirrjen e saj të thellë për të shërbyer si nëna e Shpëtimtarit të botës. Gjatë e gjatë e saj
Udhëtimi në fshatin Elizabeth, ajo ndoshta medituar në zemrën e saj pa pushim fjalët
Gabriel i foli asaj. Dhe të gjitha rrugën në Jude ajo e dinte se ajo nuk ishte më vetëm. Ajo tani mbart në
barku i saj i Biri i Perëndisë.
Në skenën e ndëshkimit Mary shpërthen në një lavdërim himn-si e Perëndisë: “”Shpirti im e madhëron Zotin,
dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim, sepse ai e ka me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij. për
Ja, tani e tutje të gjitha brezat do të më shpallin të lume, sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha
me, dhe i Shenjtë është emri i tij. Dhe mëshira e tij për ata që kanë frikë prej tij nga brezi në brez “”(Lk
1: 46–50).
Kjo lavdërimi, i njohur zakonisht si Magnificat, na tregon diçka për udhëtim të brendshëm Mary
ka qenë duke e bërë. Gjon Pali II thotë se përfaqëson thellësitë e fshehura të besimit të Marisë në këto days.5
Së pari Mary falë Zotit të fuqishëm që ka “”bërë gjëra të mëdha”” për të. Duke parë veten si një përvuajturit
shërbëtor, Mary përulësi ka shumë frikë para faktit se Zoti e ka zgjedhur atë për një thirrje të tillë të lartë, si
për të shërbyer si nëna e Mesisë.
Megjithatë, në gjysmën e dytë të Magnificat, Mary sheh një lidhje midis asaj që ka bërë Perëndia
për të dhe atë që Perëndia dëshiron për të përmbushur në jetën e të gjithë popullit të tij. Ajo do të lindë djalin i cili do
të bëjë gjëra të mëdha për të gjithë njerëzit e thjeshtë e në Izrael dhe në botë:
“”Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet, i shpërndau krenarët me mendimet e zemrave të tyre,
Ai ka vënë përmbysi pushtetarët nga fronat e tyre dhe i ngriti ata të shtresës së ulët; ai e ka mbushur
uritur me të mira, dhe të pasurit që ai ka dërguar bosh larg. Ai e ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e tij, në
i kujtuar për mëshirën e tij, ashtu si ua pati deklaruar etërve tanë, Abrahamit dhe pasardhësve të tij përjetë “”(Lk
1: 51–55).
30
Këtu Mary sheh veten si marrësi i parë i bekimeve Perëndia dëshiron të sjellë për të gjithë besimtarët.
Ashtu si Zoti ngriti Mary nga përulësi e saj, sepse ajo ishte një shërbëtor besnik, Perëndia
dëshiron të të lartësojë të gjitha përulur dhe të tregojnë mëshirë e të gjithë atyre që kanë frikë prej tij. Ashtu si Perëndia e ka treguar nder të tij
shërbëtorja Mary, kështu që ai do të ndihmojë “”, shërbëtorin e tij Izrael.””
Magnificat duke na tregon se çfarë Perëndia ka bërë për këtë grua të përulur e Nazaretit, ai do të bëjë për
të gjithë ata që shërbejnë me modesti atë ashtu si Mary. Zoti do të bekojë besnikërinë tonë, shikoni me mëshirë në kushtet tona të këqija,
dhe na lartësojë në pikëllimet tona. Mund të imitojmë Marinë në falenderuar dhe për të lëvduar Perëndinë fuqishëm, që e bën
“”gjëra të mëdha”” për ne. Mund të kemi gjithmonë të këndoj me të, “”Shpirti im e madhëron Zotin!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

የ Magnificat
የ Annunciation በኋላ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ማርያም ውስጥ ምን እየተከናወነ ነው? እሷም በእርግጥ ብዙ ስለ ነበር ነው
እሷ ከፍተኛ ሙያ ላይ ለማሰላሰል ጊዜ የዓለም አዳኝ እናት ሆኖ እንዲያገለግል. እሷን ረጅም ወቅት
ኤልሳቤጥ የአምላክ መንደር ጉዞ, እሷም ምናልባት ደጋግሞ በልቧ ውስጥ ቃላት እያሰበች ትጠብቀው
ገብርኤል ተናገረ. ይሁዳ ሁሉ መንገድ እሷ ብቻ ከአሁን በኋላ ያውቅ ነበር. እሷም አሁን ቢይዝና
ማኅፀንዋን የእግዚአብሔር ልጅ.
በ በሕሙማን ትዕይንት ውስጥ ማርያም የአምላክ መዝሙርም-እንደ ውዳሴ ወደ ቢነሣ: “”ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች:
እርሱ handmaiden ዝቅተኛ ንብረት ተደርጎ ነውና መንፈሴም, በአምላክ ላይ ያለኝን አዳኝ ደስ ይለዋል. ያህል
እነሆም: ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል; ለ ብርቱ የሆነ እርሱ ታላቅ ሥራ አድርጎአልና;
እኔ, ስሙም ቅዱስ ነው. እና ምህረት ( “”ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ እሱን የሚፈሩት ሰዎች ላይ ሉቃ ነው
1: 46–50).
በተለምዶ Magnificat በመባል የሚታወቀው ይህ ምስጋና, እስቲ የውስጥ ጉዞ ማርያም የሚነግረን ነገር አለ
ሲያደርግ ቆይቷል. ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በእነዚህ days.5 ላይ ማርያም እምነት ስውር ጥልቅ ይወክላል እንዲህ ይላል
በመጀመሪያ ማርያም ምስጋና ለእሷ “”ታላቅ ሥራ አድርጎአልና; ‘ማን ኃያል አምላክ. ከአንድ ተራ እንደ ራሷን በማየት ላይ
ባሪያ, ማርያም በትህትና ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ሊቀ ጥሪ ሆኖ እሷን የመረጠው እውነታ በፊት በአድናቆት ውስጥ ይቆማል
የመሲሑ እናት ሆኖ እንዲያገለግል.
ይሁን እንጂ Magnificat ሁለተኛ አጋማሽ ላይ, ማርያም እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር መካከል ግንኙነት ይመለከታል
ለእርሷ እና እግዚአብሔር ምን ሁሉ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ማከናወን ይፈልጋል. እሷ ማን ​​አያጠራጥርም ልጅ ትወልድልሃለች
በእስራኤል ውስጥ እና በዓለም ሁሉ ለችግረኞች የሚሆን ታላቅ ነገር ማድረግ:
“”በክንዱ ኃይል አድርጎአል; በልባቸው እልከኝነት ትዕቢተኞችን በትኖአል;
እርሱ ከዙፋኖቻቸው ኃያላን አዋርዶአል; ትሑታንንም ሰዎች ከፍ አድርጎአል; እርሱ ሞላ ወደ
በበጎ ነገር አጥግቦአል; እርሱም ጠጎችንም ባዶአቸውን ላከ ባለ. እርሱም ውስጥ, እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል
እርሱ ሉቃ ( “”ለአብርሃምና ለዘላለም ለዘሩ, ለአባቶቻችን እንደ ተናገረ: ምሕረቱ ትዝ,
1: 51–55).
30
እዚህ ላይ ማርያም እግዚአብሔር ሁሉ ታማኝ ለማምጣት የሚወድ በረከት የመጀመሪያ ተቀባይ እንደ ራሷን ይመለከተዋል.
ጌታ በራሷ በትሕትና ማርያም አስነሣው ልክ እንደ እሷ ታማኝ አገልጋይ, አምላክ ስለ ነበረ
ለሚፈሩት ሰዎች ሁሉ ዝቅ እና ምሕረት ማሳየት ከፍ ከፍ ይፈልጋል. ወደ አምላክ ሞገሱን ያሳየው ልክ እንደ
handmaiden ማርያም, እንዲሁ ‘እያለው እስራኤልን ብላቴናውን. “”ይረዳናል
የ Magnificat በመሆኑም አምላክ ይህ የናዝሬቱ ችግረኛ ሴት ያደረገው ነገር: እርሱ ስለ ምን ይነግረናል
ማርያም እንደ በትሕትና እሱን ለማገልገል ሁሉ. አምላክ, የእኛ በትሕትና ላይ ምሕረት እነሆ ያለንን ታማኝነት እባርካለሁ
እንዲሁም መከራ እኛን ከፍ ከፍ. እኛ ማመስገን ማርያም ለመምሰል እና ኃያል አምላክ እያመሰገኑ, ማን ነው ይችላል
ለእኛ “”ታላቅ ነገር””. ለዘላለም “”ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች!””, ከእሷ ጋር መዘመር ይችላል


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

وتعظم
ما يجري داخل ماري في هذه الأيام بعد البشارة؟ انها بالتأكيد كان له الكثير من
الوقت للتفكير في دعوتها العميقة لتكون بمثابة والدة المخلص في العالم. أثناء لها منذ فترة طويلة
رحلة إلى قرية إليزابيث، وقالت انها ربما تفكر في قلبها مرارا وتكرارا عبارة
وتحدث جبريل لها. وعلى طول الطريق الى يهودا وقالت إنها تعرف أنها لم تعد وحدها. وقالت انها تحمل الآن في
رحمها ابن الله.
في مشهد الزيارة ماري تندلع في الثناء مثل نشيد الله: “”تعظم نفسي الرب،
وروحي يفرح بالله مخلصي، لأنه قد ينظر الحوزة انخفاض خادمة له. إلى
هوذا الآن فصاعدا جميع الأجيال سوف يتصلون بي المباركة. لأنه من هو عظيم وعظائم ل
لي، ومقدس اسمه. ورحمته على خائفيه من جيل إلى جيل “”(لوقا
1: 46–50).
هذا الثناء، والمعروف باسم تعظم، يقول لنا شيئا عن الرحلة الداخلية ماري
وقد تم صنع. يقول يوحنا بولس الثاني أنها تمثل الأعماق الخفية من إيمان مريم في هذه days.5
أولا ماري بفضل الله القدير الذي “”عظائم”” بالنسبة لها. عرض نفسها على أنها المتواضع
خادمة، ماري يقف بكل تواضع في رهبة أمام حقيقة أن الله قد اختار لها لمثل هذه الدعوة يصل
لتكون بمثابة والدة المسيح.
ومع ذلك، في النصف الثاني من تعظم، ماري ترى وجود صلة بين ما فعله الله
بالنسبة لها، والله ما يريد تحقيقه في حياة كل شعبه. وقالت انها سوف تحمل الابن الذي سوف
نفعل أشياء عظيمة لجميع متواضع في اسرائيل وفي العالم:
واضاف “”لقد أظهرت قوة بذراعه، وقال انه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم،
فقد وضعت أسفل الأقوياء من عروشهم، وتعالى تلك من درجة منخفضة؛ وأشبع
الجياع من الخيرات، والأغنياء انه ارسل فارغة بعيدا. ساعد عبده إسرائيل، في
يذكر رحمة، كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد “”(لوقا
1: 51–55).
30
هنا ماري ترى نفسها بأنها أول متلق لبركات يريد الله لجلب لجميع المؤمنين.
كما أقام الرب حتى ماري منها تواضع الخاصة لأنها كانت خادما مخلصا، الله
يرغب في تمجيد كل رحمة المتواضع وعرض لجميع الذين يتقونه. كما أظهر الله صالح الى بلده
خادمة ماري، لذلك فهو سيساعد على “”عبده اسرائيل.””
وبالتالي تعظم يخبرنا بأن ما فعله الله لهذه المرأة متواضع من الناصرة، وسوف يفعل ل
كل الذين يعملون بكل تواضع له كما فعلت مريم. وبارك الله أمانتنا، تبدو الحمد لله على تواضع لدينا،
وسبح لنا في الضيقات لدينا. ونحن قد يقلد مريم في الشكر والثناء على الله القدير، الذي لا
“”أشياء عظيمة”” بالنسبة لنا. ونحن قد الغناء إلى الأبد معها، “”تعظم نفسي الرب!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Ինչ է կատարվում ներսում Մարիամի այդ օր հետո ավետում. Նա, անշուշտ, ունեցել է բազմաթիվ
Ժամանակն է անդրադառնալ իր խոր կոչման է ծառայել որպես մոր աշխարհի Փրկիչը: Ընթացքում իր երկար
Ուղեւորություն դեպի Էլիզաբեթ գյուղ, նա, հավանաբար, խորհում է իր սրտում, կրկին ու կրկին այն խոսքերը
Գաբրիել խոսեց նրա հետ: Եւ բոլոր ճանապարհը դեպի Հրէաստանի նա գիտեր, որ նա այլեւս մենակ. Նա այժմ իրականացնում է
նրա արգանդը Որդին Աստուծոյ.
Ի զննում դեպքի վայր Մերի սկսվի մեջ օրհներգի նման գովասանքի Աստուծոյ. «Հոգիս մեծարում է Տէրը,
եւ իմ հոգին ցնծում է Աստծուն, իմ Փրկչին, որովհետեւ նա դիտվում է ցածր գույքի իր աղախին: համար
ահա ասկէ ետք, բոլոր սերունդները երանելի պիտի կոչեն զիս, որովհետեւ նա, ով հզօր մեծամեծ բաներ ըրաւ համար
ինձ, եւ սուրբ է նրա անունը: Եւ նրա ողորմութիւնը մարդկանց վրա, ովքեր վախենում են նրան սերնդից սերունդ »(Ղուկ
1 46–50).
Այս գովքը, սովորաբար հայտնի է որպես Մագնիֆիկատից, պատմում է մեզ ինչ-որ բան մասին ներքին ճամփորդության Mary
եղել է կատարելու: John Paul II ասում է, որ ներկայացնում է թաքնված խորքերը Մարիամի հավատի այդ days.5
Առաջին անգամ Mary շնորհիվ Հզոր Աստված, ով «արել մեծ բաներ» նրա համար: Անձնագրի իրեն որպես հասարակ
Ծառան, Մերի խոնարհաբար կանգնած է ակնածանք փաստի առաջ, որ Աստված ընտրել իր համար նման բարձր կոչման, ինչպես նաեւ
է ծառայել որպես մոր Մեսիայի.
Սակայն, երկրորդ կեսին Մագնիֆիկատից, Մերի տեսնում կապը, թե ինչ է Աստված արել
նրա համար, եւ այն, ինչ Աստված ուզում է իրականացնել կյանքում նրա բոլոր մարդկանց. Նա չի կրում որդուն ով
անել մեծ բաները բոլորի համար են խոնարհ Իսրայելի եւ աշխարհում:
«Նա ցույց է տվել Իր բազուկով զօրութիւն, նա ցրուեց ամբարտաւանները իրենց սիրտին երեւակայութեամբ,
նա ցած դրեց զորավորներին իրենց աթոռներից, ու բարձրացուց նրանք, ովքեր ցածր աստիճանի, նա լի
սոված բարիքներով, եւ հարուստները նա պարապ ճամբեց: Նա օգնեց իր Իսրայէլ ծառային,
հիշատակն իր ողորմութեան, քանի որ նա էր մեր հայրերուն — Աբրահամի եւ անոր սերունդը յաւիտեան »(Ղուկ
1 51–55).
30
Այստեղ Mary դիտում իրեն, որպես առաջին ստացողին օրհնությունների Աստված կամենում է բերել բոլոր հավատացյալների:
Ճիշտ այնպես, ինչպես որ Տերը բարձրացրեց Մարիամին իր սեփական խոնարհութեամբ, քանի որ նա եղել է հավատարիմ ծառային, Աստծուն
ցանկանում է վեհացնելու բոլոր խեղճ ու ողորմածություն ցուցաբերելով բոլոր նրանց, ովքեր վախենում են նրան: Ճիշտ այնպես, ինչպես Աստված ցույց է տվել լավություն իր
աղախին Mary, որ նա կօգնի «իր Իսրայէլ ծառային»:
The Magnificat այսպիսով պատմում է մեզ, որ այն, ինչ Աստված արել է այս համեստ կնոջ Նազարէթ, նա կանի
բոլոր նրանց, ովքեր խոնարհաբար ծառայում են նրան, որպես Mary արեց. Աստված կօրհնի մեր հավատարմությունը, նայեք ողորմածաբար մեր խոնարհութիւն,
եւ վեհացնելու մեզ մեր չարչարանքները. Թող որ մենք ընդօրինակենք Մարիամին շնորհակալություն ու գովաբանելով Հզոր Աստված, ով է անում
«մեծամեծ բաներ» մեզ համար: Թող որ մենք հավերժ երգել նրա «Հոգիս մեծարում Տիրոջը»


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Annunciation sonra bu gün Mary içərisində nə gedir? O, əlbəttə bir çox var
onun dərin şövq üzərində əks etdirmək üçün vaxt dünyanın Xilaskar anası kimi xidmət etmək. uzun zamanı
Elizabeth kəndinə səfər, o, yəqin ki yenidən üzərində onun ürək sözləri pondered
Gabriel ona danışıb. Və Yəhudeyanın bütün yol o tək artıq bilirdi. O, indi keçirir
onun uşaqlıq Allahın Oğlu.
Visitation səhnə Mary Allahın himn kimi tərif daxil həyata pozur: “”Qəlbim Rəbbi böyüdərək,
Çünki O Öz qulunun aşağı əmlak hesab etdi və ruh, Allaha mənim xilaskar şad. For
Budur, bundan sonra bütün nəsillər məni bəxtiyar sayacaq; üçün qüdrətli o üçün böyük işlər görmüşdür
Mənə və müqəddəs onun adıdır. Onun mərhəməti ( “”nəsildən-nəslə Ondan qorxanlara on Lk edir
1: 46–50).
adətən Magnificat kimi tanınan bu tərif, bizə daxili səyahət Mary haqqında bir şey deyir
qəbul edilmişdir. John Paul II bu days.5 ilə Mary iman gizli dərinliklərində təmsil deyir
First Mary thanks onun üçün “”böyük işlər”” olmuşdur qüdrətli Allah. Bir aşağı kimi özünü mə `lumat səhifəsi
qul, Mary acizanə Allah belə yüksək zəng kimi onun seçdi ki, əvvəl qorxu dayanır
Məsih anası kimi xidmət etmək.
Lakin Magnificat ikinci yarısında, Mary Allahın etdiyini arasında əlaqə görür
onun üçün və Allahın bütün insanların həyatına yerinə yetirmək istəyir. O etdirəcək oğul doğacaq
İsrail və dünyanın bütün itaətkarın üçün böyük şeylər:
“”O, qolu ilə qüdrətli göstərir, o, Ürəklərində qürurla səpələnmiş edib,
o taxtlarından qüdrətli yazmaq və aşağı dərəcəli o uca etmişdir o doldurdu
yaxşı şeyləri ilə ac və o boş göndərdi zəngindir. O, İsrail onun qulu kömək etmişdir
o Lk ( “”İbrahimə və heç onun nəslinə, atalarımıza dediyi kimi, onun mərhəmət zikr,
1: 51–55).
30
Burada Mary Allah sadiq gətirmək istəyən xeyir ilk alan kimi özünü görür.
Lord öz itaətkar olan Mary qaldırdı kimi o sadiq qulu Allah idi, çünki
Ondan qorxun olan bütün bütün aşağı və şou mərhəmət təqdis etmək istəyir. Allah lütf göstərdiyi kimi onun
Handmaiden Mary, belə ki, o, “”qulu İsrail.”” kömək edəcək
Magnificat beləliklə Allah Nazaretli aşağı qadın üçün həyata nə, o edəcəyik ki, bizə deyir
Mary kimi acizanə Ona xidmət edən bütün. Allah, bizim itaətkar on mercifully baxmaq bizim sədaqət dua edəcək
və afflictions bizə təqdis. Biz təşəkkür edərək Mary təqlid və qüdrətli Allaha həmd edən yoxdur bilər
Bizim üçün “”böyük şeylər””. biz əbədi “”Mənim soul Rəbbi böyüdərək!”” onunla oxumaq bilər


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat The
Zer gertatzen da Mary barruan egun hauetan Deikundea ondoren? She zalantzarik asko izan ditu
denbora bere bokazio sakona islatu nahi du munduko salbatzaile ama gisa balioko. bere luzean
Elizabeth herrira bidaia, ziurrenik zuen bere bihotzean ehaiten behin eta berriro hitz
Gabriel hari hitz. Eta Judea modu guztiak, jada ez zen bakarrik zekien zuen. She orain darama
bere sabelean Jainkoaren Semea.
Ikerkundea eszenan Mary hausten ereserkia-bezala Jainkoaren laudorio bat sartu: “”Magnificatzen du ene arimác Jauna,
eta ene spiritua Iainco ene Saluadorea poztu, ecen bere nescatoaren hartu izan duela. for
huná, gaurtik aurrera, belaunaldi guztiak dohatsu deituko naute; zuen nor botheretsu Gauza handiak egin ditu for
me, eta haren icena saindu da. Eta haren misericordia beldurra zion belaunaldiz belaunaldi horietan da “”(Lk
1: 46–50).
laudorio Hau, normalean Magnificat bezala ezagutzen, barruko bidaia Mary buruz zerbait esaten digu
izan ditu egiteko. John Paul II dio ezkutuko Mariaren fedea sakonean days.5 hauetan adierazten da
Lehen Mary eskerrik Abiega Jainkoaren nork du “”Egin gauza handia”” bere. bere burua ikusten lowly gisa
funtzionario, Mary apalki awe nabarmentzen Izan ere, Jainkoak aukeratu du, bere deituz handiko bat, hala nola, aurretik
Mesias ama gisa balioko.
Hala ere, Magnificat bigarren seihilekoan, Mary zer Jainkoak, egina arteko konexio bat ikusten
berarentzat eta zer Jainkoak bere herriari guztien bizitza betetzeko nahi. semea izango dau nor izango
Israel eta munduko apalak guztiei, gauza handiak:
“”Erakutsi du indarra bere besoa, sakabanatuta ditu bere bihotzetan irudimena ere harro,
jarri egin ditu behera, bere thronoetaric ahaltsuari, eta maila baxuko, goratu; bete dituela esaten du
gauza onekin gose, eta aberatsa da hutsik bidali ditu kanpoan. bere cerbitzaria Sustengatu vkan du Israel, in
bere misericordiáz orhoit, mintzatu zituen gure arbasoak bezala, Abraham eta haren haciari iagoiticotz “”(Lk
1: 51–55).
30
Hemen Mary aldiz bere burua bedeinkatzeko Jainkoak gura leial guztia ekarri hartzailearen lehen bezala.
Jaunaren resuscitatu Mary Just gisa bere lowliness propioa leiala izan, Jainkoaren zegoelako
lowly eta show erruki guztiak goraipatzeko beldur guztiak nahi du. Jainkoaren aldeko erakutsi du Just gisa bere
handmaiden Mary, beraz, lagundu egingo dio “”bere herri Israeli.””
Magnificat, hortaz, diosku zer Jainkoak Nazareteko Emakume lowly horretarako egin, egingo zuen egin
guztiak apalki balioko zion Mary egin zuen bezala. Jainko gure fideltasuna bedeinkatuko, begiratu zorionez gure lowliness gainean,
eta goraturen digu gure tribulatione ere. Maiatzaren Mary imitatu dugu eskerrak ematen hasi eta Abiega Jainkoa goretsiz, nork egiten du
“”Handia gauzak”” guretzat. Maiatzaren betiko berarekin abestu dugu “”, Magnificatzen du ene arimác Iauna””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Магніфікат
Што адбываецца ўнутры Марыі ў гэтыя дні пасля Звеставання? Яна, безумоўна, было шмат
час падумаць аб яе глыбокім пакліканне служыць у якасці маці Збаўцы свету. Падчас яе доўгія
падарожжа ў вёску Элізабэт, яна, верагодна, разважалі ў яе сэрца зноў і зноў словы
Габрыэль загаварыў з ёй. І ўсё шляху ў Юдэю, яна ведала, што яна ўжо не ў адзіночку. Цяпер яна нясе ў
яе чэрава Сын Божы.
У сцэне Мэры Наведванні успыхвае ў гімне, як хвалу Божую: “”Велічае душа Мая Госпада,
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, Збаўцу Маім, бо ён лічыў нізасць сваёй служанкі. для
вось, з гэтага часу ўсе пакаленні будуць шчасьціць Мяне; Бо той, хто моцны зрабіў вялікія рэчы для
мяне, і сьвятое імя Ягонае. І ласку Ягоную на тых, хто баіцца яго з пакалення ў пакаленне “”(Лк
1: 46–50).
Гэтая пахвала, шырока вядомы як Маньификат, кажа нам сёе-тое пра ўнутраны падарожжы Марыі
прадпрымае. Ян Павел II кажа, што ён уяўляе скрытыя глыбіні веры Марыі ў гэтых days.5
Па-першае, дзякуючы Марыі магутнага Бога, які “”зрабіў вялікія рэчы”” для яе. Прагляд сябе як непатрабавальны
слуга, Мэры сціпла стаць у страху перад тым, што Бог выбраў яе для такога высокага звання, як
каб служыць у якасці маці Месіі.
Тым не менш, у другой палове Magnificat, Марыя бачыць сувязь паміж тым, што зрабіў Бог
для яе і тое, што Бог хоча дасягнуць у жыцці ўсяго народу Яго. Яна будзе насіць сына, які будзе
рабіць вялікія справы для ўсіх ўпакоранымі ў Ізраілі і ў свеце:
“”Ён паказаў сілу яго рукой, ён расьсеяў пыхлівых думкамі сэрца іх,
скінуў моцных з тронаў, і ўзвысіў тыя нізкай ступені; ён запоўніў
галоднымі добрымі рэчамі, а багаты ён адправіў пустым прэч. Ён дапамог свайму слузе Ізраілю, у
Успамін пра яго міласці, як ён казаў бацькам нашым, Абрагаму і яго нашчадкам назаўжды »(Лк
1: 51–55).
30
Тут Мэры разглядае сябе ў якасці першага атрымальніка блаславеньня Бог жадае давесці да ўсіх вернікаў.
Падобна таму, як Гасподзь падняў Марыю са свайго пакорлівай мудрасьці, таму што яна была верным слугой, Бога
хоча узвысіць ўсё пакорлівы і праяўляць міласэрнасць да ўсіх, хто баіцца яго. Падобна таму, як Бог паказаў ласку да яго
служанкай Мэры, так што ён будзе дапамагаць “”свайму слузе Ізраілю.””
Такім чынам, Магніфікат кажа нам, што тое, што Бог зрабіў для гэтай сціплай жанчыны з Назарэта, ён будзе рабіць для
усе, хто пакорліва служыць яму як і Мэры. Бог дабраславіць нашу вернасць, глядзіце міласціва на нашым пакоры,
і падыме нас у нашых жальбах. Ці можам мы пераймаць Марыі Падзякаваўшы і хвалячы Бога магутнага, які робіць
“”Вялікія справы”” для нас. Ці можам мы вечна спяваць з ёй, “”Велічае душа мая Госпада!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
কি অ্যানানসিয়েসন পর এই দিন মেরি ভেতরের যাচ্ছে? তিনি অবশ্যই অনেক ফেলেছে
তার গভীর কারবার উপর প্রতিফলিত করার সময় বিশ্বের পরিত্রাতা মা হিসেবে পরিবেশন করা. তার দীর্ঘ সময়
এলিজাবেথের গ্রামে যাত্রা, তিনি সম্ভবত তার হৃদয়ে বহুবার pondered শব্দ
গ্যাব্রিয়েল তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন. আর যিহূদিয়া সব পথ সে জানত সে আর একা ছিলেন. তিনি এখন বহন
তার গর্ভ ঈশ্বরের পুত্র.
ওমরাহ দৃশ্যেই মরিয়ম ঈশ্বরের স্তবগান মত প্রশংসা মধ্যে বিরতি আউট: “”আমার প্রাণ বিবর্ধক প্রভু,
এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা আনন্দ, সে তার তুচ্ছ দাসীর কম এস্টেট গণ্য করেছেন. জন্য
দেখ, অত: পর সব আমাকে ধন্যা হবে; জন্য যারা শক্তিমান তিনি মহৎ কাজ করেছেন
আমাকে পবিত্র তাঁর নাম. এবং তার রহমত যারা তাঁকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভয় হয় “”(লূক
1: 46–50).
এই প্রশংসা, সাধারণভাবে Magnificat নামে পরিচিত, আমাদের অভ্যন্তর যাত্রা মেরি সম্পর্কে কিছু বলে
তৈরি করা হয়েছে. জন পল II এই days.5 মেরিতে বিশ্বাসেও লুকানো গভীরত্বে প্রতিনিধিত্ব বলেছেন
প্রথম মেরি মহৎ ঈশ্বর যিনি তার জন্য “”মহৎ কাজ”” হয়েছে ধন্যবাদ. একটি অকুল হিসেবে নিজেকে দেখার
দাস, মেরি বিনীতভাবে সত্য যে, ঈশ্বর যেমন একটি উচ্চ কলিং জন্য তার মনোনীত করেছেন সামনে সম্ভ্রম ঘোরা
মশীহের মা হিসেবে পরিবেশন করা.
তবে Magnificat দ্বিতীয়ার্ধে, মরিয়ম কি ঈশ্বর করেছেন মধ্যে একটি সম্পর্ক সূচিত
তার জন্য এবং কি ঈশ্বর তাঁর সমস্ত মানুষের জীবনে সাধন করতে চায়. তিনি পুত্র সন্তান হবে যারা হবে
ইস্রায়েল এবং বিশ্বের সব অকুল জন্য মহান কিছু:
“”তিনি তার হাত দিয়ে দেখিয়েছেন, তিনি তাদের অন্তরে কল্পনাতেই গর্বিত ছড়িয়ে দিয়েছেন,
তিনি নিচে তাদের সিংহাসন থেকে শক্তিমান করা, এবং কম ডিগ্রী ঐ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; তিনি পূরণ করেছেন
ভাল জিনিস দিয়ে ক্ষুধার্ত, এবং ধনী তিনি খালি হাতে বিদায় করেছেন. তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করেছে,
তার করুণা স্মরণ, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বললেন, ইব্রাহীম লূক এবং চিরদিন তাঁর বংশধরগণ থেকে “”(
1: 51–55).
30
এখানে মেরি আশীর্বাদ ঈশ্বর সব বিশ্বস্ত আনতে শুভেচ্ছা প্রথম প্রাপক হিসেবে নিজেকে দেখেন.
ঠিক যেমন প্রভু তার নিজস্ব নম্রতা থেকে মরিয়ম উত্থাপিত কারণ তিনি একজন বিশ্বস্ত দাস, ঈশ্বর ছিলেন
সব যারা তাঁকে ভয় করে সব অকুল এবং করুণা দেখানো উচ্চে স্থাপন করতে চায়. ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ঠিক যেমন তার
তুচ্ছ দাসীর মেরি, তাই তিনি সাহায্য করবে “”তাঁর দাস ইস্রায়েলকে.””
Magnificat এইভাবে আমাদেরকে বলে যে, আল্লাহ এই নাসরতীয় অকুল মহিলার জন্য যা করেছেন, সে জন্য কি করতে হবে
সব যারা বিনীতভাবে তাঁর সেবা যেমন মেরি করেনি. ঈশ্বর আমাদের বিশ্বস্ততা, আমাদের নম্রতা উপর দয়াবান চেহারা আশীর্বাদ করবেন,
এবং আমাদের দুঃখ-কষ্ট মধ্যে পবিত্রতা ঘোষণা করুন. আমরা ধন্যবাদ মেরি অনুকরণ করি এবং বলশালী ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে, কে বেচে থাকে
আমাদের জন্য “”মহান জিনিস””. আমরা চিরকাল তার সাথে গাইতে পারি, “”আমার আত্মা বিবর্ধক পালনকর্তা!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Ono što se događa unutar Marije u ovih dana, nakon Blagovijesti? Ona sigurno ima dosta
vremena da se razmisli o njoj duboke vokaciju da služi kao majka na svijetu Spasitelja. Tokom svoje duge
putovanje u Elizabeth selo, verovatno ponovo razmišljala u svom srcu iznova riječi
Gabrijel razgovarao s njom. I sve do Judeji je znala da više nije sama. Ona sada nosi u
njenoj utrobi Sin Božji.
U Pohoda sceni Mary izbije u himnu nalik hvalu Bogu: “”Moja duša uvećava Gospodu,
i moj duh se raduje u Bogu mom Spasitelja, jer je smatra niskim imanje svoje sluškinjom. za
gle, od sada sve generacije će me zvati blagoslovljen; za onaj ko je moćna je učinio velike stvari za
mene, a sveto je njegovo ime. I njegova milost je onima koji ga se boje iz generacije u generaciju “”(Lk
1: 46–50).
Ovo pohvale, poznatiji kao Magnificat, govori nam nešto o unutrašnjosti putovanju Mary
ima je odluka. Ivan Pavao II kaže da predstavlja skrivene dubine Marije vjere u ovim days.5
Prva Mary hvala moćnog Boga koji je “”učinio velike stvari”” za nju. Pregled sebe kao skromni
sluga, Mary ponizno stoji u strahopoštovanje pred činjenicom da ju je Bog odabrao za tako visok poziv kao
da služi kao majka Mesije.
Međutim, u drugoj polovini Magnificat, Mary vidi vezu između onoga što je Bog učinio
za nju i ono što Bog želi da ostvari u životu svih njegovih ljudi. Ona će imati sina koji će
učiniti velike stvari za sve skromni u Izraelu i na svijetu:
“”On je pokazao snagu s rukom, on je rasut ponosni u mašti njihovih srca,
On je spustio moćni iz svojih prijestolja, i uzvišen one niskog stepena; on je ispunio
gladni s dobrim stvarima, a bogata je poslao prazan dalje. On je pomogao njegov sluga Izraela, u
sjećanja na njegove milosti, dok je razgovarao sa našim očevima, Abrahamu i njegovu potomstvu dovijeka “”(Lk
1: 51–55).
30
Evo Mary vidi sebe kao prvi dobitnik blagoslove Bog želi da dovede u svim vernicima.
Baš kao što je Gospod podigao Mary iz svog poniznosti, jer je bio vjeran sluga, Bog
želi da uzdiže sve skromni i pokazuju milost svima koji ga se boje. Baš kao što je Bog pokazao korist njegovog
sluškinjom Mary, tako da će pomoći “”njegov sluga Izraela.””
U Magnificat nam tako govori da je ono što je Bog učinio za ovaj skromni ženu iz Nazareta, on će učiniti za
svi koji su ga ponizno služiti kao Mary učinio. Bog će blagosloviti naše vjernosti, izgledaju milostivo na naše poniznosti,
i uzvisi nas u našim nevoljama. Možemo imitirati Marije u zahvaljivanje i hvali moćnog Boga, ko zna
“”Velike stvari”” za nas. Možemo li zauvijek pjevati s njom, “”Moja duša uvećava Gospoda!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The MAGNIFICAT
Това, което се случва вътре Mary в тези дни, след Благовещение? Тя със сигурност е имал много
време, за да се отрази върху дълбокото си призвание да служи като майката на света Спасител. По време на дългата си
пътуване до село Елизабет, тя вероятно се замисли в сърцето й отново и отново думите
Габриел я заговори. И по целия път до Юдея тя знаеше, че вече не е сам. Сега тя носи в
утробата си Божия Син.
В Посещение сцена Мери избухва в химноподобни хвала на Бога: “”Душата ми величае Господа,
и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой, защото той е на низкото положение на слугинята Си. За
ето, отсега нататък всички поколения ще ме облажават; защото, който Силният извърши велики неща за
мен, и свето е името Му. И Неговата милост е върху онези, които Му се боят от поколение на поколение “”(Лк
1: 46–50).
Това похвала, по-известен като MAGNIFICAT, ни казва нещо за интериор пътуването Mary
е извършвал. Йоан Павел II казва тя представлява скритите дълбини на вярата на Мери в тези days.5
Първо Мери благодарение на Бог могъщ, който е “”направил велики неща”” за нея. себе Разглежда като смирен
слуга, Мери смирено стои в страхопочитание пред факта, че Бог я е избрал за такова високо призвание като
да служи като майката на Месията.
Въпреки това, през втората половина на MAGNIFICAT, Мери вижда връзка между това, което Бог е направил
за нея и това, което Бог иска да постигне в живота на всичките си хора. Тя ще носи син, който ще
направи велики неща за всички смирените в Израел и по света:
“”Той показа сила с ръката си, той се е разпръснал горделиви в мислите на сърцето си,
той е Свали владетели от престолите им, и възвиси тези на ниска степен; Той напълни
гладен с блага, а богатите отпрати празни. Той е помогнал на слугата си Израел, в
спомен за Неговата милост, както той говорил на бащите ни, към Авраам и към неговото потомство до века “”(Лк
1: 51–55).
30
Тук Мери се гледа като на първия получател на благословенията, които Бог желае да донесе на всички вярващи.
Точно както Господ възкреси Мери от собственото си смирение, защото тя беше верен слуга, Бог
желае да въздигне цялото смирен и показвайте милост към всички, които Му се боят. Точно както Бог е показал полза да си
прислужница Мери, така че той ще помогне на “”слугата си Израел.””
The MAGNIFICAT по този начин ни казва, че това, което Бог е направил за този смирен жена от Назарет, той ще направи за
всички, които смирено му служи както Мери. Бог ще благослови нашата вярност, изглежда милостиво на нашето смирение,
и ни възвиси в нашите страдания. Може ли да имитират Мария в благодари и хвалеха Бог могъщ, който прави
“”големи неща”” за нас. Нека завинаги да пее с нея, “”Душата ми величае Господа!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

el Magnificat
El que està passant dins de Maria en aquests dies després de l’Anunciació? Ella sens dubte ha tingut una gran quantitat de
temps per reflexionar sobre la seva profunda vocació de servei com la mare del Salvador del món. Durant la seva llarga
viatge al poble d’Elizabeth, ella probablement meditava en el seu cor una i altra vegada les paraules
Gabriel va parlar amb ella. I tot el camí a Judea sabia que ja no estava sola. Ella ara porta a
seu si el Fill de Déu.
En l’escena de la Visitació de Maria esclata en una lloança himne-com de Déu: “”La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit s’alegra en Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. per
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada; perquè el Totpoderós obra en
mi, i el seu nom és sant. I l’amor que té als seus fidels de generació en generació “”(Lc
1: 46–50).
Aquest elogi, conegut comunament com el Magnificat, ens diu alguna cosa sobre el viatge interior de Maria
ha estat fent. Joan Pau II diu que representa les profunditats ocultes de la fe de Maria en aquests dies.5
Primer Mary gràcies al poderós déu que ha “”fet grans coses”” per a ella. Veient-se a si mateixa com una humil
criat, Maria està humilment en la por davant el fet que Déu li ha triat per a una alta vocació com
per servir com la mare del Messies.
No obstant això, en la segona meitat del Magnificat, Maria veu una connexió entre el que Déu ha fet
per a ella i el que Déu vol aconseguir en la vida de tot el seu poble. I donarà a llum al fill que ho farà
fer grans coses per a tots els menors a Israel i al món:
“”Ell Les obres del seu braç són potents: dispersa els superbs en el pensament dels seus cors,
que ha posat els poderosos del soli i exalta els humils; que ha omplert el
Omple de béns i els rics se’n tornen. Ell ha ajudat a Israel, el seu servent, en
recordat del seu amor, com ho havia promès als nostres pares, a Abraham ia la seva descendència per sempre “”(Lc
1: 51–55).
30
Aquí María veu a si mateixa com el primer receptor de les benediccions que Déu desitja sotmetre a tots els fidels.
De la mateixa manera que el Senyor va aixecar a Maria de la seva pròpia baixesa perquè era un fidel servidor, Déu
desitjos per exaltar tota la pietat humil i mostrar a tots els seus fidels. Així com Déu ha mostrat a favor del seu
serva Maria, el que ajudarà a “”Israel, el seu servent.””
El Magnificat d’aquesta manera ens diu que el que Déu ha fet per aquesta dona humil de Natzaret, es farà per
tots els que humilment li serveixen com Maria. Déu beneirà la nostra fidelitat, mira amb misericòrdia en la nostra petitesa,
i exaltarnos a les nostres afliccions. Podem imitar a Maria en agrair i lloar el Déu fort, que fa
“”Grans coses”” per a nosaltres. Que sempre cantar amb ella, “”La meva ànima magnifica el Senyor!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ang Magnificat
Unsa na sa sulod sa Maria niining mga adlaw human sa Pagpahibalo sa Anghel? Siya sa pagkatinuod adunay usa ka daghan sa
panahon sa pagpamalandong sa iyang dakong bokasyon sa pag-alagad ingon nga ang mga inahan sa Manluluwas sa kalibutan. Atol sa iyang taas nga
panaw ngadto sa balangay ni Elizabeth, siya tingali namalandong diha sa iyang kasingkasing sa ibabaw sa ug sa ibabaw sa pag-usab sa mga pulong
Gabriel misulti kaniya. Ug ang tanan nga mga dalan sa Judea siya nasayud nga siya dili na mag-inusara. Siya karon nagdala sa
iyang tiyan ang Anak sa Dios.
Sa talan-awon pagduaw si Maria sa mga higayon ngadto sa usa ka himno nga sama pagdayeg sa Dios: “”Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo,
ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas, kay siya giisip ang ubos nga kahimtang sa iyang ulipon. Kay
tan-awa, sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan; kay siya nga makagagahum nagbuhat ug dagkung mga butang alang
kanako, ug balaan ang iyang ngalan. Ug ang iyang kalooy anaa sa ibabaw sa mga nagakahadlok kaniya gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan “”(Lk
1: 46–50).
Kini nga pagdayeg, nga sagad nga nailhan sa Magnificat, nagsulti kanato sa usa ka butang mahitungod sa sulod nga panaw nga si Maria
adunay na sa paghimo. Juan Pablo II nag-ingon nga kini nagrepresentar sa tinago nga mga kahiladman sa pagtuo ni Maria sa niini nga mga days.5
Unang Maria pasalamat sa Dios nga makagagahum nga “”nagbuhat sa dagkung mga butang”” alang sa iyang. Isip sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka timawa
alagad, si Maria mapainubsanong nagabarug nga may kahadlok sa atubangan sa kamatuoran nga ang Dios nagpili kaniya alang sa maong usa ka hataas nga calling isip
sa pag-alagad ingon nga ang mga inahan sa Mesiyas.
Apan, sa ikaduha nga katunga sa sa Magnificat, si Maria nakakita sa usa ka koneksyon tali sa kon unsa ang gibuhat sa Dios
alang kaniya ug kon unsa ang gusto sa Dios sa pagtuman sa diha sa mga kinabuhi sa tanan nga iyang mga katawhan. Siya sa pagdala sa anak nga lalake kinsa
sa pagbuhat sa mga dagkung butang alang sa tanan nga mga mapainubsanon sa Israel ug sa kalibutan:
“”Siya nagapakita ug kusog sa iyang bukton, iyang gipatibulaag ang mga palabilabihon tungod sa hunahuna sa ilang mga kasingkasing,
siya gibutang ang mga makagagahum gikan sa ilang mga trono, ug iyang gituboy ang mga ubos ug kahimtang; siya napuno sa mga
gigutom sa maayong butang, ug ang mga dato iyang gipadala nga walay mga dala. Siya mitabang sa iyang alagad nga si Israel, sa
handumanan sa iyang kalooy, ingon sa iyang gisulti ngadto sa atong mga ginikanan, kang Abraham ug sa iyang kaliwatan sa walay katapusan “”(Lk
1: 51–55).
30
Dinhi si Maria-isip sa iyang kaugalingon ingon nga ang mga una nga recipient sa mga panalangin buot Dios sa pagdala sa tanan nga mga matinud-anon.
Sama nga ang Ginoo gibanhaw Maria gikan sa iyang kaugalingon nga pagpaubos tungod kay siya mao ang usa ka matinud-anon nga alagad, ang Dios
buot pagbayaw sa tanan nga mga timawa ug show kalooy ngadto sa tanan nga nahadlok kaniya. Ingon nga ang Dios gipakita pabor ngadto sa iyang
ulipon Maria, mao nga siya makatabang sa “”ang iyang alagad nga si Israel.””
Ang Magnificat sa ingon nagsulti kanato nga ang nahimo sa Dios alang niining ubos nga babaye sa Nazaret, siya buhaton alang sa
ang tanan nga mapainubsanong mag-alagad kaniya ingon Maria. Panalanginan sa Diyos ang atong pagkamatinud-anon, tan-awa nga maluluy-on sa atong pagpaubos,
ug pagbayaw kanato sa atong mga kasakit. Hinaot nga atong sundogon si Maria sa pagpasalamat ug pagdayeg sa mga gamhanan nga Dios, nga nagabuhat sa
“”Dagkong mga butang”” alang kanato. Hinaot nga sa walay katapusan kami magaawit sa uban sa iyang, “”Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Zimene zikuchitika mkatimo Mary m’masiku pambuyo Annunciation ya? Iye ndithudi wakhala zambiri
nthawi kuganizira ntchito yake kwambiri kutumikira monga mayi wa Mpulumutsi wa dziko. Pa yaitali wake
ulendo kumudzi Elizabeth, iye mwina ankaganizira mu mtima wake mobwerezabwereza mawu
Gabriel ananena kwa iye. Ndipo njira yonse ku Yudeya iye ankadziwa sanalinso yekha. Iye tsopano amanyamula mu
mimba yake Mwana wa Mulungu.
Mu Ozonda powonekera Mary inayambika mu matamando nyimbo ngati wa Mulungu: “”Moyo wanga ulemekeza Ambuye,
ndipo mzimu wanga ukukondwera mwa Mulungu Mpulumutsi wanga, chifukwa ankaona kuti malo otsika a mdzakazi wake. pakuti
tawonani, kuyambira tsopano mibadwo yonse idzanditcha wodala; pakuti iye amene ali wamphamvu wachita zazikulu
ine, ndipo dzina lake liri loyera. Ndipo chifundo chake pa amene amamuopa ku mibadwomibadwo “”(Lk
1: 46–50).
zitamandozi, imadziwika ndi Magnificat ndi limatiuza chinachake za ulendo mkati Mary
wakhala akuchita. John Paul II anati akuimira kuya wobisika wa Mariya mu days.5 izi
Choyamba Mary kuthokoza Mulungu wamphamvu amene “”zazikulu”” iye. Kuonera yekha wonyozeka ndi
mtumiki, Mary modzichepetsa amachita mantha pamaso mfundo yoti Mulungu anakusankhani iye kwa mayitanidwe amenewa okwera
kutumikira monga mayi wa Mesiya.
Komabe, mu theka lachiwiri la Magnificat, Mariya akaona kugwirizana kwa zimene Mulungu wachita
iye ndi zimene Mulungu akufuna kukwaniritsa pa moyo wa anthu onse. Iye adzabala mwana amene adzatero
kuchita zinthu zazikulu onyozeka zonse mu Isiraeli ndi mu dziko:
“”Iye wasonyeza mphamvu ndi mkono wake, iye anabalalitsa wodzitama ndi malingaliro a mtima wawo,
ataika pansi amphamvu kuchokera m’mipando yawo, nakweza a mlingo wochepa; wadzaza
anjala ndi zinthu zabwino, ndi achuma Iye watumiza chopanda kutali. Iye wathandiza mtumiki wake Isiraeli, mu
akakumbukire chifundo chake, ngati iye analankhula kwa atate athu, kwa Abrahamu ndi kwa mbadwa zake mpaka muyaya “”(Lk
1: 51–55).
30
Apa Mary amaona yekha munthu woyamba madalitso a Mulungu akufuna kubweretsa wokhulupirika onse.
Monga Yehova anaukitsa Mary kwa kudzichepetsa ake chifukwa iye anali mtumiki wokhulupirika, Mulungu
akufuna kuti akweze zonse wosauka ndi chifundo kwa onse omuopa. Monga Mulungu wakhala akusangalala ake
mdzakazi Mary, kotero adzathandiza “”mtumiki wake Isiraeli.””
The Magnificat Motero limatiuza zimene Mulungu wachita kwa mkazi uyu wamba waku Nazareti, adzachitire
onse amene modzichepetsa kumutumikira monga Mary anachita. Mulungu akudalitseni kukhulupirika kwathu, kuyang’ana chifundo pa kudzichepetsa kwathu,
ndi kukweza ife zowawa zathu. Tingatsanzire Mary mu Kuthokoza ndi kulemekeza Mulungu wamphamvu, amene amachita
“”Zinthu zazikulu”” kwa ife. Mulole ife nthawizonse kuimba naye, “”Moyo wanga ulemekeza Ambuye!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

该尊
什么是报喜后,里面玛丽事情在这些日子?她当然也有很多的
时间反思自己深刻的天职,作为世界救世主的母亲。在她的长
旅程伊丽莎白的村子,她可能是在她的心脏思考一遍又一遍的话
加布里埃尔对她说。而一路犹太她知道自己不再孤单。她现在携带
她的子宫神的儿子。
在现场探访玛丽爆发了神的一首赞美诗般赞叹道:“我的心尊主,
我的灵以神我的救主,因为他认为他使女的卑微。对于
看哪,从今以后,万代要称我有福。因为他是谁强大了大事了
我,他的名为圣。他怜悯那些谁敬畏他世代“(路
1:46–50)。
这种赞美,俗称尊,告诉我们一些有关的内饰玛丽之旅
一直在。若望保禄二世说,它代表了玛丽的信念在这些days.5隐藏深处
首先感谢玛丽全能的神为她谁已经“做伟大的事情。”查看自己作为一个卑微
仆人,玛丽虚心站在敬畏上帝选择了她这么高的呼召之前其实
作为弥赛亚的母亲。
然而,在尊下半年,玛丽看到的神做了连接
她和上帝希望在他的所有的人的生命来完成的。她将承担儿子谁都会
做在以色列和世界上所有的卑微伟大的事情:
“他已经表现出来的实力与他的手臂,他已经散落在他们心中的想象骄傲的人,
他已经放下了从他们的宝座浩浩荡荡,和那些高举程度低;他充满了
饿了有好东西,而他的空手回去的富人。他帮助他的仆人以色列,在
他的怜悯纪念,因为他向我们的祖先亚伯拉罕和他的子孙永远“(路
1:51–55)。
三十
在这里,玛丽认为自己是上帝的祝福希望大家带来了忠实的首位获得者。
正如阁下从她自己的卑微复活玛丽,因为她是一个忠实的仆人,神
希望发扬所有的卑微和怜悯所有谁怕他。正如上帝已经显示出有利于自己的
侍女玛丽,所以他会帮助“他的仆人以色列。”
该尊这样告诉我们,神为拿撒勒人卑微的女人做的,他将做
所有谁谦卑地做他玛丽一样。上帝会保佑我们的忠诚,仁慈地看一下我们的谦卑,
和发扬我们在苦难。愿我们模仿玛丽在感谢和赞美全能的神,谁做
“伟大的事情”对我们来说。愿我们永远和她唱歌,“我的心尊主!”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

該尊
什麼是報喜後,裡面瑪麗事情在這些日子?她當然也有很多的
時間反思自己深刻的天職,作為世界救世主的母親。在她的長
旅程伊麗莎白的村子,她可能是在她的心臟思考一遍又一遍的話
加布里埃爾對她說。而一路猶太她知道自己不再孤單。她現在攜帶
她的子宮神的兒子。
在現場探訪瑪麗爆發了神的一首讚美詩般讚歎道:“我的心尊主,
我的靈以神我的救主,因為他認為他使女的卑微。對於
看哪,從今以後,萬代要稱我有福。因為他是誰強大了大事了
我,他的名為聖。他憐憫那些誰敬畏他世代“(路
1:46–50)。
這種讚美,俗稱尊,告訴我們一些有關的內飾瑪麗之旅
一直在。若望保祿二世說,它代表了瑪麗的信念在這些days.5隱藏深處
首先感謝瑪麗全能的神為她誰已經“做偉大的事情。”查看自己作為一個卑微
僕人,瑪麗虛心站在敬畏上帝選擇了她這麼高的呼召之前其實
作為彌賽亞的母親。
然而,在尊下半年,瑪麗看到的神做了連接
她和上帝希望在他的所有的人的生命來完成的。她將承擔兒子誰都會
做在以色列和世界上所有的卑微偉大的事情:
“他已經表現出來的實力與他的手臂,他已經散落在他們心中的想像驕傲的人,
他已經放下了從他們的寶座浩浩蕩盪,和那些高舉程度低;他充滿了
餓了有好東西,而他的空手回去的富人。他幫助他的僕人以色列,在
他的憐憫紀念,因為他向我們的祖先亞伯拉罕和他的子孫永遠“(路
1:51–55)。
三十
在這裡,瑪麗認為自己是上帝的祝福希望大家帶來了忠實的首位獲得者。
正如閣下從她自己的卑微復活瑪麗,因為她是一個忠實的僕人,神
希望發揚所有的卑微和憐憫所有誰怕他。正如上帝已經顯示出有利於自己的
侍女瑪麗,所以他會幫助“他的僕人以色列。”
該尊這樣告訴我們,神為拿撒勒人卑微的女人做的,他將做
所有誰謙卑地做他瑪麗一樣。上帝會保佑我們的忠誠,仁慈地看一下我們的謙卑,
和發揚我們在苦難。願我們模仿瑪麗在感謝和讚美全能的神,誰做
“偉大的事情”對我們來說。願我們永遠和她唱歌,“我的心尊主!”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

u Magnificat
Cosa si passa in u drentu Maria in issi ghjorni dopu à u Annunciation? Ci venia hà avutu assai di
tempu à riflette nantu à u so prufunna vucazioni a sèrviri comu a mamma di u Salvadore di u mondu. Duranti a so longa
viaghju à paesi d’Elizabeth, idda vulìa di rumina in u so cori pi ogni vìarsu di novu li palori
Gabriel missi à ella. È tuttu u modu à a Ghjudea sapìa ch’ella era cchiù sulu. Idda ora cci porta a
lu so senu u Figliolu di Diu.
In a scena Cepola Maria U vede in una loda innu-cum‘è di Diu: “”I mo anima magnifies u Signore,
è u mio spìritu si ralegra à Diu, u mio Sarvaturi, per ch’ellu hà stimatu u bassu duminiu di a so handmaiden. For
eccu, Oramai in purleva mi chjamate binidittu; per quellu chì hè putente ùn hà fattu ciò chì per
à mè, è sacru è u so nomu. È a so misericordia, è nantu à quelli chì teme da generazione à generazione “”(lk
1: 46–50).
Stu sò cuntimpuranii, cumunimenti canusciutu comu lu Magnificat, ci dici calcosa circa lu viaghju interni Maria
ha statu fattu. Giuvanni Paulu II dici lu rapprisenta l ‘autri pizzicata di a fede Maria di Sala in sti days.5
First Maria ringrazià u Diu putenti chì hà “”fattu gran cosi”” per ella. Côme, idda stissa comu un ùmili
servitore, Maria, leva si valenu in timore davanti à u fattu chì Diu u so fattu a scelta di un altu chì briona com’è
a sèrviri comu la matri di lu untu.
A ogni modu, in a siconda mità di lu Magnificat, Santa Maria di vede una cunnessione frà ciò chì Diu hà fattu
per ella, ciò chì Diu voli à rializà in la vita di tutti i so populu. Idda ti darà u figliolu chì sarà
fari gran cosi di tutti l’ùmili in Israele è in u mondu:
“”Hà amparatu à a forza di u so bracciu, chì era statu spergugliati i fieru in i pinsamenti di u so core,
Hà capivoltu i putenti da i so troni, è hà innalzatu di ùmili; Hà cci inchì la
famiti, e lu riccu hà mandatu à viotu. Hà succorsu à u so servitore Israele, in
rammintatu a so misericòrdia, comu iddu parrava à i nostri babbi, ad Abràhamu è a so ntô per sempre “”(lk
1: 51–55).
30
Quì Maria di idda stissa Neri comu lu primu destinatariu de la benedizzioni Diu vole à purtà à tutti i fideli.
Cum’è u Signore hà risuscitatu Maria da u so propiu murtalità picchì idda era nu servu fidu, Diu
vole à fin’à tutti i so misericòrdia ùmili e spettacolo à tutti quelli chì teme. Just comu Diu hà amparatu à u serviziu di u so
handmaiden Maria, e cuscì u se tu m’aiuti “”u so servitore Israel.””
U Magnificat nni nzigna cusì chì ciò chì Diu t’hà fattu per sta donna ùmili di Nazareth, si farà di
tutti quelli chì ellu difende si valenu cum’è Maria. Diu ti benedica, u nostru fideltà, circà mercifully nantu à a nostra murtalità,
e noi fin’à a nostra infirmità. Chì avemu imitatu Maria in ringrazziamentu e glurificà i putenti Diu, chì faci
“”Gran cosi”” per noi. Chì avemu sempre a cantari cu idda, “”I mo anima magnifies u Signore!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Što se događa unutar Marije u ovih dana, nakon Navještenja? Ona je sigurno imao puno
Vrijeme za razmišljanje o njenom dubokom pozivu da služi kao majka na svijetu Spasitelja. Tijekom svoje duge
Putovanje u Elizabethin sela, vjerojatno razmišljala u svom srcu iznova i iznova riječi
Gabriel razgovarao s njom. I sve do Judeje znala više nije sama. Ona sada nosi u
njezina maternica Sin Božji.
U Pohođenje sceni Marija izbije u hvalospjevu nalik hvalu Bogu: “”Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Za
gle, odsad svi naraštaji će me zvati blaženom; Jer tko je moćna je učinio velike stvari za
ja, a sveto je ime njegovo. Dobrota je njegova nad onima što se njega boje s koljena na koljeno “”(Lk
1: 46–50).
Ova hvale, poznatiji kao Magnificat, govori nam nešto o unutrašnjem putovanju Marije
je stvaranje. Ivan Pavao II kaže da predstavlja skrivene dubine Marijine vjere u tim days.5
Prvo Mary hvala Bogu jakome koji je “”učinio velike stvari”” za nju. sama Pregled kao poniznima
sluga, Marija smjerno stoji u strah pred činjenicom da ju je Bog izabrao za tako visoku pozivu
služiti kao majka Mesije.
Međutim, u drugoj polovici Veliča, Marija vidi vezu između onoga što je Bog učinio
za nju i ono što Bog želi postići u životu svih njegovih ljudi. Ona će roditi sina koji će
učiniti velike stvari za sve, a poniznima u Izraelu i svijetu:
“”On je pokazao snagu s rukom, rasprši oholice umišljene svojim srcima,
on je spustio moćni s prijestolja, a uzvisi neznatne; on je ispunjena
gladni s dobrim stvarima, a bogate otpusti prazne. On je pomogao slugu Izraela, u
sjećanje na njegovo milosrđe, kako je spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka “”(Lk
1: 51–55).
30
Ovdje Marija se vidi kao prvi primatelj blagoslova Bog želi da učini sve vjernike.
Kao što je Gospodin podigao Mariju iz svoje poniznosti, jer je ona bila vjerna sluga, Boga
želi uzvisiti sve bijedno i pokazati milost onima koji ga se boje. Kao što je Bog je pokazao milost za svoga
službenice Marije, tako da će pomoći “”slugu izraelskoga.””
Magnificat tako nam govori da je ono što je Bog učinio za ovaj ponizna žena iz Nazareta, on će učiniti za
svi koji ga ponizno služiti poput Marije. Bog će blagosloviti našu vjernost, pogledaj milostivo na našoj poniznosti,
uzdiže nas u našim nevoljama. Neka mi nasljedovati Mariju u zahvale i hvale moćni Bog, koji čini
“”velike stvari”” za nas. Možemo zauvijek pjevati s njom “”Veliča duša moja Gospodina!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Den Magnificat
Hvad der foregår inde Mary i disse dage efter bebudelsen? Hun har helt sikkert haft en masse
tid til at reflektere over sin dybe kald til at tjene som mor til verdens Frelser. Under hendes lange
rejse til Elizabeth landsby, hun sikkert grundede i sit hjerte igen og igen ordene
Gabriel talte til hende. Og hele vejen til Judæa hun vidste, at hun ikke længere var alene. Hun bærer nu i
hendes livmoder Guds Søn.
I Visitation scene Mary bryder ud i en salme-lignende lovprisning af Gud: “”Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min Frelser, for han har betragtet den lave boet efter hans tjenerinde. Til
se, nu alle generationer vil prise mig salig; for den, der er mægtig har gjort store ting for
mig, og hans Navn er helligt. Og hans Barmhjertighed på dem, der frygter ham fra generation til generation “”(Luk
1: 46–50).
Denne ros, almindeligvis kendt som Magnificat, fortæller os noget om den indre rejse Mary
har gjort. Johannes Paul II siger, at det repræsenterer de skjulte dybder af Marys tro i disse days.5
Først Mary takker den mægtige Gud, som har “”gjort store ting”” for hende. Visning sig selv som en ydmyg
Tjener, Mary ydmygt står i ærefrygt, før det faktum, at Gud har valgt hende til sådan en høj kaldelse som
at tjene som mor til Messias.
Men i anden halvdel af Magnificat, Mary ser en sammenhæng mellem hvad Gud har gjort
for hende og hvad Gud ønsker at udrette i livet for alle hans folk. Hun vil bære søn, der vil
gøre store ting for hele ringe i Israel og i verden:
“”Han har vist styrke med sin arm, har han spredt den stolte i fantasien af ​​deres hjerter,
han har lagt ned mægtige fra Troner og ophøjet dem af lav grad; han har fyldt
sultne med gode ting, og de rige har han sendt tomhændede bort. Han har hjulpet sin Tjener Israel, i
erindring om hans barmhjertighed, da han talte til vore Fædre, Abraham og hans efterkommere til evig tid “”(Luk
1: 51–55).
30
Her Mary ser sig selv som den første modtager af de velsignelser Gud ønsker at bringe til alle de troende.
Ligesom Herren oprejste Mary fra hendes egen Ringhed, fordi hun var en tro tjener, Gud
ønsker at ophøje alle den ringe og vise barmhjertighed til alle, der frygter ham. Ligesom Gud har vist favor til hans
tjenerinde Mary, så han vil hjælpe “”sin tjener Israel.””
Den Magnificat fortæller således os, at hvad Gud har gjort for denne ydmyge kvinde fra Nazareth, vil han gøre for
alle, der ydmygt tjener ham som Mary gjorde. Gud vil velsigne vores trofasthed, ser nådigt på vores Ringhed,
og ophøje os i vore trængsler. Må vi efterligne Mary i takke og prise den mægtige Gud, som gør
“”store ting”” for os. Må vi altid synge med hende, “”Min sjæl ophøjer Herren!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

het Magnificat
Wat is er aan de binnenkant Mary in deze dagen na de aankondiging? Ze heeft zeker een hoop gehad
tijd om te reflecteren op haar diepe roeping om te dienen als de moeder van de wereld Redder. Tijdens haar lange
reis naar het dorp Elizabeth’s, ze waarschijnlijk overwoog in haar hart over en weer de woorden
Gabriel sprak met haar. En de hele weg naar Judea wist ze dat ze niet meer alleen was. Ze draagt ​​nu in
haar schoot de Zoon van God.
In de Visitatie scene breekt Mary uit in een hymne-achtige lof van God: “”Mijn ziel maakt groot de Heer,
en mijn geest verheugt zich in God, mijn redder, want hij heeft de lage landgoed van zijn dienstmaagd. Voor
zie, voortaan alle generaties mij zalig; want wie machtig is heeft grote dingen gedaan voor
mij, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is over degenen, die Hem vrezen van geslacht tot geslacht “”(Lc
1: 46–50).
Deze lof, beter bekend als het Magnificat, vertelt ons iets over het interieur reis Mary
is het maken van. Johannes Paulus II zegt dat het vertegenwoordigt de verborgen diepten van het geloof van Maria in deze days.5
Eerste Mary dankzij de machtige God die heeft “”grote dingen gedaan”” voor haar. Het bekijken van zichzelf als een nederige
dienaar, Mary staat nederig ontzag voor het feit dat God haar heeft gekozen voor een dergelijke hoge roeping als
om te dienen als de moeder van de Messias.
Echter, in de tweede helft van het Magnificat, Maria ziet een verband tussen wat God heeft gedaan
voor haar en wat God wil bereiken in het leven van al Zijn volk. Zij zal een zoon baren, die zal
grote dingen doen voor de nederige in Israël en in de wereld:
“”Hij heeft kracht getoond met zijn arm heeft hij de trotse in de verbeelding van hun hart verstrooid,
hij heeft langs de machtigen van hun troon te zetten, en verheven die van de lage graad; hij vulde de
hongerig met goede dingen, en de rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft bijgedragen aan zijn dienaar Israël, in
herinnering aan zijn barmhartigheid, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn nageslacht voor altijd “”(Lc
1: 51–55).
30
Hier Mary beschouwt zichzelf als de eerste ontvanger van de zegeningen die God wil alle gelovigen te brengen.
Net zoals de Heer verwekte Mary uit haar eigen nederigheid, want ze was een trouwe dienaar, God
wil alle nederige en tonen genade verheffen aan allen die Hem vrezen. Zoals God gunst heeft aangetoond zijn
handmaiden Mary, zo zal hij helpen “”zijn dienaar Israël.””
Het Magnificat vertelt ons dus dat wat God voor deze nederige vrouw van Nazareth heeft gedaan, zal hij doen
allen die hem nederig dienen als Maria deed. God zal ons trouw zegenen, kijk barmhartig op ons nederigheid,
en verheffen ons in onze beproevingen. Mogen wij imiteren Maria in het danken en loven de machtige God, wie doet
“”Grote dingen”” voor ons. Mogen wij altijd zingen met haar, “”Mijn ziel maakt groot de Heer!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Co se děje uvnitř Mary v těchto dnech po zvěstování? Určitě má hodně
čas uvažovat o její hluboké povolání sloužit jako matka na světě Spasitele. Během její dlouhé
Cesta k Elizabethině vesnice, nejspíš uvažoval ve svém srdci znovu a znovu slova
Gabriel s ní mluvil. A celou cestu do Judska věděla, že už není sám. Ona nyní nese v
její lůno Syn Boží.
V Navštívení scéně Mary vypukne do hymnem podobné chvále Boží: “”Velebí má duše Pána,
a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť se považuje nízkou panství jeho služkou. Pro
Hle, od nynějška všechna pokolení budou mne blahoslavit; pro ten, který je mocný učinil veliké věci
já a jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství těm, kdo se ho bojí z generace na generaci “”(Lk
1: 46–50).
Tato chvála, běžně známý jako Magnificat, vypovídá něco o vnitřní pouti Mary
se zabývá výrobou. John Paul II říká, že reprezentuje skryté hlubiny Mariina víra v těchto days.5
První Mary díky mocného Boha, který “”učinil veliké věci”” pro ni. Prohlížení sebe jako pokorný
sluha, Mary pokorně stojí v úžasu před skutečností, že Bůh vybral jí za tak vysoké jako povolání
sloužit jako matka Mesiáše.
Nicméně v druhé polovině Magnificat, Mary vidí souvislost mezi tím, co Bůh učinil
pro ni a co Bůh chce dosáhnout v životě všeho svého lidu. Bude nést syna, který bude
dělat velké věci pro všechny pokorných v Izraeli a ve světě:
“”Prokázal sílu svým ramenem, on rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich,
on odložil mocné z trůnů, a povýšil ty nízkého stupně; se naplnil
hladové dobrými věcmi a bohaté poslal pryč prázdný. Ujal se svého služebníka Izraele,
vzpomínka na jeho milosrdenství, jak slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky “”(Lk
1: 51 až 55).
30
Tady Mary vidí sama sebe jako první příjemce požehnání, Bůh chce, aby všem věřícím.
Stejně jako Pán vzbudil Marii z vlastního pokorou, protože byla věrného služebníka Boha
chce vyvyšovat všechny pokorný a milosrdenství všem, kdo se ho bojí. Stejně jako Bůh ukázal, laskavost k jeho
služka Marie, takže pomohou “”svého služebníka Izraele.””
Magnificat tak nám říká, že to, co Bůh udělal pro tuto pokorné ženě z Nazareta, udělá pro
všichni, kteří ho pokorně sloužit jako Mary udělal. Bůh žehnej naši věrnost, podívejte se milosrdně na našich lowliness,
a vyvyšovat se k nám v našem utrpení. Můžeme napodobovat Marii poděkování a chválit mocného Boha, který dělá
“”velké věci”” pro nás. Můžeme věčně zpívat s ní, “”Velebí má duše Hospodina!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

la Magnificat
Kio okazas interne Maria en tiuj tagoj la Anunciacio? Ŝi certe havis multajn
tempo reflekti sur sia profunda alvokiĝo servi kiel la patrino de la mondo Savinto. Dum sia longa
vojaĝo al Elizabeth vilaĝo, ŝi probable meditis en sia koro saciedad vortoj
Gabriel parolis al ŝi. Kaj la tuta vojo al Judujo ŝi sciis ke ŝi ne estas plu sola. Ŝi nun portas en
ŝia ventro la Filo de Dio.
En la Inspektado sceno Maria krevas enen himno-simila laŭdo de Dio: “”Mia animo altigas la Eternulon,
kaj mia spirito ĝojas en Dio, mia Savanto, ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino. por
jen nun cxiuj generacioj nomos min felicxa; por la Potenculo faris grandajn aferojn por
mi, Kaj sankta estas Lia nomo. Kaj Lia boneco estas sur tiuj, kiuj Lin timas generacio al generacio “”(Luk
1: 46–50).
Tiu laŭdo, ofte konata kiel la Magnificat, diras al ni ion pri la interno vojaĝo Maria
havas estis farante. John Paul II diras reprezentas la kaŝitan profundoj de Maria fido en tiuj days.5
Unua Maria danke la Dio potenca kiu “”ion grandan”” por ŝi. Montrante sin kiel humila
servisto, Mary humile staras respektegis antaŭ la fakto ke Dio elektis ŝin por tia supera voko kiel
servi kiel la patrino de la Mesio.
Tamen, en la dua duono de la Magnificat, Maria vidas ligon inter kio Dio faris
por ŝi kaj kion Dio volas sukcesi en la vivo de ĉiu sia popolo. Ŝi naskos filon, kiu volas
fari grandaĵojn por ĉiuj humilulojn en Israelo kaj en la mondo:
“”Li montris forton per Sia brako, Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro,
Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, kaj altigis tiuj humilulojn; Li plenigis la
malsata per bonajxo, Kaj ricxulojn Li forsendis malplenaj. Li helpis Sian servanton Izrael,
Memorante Sian korfavoron, kiel Li parolis al niaj patroj, Al Abraham kaj al lia idaro eterne “”(Luk
1: 51–55).
30
Tie Maria rigardas sin kiel la unua ricevanto de la benoj de Dio deziras alporti al ĉiuj fidelaj.
Kiel la Eternulo aperigis Maria de ŝia propra humileco ĉar ŝi estis fidela servanto, Dio
deziras altigi ĉiujn humilulojn kaj indulgu cxiujn, kiuj Lin timas. Kiel Dio montris favore al sia
sklavino Mary, do li helpos “”Lia sklavo Izrael.””
La Magnificat tiel diras nin ke kion Dio faris por tiu humila virino Nazaretano, li faros por
ĉiuj kiuj humile servi lin kiel Mary faris. Dio benas nian honestecon, rigardu kompate sur nia humileco,
Kaj altigos nian afliktoj. Eble ni imitas Maria dankis kaj gloranta la Potenculo, kiu faras
“”Grandaj aferoj”” por ni. Eble ni ĉiam kantis kun ŝi, “”Mia animo altigas la Eternulon!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Mis toimub sees Mary nendel päevadel pärast paastumaarjapäev? Ta kindlasti on olnud palju
aeg mõelda oma sügavat kutsumust olla ema maailma Päästja. Ajal oma pika
reisi Elizabeth küla, ta ilmselt mõtiskles ta südames ikka ja jälle sõnad
Gabriel kõneles. Ja kõik viis Juudamaa ta teadis, et ta ei olnud enam üksi. Ta nüüd kannab sisse
tema üsa Jumala Poeg.
Visitatsioonikäsus stseeni Mary lõhub viidud hümni moodi kiituseks Jumalale: “”Mu hing ülistab Issandat,
ja mu vaim rõõmutseb Jumalas minu Päästja, sest ta on pidada väikese mõisa oma ümmardaja. eest
Vaata, nüüdsest kõik põlvkonnad kutsuvad mind õnnistatud; Sest kes on vägev on teinud suuri asju
mulle, ja püha on tema nimi. Ja tema halastus, kes teda kardavad põlvest põlve “”(Lk
1: 46–50).
See kiitust, üldtuntud kui Magnificat, räägib meile midagi sisemusse reisile Mary
on teinud. Johannes Paulus II ütleb ta esindab peidetud sügavusi Maarja usku nende days.5
Esiteks Mary tänu vägev Jumal, kes on “”tehtud suuri asju”” teda. Kasutaja ennast kui alandlik
ori, Mary alandlikult seisab aukartust Enne seda, et Jumal on valinud teda nii kõrge calling
teenida ema Messias.
Kuid teises pooles Magnificat Maarja näeb seost mida Jumal on teinud
tema ja mida Jumal tahab saavutada elus kogu oma rahvale. Ta kannab poeg, kes hakkab
teha suuri asju kõigi alandlik Iisraeli ja maailma:
“”Ta on näidanud tugevust oma käsi, ta on pillutanud uhked kujutluses oma südames,
ta panema vägevad oma troonid ja erutatud nende vähest; ta on täitnud
näljane heaga ja rikas ta on saatnud minema tühjalt. Ta on aidanud oma sulase Iisraeli, in
mälestuseks tema heldus, kui ta rääkis meie vanemaile, Aabrahamile ja tema järeltulijatele igavesti “”(Lk
1: 51–55).
30
Siin Mary näeb ennast kui esimene saaja õnnistusi Jumal tahab tuua kõigile usklikele.
Nii nagu Issand tõstis Mary tema enda alanduse, sest ta oli ustav sulane, Jumala
soovib ülendab kogu alandlik ja halastust kõik, kes teda kardavad. Nii nagu Jumal on näidanud kasuks tema
Palvelijatar Mary, et ta aitab “”oma sulase Iisraeli.””
Magnificat seega ütleb meile, et see, mida Jumal on teinud seda alandlik naine Naatsaretist ta teha
kõik, kes alandlikult teenida teda Maarja. Jumal õnnistab meie ustavus, otsida õnneks meie alanduse
ja ülendab meid vaevusi. Kas me jäljendada Maarja tänades ja kiites Vägev Jumal, kes teeb
“”Suuri asju”” meile. Kas me igavesti laulda koos temaga, “”Mu hing ülistab Issandat!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ang Magnificat
Ano ang nangyayari sa loob Mary sa mga araw pagkatapos ng Annunciation? Siya tiyak ay nagkaroon ng isang pulutong ng mga
oras upang sumalamin sa kanyang malalim na bokasyon upang maglingkod bilang ang ina ng Tagapagligtas sa buong mundo. Sa panahon ng kanyang mahabang
paglalakbay sa village ni Elizabeth, siya marahil pondered sa kanyang puso nang paulit-ulit ang mga salita
Gabriel ay nagsalita sa kanya. At ang lahat ng mga paraan upang Judea siya alam siya ay hindi na nag-iisa. Siya ngayon ay nagdadala sa
kaniyang bahay-bata ang Anak ng Diyos.
Sa eksena Visitation Mary break out sa isang awit-tulad ng kaluwalhatian sa Dios: “”Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu sa Dios na aking Tagapagligtas, sapagkat siya ay regarded ang mababang kalagayan ng kaniyang alipin. para
narito, mula ngayon sa lahat ng henerasyon ay tatawagin akong mapalad; para siya na makapangyarihan ay gumawa ng dakilang mga bagay para sa
akin, at banal ang kaniyang pangalan. At ang kaniyang awa ay sa mga may takot sa kanya sa bawat sali’t salinlahi “”(Lk
1: 46–50).
Ito papuri, karaniwang kilala bilang ang Magnificat, ay nagsasabi sa amin ng isang bagay tungkol sa interior paglalakbay Mary
ay na-paggawa ng. John Paul II ang sinasabi nito ay kumakatawan sa mga nakatagong malalim na lugar ng pananampalataya ni Maria sa mga days.5
First Mary thanks makapangyarihang Dios na “”gumawa ng mga dakilang bagay”” para sa kanya. Pagtingin ng kanyang sarili bilang isang mababang-loob
lingkod, Mary buong kababaang-loob ko’y nanginginig sa harap ng katotohanan na ang Diyos ay pinili ang kanyang para sa tulad ng isang mataas tungkulin bilang
upang maglingkod bilang ang ina ng Mesiyas.
Gayunpaman, sa ikalawang kalahati ng Magnificat, Mary nakikita ng isang koneksyon sa pagitan ng kung ano ang ginawa ng Diyos
para sa kanya at kung ano ang nais ng Diyos upang magawa sa buhay ng buo niyang bayan. Ay siya ang mananagot sa anak na ay
gawin dakilang bagay para sa lahat ng mga mababang-loob sa Israel at sa mundo:
“”Siya ay nagpakita ng lakas ng kaniyang bisig, Pinangalat niya ang mga palalo sa paggunamgunam ng kanilang puso,
siya ay ilagay ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, At itinaas ang mga may mababang kalagayan; siya ay napuno ang
nangagugutom ng mabubuting bagay, at ang mayaman kaniyang sinugo, na walang anoman. Siya ay nakatulong sa Israel na kaniyang alipin, sa
maalaala niya ang awa, gaya ng kaniyang sinalita sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang anak magpakailan man “”(Lk
1: 51–55).
30
Narito Mary views sarili bilang ang unang tatanggap ng mga pagpapala nais ng Diyos upang dalhin sa lahat ng mga mananampalataya.
Kung paanong ang Dios ay nagtayo nang Mary mula sa kanyang sariling kababaan dahil siya ay isang tapat na lingkod, ang Diyos
nais upang dakilain ang lahat ng mga mababang-loob at maawa sa lahat na nangatatakot sa kaniya. Kung paanong ang Diyos ay ipinapakita pabor sa kanyang
handmaiden Mary, kaya siya ay makakatulong sa “”Israel na kaniyang alipin.””
Ang Magnificat kaya nagsasabi sa amin na kung ano ang Diyos ay tapos na para sa mga ito lowly babaing taga Nazareth, gagawin niya para sa
lahat na mapagpakumbabang maglingkod sa kanya bilang ginawa ni Maria. Pagpapalain ng Diyos ang ating katapatan, tumingin mercifully sa aming kababaan,
at dakilain sa amin sa aming mga paghihirap. Mayo tinutularan natin si Maria sa thanking at pinupuri ang Makapangyarihang Dios, sino ang
“”Mga dakilang bagay”” para sa amin. Mayo magpakailanman aming aawitin sa kanya, “”Ang aking kaluluwa magnifies ang Panginoon!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Mitä tapahtuu sisällä Mary näinä päivinä, kun Marian? Hänellä on varmasti ollut paljon
aikaa pohtia hänen syvällinen kutsumus palvella äiti maailman Vapahtaja. Aikana hänen pitkä
Matka Elizabeth kylään, hän luultavasti pohti hänen sydämensä uudestaan ​​ja uudestaan ​​sanat
Gabriel puhui hänelle. Ja aina Juudeassa hän tiesi ollut enää yksin. Nyt hän harjoittaa vuonna
kohtunsa Jumalan Poika.
Vuonna Visitation kohtaus Mary puhkeaa osaksi virsi kaltainen ylistykseksi: “”Minun sieluni ylistää Herraa,
ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta Vapahtaja, sillä hän on pitänyt alhaisuuteen hänen palvelijatar. varten
Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi; Sillä joka on mahtava on tehnyt suuria
minua, ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen armonsa on niille, jotka häntä pelkäävät sukupolvelta toiselle “”(Lk
1: 46–50).
Tämä ylistys, kutsutaan yleisesti Magnificat, kertoo meille jotain sisätilojen matka Mary
on valmistanut. Johannes Paavali II sanoo se edustaa piilotetut syvyyksiin Marian uskoa näihin days.5
Ensin Mary kiitos väkevän Jumalan, joka on “”tehnyt suuria”” hänen. Katseleminen itsensä nöyrä
palvelija, Mary nöyrästi seisoo kunnioitusta ennen, että Jumala on valinnut hänet niin korkean kutsumuksensa
palvelemaan äiti Messiaan.
Kuitenkin jälkipuoliskolla Magnificat, Mary näkee yhteyden mitä Jumala on tehnyt
hänen ja mitä Jumala haluaa saavuttaa elämässä kaikki hänen ihmisiä. Hän kantaa poika kuka
tekemään suuria asioita kaikille nöyrä Israelissa ja maailmassa:
“”Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajallaan koriat heidän sydämensä,
Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset; hän on täyttänyt
nälkäinen hyvyydellä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjänä pois. Hän on auttanut hänen palvelijansa Israelin,
muistoksi armossaan puhuessaan meidän isillemme, Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ikuisesti “”(Lk
1: 51–55).
30
Täällä Mary näkee itsensä ensimmäinen saaja siunauksista Jumalan haluaa tuoda kaikille uskollisille.
Aivan kuten Herra herätti Mary hänen omasta lowliness koska hän oli uskollinen palvelija, God
haluaa korottaa kaikkia nöyrä ja osoittavat armoa kaikille, jotka häntä pelkäävät. Aivan kuten Jumala on osoittanut hyväksi hänen
palvelijattarelle Mary, joten hän auttaa “”hänen palvelijansa Israelin.””
Magnificat siis kertoo meille, että mitä Jumala on tehnyt tämän nöyrä nainen Nasaretilainen, hän tulee tekemään
kaikki jotka nöyrästi palvelevat häntä Mary teki. Jumala siunaa uskollisuutemme, katso armeliaasti meidän nöyryydellä,
ja korottaa meitä ahdistukset. Saammeko jäljitellä Mary kiitoksiin ja ylistäen Väkevä Jumala, joka tekee
“”Suuria asioita”” meille. Voimmeko ikuisesti laulaa hänen kanssaan, “”Minun sieluni ylistää Herraa!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Le Magnificat
Ce qui se passe à l’intérieur Mary dans ces jours après l’Annonciation? Elle a certainement eu beaucoup de
temps de réfléchir à sa profonde vocation à servir de la mère du Sauveur du monde. Au cours de sa longue
voyage vers le village d’Elizabeth, elle a probablement méditait dans son cœur encore et encore les mots
Gabriel lui a parlé. Et tout le chemin vers la Judée, elle savait qu’elle était plus seul. Elle porte maintenant
son sein le Fils de Dieu.
Dans la scène de la Visitation de Marie éclate en une louange hymne semblable de Dieu: «Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, car il a considéré la bassesse de sa servante. Pour
voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse; car celui qui est puissant a fait de grandes choses pour
moi, et son nom est saint. Et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération »(Lc
1: 46–50).
Cet éloge, communément connu sous le Magnificat, nous dit quelque chose sur le voyage intérieur Mary
a été prise. Jean-Paul II dit qu’il représente les profondeurs cachées de la foi de Marie dans ces jours.5
Première Marie remercie le Dieu puissant qui a “”fait de grandes choses”” pour elle. se Regarde comme un humble
servante, Marie se tient humblement dans la crainte devant le fait que Dieu l’a choisi pour une telle haute vocation
pour servir la mère du Messie.
Cependant, dans la seconde moitié du Magnificat, Marie voit un lien entre ce que Dieu a fait
pour elle et ce que Dieu veut accomplir dans la vie de tout son peuple. Elle portera le fils qui sera
faire de grandes choses pour tous les humbles en Israël et dans le monde:
“”Il a montré la force de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur,
il a renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles; il a rempli le
affamés de bonnes choses, et les riches, il a renvoyé à vide. Il a aidé Israël son serviteur, en
souvenir de sa miséricorde, comme il a parlé à nos pères, à Abraham et à sa postérité à jamais »(Lc
1: 51–55).
30
Ici Marie se considère comme le premier bénéficiaire des bénédictions que Dieu souhaite porter à tous les fidèles.
Tout comme le Seigneur ressuscité Marie de sa propre bassesse parce qu’elle était un fidèle serviteur, Dieu
souhaite exalter toute la miséricorde humble et de montrer à tous ceux qui le craignent. Tout comme Dieu a montré favorable à son
Servante Marie, alors il vous aidera à «Israël son serviteur.””
Le Magnificat nous dit donc que ce que Dieu a fait pour cette femme humble de Nazareth, il va faire pour
tous ceux qui le servent humblement comme Marie. Dieu bénisse notre fidélité, regardez heureusement sur notre bassesse,
et nous élever dans nos afflictions. Pouvons-nous imiter Marie en remerciant et louant Dieu puissant, qui fait
“”grandes choses”” pour nous. Pouvons-nous chanter pour toujours avec elle, «Mon âme exalte le Seigneur!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

de Magnificat
Wat is der oan de binnenkant Mary yn dizze dagen nei de Annunsiaasje? Sy wis hat hie in soad fan
tiid om te reflektearje op har djippe ropping om te tsjinjen as de mem fan ‘e wrâld fan Heilân. Yn har lang
reis nei Elizabeth syn doarp, sy nei alle gedachten oertinkende yn har hert oer en wer de wurden
Gabriel spriek ta har. En al de wei nei Judéa se wist se wie net mear allinnich. Se no draacht yn
har skerte de Soan fan God.
Yn ‘e bisiking toaniel Maria brekt út yn in hymne-as lof fan God: “”Myn siele forheget de Heare,
en myn geast is bliid yn God, myn Sillichmakker, hwent hy hat beskôge it lege lângoed fan syn tsjinstfeint. Foar
sjuch, tenei alle slachten sille neame my seinge; want hy dy’t machtich dien hat grutte dingen foar
my, en hillich is syn namme. En syn barmhertigens is op dyjingen, dy’t Him freezje fen slachte oant slachte “”(Lucas
1: 46–50).
Dizze lof, ornaris bekend as it Magnificat, fertelt ús wat oer it binnenlân reis Mary
hat west it meitsjen. John Paul II seit dat fertsjintwurdiget de ferburgen djipten fan Mary syn leauwe yn dizze days.5
Earste Mary tank de machtige God, dy’t “”dien grutte dingen”” foar har. Viewing harsels as in lyts folk
tsjinstfeint, Mary humbly stiet yn ûntsach foar it feit dat God hat keazen har foar sa’n hege ropping as
te tsjinjen as de mem fan ‘e Messias.
Lykwols, yn ‘e twadde helte fan’ e Magnificat, Mary sjocht in ferbining tusken wat God dien hat
foar har en wat God wol folbringe scoe yn it libben fan al syn folk. Sy sil drage de soan dy’t sil
do grutte dingen foar alle lyts folk yn Israël en yn ‘e wrâld:
“”Hy hat sjen litten sterkte mei syn earm, hy hat ferspraat it grutsk yn ‘e ferbylding fan har hert,
Hy hat put down de machtige út hjar troanen, en forhege dy fan lege graad; Hy hat folle de
honger mei goede dingen, en de rike er stjûrd hat lege wei. Hy hat holpen syn tsjinstfeint Israël, yn
oantinken fan syn genede, lyk as Er spritsen hie tsjin ús foarfaars, Abraham en syn neiteam foar altyd “”(Lucas
1: 51–55).
30
Hjir Mary views harsels as de earste ûntfanger fan de seiningen God wol te bringen oan al de leauwigen.
Krekt as de Heare opwekke Mary út har eigen lowliness omdat se wie in trouwe tsjinstfeint, God
wol priizgje alle lyts folk en show genede oan allegearre dy’t Him freezje. Krekt as God hat sjen litten geunst nei syn
tsjinstfeint Mary, dus hy sil helpe “”syn tsjinstfeint Israel.””
De Magnificat sa fertelt ús dat wat God dien hat foar dit lyts folk frou fan Nazareth, hy sil dwaan foar
allegearre dy’t humbly tsjinje him as Mary die. God sil seingje ús trou, sjoch mercifully op ús lowliness,
en priizgje ús yn ús drôvens. Meie wy neidwaan Mary yn it betankje en priizgje de machtige God, dy’t docht
“”Grutte dingen”” foar ús. Meie wy ivich sjonge mei har, “”Myn siele forheget de Heare!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

o Magnificat
O que está a suceder dentro de Mary neses días despois da Anunciación? Ela certamente tivo unha morea de
tempo para reflexionar sobre a súa profunda vocación de servir como a nai do Salvador do mundo. Durante a súa longa
viaxe para a aldea de Elizabeth, pode que meditaba no seu corazón unha e outra vez as palabras
Gabriel falou con ela. E todo o camiño para a Xudea ela sabía que non estaba máis soa. Agora carga en
seu ventre o Fillo de Deus.
Na escena da Visitación Mary irrompe nun loanza himno-like de Deus: “”A miña alma engrandece ó Señor,
e meu espírito se alegra en Deus, meu Salvador, porque mirou a humildade da súa serva. para
De agora en diante todas as xeracións me chamarán benaventurados; pois aquel que é poderoso fixo grandes cousas para
min, e santo é o seu nome. E o seu amor é sobre os que o temen, de xeración en xeración “”(Lc
1: 46–50).
Este eloxio, comunmente coñecido como o Magnificat, dinos algo sobre a viaxe interior Mary
está a facer. Juan Pablo II di que representa as profundidades ocultas da fe de María nestes dias.5
Primeiro Mary grazas a Deus poderoso que ten “”feito grandes cousas”” para ela. Vendo-se como unha humilde
servo, Mary, humildemente en reverencia ante o feito de que Deus o escolleu para unha vocación tan alta como
para servir como a nai do Mesías.
Con todo, na segunda metade do Magnificat, María ve unha conexión entre o que Deus fixo
para ela e para o que Deus quere realizar na vida de todo o seu pobo. Ela dará a luz o fillo que vai
facer grandes cousas para todos os humildes en Israel e no mundo:
“”Mostrou forza co seu brazo e dispersou os soberbios no pensamento dos seus corazóns,
Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes; el encheu o
famentos con cousas boas, e os ricos que de mans baleiras. El axudou a Israel o seu servo, en
lembranza da súa misericordia, como falou aos nosos pais, a Abraham ea súa descendencia para sempre “”(Lc
1: 51–55).
30
Aquí Mary vese como o primeiro en recibir as bendicións que Deus quere traer a todos os fieis.
Así como o Señor levantou Mary da súa propia inferioridade, porque era un servo fiel, Deus
pretende exaltar toda a misericordia humilde e amosar a todos os que o temen. Así como Deus mostrou ao seu favor
handmaiden Mary, el vai axudar “”a Israel o seu servo.””
O Magnificat, polo tanto, dinos que o que Deus fixo por esta muller humilde de Nazaret, que vai facer por
todos os que humildemente servi-lo como fixo María. Deus bendiga a nosa fidelidade, mire misericordiosamente na nosa pequenez,
e exaltar connosco nas nosas penas. Podemos imitar María na agradecendo e louvando a Deus poderoso, que fai
“”Grandes cousas”” para nós. Que poidamos sempre cantar con ela, “”A miña alma engrandece o Señor!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
რა ხდება შიგნით მერი ამ დღის შემდეგ ხარების? მან, რა თქმა არ ჰქონდა ბევრი
დრო ასახავს მისი ღრმა მოწოდება ემსახურება როგორც დედა მსოფლიოს მხსნელი. განმავლობაში მისი ხანგრძლივი
მოგზაურობა ელიზაბეტ სოფელში, ის, ალბათ, ფიქრობდა, მისი გული უსასრულოდ სიტყვა
Gabriel გამოელაპარაკა. და ყველა გზა იუდეაში მან იცოდა, რომ აღარ იყო მარტო. ახლა ის ახორციელებს
მის მუცელში ძე ღვთისა.
იმ მონახულების სცენა Mary არღვევს out შევიდა ჰიმნი მსგავსი დიდება ღმერთს: “”ადიდებს სული ჩემი უფალსა,
და ჩემი სული ხარობს ღვთის, ჩემი მხსნელის, რამეთუ განიხილება დაბალი ქონების მისი მოსამსახურე. იყიდება
აჰა, ამიერიდან ყველა თაობის მირეკავენ დალოცა; ამისთვის მას, ვინც არის ძლიერი გააკეთა დიდი რამ
ჩემთვის, და წმიდა არს სახელი მისი. მისი წყალობა არის მოშიშთა თაობიდან თაობას “”(Lk
1: 46–50).
ეს დიდება, საყოველთაოდ ცნობილი, როგორც Magnificat, გვეუბნება, რაღაც ინტერიერი მოგზაურობა Mary
დგამს. იოანე პავლე II ამბობს იგი წარმოადგენს ფარული სიღრმეში მარიამის რწმენა ამ days.5
პირველი მერი წყალობით ძლიერი ღმერთი, რომელმაც “”გააკეთა დიდი რამ”” მისთვის. პროფაილის თავად, როგორც უბრალო
მსახური, მერი მორჩილად დგას awe ადრე იმისა, რომ ღმერთმა მისი ასეთი მაღალი მოწოდება, როგორც
ემსახურება როგორც მესიის დედა.
თუმცა, მეორე ნახევარში Magnificat, მერი ხედავს კავშირს რა გააკეთა ღმერთმა
მისი და, რაც ღმერთს სურს, რომ მიზნის მისაღწევად ცხოვრებაზე მთელი თავისი ხალხი. იგი აგებს შვილი, რომელიც
დიდი რამ ყველა უბრალო ისრაელსა და მსოფლიოში:
“”მან აჩვენა ძალა მისი მკლავი, მას მიმოფანტული ამაყი წარმოსახვა მათი გული,
მან ჩაახშო ძლიერი მათი ტახტზე, და ამაღლდა იმ დაბალი ხარისხი; მან შევსებული
მშიერი კარგი რამ, და მდიდარი იგი გაიგზავნა ცარიელი მოშორებით. მან ხელი შეუწყო მისი მსახური ისრაელის
ხსოვნის მისი წყალობა, როგორც მას ეტყოდა მამათა ჩუენთა აბრაჰამსა და მის შთამომავლობას საუკუნოდ “”(Lk
1: 51–55).
30
აქ მერი განიხილავს თავად, როგორც პირველი მიმღები კურთხევის ღმერთს სურს, რათა ყველა ერთგული.
ისევე, როგორც უფალი აღადგინა მერი საკუთარი თავმდაბლობით, რადგან იგი იყო ერთგული მსახური, ღმერთმა
სურს აღიმაღლოს ყველა უბრალო და შეიწყალებს ყველა, ვინც შიშობს, მას. ისევე, როგორც ღმერთმა სასარგებლოდ მისი
მოსამსახურე მერი, ასე რომ, ის დაეხმარება “”მისი მსახური ისრაელს””.
Magnificat ამით გვეუბნება, რომ ის, რაც ღმერთმა გააკეთა ამ საწყალს ქალს ნაზარეველი, რას გააკეთებს
ყველა, ვინც თავმდაბლად ემსახურება მას, როგორც მარიამს. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ერთგულება, გამოიყურება მოწყალედ ჩვენს თავმდაბლობით,
და მხარს უჭერენ ჩვენს გამო. მოდი მივბაძოთ მერი მადლობები და აქებს ძლიერი ღმერთი, რომელიც ჯერ
“”დიდი”” რამ ჩვენთვის. შესაძლოა, ჩვენ სამუდამოდ მღერიან მასთან “”ადიდებს სული ჩემი, უფალო!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Das Magnificat
Was ist nach der Verkündigung in diesen Tagen innerhalb Mary los? Sie hat sicherlich eine Menge hatte
Zeit auf ihrer tiefen Berufung nachzudenken, wie die Mutter der Welt Erlöser zu dienen. Während ihrer langen
Reise nach Elizabeth Dorf, grübelte sie wahrscheinlich in ihrem Herzen immer und immer wieder die Worte
Gabriel sprach mit ihr. Und den ganzen Weg nach Judäa sie wusste, dass sie nicht mehr allein war. Sie trägt jetzt in
ihrem Schoß, der Sohn Gottes.
In der Visitation Szene bricht Mary heraus in einen hymnischen Lobpreis Gottes: “”Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Für
Siehe, von nun an alle Generationen rufen mich gesegnet; denn wer Mächtige hat Großes getan für
mich, und sein Name ist heilig. Und seine Barmherzigkeit ist auf diejenigen, die ihn von Generation zu Generation zu fürchten “”(Lk
1: 46–50).
Dieses Lob, die gemeinhin als die Magnificat bekannt ist, sagt uns etwas über das Innere Reise Mary
wurde zu machen. Johannes Paul II sagt, dass es die verborgenen Tiefen der Glaube Marias in diesen days.5 repräsentiert
Erste Maria durch den mächtigen Gott, der “”getan große Dinge”” für sie hat. Anzeigen von sich selbst als niedrig
Diener, Maria steht demütig in Ehrfurcht vor der Tatsache, dass Gott sie für eine solche hohe Berufung gewählt hat als
als die Mutter des Messias zu dienen.
Doch in der zweiten Hälfte des Magnificat, sieht Mary eine Verbindung zwischen dem, was Gott getan hat
für sie und was Gott will, in das Leben aller seiner Menschen zu erreichen. Sie wird den Sohn gebären, der wird
tun große Dinge für die ganze Niedrigen in Israel und in der Welt:
“”Er hat mit seinem Arm Stärke, hat er die stolz in der Vorstellung ihrer Herzen verstreut,
er hat die Mächtigen vom Thron hinstellen, und die Niedrigen erhöht; er hat füllte sich die
Hungrigen mit Gütern, und die Reichen er leer ausgehen. Er hat seinem Diener Israel geholfen, in
Erinnerung an seine Barmherzigkeit, wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig «(Lk
1: 51–55).
30
Hier Mary sieht sich als erste Empfänger der Segen wünscht Gott allen Gläubigen zu bringen.
So wie der Herr Mary von ihrem eigenen Niedrigkeit erhoben, weil sie war ein treuer Diener, Gott
möchte alle die Niedrigen und Show Barmherzigkeit an alle, die ihn fürchten erheben. So wie Gott hat Gefallen zu sein gezeigt
Dienerin Maria, so wird er “”seinem Diener Israel.”” helfen
Das Magnifikat sagt uns so dass das, was Gott für diese bescheidenen Frau von Nazareth getan hat, was er tun wird
alle, die ihn demütig dienen wie Maria. Gott segne unsere Treue, schauen gnädigerweise auf unserer Niedrigkeit,
und erheben uns in unseren Bedrängnissen. Dürfen wir Maria in dankend und den mächtigen Gott zu preisen imitieren, der tut
“”Große Dinge”” für uns. Mögen wir immer mit ihr, singen: “”Meine Seele den Herrn groß!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

το Magnificat
Τι συμβαίνει μέσα Mary σε αυτές τις ημέρες μετά τον Ευαγγελισμό; Είναι σίγουρα είχε πολλά
χρόνο για να προβληματιστούν σχετικά με βαθιά κλίση της για να χρησιμεύσει ως η μητέρα του παγκόσμιου Σωτήρα. Κατά τη διάρκεια της μακράς της
ταξίδι στο χωριό της Ελισάβετ, που κατά πάσα πιθανότητα συλλογιστεί στην καρδιά της ξανά και ξανά τις λέξεις
Gabriel μίλησε. Και όλος ο τρόπος στην Ιουδαία ήξερε ότι ήταν πλέον μόνη της. Φέρνει τώρα
μήτρα της ο Υιός του Θεού.
Στη σκηνή Υπαπαντής Mary ξεσπά σε έναν ύμνο-όπως έπαινο του Θεού: «Η ψυχή μου τον Κύριον,
και το πνεύμα μου χαίρεται στο Θεό Σωτήρα μου, γιατί έχει θεωρηθεί το χαμηλό της δούλης αυτού. Για
ιδού, εφεξής όλες οι γενεές θα μου τηλεφωνήσει ευλογημένο? για αυτός που είναι ισχυρός έχει κάνει σπουδαία πράγματα για
μένα, και άγιο είναι το όνομά του. Και το έλεος του είναι σε εκείνους που τον φοβούνται από γενιά σε γενιά »(Λουκ
1: 46–50).
Αυτό έπαινος, κοινώς γνωστό ως το Magnificat, μας λέει κάτι για το εσωτερικό ταξίδι Mary
έχει κάνει. Ιωάννης Παύλος Β λέει ότι αντιπροσωπεύει τα κρυμμένα βάθη της πίστης Μαρίας σε αυτές τις έρεσ.5
Πρώτα η Μαρία ευχαριστεί τον ισχυρό Θεό, ο οποίος έχει “”κάνει σπουδαία πράγματα» γι ‘αυτήν. Βλέπει τον εαυτό της ως ταπεινός
υπάλληλος, Mary στέκεται ταπεινά με δέος πριν από το γεγονός ότι ο Θεός την έχει επιλέξει για μια τέτοια υψηλή κλήση ως
για να χρησιμεύσει ως μητέρα του Μεσσία.
Ωστόσο, στο δεύτερο μισό του Magnificat, Μαίρη βλέπει μια σύνδεση μεταξύ του τι έχει κάνει ο Θεός
για την ίδια και αυτό που ο Θεός θέλει να επιτύχει στη ζωή όλων των ανθρώπων του. Θα φέρει το γιο, ο οποίος θα
κάνει σπουδαία πράγματα για όλους τους ταπεινούς στο Ισραήλ και στον κόσμο:
“”Έχει δείξει τη δύναμη με το χέρι του, έχει διάσπαρτα ο υπερήφανος στη φαντασία της καρδιάς τους,
έχει βάλει κάτω το ισχυρό από τους θρόνους τους, και υπερυψωμένα εκείνες του χαμηλού βαθμού? έχει γεμίσει η
πεινασμένοι με καλά πράγματα, και η πλούσια έστειλε άδειο μακριά. Έχει βοηθήσει υπηρέτη του Ισραήλ, σε
ανάμνηση του ελέους του, όπως ο ίδιος μίλησε στους πατέρες μας, στον Αβραάμ και να τους απογόνους του για πάντα »(Λουκ
1: 51–55).
30
Εδώ Μαίρη βλέπει τον εαυτό της ως τον πρώτο παραλήπτη από τις ευλογίες του Θεού επιθυμεί να φέρει σε όλους τους πιστούς.
Ακριβώς όπως ο Κύριος ανέστησε η Μαρία από τη δική ταπεινοφροσύνη της επειδή ήταν πιστός υπηρέτης, ο Θεός
επιθυμεί να υψώσει όλους τους ταπεινούς και δείχνουν έλεος σε όλους όσους τον φοβούνται. Ακριβώς όπως ο Θεός έχει δείξει εύνοια προς του
δούλη Mary, έτσι θα βοηθήσει “”υπηρέτη του Ισραήλ.””
Το Magnificat μας λέει έτσι ότι τι έχει κάνει ο Θεός για αυτό ταπεινούς γυναίκα από τη Ναζαρέτ, ο ίδιος θα κάνει για
όλοι όσοι τον υπηρετούν ταπεινά όπως έκανε και η Μαρία. Ο Θεός θα ευλογήσει την πίστη μας, να δούμε ευτυχώς στην ταπεινοφροσύνη μας,
και να μας υψώσει στο θλίψεις μας. Μπορούμε να μιμηθούμε Μαίρη ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον πανίσχυρο Θεό, ο οποίος κάνει
“”Μεγάλα πράγματα”” για μας. Μπορεί να έχουμε πάντα τραγουδήσει μαζί της, “”η ψυχή μου τον Κύριον!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
શું જાહેરાત બાદ આ દિવસોમાં મેરી અંદર રહ્યું છે? તે ચોક્કસપણે એક ઘણો ધરાવે છે
તેના ગહન વ્યવસાય પર અસર પહોંચાડવા માટે સમય વિશ્વના તારણહાર ની માતા તરીકે સેવા આપવા માટે. તેમના લાંબા દરમિયાન
એલિઝાબેથના ગામ પ્રવાસ, તે કદાચ તેના હૃદય ઉપર અને ઉપર ફરીથી pondered શબ્દો
ગેબ્રિયલ તેના માટે વાત કરી હતી. અને યહુદાહમાં બધી રીતે તે જાણતા હતા તે લાંબા સમય સુધી એકલા હતા. તે હવે વહન
તેમના ગર્ભાશયની દેવનો દીકરો છે.
મુલાકાત દ્રશ્યમાં મેરી ભગવાન એક સ્તોત્ર જેવા વખાણ બહાર તોડે: “”મારો આત્મા magnifies પ્રભુ,
અને મારો આત્મા ઈશ્વર મારા તારણહાર હરખાય છે, તેમણે તેમના handmaiden નીચા એસ્ટેટ ગણવામાં કર્યો છે. માટે
જુઓ, અત્યારથી બધા પેઢી મને આશીર્વાદ કૉલ કરશે; માટે જે શકિતશાળી છે તે માટે મહાન કાર્યો કર્યા છે
મને, અને તેનું નામ પવિત્ર છે. અને તેઓ તેની દયાની જેઓ તેમને પેઢી દર પેઢી ડર પર છે “”(Lk
1: 46–50).
આ વખાણ, સામાન્ય રીતે Magnificat તરીકે ઓળખાય છે, અમને આંતરિક પ્રવાસ મેરી વિશે કંઈક કહે છે
બનાવવા દેવામાં આવી છે. જ્હોન પોલ II તે આ days.5 મેરી શ્રદ્ધા છુપાયેલા ઊંડાણો રજૂ કહે
પ્રથમ મેરી શકિતશાળી ભગવાન જે તેના માટે “”મહાન વસ્તુઓ થાય છે”” આભાર. એક હલકું તરીકે પોતાની જાતને જોઈ રહ્યા છીએ
નોકર, મેરી નમ્રતાપૂર્વક હકીકત એ છે કે ભગવાન જેમ કે એક ઉચ્ચ કૉલિંગ માટે તેના પસંદ કર્યું છે તે પહેલાં ધાક રહે છે
મસીહ ની માતા તરીકે સેવા આપવા માટે.
જો કે, Magnificat બીજા ભાગમાં, મેરી ભગવાન શું કર્યું છે વચ્ચે જોડાણ જુએ
તેના માટે અને શું દેવે બધા લોકો જીવન માં પરિપૂર્ણ કરવા માંગે છે. તેમણે પુત્ર સહન કરશે જે ચાલશે
ઇઝરાયેલ અને વિશ્વના તમામ નમ્રતાપૂર્વક માટે મહાન વસ્તુઓ કરો:
“”તેમણે તેમના હાથ સાથે તાકાત બતાવ્યા છે, તેમણે તેમના હૃદયમાં કલ્પના ગર્વ વેરવિખેર છે,
તે નીચે તેમના તાજ માંથી શકિતશાળી મૂકી, અને નીચા ડિગ્રી તે મહાનુભાવ છે; તેમણે ભરી છે
સારી વસ્તુઓ સાથે ભૂખ્યા છે, અને સમૃદ્ધ તેઓને ખાલી હાથે પાછા છે. તેણે પોતાના નોકરને ઇઝરાયેલ મદદ કરી છે,
તેમનો સાચો પ્રેમ યાદ, કારણ કે તે આપણા પૂર્વજો સાથે વાત કરી હતી, અબ્રાહમ Lk અને ક્યારેય માટે તેમના વંશજો માટે “”(
1: 51–55).
30
અહીં મેરી આશીર્વાદ ભગવાન સર્વ લાવવા ઈચ્છે પ્રથમ પ્રાપ્તકર્તા તરીકે પોતાની જાતને જુએ છે.
જસ્ટ તરીકે ભગવાન પોતાના નમ્રતા થી મેરી ઉઠાડવામાં કારણ કે તે એક વફાદાર સેવક હતો ભગવાન
જે બધા તેને ડર બધા ગરીબ અને શો દયા બુલંદ કરવા ઈચ્છે છે. ભગવાન તરફેણમાં બતાવ્યું છે જસ્ટ કારણ કે તેના
handmaiden મેરી, જેથી તેઓ મદદ કરશે “”પોતાના સેવક ઇઝરાયેલ.””
Magnificat આમ અમને કહે છે કે ભગવાન નાઝારેથના આ નમ્રતાપૂર્વક સ્ત્રી માટે શું કર્યું છે, તે માટે શું કરશે
બધા નમ્રતાથી તેમની સેવા તરીકે મેરી હતી. ભગવાન અમારી faithfulness, અમારા નમ્રતા પર દયાળુ જોવા આશીર્વાદ આપશે,
અને અમને અમારી વ્યથા સત્તા વધારવું. અમે આભાર માનતો માં મેરી અનુકરણ કરી શકે અને શકિતશાળી ભગવાન પ્રશંસા, જે કરે છે
આપણા માટે “”મહાન વસ્તુઓ””. અમે કાયમ તેની સાથે ગાઇ શકે છે, “”મારો આત્મા magnifies પ્રભુ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat la
Ki sa ki pwal sou andedan Mari nan jou sa yo apre Anonsyasyon a? Li sètènman te gen yon anpil nan
tan ki reflete sou vokasyon pwofon li nan sèvi kòm manman an nan Sovè nan mond lan. Pandan long li
vwayaj nan bouk Elizabeth a, li pwobableman t’ap repase nan kè l ‘sou yo ak sou ankò mo sa yo
Gabriel pale ak li. Apre sa, tout wout la nan peyi Jide li te konnen li te gen okenn ankò pou kont li. Li kounye a pote nan
vant li Pitit Bondye a.
Nan sèn nan Vizit Mari kase soti nan yon lwanj kantik ki tankou Bondye: “”Nanm mwen ap chante pou Seyè a,
ak lespri m ‘pran plezi nan Bondye ki delivrans mwen, paske li konsidere nan byen imobilye a ki ba nan sèrvant l’ yo. Pou
gade, koulye a tout tan pral fanm Bondye beni! Paske Bondye ki gen tout pouvwa a fè anpil bèl bagay pou
m ‘gen kè sansib se non l’ yo. Apre sa, Wi, li se sou moun ki gen krentif pou li de pitit an pitit “”(Lk
1: 46–50).
Sa a fè lwanj, souvan konnen kòm Magnificat la, di nou yon bagay sou vwayaj la enteryè Mari
gen te fè. Jan Pòl II di li reprezante fon lanmè yo kache nan lafwa Mary a nan days.5 sa yo
Premye Mari gras Bondye a vanyan sòlda ki moun ki te “”fè anpil bèl bagay”” pou li. Wè tèt li kòm yon modest
sèvitè, Mari avèk imilite kanpe nan tranble devan reyalite a ke Bondye te chwazi l ‘pou sa yo rele wo tankou
sèvi kòm manman an nan Kris la.
Sepandan, nan dezyèm mwatye nan Magnificat la, Mari wè yon koneksyon ant sa Bondye te fè
pou li yo ak sa Bondye vle akonpli nan lavi yo nan tout pèp li a. Li pral pote, pitit gason ki moun ki pral
fè anpil bèl bagay pou tout modest a nan peyi Izrayèl la ak nan mond lan:
“”Li te lèzòm santi fòs ponyèt li, li ki gen lògèy ak gwo lide nan kè yo,
li te mete desann chèf ki byen chita nan fotèy yo, epi yo tout bagay mache byen sa yo ki nan degre ki ba; Li bay moun ki nan
grangou ak pi bon bagay, ak moun rich la li voye ale san anyen. Li vin pote sekou, sèvitè l ‘pèp Izrayèl la, nan
chonje Wi, li, menm jan li te fè zansèt nou yo, Abraram ak pitit pitit li pou tout tan “”(Lik
1: 51–55).
30
Isit la Mari konsidere tèt li kòm moun k ap resevwa nan premye nan benediksyon yo Bondye vle pou pote nan tout fidèl yo.
Menm jan Seyè a voye Mari soti nan imilite l poukont li paske se li menm yon sèvitè fidèl, Bondye
vle leve tout modest ak montre gen pitye a nan tout moun ki gen krentif pou li. Menm jan Bondye te montre favè nan li
sèrvant Mari, se konsa li pral ede “”pèp Izrayèl k’ap sèvi l ‘yo.””
Magnificat la konsa di nou ke sa Bondye te fè pou fanm sa a modest, moun Nazarèt, li pral fè pou
tout moun ki avèk imilite sèvi l ‘tankou li Mari te fè sa. Bondye ap beni toujou kenbe pawòl nou an, gade mizèrikòd sou imilite nou an,
ak leve nou nan afliksyon nou yo. Se pou nou imite Mari nan remèsye li t’ap fè lwanj Bondye ki gen anpil pouvwa, ki fè sa ki
“”Gwo bagay”” pou nou. Se pou nou pou tout tan chante avè l ‘, “”Nanm mwen ap chante pou Seyè a!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Abin da yake faruwa a cikin Mary a cikin wadannan kwanaki bayan da Gaske Shelar? Ta lalle ya na da mai yawa
lokaci zuwa yin tunãni a kan ta babban sadaukarwa don zama uwar duniya ta ceto. A lokacin ta tsawon
tafiya zuwa Elizabeth ta kauye, ta yiwuwa yayi tunani a zuci kan kuma a sake kalmomin
Gabriel ya yi magana da ita. Kuma duk hanyar zuwa ƙasar Yahudiya ta san ta ba shi kadai. Ta yanzu daukawa a
mahaifarta Ɗan Allah.
A cikin Visitation scene Mary karya fita a cikin wani waƙar yabon Allah-kamar yabo Allah: “”Raina magnifies Ubangiji,
kuma ruhuna yake ta farin ciki, Allah Mai Cetona, domin ya na daukar low Estate ya handmaiden. Domin
Ga shi, gaba dukan zamanai, Za kira ni mai albarka. wanda yake mai girma ya yi manyan abubuwa domin
ni, kuma tsarki ne sunansa. Kuma rahama ne a kan waɗanda ke tsõron shi daga tsara zuwa tsara “”(Luka
1: 46–50).
Wannan yabo, fiye da aka sani a matsayin Magnificat, ya gaya mana wani abu game da ciki tafiya Mary
ANYI yin. John Paul II ya ce shi wakiltar boye zurfin Maria bangaskiya a cikin wadannan days.5
First Mary godiya da Allah mai iko wanda ya “”yi manyan abubuwa”” ga mata. Dubawa kanta a matsayin kaskantattu
bawa, Mary da ƙanƙan da kai tsaye a tsõro da gaskiyar cewa Allah ya zaba mata da irin wannan high kira a matsayin
su bauta a matsayin uwar Almasihu.
Duk da haka, a karo na biyu da rabi na Magnificat, Mary gani a connection tsakanin abin da Allah ya yi
mata da kuma abin da Allah yake so ya yi a rayuwar da dukan mutanensa. Za ta kai dan wanda ya so
yi manyan abubuwa ga dukan kaskantattu a Isra’ila da kuma cikin duniya:
“”Ya nuna ƙarfi da hannu, ya kuma watsar da kai a cikin tunanin zukatansu,
ya sa saukar da m daga gadajen sarautarsu, kuma tsarki ya tabbata wadanda low digiri. ya cika
ƙosar da abubuwan alheri, Mawadata kuwa ya sallame su hannu wofi. Ya taimaka wa baransa Isra’ila, a
tunawa da jinƙansa, kamar yadda ya yi magana da mu da ubanninmu, Ga Ibrahim da zuriyarsa har abada. “”(Luka
1: 51–55).
30
Ga Mary aukan kanta a matsayin na farko a tura ma da albarka da Allah Yanã nufin kawo wa dukan masu aminci.
Kamar yadda Ubangiji ya tãyar da Mary daga ta mallaka lowliness domin ta kasance mai aminci bawa, Allah
yanã son ya yi tasbĩhi a dukan wulakantacce ne, kuma show rahama ga duk wanda ya ji tsoron Dawuda. Kamar yadda Allah ya yi ni’ima a wa
handmaiden Mary, don haka zai taimaka “”bawansa Isra’ila.””
The Magnificat haka ya gaya mana cewa abin da Allah ya yi wa wannan kaskantattu mace Banazare, zai yi
duk wanda ya ƙasƙantar da bauta masa kamar yadda Mary aikata. Allah zai albarkaci mu aminci, duba rahama a kan lowliness,
kuma ka yi tasbĩhi da mu bala’i. Bari mu yi koyi da Maryamu a godiya da yabon Allah mai iko, wanda ya aikata
“”Babban abu”” a gare mu. Za mu iya har abada raira da ita, “”Raina magnifies Ubangiji!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
He aha ka mea hele ma loko o Maria i kēia mau lā ma hope o ka Annunciation? Uaʻiʻo i ka hailona o
manawa e noonoo ma kona maiā oihana e malama e like me ka makuwahine o ko ke ao ka Mea e Olaʻi. I loko o kona loihi
huakaʻi no Elizabeth ke kauhale, ua paha noonoo i loko o kona naʻau ma luna, a ma luna hou i na olelo
Gabriel i olelo mai ai ia ia. A me ke ala a hiki i Iudea a pau, ua ike iho la, aole minamina hou wale no. Ua Ano carries ma
kona’ōpū o ke Keiki a ke Akua.
I kaʻikeʻiaʻana loa o Maria, mai hemo mai iloko o ka Himeni-like me ka hoomaikaiia o ke Akua mai: “”kuu uhane magnifies ka Haku,
a me kuu uhane hauoli i ke Akua i koʻu mea e olaʻi, no ka mea, ua i ka haahaa o kana kauwa wahine. no ka mea,
aia hoi, ma neia hope aku hanauna a pau, e kapa mai oukou iaʻu, He pomaikai. no ka mea, ka mea nana ka Mea mana, ua hana mai i na mea nui no ka mea,
mai iaʻu, a me ka hemolele hoi kona inoa. A no kona aloha i ka poe makau ia ia, ia hanauna aku ia hanauna aku ka poe “”(LK
1: 46–50).
Keia hoʻoleʻa, olelo ike e like me ka Magnificat,’ōlelo mai i kekahi mea e pili ana i ke Kuhina Kalaiaina huakaʻi Maria
ua i hana. John Paul II olelo ia ho i ka huna hohonu o Maria ka manaoio iloko o keia mau days.5
First Mary mahalo i ka mana ke Akua, nana i “”hana i na mea nui”” no ka mea, ia ia. Niio? Ia ia iho e like me ka haahaa
kauwa, Mary noi haʻahaʻa aku ku i ka weliweli i mua o ka mea a pau, ua koho mai ke Akua iā ia, no ka mea, he kiʻekiʻe oihana e like me
e malama e like me ka makuwahine o ka Mesia.
Eia nō naʻe, i loko o ka lua o ka hapalua o ka Magnificat, o Maria ike i ka pilina ma waena o ka mea a ke Akua i hana
no ka mea, ia ia a me ka mea a ke Akua makemake, e hana i na ola o na mea a pau kona poe kanaka. Ia e hali ke keiki i makemake
hana i na mea nui no ka mea, a pau ka haahaa i loko o kaʻIseraʻela, a ma loko o ke ao nei;
“”He ua hoike mai i ka mana ma kona lima, oia ua hoopuehu i ka poe i haaheo i ka manao o ko lakou mau naau,
ka mea, ua waiho iho la oia i na’lii ilalo mai ko lakou mau noho, a hookiekie iho la ia poe haahaa; ka mea, ua piha i ka
pololi i na mea maikai, a me ka hookuke hoi oia i ka nele. Ua kokua mai oia i kana hanai ia Iseraela, ma ka
hoomanao i ke aloha, e like me ia i olelo mai ai i ko kakou poe kupuna, ia Aberahama, a me kana poe mamo, a mau loa “”(LK
1: 51–55).
30
Here Mary Views ia iho e like me ka haumāna haʻawina kālā mua o na pomaikai ke Akua makemake, e lawe aku i na mea a pau i ka pono.
E like me ka ka Haku i hoala ae la o Maria, mai kona mau haahaa, no ka mea, he kauwa malama pono, ke Akua
makemake e hookiekie ae i ka poe akahai a me ka hōʻike aloha aku i na mea a pau i makau ia ia. E like me ka ke Akua i hōʻike mai ka lokomaikaʻiʻia mai i kona
kauwa wahine Mary, pēlāʻo ia e kōkua “”i kana kauwa Israel.””
pela ka Magnificat’ōlelo mai i ka mea a ke Akua i hana mai ai, no keia haahaa wahine no Nazareta, ka mea e hana aku ai no
a pau i haʻahaʻa hookauwa aku nana e like me Maria i hana ai. Ke Akua, e hoopomaikai mai i ko makouʻoiaʻiʻo, e nana aloha i ko kakou ka haahaa,
ae hookiekie ia kakou iloko o ko kakou mau pilikia. Hiki anei ia makou mamuli o Maria i ka hoomaikai aku la ia, a me ka hoomaikai aku i ka mana i ke Akua, nana i hana
“”Nui na mea”” no kakou. Hiki anei ia makou ka wa pau ole hīmeni pū me ia, “”kuu uhane magnifies ka Haku.””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

מגניפיקט
מה קורה בפנים מרי בימים אלה לאחר הבשורה? היא בהחלט הייתה הרבה
זמן להרהר על הייעוד העמוק שלה לשרת כאם המושיע של העולם. במהלך אותה ארוכה
מסע לכפר של אליזבת, הוא כנראה הרהר בלבה שוב ושוב את המילים
גבריאל דיבר אליה. וכל הדרך ליהודה ידעה שהיא כבר לא לבד. כיום היא נושאת ב
ברחמה את בן האלוהים.
בסצנת הביקור מרי פורץ שבחים דמוי מנון של אלוהים: “”הנשמה שלי מעצימה את הלורד,
ורוחי השמחה באלוהים המושיעה שלי, כי הוא נחשב האחוזה הנמוכה של השפחה שלו. ל
והנה, מעתה כל הדורות יקראו לי מבורך; עבור מי הוא אדיר עשה דברים גדולים עבור
לי, והקדוש שם. רחמיו הוא על ליראיו מדור לדור “”(לוקס
1: 46–50).
שבח זה, הידוע בכינויו מגניפיקט, אומר לנו משהו על המסע הפנימי מרי
כבר עושה. יוחנן פאולוס השני אומר שזה מייצג את מעמקי הנסתר של האמונה של מרי days.5 אלה
תודה ראשית מרי האלוהי האדירה אשר “”עשו דברים גדולים”” בשבילה. צופה עצמה נחותה
משרת, מרי עומד בענוות ביראה לפני העובדה שאלוהים בחר בה שליחות כה גבוהות כמו
לשמש אמו של המשיח.
עם זאת, במחצית השנייה של מגניפיקט, מרי רואה קשר בין מה שאלוהים עשה
עבורה ועבור מה אלוהים רוצה להשיג את חייהם של כל בני עמו. היא תישא הבן יהיה
לעשות דברים גדולים עבור כל הנחות בישראל ובעולם:
“”הוא הוכיח כוח עם זרועו, פיזר את כל גאה בדמיונם של לבם,
הוא הניח את אדיר מ כיסאותיהם, ונעלים אלה היא ממעמד נמוך; הוא מילא את
רעב עם דברים טובים, והעשירים הוא שלח ריקות. הוא סייע משרתו ישראל, ב
זכר ברחמיו, כשדיבר לאבותינו, לאברהם לדורות הבאים שלו לעולמים “”(לוקס
1: 51–55).
30
הנה מרי רואה עצמה הראשון המקבל את הברכות אלוהים רוצה להביא לכל המאמינים.
כשם לורד הקים מרי מ נמיכות שלה כי היא היתה משרת נאמן, אלוהים
מבקש לרומם את כל הרחמים הנחותים ולהראות לכל החוששים אותו. בדיוק כפי שאלוהים הראה טוב שלו
שפחת מרי, אז הוא יעזור “”משרתו ישראל.””
מגניפיקט ובכך אומר לנו מה שאלוהים עשה האישה נחותה של נצרת, הוא יעשה
כל המשרתים אותו בהכנעה כמו מרי. אלוהים יברך את נאמנותנו, להסתכל ברחמים על נמיכות שלנו,
ולרומם אותנו ב הייסורים שלנו. יהי רצון לחקות מרי בדברי התודה ומשבח את אלוהים האדיר, מי עושה
“”דברים גדולים”” בשבילנו. יהי רצון לנצח לשיר איתה, “”הנשמה שלי מעצימה את לורד!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
क्या घोषणा के बाद इन दिनों में मरियम के अंदर हो रहा है? वह निश्चित रूप से एक बहुत कुछ किया है
उसका गहरा व्यवसाय पर प्रतिबिंबित करने के लिए समय दुनिया के उद्धारकर्ता की माँ के रूप में सेवा करने के लिए। उसे लंबे समय के दौरान
एलिजाबेथ के गांव के लिए यात्रा, वह शायद उसके दिल में और अधिक से अधिक फिर सोचा शब्द
गेब्रियल उससे बात की। और यहूदिया के लिए सभी तरह वह जानता था कि वह अब अकेला था। वह अब में किया जाता है
उसके गर्भ भगवान का बेटा।
मुलाक़ात दृश्य में मैरी भगवान की एक भजन की तरह प्रशंसा में बाहर टूटता है: “”मेरी आत्मा और बड़ी हे प्रभु,
और मेरी आत्मा भगवान में मेरा उद्धारकर्ता आनन्दित, वह अपनी दासी की दीनता में माना गया है। के लिये
निहारना, आगे से सभी पीढ़ियों मुझे धन्य फोन करेगा; के लिए जो ताकतवर है वह के लिए महान काम किया है
मुझे, और उसका नाम पवित्र है। और उस की दया जो लोग उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को डर पर है “”(लूका
1: 46–50)।
इस प्रशंसा, सामान्यतः Magnificat के रूप में जाना जाता है, हमें आंतरिक यात्रा मरियम के बारे में कुछ कहता है
बना दिया गया है। जॉन पॉल द्वितीय यह इन days.5 में मैरी विश्वास की छिपी गहराई का प्रतिनिधित्व करता है कहते हैं
सबसे पहले मैरी पराक्रमी परमेश्वर, जो उसके लिए “”बहुत अच्छा काम किया है”” धन्यवाद। एक नीच के रूप में खुद को देखने
सेवक, मरियम विनम्रतापूर्वक तथ्य यह है कि भगवान के रूप में इस तरह के एक उच्च फोन करने के लिए उसे चुना गया है इससे पहले कि विस्मय में खड़ा
ईसा मसीह की माँ के रूप में सेवा करने के लिए।
हालांकि, Magnificat की दूसरी छमाही में, मरियम भगवान क्या किया है के बीच एक संबंध देखता है
उसके लिए और क्या परमेश्वर ने अपने सभी लोगों के जीवन में पूरा करना चाहता है। वह बेटे को सहन करेंगे कौन करेगा
इसराइल में और दुनिया में सभी नीच के लिए महान बातें करते हैं:
“”वह उसके हाथ के साथ शक्ति से पता चला है, वह उनके दिल की बित्तर गया है,
वह नीचे उनके सिंहासन से ताकतवर डाल दिया, और कम डिग्री के उन ऊंचा हो गया है; वह भरी है
अच्छी चीजों के साथ भूख लगी है, और अमीर वह दूर खाली भेजा है। उन्होंने अपने नौकर इसराइल में मदद मिली है,
उसकी दया की याद के रूप में वह अपने बाप-दादा से बात की, अब्राहम लालकृष्ण करने के लिए और हमेशा के लिए अपनी भावी पीढ़ी के लिए “”(
1: 51–55)।
30
यहाँ मैरी भगवान का आशीर्वाद सभी वफादार करने के लिए लाने के लिए चाहता है के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में खुद को देखती है।
बस के रूप में भगवान उसकी खुद की दीनता से Mary ऊपर उठाया क्योंकि वह एक वफादार नौकर, परमेश्वर था
सब जो उसे डर करने के लिए सभी नीच और दया दिखाना पदोन्नत करना चाहती है। भगवान के पक्ष दिखाया गया है बस के रूप में अपने
दासी मैरी, तो वह मदद करेगा “”उसके नौकर इसराइल।””
Magnificat इस प्रकार हमें बताता है कि भगवान नासरत का इस नीच औरत के लिए क्या किया है, वह के लिए क्या करेंगे
सब जो विनम्रतापूर्वक उसकी सेवा के रूप में मैरी किया था। भगवान हमारे सच्चाई, हमारे दीनता पर दया करके देखो आशीष देगा,
और हमें हमारे वेदनाओं में पदोन्नत। हम धन्यवाद में मैरी की नकल कर सकते हैं और पराक्रमी परमेश्वर की स्तुति, जो करता है
हमारे लिए “”महान बातें””। हम हमेशा के लिए उसके साथ गा सकते हैं, “”मेरी आत्मा और बड़ी भगवान!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

lub Magnificat
Yuav ua li cas yog yuav mus nyob rau hauv Mary nyob rau hauv cov hnub tom qab lub Annunciation? Nws yeej tau muaj ib tug ntau ntawm cov
lub sij hawm muaj kev cuam tshuam rau nws no: txoj hauj lwm mus ua hauj lwm raws li tus niam lub ntiaj teb tus Cawm Seej. Thaum lub sij hawm nws ntev
mus ncig mus rau Elizabeth lub zos, nws tej zaum xav txog nyob rau hauv nws lub plawv tshaj thiab tshaj dua cov lus
Gabriel hais lus rau nws. Thiab tag nrho cov txoj kev uas yuav Judea nws paub nws yog tsis ib leeg. Nws tam sim no yog nyob rau hauv
nws lub tsev menyuam Vajtswv Leej Tub.
Nyob rau hauv lub xyuas scene Mary lov tawm rau hauv ib zaj nkauj zoo li qhuas Vajtswv: “”Kuv tus plig magnifies tus Tswv,
thiab kuv tus ntsuj plig zoo siab rau Vajtswv kuv tus Cawm Seej, vim nws tau ntshai cov uas tsis muaj qub txeeg qub tes ntawm nws handmaiden. rau
saib seb, henceforth tag nrho tiam yuav hu rau kuv foom koob hmoov rau; rau nws uas muaj hwj chim tau ua tej yam uas zoo rau
kuv, thiab dawb huv yog nws lub npe. Thiab nws txoj kev hlub tshua yog rau cov neeg uas ntshai nws los ntawm tiam mus rau tiam “”(Lk
1: 46–50).
Qhov no qhuas, feem ntau hu ua lub Magnificat, qhia rau peb ib yam dab tsi txog rau sab hauv cov lus Mary
muaj tau ua. John Paul II hais tias nws nruab nrab yog cov thaum depths ntawm Mary txoj kev ntseeg nyob rau hauv cov days.5
Thawj Mary ua tsaug rau Vajtswv tug muaj hwjchim uas tau “”ua tej yam uas zoo”” rau nws. Saib nws tus kheej raws li ib tug neeg tsis muaj zog
tus tub qhe, Mary txo hwj chim sawv nyob rau hauv awe ua ntej qhov tseeb hais tias Vajtswv tau xaiv nws rau xws li ib tug siab hu raws li
mus ua hauj lwm raws li leej niam ntawm tus Mexiyas.
Txawm li cas los, nyob rau hauv lub thib ob ib nrab ntawm cov Magnificat, Mary pom ib tug kev twb kev txuas ntawm dab tsi Vajtswv tau ua
rau nws thiab yog dab tsi Vajtswv xav kom ua kom tiav nyob rau hauv lub neej ntawm cov tag nrho nws cov neeg. Nws yuav dais cov tub uas yuav
ua tej yam uas zoo rau tag nrho cov neeg tsis muaj zog nyob rau hauv cov neeg Ixayees thiab nyob rau hauv lub ntiaj teb no:
“”Nws tau qhia lub dag lub zog nrog nws txhais caj npab, nws tau tawg khiav ri niab lub siab nyob rau hauv lub tswv yim ntawm lawv lub siab lub ntsws,
nws tau muab tso cia rau hauv lub hwj chim ntawm lawv cov rooj, thiab txais kev tsa nto cov ntawm tsawg degree; nws tau sau cov
tshaib plab nrog zoo yam, thiab cov nplua nuj nws tau xa tas tam sim ntawd. Nws tau pab nws tus tub qhe Yixayee, nyob rau hauv
remembrance ntawm nws txoj kev hlub tshua, raws li nws hais rau peb tej yawg koob, rau Abraham thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv ib txhi “”(Lk
1: 51–55).
30
Ntawm no Mary views nws tus kheej raws li cov thawj neeg ntawm cov koob hmoov Vajtswv xav kom coj mus rau tag nrho cov ncaj ncees.
Ib yam li tus Tswv tsa Maivliag los ntawm nws tus kheej lowliness vim hais tias nws yog ib tug ncaj ncees tus tub qhe, Vajtswv
xav exalt tag nrho cov neeg tsis muaj zog thiab qhia tau tias txoj kev hlub tshua rau txhua tus neeg uas ntshai nws. Ib yam li Vajtswv tau qhia haum rau nws
handmaiden Mary, ces nws yuav pab tau “”nws tus tub qhe Yixayee.””
Lub Magnificat li qhia rau peb tias Vajtswv tau ua li cas rau qhov no lowly poj niam uas yog neeg Naxales, nws yuav ua rau
tag nrho cov uas txo hwj chim pab nws raws li Mary tau ua. Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb txoj kev ntseeg, saib zam rau peb lowliness,
thiab exalt peb nyob rau hauv peb tej kev txom nyem. Thov kom peb xyaum coj li Mary nyob rau hauv thanking thiab qhuas cov mighty Vajtswv, uas
“”Tej yam uas zoo”” rau peb. Thov kom peb mus ib txhis hu nkauj nrog nws, “”Kuv tus plig magnifies tus Tswv!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

a Magnificat
Mi folyik belül Mária azokban a napokban, miután az Angyali? Ő biztosan volt egy csomó
ideje, hogy az tükrözze az ő mély elhivatottságát szolgál az anya a világ megmentője. Mialatt hosszú
utazás Elizabeth falu, valószínűleg elgondolkozott a szíve újra és újra a szavak
Gabriel beszélt vele. És egészen Júdeába, tudta, hogy nincs egyedül. Ő most hordoz
a méhében az Isten Fia.
A Sarlós jelenet Mary tör ki egy himnikus istendicséret: “”Lelkem magasztalja az Urat,
és az én lelkem ujjong Isten, az én Megváltó, mert ő tekintett az ingatlan az ő alázatos. mert
íme, mostantól fogva minden nemzedék boldognak mondanak engem; mert aki hatalmas tett nagy dolgokat
engem, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága azoknak, akik félnek tőle generációról generációra “”(Lk
1: 46–50).
Ez a dicséret, közismert nevén a Magnificat, azt mondja, valamit a belső utazás Mary
már így. János Pál azt mondja, ez jelenti a rejtett mélységei Mária hitének ezekben days.5
Először Mary hála a hatalmas Isten, aki a “”nagy dolgokat”” neki. Megtekintése magát, mint egy alázatos
szolga, Mary alázatosan áll a félelem előtt azt a tényt, hogy Isten őt választotta ilyen magas hivatásának
szolgál az anya a Messiás.
Azonban a második felében a Magnificat, Mária lát összefüggést, amit Isten tett
neki, és amit Isten akar elérni az életében, minden népének. Ő viseli a fia, aki majd
nagy dolgokra minden alantas Izraelben és a világ:
“”Ő megmutatta karjának ereje, ő szétszórta a büszke a képzeletben a szívük,
ő hozta le a hatalmas trónjaikról és magasztos azok kis mértékben; ő töltötte be a
javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ő segített az ő szolgájának Izraelben,
emlékezés az ő irgalma, ahogy beszélt a mi atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre “”(Lk
1: 51–55).
30
Itt Mária látja magát, mint az első címzett a áldást Isten azt akarja, hogy minden hívő.
Ahogyan az Úr támasztott Mária saját alázatosságot, mert ő volt a hű szolgája, Isten
kívánja felemel minden alázatos és irgalmas, akik félnek tőle. Ahogyan Isten megmutatta javára az ő
handmaiden Mary, így segít “”az ő szolgájának, Izráelnek.””
A Magnificat tehát azt mondja, hogy Isten mit tett erre alázatos nő názáreti, ő fog tenni
akik alázatosan szolgálják őt mint Mária. Isten áldja meg a hűség, meg szerencsére a mi alázatos,
és magasztaljuk minket megpróbáltatásokat. Lehet utánozzuk Mária megköszönöm, és dicsérte a hatalmas Isten, aki nem
“”Nagy dolgokat”” számunkra. Legyünk örökre énekelni vele, “”Lelkem magasztalja az Urat!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Hvað er að gerast inni Maríu á þessum dögum eftir brunaboða? Hún hefur vissulega fengið mikið af
tími til að fjalla um djúpstæð köllun hennar að þjóna sem móður frelsarans heimsins. Á henni lengi
Ferðin til þorpsins Elizabeth, hugleiddi hún líklega í hjarta sínu aftur og aftur orðin
Gabriel talaði við hana. Og alla leið til Júdeu hún vissi að hún var ekki lengur einn. Hún ber nú í
móðurlíf hennar sonur Guðs.
Í vísitasíubók vettvangur Mary brýst út í sálm eins lofs Guði: “”Önd mín miklar Drottin,
og andi minn gleðst í Guði, frelsara mínum, því að hann hefur litið lágu búi ambáttar sinnar. fyrir
Sjá, héðan í allar kynslóðir mig sæla segja; fyrir hinn voldugi hefur gert frábæra hluti fyrir
mér, og heilagt er nafn hans. Miskunn hans við þá, er óttast hann, varir frá kyni til kyns “”(Lk
1: 46–50).
Þetta lof, almennt þekktur sem Magnificat, segir okkur eitthvað um innri ferð Mary
hefur verið gerð. John Paul II segir að það táknar falinn dýpi trú Maríu í ​​þessum days.5
Fyrst Mary takk hins máttuga Guðs sem hefur “”gert frábæra hluti”” fyrir hana. Skoða sig sem lítillátur
þjónn, Mary stendur auðmýkt í ótti fyrir því að Guð hefur valið hana svo mikilli köllun sem
að þjóna sem móður Messíasar.
Hins vegar, í seinni hluta Magnificat, Mary sér tengingu milli þess sem Guð hefur gert
fyrir hana og það sem Guð vill ná í lífi alls lýðs hans. Hún mun bera son sem vilja
gera frábæra hluti fyrir öllum lítillátur Ísrael og í heiminum:
“”Hann hefur sýnt mikinn styrk með armi sínum, hefur hann tvístrað stoltur í hug og hjörtu þeirra,
Hann hefur sett steypt af stóli, og upphafinn þá lágu stigi; Hann hefur fyllt
hungraða, og ríka hann hefur tómhenta frá sér fara. Hann hefur þjón sinn Ísrael,
minnst miskunnar hans, eins og hann talaði til feðra vorra, við Abraham og niðja hans ævinlega “”(Lk
1: 51–55).
30
Hér Mary lítur á sig sem fyrsta viðtakanda blessana Guðs óskar eftir að koma að öllum trúuðu.
Rétt eins og Drottinn vakti upp Maríu frá eigin lítillæti hennar vegna þess að hún var trúr þjónn, Guð
óskar eftir að upphefja allar lítillátur og miskunn öllum þeim sem óttast hann. Rétt eins og Guð hefur sýnt velvild til hans
ambáttar Mary, svo að hann mun hjálpa “”þjón sinn Ísrael.””
The Magnificat segir okkur þannig að það sem Guð hefur gert fyrir þessa lítillátur konu Nasaret, hann mun gera fyrir
allir sem auðmýkt þjóna honum eins og María gerði. Guð mun blessa trúfesti okkar, líta miskunnsemi á lítillæti okkar,
og upphefja okkur í þrengingum okkar. Getum við líkt Mary í þakka og lofa voldugu Guð, sem gjörir
“”frábæra hluti”” fyrir okkur. Megum við syngja að eilífu með henni, “”Önd mín miklar Drottin!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Ihe na-aga n’ime Mary na ụbọchị ndị a mgbe Annunciation? Ọ na-nwere otutu
oge iji tụgharịa uche ya ukwuu ịrụ ọrụ ije ozi dị ka nne nke ụwa na Onye Nzọpụta. N’oge ya ogologo
njem Elizabeth si n’obodo nta, na ọ eleghị anya tụgharịrị uche n’ime obi ya n’elu na n’elu ọzọ okwu
Gabriel gwara ya okwu. Na n’ụzọ nile Judea ya maara na ọ agaghịkwa naanị. Ọ now na-eburu na
afọ-ya Ọkpara Chineke.
Na-aga Eleta idaha Mary rapu ya n’ime a ukwe-dị ka otuto nke Chineke: “”Mkpụrụ obi m na-eto Jehova,
na mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ n’ime Chineke bụ Onye Nzọpụta m, n’ihi na e lere ọnọdu di ala nke orù-Ya nwanyi. n’ihi na
le, ugbu a gaa n’ihu, ọgbọ niile ga-akpọ m onye a gọziri agọzi; n’ihi na onye bu dike mere ihe ukwu
m, na aha ya dịkwa nsọ. Na ebere ya na ndị na-atụ egwu ya site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ “”(Lk
1: 46–50).
Nke a otuto, bụ nke a maara dị ka Magnificat,-agwa ihe banyere n’ime ime njem Mary
e na-eme ka. John Paul II kwuru na ọ na-anọchi anya ndị zoro ezo ogbu nke Meri okwukwe na a days.5
Mbụ Mary ekele Chineke nke bu dike bụ onye “”mere ihe ukwu”” ya. Ị na-elele onwe ya dị ka enweghị ka ọ hà
orù, Mary ji obi umeala na-anọchi nrube isi n’ihu eziokwu na Chineke họọrọ ya, n’ihi na otú a elu ọkpụkpọ dị ka
ije ozi dị ka ndị nne Mesaya.
Otú ọ dị, na nkera nke abụọ nke Magnificat, Mary na-ahụ a njikọ n’etiti ihe Chineke mere
n’ihi na ya na ihe Chineke chọrọ ịrụzu ná ndụ nke ndị ya niile. Ọ ga-amị nwa, bụ ndị ga
-eme ihe ukwu nile umeala Israel na na ụwa:
“”O nwere gosiri ike na ogwe aka ya, o gbasasịa na npako n’èchìchè nke obi-ha,
o tinyere ala ndị dike si n’ocheeze ha, na elu nke ndị ala nke ukwuu; Ọ mejuwo na
agụụ na-agụ ihe ndị dị mma, na ndi-ọgaranya zitere efu. O nyeere ohu ya Israel, na
-echeta ebere ya, dika Ọ gwara nna nna anyị hà, Ebreham na ụmụ ụmụ ya ruo mgbe ebighị ebi “”(Lk
1: 51–55).
30
Ebe a Mary si ele onwe ya dị ka onye mbụ na onye nnata nke ngọzi Chineke chọrọ ime ewetara ndị niile na-ekwesị ntụkwasị obi.
Dị nnọọ ka Jehova kpọlitere Mary si ya n’ịdị umeala n’ihi na ọ bụ a kwesịrị ntụkwasị obi orù, Chineke
chọrọ ibuli elu nile na-enweghị ike na show ha nile ebere-atụ egwu ya. Dị nnọọ ka Chineke gosiri ka amara ya
enyemaka Mary, n’ihi ya ọ ga-enyere “”ohu ya Israel.””
The Magnificat otú agwa anyị na ihe Chineke mere n’ihi na nke a enweghị ka ọ hà nwaanyị nke Nazareth, ọ ga-emere
ndị niile na-eji obi umeala ejere ya ozi dị ka Mary mere. Chineke ga-agọzi anyị ikwesị ntụkwasị obi, lee obi ebere na anyị dị umeala,
ma na-ebulikwa anyị na anyị nhụjuanya. Ka anyị ṅomie Mary na Ikele ma na-eto Chineke nke bu dike, onye nēme
“”Ihe ukwu”” anyị. Ka anyị ruo mgbe ebighị ebi na-abụ abụ na ya, “”Mkpụrụ obi m na-eto Jehova!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Apa yang terjadi di dalam Mary pada hari-hari setelah Kabar Sukacita? Dia pasti telah memiliki banyak
waktu untuk merenungkan panggilan yang mendalam untuk melayani sebagai ibu dari Juruselamat dunia. Selama panjang
Perjalanan ke desa Elizabeth, dia mungkin merenungkan dalam hatinya lagi dan lagi kata-kata
Gabriel berbicara kepadanya. Dan semua jalan ke Yudea ia tahu ia tidak lagi sendirian. Dia sekarang membawa di
rahimnya Anak Allah.
Dalam adegan Visitasi Mary pecah menjadi pujian himne-seperti Allah: “”Jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, karena ia telah menganggap real rendah hamba-Nya. Untuk
lihatlah, selanjutnya segala keturunan akan menyebut aku berbahagia; untuk Yang Mahakuasa telah melakukan hal-hal besar untuk
saya, dan suci adalah namanya. Dan rahmat-Nya pada orang-orang yang takut akan Dia dari generasi ke generasi “”(Luk
1: 46–50).
pujian ini, umumnya dikenal sebagai Magnificat, memberitahu kita sesuatu tentang perjalanan interior Mary
memiliki telah membuat. Yohanes Paulus II mengatakan itu merupakan kedalaman tersembunyi dari iman Maria di days.5 ini
Pertama Mary berkat Allah perkasa yang telah “”melakukan hal-hal besar”” baginya. Melihat dirinya sebagai rendah a
hamba, Maria dengan rendah hati berdiri kagum sebelum fakta bahwa Allah telah memilih dia untuk seperti panggilan setinggi
untuk melayani sebagai ibu dari Mesias.
Namun, di babak kedua dari Magnificat, Maria melihat hubungan antara apa yang telah dilakukan Allah
untuknya dan apa yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan semua umat-Nya. Dia akan menanggung anak yang akan
melakukan hal-hal besar untuk semua orang yang rendah hati di Israel dan di dunia:
“”Dia telah menunjukkan kekuatan dengan lengannya, ia telah tersebar bangga dalam imajinasi hati mereka,
ia telah meletakkan orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang dari tingkat rendah; ia telah mengisi
lapar dengan hal-hal yang baik, dan orang kaya ia telah mengirim kosong pergi. Dia telah membantu hamba-Nya Israel, di
mengingat rahmat-Nya, karena ia berbicara kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya “”(Luk
1: 51–55).
30
Berikut Mary memandang dirinya sebagai penerima pertama dari berkat Tuhan ingin membawa ke semua orang beriman.
Sama seperti Tuhan membangkitkan Mary dari kerendahan sendiri karena dia adalah seorang hamba yang setia, Tuhan
ingin meninggikan semua rendah dan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang takut akan Dia. Sama seperti Tuhan telah menunjukkan kebaikan kepada-Nya
hamba Mary, sehingga ia akan membantu “”hamba-Nya Israel.””
Magnificat sehingga memberitahu kita bahwa apa yang telah dilakukan Allah bagi wanita rendahan ini Nazaret, ia akan lakukan untuk
semua yang dengan rendah hati melayani dia sebagai Mary lakukan. Tuhan akan memberkati kesetiaan kita, terlihat untungnya pada kerendahan kami,
dan meninggikan kita dalam penderitaan kita. Semoga kita meniru Mary dalam berterima kasih dan memuji Allah perkasa, yang melakukan
“”Hal-hal besar”” bagi kita. Semoga kita selamanya menyanyi dengan dia, “”Jiwaku memuliakan Tuhan!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

An Magnificat
Cad atá ar siúl taobh istigh Mary sna laethanta i ndiaidh an Annunciation? Tá sí cinnte go raibh a lán de
am chun machnamh a dhéanamh ar a cuid bheatha as cuimse chun fónamh mar mháthair an domhain Slánaitheoir. Le linn a fada
turas go dtí an sráidbhaile Elizabeth, pondered sí dócha ina chroí arís agus arís eile na focail
Gabriel Labhair léi. Agus go léir ar an mbealach chun Judea bhí a fhios aici go raibh sí níos mó ina n-aonar. Déanann sí anois i
broinn Mac Dé.
Sa an ardán Visitation bhriseann Máire amach i moladh iomann-mhaith Dé: “”Mórann m’anam an Tiarna,
agus lúcháir mo spiorad i nDia mo Shlánaitheoir, le haghaidh bhfuil mheas sé an eastát íseal a bhanóglaighe. Do
behold, feasta beidh gach glúin méanar dom; as déanta aige atá mighty rudaí iontach do
Tá mé, agus naofa a ainm. Agus is é a bhuanghrá orthu siúd a eagla air ó ghlúin go glúin “”(Lk
1: 46–50).
Seo moladh, ar a dtugtar an Magnificat insíonn dúinn rud éigin mar gheall ar an taobh istigh turas Mary
Tá ag déanamh. Eoin Pól II a deir gurb í an doimhneacht bhfolach an chreidimh Muire sna days.5
go raibh maith agat An Chéad Mhuire an Dia mighty a bhfuil “”nithe móra”” ar a son. Ag féachaint ar í féin mar lowly
seirbhíseach, Máire Seasann humbly le hiontas roimh an bhfíric go bhfuil Dia roghnaithe aici lena leithéid de ghlaoch hard
chun fónamh mar mháthair an Messiah.
Mar sin féin, sa dara leath den Magnificat, feiceann Máire nasc idir an méid bhfuil Dia a rinneadh
as a cuid agus cad Dia ba mhaith leis a chur i gcrích i saol a phobail. Beidh sí iompróidh an mac a bheidh
rudaí a dhéanamh mór do na lowly in Iosrael agus ar fud an domhain:
“”Thaispeáin sé neart lena lámh, tá scaipthe sé an bródúil i samhlaíocht a gcroí,
chuir sé síos ar an mighty óna gcathaoireacha, agus exalted iad siúd de leibhéal íseal; Tá líon sé an
ocrais le nithe maithe, agus an saibhir tá chuir sé folamh amach. Tá sé a chabhraigh a sheirbhíseach Iosrael, i
Cuimhneachán ar a thrócaire, mar a labhair sé ar ár n-aithreacha, d’Abrahám agus dá shliocht go brách “”(Lk
1: 51–55).
30
Seo Measann Máire í féin mar an chéad duine de na beannachtaí is mian Dia a thabhairt do na dílis.
Díreach mar a ardaíodh an Tiarna suas Mary óna lowliness féin toisc go raibh sí ina sheirbhíseach dílis, a Dhia
mian leis exalt go léir an trócaire lowly agus a thaispeáint do gach duine eagla air. Díreach mar a bhfuil sé léirithe Dia bhfabhar a chuid
bhanóglaighe Mary, mar sin beidh sé cabhrú “”a sheirbhíseach Iosrael.””
An Magnificat rud insíonn dúinn go bhfuil an méid bhfuil Dia a rinneadh don bhean lowly de Nazareth, beidh sé a dhéanamh do
gach leo freastal humbly air mar a rinne Máire. Beidh Dia ár faithfulness, táim mercifully ar ár lowliness,
agus exalt dúinn inár anacair. Is féidir linn aithris Mary i gabháil buíochais agus ag moladh an Dia mighty, cé a dhéanann
“”Rudaí mór”” dúinn. Is féidir linn a chanadh go deo léi, “”Mórann m’anam an Tiarna!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

il Magnificat
Che cosa sta succedendo all’interno di Maria in questi giorni dopo l’Annunciazione? Lei certamente ha avuto un sacco di
il tempo di riflettere sulla sua vocazione profonda per servire come la madre del Salvatore del mondo. Durante la sua lunga
viaggio verso il villaggio di Elisabetta, lei probabilmente meditandole nel suo cuore più e più volte le parole
Gabriel ha parlato con lei. E tutto il modo per la Giudea sapeva che non era più solo. Lei ora porta a
suo grembo il Figlio di Dio.
Nella scena della Visitazione di Maria scoppia in una lode inno simile di Dio: “”L’anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio ​​salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. Per
ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata; per colui che è potente ha fatto grandi cose per
me, e Santo è il suo nome. E la sua misericordia si stende su quelli che lo temono di generazione in generazione “”(Lc
1: 46–50).
Questo elogio, comunemente noto come il Magnificat, ci dice qualcosa circa il viaggio interiore di Maria
ha fatto. Giovanni Paolo II dice che rappresenta le profondità nascoste della fede di Maria in queste giorni.5
In primo luogo Mary ringrazia il Dio potente che ha “”fatto grandi cose”” per lei. Sta guardando se stessa come un umile
servo, Maria sta umilmente in soggezione davanti al fatto che Dio l’ha scelta per una alta vocazione come
per servire come la madre del Messia.
Tuttavia, nella seconda metà del Magnificat, Maria vede una connessione tra ciò che Dio ha fatto
per lei e ciò che Dio vuole realizzare nella vita di tutta la sua gente. Essa partorirà il figlio che verrà
fare grandi cose per tutti i minori in Israele e nel mondo:
“”Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha riempito il
fame di cose buone, e il ricco ha rimandato a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, in
ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre “”(Lc
1: 51–55).
30
Qui Maria si vede come il primo destinatario delle benedizioni che Dio desidera per portare a tutti i fedeli.
Proprio come il Signore suscitò Maria dalla sua piccolezza perché era un servo fedele, Dio
vuole esaltare tutta la misericordia umile e mostrare a tutti quelli che lo temono. Proprio come Dio ha mostrato favore al suo
serva Maria, così si contribuirà a “”Israele, suo servo””.
Il Magnificat ci dice quindi che ciò che Dio ha fatto per questa donna umile di Nazareth, egli farà per
tutti coloro che lo servono con umiltà come ha fatto Maria. Dio benedirà la nostra fedeltà, guarda con misericordia sulla nostra piccolezza,
e ci esaltare nelle nostre afflizioni. Possiamo imitare Maria nel ringraziare e lodare il Dio potente, che fa
“”grandi cose”” per noi. Possiamo noi sempre cantare con lei, “”L’anima mia magnifica il Signore!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

マニフィカト
受胎告知の後に、これらの日にメアリーの内側に何が起こっているのですか?彼女は確かに多くのがありました
世界の救い主の母として機能するように彼女の深い職業に反映する時間。彼女の長い間、
エリザベスの村への旅、彼女はおそらく何度も何度も彼女の心の中の言葉を熟考しました
ガブリエルは彼女に話を聞きました。そして、ユダヤのすべての方法は、彼女は一人ではもはやなかった知っていました。彼女は今で運びます
彼女の子宮神の子。
面会シーンでメアリーは、神の賛美歌のような賞賛に勃発:「私の魂は主を拡大し、
彼は彼の侍女の低い不動産をみなしているために、私の精神は、神に私の救い主を喜びます。ために
見よ、今後すべての世代が祝福私を呼び出します。強大である彼はのために偉大なことを行っているために
私、聖なるは彼の名前です。そして、彼の慈悲は、(ルカ「世代から世代に彼を恐れる者です
1:46–50)。
一般的にマニフィカとして知られているこの賞賛は、私たちの内側の旅メアリーについて何かを伝えます
作り続けてきました。ヨハネ・パウロ二世は、これらのdays.5でメアリーの信仰の隠された深さを表していると言います
最初のメアリーのおかげで彼女のために、「偉大なことを行った」と強大な神。卑しいとしての自分自身を表示します
サーバント、メアリーは謙虚に神はこのような高い召しのための彼女を選択したという事実の前に畏敬の念を抱いて立っています
救世主の母として機能します。
しかし、マニフィカの後半に、メアリーは、神が何をしたかとの間の接続を見ています
彼女のために、どのような神が彼のすべての人々の生活の中で達成したいと考えています。彼女が誰であろう息子を負担します
イスラエルと世界のすべての卑しいのための偉大なことを実行します。
「彼は彼らの心の想像力に誇りを散在している、彼の腕で強さを示しています、
彼はその王座から強大な下に置く、と低い程度のものを高貴ました。彼は満たされています
良いものと空腹、彼は離れて空送信した豊富。彼は中に、彼のしもべイスラエルを支援してきました
彼の慈悲の思い出、彼は永遠に私たちの先祖に、アブラハムに、彼の後世に話したように」(ルカ
1:51–55)。
30
ここで、メアリーは、神がすべて忠実にもたらすことを望む祝福の最初の受信者としての自分自身を見ます。
彼女は忠実なしもべ、神だったので、主は彼女自身の低さからメアリーを上げ同じように
彼を恐れる者すべてに、すべての卑しいとショー慈悲を称揚することを望みます。神は彼に好意を示しているのと同じように
侍女メアリーは、ので、彼は「そのしもべイスラエルを。」のに役立ちます
マニフィカは、このように神はナザレのこの卑しい女性のために何をしたか、彼が行いますことを教えてくれる
メアリーがしたように謙虚に彼に仕えるすべての人。神は、私たちの忠実さを祝福我々の低さに幸いになります、
そして、私たちの苦難で私たちを称賛。私たちは誰がする、強大な神に感謝し、賞賛にメアリーを模倣することができます
私たちにとって「素晴らしいもの」。私たちは永遠に彼女と一緒に歌うことがあり、「わたしの魂は主を拡大します! “”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Apa arep nang Maria ing dina iki sawise Annunciation ing? Dheweke mesthi wis akèh
wektu kanggo nggambarake ing pagawean penting dheweke kanggo ngawula minangka ibu saka Juruwilujeng donya. Sak suwene dheweke
lelampahan kanggo desa Elizabeth kang, dheweke mbokmenawa dirasak-rasakaké ing atiné liwat lan liwat maneh tembung
Gabriel dhateng dheweke. Lan kabeh cara kanggo Yudéa dheweke sumurup dheweke ora ana maneh piyambak. Dheweke saiki kaleksanane ing
rahim Putraning Allah.
Ing pemandangan Kunjungan Maria ngilangi metu menyang memuji hymn-kaya Gusti Allah: “”Atiku gedhe Gusti,
lan roh bungah ing Allah, Pamarta kawula, awit wus dianggep Estate kurang saka handmaiden kang. kanggo
lah, saiki kabèh wong bakal ngarani aku rahayu, kanggo wong sing kuwoso wis nindakaké kaélokan kanggo
kula, lan suci parab Idane. Tur sih pasuecan Idane punika ing kang wedi marang saka generasi kanggo generasi “”(Lk
1: 46–50).
memuji iki, sing luwih ditepungi minangka Magnificat ing, nyariosaken dhateng kita soko bab lelampahan interior Maria
wis wis nggawe. John Paul II ngandika nggantosi jeru didhelikake iman Maria ing days.5 iki
First Maria thanks Allah kuwoso sing wis “”nandukake prakara kang gedhe”” kanggo dheweke. Ndeleng dhéwé minangka lembah a
abdi, Maria humbly stands ing awe sadurunge kasunyatan bilih Gusti Allah wis milih dheweke kanggo kuwi panggilan dhuwur minangka
kanggo ngawula minangka ibu saka Kristus.
Nanging, ing separo kapindho Magnificat, Maria sumerep sambungan antarane apa wis rampung Allah
kanggo dheweke lan apa Gusti Allah kepengin ngrampungake ing gesang kabeh wong kang. Dheweke bakal metokake putra sing bakal
apa iku apik kanggo kabeh lembah Israel lan ing donya:
“”Sampun ditampilake kekuatan karo lengen, sampun kasebar sing gemunggung ing bayangan atiné
dheweke wis sijine mudhun kuwoso saka dhampar sing, luhure wong asor; kang wus ing
luwe karo iku apik, lan nundhung wong kang sugih wis dikirim P adoh. Sampun mbantu wong Israele parekan Idane, ing
eling ing sih pasuecan Idane, minangka piyambakipun dhateng leluhur kita, marang Abraham lan kanggo lami ing salawas-lawase “”(Lk
1: 51–55).
30
Kene Maria views dhéwé minangka panampa pisanan saka pangestune Allah wishes kanggo nggawa menyang kabeh setya.
Mulane Pangeran Yehuwah, wungu munggah Maria lowliness dheweke dhewe amarga dheweke ana abdi setya, Gusti Allah
wishes kanggo ngluhurake kabeh lembah lan nuduhake sih wong kang ngabekti marang Panjenengané. Mung Gusti Allah wis ditampilake sih marang
handmaiden Maria, wong bakal bantuan “”wong Israele parekan Idane.””
The Magnificat mangkono nyariosaken dhateng kita, yen apa kang katindakaké déning Allah kanggo wong wadon lembah iki saka Nasarèt, banjur bakal nindakake kanggo
kabeh sing humbly ngawula marang minangka Maria iya. Gusti Allah bakal mberkahi kasetyan kita, katon mercifully ing lowliness kita,
lan ngluhurake kita ing kasangsarané kita. Muga-muga kita tiru Maria ing nurut lan memuji ing Allah kuwoso, kang ora
“”Iku gedhe”” kanggo kita. Muga-muga kita ing salawas-lawase sing karo dheweke, “”Atiku gedhe Gusti!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ವರ್ಜಿನ್
ಏನು ಅನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಂತರ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಅವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ
ತಾಯಿ ವಿಶ್ವದ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಆಳವಾದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಮಯ. ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಎಲಿಜಬೆತ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದ
ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ತನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಜುಡೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಳು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ
ತನ್ನ ಗರ್ಭ ದೇವರ ಸನ್.
ಭೇಟಿಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ತರಹದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಒಳಗೆ ಮುರಿದು: “”ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ handmaiden ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ rejoices. ಫಾರ್
ಇಗೋ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರೆ; ಮೈಟಿ ಯಾರು ಅವರು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತನ ಹೆಸರು. ಅವನ ಕರುಣೆ “”ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವನ ಕುರಿತೂ ಯಾರು ಮೇಲೆ (ಲೂಕ
1: 46–50).
ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಜಿನ್ ಎಂದು, ನಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಈ days.5 ಮೇರಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡನ್ ಡೆಪ್ತ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಮೊದಲ ಮೇರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಬಲ ದೇವರ “”ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು”” ಯಾರು ತನ್ನ. ಒಂದು ವಿನೀತ ತನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸೇವಕ, ಮೇರಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊದಲು ವಿಸ್ಮಯ ನಿಂತಿದೆ
ತಾಯಿ ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ಪಡೆದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೇರಿ ದೇವರ ಏನು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೋಡುತ್ತಾನೆ
ತನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಗ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾರು
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ವಿನೀತ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು:
“”ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಪತನವಾದರೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಆ ಉದಾತ್ತ ಮಾಡಿದೆ; ಅವರು ತುಂಬಿದೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಮತ್ತು ಅವರು ದೂರ ಖಾಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಸಹಾಯ
ತನ್ನ ಕರುಣೆ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಂ “”ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ (ಲೂಕ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಮಾತನಾಡಿದರು
1: 51–55).
30
ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ತನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಲಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ದೈನ್ಯ ಮೇರಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೇವಲ ಅವಳು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ, ದೇವರ ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನನ್ನು ಕುರಿತೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿನೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕರುಣೆ ಏರಿಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ
handmaiden ಮೇರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು “”ತನ್ನ ಸೇವಕ ಇಸ್ರೇಲ್.”” ಸಹಾಯ
ವರ್ಜಿನ್ ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಜರೇತಿನ ಈ ವಿನೀತ ಮಹಿಳೆ ಏನು, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಮೇರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ದೈನ್ಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಲು,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏರಿಸು. ನಾವು Thanking ಮೇರಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ದೇವರ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೇ
ನಮ್ಮ “”ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು””. ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಡಲು ಮೇ “”ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Қандай Благовещения кейін осы күндері Мәриямның құрсағына жатыр? Ол, әрине, көп болды
Әлемдегі Құтқарушының ана ретінде қызмет етуге оның терең призвание туралы ойлануға уақыт. оның ұзақ барысында
Элизабетті ауылға саяхат, ол, бәлкім қайтадан оның жүрегінде сөздерді ойланбадым
Жәбірейіл оған сөз сөйледі. Ал Яһудеяға барлық жол ол жалғыз емес, болды білген. Ол қазір асырады
құрсағынан Құдай Ұлы.
Аралау сахна жылы Мэри Құдайдың әнұраны сияқты мадақтау ішіне бұрқ: «Жаным Ием үлкейгенше,
ол өзінің қызметшісі төмен мүлікке қарастырылады қалды және менің рух, Құдай менің Құтқарушы қуанады. үшін
міне, бұдан әрі барлық ұрпақ жарылқанған маған қоңырау болады; құдіретті болып, ол үшін ұлы істер жасады үшін
Маған, және Оның есімі киелі. Мен мейірімділігінің (Лк «ұрпақтан ұрпаққа өзінен қорқатындарға қосулы
1: 46–50).
әдетте Магнификата ретінде белгілі Бұл мақтау, бізге интерьер саяхат Mary туралы бірдеңе айтып берді
қабылдау болды. Иоанн Павел II бұл days.5 жылы Мәриямның сенімнің жасырын тереңдігін білдіреді дейді
Бірінші Mary арқасында оған «ұлы істер жасады» құдіретті Құдай. қарапайым ретінде өзін көру
қызметші, Mary кішіпейілділікпен Құдай сияқты жоғары қоңырау шалу үшін оны таңдады фактісі бұрын қастерлеуі тұр
Мәсіхтің анасы ретінде қызмет етуге.
Алайда, Магнификата екінші жартысында, Мәриям, Құдай не істегенін арасындағы байланысты көреді
оған және қандай Құдай оның барлық адамдардың өміріне орындау қалайды. Ол кім ұл болады
Израильде және әлемнің барлық кішіпейіл үшін ұлы істер істеу:
«Ол олардың жүректеріне қиял мақтан шашыраңқы болды, оның қолымен күш көрсетті,
ол олардың Тақтың құдіретті қойылады, және төмен дәрежелі сол жоғарылатты; ол толтырылған болды
игілікке аш, ол алыс бос жолдады бай. Ол, қызметшісі Исраилге көмектесті
оның мейірімділік еске, ол бұрын-соңды біздің ата, Ыбырайым мен оның ұрпақтарына сөйлесті ретінде «(Лк
1: 51–55).
30
Мұнда Мәриям, Құдай барлық адал алып ниет баталар бірінші алушы ретінде өзін қарастырады.
ол адал қызметшісі, Құдай болды, өйткені Жаратқан Ие, өз әрдайым кіші пейілділік Мария дейін көтерді сияқты,
оны қорқатындардың бәрі барлық кішіпейіл және шоу мейірімділік жоғарылатады ниет. Құдай өзінің үшін ықыласынан айырмаған сияқты,
Mary прислужница, сондықтан ол көмектеседі «қызметшісі Исраилге».
Magnificat осылайша Құдай назареттік осы кішіпейіл әйел үшін не істегенін, ол үшін не істеу болады деп бізге айтады
Mary ұқсап кішіпейілділікпен оған қызмет етіп жүргендердің бәрін. Құдай, біздің адалдығын батасын біздің әрдайым кіші пейілділік бойынша мейірімділікпен қарауға болады,
және біздің қайғы бізге жоғарылатады. біз кім жасайды, Құдіретті Құдай алғысын жаудырды және мадақтап Мэри еліктей алады
Біз үшін «ұлы нәрсе». біз мәңгі онымен ән мүмкін «, Жаным Ием үлкейгенше!»


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat នេះ
តើអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅខាងក្នុងនាងម៉ារីក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពី Annunciation នេះ? នាងពិតជាមានច្រើននៃការមួយ
ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់នាងដើម្បីបម្រើជាម្តាយនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពិភពលោកនេះ។ ក្នុងអំឡុងពេលវែងរបស់នាង
ការធ្វើដំណើរទៅភូមិអេលីសាបិតរបស់នាងប្រហែលជាត្រិះរិះពិចារណាថែមទៀតក្នុងបេះដូងរបស់នាងម្តងហើយម្តងទៀតពាក្យ
កាព្រីយ៉ែលបាននិយាយទៅកាន់នាង។ និងផ្លូវទៅស្រុកយូដាដែលនាងបានដឹងថានាងលែងតែម្នាក់ឯង។ ឥឡូវនេះនាងបានអនុវត្ដនៅ
ស្បូនរបស់នាងព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។
នៅក្នុងឈុតដំណើរទស្សនកិច្ចនាងម៉ារីដាច់ចេញទៅជាការសរសើរទំនុកតម្កើងដូចរបស់ព្រះថា: «ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ថា:
ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងរីករាយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះការដែលលោកបានចាត់ទុកថាទន់ទាបរបស់បម្រើរបស់លោក។ សម្រាប់
មើលចុះពេលនេះតទៅមនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គល! ដ្បិតអ្នកណាខ្លាំងពូកែបានធ្វើការយ៉ាងធំសំរាប់
ខ្ញុំ, និងបរិសុទ្ធគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់។ និងសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់លោកគឺនៅលើអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ» (លូកា
1: 46–50) ។
ការសរសើរនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាការ Magnificat ដែលប្រាប់អ្វីមួយដល់យើងអំពីដំណើរមហាផ្ទៃនាងម៉ារី
ត្រូវបានគេធ្វើឱ្យ។ លោក John Paul II បាននិយាយថាវាតំណាងឱ្យជម្រៅដែលបានលាក់នៃជំនឿរបស់ម៉ារៀក្នុង days.5 ទាំងនេះ
នាងម៉ារីជាដំបូងសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងពូកែដែលបាន “”ធ្វើការយ៉ាងធំ»សម្រាប់នាង។ ការមើលខ្លួនឯងថាជាមនុស្សទន់ទាបមួយ
អ្នកបំរើម៉ារីស្ញប់ស្ញែងដោយចិត្ដរាបទាបឈរនៅក្នុងមុនពេលការពិតដែលថាព្រះបានជ្រើសរើសឱ្យនាងសម្រាប់ការត្រាស់ហៅខ្ពស់មួយដែលជា
ដើម្បីបម្រើជាម្តាយរបស់ព្រះគ្រិស្ដ។
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការពាក់កណ្តាលទីពីរនៃ Magnificat នេះនាងម៉ារីមើលឃើញការតភ្ជាប់រវាងអ្វីដែលព្រះបានធ្វើ
សម្រាប់នាងនិងអ្វីដែលព្រះចង់សម្រេចបានក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់របស់គាត់។ នាងនឹងសំរាលបានបុត្រដែលនឹង
ធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សទន់ទាបទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលនិងនៅលើពិភពលោក:
“”គាត់បានបង្ហាញភាពខ្លាំងជាមួយនឹងដៃរបស់គាត់គាត់បានកំចាត់កំចាយមានមោទនភាពក្នុងការស្រមើលស្រមៃចិត្ត,
លោកបានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចចុះពីបល្ល័ង្កហើយទ្រង់លើកតម្កើងមនុស្សទន់ទាប; គាត់បានពេញ
ឃ្លានជាមួយនឹងអ្វីដែលល្អនិងមានស្ដុកស្ដម្ភលោកបានឱ្យចេញទៅដៃទទេ។ ព្រះអង្គបានជួយអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គអ៊ីស្រាអែល
រំឭកដល់សេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់គាត់ខណៈដែលគាត់បាននិយាយជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើង, អ័ប្រាហាំនិងពូជរបស់គាត់អស់កល្បជានិច្ច» (លូកា
1: 51–55) ។
30
ខាងក្រោមនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្លួននាងថាជានាងម៉ារីជាអ្នកទទួលដំបូងនៃពរជ័យដែលព្រះមានបំណងដើម្បីនាំយកទៅទាំងអស់ដែលស្មោះត្រង់។
ដូចជាព្រះអម្ចាស់បានរស់ឡើងនាងម៉ារីមកពីសុភាពរបស់នាងដោយសារតែនាងជាអ្នកបំរើស្មោះត្រង់, ព្រះ
មានបំណងដើម្បីលើកតម្កើងទាំងអស់សេចក្ដីមេត្ដាករុណាទន់ទាបនិងការបង្ហាញដល់អស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គ។ គ្រាន់តែដូចព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញការពេញចិត្តដល់របស់គាត់
បម្រើនាងម៉ារីដូច្នេះគាត់នឹងជួយ “”អ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គ»។
ដូច្នេះ Magnificat ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់ស្ត្រីសុភាពនេះស្រុកណាសារ៉ែតដែលលោកនឹងធ្វើសម្រាប់
អស់អ្នកដែលបានបំរើទ្រង់ដោយបន្ទាបខ្លួនជាម៉ារីបានធ្វើ។ ព្រះនឹងប្រទានពរដល់សេចក្ដីជំនឿរបស់យើងមើលទៅលើចិត្ដរាបទាបសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់យើង,
ហើយលើកតម្កើងយើងនៅរងទុក្ខវេទនារបស់យើង។ យើងអាចយកតម្រាប់តាមនាងម៉ារីក្នុងការអរគុណនិងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងពូកែដែលបានធ្វើ
«ការយ៉ាងធំ»សម្រាប់យើង។ សូមឱ្យយើងច្រៀងជារៀងរហូតជាមួយនាងថា: «ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់! “”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

MAGNIFICAT
수태 고지 후 이러한 일에 마리아 안에 무슨 일 이죠? 그녀는 확실히 많이 있었다
그녀의 깊은 직업에 반영하는 시간은 세계의 구세주의 어머니 역할을합니다. 그녀의 긴 기간 동안
엘리자베스의 마을 여행, 그녀는 아마 몇 번이고 그녀의 마음에있는 말을 숙고
가브리엘은 그녀에게 말했다. 그리고 유대에있는 모든 방법 그녀는 그녀가 혼자 더 이상 없었다 알고 있었다. 그녀는 지금에 전달
그녀의 자궁 하나님의 아들.
방문 장면에서 마리아는 하나님의 찬송가 같은 칭찬에 발발: “”내 영혼이 주님 확대,
그는 자신의 하녀의 낮은 부동산 간주하고있다과 내 영혼이 하나님 내 구주를 기뻐. 에 대한
보라, 이제부터는 모든 세대가 나를 복을 호출 할 것이다; 에 대한 강력한입니다 그가를 위해 큰 일을하고있다
나, 거룩한 자신의 이름입니다. 그리고 그의 자비는 ( “”대대로 그를 두려워하는 사람들에 눅입니다
1: 46–50).
일반적으로 MAGNIFICAT로 알려진이 칭찬은 우리 내부의 여행 메리에 대해 뭔가를 알려줍니다
만들고 있습니다. 요한 바오로 II는 이러한 days.5에서 마리아의 믿음의 숨겨진 깊이를 나타냅니다 말한다
먼저 마리아는 덕분에 그녀는 “”큰 일을 수행””한 전능하신 하나님을. 비천한로 자신을보기
종, 마리아는 겸손하게 하나님은 높은 통화로 그녀를 선택했다는 사실 전에 두려움에 서
메시아의 어머니 역할을합니다.
그러나, MAGNIFICAT 하반기에, 마리아는 하나님이하신 일 사이의 연결을 본다
그녀를 위해 무엇을 하나님 께서 그의 모든 사람들의 삶에 달성하고자합니다. 그녀는 누가 될 아들을 낳을 것이다
이스라엘과 세상의 모든 낮은에 좋은 일을 :
“”그는 그의 팔에 힘을 보여 주었다, 그는 자신의 마음의 상상의 자랑 흩어져있다,
그는 자신의 보좌에서 강력한 내려 놓고, 낮은 정도의 사람들을 높임있다; 그는 가득했다
좋은 일에 굶주린, 그는 멀리 빈 보낸 부자. 그는에 이스라엘 그의 하인 도움이되었습니다
그는 눅 ( “”아브라함과 영원히 그의 후손으로, 우리 조상에게 말씀 그의 자비의 기억,
1: 51–55).
(30)
여기에 마리아는 하나님 께서 모든 신자에 가져다하고자하는 축복의 첫 번째받는 사람으로 자신을 본다.
주님은 자신의 겸손에서 마리아를 제기하는 것처럼 그녀는 충실한 하인, 하나님을했기 때문에
그를 두려워하는 모든 사람에게 모든 겸손과 쇼 자비를 찬양하기를 원하는. 하나님에 은혜를 보여 주었다 것처럼 그의
하녀 마리아는, 그래서 그는 “”그 종 이스라엘을.””도움이 될 것입니다
MAGNIFICAT 따라서 하나님이 나사렛이 낮은 여성을 위해 무슨 짓을했는지, 그가를 위해 할 것을 우리에게 알려줍니다
마리아가 그랬던 것처럼 겸손하게 그 역할을하는 모든 사람. 하나님은 우리의 겸손에 자비 보면 우리의 충실을 축복합니다
우리의 고통에서 우리를 찬양. 우리는 하라구요에서 마리아를 모방하고 전능하신 하나님을 찬양, 누가 수행 할 수 있습니다
우리를 위해 “”큰 일””. 우리는 영원히 “”내 영혼이 주님을 확대!””그녀와 함께 노래 할 수있다


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The MAGNIFICAT
Çi tişt li hundir Mary di van rojan de, piştî ku Mizgînîya? Ew bi rastî hatiye hebû gelek ji
dem ji bo raman li ser Kerkuk kûr wê ji bo ku wek diya Xilaskarê me ya cîhanê re xizmetê bike. Di dema dirêj de wê
rêwîtiya ber bi gundê Elizabeth de, ew dibe di dilê xwe de hildianîn û li ser û li ser dîsa bi gotina
Gabriel ji wê re got. Û hemû rê ji Cihûstanê wê dizanî ew êdî ne bi tenê bû. Ew niha li hildigire
zikê wê de xwe bi Kurê * Xwedê.
Li cihê bûyerê ji bo serdanê ji Meryema biqewime nav a pesnê-zebûrek wek Xwedê: “”Canê min ji Xudan pesinê,
û ruhê min şa Xilaskarê min, Xwedê, ji bo ku ew didîtin, hatiye sîteyê low cêriya xwe. Bo
va ye, niha û pê ve, hemû nifş wê ji min re dibêjin pîroz; ji bo yê ku mezin e tiştên mezin kiriye ji bo
min, û Navê wî pîroz e. Û rehma wî ye li ser wan ên ku ji wî nifş bi nifş ditirsin “”(Lk
1: 46–50).
Ev pesnê, bi gelemperî wek MAGNIFICAT tê zanîn, me hinekî li ser rêwîtiya Navxweyî Meryemê re dibêje,
hatiye firandin. John Paul II dibêje, ew nûnertiya di kûrahiyan de veşartî ne ji baweriyê Meryemê de di van days.5
First Mary şikir ji Xwedê mezin ku “”karên mezin”” ji bo wê. Profîl xwe wek hevaltiyê
xulamê Meryem, bi dilnizmî li awe, sipîsax li ber wê yekê ku Xwedê wê ji bo vê gazîkirina bilind wek hatiye hilbijartin
ji bo ku wek diya Mesîh re xizmetê bike.
Lê belê, di nîveka duyem ya MAGNIFICAT, Mary dibîne, pêwendiya di navbera Xwedê çi kir
ji bo xwe û tiştên ku Xwedê dixwaze bigihê di jiyana hemû gelê xwe. Ew ê ji kurekî ku wê
çi tiştên mezin ji bo hemû hevaltiyê di Îsraêlê de û di cîhanê de:
“”Wî bi zendê xwe nîşan da, ew belav kirin de pozbilind ji yên di dilê xwe,
ew hatiye anîn xwarê yên mezin ji textên wan, û kesên ku yên nizim bilind; ew têr kirin
birçî bi tiştên qenc, û kesên dewlemend, yên ku ew vala şandin hatiye dûr. Wî ebdê xwe hatiye Îsraîlê, di
ji bo bîranîna xwe bi kerema wî, wek ku wî ji bav û kalên me re axivî, ji Birahîm û ji dûndana wî ji bo her û her “”(Lk
1: 51–55).
30
Here Mary xwe views wek emaila kesê yekem ji nîmetên Xwedê dixwaze ku bîne ji bo hemû dilsoz.
Çawa ku Xudan rakir Mary ji nefsbiçûkî xwe bi xwe, ji ber ku ew xizmetkarê dilsoz, Xwedê bû
ku bixwaze bilind hemû rehmê, hevaltiyê û show ji bo ku ji wî ditirsin. Çawa ku Xwedê re başbûnekî nîşanî wî
cêriya Meryemê, da ku “”alîkariya xulamê xwe Îsraêl.”” alîkariya wê
The MAGNIFICAT bi vî awayî ji me re dibêje ku ku Xwedê ji bo vê jinê, hevaltiyê ji Nisretê kirin, ew ji bo wê çi
hemû yên ku bi dilnizmî wî re xizmetê wek Meryemê kir. Xwedê wê dilsoziya me pîroz bike, binêre, litê li ser nefsbiçûkî me dike,
û me li tengasîya me bilind bike. Dibe ku em bi çavên xwe Mary di pesnê Xwedayê hêzdar, ku
“”Tiştên mezin”” ji bo me. Dibe ku em her û her bi wê re lavijan bêjim, “”Canê min pesinê Xudan!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Пастухам кийин бул күндөрү Мариямдын ичине эмнелер болуп жатат? Ал, албетте, көп киши келген
анын күчтүү шыгым жөнүндө ой жүгүртүүгө убакыт дүйнөдөгү Куткаруучунун энеси катары кызмат кылуу. Учурунда анын узун
Элизабеттен айылга жол, ал, балким, аны менен, жүрөгүндө кайра-кайра сөздөрдү ойлогондо
Жебирейил периште ага мындай деди:. Жүйүт баары ал мындан ары жалгыз эле билген. Ал азыр ишке ашырат
анын жатын Кудайдын Уулу.
Visitation сүрөттөгү Мариям Кудайдын гимн сыяктуу мактоо чыгып кете: «Менин жаным урматтайт,
жана Менин рухум ал handmaiden төмөн мүлктү кабыл алды, анткени Кудайды, Куткаруучумду, ойлоп шаттанат. үчүн
мына, мындан ары бардык муундар мени бактылуу дешет +, үчүн күчтүү, ал улуу иштерди жасап жатат
Мени, Анын ысымы ыйык. Анын муундан муунга кайрымдуулук Өзүнөн корккондорго болот «(Лука
1: 46–50).
Бул мактоо, жалпы Magnificat катары белгилүү, бизге ички жол Мариям жөнүндө бир нерсе айтат
кабыл алынган. John Paul II бул days.5 Мариямга ишеним жашыруун түбүн билдирет мындай дейт:
Биринчи Мариям «улуу иштерди жасаган» зор Кудайга шүгүр. Карапайым катары өзүн көрүп
кул, Мариям Кудайдын момун экенин алдында коркот мындай жогорку наамы үчүн тандап алган
Машаяктын энеси катары кызмат кылуу.
Бирок, Magnificat-жылдын экинчи жарым жылдыгында, Мариям Кудайдын эмне кылганын ортосундагы байланышты карайт
Аны үчүн, Кудай анын өзүн, бүт элин жашоосунда эмнелерди каалайт. Ал ким өзү уул төрөп берет болот
Ысрайыл менен дүйнөдөгү бардык жапа чеккендерге үчүн улуу иштерди жасайт:
«Ал өз колу менен кереметтерди жасады, алардын жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди,
Ал өз тактыларынан күчтүү, жана төмөнкү даражадагы көтөрүлөт түшүрүп койду; ал толгон
жакшы нерселер менен ачка, ал болсо куру кол коё берди бай. Анын өз кулу жардам берди, Ысрайыл менен
Анын ырайымы менен эскерилет +, ал Ыбрайымга жана түбөлүктүү «(Лука анын тукумуна өтпөйт, биздин ата-бабаларыбыз айткандай
1: 51–55).
30
Бул жерде Мариям Кудайдын бардык ишенимдүү алып бергиси келген баталардын биринчи алуучу катары өзүн көрөт.
ал ишенимдүү кызматчысы болгон Жахаба өз момундук менен Мариям тирилткен сыяктуу эле, анткени Кудай-
Өзүнөн корккондорго баарына бардык момун жана ырайым жогору каалайт. Кудай ырайым кылгандай +, анын
handmaiden Мариям, ал жардам берет «, Өзүнүн кулу Ысрайылга».
Magnificat Ошентип, Кудай назареттик бул момун аял үчүн эмне кылганын, ал эмне деп айтылат
момундук менен Мариям болуп, ага кызмат кылгандардын баарын. Кудай ишенимдүү, батасын берет, биз момундук менен ырайымдуулук менен карап,
жана биздин азап бизди көтөрөт. Биз ким Мариям шүгүр жана күчтүү Кудайды мактап, тууроого мүмкүн кылат
Биз үчүн «улуу нерсени». түбөлүк аны менен ырдасын, «Менин жаным урматтайт!»


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສຸດພາຍຖາມໃນມື້ນີ້ຫຼັງຈາກການປະກາດ? ນາງແນ່ນອນວ່າມີຢ່າງຫຼາຍຂອງການ
ເວລາທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບວິຊາຊີບ profound ຂອງນາງເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນແມ່ຂອງຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະຍາວຂອງນາງ
ການເດີນທາງໄປບ້ານນາງເອລີຊາເບັດ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຄິດໄຕ່ຕອງໃນໃຈຂອງນາງໃນໄລຍະແລະຫຼາຍກວ່າອີກເທື່ອຫນຶ່ງຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆ
Gabriel ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາງ. ແລະທັງຫມົດວິທີການເພື່ອຢູເດນາງຮູ້ວ່ານາງແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວຢູ່ຄົນດຽວ. ໃນປັດຈຸບັນນາງເຮັດໃນ
ມົດລູກຂອງນາງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນ scene ການຢ້ຽມຢາມຖາມແບ່ງອອກເປັນການສັນລະເສີນບົດເພງຄ້າຍຄືຂອງພຣະເຈົ້າ: “”ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂະຫຍາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະພຣະວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າປິຕິຍິນດີໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ສໍາລັບການທີ່ເຂົາໄດ້ສັນລະເສີນວ່າຊຕ່ໍາເປັນຂອງ Handmaiden ລາວ. ສໍາລັບການ
ຈົ່ງເບິ່ງ, ນັບແຕ່ນີ້ໄປການສ້າງທັງຫມົດຈະໃຫ້ໂທຫາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ; ສໍາລັບທ່ານຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະບໍລິສຸດແມ່ນຊື່ຂອງຕົນ. ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຢໍາເກງພຣະອົງຈາກການຜະລິດເພື່ອການຜະລິດ “”(Lk
1: 46–50).
ສັນລະເສີນນີ້, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ Magnificat, ບອກພວກເຮົາບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການເດີນທາງພາຍໃນ Mary
ໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້. John Paul II ກ່າວວ່າມັນເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເລິກເຊື່ອງໄວ້ຂອງສາດສະຫນາຖາມໃນ days.5 ເຫຼົ່ານີ້
ຫນ້າທໍາອິດຖາມຂໍຂອບໃຈພຣະເຈົ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ “”ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່”” ສໍາລັບການຂອງນາງ. ເບິ່ງຕົນເອງເປັນຕ່ໍາຕ້ອຍເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້, ຖາມດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນຢືນຢູ່ໃນເຮັດໃຫ້ເກງຂາມກ່ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກຂອງນາງສໍາລັບການດັ່ງກ່າວເປັນການເອີ້ນສູງເປັນ
ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເປັນແມ່ຂອງພຣະເມຊີອາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງ Magnificat ໄດ້, Mary ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເປັນ
ສໍາລັບການຂອງນາງແລະສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ. ນາງຈະຮັບຜິດຊອບລູກຊາຍຜູ້ທີ່ຈະໄປ
ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບທຸກຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍໃນອິດສະຣາເອນແລະຢູ່ໃນໂລກນີ້:
“”ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບອົງກອນຂອງຕົນ, ລາວໄດ້ກະແຈກກະຈາຍຄວາມພູມໃຈໃນຈິນຕະນາການຂອງຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງ mighty ຈາກພຣະທີ່ນັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະສູງສົ່ງຂອງລະດັບຕ່ໍາ; ເຂົາໄດ້ເຕີມລົງໄປໄດ້
ອຶດຢາກອີ່ມດ້ວຍຂອງດີແລະອຸດົມສົມບູນພຣະອົງໄດ້ສົ່ງເປົ່າທັນທີ. ພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງອິດສະຣາເອນ, ໃນ
ຄວາມຊົງຈໍາຂອງຄວາມເມດຕາຂອງຕົນ, ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ, ກັບອັບຣາຮາມແລະລູກຫລານຂອງພຣະອົງສໍາລັບເຄີຍ “”(Lk
1: 51–55).
30
ທີ່ນີ້ຖາມເບິ່ງຕົນເອງເປັນຜູ້ຮັບທໍາອິດຂອງພອນທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາດສະຫນາ.
ພຽງແຕ່ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍົກຂຶ້ນມາເຖິງຖາມຈາກຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງຕົນເອງເພາະວ່ານາງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່, ພຣະເຈົ້າ
ຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກທັງຫມົດຕ່ໍາຕ້ອຍແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເມດຕາຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ຢໍາເກງພຣະອົງ. ພຽງແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງກັບລາວ
handmaiden ຖາມ, ສະນັ້ນທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ “”ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງອິດສະຣາເອນ.””
The Magnificat ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບອກພວກເຮົາວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສໍາລັບແມ່ຍິງຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງ Nazareth, ເຂົາຈະເຮັດແນວໃດສໍາລັບ
ທັງຫມົດຜູ້ທີ່ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນຮັບໃຊ້ພຣະອົງເປັນຖາມໄດ້. ພຣະເຈົ້າຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ສາດສະຫນາຂອງພວກເຮົາ, ເບິ່ງຄວາມເມດຕາທີ່ຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຄວາມສູງສົ່ງພວກເຮົາໃນທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະຮຽນແບບຖາມໃນຂອບໃຈແລະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ບໍ່
“”ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່”” ສໍາລັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະຕະຫຼອດໄປຮ້ອງເພງກັບນາງວ່າ, “”ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂະຫຍາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Quid agatur intus in die Annuntiationis Beatae Mariae? Certe non multum
tempus ad meditandum in suos mater vocationem persentiunt Salvatorem mundi. In diebus eius
Elisabeth itinere pagum forsitan atque etiam verba conferens in corde suo
Gabriel locutus est ad eam. Et usque dum non amplius sola Iudaea sciebat. In ipsa autem secum
alvo Filium Dei.
In visitatione Beatae Mariae scene prorumpit in laudem Dei quasi carmen: “”Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo, quia respexit humilitatem ancillae suae. quia
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, qui potens est et facere
est, et sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum »(Lc
I, 46–50).
Haec vulgo Magnificat Mariae iter nobis aliquid de interioribus
fuerit faciens. Ioannes Paulus II ait repraesentat fidei Mariae in abditissimo days.5
Gratias autem Deo qui potens est primum, Maria est “”facere”” pro ea. Viewing quod a se humili
minister sacer asto ante Mariam humiliter Deo quod elegerit ut tam praeclarae electioni
suos mater Christi.
In secunda parte Magnificat Maria videt connexio quid operatus sit Deus
quod Deus vult fieri in eius vita et omni populo suo. Pariet autem filium, qui
Israel et humiles omnibus faceret mundum
“”Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles; et replevit
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, in
recordatus misericordiae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula »(Lc
I, 51–55).
XXX
Maria videt hic deus vult se ut adducant ad bona primus omnium fidelium.
Sicut præceperat Dominus suscitavit Mariae humilitatem sua eo quod esset servus Dei
vult et exaltare humiles omnibus qui invocant eum omnibus omnium misereatur. Sicut Deus in gratiam
ancíllæ ita erit quod “”Israel””.
Magnificat haec dicit quod hoc fecit Deus humilis mulier Nazarenus est faciet
omnis qui humiliter, ut serviant illi: Maria. Benedicat nos Deus misericordiam réspice propítius ad humilitátis nostræ
et exaltavit in tribulationibus nostris. Mariae super confitentes et laudantes Deum fortem possumus imitari, qui
“”Magnum”” enim. Possumus perpetim eam «Magnificat anima mea Dominum!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Kas notiek iekšpusē Mariju šajās dienās pēc Pasludināšanas? Viņa noteikti ir bijis daudz
laiks pārdomāt savu dziļu aicinājumu kalpot kā māte pasaules Glābēju. Laikā viņas ilgi
ceļojums uz Elizabetes ciemā, viņa droši vien domāja savā sirdī atkal un atkal vārdus
Gabriel runāja ar viņu. Un visu ceļu uz Jūdeju viņa zināja, viņai vairs nebija viens. Viņa tagad nes in
viņas dzemde Dieva Dēls.
Jo apskate skatuves Mary pārtraukumus ārā himna līdzīgu slavai: “”Mana dvēsele slavē Kungu,
un mans gars gavilē Dievā mans Glābējs, jo viņš ir uzskatāms zemo īpašumu viņa kalpone. par
lūk, turpmāk visas paaudzes mani svētīgu; jo tas, kas ir Varenais ir darījis lielas lietas
mani, un svēts ir Viņa vārds. Un viņa žēlastība ir par tiem, kas Viņa bīstas no paaudzes paaudzē “”(Lk
1: 46–50).
Tas slavēt, pazīstams kā Magnificat, stāsta mums kaut ko par interjera brauciena Mary
ir guvusi. Jānis Pāvils II saka, ka tā atspoguļo slēptās dziļumā Marijas ticības šajās days.5
Vispirms Mary pateicoties Varenais Dievs, kurš ir “”darīts lielas lietas”” par viņas. Apskata sevi kā pieticīgs
kalps, Mary pazemīgi stāv bijību pirms to, ka Dievs ir izvēlējies viņai tik augstā aicinājuma kā
kalpot kā māte Mesiju.
Tomēr gada otrajā pusē Magnificat, Mary saskata saikni starp to, ko Dievs ir darījis
viņai un to, ko Dievs grib paveikt dzīvē visu savu tautu. Viņa nesīs dēls, kurš būs
darīt lielas lietas par visu pazemīgu Izraēlu un pasaulē:
“”Viņš ir parādījis izturību ar savu roku, viņš ir izkaisīti lepns iztēlē viņu sirdis,
Viņš nolika vareno no saviem troņiem un paaugstināja tiem vājo; viņš ir jāaizpilda
izsalcis ar labām lietām, un bagātos Viņš sūtījis tukšs prom. Viņš ir palīdzējis savu kalpu Izraēla, jo
Atceres viņa žēlastību, jo Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēcnācējiem mūžīgi “”(Lk
1: 51–55).
30
Šeit Mary uzskata sevi kā pirmais saņēmējs svētību Dievs vēlas, lai visiem ticīgajiem.
Tāpat kā Tas Kungs lika celties Mariju no viņas pazemībā, jo viņa bija uzticīgs kalps, Dievs
vēlas cildināt visu pieticīgs un parādīt žēlastību visiem, kas Viņa bīstas. Tāpat kā Dievs parādīja labvēlību ar viņa
kalpone Mary, tāpēc viņš palīdzēs “”savu kalpu Izraēlu.””
Tādējādi Magnificat stāsta mums, ka tas, ko Dievs ir darījis šajā pieticīgs sievietei no Nācaretes, viņš darīs
visi, kas pazemīgi kalpo viņu kā to darīja Marija. Dievs svētī mūsu uzticību, meklēt žēlsirdīgi mūsu pazemības,
un cildināt mums mūsu ciešanās. Lai mēs atdarināt Mary pateicību un slavē vareno Dievu, kurš dara
“”lielas lietas”” par mums. Kaut mēs mūžīgi dziedāt ar viņu, “”Mana dvēsele slavē To Kungu!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Kas vyksta viduje Marijos šiomis dienomis po Apreiškimo? Ji tikrai buvo daug daug
laikas pagalvoti apie savo gilia pašaukimo tarnauti kaip pasaulio Gelbėtojo motina. Per savo ilgą
kelionė į Elizabeth kaime, ji tikriausiai svarstė savo širdyje vėl ir vėl žodžius
Gabrielius kalbėjo su ja. Ir visą kelią iki Judėjos ji žinojo, kad ji jau nebe vieni. Ji dabar nešioja
jos įsčiose Dievo Sūnus.
Į Apsilankymo sceną Marija pertraukos į himną-kaip girti Dievo: “”Mano siela šlovina Viešpatį,
ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis į nuolankią savo tarnaitę. Dėl
štai nuo šiol visos kartos vadins mane palaiminta; nes kas yra galingas padarė didžių dalykų
man, ir šventas yra Jo vardas. Ir jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo iš kartos į kartą “”(Lk
1: 46–50).
Tai pagyrimas, visuotinai žinomas kaip “”Magnificat, pasakoja kažką apie interjero kelionę Mary
dėjo. Jonas Paulius II sako, kad ji yra nematoma gelmes Marijos tikėjimas šių days.5
Pirma Mary dėka Galingasis Dievas, kuris “”didžių dalykų padarė”” jai. Peržiūri save kaip nuolankiesiems
tarnas, Marija nuolankiai stovi baimėje prieš tai, kad Dievas išsirinko ją už tokį aukštą pašaukimą
tarnauti kaip Mesijo motina.
Tačiau antroje pusėje Magnificat, Marija mato ryšį tarp to, ką Dievas padarė
jai ir tai, ką Dievas nori atlikti atsižvelgiant į visų savo žmonių gyvenimą. Ji pagimdys sūnų, kuris bus
padaryti didžių dalykų visos Izraelyje ir pasaulyje nuolankiesiems:
“”Jis parodė savo rankos galybę, jis išsklaidė į jų širdis vaizduotės didžiuotis,
jis pribaigti galiūnus nuo sostų ir išaukštino kurios mažai laipsnį; jis užpildyta
alkanas gėrybėmis ir turtingas jis atsiuntė tuščias toli. Jis padėjo savo tarnui Izraeliui,
prisimindamas gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikuonims per amžius “”(Lk
1: 51–55).
30
Čia Marija views save kaip pirmą gavėjo palaiminimų Dievas nori, kad visiems tikintiesiems.
Kaip VIEŠPATS pakėlė Mariją iš jos pačios nuolankumu, nes ji buvo ištikimas tarnas, Dievas
nori išaukštinti visą nuolankios ir parodyti gailestingumą visiems, kurie Jo bijo. Lygiai taip, kaip Dievas parodė palankumą jo
Tarnaitė Marija, todėl jis padės “”savo tarnui Izraeliui””.
taip Magnificat mums sako, kad tai, ką Dievas padarė dėl šio kukliai moteriai iš Nazareto, jis bus padaryti
visi, kurie nuolankiai tarnauti jam kaip tai darė Marija. Dievas palaimins mūsų ištikimybę, ieškoti gailestingai mūsų nuolankumu,
ir išaukštinti mus mūsų vargų. Ar mes galime imituoti Mariją padėkoti ir šlovindami Galingasis Dievas, kuris vykdo
“”didžių dalykų”” už mus. Ar mes galime amžinai dainuoti su ja: “”Mano siela šlovina Viešpatį!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

déi Grouss
Wat ass no der Annunciation an dësen Deeg bannen Mary lass? Si huet sécherlech vill vun Équipe
Zäit op hire déiwer Bestëmmung ze maachen wéi d’Mamm vun der Welt de Retter ze déngen. Während hirer laanger
Rees fir Elizabeth d’Duerf, si Aarbechten wahrscheinlech an hirem Häerz Fäegkeeten ëmmer nees d’Wierder
Gabriel geschwat fir hir. An all déi Manéier Judäa si riwwer si net méi eleng war. Si dréit elo zu
hir dats de Jong vu Gott.
An der Visitation Szen Break Mary eraus an engem Luefpsalme-wëll luewen vu Gott: “”Meng Séil magnifies den Här,
a mäi Geescht weiderhin zu Gott mäi Retter, fir hien de niddereg Stand vu sengem handmaiden erauskoum huet. fir
Kuckt, elo all Generatiounen wäert mech ruffen geseent; fir hien déi mächteg ass nach vill Saache gemaach, fir
mech, an helleg ass säi Numm. A sengem Barmhäerzegkeet ass op déi him vun Generatioun zu Generatioun Angscht “”(heelt
1: 46–50).
Dëst luewen, allgemeng als Grouss bekannt, seet eis eppes iwwert den Interieur Rees Mary
gouf komplett. John Paul II seet et déi verstoppte Déiften vu Maria, d’Vertrauen an dës days.5 duerstellt
Éischt Mary merci der mächteg Gott deen “”gemaach flott Saachen”” fir hir huet. Z’iwwerfalen selwer als lowly
Gemengebeamten, Mary steet humbly zu Bar virun der Tatsaach datt Gott hir fir esou eng héich Vocatioun gewielt huet als
wéi d’Mamm vun de Messias ze déngen.
Allerdéngs, an der zweeter Halschent vun der Grouss, gesäit Mary eng Verbindung tëscht wat Gott gemaach huet
fir hir a wat Gott wëll am Liewe vun all de Leit ze erreechen. Si wäert de Jong Bier dee wäert
do flott Saachen fir all d’lowly an Israel an an der Welt:
“”Hien huet mat sengem Aarm dës Kraaft, huet hien de stolz an d’Fantasie vun hiren Häerzer Streeung,
hien huet der staarker vum Troun erof, an déi Niddereg héich gehuewen; hien huet gefëllt der
hongereg mat gudde Saachen, an de räiche hien eidel fort geschéckt huet. Hien huet sengem Kniecht Israel gehollef, an
Erënnerungsowend vu sengem Barmhäerzegkeet, wéi hien op eise Pappe geschwat, fir den Abraham an seng Posteritéit fir ëmmer “”(heelt
1: 51–55).
30
Hei Mary Meenung selwer als éischten Destinataire vun der Leeder Wënsch Gott un all déi trei ze bréngen.
Just wéi de Lord Mary aus hirem eegene lowliness Doud erwächt well si war en treie Kniecht, Gott
Wënsch un all d’lowly a weisen Barmhäerzegkeet fir all déi him Angscht wëll. Just als Gott huet dofir seng dës
handmaiden Mary, sou gëtt hien “”sengem Kniecht Israel.”” Hëllef
Grouss seet also eis dat wat Gott fir dës lowly Fra vun Nazareth gemaach huet, huet hien do wäert fir
all déi him humbly déngen als Mary huet. Gott wäert préschen eis Schinken, kuckt mercifully op eise lowliness,
a wëll eis an eiser afflictions. Mee mir Mary an dem an dem mächteg Gott luewe imitéiert, deen heescht
“”Flott Saachen”” fir eis. Mee mir ëmmer mat hir, sangen “”Meng Séil de Lord magnifies!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Магнификат
Што се случува во внатрешноста на Марија во овие денови по Благовештение? Таа сигурно има многу
време да размислуваат за својата длабока наклоност да послужи како мајка на светот Спасител. Во текот на својата долга
патување до село Елизабета, таа веројатно сфати во нејзиното срце одново и одново зборовите
Гаврил зборуваше со неа. И сите на патот до Јудеја таа знаеше дека таа веќе не беше сам. Таа сега носи во
утробата на Синот Божји.
Во посетеност сцена Марија избива во химнов пофалба на Бога: “”Мојата душа Го велича Господа,
и мојот дух се радува во Бог, мојот Спасител, бидејќи тој смета на смиреноста на неговата слугинка. на
ете, отсега сите поколенија ќе ме благослови; за тој што е силен има направено големи работи за
мене, и свето е Неговото име. И неговата милост е на оние кои се бојат од генерација на генерација “”(Лк
1: 46–50).
Оваа пофалба, попозната како Magnificat, ни кажува нешто за внатрешни патување Марија
е правење. Јован Павле Втори вели дека претставува скриените длабочини на верата на Марија во овие days.5
Прво Марија благодарение на моќниот Бог, кој го “”направи големи работи”” за неа. самата гледа како смирен
службеник, Марија смирено стои во стравопочит пред фактот дека Бог ја избрал за толку висок повик како
да служи како мајка на Месијата.
Сепак, во втората половина на Magnificat, Марија гледа поврзаност помеѓу она што Бог го направи
за неа и она што Бог сака да се постигне во животот на секој народ. Таа ќе го носи син, кој ќе
направи големи работи за сите смирен во Израел и во светот:
“”Тој покажа сила со раката, тој има расфрлани горд во имагинацијата на нивните срца,
тој се спушти на силни од престолите, и возвишен оние на низок степен; тој е исполнет
гладни со добри работи, а богатите тој испрати празен далеку. Тој му помогна на својот слуга Израел,
спомен на Неговата милост, како што зборуваше на татковците наши, на Авраама и на неговото потомство довека “”(Лк
1: 51–55).
30
Еве Марија самата се смета како прв добитник на благослови Бог сака да им ги донесе на сите верници.
Исто како што Господ воскресна Марија од нејзината понизност, бидејќи таа беше верен слуга, Бог
сака да се издигне сите смирен и да покаже милост кон сите што се плашат од него. Исто како што Бог покажа милост на својот
слугинка Марија, па тој ќе им помогне на “”слуга Израел.””
Магнификат тоа ни кажува дека она што Бог го направи за овој смирен жена од Назарет, тој ќе направи за
сите кои смирено му служат како и Марија. Бог ќе го благослови нашата верност, да се погледне милостиво на нашата понизност,
и го возвишуваме во нашите маки. Може да го следиме примерот на Марија во благодарност и славејќи го Бог силен, кој го прави тоа
“”Големи работи”” за нас. Можеме засекогаш да пее со неа, “”Мојата душа Го велича Господ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Inona no mitranga ao Maria tamin’izany andro izany, rehefa ny Filazana? Izy tokoa no nanana be dia be ny
fotoana mba hisaintsainana lalina ny fiantsoana mba ho renin’ny Mpamonjy izao tontolo izao. Nandritra ny ela
dia ho Elizabeth ny vohitra, dia angamba nieritreritra tao am-pony hatrany hatrany ny teny
Gabriel niteny taminy. Ary ny lalana ho any Jodia fantany intsony izy irery. Izy izao mitondra amin’ny
an-kibony ny Zanak ‘Andriamanitra.
Amin’ny toe-javatra ny famaliana Maria nipoaka an-hira-toy ny fiderana an’Andriamanitra: “”Ny foko mankalaza ny Tompo,
ary ny fanahiko faly ao amin’ny Andriamanitry ny famonjena ahy, fa efa nijery ny fahambani-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa
indro, hatramin’izao taranaka rehetra ho sambatra aho; fa izay ny Mahery efa nanao zavatra lehibe ho
ahy, ary masina ny anarany. Ary ny famindram-pony dia izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby “”(Lk
1: 46–50).
Izany fiderana, matetika fantatra amin’ny anarana hoe ny Magnificat, dia milaza amintsika zavatra momba ny anatiny dia Mary
dia manao. John Paul II milaza fa maneho ny miafina lalina Maria ny finoana ireo days.5
Voalohany Mary misaotra mahery Andriamanitra izay “”nanao zavatra lehibe”” ho azy. Fijerena ny tenany ho toy ny mahantra
mpanompo, Mary Nanetry tena mijoro eo talanjona eo anatrehan’ny zava-misy fa efa nifidy azy ho toy izany antso avo toy ny
mba hiasa ho toy ny renin’ny Mesia.
Na izany aza, ao amin’ny faharoa antsasaky ny Magnificat, Mary mahita ny fifandraisana eo izay nataon’Andriamanitra
ho azy ary inona no tian’Andriamanitra hanatanterahana eo amin’ny fiainan’ny olony rehetra. Izy no hitondra ny zanany izay no
manao zava-dehibe ho an’ny rehetra ny mahantra teo amin’ny Israely sy eo amin’izao tontolo izao:
“”Efa hita tamin’ny sandriny, dia efa niparitaka ny mpiavonavona tamin’ny fiheveran’ny fony Izy,
Izy no nametraka ny lehibe tamin’ny seza fiandrianany Izy, Ary nanandratra ny ambany ireo; efa nameno ny
noana zava-tsoa, ​​ary ny manan-karena izy nampialainy maina. Efa nanampy ny mpanompony ny Isiraely, in
fahatsiarovana ny famindram-pony, araka izay nolazainy tamin’ny razantsika, tamin’i Abrahama sy ny taranany mandrakizay “”(Lk
1: 51–55).
30
Eto Mary mihevitra ny tenany ho toy ny voalohany mpandray ny fitahiana Andriamanitra maniry ny hitondra ny rehetra ny mpino.
Tahaka ny Jehovah nanangana Mary aminy ny fanetren-tena noho izy tsy nivadika, Andriamanitra
maniry ny hanandratra ny mahantra rehetra sy ny fandaharana famindram-po rehetra izay matahotra azy. Toy ny efa nampahafantarin’Andriamanitra fitia ny
ankizivaviny Izy Mary, ka dia hanampy “”mpanompony Israely.””
Ny Magnificat izao no dia milaza amintsika fa ny zavatra nataon’Andriamanitra ho ambany ity vehivavy avy any Nazareta, dia hataony ho
izay rehetra manetry tena manompo azy toy ny nataon’i Maria. Andriamanitra hitahy ny tsy mivadika, mijery famindram-po eo amin’ny fanetren-tena,
ary hanandratra antsika amin’ny ny fahoriantsika. Enga anie isika hanahaka an’i Maria ao amin’ny nisaotra sy niarahaba ny mahery Andriamanitra, izay manao
“”Zavatra lehibe”” ho antsika. Enga anie isika mandrakizay mihira aminy, “”Ny foko mankalaza ny Tompo!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Apa yang sedang berlaku di dalam Mary pada hari-hari selepas Annunciation? Dia pasti telah mempunyai banyak
masa untuk memikirkan kerjaya yang mendalam beliau untuk berkhidmat sebagai ibu kepada Penyelamat di dunia. Semasa yang panjang itu
Perjalanan menuju ke kampung Elizabeth, dia mungkin memikirkan dalam hatinya lagi dan lagi perkataan
Gabriel bercakap dengan dia. Dan sepanjang jalan ke Yudea dia tahu dia tidak lagi semata-mata. Beliau kini membawa dalam
kandungannya Anak Allah.
Dalam senario Visitation Mary meletus menjadi pujian pujian seperti Allah: “”Jiwaku membesarkan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia dianggap harta pusaka rendah hamba-Nya. untuk
tiba-tiba, selepas ini segala keturunan akan menyebut aku berbahagia; Ia yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar
saya, dan kuduslah nama-Nya. Dan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang takut akan Dia temurun “”(Lk
1: 46–50).
pujian ini, yang dikenali sebagai Magnificat, memberitahu kita sesuatu tentang perjalanan dalaman Mary
mempunyai telah membuat. John Paul II berkata ia mewakili kedalaman tersembunyi iman Mary di days.5 ini
Pertama Mary terima kasih Allah yang perkasa yang telah “”melakukan perkara yang besar”” untuknya. Melihat dirinya sebagai hina yang
hamba, Mary dengan rendah diri berdiri di kagum sebelum fakta bahawa Tuhan telah memilih dia bagi apa-apa panggilan yang setinggi
untuk berkhidmat sebagai ibu Mesias.
Walau bagaimanapun, pada separuh kedua Magnificat, Mary melihat hubungan antara apa yang Tuhan telah lakukan
untuk dia dan apa yang Tuhan mahu capai dalam kehidupan seluruh umat-Nya. Dia akan melahirkan anak yang akan
melakukan perkara besar kepada semua orang kecil di Israel dan di dunia:
“”Beliau telah menunjukkan kekuatan dengan tangannya, dia telah bertaburan bangga dalam imaginasi hati mereka,
dia telah meletakkan perkasa dari takhta mereka dan Maha Tinggi dari orang-orang yang miskin; Ia melimpahkan
lapar dengan segala yang baik, dan yang kaya dia telah diusir dengan hampa. Ia menolong hamba-Nya Israel, dalam
mengingat rahmat-Nya, kerana dia kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya “”(Lk
1: 51–55).
30
Di sini Mary views sebagai penerima pertama dari berkat-berkat Tuhan ingin membawa kepada mereka yang taat.
Sama seperti Tuhan dibangkitkan Mary dari kerendahan sendiri kerana dia adalah seorang hamba yang setia, Tuhan
ingin meninggikan semua rahmat yang hina dan menunjukkan kepada semua orang yang takut kepada-Nya. Sebagaimana Allah telah menunjukkan memihak kepada beliau
dayang Mary, jadi dia akan membantu “”hamba-Nya Israel.””
The Magnificat itu memberitahu kita bahawa apa yang Allah telah lakukan kepada wanita ini hina dari Nazaret, dia akan lakukan untuk
semua orang yang rendah hati beribadah kepada-Nya sebagai Mary lakukan. Allah akan memberkati kesetiaan kita, melihat belas kasihan pada kerendahan kita,
dan meninggikan kami dalam kesusahan yang menimpa kita. Semoga kita meniru Mary dalam mengucapkan terima kasih dan memuji Allah yang perkasa, yang melakukan
“”Perkara-perkara yang besar”” untuk kita. Semoga kita selama-lamanya menyanyi dengan dia, “”Jiwaku membesarkan Tuhan!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ്
എന്താണ് Annunciation ശേഷം ഈ നാളുകളിൽ മറിയ അകത്ത് നടക്കുന്നത്? അവൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഗോള് ചെയ്തു
ലോകത്തിലെ രക്ഷകൻ അമ്മ സേവിക്കാൻ അവളുടെ അഗാധമായ നടപടിയുമെടുത്തില്ല ചിന്തിക്കാൻ സമയം. അവളുടെ നീണ്ട സമയത്ത്
എലിസബത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ യാത്ര അവൾ ഒരുപക്ഷേ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വാക്കുകൾ പ്പറ്റി
ഗബ്രിയേൽ അവളോടു സംസാരിച്ചു. യെഹൂദ്യയിലേക്കു എല്ലാ വഴി അവൾ മാത്രം ഇനി അറിയാമായിരുന്നു. അവൾ ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന
അവളുടെ ഗർഭം ദൈവപുത്രൻ.
ബന്ധുക്കളോട് രംഗത്തിൽ മറിയ ദൈവത്തിന്റെ പാടിയശേഷം പോലുള്ള സ്തുതി കടന്നു വിഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു: “”എന്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു
എന്റെ ആത്മാവു അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്റെ രക്ഷകനായ സന്തോഷിക്കുന്നു. വേണ്ടി
ഇതാ, ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി വിളിക്കും; ശക്തനായവൻ വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു
എന്നെ വിശുദ്ധവുമായ അവന്റെ നാമം. അവന്റെ കരുണ തലമുറതലമുറയോളം ഭക്തന്മാരോടു ഓൺ ആണ് “”(ലൂക്കാ
1: 46–50).
ഈ സ്തുതി, പൊതുവെ മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെ ഇന്റീരിയർ യാത്ര മറിയ കാര്യം നിങ്ങളോടു പറയുന്നു
നടത്തുന്നത്. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഈ days.5 മറിയയുടെ വിശ്വാസത്തിനു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഴത്തിൽ പ്രതിനിധാനം പറയുന്നു
ആദ്യം മറിയ നന്ദി ദൈവം അവളെ “”വലിയവ”” ആർ. ഒരു എളിയ തനിക്കു കാണുന്നു
ദാസൻ, മറിയ താഴ്മയോടെ ദൈവത്തിൻറെ പോലുള്ള ഉയർന്ന കോളിംഗ് അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു വസ്തുത മുമ്പിൽ ഭയത്താൽ നിൽക്കുന്നു
മിശിഹായുടെ അമ്മ സേവിക്കാൻ.
എന്നാൽ, മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ, മേരി ദൈവം എന്തെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം കാണുന്നതു
അവളെ എന്തു ദൈവം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് നിവർത്തിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൾ മകൻ ആർ വഹിക്കുന്നതാണ്
ഇസ്രായേലിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവനു പകരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ:
“”അവൻ തന്റെ ഭുജംകൊണ്ടു ബലം അവൻ ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തു,
അവൻ അവരുടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നു ഇറക്കി, കുറഞ്ഞ ബിരുദം താണവരെ; അവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളിൽ വിശന്നും വെറുതെ അയച്ചു സമ്പന്നമായ. അവൻ തന്റെ ദാസനായ യിസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചത്
കരുണ ഓർക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ എന്നേക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹാമിന്നും അവന്റെ സന്തതി പറഞ്ഞിട്ടും “”(ലൂക്കാ
1: 51–55).
30
ഇവിടെ മറിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാ വിശ്വാസികളും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യ സ്വീകർത്താവ് സ്വയം വീക്ഷിക്കുന്നത്.
കർത്താവേ അവൾ വിശ്വസ്ത ഒരു ദാസൻ, ദൈവം കാരണം അവളുടെ സ്വന്തം താഴ്മയോടും നിന്ന് മറിയ വളർത്തിയെടുത്തത് പോലെ
അവനെ ഭയപ്പെടുകയും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ താഴ്മയുള്ളവനും ഷോ കരുണ ഉയർത്തും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തതുപോലെ
മറിയ ദാസിയുടെ, അങ്ങനെ അവൻ സഹായിക്കും “”തന്റെ ദാസനായ യിസ്രായേലിനെ.””
മാഗ്നിഫിക്കാറ്റ് ഇപ്രകാരം ദൈവം നസറായനായ സാമാന്യപ്രജയോട് സ്ത്രീ വേണ്ടി ചെയ്തതു അവൻ ചെയ്യും എന്നു നമ്മോടു പറയുന്നു
മറിയ ചെയ്തതുപോലെ അവനെ താഴ്മയോടെ സേവിക്കുന്ന എല്ലാ. ദൈവം വിശ്വസ്തയും അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളുടെ താഴ്മയോടും ന് കരുണ നോക്കും,
ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടം ഞങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുകയും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദൈവം നന്ദി നൽകുകയും പുകഴ്ത്തിയും മേരി അനുകരിക്കാം
“”വലിയ കാര്യങ്ങൾ”” നമുക്കുവേണ്ടി. നാം എപ്പോഴും അവളുടെ കൂടെ പാടേണ്ടതിന്നു, “”എന്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

te whakanui
He aha te haere i runga i roto Meri i enei ra i muri i te Faaiteraa? i tino ia kua he rota o
wā ki te whakaata i runga i tona karangatanga hohonu ki te mahi rite te whaea o Faaora o te ao nei. I roto i tona roa
haere ki te kainga o Erihapeti, pea te whakaaroaro ia i roto i tona ngakau i runga i a mo ano nga kupu
korero Kapariera ki a ia. Na te ara katoa ki Huria mohio ia ko ia e kore anake. Ia inaianei te mauria i roto i
tona kopu te Tama a te Atua.
I roto i te scene e tirotirohia ai wawahi a Meri i ki te whakamoemiti himene-rite o te Atua: “”Ka whakanui toku wairua i te Ariki,
a hari ana toku wairua i roto i te Atua toku Kaiwhakaora, kua i titiro hoki ia ki te iti o tana pononga iti. hoki
nana, ake nei ahau e kiia e nga whakatupuranga katoa hari; kua mahi hoki ia te tangata he kaha nui nga mea mo
Ko ahau, me te tapu hoki tona ingoa. Na ko tana mahi tohu ki te hunga e wehi ana ki a ia i te whakatupuranga, ki whakatupuranga “”(LK
1: 46–50).
Tenei whakamoemiti, noa mohiotia rite te whakanui, parau mai ia tatou te tahi mea e pā ana ki te haerenga roto Meri
kua oti te hanga. John Paul II ta tohu reira nga rire huna o te whakapono o Meri i roto i enei days.5
Tuatahi Meri whakawhetai te Atua kaha nei “”mahi nunui mea”” Kua hoki a ia. Viewing ia ano he papaku
pononga, tu haehaa Meri wehi i te aroaro o te meka i whiriwhiria e te Atua ia ia mo te taua piiraa teitei rite
ki te mahi rite te whaea o te Karaiti.
Heoi, i roto i te hawhe tuarua o te whakanui, kite a Meri te hononga i waenganui i te mea kua mahi te Atua
hoki ia a te mea e hinaaro te Atua ki te rave i roto i te oraraa o tona iwi katoa. ka waha e ia te tama nei e
mahi mea nui mo te papaku katoa i roto ia Iharaira, a i roto i te ao:
“”Kua whakaputaina he kaha e ki tona ringa, kua te hunga whakakake i te whakaaro o o ratou ngakau marara ia,
Kua hoatu e ia ki raro i te kaha i to ratou torona, a whakanuia te hunga o te iti; kua whakakiia e ia te
hiakai ki nga mea pai, a ka kua tonoa kautia atu te taonga. Kua tautokona e ia tana pononga Iharaira, i roto i
whakamahara o tana mahi tohu, pera i korero ia ki o tatou matua, ki a Aperahama, me te ki tona uri hoki ake tonu atu “”(LK
1: 51–55).
30
Tenei vakai Meri ia rite te kaiwhiwhi tuatahi o te mau haamaitairaa hiahia te Atua ki te kawe mai ki te pono katoa.
Just rite te Ariki whakaarahia ake Meri i tona ake papaku no te mea ko ia he pononga pono, te Atua
hiahia ki te whakanui katoa te aroha papaku, me te whakaatu ki te katoa te hunga e wehi ana ki a ia. Just rite kua te Atua whakakitea manakohia ki tona
pononga a Meri, pera ia e te tauturu “”Iharaira tana pononga.””
kupu parau tatou i te whakanui e kua mahi ta te Atua i mo tenei wahine papaku o Nahareta, ka meatia e ia mo
katoa e mahi te haehaa ia rite ta Meri. ka manaaki te Atua to tatou pono, titiro aroha i runga i to tatou ngakau papaku,
a whakanui ia matou i roto i to tatou mau ati. Ia pee i tatou Meri i roto i te whakawhetai, i whakamoemiti te Atua kaha, e mahi
“”Rahi mau mea”” mo tatou. Kia tatou waiata tonu ki a ia, “”whakanui toku wairua i te Ariki!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
काय Annunciation नंतर हे दिवस मेरी आत वर जात आहे? ती नक्कीच भरपूर होते आहे
तिच्या सखोल पेशा चिंतन वेळ जगातील रक्षणकर्ता आई म्हणून सेवा करतील. तिच्या लांब दरम्यान
एलिझाबेथ च्या गावात प्रवास, ती कदाचित तिच्या अंत: करणात प्रती आणि शब्द विचार पुन्हा
गब्रीएल तिच्याशी बोलला. आणि यहूदीया सर्व मार्ग ती फक्त यापुढे आली. ती आता यामध्ये
तिच्या पोटातील देवाचे पुत्र आहात.
शिक्षा करीन देखावा मेरी देव एक भजन सारखी स्तुती मध्ये बाहेर तोडल्या: “”माझा आत्मा प्रभूची स्तुति करतो,
आणि माझा आत्मा माझ्या तारणाऱ्या देवामध्ये आनंद, कारण तो त्याच्या handmaiden कमी इस्टेट समजली आहे. कारण
आता येथून पुढे सर्व लोक मला धन्य म्हणतील; कारण जे चमत्कार आहे तो महान कृत्ये केली आहेत,
मला आणि त्याचे नाव पवित्र आहे. आणि त्याच्या पिढ्यानपिढ्या दया त्याला भक्तांच्या आहे “”(लूक
1: 46–50).
सामान्यतः Magnificat म्हणून ओळखले स्तुती, आम्हाला आतील प्रवास मेरी बद्दल काहीतरी सांगते
बनवून गेले आहे. जॉन पॉल दुसरा या days.5 मेरी विश्वास गुप्त खोल प्रतिनिधित्व म्हणतो
प्रथम मरीया धन्यवाद पराक्रमी देवाने तिच्यासाठी “”महान कृत्ये केली”” आहे. एक नम्र म्हणून स्वत: पहात
सेवक, मेरी नम्रपणे देव म्हणून अशा उच्च कॉलिंग तिला निवडले आहे की आधी दरारा स्टॅण्ड
मशीहा आई म्हणून सेवा करतील.
तथापि, Magnificat दुसऱ्या सहामाहीत, मेरी देव काय केले दरम्यान एक कनेक्शन पाहतो
तिच्या काय देवाने त्याच्या सर्व लोकांच्या आयुष्यात साध्य करणे इच्छिते आणि. ती कोण मुलगा होईल
इस्राएल व जगातील सर्व नम्र महान गोष्टी
“”त्याने आपल्या बाहूंनी आपले सामर्थ्य दाखविले आहे, तो त्यांच्या बढाईखोर गर्विष्ठ विखरुन टाकले आहे,
त्याने त्यांच्या सिंहासनावरुन खाली आणले आहे, आणि नम्र जनांना त्या उंच केले आहे; तो भरले आहे
भुकेलेल्यांना उत्तम पदार्थांनी लोकांना त्याने रिकामे पाठविले आहे श्रीमंत. त्याचा सेवक मदत केली आहे, इस्राएलात
त्याचे खरे प्रेम आठवण, अब्राहाम लूक आणि सदैव नेतील करण्यासाठी “”(आपल्या पूर्वजांना सांगितले होते
1: 51–55).
30
येथे मरीया आशीर्वाद देव सर्व विश्वासू आणणे करण्याची इच्छा पहिले मानकरी म्हणून स्वत: views.
फक्त म्हणून तिच्या स्वत: च्या साधेपणा मेरी येशूला मरणातून उठविले, ती एक विश्वासू सेवक देव होता कारण
त्याच्या भक्तांच्या सर्व सर्व नम्र आणि शो दया उंच इच्छा आहे. देव दया दाखवली आहे फक्त म्हणून त्याच्या
handmaiden मरीया, त्यामुळे तो मदत करेल “”त्याचा सेवक जो इस्राएल.””
Magnificat अशा प्रकारे काय देव, नासरेथचा नम्र स्त्री केले आहे की, तो काय करणार आपल्याला सांगते
नम्रपणे त्याची सेवा मरीया केलं म्हणून सर्व. देवाने आपल्या विश्वास आशीर्वाद देईन, आमच्या साधेपणा वर दयाळूपणे दिसत,
आणि आमच्या दु: ख, आम्हाला करील. आम्ही आभार मानतो मेरी अनुकरण आणि पराक्रमी देवाची स्तुति करीत शकते
आम्हाला “”महान गोष्टी””. आम्ही कायमचे तिच्या गाणे शकते, “”माझा जीव स्तुति प्रभु!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Юу Зар мэдээ хойш эдгээр өдрүүдэд Мариа дотор болж байна вэ? Тэр мэдээж маш их ханджээ
Дэлхийн Аврагчийн ээж болж түүний гүн гүнзгий ажил мэргэжилийнхээ талаар тусгасан цаг. Түүний урт хугацаанд
Элизабетын тосгон руу аялал, тэр нь магадгүй түүний зүрх нь дахин дахин үг тунгаан бодож
Габриел түүнтэй ярьсан. Тэгээд Иудейн бүх арга замыг тэр ямар ч урт ганцаараа гэдгийг мэдэж байсан. Тэр одоо явуулж
Түүний сав Бурханы Хүү.
Сэтгэл минь Эзэн дээдэлнэ “”: айлчлалын тавцанд онд Мэри гарч Бурханы дуулал шиг магтаал болгон эвдсэн
Миний сүнс Бурханд түүний хавсарга бага хөдлөх хөрөнгө үзэж байгаа нь миний Аврагч баярладаг. Учир нь
болгоогтун, үүнээс хойш бүх үе ерөөлтэй намайг дуудаж болно; зориулсан хүчит байна тэр агуу зүйлийг хийж байна
намайг ариун түүний нэр юм. Мөн түүний нигүүлсэл Лук үеэс айж хүмүүс байна “”(
1: 46–50).
түгээмэл Magnificat гэгддэг энэ магтаал, бидэнд дотоод аяллын Мариа тухай өгүүлдэг
гаргах болсон байна. John Paul II эдгээр days.5 дахь Мариагийн итгэл далд гүн төлөөлж хэлсэн
Эхний Мэри ачаар түүний төлөө “”агуу зүйлсийг хийж байна”” Хүчит Бурхан. дорд гэж өөрийгөө мэдээллийг vзэх
зарц, Мариа даруухнаар Бурхан ийм өндөр дуудлагад гэж түүнийг сонгосон гэдгийг өмнө нь хайртай зогсож байна
Мессиа ээж болж байна.
Гэсэн хэдий ч, Magnificat оны хоёрдугаар хагаст, Mary Бурхан юу хийснийг хооронд холболт хардаг
түүний төлөө юу Бурхан өөрийн бүх ард түмний амьдралд хүрэхийн тулд хүсдэг. Тэр хэн нь хүү төрүүлж болно
Израиль болон дэлхийн бүх даруу төлөө агуу зүйлсийг хийх хэрэгтэй:
“”Тэр гар нь хүч харуулж байна, тэрээр тэдний зүрх сэтгэлд төсөөлөлд бахархаж тархсан байна,
Тэр Удирдагчдыг сэнтийнээс нь хүчит доош тавьж, бага зэрэг эдгээр өргөмжлөгдсөн байна; Тэр дүүрэн байна
сайн зүйлийг нь өлсөж, баян тэр хол хоосон илгээсэн байна. Тэр нь, Израиль түүний зарц тусалсан
Түүний нигүүлслийн дурсамж, тэр Лук Абрахамд мөн мөнхөд түүний үр удамд нь “”(бидний эцэг өвгөдөд ярьсан гэх мэт
1: 51–55 -г).
30
Энд Мэри өөрийгөө адислалуудын Бурхан бүх итгэмжит авчрах хүсэлтэй анхны захидал хүлээн авагч үздэг.
Их Эзэн өөрийн номхон дөлгөөн байдалд нь Мариа босгосон шиг тэр итгэмжит зарц, Бурхан байсан тул
айж бүх хүмүүст бүх дорд болон шоу өршөөл өргөмжлөх хүсэлтэй байна. Бурхан тааллыг харуулсан шиг өөрийн
хавсарга Мэри, тиймээс тэр “”зарцаа Израиль.”” туслах болно
Magnificat ийн Бурхан Назарын энэ даруу эмэгтэйн төлөө юу хийснийг тэр хийж болно гэж бидэнд хэлдэг
Мариа шиг даруухнаар түүнд үйлчлэх бүх хүмүүст. Бурхан, бидний номхон байдалд байж, дээр нигүүлсэнгүйгээр харвал бидний итгэлтэй адислах болно
бидний зовлон зүдгүүрүүдийн биднийг өргөмжлөх. Бид талархах нь Мариа дуурайж, хүчит Бурханыг магтан, хэн вэ болтугай
Бидний хувьд “”агуу зүйл.”” Бид үүрд, түүнтэй хамт дуулах болно “”Сэтгэл минь Эзэнийг дээдэлнэ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

အဆိုပါ Magnificat
အဘယျအ Annunciation ပြီးနောက်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌မာရိသညျအတှငျးသွားသလဲ? သူမသည်ဆက်ဆက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်
ကမ္ဘာ့ကယ်တင်ရှင်၏မိခင်အဖြစ်အစေခံရန်သူမ၏လေးနက်မှေးလုပျငနျးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်။ သူမ၏ရှည်လျားစဉ်အတွင်း
အဲလစ်ဇဘက်ရဲ့ရွာခရီးကိုသူမဖြစ်ကောင်းထပ်ခါထပ်ခါသူမ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာထိုစကားလုံ့လဝိရိယ
ဂါဗြေလသူမ၏မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ထိုအခါယုဒပြည်၌ရှိသောရန်အပေါင်းတို့သည်လမ်းသူမကတယောက်တည်းမရှိတော့ပါသိသည်။ သူမသည်ယခုအခါအတွက်သယ်ဆောင်
သူမ၏အမိဝမ်းသညျဘုရားသခငျ၏သားတျော။
ခရီးစဉ်မြင်ကွင်းထဲမှာမာရိသညျဘုရားသခငျ၏ဓမ္မသီချင်းကဲ့သို့ခြီးမှမျးခွငျးသို့ထွက်ချိုး: “”ငါ့ဝိညာဉ်သည်သခင်ဘုရားကိုခြီးမှမျး၏,
သူသည်မိမိကြှနျမ၏များ၏အနိမ့်အိမ်ခြံမြေမှတ်ပြီငါ့ဝိညာဉ်, ဘုရားသခင်၌ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ ဘို့
ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ယခု မှစ. အားလုံးအစဉ်အဆက်မင်္ဂလာရှိသောအကြှနျုပျကိုချေါပါမညျ; အားကြီးသောသူသည်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီများအတွက်
ငါ့ကိုနှငျ့သနျ့ရှငျးသောသူ၏နာမသည်။ ထိုအခါမိမိသနားခြင်းကရုဏာတော် (Lk “”လူမျိုးမှမျိုးဆက်မှကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့အပျေါမှာဖြစ်ပါတယ်
1: 46–50) ။
သာမန်အ Magnificat အဖြစ်လူသိများဒီချီးမွမ်းခြင်းကို, ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပိုင်းခရီးကိုမာရိအကြောင်းကိုတစ်ခုခုကိုပြောတယ်
အောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်ပေါလ် II ကိုဤ days.5 အတွက်မာရိရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၏လြှို့ဝှကျနကျနဲရာကိုကိုယ်စားပြုတယ်ပြောပါတယ်
ပထမဦးစွာကမာရိကျေးဇူးတင်စကားသူမ၏အတွက် “”ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုမိ”” သူတန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်။ တစ်နိမ့်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူကြည့်ရှုခြင်း
ကျွန်မာရိသည်နှိမ့်ချဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဤသို့သောမြင့်သောခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သူမ၏ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရှေ့တော်၌ကွောကျရှံ့ရပ်တည်
အမေရှိယ၏မိခင်အဖြစ်အစေခံရန်။
သို့သော် Magnificat ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်, မာရိသညျဘုရားသခငျအမှုအကြားချိတ်ဆက်မှုကိုမြင်
သူ့အဘို့နှင့်အဘယ်သို့ဘုရားသခငျသညျအပေါငျးတို့သညျမိမိလူမျိုး၏ဘဝအသက်တာ၌ပြည့်စုံစေလိုသည်။ သူမသည်သူအအလိုတော်အသားကိုဘွားလိမ့်မည်
ဣသရေလအမျိုး၌နှင့်ကမ္ဘာအပေါငျးတို့သနိမ့်အဘို့ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုပါ:
“”သူကသူလည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်မာနထောင်လွှားအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားပြီ, သူ၏လက်ရုံးနှင့်အတူအစွမ်းသတ္တိကိုပြတော်မူပြီ,
ထိုသူတို့၏ရာဇပလ္လင်တို့မှအားကြီးသောချ ထား., အနိမ့်ဒီဂရီ၏သူတို့အားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ပြီ သူသည်ပြည့်ဝသိရသည်
ကောင်းသောအရာနှင့်မွတ်သိပ်, သူသည်လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ပါတယ်သူဌေး။ သူဟာအတွက်, မိမိကျွန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကူညီပေးခဲ့
မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်အောက်မေ့, သူသည်အစဉ်အမြဲငါတို့ဘိုးဘေးရန်, အာဗြဟံနှင့်သူ၏အနှယျအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း “”(Lk
1: 51–55) ။
30 ရက်
ဤတွင်မာရိသညျဘုရားသခငျသညျအပေါငျးတို့သညျသစ်စာရှိစေခြင်းငှါငါရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းကောငျးခြီး၏ပထမဦးဆုံးလက်ခံမဲ့သူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်။
သူမသစ္စာရှိသောကျွန်သညျဘုရားသခငျဖွစျသောကွောငျ့, သခင်ဘုရားသူမ၏ကိုယ်ပိုင်နှိမျ့ခခြွကနေမာရိသည်ထမွောကျသကဲ့သို့
ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့အားလူအပေါင်းတို့သည်နိမ့်နှင့်ပြသသနားခြင်းကရုဏာချီးမြှောက်တော်မူရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း။ ဘုရားသခင်သည်မိမိအားမျက်နှာသာပြသခဲ့သည်သကဲ့သို့
မာရိသညျကြှနျမတို့, ဒါကြောင့်သူကကူညီလိမ့်မည် “”မိမိကျွန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို။ “”
အဆိုပါ Magnificat အရှင်ဘုရားသခနာဇရက်မြို့သား၏ဤအနိမ့်အမြိုးသမီးအဘို့ပြုတော်မူပြီဘာသူအဘို့ပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်
မာရိသညျကိုပြုသကဲ့သို့နှိမ့်ချသူ့ကိုအစေခံသောသူအပေါင်းတို့သည်။ ဘုရားသခင်, ငါတို့သစ္စာတော်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမျ့ခခြွအပေါ်ကရုဏာကြည့်ရှုမည်,
နှင့်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ။ သောငါတို့သည်တတ်ခြင်း, တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်နှင့်ချီးမွမ်းမာရိသည်တုပနိုင်ပါစေ
ငါတို့အဘို့အ “”ကြီးသောအမှုတို့ကို”” ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲသူနဲ့မနာသီချင်းဆိုနိုင်တယ် “”ငါ့ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုခြီးမှမျး!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

यो Magnificat
के Annunciation पछि यी दिनमा मरियम भित्र रहेको छ? त्यो पक्कै पनि धेरै थियो
उनको गहन व्यक्तिको पेशा मनन गर्न समय संसारको मुक्तिदाता आमा रूपमा सेवा गर्न। उनको लामो समयमा
एलिजाबेथ गाउँमा यात्रा, त्यो शायद उनको मन मा भन्दा र फेरि गहिरिएर शब्दहरू
गब्रिएल उनको कुरा गर्नुभयो। र यहूदियामा गर्न सबै बाटो उनले अब एक्लै थियो थाह थियो। त्यो अहिले वहन
उनको गर्भमा परमेश्वरको पुत्र।
को Visitation दृश्य मा मरियमले परमेश्वरको भजन-जस्तो प्रशंसा मा बिच्छेद: “”मेरो प्राण प्रभु म्याग्निफाइ,
र मेरो आत्मा उहाँले आफ्नो handmaiden को कम सम्पत्ति मानिन्छ छ लागि, परमेश्वरको मा rejoices मेरो मुक्तिदाता। लागि
हेर, henceforth सबै पुस्ताका मलाई अनमोल कल गर्नेछ; लागि शक्तिशाली छ जसले लागि ठूला कुराहरू गर्नुभएको छ
मलाई, र पवित्र आफ्नो नाम छ। र उहाँको दया पुस्ता देखि पुस्ता उसलाई डर गर्नेहरूलाई छ “”(लूका
1: 46–50)।
साधारणतया Magnificat रूपमा चिनिने यो प्रशंसा, हामीलाई भित्री यात्रा मरियम बारेमा कुरा बताउँछ
बनाउने गरिएको छ। यूहन्ना पावलले द्वितीय यी days.5 मा मरियमको विश्वासको लुकेका गहिराइमा भन्छन्
पहिलो मेरीको लागि “”ठूला कुराहरू गरेको”” जो छ शक्तिशाली परमेश्वरले धन्यवाद। एक तुच्छ रूपमा आफु हेर्दै
दास मरियम नम्र भई परमेश्वरले उनको यस्तो उच्च कल रूपमा रोजेका छ भन्ने तथ्यलाई अघि श्रद्धा खडा
मसीहको आमा रूपमा सेवा गर्न।
तर, Magnificat को दोस्रो आधा मरियम परमेश्वरको गर्नुभएको छ के को बीच एक जडान देख्नुहुन्छ
उनको लागि र के परमेश्वरले आफ्ना सबै मानिसहरूको जीवनमा पूरा गर्न चाहन्छ। त्यो छोरा सहन हुनेछ कसले
इस्राएलका र संसारमा सबै तुच्छ लागि ठूला कुराहरू के:
“”उहाँले आफ्नो हात संग बल देखाउनुभएको छ, उहाँले आफ्नो हृदय कल्पना मा गर्व छरिएका छ,
उहाँले आफ्नो thrones देखि शक्तिशाली तल राखे, र कम डिग्री ती उच्च छ; उहाँले भरिएको छ
राम्रो कुराको भोक, र उहाँले टाढा खाली पठाएको छ धनी। उहाँले इस्राएलका आफ्ना सेवक मदत गरेको छ
उहाँले अब्राहाम र कहिल्यै लागि आफ्नो posterity गर्न “”(लूका, हाम्रो पुर्खाहरूले कुरा रूपमा आफ्नो कृपा सम्झनामा,
1: 51–55)।
30
यहाँ मरियम परमेश्वरले सबै विश्वासी गर्न ल्याउन इच्छा आशीर्वाद को पहिलो प्राप्तकर्ता रूपमा आफु ठान्नुहुन्छ।
प्रभु आफ्नै lowliness देखि माथि मरियम खडा जसरी त्यो एक विश्वासी सेवक, परमेश्वर थियो किनभने
उहाँको भय सबै गर्न सबै तुच्छ र शो कृपा उच्च पार्ने इच्छा। परमेश्वरको अनुमोदन देखाइएको छ जसरी आफ्नो
handmaiden मरियम, त्यसैले उसले “”आफ्नो सेवक इस्राएललाई।”” मदत गर्नेछ
परमेश्वरको नासरतका यो तुच्छ महिला लागि के गर्नुभएको छ, उहाँले लागि के भन्ने Magnificat हामीलाई यसरी बताउँछ
मरियमले जस्तै नम्र भई उहाँको सेवा सबै। परमेश्वरले हाम्रो विश्वसनीयता दिनुहुनेछ, हाम्रो lowliness मा दया हेर्न,
र हाम्रो कष्ट हामीलाई उच्च पार्छन्। हामी धन्यवाद मा मरियमले अनुकरण र शक्तिशाली परमेश्वरको प्रशंसा, जो गर्छ सक्छ
हाम्रो लागि “”ठूला कुराहरू””। हामी सधैंभरि, उनको साथ गाउन सक्छ “”मेरो प्राण प्रभु म्याग्निफाइ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

den Magnificat
Hva som skjer inne Mary i disse dager etter Bebudelsen? Hun har sikkert hatt mye
tid til å reflektere over sin dype kall til å tjene som mor til verdens Frelser. Under hennes lange
Reisen til Elizabeth landsby, hun sannsynligvis grunnet i sitt hjerte igjen og igjen ordene
Gabriel snakket til henne. Og hele veien til Judea hun visste at hun ikke lenger var alene. Hun bærer nå i
hennes liv Guds Sønn.
I Visitation scene Mary bryter ut i en salme-lignende lovprisning av Gud: «Min sjel opphøyer Herren,
og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til fornedrelse av hans tjenerinne. Til
se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig; for han som er mektig har gjort store ting for
meg, og hellig er hans navn. Og hans miskunn er over dem som frykter ham fra generasjon til generasjon “”(Lk
1: 46–50).
Dette ros, kjent som Magnificat, forteller oss noe om den indre reisen Mary
har vært å gjøre. Johannes Paul II sier det representerer de skjulte dypet av Marias tro på disse days.5
Først Mary takker mektig Gud som har “”gjort store ting”” for henne. Ser på seg selv som en ydmyk
tjener, Mary ydmykt står i ærefrykt før det faktum at Gud har valgt henne for en så høy kall som
å tjene som mor til Messias.
Men i andre halvdel av Magnificat, ser Mary en sammenheng mellom hva Gud har gjort
for henne og hva Gud ønsker å oppnå i livet av hele sitt folk. Hun vil bære sønnen som vil
gjøre store ting for hele ydmyk i Israel og i verden:
“”Han har vist styrke med armen, har han spredt overmodige i sitt hjertes,
han har lagt ned de mektige fra sine troner og opphøyet de lave grad; han har fylt
sultne med gode ting, og de rike han har sendt bort med tomme hender. Han har hjulpet sin tjener Israel, i
hu sin miskunn, da han talte til våre fedre, Abraham og hans etterkommere til evig tid “”(Lk
1: 51–55).
30
Her Mary ser seg selv som den første mottakeren av velsignelsene Gud ønsker å bringe til alle troende.
Akkurat som Herren oppreiste Mary fra hennes egen ydmykhet fordi hun var en trofast tjener Gud
ønsker å opphøye hele ydmyk og vise barmhjertighet mot alle som frykter ham. Akkurat som Gud har vist nåde til hans
tjenerinne Maria, så han vil hjelpe “”sin tjener Israel.””
Den Magnificat forteller oss dermed at hva Gud har gjort for denne ydmyk kvinne fra Nasaret, han vil gjøre for
alle som ydmykt tjene ham som Mary gjorde. Gud vil velsigne vår trofasthet, ser heldigvis på vår ydmykhet,
og opphøye oss i våre lidelser. Kan vi etterligne Maria i takke og lovprise Gud den veldige, som gjør
“”store ting”” for oss. Må vi alltid synge med henne: «Min sjel opphøyer Herren!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

د Magnificat
هغه څه چې په Annunciation وروسته په دغو ورځو Mary دننه ځي؟ نوموړې واقعا يې د درلودې
وخت د هغې په ژوره مسلک د انعکاس لپاره په توګه د نړۍ د ناجي د مور خدمت وکړي. په ترڅ کې د خپلې اوږدې
Elizabeth د کلي ته سفر، نوموړې ښايي د هغې په زړه کې او بیا د کلمو وړاو
جبريل د هغې خبرې وکړې. او د يهوديه د ټولو لاره پوهیده هغې نه يوازې و. نوموړې اوس په ترسره
د هغې د رحم د خداې زوې.
په پرهکله ډګر مریم ته د خدای له خوريدو په څېر د ستاینې ونښلي: “”زما روح د مالک زیاتوي،
او زما د روح په خدای rejoices زما ناجي، د هغه د هغه د ښه خدمتګار په ټيټ شتمنۍ لري وبلل. د
ګوره، جنايتونو په ټولو نسلونو به ما برکت غږ؛ هغه څوک ښه غالب دی ستر کارونه د ترسره
ما، او مقدس ده خپل نوم. او د هغه د رحمت پر هغه چا چې د هغه څخه د نسل نسل وېره “”ده (Lk
1: 46–50).
دا د ستاینې، په عام ډول د Magnificat په توګه ياديږي، موږ ته راښيي د کورنيو چارو سفر Mary په اړه څه
لري شوي دي. John Paul II وايي، چې په دغو days.5 د مریم د ايمان پټ تاریکیو استازيتوب کوي
لومړی Mary مننه پیاوړی خدای چې د خپل “”ترسره ستر کارونه”” دی. په توګه د مېشل ځان پېژنڅېر ه
بنده، Mary ای مخکې له دې چې د خدای لپاره لکه د لوړ د اړیکو غوره د هغې په سترګو لیدلی دی ولاړ
په توګه د د مسیح د مور خدمت وکړي.
که څه هم، د Magnificat په دویمه نیمایي کې، Mary ترمنځ څه ډول د خدای کار د پیوستون په سترګه ګوري
د هغې او هغه څه چې خدای غواړي چې د هغه د ټولو خلکو په ژوند کې ترسره. نوموړې به د زوی څوک به
کار لپاره په اسرائيلو کې او په نړۍ کې د ټولو مېشل ستر کارونه:
“”هغه سره د هغه د مټ قوت ښودل شوي، د هغه د هغوي په زړونو کې د تصور د وياړ تيت،
هغه پرځمکه له خپلو تختونو غالب، او فرمایي د ټيټه درجه د هغو؛ هغه ډک د
سره ښه کارونه د وږو او بډای له هغه تش لېږلې ده. هغه د خپل بنده مرسته د اسرائيلو، په
د خپل رحمت په یاد، ځکه هغه زموږ د پلرونو خبرې وکړې، چې د حضرت ابراهيم او د تل لپاره خپل حقد د “”(Lk
1: 51–55).
30
دلته Mary ځان د نعمتونو د خدای غواړي چې ټولو مومنانو راوړي د لومړي دترلاسه کوونکي په توګه ګوري.
لکه څنګه چې د رب له خپل فطرته Mary راپورته ځکه چې هغه مومن بنده، خدای و
غواړي چې د ټولو هغه وېره د ټولو مېشل اوباما او نندارې رحمت نيشته. لکه څنګه چې خدای پاک ته په ګټه کې ښودل شوي د هغه د
خدمتګار په Mary، نو هغه سره به مرسته وکړي: “”د هغه د بنده د اسرائيلو.””
د Magnificat دې توګه موږ ته راښيي چې هغه څه چې خدای پاک دې د ناصرت مېشل ښځه د کار، نو هغه به وکړم
د ټولو په توګه مریم وکړل چې له درانه هغه ته خدمت وکړي. خدای به زموږ وفاداري برکت، زموږ په فطرته دتوبې ته وګورو،
او په دې زموږ غمونه او موږ نيشته. مونږ کولی شو په مننه Mary تقليد او د طاقتور خدای ستاینې، چې کوي
“”ستر کارونه”” زموږ لپاره. ښايي موږ د تل لپاره د هغې سره د سندرو، “”زما روح د مالک زیاتوي!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
آنچه در جریان است در داخل مری در این روز پس از عید تبشیر؟ او قطعا تا به حال تعداد زیادی از
هم به تأمل در حرفه عمیق او را به عنوان مادر نجات دهنده جهان خدمت می کنند. در طول بلند خود را
سفر به روستای الیزابت، او احتمالا در قلب او بمب را بارها و بارها کلمات
جبرئیل به او صحبت کرد. و تمام راه را به یهودیه او می دانست او دیگر به تنهایی بود. او در حال حاضر در حمل
رحم او پسر خدا.
در صحنه ملاقات مریم می شکند به یک ستایش سرود مانند خدا: “”روح من خداوند بزرگ،
و روح من شادی به خدا نجات دهنده من، برای او در نظر گرفته شده است که املاک و پایین ملازم است. برای
ناگهان، پس همه نسل خواهد با من تماس مبارک. برای او که توانا است کارهای بسیار خوبی انجام داده است برای
من، و مقدس نام او است. و رحمت او است در کسانی که او از نسلی به نسل ترس “”(لوقا
1: 46–50).
این ستایش، معمولا به عنوان Magnificat شناخته شده است، ما در مورد سفر داخلی مری می گوید
ساخت شده است که. ژان پل دوم می گوید که نشان دهنده عمق پنهان ایمان مری در این days.5
نخست مریم لطف خدای قدیر است که “”انجام کارهای بزرگ”” برای او. مشاهده خود را به عنوان پست
بنده، مریم فروتنی در هیبت ایستد قبل از این واقعیت است که خدا او را برای چنین فراخوانی بالا به عنوان انتخاب کرده است
به عنوان مادر مسیح خدمت می کنند.
با این حال، در نیمه دوم از Magnificat، مری می بیند یک اتصال بین آنچه خدا انجام داده است
برای او و آنچه خدا می خواهد برای به انجام رساندن در زندگی همه مردم خود را. او به پسر تحمل خواهد شد که
انجام کارهای بزرگ برای همه پست ها در اسرائیل و در جهان:
“”او قدرت با بازوی خود را نشان داده است، او پراکنده است افتخار در تخیل قلب خود،
او را به پایین زورمندان را از تاج و تخت خود را، و کسانی که از درجه پایین را بلند؛ او را پر کرده است
گرسنگان را با چیزهای خوب، و ثروتمندان را خالی فرستاده است به دور است. او بنده اش کمک کرده است اسرائیل، در
یاد رحمت خود، به عنوان او به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به آیندگان خود را برای همیشه “”(لوقا
1: 51–55).
30
در اینجا مری خودش می بیند به عنوان اولین دریافت کننده از نعمت خدا بخواهد را به همه مؤمنان.
همانطور که خداوند مطرح کردن مریم از فروتنی خود را چرا که او یک خدمتکار وفادار، خدا بود
آرزوهای خود را به تمجید همه رحمت پست و نشان می دهد به همه کسانی که او را از ترس. فقط به عنوان خدا به نفع خود نشان داده است
ملازم مریم، بنابراین او “”بنده خود اسرائیل است.”” کمک خواهد کرد
Magnificat بنابراین ما می گوید که آنچه را خدا برای این زن پست ناصری انجام می شود، او را برای انجام خواهد داد
همه کسانی که متواضعانه در خدمت او به عنوان مری است. خدا وفاداری ما برکت دهد، نگاه شکر خدا در فروتنی ما،
و ما را در مصیبت ما را سرافراز. ممکن است ما تقلید مریم در تشکر و حمد و ثنای خداوند توانا، کسی که
“”چیزهای بزرگ”” برای ما. ممکن است ما برای همیشه با او آواز خواندن، “”روح من بزرگ خداوند!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Co dzieje się w Maryję w tych dniach po zwiastowaniu? Na pewno miał dużo
czas, aby zastanowić się nad jej głębokiej powołaniu służyć jako matka na świecie Zbawiciela. Podczas jej długie
Podróż do miejscowości Elizabeth, pewnie rozważała w swym sercu w kółko słowa
Gabriel mówił do niej. I przez całą drogę do Judei wiedziała, że ​​nie jest już sam. Ona teraz nosi w
Jej łonie Syna Bożego.
W scenie Nawiedzenia Marii wybucha w podobny hymn uwielbienia Boga: “”Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo uznała niską służebnicy swojej. Dla
oto odtąd wszystkie pokolenia błogosławić mnie będą; albowiem kto jest potężny uczynił wielkie rzeczy dla
ja i Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją z pokolenia na pokolenie “”(Łk
1: 46–50).
Ta pochwała, powszechnie znany jako Magnificat, mówi nam coś o wnętrzu podróż Mary
poczynił. Jan Paweł II mówi, że reprezentuje ukryte głębie wiary Maryi w tych days.5
Pierwszy Mary dzięki potężnego Boga, który “”uczynił wielkie rzeczy”” dla niej. Przedstawiamy siebie jako pokorny
sługą Maryi pokornie stoi w zachwycie przed faktem, że Bóg wybrał ją na tak wysokim powołaniu
służyć jako matka Mesjasza.
Jednak w drugiej połowie Magnificat Maryja widzi związek między tym, co Bóg uczynił
dla niej i co Bóg chce osiągnąć w życiu wszystkich jego ludzi. Ona będzie ponosić syna, który będzie
dokonać wielkich rzeczy dla całej pokornego Izraelu i na świecie:
“”On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich,
włożył strąca władców z tronu, a wywyższył tych z niskim stopniem; On wypełnił
głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym niczym odprawia. Pomógł mu sługą, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki “”(Łk
1: 51–55).
30
Tutaj Maryja postrzega siebie jako pierwszego odbiorcy błogosławieństwa Bóg chce doprowadzić do wszystkich wiernych.
Tak jak Pan wzbudził Maryję z własnego pokorą, bo był wiernym sługą Boga,
chce wywyższyć wszystkich pokornych i miłosierdzie dla wszystkich, którzy się Go boją. Tak jak Bóg pokazał łaskę swego
służebnicą Mary, więc będzie on pomóc “”swego sługę Izraela.””
Magnificat zatem mówi nam, że to, co Bóg uczynił dla tej skromnej kobiety z Nazaretu, zrobi dla
wszyscy, którzy w pokorze służą mu jak Maryja. Bóg będzie błogosławił naszą wierność, spójrz łaskawie na naszym uniżeniu,
i wywyższyć nas w naszych udręk. Możemy naśladować Maryję dziękując i wysławiając potężnego Boga, który robi
“”wielkie rzeczy”” dla nas. Obyśmy zawsze śpiewać razem z nią: “”Wielbi dusza moja Pana!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

o Magnificat
O que está acontecendo dentro de Mary nesses dias após a Anunciação? Ela certamente teve um monte de
tempo para refletir sobre sua profunda vocação de servir como a mãe do Salvador do mundo. Durante sua longa
viagem para a aldeia de Elizabeth, ela provavelmente meditava no seu coração uma e outra vez as palavras
Gabriel falou com ela. E todo o caminho para a Judéia ela sabia que não estava mais sozinha. Ela agora carrega em
seu ventre o Filho de Deus.
Na cena da Visitação Mary irrompe em um louvor hino-like de Deus: “”A minha alma engrandece ao Senhor,
e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Para
Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada; pois aquele que é poderoso fez grandes coisas para
mim, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é sobre aqueles que o temem, de geração em geração “”(Lc
1: 46–50).
Este elogio, comumente conhecido como o Magnificat, nos diz algo sobre a viagem interior Mary
tem vindo a fazer. João Paulo II diz que representa as profundezas ocultas da fé de Maria nestes dias.5
Primeiro Mary graças a Deus poderoso que tem “”feito grandes coisas”” para ela. Vendo-se como uma humilde
servo, Mary, humildemente se em reverência diante do fato de que Deus a escolheu para uma vocação tão alta como
para servir como a mãe do Messias.
No entanto, na segunda metade do Magnificat, Maria vê uma conexão entre o que Deus tem feito
para ela e para o que Deus quer realizar na vida de todo o seu povo. Ela dará à luz o filho que vai
fazer grandes coisas para todos os humildes em Israel e no mundo:
“”Ele mostrou força com seu braço e dispersou os soberbos no pensamento de seus corações,
Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes; ele encheu o
famintos com coisas boas, e os ricos que de mãos vazias. Ele tem ajudado a Israel seu servo, em
lembrança de sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre “”(Lc
1: 51–55).
30
Aqui Mary vê-se como o primeiro a receber as bênçãos que Deus deseja trazer para todos os fiéis.
Assim como o Senhor levantou Mary de sua própria inferioridade, porque ela era um servo fiel, Deus
pretende exaltar toda a misericórdia humilde e mostrar a todos os que o temem. Assim como Deus tem mostrado a seu favor
handmaiden Mary, então ele vai ajudar “”a Israel seu servo.””
O Magnificat, portanto, diz-nos que o que Deus tem feito por esta mulher humilde de Nazaré, ele vai fazer por
todos os que humildemente servi-lo como fez Maria. Deus abençoe a nossa fidelidade, olhe misericordiosamente na nossa pequenez,
e exaltar-nos em nossas aflições. Podemos imitar Maria na agradecendo e louvando a Deus poderoso, que faz
“”grandes coisas”” para nós. Que possamos sempre cantar com ela, “”Minha alma engrandece o Senhor!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
ਕੀ Annunciation ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਰਿਯਮ ਅੰਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ vocation ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਬਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਅਤੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ.
ਬੜਿੰਗ ਸੀਨ ਵਿਚ ਮਰਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ-ਵਰਗੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋੜ: “”ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਖੁਸ਼, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾਸੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਿਆ ਹੈ. ਲਈ
ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੇ ਜਾਵੇਗਾ; ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ “”(ਲੂਕਾ
1: 46–50).
ਇਹ ਉਸਤਤ, ਆਮ Magnificat ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਰਿਯਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਇਹ days.5 ਵਿਚ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਡੂੰਘੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ
ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਯਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ “”ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
ਸੇਵਕ ਮਰਿਯਮ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੱਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਪਰ, Magnificat ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਯਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“”ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਮਾਣ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਲੂਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ posterity ਨੂੰ “”(
1: 51–55).
30
ਇੱਥੇ ਮਰਿਯਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ.
ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮਰਿਯਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ
ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦਾਸੀ ਮਰਿਯਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ “”ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ.””
Magnificat ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ
ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਯਮ ਸੀ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉੱਚਾ. ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਲਈ “”ਵੱਡੀ ਕੁਝ””. ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “”ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Ce se întâmplă în interiorul Mariei, în aceste zile de la Buna Vestire? Ea cu siguranță a avut o mulțime de
timp pentru a reflecta asupra ei vocația profundă pentru a servi ca mama Mântuitorului lumii. În timpul ei lung
călătorie în satul lui Elizabeth, probabil, ea gândea la ele în inima ei peste si peste din nou cuvintele
Gabriel a vorbit cu ea. Si tot drumul spre Iudeea știa că nu mai era singur. Acum ea poartă în
pântecele ei Fiul lui Dumnezeu.
In scena Visitation Mary se transformă într-o laudă-imn asemănător lui Dumnezeu: “”Sufletul meu preamărește pe Domnul,
și duhul meu se bucură în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că el a privit roabei sale. Pentru
iată, de acum înainte, toate generațiile mă vor ferici; căci cine este puternic a făcut lucruri mari pentru
mă, și sfânt este numele lui. Și mila lui este pe cei ce se tem de el din generație în generație “”(Lc
1: 46–50).
Această laudă, cunoscut sub numele de Magnificat, ne spune ceva despre călătoria interioară Mary
a fost de luare. Papa Ioan Paul al II-lea spune că reprezintă adâncurile ascunse ale credinței Mariei în aceste days.5
Mai întâi Maria mulțumește puternicul Dumnezeu, care și-a “”făcut lucruri mari”” pentru ea. Se afișează pe sine ca un umil
slujitor, Maria cu umilință stă în venerație în fața faptului că Dumnezeu a ales-o pentru o astfel de chemare înaltă ca
pentru a servi ca mama lui Mesia.
Cu toate acestea, în a doua jumătate a Magnificat, Maria vede o legătură între ceea ce a făcut Dumnezeu
pentru ea și ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze în viața tuturor oamenilor săi. Ea va naște fiul care va
face lucruri mari pentru toți cei smeriți în Israel și în lume:
“”El a arătat putere cu brațul său, el a risipit pe cei mândri în imaginația inimii lor,
el a pus jos pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei de grad scăzut; el a umplut
foame cu lucruri bune, și pe cei bogați le-a trimis goale departe. El a ajutat pe servitorul său Israel, în
amintirea milei sale, așa cum el a vorbit cu părinții noștri, lui Avraam și urmașilor lui pentru totdeauna “”(Lc
1: 51–55).
30
Aici Maria se vede ca primul destinatar al binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să le aducă tuturor credincioșilor.
La fel cum Domnul a ridicat pe Maria din propria ei lowliness pentru că ea a fost un slujitor credincios, Dumnezeu
dorește să se înalțe pe toată mila umil și arăta tuturor celor care se tem de el. La fel cum Dumnezeu a arătat favoare lui
slujnica Maria, așa că el va ajuta la “”servitorul lui Israel.””
Magnificat, astfel, ne spune că ceea ce a făcut Dumnezeu pentru această femeie umil din Nazaret, el va face pentru
toți cei care îl servesc cu umilință așa cum a făcut Maria. Dumnezeu va binecuvânta credincioșia noastră, uita-te cu milă pe lowliness nostru,
și să ne înalțe în necazurile noastre. Fie ca noi imita pe Maria în mulțumind și lăudînd pe Dumnezeul cel puternic, care face
“”lucruri mari”” pentru noi. Fie ca noi să cântăm pentru totdeauna cu ea, “”Sufletul meu preamărește pe Domnul!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Магнификат
Что происходит внутри Марии в эти дни после Благовещения? Она, безусловно, было много
время подумать о ее глубоком призвание служить в качестве матери Спасителя мира. Во время ее длинные
путешествие в деревню Элизабет, она, вероятно, размышляли в ее сердце снова и снова слова
Габриэль заговорил с ней. И все пути в Иудею, она знала, что она уже не в одиночку. Теперь она несет в
ее чрево Сын Божий.
В сцене Мэри Посещения вспыхивает в гимне, как похвалу Божию: “”Величит душа Моя Господа,
и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, ибо он считал низость своей служанки. Для
вот, отныне все поколения будут ублажать Меня; ибо тот, кто силен сделал большие вещи для
меня, и свято имя Его. И милость Его на тех, кто боится его из поколения в поколение “”(Лк
1: 46–50).
Эта похвала, широко известный как Маньификат, говорит нам кое-что о внутреннем путешествии Марии
предпринимает. Иоанн Павел II говорит, что он представляет скрытые глубины веры Марии в этих days.5
Во-первых, благодаря Марии могущественного Бога, который “”сделал большие вещи”” для нее. Просмотр себя как непритязательный
слуга, Мэри скромно стоит в страхе перед тем, что Бог избрал ее для такого высокого звания, как
чтобы служить в качестве матери Мессии.
Тем не менее, во второй половине Magnificat, Мария видит связь между тем, что сделал Бог
для нее и то, что Бог хочет достичь в жизни всего народа Его. Она будет носить сына, который будет
делать великие дела для всех смиренными в Израиле и в мире:
“”Он показал силу его рукой, он рассеял надменных помышлениями сердца их,
низложил сильных с престолов, и вознес те низкой степени; он заполнил
голодными хорошими вещами, а богатый он отправил пустым прочь. Он помог своему слуге Израилю, в
Воспоминание о его милости, как он говорил отцам нашим, к Аврааму и его потомкам навсегда »(Лк
1: 51–55).
30
Здесь Мэри рассматривает себя в качестве первого получателя благословения Бог желает довести до всех верующих.
Подобно тому, как Господь воздвиг Марию из своего смиренномудрием, потому что она была верным слугой, Бога
хочет возвысить все смирен и проявлять милосердие ко всем, кто боится его. Подобно тому, как Бог показал милость к его
служанкой Мэри, так что он будет помогать “”своему слуге Израилю.””
Таким образом, Магнификат говорит нам, что то, что Бог сделал для этой скромной женщины из Назарета, он будет делать для
все, кто смиренно служить ему как и Мэри. Бог благословит нашу верность, смотрите милостиво на нашем смирении,
и вознесет нас в наших скорбях. Можем ли мы подражать Марии Поблагодарив и хваля Бога могучего, который делает
“”великие дела”” для нас. Можем ли мы вечно петь с ней, “”Величит душа моя Господа!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

O le Magnificat
Le a le mea o loo tutupu i totonu o Mary i nei aso ina ua tuanai le Folafolaga? Sa ia mautinoa ua i ai le tele o
taimi e manatunatu ai i ia galuega loloto e auauna atu e pei o le tina o le Faaola o le lalolagi. I le taimi o lona umi
malaga atu i nuu o Elizabeth, ia atonu o le mafaufau loloto i lona loto pea lava pea le upu
tautala Gabriel ia te ia. Ma o le auala uma e Iutaia ia iloa o ia o le o toe na o ia. Sa ia tauaveina i le taimi nei i
lona manava le Alo o le Atua.
I le asiasiga vaaiga solia Mary mai i se viiga viiga-e pei o le Atua: “”Loʻu agaga e faalauteleina e le Alii,
ma loʻu agaga olioli i le Atua loʻu Faaola, ona ua ia manatu o le esetete maualalo o lona Auauna Fafine. mo
faauta, o le taimi nei i luma o le a valaau faamanuiaina aʻu tupulaga uma; ona o ia o lē ua malosi ua faia mea tetele mo i
ia te au, ma le paia o lona suafa lea. Ma o luga o lona alofa mutimutivale oi latou oe matatau ia te ia mai lea tupulaga i lea tupulaga “”(Lk
1: 46–50).
O lenei viiga, e masani ona taʻua o le Magnificat, taʻu mai se mea e uiga i le malaga totonu Mary
ua uma ona faia. Fai mai II John Paul ua faatusa i le loloto natia o le faatuatua o Mary i nei days.5
faafetai Muamua Mary le Atua malosi o le ua “”faia mea tetele”” mo ia. Matamata o ia lava e avea o se faatauvaa
auauna, o le lotomaulalo o loo tu Mary i le maofa i luma o le mea moni ua filifilia e le Atua ia te ia mo se valaauga maualuga e pei o
e auauna atu e pei o le tina o le Mesia.
Ae peitai, i le afa lona lua o le Magnificat, vaai Mary se sootaga i le va o le mea ua faia e le Atua
mo ia ma le mea e finagalo le Atua ina ia faataunuuina i le olaga o ona tagata uma. O le a tuuina atu le atalii o le a
faia mea tetele mo uma faatauvaa i Isaraelu ma i le lalolagi:
“”Ua faaalia le malosi i lona lima, ua ia faataapeapeina i le faamaualuga i le mafaufau o latou loto,
ua tuu i lalo le malosi mai o latou nofoalii, ma faaeaina i latou o tulaga maualalo; ia tumu ai le
fia aai i mea lelei, ma le mauoa ua ia auina gaogao ese. Sa ia fesoasoani ia i lana auauna o Isaraelu, i le
manatua o lona alofa mutimutivale, ao ia saunoa atu i lo tatou tamā, ia Aperaamo ma ana fanau e faavavau “”(Lk
1: 51–55).
30
O silasila Mary o ia o le tagata muamua o le faamanuiaga e finagalo le Atua ina ia aumaia i tagata uma le faamaoni.
E pei lava ona faatuina e le Alii Mary mai ia te ia lava le maualalo ona o ia o se auauna faamaoni, o le Atua
manao e faaeaina le alofa mutimutivale faatauvaa ma faaali uma i latou uma oe matatau ia te ia. E pei lava ona faaalia e le Atua le alofa i lona
Auauna Fafine Mary, o lea o le a fesoasoani ia “”lana auauna o Isaraelu.””
O le Magnificat faapea ona taʻu mai le mea ua faia e le Atua mo lenei fafine faatauvaa o le Nasareta, o le a ia faia mo
auauna atu ia te i latou uma oe le lotomaualalo e pei o Mary. le a faamanuia e le Atua lo tatou faamaoni, vaai le alofa mutimutivale i luga o lo tatou le maualalo,
ma faaeaina ai i tatou i lo tatou puapuaga. Tau ina ia tatou faataʻitaʻi Mary i le faafetai ma vivii atu i le Atua malosi, o le faia
“”Mea tetele”” mo i tatou. Ia tatou e faavavau usuina faatasi ma ia, “”Loʻu agaga e faalauteleina e le Alii!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Tha Magnificat
Dè tha a ‘dol air taobh a-staigh Màiri anns na làithean an dèidh Annunciation? I cinnteach air an robh tòrr de
ùine gus meòrachadh air a h-domhainn chiùird, a ‘frithealadh mar màthair an t-saoghail Savior. Rè a h-fhada
slighe gu Ealasaid a ‘bhaile,’ s dòcha pondered i ann an cridhe thairis agus thairis a-rithist na faclan
Gabriel a ‘bruidhinn rithe. Agus fad na slighe gu ludea b ‘aithne dhi a bha i nach eil aonar. I a-nis a ‘giùlan ann
bolg Mac Dhè.
Anns a ‘tadhal air an àite an sealladh Màiri a’ briseadh a-mach a-steach laoidh coltach moladh Dhè: “”Tha m ‘anam magnifies an Tighearna,
agus mo spiorad a ‘deanamh gàirdeachais ann an Dia mo Shlànaighear, airson tha e air a mheas na ìosal oighreachd aige handmaiden. airson
feuch, Nochd a h-uile ginealaich gairmidh mi bheannaichte; airson esan a tha cumhachdach a rinn nithe mòra airson
rium, agus naomh tha ainm aige. Agus a thròcair a tha air an fheadhainn a bha eagal e bho ghinealach gu ginealach “”(Lucas
1: 46–50).
Tha seo a ‘moladh, ris an canar an Magnificat, ag innse dhuinn rudeigin mu dheidhinn taobh a-staigh turas Màiri
Tha a bhith a ‘dèanamh. Iain Pòl II ag ràdh gu bheil e a ‘riochdachadh a’ falach doimhneachd Màiri creideamh anns na days.5
A ‘chiad Màiri taing chumhachdaich Dhe a tha air a “”rinn nithe mòra”” dhi. A ‘coimhead air fhèin mar iriosal
sheirbhiseach, Màiri gu h-iriosal a ‘seasamh ann an mìorbhail mus gu bheil Dia air a thagh i airson a leithid sin de àrd gairm mar
a ‘frithealadh mar màthair a’ Mhesiah.
Ach, anns an dara leth den Magnificat, Màiri a ‘faicinn ceangal eadar ciod a rinn Dia
dhi, agus tha Dia ag iarraidh a choilionadh ann am beatha a h-uile daoine aige. Bidh ia ‘giùlan mac a bhios
dheanamh nithe mòra airson a h-uile iriosal ann an Israel agus ann an an t-saoghail:
“”Tha e air a shealltainn le neart a ghàirdean, tha e air sgapadh air na h-uaibhrich ann an mac-meanmna an cridhe,
tha e air a chur sìos chumhachdach bho an rìgh-chathraichean, agus àrdaich an fheadhainn ìosal ceum; tha e air a lìonadh
an t-acras le nithe maithe, agus beairteach a chuir e air falbh falamh. Tha e air a chuidich e searbhanta Israel, ann an
chuimhneachan air a thròcair, mar a labhair e r’ar n-aithrichibh, do Abraham agus d’a sliochd gu sìorruidh “”(Lucas
1: 51–55).
30
Seo Màiri fhèin a ‘coimhead a’ chiad neach de na beannachdan Dia a ‘miannachadh a thoirt don h-uile dìleas.
Dìreach mar an Tighearn a thog suas Màiri bho aice fhèin lowliness oir bha i a dheadh ​​sheirbhisich fhìrinnich, Dia
miannachadh a bhith a àrdaich uile iriosal agus a ‘taisbeanadh a h-uile tròcair a eagal e. Dìreach mar Dia air a shealltainn gu deadh-ghean aige
handmaiden Màiri, mar sin cuidichidh e “”a sheirbhisich Israeil.””
Tha Magnificat mar sin ag innse dhuinn gun ciod a rinn Dia airson seo iriosal boireannach bho Nasareth a bh’ann, nì e airson
uile gu h-iriosal a ‘frithealadh dha mar a rinn Màiri. Beannaicheadh ​​Dia ar dìlseachd, a ‘coimhead mercifully air ar lowliness,
agus àrdaich dhuinn ann ar n-àmhghairibh. Mhà sinn atharrais Màiri ann a ‘toirt taing agus moladh chumhachdaich Dhè, a’ dèanamh
“”Nithe ​​mòra”” dhuinn. Mhà sinn gu bràth a ‘seinn còmhla rithe, “”m’ anam magnifies an Tighearn!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————-

хттпс://ввв.сцрибд.цом/доцумент/335235991/Тхе-Нев-Росари-ин-Сцриптуре-Библицал-Инсигхтс-фор-Праиинг-тхе-20-Мистериес-Едвард-Сри

Магнифицат
Шта се дешава унутра Марије у овим данима после Благовести? Она сигурно има доста
време да размисле о свом дубоком струке да служи као мајка на свету Спаситеља. Током њена дуга
Пут до Елизабете село, она је вероватно размишљала у свом срцу изнова и изнова речи
Габријел разговарао са њом. Па све до Јудеје је знала да је више сама. Она сада носи у
њена материца Син Божији.
У посете сцени Мери избио у химну налик хвале Бога: “”Моја душа увећава Господ,
и мој дух радује у Бога мог Спаситеља, јер је сматрао низак имање своје слушкиње. за
гле, од сада све генерације ће ме звати блаженом; јер ко је моћна је учинио велике ствари за
ја, и свето је његово име. И његова милост је на онима који га се боје из генерације у генерацију “”(Лк
1: 46–50).
Ова похвала, познатији као Магнифицат, нам говори нешто о унутрашњем путовању Мари
има правио. Јован Павле ИИ каже да представља скривене дубине Мари вере у овим даис.5
Прво Мари захваљујући снажном Бога који је “”урадио велике ствари”” за њу. Преглед себе као понизан
слуга, Мери понизно стоји у страхопоштовања пред чињеницом да је је Бог изабрао за тако високу позива као
да служи као мајка Месије.
Међутим, у другој половини Магнифицат, Мери види везу између онога што је Бог учинио
за њу и оно што Бог жели да постигне у животу свих његових народа. Она ће носити сина који ће
учинити велике ствари за све понизан у Израелу и у свету:
“”Он је показао снагу са руком, он је расут поносни у машти њихових срца,
он је спустио моћни с пријестоља, а узвиси оне ниског степена; Он је напуни
гладан са добрим стварима, а богат је послао празна далеко. Он је помогао његов слуга Израел, у
сећање на његову милост, док је говорио нашим очевима, Абрахаму и његовом потомству довека “”(Лк
1: 51–55).
30
Овде Мери себе види као првог примаоца благослова Бог жели да доведе у свим верницима.
Баш као што је Господ је подигао Марију из свог понизности зато што је био верни слуга, Бог
жели да уздигне све прост и милост за све који га се боје. Као што је Бог показао наклоност према његовим
слушкиња Мери, тако да ће помоћи “”његов слуга Израел.””
Магнифицат нам тако говори да је оно што је Бог учинио за ову слабог жену из Назарета, он ће учинити за
сви који га понизно служе као Мери учинио. Бог ће благословити наше верност, види милостиво на нашем понизности,
и уздиже нас у нашим невољама. Можемо имитирају Мари у захваливши и хвале моћни Бог, који ради
“”велике ствари”” за нас. Можемо заувек певати са њом, “”Моја душа увеличава Господа!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Chii chiri kuitika mukati Mary mumazuva iwayo mushure Annunciation? Chaizvoizvo akava yakawanda
nguva yokufungisisa yake yakadzama rakapihwa kushumira sezvo amai Muponesi wenyika. Panguva yake refu
Rwendo Erizabheti musha, iye kunge akafungisisa mumoyo make pamusoro uye pamusoro zvakare mashoko
Gabriel akataura naye. Uye vose kuJudhea aiziva akanga asisiri oga. Iye zvino anotakura mune
wake mudumbu Mwanakomana waMwari.
In nezvinosvikira Chiitiko Mary ikabuda ive rwiyo-akafanana rumbidzo yaMwari: “”Mweya wangu unokudza Jehovha,
uye mweya wangu unofara muna Mwari Muponesi wangu, nokuti ndiye kuninipiswa kwemurandakadzi wake. For
tarira, kubva zvino mazera ose achati ndakaropafadzwa; nokuti iye ane simba andiitira zvinhu zvikuru
ini, uye zita rake idzvene. Uye tsitsi dzake dziri kuna avo vanomutya kubva kumazera nemazera “”(Lk
1: 46–50).
rumbidzo ichi, inowanzonzi sevatsigiri Magnificat, rinotiudza chimwe chinhu pamusoro rwendo mukati Mary
yave kuita. John Paul II rinoti rinomirira zvakavanzika pakadzika kutenda kwaMariya muna days.5 izvi
Mary First kuvonga Mwari ane simba uyo “”zvinhu zvikuru”” naye. Kuona akazvisvibisa somunhu akaderera
Muranda, Mary nokuzvininipisa unodedera pamberi chokwadi kuti Mwari akasarudza naye zvakadaro mukuru kudana sezvo
kushumira sezvo amai vaMesiya.
Zvisinei, yechipiri yezana Magnificat, Mary anoona richibatanidza zvakaitwa naMwari
kwaari uye chii Mwari anoda kuita muupenyu vake vose. Iye achava nemhosva mwanakomana avo
zvinhu zvikuru zvose akaderera muIsraeri uye munyika:
“”Wakaita zvinesimba noruoko rwake; wakaparadzira vanozvikudza mundangariro dzemoyo yavo,
Akaisawo Wakaburusa vane masimba pazvigaro zvoushe, akasimudza avo vakaderera; akazadza
nzara nezvinhu zvakanaka, asi vafumi wakavaendesa waakatuma vasina. Akabatsira muranda wake Israeri, vari
arangarire tsitsi, sezvaakataura kumadzibaba edu, kuna Abhurahamu kuvazukuru vake nokusingaperi “”(Lk
1: 51–55).
30
Pano Mary anoona pachake sezvo anenge makomborero Mwari anoda kuti vose vakatendeka wokutanga.
Sezvo Jehovha akamutsa Mary kubva yake dzinozvininipisa nokuti aiva mushumiri akatendeka, Mwari
anoda kukudza vose vanozvininipisa uye ngoni vose vanomutya. Kungofanana Mwari akaratidza nyasha dzake
kwemurandakadzi Mary, saka iye achatibatsira “”muranda wake Israeri.””
The Magnificat nokudaro anotiudza kuti chii Mwari zvaaita mukadzi uyu akaderera weNazareta, iye achaita kuti
Vose vanomushumira nokuzvininipisa sezvakaitwa naMariya. Mwari acharopafadza kutendeka kwedu, tarisa nengoni pamusoro nokuzvininipisa kwedu,
uye isu ugare mumatambudziko edu. Tingatevedzera Mariya muchionga nokurumbidza Mwari ane simba, anoita
“”Zvinhu zvikuru”” kwatiri. Dai isu nokusingaperi kuimba naye, “”Mweya wangu unokudza Jehovha!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

هن Magnificat
ڇا جي Annunciation کان پوء انهن ڏينهن ۾ مريم اندر تي وڃي رهيو آهي؟ چيائين ته بيشڪ جو تمام گهڻو پيو ڪري ڇڏيو
دنيا جي ڇوٽڪارو ڏيندڙ جي ماء جي حيثيت ۾ خدمت ڪرڻ جي زال جوڙيو vocation تي ڌيان ڪرڻ وقت. سندس ڊگهي دوران
Elizabeth جي ڳوٺ ڏانهن سفر، هوء شايد سندس دل ۾ جي حوالي سان ۽ مٿان وري سوچيائون جي لفظن
جبرائيل زال ڳالھايو. ۽ يھوديہ ڏانھن موڪليل واٽ اھا خبر پيئي ته هوء هاڻي ڪو به اڪيلو ٿي ويو. هوء هاڻي ۾ گھمائيندو
سندس پيٽ خدا جو فرزند.
هن بلا منظر ۾ مريم الله جي ڪر-وانگر ساراھ ۾ ٻاهر ڦيرائيندو آھي: “”منهنجو روح magnifies جي پالڻھار،
۽ منهنجو روح منهنجو ڇوٽڪارو ڏيندڙ خدا ۾ خوش، هن چيو ته سندس handmaiden جي گهٽ جي خريد و فروخت لحاظ ڪري ڇڏيو لاء. لاء
اتي، لڳايو ته سڀ جڳ مون کي برڪت واري سڏ ڪندو. جيڪو غالب آهي ته هن جي لاء وڏي شيء ڪيو لاء
مون کي، ۽ پاڪ سندس نالو آهي. ۽ پنھنجي ٻاجھ (Lk جن کيس نسل کان نسل کي ڊڄو تي آهي “”
1: 46–50).
هيء مدح، عام طور تي سنڌ جي Magnificat طور سڃاتو وڃي، اسان جي گهرو سفر مريم جي باري ۾ ڪجهه ٻڌائي
بازي ڪئي وئي آهي. جان پال دوم ان کي انهن days.5 ۾ مريم جي عقيدي جي لڪل ڳالھ جي نمائندگي چوي ٿو
پهريون مريم شڪر غالب الله جو سندس لاء “”وڏي شيء ٿي چڪو آهي”” ڪري ڇڏيو آهي. هڪ مرڻ کانپوء جيئن پالجي ٿو ڏسندي
ٻانهو، مريم عاجزيء جي حقيقت اها آهي ته خدا جي طور تي جيئن ته هڪ اعلي سڏڻ لاء آئي پسند ڪيو کان اڳ خوف ۾ لڳل آهي
مسيح جي ماء جي حيثيت ۾ خدمت ڪرڻ.
تنهن هوندي به، جي Magnificat جي ٻئي اڌ ۾، مريم جيڪي خدا ڪيو جي وچ ۾ هڪ سلسلو ڏسي
زال لاء ۽ جيڪي الله پنھنجي سڀني ماڻهن جي سرن ۾ جي سعادت حاصل ڪرڻ گھري ٿو. هوء پٽ جو ٿيندو ڏيندا
اسرائيل ۾ ۽ دنيا ۾ سڀني جي مرڻ کانپوء لاء وڏي شيء:
“”هن سندس بجا سان زور ڏيکاريو آهي، هن چيو ته سندن دلين جي تخيل ۾ فخر پکيڙي ڇڏيو آهي،
هن چيو ته انهن جي تختن کان وڏي نازل ڪر، ۽ گهٽ وڏا جي جن تمام مٿاھون آھي. هن چيو ته ڀرجي وئي آهي
سٺي شيء سان بکيو، ۽ امير هن کي پري کان خالي موڪليو آهي. هن چيو ته، سندس ٻانھي بني مدد ڪري ڇڏيو ۾
سندس ٻاجھ جي ياد ڪرڻ، جيئن ته هو ڪڏهن لاء گفتگو اسان جي ابن ڏاڏن کي، ابراھيم کي ۽ سندس اولاد کي “”(Lk
1: 51–55).
30
هتي مريم جي ڪھڙين نعمتن خدا سڀني جي وفا کي آڻڻ لاء گھرندو آھي جو پهريون شامل طور پالجي ٿو نظارو.
جي پالڻھار کيس پنهنجي lowliness کان مريم اٿي کڙو بس جيئن ڇاڪاڻ ته هوء هڪ وفادار خادم، الله هو
سڀني جو کيس کان ڊڄان ٿو ڪري سڀني سان نوڙت ڪندڙ ۽ نظر ٻاجھ پاڪائي بيان ڪرڻ گھرندو آھي. الله سندس لاء حق ثابت ڪيو بس
مريم handmaiden، پوء هن جي مدد ڪندو “”سندس ٻانھي بني.””
هن Magnificat اهڙيء ريت اسان کي ٻڌائي ٿو ته خدا ناصريء جي هن سان نوڙت ڪندڙ عورت لاء ڇا ڪيو آهي، هن لاء ڪم ڪندو
جيڪي عاجزيء سندس عبادت ڪريو ته جيئن مريم ڪيائون. خدا جي، اسان جي وفا رحمت ڪندو اسان جي lowliness تي رحم جي نظر،
۽ اسان کي اسان جي afflictions ۾ پاڪائي بيان. اسان کي ڪوڙ ڀانئين پنھنجو ۽ واکاڻ جي غالب الله ۾ مريم ريس ڪري سگهون ٿا، جيڪي ڪندو
اسان لاء “”وڏي شيء””. اسان سدائين سندس سان سرائي ڪري سگهون ٿا، “”منهنجي روح جي پالڻھار magnifies!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

මෙම Magnificat
මොන annunciation පසු මෙම දින තුළ මරියා තුළ වෙන්නේ? ඇය නිසැකවම ගොඩක් ඇති කර
ලෝකයේ ගැලවුම්කරු මව ලෙස සේවය කිරීමට ඇය ප්රගාඪ වෘත්තිය ගැන මෙනෙහි කිරීමට කාලය. ඇය දිගු කාලය තුළ
එලිසබෙත් ගමට ගමන, ඇය බොහෝ විට ඇගේ සිතේ නැවත නැවතත් වචන ගැන කල්පනා
ගේබ්රියෙල් ඇයට කතා කළා. ව ජුදයට සියලු ආකාරයෙන් ඇය තවදුරටත් පමණක් බව ඔහු දැන සිටියේය. දැන් ඇය උසුලාගෙන
ඇගේ කුසෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්රයා.
හිරවන දර්ශනයක මරියා දෙවියන් වහන්සේගේ ගීතයක් මෙන් ප්රශංසා බවට ගින්නක්: “”මගේ ආත්මය සමිඳාණන් වහන්සේ වර්ණනා,
මගේ ආත්මය ඔහු තම උදව්කරුවෙක් පහළ වතු සලකනු ඇත සඳහා, මගේ ගැලවුම්කරුවා දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙනවා. සදහා
පුදුමයකි, මින් ඉදිරියට සියලු පරම්පරා මා ආශීර්වාද ලත් කියනු ඇත; බලවත් වන ඔහු බොහෝ දේවල් කර ඇති කිරීම සඳහා
මම සහ ශුද්ධ ඔහුගේ නම. හා ඔහුගේ දයාව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උන් වහන්සේට බිය ඇති අය මත ය “”(ලූක්
1: 46–50).
පොදුවේ Magnificat ලෙස හඳුන්වන මෙම ප්රශංසාව, අප අභ්යන්තරය ගමන මරියා ගැන යමක් පවසනවා
පියවර ගෙන තිබෙනවා. ජෝන් පෝල් දෙවන එය මෙම days.5 විශ්වාස කළ නිසා මරියාට සැගවුණු වැඩි ගැඹුරකින් නියෝජනය පවසයි
පළමු මරියා ස්තුති ඇය වෙනුවෙන් “”මහත් දේ කළ”” කර ඇති බලවත් දෙවියන් වහන්සේ ය. පහත් ලෙස ඇය නැරඹීම
සේවකයා, මේරි නිහතමානීව දෙවි ලෙස එවැනි ඉහළ කරන මා ෙවත පවරා සඳහා ඇය තෝරාගෙන ඇති බව පෙර බිය අවුරා
මෙසියස් මව ලෙස සේවය කිරීමට.
කෙසේ වෙතත්, Magnificat දෙවන භාගයේ දී, මේරි දෙවියන් කර ඇති දේ අතර සම්බන්ධයක් දකින
ඇය වෙනුවෙන් කුමක් දෙවි ඔහුගේ සියලු ජනතාවගේ ජීවිත තුළ ඉටු කිරීමට කැමතියි. ඇය කවුදැයි පුත් දරනු ලබන
ඊශ්රායෙල් හා ලෝකයේ බොහෝ දේවල් සියලු නිහතමානී වෙනුවෙන් කරන්න:
“”ඔහු ඔවුන්ගේ සිත් පරිකල්පනය තුළ, උඩඟු උදම් සිතැත්තන් ඇත, ඔහුගේ හස්තයෙන් ශක්තිය පෙන්වා ඇත,
ඔහු සිය සිහසුන්වලින් බලවත් බිඳ දමා, සහ අඩු උපාධිය එම උසස් කර ඇති බවත්; ඔහු පිරී ඇත
හොඳ දේවල් බඩගිනි, ඔහු හිස් අතින් යවා ඇත පොහොසත්. ඔහු, සිය සේවක ඉශ්රායෙල් සෙනඟ උපකාර කර
, ඔහුගේ දයාව සිහි ඔහු සදහට ම අප පියවරුන්ට, ආබ්රහම්ට හා ඔහුගේ වංශයට කතා ලෙස “”(ලූක්
1: 51–55).
30
මෙන්න මරියා දෙවියන් වහන්සේ සියලු විශ්වාසවන්ත වෙත ගෙන ඒමට අදහස් කරයි ආශීර්වාද පළමු ලබන්නා ලෙස ඇය දෙස බලන.
සමිඳාණන් වහන්සේ ඈ විශ්වාසවන්ත සේවකයෙක්, දෙවියන් වහන්සේ වූ බැවින්, ඇගේ ම යටහත්පහත් මරියා නැඟිටුවනු මෙන්
උන් වහන්සේට බිය ඇති සියලු කිරීමට සියලු නිහතමානී හා ප්රදර්ශන දයාව උසස් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි. දෙවියන් වහන්සේ තම කරුණාව පෙන්වා තිබේ මෙන්
මරියා උදව්කරුවෙක්, එසේ උදව් වනු ඇත “”සිය සේවක ඉශ්රායෙල් සෙනඟ.””
මෙම Magnificat මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ නාසරෙත් නුවර මෙම නිහතමානී කාන්තාවක් වෙනුවෙන් කර ඇති දේ, ඔහු වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් යැයි කියා
මරියා මෙන් නිහතමානීව ඔහුට සේවය කරන සියලු. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ විශ්වාසවන්තකම ආශීර්වාද අපගේ යටහත්පහත් මත දයාන්විතව බලාපොරොත්තු වනු ඇත,
අපේ දුක් අපට උසස්. අපි කවුද කරන්නේ, බලවත් දෙවියන්ට ස්තුති කරමින් ප්රශංසා මරියා අනුකරණය කරමු
අප “”මහත් දේවල්””. අපි සදහටම ඇය සමඟ ගායනා හැක, “”මගේ ආත්මය සමිඳාණන් වහන්සේ වර්ණනා!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Čo sa deje vo vnútri Mary v týchto dňoch po zvestovaní? Určite má veľa
čas uvažovať o jej hlboké povolanie slúžiť ako matka na svete Spasiteľa. Počas jej dlhej
Cesta k Elizabethinom dediny, najskôr uvažoval vo svojom srdci znova a znova slová
Gabriel s ňou hovoril. A celú cestu do Judey vedela, že už nie je sám. Ona teraz nesie v
jej lono Syn Boží.
V Navštívenia scéne Mary vypukne do hymnom podobné chválu Božiu: “”Velebí moja duša Pána,
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo sa považuje nízku panstvo jeho slúžkou. pre
Hľa, odteraz všetky pokolenia budú ma blahoslaviť; pre ten, ktorý je mocný urobil veľké veci
ja a jeho meno je sväté. A jeho milosť tým, čo sa ho boja z generácie na generáciu “”(Lk
1: 46–50).
Táto chvála, bežne známy ako Magnificat, vypovedá niečo o vnútornej púti Mary
sa zaoberá výrobou. John Paul II hovorí, že reprezentuje skryté hlbiny Máriina viera v týchto days.5
Prvý Mary vďaka mocného Boha, ktorý “”urobil veľké veci”” pre ňu. Prehliadanie seba ako pokorný
sluha, Mary pokorne stojí v úžase pred skutočnosťou, že Boh vybral jej za tak vysoké ako povolanie
slúžiť ako matka Mesiáša.
Avšak v druhej polovici Magnificat, Mary vidí súvislosť medzi tým, čo Boh učinil
pre ňu a čo Boh chce dosiahnuť v živote všetkého svojho ľudu. Bude niesť syna, ktorý bude
robiť veľké veci pre všetkých pokorných v Izraeli a vo svete:
“”Ukázal silu svojho ramena, on rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,
on odložil mocné z trónov a povýšil tie nízkeho stupňa; sa naplnil
hladné dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdny. Ujal sa svojho služobníka Izraela,
spomienka na jeho milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky “”(Lk
1: 51 až 55).
30
Tu Mary vidí sama seba ako prvý príjemca požehnanie, Boh chce, aby všetkým veriacim.
Rovnako ako Pán vzbudil Máriu z vlastného pokorou, pretože bola verného služobníka Boha
chce vyvyšovať všetky pokorný a milosrdenstvo všetkým, čo sa ho boja. Rovnako ako Boh ukázal, láskavosť k jeho
slúžka Marie, takže pomôžu “”svojho služobníka Izraela.””
Magnificat tak nám hovorí, že to, čo Boh urobil pre túto pokornej žene z Nazareta, urobí pre
všetci, ktorí ho pokorne slúžiť ako Mary urobil. Boh žehnaj našu vernosť, pozrite sa milosrdne na našich lowliness,
a vyvyšovať sa k nám v našom utrpení. Môžeme napodobňovať Máriu poďakovanie a chváliť mocného Boha, ktorý robí
“”Veľké veci”” pre nás. Môžeme večne spievať s ňou, “”Velebí moja duša Pána!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificata
Kaj se dogaja v notranjosti Marije v teh dneh po oznanjenja? Ona je prav gotovo imel veliko
čas za premislek o svojem globokem poklic, da služi kot mati na svetu Odrešenika. Med njena dolga
Pot do vasi Elizabeti, je verjetno premišljevala v svojem srcu znova in znova besede
Gabriel govoril z njo. In vse do Judeje je vedela, da ni več sam. Sedaj nosi v
njena maternica Božji Sin.
V obiskanja sceni Mary izbruhne v hvalnico, kot hvalo Bogu: »Moja duša poveličuje Gospoda,
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, za je štelo, da je majhno posestvo svojega Handmaiden. za
glej, odslej bodo vsi rodovi pokliči me blagoslovil; kajti kdor je mogočen storil velike reči
me, in njegovo ime je sveto. In njegova milost je na tistih, ki se ga bojijo iz generacije v generacijo «(Lk
1: 46–50).
To pohvale, splošno znan kot Magnificat, nam pove nekaj o notranjosti poti Mary
je bil narejen. Janez Pavel II pravi, da predstavlja skrite globine Marijinega vere v teh days.5
Najprej Mary hvala mogočni Bog, ki je “”storil veliko stvari”” za njo. sama Pregled kot nizek
hlapec, Mary ponižno stoji v strah pred tem, da je Bog ji je bil izbran za tako visoko kliče v kot
služiti kot mati Mesija.
Vendar pa je v drugi polovici Magnificat, Mary vidi povezavo med tem, kar je Bog storil
za njo in kaj Bog želi doseči v življenju vseh svojih ljudi. Ona bo imeti sina, ki bo
narediti velike stvari za vse nizek v Izraelu in v svetu:
“”Moč je pokazal s svojo roko, je razkropil je ošabni v mislih svojega srca,
ga je odložil mogočni s prestola, in vzvišeno tiste z nizko stopnjo; ki ga je napolnil
lačen z dobrotami in bogate je prazna stran. Pomagal je svojega služabnika Izraela, v
spomin na svojega usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke «(Lk
1: 51–55).
30
Tukaj sama Mary vidi kot prvi prejemnik blagoslove Bog želi, da bi za vse vernike.
Tako kot je Gospod dvignil Marijo iz lastne ponižnosti, ker je bil zvest služabnik, Bog
želi, da bi povzdignil vse nizek in pokazati milost, da vsem, ki se ga bojijo. Tako kot je Bog pokazal naklonjenost do njegovega
Handmaiden Mary, tako da bo pomagal “”svojega služabnika Izraela.””
Magnificata kar nam pove, da to, kar je Bog storil za to nizek žensko iz Nazareta, bo to za
vsem, ki ga ponižno služil tako kot Mary. Bog bo blagoslovil zvestobe, poglej milostno na naše ponižnosti,
in povzdignil nam v naših stiskah. Lahko posnemamo Marijo v zahvalo in hvali mogočni Bog, ki ne
“”velike stvari”” za nas. Lahko smo vedno peli z njo, »Moja duša poveličuje Gospoda!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat The
Maxaa ka socda gudaha Mary ee maalmahan ka dib Annunciation ah? Dhab ahaan Waxay lahaa wax badan oo
waqtiga si ay u muujiyaan on iyada xirfad qoto dheer si ay ugu adeegaan sida hooyadii Badbaadiyaha dunida. Intii lagu guda jiray iyada dheer
safarka tuulo Elizabeth, waxay u badan tahay oo qalbigeeda kaga fikirtay in ka badan iyo in ka badan mar erayada
Gabriel la hadleen ayay ku. Oo jidkii in Yahuudiya oo dhan iyadu ogaa in ay ahayd mar dambe oo keliya. Waxay hadda xanbaarsan yahay in
maxalkeedii Wiilka Ilaah.
In goobta Booqashada Maryan jebiyo baxay ammaantaada gabyeen-sida Ilaah oo kale, “”Naftaydu Rabbigay weynaynaysaa,
iyo ruuxayga ugu farxaa Ilaaha Badbaadiyahayga ah, waayo, isagu waa ka fiirsaday xaafadda hoosaysnimada addoontiisa. Waayo,
bal eeg, hadhow qarniyada oo dhammu waxay iigu yeedhi doonaan tan barakaysan, waayo, isagu waa kan xoogga leh ayaa waxyaalo waaweyn ku sameeyey, waayo,
magiciisiina wuxuu ii, oo quduus ah. Oo naxariistiisu waxay gaadhaa Kuwa isaga ka cabsada, ka ab ka ab “”(Luuk
1: 46–50).
ammaantaada Tani, sida inta badan loo yaqaano Magnificat ah, inoo sheegayaa wax ku saabsan safarka gudaha Mary
ayaa lagu samaynta. John Paul II oo sheegtay in ay ka dhigan tahay moolka dheer ku maqan iimaanka Mary ee days.5 kuwan
First Mary mahad Ilaaha xoogga badan ayaa “”waxyaalaha waaweyn sameeyey,”” iyada. nafteeda Galitaanka sida kuwa hooseeya a
anoo addoonkaaga ah, Mary si Khashuue ah wuxuu ka baqaa hor xaqiiqada ah in Ilaah waxa uu iyada u doortay sida yeedhista sare sida
si ay ugu adeegaan sida hooyada of Masiixa.
Si kastaba ha ahaatee, qeybtii labaad ee Magnificat ah, Mary arko xiriir u dhexeeya waxa Ilaah sameeyey
iyada oo waxa Ilaah doonayo inuu dhammaystiro in nolosha dadka oo dhan. Waxay umuli doontaa wiil, kuwaas oo Doono
sameeyo wax weyn oo loogu talagalay kuwa hooseeya ee Israa’iil iyo dunida oo dhan:
“”Wuxuu xoog ku sameeyey gacantiisa, kibray ayuu kala firdhiyey ee kuwii fikirradii qalbigoodii ay,
uu hoos u dhigay kuwa xoogga badan carshiyadoodii ka, iyo kuwa heerka u hooseeya kor u kacay, uu ka buuxsamay ah
gaajaysan wax wanaagsan, oo hodan buuna u soo diray iyagoo madhan. Wuxuu anoo addoonkaaga ah ayaa ka caawiyay Israa’iil, in
xusuusto inuu u naxariisto, sidii uu kula hadlay awowayaashayo, Ibraahim iyo in Farcankiisu weligiis “”(Luuk
1: 51–55).
30
Halkan Mary nafteeda u aragto sida qaataha ugu horeysay oo barakeysan ee Ilaah uu rabo inuu keeno aaminka ah oo dhan.
Just sidii Rabbigu ka hoosaysiin gaar ah ayaa soo sara kiciyey Mary maxaa yeelay, waxay ahayd addoon aaminka ah, Ilaah
dooni inuu ku sarraysiin dhan naxariista kuwa hooseeya iyo show dhammaan kuwa isaga ka cabsada. Sida Ilaah ayaa muujisay Nicmada uu
addoontiisa Mary, ayuu sidaas oo kaa caawin doona “”Midiidinkiisii ​​Israa’iil.””
Magnificat ayaa sidaas inoo sheegayaa in waxa Ilaah sameeyey naag jirtaa kuwa reer Naasared, wuxuu u samayn doonaa
oo dhan, kuwaas oo u Khushuucdo Dartiis isaga u adeegaan sida Mary sameeyey. Ilaahay ha barakeeyo doono, Aaminnimadayduna, aqbalo fiiri boggayaga hoosaysiin,
iyo sarraysiinno ku dhex jirna dhibaatooyin our. Waxaa laga yaabaa in aan ku daydo Mary maqlo iyo ammaanaya Ilaaha xoogga badan, oo sameeya
“”Waxyaalo waaweyn”” noo. Waxaa laga yaabaa in aan weligiis gabyi iyada la, “”Naftaydu Rabbigay weynaynaysaa!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

el Magnificat
Lo que está pasando dentro de María en estos días después de la Anunciación? Ella sin duda ha tenido una gran cantidad de
tiempo para reflexionar sobre su profunda vocación de servicio como la madre del Salvador del mundo. Durante su larga
viaje al pueblo de Elizabeth, ella probablemente meditaba en su corazón una y otra vez las palabras
Gabriel habló con ella. Y todo el camino a Judea sabía que ya no estaba sola. Ella ahora lleva en
su seno al Hijo de Dios.
En la escena de la Visitación de María estalla en una alabanza himno-como de Dios: “”Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. por
Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada; porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación “”(Lc
1: 46–50).
Este elogio, conocido comúnmente como el Magnificat, nos dice algo sobre el viaje interior de María
ha estado haciendo. Juan Pablo II dice que representa las profundidades ocultas de la fe de María en estos días.5
Primero Mary gracias al poderoso dios que ha “”hecho grandes cosas”” para ella. Viendo a sí misma como una humilde
criado, María está humildemente en el temor ante el hecho de que Dios le ha elegido para una alta vocación como
para servir como la madre del Mesías.
Sin embargo, en la segunda mitad del Magnificat, María ve una conexión entre lo que Dios ha hecho
para ella y lo que Dios quiere lograr en la vida de todo su pueblo. Y dará a luz al hijo que lo hará
hacer grandes cosas para todos los menores en Israel y en el mundo:
“”Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios en el pensamiento de sus corazones,
que ha puesto a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes; que ha llenado el
hambrientos los colma de bienes ya los ricos los despide vacíos. Él ha ayudado a Israel, su siervo, en
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham ya su descendencia para siempre “”(Lc
1: 51–55).
30
Aquí María ve a sí misma como el primer receptor de las bendiciones que Dios desea someter a todos los fieles.
Del mismo modo que el Señor levantó a María de su propia bajeza porque era un fiel servidor, Dios
deseos para exaltar toda la piedad humilde y mostrar a todos los que le temen. Así como Dios ha mostrado a favor de su
sierva María, lo que ayudará a “”Israel su siervo.””
El Magnificat de este modo nos dice que lo que Dios ha hecho por esta mujer humilde de Nazaret, se hará por
todos los que humildemente le sirven como María. Dios bendecirá nuestra fidelidad, mira con misericordia en nuestra pequeñez,
y exaltarnos en nuestras aflicciones. Podemos imitar a María en agradecer y alabar al Dios fuerte, que hace
“”grandes cosas”” para nosotros. Que siempre cantar con ella, “”Mi alma glorifica al Señor!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

nu Magnificat
Naon anu bade di jero Mary di poe ieu sanggeus Annunciation kitu? Manéhna pasti geus miboga loba
waktu ngagambarkeun dina pagawean profound nya ngawula ka salaku ibu Jurusalamet di dunya. Salila lila nya
lalampahan ka désa Elizabeth urang, manéhna meureun pondered di jantung nya leuwih jeung leuwih deui kecap
Jibril spoke ka dirina. Jeung sakabeh jalan Yudea manéhna terang manéhna henteu deui sorangan. Manéhna ayeuna mawa dina
rahim nya Putra Allah.
Dina adegan Visitation Mary ngarecah kaluar jadi pujian tembang pamujaan kawas Allah: “”jiwa My ngagedean Gusti,
jeung sumanget mah rejoices Allah Jurusalamet mah, pikeun manéhna geus dianggap nu estate low tina handmaiden-Na. keur
behold, henceforth sadaya generasi bakal nelepon kuring rahayu; keur manéhna anu perkasa geus dipigawé hal gede pikeun
kuring, jeung suci anu ngaranna. Jeung rahmat nya dina maranéhanana anu sieun manéhna ti generasi ka generasi “”(lk
1: 46–50).
muji ieu, ilahar disebut Magnificat teh, ngabejaan urang hal ngeunaan lalampahan interior Mary
geus geus nyieun. John Paul II nyebutkeun eta ngagambarkeun bojong disumputkeun iman Mary di days.5 ieu
Kahiji Mary hatur nuhun Allah perkasa anu geus “”dipigawé hal gede”” pikeun nya. Nempo sorangan salaku lowly a
abdi, Mary saéna mah dironjatkeun nangtung di angen saméméh kanyataan yén Allah geus dipilih nya pikeun saperti nélépon saluhur
ka ngawula ka salaku ibu Al Masih.
Sanajan kitu, dina satengah kadua Magnificat teh, Mary nilik sambungan antara naon anu geus dipigawé Allah
keur dirina jeung naon Allah hayang ngalengkepan dina kahirupan sakabeh jalma-Na. Manéhna baris nanggung putra anu bakal
ngalakukeun hal gede pikeun kabéh lowly di Israel jeung di dunya:
“”Manéhna geus dipintonkeun kakuatan jeung panangan-Na, manéhna geus sumebar di reueus dina imajinasi hate maranéhanana,
manéhna geus nunda turun perkasa ti Thrones, sarta Maha Agung maranéhanana gelar low; manéhna geus kaeusi nu
lapar jeung hal alus, jeung beunghar manéhna geus dikirim kosong jauh. Manéhna geus mantuan hamba-Na Israel, di
zikir tina rahmat-Na, salaku manéhna spoke ka founding urang, ka Ibrahim jeung posterity-Na pikeun kungsi “”(lk
1: 51–55).
30
Di dieu Mary RSS sorangan salaku panarima kahiji berkah Allah wishes dibawa ka sadaya umat Islam.
Sagampil Gusti diangkat nepi Mary ti lowliness nya sorangan sabab manéhna hiji hamba satia, Allah
wishes ka exalt kabéh lowly jeung pintonan rahmat ka sadayana anu sieun manéhna. Sagampil Allah geus nembongkeun kahadean nya
handmaiden Mary, jadi manéhna baris mantuan “”kaula nya Israel.””
Nu Magnificat sahingga ngabejaan urang naon geus dipigawé Allah pikeun awewe lowly ieu Nasaret, manéhna baris ngalakonan pikeun
sadaya anu saéna mah dironjatkeun ngawula manéhna salaku Mary teu. Allah bakal ngaberkahan kasatiaan urang, kasampak mercifully dina lowliness urang,
jeung exalt urang di afflictions urang. Bisa we niru Mary di thanking jeung praising Allah perkasa, nu teu
“”Hal gede”” pikeun urang. Bisa we salawasna nyanyi jeung nya, “”jiwa My ngagedean Gusti!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Ni nini kinachoendelea ndani ya Mary katika siku hizi baada ya Annunciation? Yeye hakika amekuwa mengi ya
muda wa kutafakari juu wito wake kushangaza kutumika kama mama wa Mwokozi duniani. Wakati wa muda wake
safari ya kijiji Elizabeth, yeye pengine kuyatafakari katika moyo wake tena na tena maneno
Gabriel akiongea na. Na njia yote ya Yudea yeye alijua yeye alikuwa tena peke yake. Yeye sasa hubeba katika
tumbo lake Mwana wa Mungu.
Katika Visitation eneo la tukio Mary mapumziko nje katika sifa wimbo-kama ya Mungu: “”Moyo wangu wamtukuza Bwana,
na roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa yeye kuonekana isiyohamishika unyonge wa mtumishi wake. kwa
tazama, sasa vizazi vyote wataniita heri; kwa kuwa Mwenye nguvu amefanya mambo makubwa kwa ajili
mimi, na jina lake ni takatifu. Huruma yake juu ya wale wanaomwogopa kutoka kizazi hadi kizazi “”(Lk
1: 46–50).
sifa hii, inajulikana kama Magnificat, inatuambia kitu kuhusu safari ya mambo ya ndani Mary
ina wamekuwa kufanya. John Paul II anasema inawakilisha kina siri ya imani Mary katika days.5 hizi
Kwanza Mary shukrani Mungu mwenye nguvu ambaye “”amefanya mambo makubwa”” kwa ajili yake. Viewing mwenyewe kama mnyenyekevu
mtumishi, Mary unyenyekevu anasimama katika hofu kabla ya ukweli kwamba Mungu amemchagua yake kwa ajili ya wito kama juu kama
kutumika kama mama wa Masihi.
Hata hivyo, katika nusu ya pili ya Magnificat, Mary anaona uhusiano kati ya yale Mungu amefanya
kwa ajili yake na kile Mungu anachotaka kukamilisha katika maisha ya watu wake wote. Yeye kuzaa mtoto ambaye atakuwa
kufanya mambo makubwa kwa mnyenyekevu yote katika Israeli na katika dunia:
“”Yeye umeonyesha nguvu kwa mkono wake, amewatawanya wenye kiburi katika mawazo ya mioyo yao,
yeye ameweka chini wenye nguvu kutoka vitu vyao vya enzi na kuwafanya wawe wale wa shahada chini; yeye kujazwa
njaa kwa vitu vizuri, na matajiri ana waende mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, katika
akikumbuka huruma yake, kama alivyowaahidia wazee wetu Abrahamu na kwa wazawa wake hata milele “”(Lk
1: 51–55).
30
Hapa Mary inaona mwenyewe kama mpokeaji wa kwanza wa baraka za Mungu anataka kuleta kwa waamini wote.
Kama vile Mungu aliinua Mary kutoka unyenyekevu wake mwenyewe kwa sababu yeye alikuwa mtumishi mwaminifu, Mungu
inapenda kujiinua zote hali ya chini na show huruma kwa wale wote ambao wamchao. Kama vile Mungu ameonyesha neema kwa wake
huruma mtumishi Mary, hivyo atawasaidia “”mtumishi wake Israeli.””
Magnificat hivyo anatueleza kwamba yale Mungu amefanya kwa mwanamke huyu mnyenyekevu wa Nazareth, atafanya kwa
wote ambao kwa unyenyekevu kumtumikia kama Mary alivyofanya. Mungu atawabariki uaminifu wetu, angalia rehema juu ya unyenyekevu wetu,
na kujiinua sisi katika mateso yetu. Huenda sisi kuiga Mary katika kumshukuru na kumsifu Mungu mwenye nguvu, ambaye anafanya
“”Makuu”” kwa ajili yetu. Huenda sisi milele kuimba na yake, “”Moyo wangu wamtukuza Bwana!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Vad händer i Maria i dessa dagar efter bebådelsen? Hon har verkligen haft en hel del
tid att reflektera över sin djupa kallelse att tjäna som mor till världens Frälsare. Under sin långa
resa till Elizabeth by, funderade hon förmodligen i sitt hjärta om och om igen orden
Gabriel talade till henne. Och hela vägen till Judeen hon visste att hon inte längre var ensam. Hon bär nu
hennes livmoder Guds Son.
I Visitation scenen Mary bryter ut i en psalm liknande lovsång till Gud: “”Min själ prisar Herren,
och min ande jublar över Gud, min Frälsare, för han har betraktat låga dödsboet efter hans tjänarinna. För
se, härefter skola alla släkten prisa mig salig; Ty den som är mäktig har gjort stora ting för
mig, och heligt är hans namn. Och hans nåd är på dem som fruktar honom från generation till generation “”(Luk
1: 46–50).
Detta beröm, allmänt känd som Magnificat, berättar något om det inre resan Mary
har gjort. Johannes Paulus II säger att det representerar de dolda djupen i Marias tro i dessa days.5
Första Mary tackar Starke som har “”gjort stora ting”” för henne. Tittar sig själv som en ödmjuk
tjänare, Mary ödmjukt står i vördnad inför det faktum att Gud har valt henne för en så hög kallelse som
att tjäna som mor till Messias.
Men i andra halvan av Magnificat, ser Maria ett samband mellan vad Gud har gjort
för henne och vad Gud vill åstadkomma i livet för alla hans folk. Hon kommer att bära son som kommer
göra stora saker för alla de ringa i Israel och i hela världen:
“”Han har visat med sin arm, han har förskingrat stolt i fantasin hos sina hjärtan,
han har störtat från deras troner, och upphöjd de låg grad; han har fyllt
hungrig med bra saker, och de rika har han skickat bort med tomma händer. Han har hjälpt sin tjänare Israel, i
minne av hans nåd, eftersom han talade till våra fäder, Abraham och hans efterkommande för evigt “”(Luk
1: 51–55).
30
Här ser Maria själv som den första mottagaren av de välsignelser Gud önskar att få till alla de trogna.
Precis som Herren uppväckte Mary från sin egen ödmjukhet eftersom hon var en trogen tjänare, Gud
vill upphöja alla de ringa och visa barmhärtighet mot alla som fruktar honom. Precis som Gud har visat favör till hans
tjänarinna Mary, så han kommer att hjälpa “”sin tjänare Israel.””
Magnificat berättar alltså för oss att vad Gud har gjort för detta obetydliga kvinna från Nasaret, kommer han att göra för
alla som ödmjukt tjäna honom som Maria gjorde. Gud kommer att välsigna vår trofasthet, ser barmhärtigt på vår ödmjukhet,
och upphöja oss i våra lidanden. Må vi imitera Mary tacka och berömma den Starke, som gör
“”stora saker”” för oss. Må vi alltid sjunga med henne, “”Min själ prisar Herren!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Дар Magnificat
Чӣ идома дохили Марям дар ин рӯз пас аз Annunciation? Ӯ албатта зиёде доштам
вақт ба мулоҳиза дар бораи рисолат амиқ ўро ҳамчун модари Наҷотдиҳанда ҷаҳон хизмат хоҳад кард. Дар дароз вай
сафар ба деҳаи Элисобаъ кард, ӯ эҳтимол дар дили худ намеандешанд бар ва боз суханони
Ҷаброил ба вай сухан мегуфт. Ва тамоми роҳ ба Яҳудо ӯ медонист, ӯ, дигар танҳо буд. Вай ҳоло дар амалӣ
шиками ӯ Писари Худо.
Дар ҷойи ҳодиса аз умраи таматтӯъ ба Марям байъатро берун ба ситоиши-ҳамду монанди Худо: «Ҷони ман Худовандро ситоиш мекунад,
ва рӯҳи ман шодӣ аз Худои Наҷотдиҳандаи ман, зеро ки Ӯ баррасї кардааст амволи пасти handmaiden кард. барои
инак, ки минбаъд ҳамаи наслҳо маро ҳушбахт; зеро ҳар кӣ бузург аст чизҳои бузург кардааст, ки барои
Ман, ва исми Ӯ муқаддас аст. Ва марҳамати Ӯ аст, ба онҳое, ки ба Ӯ аз насл ба насл битарсед »(Lk
1: 46–50).
Ин Шукр, одатан ҳамчун Magnificat маълум, ба мо чизе дар бораи сафар корҳои дохилии Марям мегӯяд,
дорад шудааст қабули. Юҳанно Павлус II мегӯяд, рамзи қаъри пинҳонӣ имон Марям дар ин days.5
Аввал Марям шукр Худои бузург, ки “”кори чизҳои бузург» барои вай. Тамошои худаш ҳамчун фурӯтанонро
ғулом, Марям фурӯтанона аз бими меистад пеш аз он аст, ки Худо ӯро барои чунин як даъвати баланд интихоб кардааст,
ба сифати модари Масеҳ хизмат мекунанд.
Бо вуҷуди ин, дар нимаи дуюми Magnificat, Марям мебинад пайваст миёни он чӣ Худо кардааст
барои ӯ ва он чӣ Худо мехоҳад, ки ба иҷро дар зиндагии тамоми халқи Ӯ бошем. Ӯ хоҳад зоид, ки хоҳад,
Оё чизи бузурге барои тамоми фурӯтан Исроил ва дар ҷаҳон:
«Ӯ Қуввати бозуи Худро нишон дод, ки ӯ пароканда кардааст мағрур дар хаёлот дилашон,
ӯ гузошта поён бузург аз тахтҳо ва онон, дараҷаи пасти сарафроз; Ӯ пур кардааст
гурусна аз чизҳои хушу покиза, ва сарватдоронро тиҳидаст фиристод дур. Вай ғуломи худро кӯмак кард, Исроил, ки дар
ёди марҳамати Худ, чунон ки ба падарони мо гуфта буд, ба Иброҳим ва ба насли ӯ то абад »(Lk
1: 51–55).
30
Дар ин ҷо Марям худаш нуқтаи назари ба сифати молгиранда якуми неъмате, ки Худо мехоҳад ба оварад ба ҳамаи содиқ.
Ҳамон тавре ки Худованд эҳьё Марям аз мулоимат худ, чунки ӯ як хизматгори содиқи Худо буд,
мехоҳад сарафроз тамоми раҳмати бенаво ва нишон ба ҳамаи онҳое ки аз Ӯ метарсанд. Чӣ тавре ки ба Худо неъматеро, ки ба ӯ нишон дод
handmaiden Марям, то ӯ «ғуломи худро Исроил””. кӯмак мекунад
Дар Magnificat тавр мо мегӯяд, ки он чӣ Худо барои ин зани фурӯтан Носирӣ кардааст, ки ӯ барои кор хоҳад кард
ҳамаи онҳое, ки ба Ӯ хизмат фурӯтанона Марям кард. Худо садоқатмандии мо баракат медиҳад, назар раҳму шафқат оид ба мулоимат мо,
ва моро дар андӯҳҳои мо сарафроз. Мумкин аст, мо пайравӣ карда Марям дар сипосгузорӣ ва ҳамду сано Худои бузург, ки мекунад,
«Чизҳои бузург» барои мо. Мумкин аст, ки мо то абад бо вай суруд, «Ҷони ман Худовандро ситоиш мекунад!»


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
என்ன உடை அணிந்திருப்பார் பிறகு இந்த நாட்கள் மேரி உள்ளே நடக்கிறது? அவர் நிச்சயமாக நிறைய இருந்தது
உலகின் இரட்சகராக தாய் பணியாற்ற தனது ஆழ்ந்த செய்தொழில் பிரதிபலிக்கும் நேரம் வேண்டும். தனது நீண்ட போது
எலிசபெத் கிராமத்திற்கு பயணம், அவர் ஒருவேளை அவரது இதயத்தில் மீண்டும் மேல் வார்த்தைகள் யோசிச்சேன்
கேப்ரியல் அவளிடம் பேசினேன். யூதேயாவிலும் அனைத்து வழி அவள் தனியாக இனி இருந்தது தெரியும். அவர் இப்போது சுமக்கின்ற
அவள் கருவில் தேவனுடைய குமாரன்.
வருகையும் காட்சியில் மேரி கடவுள் ஒரு பாடல் போன்ற துதியை உடைக்கும்: “”என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது,
என் ஆவி அவர் தனது அடிமையின் தாழ்மையை கண்டு வந்துள்ளது, என் இரட்சகர் சந்தோஷப்படும். ஐந்து
இதோ, இதுமுதல் எல்லாச் சந்ததிகளும் என்னைப் பேறுபெற்றவர் வேண்டும்; பலத்த யார் அவர் பெரிய விஷயங்களை செய்து
என்னை தூயவர் என்பதே அவரது பெயர். அவருடைய இரக்கம் தலைமுறை தலைமுறையாக தமக்கு அஞ்சுவோர் மீது “”(லூக்
1: 46–50).
இந்த பாராட்டு, பொதுவாக Magnificat என அழைக்கப்படும், எங்களுக்கு உள்துறை பயணம் மேரி நமக்குச் சொல்கிறது
செய்து வருகிறது. இரண்டாம் ஜான் பால் இந்த days.5 மேரி நம்பிக்கை மறைக்கப்பட்ட ஆழம் பிரதிபலிக்கிறது என்கிறார்
முதல் மேரி நன்றி வல்லமையுள்ள தேவன் அவளை “”பெரிய காரியங்களையெல்லாம்”” யார். ஒரு கீழ்த்தரமான தன்னை காண்பதில்
வேலைக்காரன், மேரி தாழ்மையுடன் கூறுவது கடவுள் போன்ற ஒரு உயர் அழைப்பு என அவளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் என்று உண்மையில் முன் பயப்படுகிறது
மேசியா தாய் பணியாற்ற.
எனினும், Magnificat இரண்டாவது பாதியில், மேரி கடவுள் என்ன செய்திருக்கிறார் இடையே ஒரு இணைப்பு காண்கிறது
அவளை என்ன தேவன் தம்முடைய மக்களின் வாழ்வில் சாதிக்க விரும்புகிறது. அவள் குமாரனைப் பெறுவாள் யார்
இஸ்ரேல் மற்றும் உலகில் உள்ள அனைத்து கீழ்த்தரமான பெரிய காரியங்களைச் செய்ய:
“”தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமஞ்செய்தார்; அவர் தங்கள் உள்ளத்தில் பெருமை சிதற அடித்த,
அவர் தம் அரியணையில் இருந்து வலிமைமிக்க கீழே வைத்து, மற்றும் தாழ்ந்த அந்த உயர்த்தினார்; அவர் நிரப்பி விட்டார்
நல்ல விஷயங்களை பசி, வெறுமையாய் அனுப்பியுள்ளார் பணக்கார. அவர், தன் வேலைக்காரனை உதவியது இஸ்ரேல்
அவர் லூக் ஆபிரகாமுக்கு என்றென்றைக்கும் அது அவனுடைய சந்ததியாருக்கு “”(நம்முடைய பிதாக்கள் பேசியது போலவே அவருடைய இரக்கம் நினைப்பதையே
1: 51–55).
30
இங்கே மேரி ஆசீர்வாதம் கடவுள் அனைத்து விசுவாசிகளுக்கு கொண்டுவர விரும்புவதாக முதன்முதலில் பெற்றவர் தன்னை கருதுகிறது.
இறைவன் தனது சொந்த உடையவர்களாய் இருந்து மேரி எழுப்பினார் போல் அவள் ஒரு விசுவாசமான வேலைக்காரன், கடவுள் இருந்தது, ஏனெனில்
அவருக்கு பயந்து யாவருக்கும் கீழ்த்தரமான மற்றும் நிகழ்ச்சி கருணை உயர்த்துவார் விரும்புகிறார். கடவுள் அருள் புரிந்து போலவே அவரது
அடிமையின் மேரி, அதனால் அவர் உதவி செய்வோம் “”என்று தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலை.””
Magnificat இதனால் கடவுளுக்கு நாசரேத்து கீழான இந்த பெண் என்ன செய்திருக்கிறார், அவர் என்ன செய்வார் என்று நமக்கு சொல்கிறது
மேரி செய்தபடியே இவனுக்கும் தாழ்மையுடன் சேவையாற்றுகின்ற அனைத்து. கடவுள் நம் நம்பிக்கைக்கும் ஆசீர்வதித்து, எங்கள் தாழ்மையான மீது இரக்கத்துடன் இருக்கும்,
மற்றும் எங்கள் துன்பங்களில் எங்களுக்கு உயர்த்துவார். நாங்கள் நன்றி மரியாளை பின்பற்றுகிறீர்களா மற்றும் வலிமைமிக்க கடவுள் பாராட்டி, யார் செய்கிறது மே
“”பெரிய காரியங்களை”” எங்களுக்கு. நாம் எப்போதும், அவளுடன் பாடலாம் “”என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

మాగ్నిఫికాట్
ఏం జనన ప్రకటన తర్వాత ఈ రోజుల్లో మేరీ లోపల జరుగుతుందో? ఆమె ఖచ్చితంగా చాలా ఉంది
ఆమె తీవ్ర వృత్తిని ప్రతిబింబించే సారి ప్రపంచ రక్షకుని యొక్క తల్లిగా సర్వ్. ఆమె పొడవైన సమయంలో
ఎలిజబెత్ యొక్క గ్రామానికి ప్రయాణం, ఆమె బహుశా ఆమె గుండె లో మళ్ళీ మరియు పైగా పదాలు pondered
గాబ్రియేల్ ఆమె మాట్లాడారు. మరియు జుడా అన్ని మార్గం ఆమె ఒంటరిగా ఇకపై తెలుసు. ఆమె ఇప్పుడు చేరవేస్తుంది
ఆమె గర్భం దేవుని కుమారుడు.
విజిటేషన్ దృశ్యంలో మేరీ దేవుని శ్లోకం లాంటి ప్రశంసలు లోకి తప్పించుకుని: “”నా ఆత్మ లార్డ్ విశదీకరిస్తుంది,
మరియు నా ఆత్మ ఆయన తన పరిచారిక తక్కువ ఎస్టేట్ భావిస్తారు చేసింది నా రక్షకుడైన దేవునియందు వికసిస్తుంది. కోసం
ఇదిగో, అప్పటినుండీ తరతరములకు నాకు దీవించిన కాల్ చేస్తుంది; మైటీ ఉంది ఎవరు అతను గొప్ప పనులు చేసాడు
నాకు, మరియు పవిత్ర ఆయనకు పేరు. మరియు అతని దయ “”తరం నుండి తరానికి అతనికి భయం వారికి ఉంది (లూకా
1: 46–50).
సాధారణంగా మాగ్నిఫికాట్ అని పిలిచే ఈ ప్రశంసలు, మాకు లోపలి ప్రయాణం మేరీ గురించి ఏదో చెబుతుంది
సాధిస్తున్నట్లు ఉంది. జాన్ పాల్ II ఈ days.5 లో మేరీ యొక్క విశ్వాసం దాగి లోతుల సూచిస్తుంది చెప్పారు
మొదటి మేరీ ధన్యవాదాలు ఆమె కోసం “”చేయబడుతుంది గొప్ప విషయాలు”” ఎవరు శక్తివంతమైన దేవుని. ఒక అణకువ తనని చూస్తున్నారు
సేవకుడు, మేరీ వృద్ద దేవుని అటువంటి ఉన్నత కాలింగ్ వంటి ఆమె ఎంచుకున్నారు వాస్తవం ముందు విస్మయం నిలుస్తుంది
దూత తల్లిగా సర్వ్.
అయితే, మాగ్నిఫికాట్ రెండవ సగం లో, మేరీ దేవుని చేసిన దానికి మధ్య సంబంధం చూస్తాడు
ఆమె కోసం మరియు దేవుని తన ప్రజల జీవితాల్లో సాధనకు కోరుకుంటున్నారు. ఆమె కుమారుడు భరించలేదని ఉంటుంది ఎవరు రెడీ
ఇజ్రాయెల్ లో మరియు ప్రపంచంలో అన్ని అణకువ గొప్ప పనులు:
“”అతను తన చేతిని బలం చూపించింది, అతను వారి హృదయములను ఊహల గర్వంగా చెల్లాచెదురుగా ఉంది,
అతను వారి సింహాసనములను నుండి శక్తివంతమైన అణచి, మరియు తక్కువ డిగ్రీ ఆ ఉన్నతమైన ఉంది; అతను నిండి ఉంది
ఆకలిగొనినవారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తి, మరియు ధనిక అతను దూరంగా ఖాళీగా పంపారు. అతను ఇశ్రాయేలు తన సేవకుడైన సహాయపడింది
తన కృపతో జ్ఞాపకము ఆయన అబ్రాహాము మరియు ఎప్పటికీ తన భావితరములకు “”(లూకా అను మా పితరుల మాట్లాడారు
1: 51–55).
30
ఇక్కడ మేరీ దీవెనలు దేవుని నమ్మకమైన తీసుకుని శుభాకాంక్షలు మొదటి గ్రహీత తనని అభిప్రాయపడ్డాడు.
లార్డ్ తన సొంత వినయ విధేయత నుండి మేరీ పైకి లాగే ఆమె ఒక నమ్మకమైన సేవకుడు దేవుడు ఎందుకంటే
అతనికి భయం ఎవరు అన్ని అన్ని అణకువ మరియు ప్రదర్శన క్షమాభిక్ష స్తుతించుట శుభాకాంక్షలు. దేవుని అనుకూలంగా చూపించింది .తన
పరిచారిక మేరీ, అందువలన అతను “”తన సేవకుడైన ఇజ్రాయెల్.”” సహాయం చేస్తుంది
మాగ్నిఫికాట్ అందువలన దేవుడు నజరేయుడగు ఈ అణకువ మహిళకు చేసిన దానికి తను చేస్తాను అని మాకు చెబుతుంది
వృద్ద మేరీ వలె నాకు సేవ చేసే అన్ని. దేవుడు మా నిజము అనుగ్రహించు, మా వినయ విధేయత పై దయతో కనిపిస్తాయని,
మరియు మా ఇబ్బందులు మాకు స్తుతించుట. మనం కృతజ్ఞతలు లో మేరీ అనుకరించవచ్చు మరియు శక్తివంతమైన దేవుని స్తుతించుచు ఎవరు
మాకు “”గొప్ప పనులు””. మేము ఎప్పటికీ, ఆమెతో పాడుతుంటారు “”నా ఆత్మ లార్డ్ విశదీకరిస్తుంది!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
สิ่งที่เกิดขึ้นภายในแมรี่ในวันนี้หลังจากการประกาศหรือไม่ แน่นอนเธอได้มีจำนวนมาก
เวลาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่ลึกซึ้งของเธอที่จะทำหน้าที่เป็นแม่ของผู้ช่วยให้รอดของโลก ในช่วงยาวของเธอ
การเดินทางไปยังหมู่บ้านลิซาเบ ธ เธออาจครุ่นคิดในหัวใจของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกคำ
กาเบรียลได้พูดคุยกับเธอ และทุกวิธีที่จะแคว้นยูเดียเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว ตอนนี้เธอดำเนินการใน
ครรภ์ของเธอพระบุตรของพระเจ้า
ในฉากการเยี่ยมชมแมรี่แบ่งออกเป็นสรรเสริญสวดเหมือนของพระเจ้า “”ใจของเราขยายองค์พระผู้เป็นเจ้า
และจิตวิญญาณของฉันเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าสำหรับเขาได้รับการยกย่องต่ำแห่งหญิงของเขา สำหรับ
ดูเถิดต่อจากนี้ไปทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก; เพราะเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ทำในสิ่งที่ดีสำหรับ
ฉันและศักดิ์สิทธิ์คือชื่อของเขา และความเมตตาของพระองค์ในบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์จากรุ่นสู่รุ่น “”(ลก
1: 46–50)
สรรเสริญนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น Magnificat ที่บอกเราบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางภายในแมรี่
ได้รับการทำ จอห์นปอลที่สองบอกว่ามันหมายถึงระดับความลึกที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อของแมรี่ใน days.5 เหล่านี้
ครั้งแรกที่แมรี่ขอบคุณพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ที่ได้ “”ทำในสิ่งที่ดี”” สำหรับเธอ แสดงข้อมูลของตัวเองในฐานะต่ำต้อย
ผู้รับใช้ของแมรี่เจียมยืนอยู่ในความหวาดกลัวก่อนที่ความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเธอเช่นโทรสูงถึง
เพื่อทำหน้าที่เป็นแม่ของพระคริสต์
อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของ Magnificat แมรี่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ
สำหรับเธอและสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตของผู้คนของเขาทุกคน เธอจะคลอดบุตรชายผู้ที่จะ
ทำสิ่งที่ดีสำหรับทุกต่ำต้อยในอิสราเอลและในโลก:
“”เขาได้แสดงให้เห็นความแข็งแรงด้วยแขนของเขาเขาได้กระจายความภาคภูมิใจในจินตนาการของหัวใจของพวกเขา
เขาได้ใส่ลงอันยิ่งใหญ่จากบัลลังก์และยกย่องผู้ที่ระดับต่ำ; เขาได้เต็มไปด้วย
หิวกับสิ่งที่ดีและอุดมไปด้วยเขาได้ส่งออกไปที่ว่างเปล่า เขาได้ช่วยคนรับใช้ของอิสราเอล
ความทรงจำของความเมตตาของพระองค์ในขณะที่เขาพูดกับบรรพบุรุษของเราอับราฮัมและให้ลูกหลานของเขาไปตลอดกาล “”(ลก
1: 51–55)
30
นี่คือแมรี่มองว่าตัวเองเป็นผู้รับแรกของพรพระเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำมาให้ทุกคนซื่อสัตย์
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงยกขึ้น Mary จากความนอบน้อมของเธอเองเพราะเธอเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์พระเจ้า
ความประสงค์ที่จะยกระดับทั้งหมดต่ำต้อยและแสดงความเมตตากับทุกคนที่เกรงกลัวพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นความโปรดปรานของเขา
หญิงแมรี่เพื่อที่เขาจะช่วยให้ “”คนรับใช้ของอิสราเอล.””
Magnificat จึงบอกเราว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อผู้หญิงต่ำต้อยนี้ชาวนาซาเร็ ธ เขาจะทำเพื่อ
ทุกคนที่เจียมปรนนิบัติเขาขณะที่แมรี่ได้ พระเจ้าจะอวยพรความสัตย์ซื่อของเรามีลักษณะเมตตาในความนอบน้อมของเรา
และยกย่องเราในความทุกข์ยากของเรา เราอาจเลียนแบบแมรี่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ที่ไม่
“”สิ่งที่ดี”” สำหรับเรา เราอาจจะตลอดไปร้องเพลงกับเธอ “”ใจของเราขยายองค์พระผู้เป็นเจ้า!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Meryemana ilahisi
Müjde sonra bu gün Mary içinde neler oluyor? O kesinlikle bir sürü içinde olmuştur
Onu derin meslek yansıtmak için zaman dünyanın Kurtarıcı annesi olarak hizmet vermektedir. onu uzun sırasında
Elizabeth’in köyüne yolculuk, muhtemelen tekrar tekrar yüreğinde kelimeleri düşündü
Gabriel onunla konuştu. Ve Yahudiye için her yolu o yalnız artık biliyordu. O şimdi taşır
Onun rahim Allah’ın oğlu.
Ziyaret sahnede Meryem Tanrı’nın bir ilahi gibi övgü içine patlak: “”Ruhum Rab büyüterek,
Onun handmaiden düşük mülk kabul etti ve ruhum, Allah’a olan Kurtarıcı sevinir. İçin
Hani, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak; için güçlü bir o için büyük işler yaptı
Beni ve O’nun adı kutsaldır. Ve onun merhameti ( “”nesilden nesile onu korkanlara Lk olduğunu
1: 46–50).
yaygın Magnificant olarak bilinen bu övgü, bize iç yolculuğa Mary hakkında bir şeyler söyler
yapıyor sahiptir. John Paul II bu days.5 Mary’nin inanç gizli derinliklerinde temsil söylüyor
İlk Mary teşekkür onun için “”büyük şeyler yapmış”” olan kudretli Tanrı. bir asılıyor olarak kendini görüntüleniyor
hizmetçi Mary alçakgönüllü Tanrı böyle bir yüksek arama olarak onu seçmiş olmasına önce huşu içinde duruyor
Mesih’in annesi olarak hizmet vermektedir.
Ancak, Magnificat ikinci yarısında, Mary Tanrı’nın ne yaptığını arasında bir bağlantı görüyor
Onun için ne Allah tüm insanların yaşamlarında başarmak istiyor. O kim olacak oğul doğuracak
İsrail ve dünyadaki tüm aşağı için büyük şeyler yapmak:
“”Onun kolu gücünü göstermiştir, o kalplerinin hayal gurur darmadağın etti,
onların tahtlar gelen güçlü indirdi ve düşük derecede olanlar yüce etmiştir; O doldurdu
İyi şeyler ile aç ve o uzak boş gönderdi zengin. O, İsrail onun kulu yardımcı oldu
o Luka ( “”İbrahim’e ve sonsuza dek onun kuşaklar için, atalarımıza konuştu onun merhamet hatırlama,
1: 51–55).
30
İşte Meryem Allah tüm inananları getirmek istediği nimetlerin ilk alıcı olarak kendini görür.
Rab kendi alçaklıgına gelen Mary yükseltti gibi o sadık kulu, Allah’a çünkü
Onu korkana tüm asılıyor ve gösteri merhamet yüceltmek istiyor. Allah iyilik gösterdiği gibi, onun
handmaiden Meryem, bu yüzden “”onun kulu İsrail.”” yardımcı olacaktır
Magnificat böylece Tanrı Nasıralı bu asılıyor kadın için yaptıklarını, o için yapacak söyler
Meryem yaptığı gibi alçakgönüllü ona hizmet eden bütün. Tanrı, bizim alçaklıgına üzerinde merhametle bakmak bizim sadakat kutsayacaktır
ve bizim sıkıntılar bizi tesbih et. Biz şükür içinde Mary taklit ve güçlü Allah’ı yücelterek, kim yapar olabilir
Bizim için “”büyük şeyler””. sonsuza dek “”Ruhum Rab büyüterek!””, onunla şarkı olabilir


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Магніфікат
Що відбувається всередині Марії в ці дні після Благовіщення? Вона, безумовно, було багато
час подумати про її глибокому покликання служити в якості матері Спасителя світу. Під час її довгі
подорож в село Елізабет, вона, ймовірно, міркували в її серце знову і знову слова
Габріель заговорив з нею. І все шляху до Юдеї, вона знала, що вона вже не поодинці. Тепер вона несе в
її черево Син Божий.
У сцені Мері Відвідини спалахує в гімні, як хвалу Божу: “”Величає душа моя Господа,
і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм, бо він вважав ницість своєї служниці. для
ось, відтепер всі покоління будуть ублажати Мене; бо той, хто сильний зробив великі речі для
мене, і святе його ім’я. І милість Його на тих, хто боїться його з покоління в покоління “”(Лк
1: 46–50).
Ця похвала, широко відомий як Маньіфікат, говорить нам дещо про внутрішньому подорожі Марії
вживає. Іоанн Павло II говорить, що він представляє приховані глибини віри Марії в цих days.5
По-перше, завдяки Марії могутнього Бога, який “”зробив великі речі”” для неї. Перегляд себе як невибагливий
слуга, Мері скромно стоїть в страху перед тим, що Бог обрав її для такого високого звання, як
щоб служити в якості матері Месії.
Тим не менш, у другій половині Magnificat, Марія бачить зв’язок між тим, що зробив Бог
для неї і те, що Бог хоче досягти в житті всього народу Його. Вона буде носити сина, який буде
робити великі справи для всіх смиренними в Ізраїлі і в світі:
“”Він показав силу його рукою, він розсіяв пишається думкою серця свого,
Він могутніх скидає з престолів, підіймає ті низького ступеня; він заповнив
голодними хорошими речами, а багатий він відправив порожнім геть. Він допоміг своєму слузі Ізраїлю, в
Спогад про його милості, як він говорив батькам нашим, Аврааму й його нащадкам назавжди »(Лк
1: 51–55).
30
Тут Мері розглядає себе в якості першого одержувача благословення Бог бажає довести до всіх віруючих.
Подібно до того, як Господь послав Марію зі свого покорою, бо вона була вірним слугою, Бога
хоче підняти все смиренний і проявляти милосердя до всіх, хто боїться його. Подібно до того, як Бог показав милість до його
служницею Мері, так що він буде допомагати “”своєму слузі Ізраїлю.””
Таким чином, Магніфікат говорить нам, що те, що Бог зробив для цієї скромної жінки з Назарета, він буде робити для
всі, хто смиренно служити йому як і Мері. Бог благословить нашу вірність, дивіться милостиво на нашому смирення,
і піднесе нас в наших скорботах. Чи можемо ми наслідувати Марії Подякувавши і хвалячи Бога могутнього, який робить
“”Великі справи”” для нас. Чи можемо ми вічно співати з нею, “”Величає душа моя Господа!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

پر Magnificat
کیا Annunciation کے بعد ان دنوں میں مریم کے اندر چل رہا ہے؟ وہ یقینی کی ایک بہت دیکھا گیا ہے
دنیا کا ادقارکرتا کی ماں کے طور پر خدمت کرنے کے لئے اس کے گہرے پیشے پر غور کرنے کا وقت. اس کے لمبے دوران
الزبتھ کے گاؤں کا سفر، وہ شاید اس کے دل میں بار بار الفاظ پر غور
جبرائیل نے اس سے بات. یہودیہ کے لئے تمام راستے وہ جانتا تھا وہ اب کوئی اکیلی تھی. وہ اب میں کی جاتی ہیں
اس کے پیٹ کو خدا کا بیٹا.
عمرہ منظر میں مریم خدا کی ایک بھجن نما حمد میں باہر ٹوٹ جاتا ہے: “”میری جان خداوند کی بڑائی،
اور میری روح اس نے اپنی لونڈی کی پستی پر شمار کیا ہے، میرے منجی خدا سے خوش ہوجاتا ہے. کے
دیکھو، اب سے تمام نسلیں مجھے مبارک کہیں گے؛ کے لئے Mighty ہے جو انہوں نے کے لئے بڑے بڑے کام کئے
مجھے، اور اس کا نام پاک ہے. اور اس کا رحم نسل در نسل اس کا خوف ہے جو ان لوگوں پر ہے “”(لوقا
1: 46–50).
یہ تعریف، عام طور پر Magnificat کے طور پر جانا، ہمیں اندرونی سفر مریم کے بارے میں کچھ بتاتا ہے
بنا دیا گیا ہے. جان پال دوئم یہ ان days.5 میں مریم کا ایمان کے پوشیدہ گہرائیوں کی نمائندگی کرتا ہے کا کہنا ہے کہ
سب سے پہلے مریم بدولت قوی خدا کیا ہے اس کے لئے “”عظیم کام کئے”” کون. ایک نیچ کے طور پر خود دیکھنے سے
خادم، مریم عاجزی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے طور پر اس طرح ایک اعلی کالنگ کے لئے اس کے لئے منتخب کیا ہے اس سے پہلے خوف میں کھڑا ہے
مسیحا کی ماں کے طور پر خدمت کرنے کے لئے.
تاہم، پر Magnificat کے دوسرے نصف میں، مریم خدا نے کیا کیا ہے کے درمیان ایک تعلق دیکھتا ہے
اس کے لئے اور جو کچھ خدا نے اپنے سب لوگوں کی زندگیوں میں پورا کرنا چاہتا ہے. وہ بیٹا ہو گا کون کرے گا
اسرائیل میں اور دنیا میں تمام نیچ لئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں:
“”اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا ہے، وہ ان کے تئیں بڑا فخر پھیلا رکھے،
انہوں نے ان کے تخت سے گرا دیا اور پست حالوں میں سے ان لوگوں کو بلند کیا. انہوں نے بھر دیا ہے
اچھی چیزوں سے بھوکا، اور دولتمندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خادم اسرائیل کی مدد کی ہے،
اس رحمت کو یاد، انہوں نے ابراہیم سے اور ہمیشہ کے لئے اس کی اولاد کے لئے “”(لوقا، ہمارے باپ دادا سے بات کی تھی کے طور پر
1: 51–55).
30
یہاں مریم مجزوب خدا تمام وفادار پر لانے کی تمناؤں کے پہلے وصول کنندہ کے طور پر خود دیکھتا.
رب اس کے اپنے حلیم سے Mary نے جلایا جس طرح وہ ایک وفادار نوکر، خدا تھا کیونکہ
اس سے ڈرتے ہیں جو سب کے لئے تمام نیچ اور شو رحمت تعریف کرنا چاہتا. خدا کیلئے حق دکھایا گیا ہے جس طرح ان کے
لونڈی مریم، تو وہ مدد کرے گا “”اس نے اپنے خادم اسرائیل.””
پر Magnificat اس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ناصری اس نیچ عورت کے لئے کیا کیا ہے، انہوں نے کے لئے کوشش کریں گے
عاجزی اس کی خدمت جو مریم نے کے طور پر تمام. خدا، ہماری وفاداری کو برکت دے گا، ہماری حلیم پر رحم نظر آتے ہیں
اور ہماری مصیبتوں میں ہماری تعریف کرنا. ہم شکر ادا کرنے میں مریم کی نقل فرمائے اور طاقتور خدا کی حمد، جو کرتا ہے
ہمارے لئے “”بڑی باتیں””. ہم ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ سرائی کرے، “”میری جان خداوند کی بڑائی کرتی!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Magnificat
Hammaga e’lon qilish, keyin bu kun ichida Maryamning ichida nima sodir bo’ladi? U, albatta, juda ko’p of bo’ldi
uning chuqur-hunar aks ettirish uchun vaqt dunyodagi Najotkor onasi sifatida xizmat qilish. uning uzoq davomida
Elizabeth ning qishloqqa safar, u ehtimol, qayta-qayta uning qalbida so’zlarni tafakkur
Gabriel unga gapirdi. Va Yahudiyaga barcha yo’l u yolg’iz endi edi. U hozir ham oshiradi
uning bachadon Xudoning O’g’li.
Visitation sahnasida Maryam Xudoning gimn-kabi maqtov chiqib buziladi: «Jonim Robbim bajarilmoqda,
u o’z handmaiden past mulk qaraydi va ruhim, Xudo mening Najotkor quvonadi. uchun
Mana, bundan buyon barcha avlodlar muborak menga qo’ng’iroq qiladi; uchun azizdir u uchun katta ishlar qildi
meni va muqaddas, uning ismi. Va O’z rahmatini ( “”nasllar uni taqvo qilganlarga LK bo’lib
1: 46–50).
tez-tez Magnificat sifatida ma’lum bo’lgan bu maqtov, bizga ichki safarda Mary haqida biror narsa aytilgan
qo’shmoqda. Jon Paul II bu days.5 yilda Maryamning imoni yashirin chuqur ifodalaydi deydi
Birinchi Meri rahmat uning uchun “”buyuk ishlar”” qildi qudratli Xudoni. oddiy qilib o’zini ko`rish
Xizmatkor, Maryam kamtarlik Alloh bunday yuqori qo’ng’iroq qilib, uni tanladi, deb aslida oldin hayrat turadi
Masih ona sifatida xizmat qilish.
Biroq, Magnificat ikkinchi yarmida, Maryam, Alloh qilgan o’rtasida bog’liqlik ko’radi
uning uchun va Alloh uning barcha odamlar hayotida amalga oshirish uchun istaydi. U kim bo’ladi o’g’il tug’ib beradi
Isroilda va dunyoning barcha xoru zor bo’lguvchilardansan uchun katta ishlarni:
“”U qo’li bilan kuch ko’rsatdi, u ularning yuragidan tasavvurimda faxrlanamiz tarqalib bo’ldi,
U o’z taxtidan qudratli pastga qo’yish va past darajali o’sha yuksaltirdi; U to’ldirgan
yaxshi narsalar bilan och, va u bo’sh yubordi boy. U, Isroil o’z xizmatkorini yordam berdi
U LK ( “”Ibrohim va abadiy uning zurriyotiga uchun, ota-bobolarimizga gapirib, uning rahmatidan xotira,
1: 51–55).
30
Bu erda Maryam, Alloh barcha mo’minlarga olib istasa ne’matlaridan birinchi qabul qiluvchi sifatida o’zini nuqtai.
Lord o’z kamtarona munosabatidan dan Maryam ko’tardi kabi u sodiq xizmatkori, Xudoni edi, chunki
Undan qo’rqqanlarga barcha uchun barcha kamtar va ko’ngil ochish rahm tasbih xohlaydi. Alloh ne’mat ko’rsatdi kabi uning
handmaiden Maryam, shuning uchun u “”o’z xizmatkorini Isroil.”” yordam beradi
Magnificat Shunday qilib, Xudo Nosiralik bu kamtar ayol uchun nima qilganini, u uchun nima, deb aytilgan
Meri singari kamtarlik unga xizmat qilgan barcha. Xudo, bizning kamtarona munosabatidan kuni marhamatli nazar bizning sodiq baraka beradi
, xafagarchiligimizda bizni tasbih ayt. Biz shukr bilan Maryamni taqlid va qudratli Allohga hamdu sano aytib, kim mumkin
biz uchun «buyuk narsalar». Biz abadiy «Jonim Robbim bajarilmoqda!», u bilan kuylash mumkin


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Kinh Magnificat
Điều gì đang xảy ra bên trong Đức Maria trong những ngày sau biến cố Truyền Tin? Cô ấy chắc chắn đã có rất nhiều
thời gian để suy nghĩ về ơn gọi sâu xa của mình để phục vụ như là mẹ của Đấng Cứu Rỗi của thế giới. Trong thời gian dài của mình
cuộc hành trình đến ngôi làng của Elizabeth, cô có thể suy nghĩ trong lòng mình hơn và hơn nữa những lời
Gabriel nói chuyện với cô. Và tất cả các cách để Judea cô biết cô đã không còn một mình. Hiện nay cô mang trong
lòng Mẹ của Con Thiên Chúa.
Trong cảnh Thăm Viếng Mary vỡ ra thành một lời khen ngợi thánh ca như của Thiên Chúa: “”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
và tinh thần của tôi vui mừng trong Chúa Cứu Chúa của tôi, vì Ngài đã coi bất động thấp của người hầu gái của mình. vì
Kìa, từ đó tất cả các thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc; vì kẻ Toàn Năng đã làm những điều tuyệt vời cho
tôi, và thánh thiện là tên của mình. Và lòng thương xót của ông là những người kính sợ Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác “”(Lc
1: 46–50).
khen ngợi này, thường được gọi là bài Magnificat, cho chúng ta biết điều gì đó về cuộc hành trình nội thất Mary
có được làm. Gioan Phaolô II nói nó đại diện cho độ sâu ẩn của đức tin của Đức Maria trong những days.5
Đầu tiên Mary nhờ Thiên Chúa hùng mạnh đã “”làm những điều tuyệt vời”” cho cô. Xem mình như một khiêm
tôi tớ, Đức Maria khiêm tốn đứng trong sự sợ hãi trước sự thật rằng Thiên Chúa đã chọn cô cho một ơn gọi cao như
để phục vụ như là mẹ của Đấng Cứu Thế.
Tuy nhiên, trong nửa thứ hai của Magnificat, Đức Maria thấy một kết nối giữa những gì Thiên Chúa đã thực hiện
cho cô và những gì Thiên Chúa muốn thực hiện trong cuộc sống của tất cả người dân của mình. Cô sẽ mang con người sẽ
làm những điều tuyệt vời cho tất cả những người thấp hèn tại Israel và trên thế giới:
“”Anh ấy đã thể hiện sức mạnh với cánh tay của mình, ông đã rải rác những tự hào trong trí tưởng tượng của trái tim của họ,
ông đã đặt xuống hùng mạnh khỏi ngai vàng, và tôn vinh những người trong độ thấp; ông đã đầy
đói với những điều tốt đẹp, và những người giàu có, ông đã gửi đi trống. Ông đã giúp tôi tớ của ông Israel, trong
nhớ đến lòng thương xót của mình, như ông đã nói chuyện với cha ông chúng ta, cho Abraham và cho con cháu đến muôn đời “”(Lc
1: 51–55).
30
Đây Mary xem mình là người đầu tiên nhận các phước lành của Thiên Chúa mong muốn mang đến cho tất cả các tín hữu.
Cũng như Chúa dấy lên Mẹ Maria từ thấp hèn của chính mình bởi vì cô ấy là một người đầy tớ trung thành, Thiên Chúa
mong muốn tôn vinh tất cả lòng thương xót thấp hèn và hiển thị cho tất cả những ai kính sợ Người. Cũng như Thiên Chúa đã chỉ ra đặc ân cho mình
người hầu gái Mary, vì vậy anh ta sẽ giúp “”đầy tớ của ông Israel.””
Kinh Magnificat do đó cho chúng ta biết những gì Thiên Chúa đã làm cho người phụ nữ thấp kém này Nadarét, anh sẽ làm cho
tất cả những ai khiêm tốn phục vụ Ngài như Đức Maria đã làm. Thiên Chúa sẽ ban phước cho trung tín của chúng, nhìn thương xót trên thấp hèn của chúng tôi,
và đề cao chúng trong phiền não của chúng ta. chúng tôi có thể bắt chước Mẹ Maria bằng ghe và ca ngợi Thiên Chúa hùng mạnh, những người làm
“”Điều tuyệt vời”” cho chúng ta. Có thể chúng ta mãi mãi hát với cô ấy, “”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

y Magnificat
Beth sy’n mynd ymlaen y tu Mary yn y dyddiau hyn ar ôl y Cyfarchiad? Mae hi yn sicr wedi cael llawer o
amser i fyfyrio ar ei alwedigaeth dwys i wasanaethu fel mam Gwaredwr y byd. Yn ystod ei dymor
taith i bentref Elisabeth, mae hi yn ôl pob tebyg pondered yn ei chalon drosodd a throsodd y geiriau
Siaradodd Gabriel iddi. A’r holl ffordd i Jwdea ei bod yn gwybod ei bod mwyach yn unig. Mae hi bellach yn cario mewn
ei chroth Mab Duw.
Yn yr olygfa Ymweliad Mair yn torri allan i fod yn canmol emyn-debyg o Dduw: “”Mae fy enaid yn chwyddo’r Arglwydd,
ac mae fy ysbryd yn llawenhau yn Nuw fy Savior, oherwydd y mae wedi ystyried y stad isel ei handmaiden. Ar gyfer
wele, o hyn ymlaen bydd yr holl genedlaethau yn fy ngalw wynfydedig; canys pwy sydd nerthol wedi gwneud pethau mawr i
mi, a sanctaidd yw ei enw. A’i drugaredd ar y rhai sy’n ei ofni o genhedlaeth i genhedlaeth “”(Lc
1: 46–50).
Mae’r clod, adwaenir yn gyffredin fel y Magnificat, yn dweud rhywbeth wrthym am y daith tu Mary
Mae bod yn gwneud. John Paul II yn dweud ei fod yn cynrychioli dyfnderoedd cudd ffydd Fair yn days.5 hyn
First Mary diolch y Duw cadarn sydd wedi “”gwneud pethau gwych”” ar gyfer ei. Gweld ei hun fel isel
gwas, Mary ostyngedig yn sefyll yn rhoi arswyd cyn y ffaith fod Duw wedi dewis iddi am galwad mor uchel fel
i wasanaethu fel mam y Meseia.
Fodd bynnag, yn yr ail hanner y Magnificat, Mary yn gweld cysylltiad rhwng yr hyn mae Duw wedi ei wneud
iddi hi a’r hyn y mae Duw am ei gyflawni ym mywydau ei holl bobl. Bydd yn dwyn y mab a fydd
wneud pethau mawr ar gyfer yr holl gostyngedig o Israel ac yn y byd:
“”Mae wedi dangos cryfder â’i fraich, mae wedi gwasgarodd y rhai balch dychymyg eu calonnau,
mae wedi rhoi i lawr y cedyrn oddi ar eu gorseddau, a dyrchafodd y rhai o radd isel; mae wedi llenwi’r
newynog â phethau da, ac mae’r cyfoethog fod wedi anfon wag ffwrdd. Mae wedi helpu ei was Israel, yn
goffadwriaeth ei drugaredd, gan ei fod yn siarad â ein hynafiaid, i Abraham a’i hiliogaeth am byth “”(Lc
1: 51–55).
30
Yma Mary yn gweld ei hun fel y person cyntaf i dderbyn y bendithion Duw dymuno dod i’r holl ffyddloniaid.
Yn union fel y codwyd yr Arglwydd i fyny Mary o’i gostyngeiddrwydd ei hun am ei bod yn was ffyddlon, Duw
yn dymuno exalt holl drugaredd isel a dangos i bawb sy’n ei ofni. Yn union fel y mae Duw wedi dangos ffafr at ei
handmaiden Mary, felly bydd yn helpu “”ei was Israel.””
Mae’r Magnificat felly yn dweud wrthym fod yr hyn y mae Duw wedi ei wneud ar gyfer y wraig hon isel o Nasareth, bydd yn ei wneud i
bawb sy’n ostyngedig wasanaethu ef fel y gwnaeth Mair. bydd Duw yn bendithio ein ffyddlondeb, edrychwch yn drugarog ar ein gostyngeiddrwydd,
a ddyrchafa ni yn ein gorthrymderau. Boed i ni ddynwared Mary yn diolch ac yn canmol y Duw cadarn, pwy sy’n gwneud
“”Bethau mawr”” i ni. A gawn ni byth canu gyda hi, “”Y mae fy enaid yn chwyddo’r Arglwydd!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Umbongo
Kwenzeka ntoni ngaphakathi uMariya kule mihla emva Annunciation? Yena Ngokuqinisekileyo uye waba elininzi
ixesha lokucinga ubizo lwakhe ekunxaxheni ukukhonza njengoko unina uMsindisi wehlabathi. Ngexesha elide
uhambo ukuya kwilali uElizabhete, umele eziguquguqula entliziyweni yakhe ngapha nangapha kwakhona amazwi
UGabriyeli wathetha kuye. Kwaye yonke indlela ukuya kwelakwaYuda wayesazi wayengasekho yedwa. ngoku uphatha kwi
isizalo sakhe uNyana kaThixo.
Kwi ndawo Tyelela uMariya waphula wasinga iculo-ezifana indumiso kuThixo: “”Umphefumlo wam uyenza nkulu iNkosi,
nomoya wam ugcobile ngoThixo uMsindisi wam; Ngokuba wakukhangela ukuthobeka komkhonzazana wakhe. kuba
uyabona, ndingonoyolo zonke izizukulwana ziya kuthi ndinoyolo; ngokuba lowo unamandla ubenzele izinto ezinkulu
kum, kwaye ungcwele igama lakhe. Yaye inceba yakhe likubo abamoyikayo ikwizizukulwana ngezizukulwana “”(Luka
1: 46–50).
Le ndumiso, ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba Umbongo, isixelela okuthile ngohambo ngaphakathi uMariya
belisenza. John Paul II uthi imele ezinzulwini ezifihlakeleyo ukholo nguMariya kwezi days.5
First uMariya Bulelani kuThixo oligorha lowo “”wenze izinto ezinkulu”” kuye. Ujonga yena njenge owayeswele
umkhonzi, uMariya ngokuzithoba umi phambi yokuba uThixo unyule wakhe lubizo eliphezulu ezifana iyankwantyiswa
ukuba abe ngumama kaMesiya.
Nangona kunjalo, kwisiqingatha sesibini Umbongo, uMariya ubona uqhagamshelwano phakathi into ayenzileyo uThixo
kuye noko uThixo ufuna ukufeza kubomi babantu bakhe bonke. Uya kuzala unyana oza
ukwenza izinto ezinkulu yonke ndithobekile kwaSirayeli ehlabathini:
“”Wenze amandla ngengalo yakhe, Wabachithachitha abanekratshi ekucingeni kweentliziyo zabo,
ulibeke phantsi abanamandla ezitroneni zabo, Wabaphakamisa abo boluntu; Wahluthisa
abalambileyo ngezinto ezilungileyo, yaye abazizityebi undithumile belambatha. Uye umkhonzi wakhe namaSirayeli, kwi
ukundikhumbula yenceba yakhe, njengoko wathethayo koobawo bethu, KuAbraham bobempunde yakhe ngonaphakade “”(Luka
1: 51–55).
30
Apha uMariya usigqala kwisiqu ngumntu wokuqala ngeentsikelelo uThixo inqwenela ukwazisa bonke abathembekileyo.
Kanye njengoko uYehova wamvusa uMariya ukusuka ngokuthobeka yakhe kuba yena umkhonzi othembekileyo, uThixo
onqwenela ukuba aluphakamise yonke inceba bathobekileyo zibonisa bonke abo bamoyikayo. Kanye njengoko uThixo iye yabonisa ububele bakhe
komkhonzazana uMariya, ngoko ke kuya kukunceda ‘umkhonzi wakhe namaSirayeli. “”
Ngaloo Umbongo isixelela ukuba uThixo akwenzele lo mfazi basweleyo waseNazarete, uya kukwenzela
bonke abo ngokuthobeka kuye njengokuba uMariya wenzayo. UThixo uya kusikelela ukuthembeka kwethu, khangela ngenceba kwi ukuthobeka wethu,
kwaye aniphakamise nathi kwiimbandezelo zethu. Sinokumxelisa uMariya yokubulela, bedumisa uThixo oligorha, owenza
“”Izinto ezinkulu”” kuthi. Ngamana kuvuma ngonaphakade kunye naye, “”Umphefumlo wam uyenza nkulu iNkosi!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

די מאַגניפיקאַט
וואָס איז געגאנגען אויף ין מרים אין די טעג נאָך די אַננונסיאַטיאָן? זי אַוואַדע האט געהאט אַ פּלאַץ פון
צייַט צו פאַרטראַכטנ זיך אויף איר טיף פאַך צו דינען ווי די מוטער פון די וועלט ‘ס גואל. בעת איר לאַנג
נסיעה צו עליזאַבעטה ס דאָרף, זי מיסטאָמע פּאַנדערד אין איר האַרץ איבער און איבער ווידער די ווערטער
גאַבריעל האט גערעדט צו איר. און אַלע די וועג צו יהודה זי געוואוסט זי איז געווען ניט מער אַליין. זי איצט קאַריז אין
איר טראַכט דער זון פון גאָט.
אין די וויסיטאַטיאָן סצענע מר ברייקס אויס אין אַ פּיעט-ווי לויב פון גאָט: “”מיין נשמה מאַגניפיעס די האר,
און מיין גייסט רעדזשאָיסעס אין גאָט מיין גואל, פֿאַר ער האט געקוקט די נידעריק נחלה פון זייַן האַנדמאַידען. פֿאַר
זע, יצט אַלע דורות וועט רופן מיר ברוך; פֿאַר ער וואס איז גוואַלדיק האט געטאן גרויס דאס פֿאַר
מיר, און הייליק איז זייַן נאָמען. און זיין רחמנות איז אויף יענע וואס מורא אים פון דור צו דור “”(לק
1: 46–50).
דאס לויב, קאַמאַנלי באקאנט ווי די מאַגניפיקאַט, דערציילט אונדז עפּעס וועגן דעם ינלענדיש נסיעה מרים
האט שוין געמאכט. יוחנן Paul צווייטער זאגט עס רעפּראַזענץ די פאַרבאָרגן דעפּטס פון מרים ס אמונה אין די דייַס.5
ערשטער מרים דאַנק די גוואַלדיק גאָט וואס האט “”געטאן גרויס זאכן”” פֿאַר איר. וויעווינג זיך ווי אַ לאָוולי
קנעכט, מרים כאַמבלי שטייט אין יירעס-האַקאָוועד איידער די פאַקט אַז גאָט האט אויסדערוויילט איר פֿאַר אַזאַ אַ הויך פאַך ווי
צו דינען ווי די מוטער פון דער משיח.
אָבער, אין די רגע האַלב פון די מאַגניפיקאַט, מרים זעט אַ קשר צווישן וואָס גאָט האט געטאן
פֿאַר איר און וואָס גאָט וויל צו ויספירן אין דעם לעבן פון אַלע זיינע מענטשן. זי וועט טראָגן די זון וואס וועט
טאָן גרויס דאס פֿאַר אַלע די לאָוולי אין ישראל און אין דער וועלט:
“”ער האט געוויזן שטאַרקייַט מיט זייַן אָרעם, ער האט צעוואָרפן די שטאָלץ אין די פאַנטאַזיע פון ​​זייער הערצער,
ער האט שטעלן אַראָפּ די גוואַלדיק פון זייער טראנען, און דערהויבן יענע פון ​​נידעריק גראַד; ער האט אָנגעפילט די
הונגעריק מיט גוט זאכן, און די רייַך ער האט געשיקט ליידיק אַוועק. ער האט געהאָלפֿן זייַן קנעכט ישראל, אין
דערמאָנונג פון זייַן רחמנות, ווי ער האָט גערעדט צו אונדזער אבות, צו אברהם און צו זיין זאמען פֿאַר אלץ “”(לק
1: 51–55).
30
דאָ מר קוקן זיך ווי דער ערשטער באַקומער פון די בלעסינגז גאָט וויל צו ברענגען צו אַלע די געטרייַ.
פּונקט ווי די האר האט זיך מרים פון איר אייגן לאָוולינעסס ווייַל זי איז געווען אַ געטרייער קנעכט, גאָט
וויל צו יגזאָלט אַלע די לאָוולי און ווייַזן רחמנות צו אַלע וואס מורא אים. פּונקט ווי גאָט האט געוויזן טויווע צו זיין
האַנדמאַידען מרים, אַזוי ער וועט העלפן “”זיין קנעכט ישראל.””
די מאַגניפיקאַט אַזוי דערציילט אונדז אַז וואָס גאָט האט געטאן פֿאַר דעם לאָוולי פרוי פון נצרת, ער וועט טאָן פֿאַר
אַלע וואס כאַמבלי דינען אים ווי מרים האט. גאָט וועט בענטשן אונדזער אמונה, קוק מערסיפוללי אויף אונדזער לאָוולינעסס,
און יגזאָלט אונדז אין אונדזער צרות. מייַ מיר נאָכמאַכן מרים אין טהאַנקינג און געלויבט די גוואַלדיק גאָט, וואס טוט
“”גרויס זאכן”” פֿאַר אונדז. מייַ מיר אויף אייביק זינגען מיט איר, “”מיין נשמה מאַגניפיעס די האר!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
Ohun ti lọ lori inu Maria li ọjọ wọnyi lẹhin ti awọn Annunciation? O esan ti ní a pupo ti
akoko lati fi irisi lori rẹ gidi kuku lati sin bi iya ti aye ni Olùgbàlà. Nigba rẹ gun
irin ajo to Elizabeth ká abule, o jasi pondered ní ọkàn rẹ lori ati lori lẹẹkansi ọrọ
Gabriel si sọ fun u. Ati gbogbo awọn ọna lati Judea o mọ o wà ko to gun nikan. O bayi gbejade ni
inu rẹ ni Ọmọ Ọlọrun.
Ni awọn ibẹwo si nmu Mary fi opin si jade sinu kan Hymn-bi iyìn ti Ọlọrun: “”Ọkàn mi gbé Oluwa,
ati ẹmí mi yọ ninu Ọlọrun Olugbala mi, nitoriti o ti kà awọn kekere ìwa irẹlẹ ọmọbinrin ọdọ. fun
kiyesi i, isisiyi lọ gbogbo iran ti yoo pè mi li alabukunfun; nitoriti o ti o jẹ alagbara ti ṣe ohun nla fun
mi, ki o si mimọ ni orúkọ rẹ. Ati àánú rẹ jẹ lori awọn ti o bẹru rẹ lati irandiran “”(Lk
1: 46–50).
Yi iyìn, commonly mọ bi awọn Magnificat, sọ fún wa nkankan nipa awọn inu ilohunsoke irin ajo Mary
ni o ni a ti ṣiṣe. John Paul II wí pé o duro awọn farasin ogbun ti Maria ká igbagbo ninu awon days.5
First Mary ọpẹ Ọlọrun alagbara ti o ti “”ṣe ohun nla”” fun u. Wiwo ara bi a onirẹlẹ
iranṣẹ rẹ, Mary whiwhẹ duro ni iyalenu ṣaaju ki o to ti o daju wipe Ọlọrun ti yàn rẹ fun iru kan to ga pipe bi
lati sin bi iya ti awọn Messiah.
Sibẹsibẹ, ni idaji keji ti awọn Magnificat, Maria keji ri kan asopọ laarin ohun tí Ọlọrun ṣe
fun u ati ohun ti Olorun fe láti se àsepari ni awọn aye ti gbogbo awọn enia rẹ. O yoo jẹri ọmọ ti o yoo
ṣe ohun nla fun gbogbo awọn onirẹlẹ ni Israeli ati ni aye:
“”O ti fi agbara hàn li apa rẹ, o ti tú awọn onirera ká ni ironu ọkàn wọn,
o ti fi awọn alagbara kuro lori itẹ wọn, o si gbé awon ti kekere ìyí; o ti kún awọn
ebi npa pẹlu ohun ti o dara, ati awọn ọlọrọ ti o ti rán ofo. O si ti se iranwo ọmọ-ọdọ rẹ Israeli, ni
iranti ãnu rẹ, bi o ti sọ fun awọn baba wa, fun Abrahamu, ati fun posterity lailai “”(Lk
1: 51–55).
30
Nibi Mary àwọn ara bi akọkọ olugba ti àwọn ìbùkún tí Ọlọrun lopo lopo lati mu lati gbogbo awọn olooot.
Gẹgẹ bi OLUWA gbé Maria lati rẹ ara l nitori o je kan olóòótọ iranṣẹ, Ọlọrun
lopo lopo lati gbe gbogbo awọn onirẹlẹ ati show ãnu fun gbogbo awọn ti o bẹru rẹ. Gẹgẹ bi Ọlọrun ti han ojurere rẹ
irẹlẹ ọmọbinrin ọdọ rẹ Mary, ki o yoo ran “”iranṣẹ rẹ Israeli.””
The Magnificat bayi sọ fún wa pé ohun tí Ọlọrun ti ṣe fun yi rírẹlẹ obinrin ti Nasareti, ti o ti yoo ṣe fun
gbogbo awọn ti o fi ìrẹlẹ sìn i bi Mary ṣe. Ọlọrun yio bukun wa otitọ, wo aláàánú lori wa l,
ki o si gbé wa ní ìpọnjú. Ki o le ti a fara Mary ni ndupe lowo yin awọn alagbara Ọlọrun, ti o ṣe
“”Ohun nla”” fun wa. Ki o le ti a lailai kọrin pẹlu rẹ, “”Ọkàn mi gbé Oluwa!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Sam
Kwenzekani ngaphakathi kuMariya kulezi zinsuku emva Annunciation? Yena ngokuqinisekile iye yaba eziningi
isikhathi sokuzindla ngezibusiso ubizo lakhe elijulile ukuba bakhonze njengezithunywa unina koMsindisi wezwe. Phakathi eside wakhe
Uhambo lokuya emzaneni Elizabeth, cishe wazindla enhliziyweni yakhe ngokuphindaphindiwe amazwi
Gabriel wakhuluma kuye. Futhi yonke indlela eya eJudiya wayazi wayengaselona yedwa. Manje ithwala e
isibeletho sakhe iNdodana kaNkulunkulu.
In the scene Avakashela uMariya Kugqashuka ibe udumo iculo-like kaNkulunkulu: “”Umphefumulo wami uyayitusa Nkosi,
nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu, uMsindisi wami, ngokuba uthathwa ifa eliphansi handmaiden yakhe. Ukuze
bheka, manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe; ngoba lowo onamandla ungenzele izinto ezinkulu
mina, lingcwele igama lakhe. Futhi umusa wakhe phezu kwabamesabayo sikuzo izizukulwane ngezizukulwane “”(Luk
1: 46–50).
Lokhu udumo, eyaziwa ngokuthi Sam, kusitshela okuthile ngohambo ingaphakathi Mary
Kuye okwenza. John Paul II uthi limelela ekujuleni ezifihliwe ukholo lukaMariya lezi days.5
Okokuqala uMariya sibonga uNkulunkulu onamandla oye ‘kwenziwe izinto ezinkulu “”yakhe. Ukubheka wayezibheka njengembali evamile, ophansi
inceku, uMariya ngokuthobeka umi bekhexile phambi iqiniso lokuthi uNkulunkulu uye wakhetha zakhe ezifana wokubizwa okukhulu njengoba
sokukhonza njengoMesiya unina kaMesiya.
Nokho, ngo-engxenyeni Sam yesibili, uMariya ubona ukuhlobana phakathi lokho uNkulunkulu akwenzile
yena lokho uNkulunkulu afuna ukukufeza izimpilo zabo bonke abantu bakhe. Ayomzala indodana abayobusa
ukwenza izinto ezinkulu bonke abaphansi kwa-Israyeli emhlabeni:
“”Wenzile amandla ngengalo yakhe, uye uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni umcabango wezinhliziyo zabo,
esebeke phansi nabanamandla ezihlalweni zazo zobukhosi, uphakamisile labo ophansi; uye wagcwalisa
ulambile ngezinto ezinhle, abacebileyo ethumele ezingenalutho away. Uye Umsizile uIsrayeli inceku yakhe, ngo
ngokukhumbula isihawu, njengalokho akusho kokhokho bethu, ku-Abrahama nasenzalweni yesizukulwane sakhe kuze kube phakade “”(Luk
1: 51–55).
30
Lapha uMariya izibheka njengoba isakhamuzi sokuqala ngezibusiso uNkulunkulu efisa ukuletha kubo bonke abathembekile.
Njengoba nje uJehova emvusela uMariya ukuthobeka kwakhe siqu ngoba yena wayengumuntu inceku ethembekile, uNkulunkulu
efisa ukuba baphakamise bonke abaphansi show unomusa omkhulu kubo bonke abamesabayo. njengoba nje uNkulunkulu ebonise umusa wakhe
handmaiden uMariya, ngakho uzosisiza ‘inceku yakhe u-Israyeli. “”
Ngakho lesi Sam lisitshela ukuthi yini uNkulunkulu ayenzile lo muntu wesifazane abaphansi waseNazaretha, ayokwenzela
bonke abakufuna ngokuthobeka ukumkhonza njengoba kwenza uMariya. UNkulunkulu uyobabusisa ukwethembeka kwethu, bheka ngesihe on ukuthobeka kwethu,
aphakamise us osizini lwethu. Kwangathi singalingisa noMariya nibonga bedumisa uNkulunkulu onamandla, owenza
“”Izinto ezinkulu”” kithi. Kwangathi nathi kuze kube phakade ukucula naye, “”Umphefumulo wami uyayitusa Nkosi!””