The Magnificat

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The Magnificat
What is going on inside Mary in these days after the Annunciation? She certainly has had a lot of
time to reflect on her profound vocation to serve as the mother of the world’s Savior. During her long
journey to Elizabeth’s village, she probably pondered in her heart over and over again the words
Gabriel spoke to her. And all the way to Judea she knew she was no longer alone. She now carries in
her womb the Son of God.
In the Visitation scene Mary breaks out into a hymn-like praise of God: “My soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices in God my Savior, for he has regarded the low estate of his handmaiden. For
behold, henceforth all generations will call me blessed; for he who is mighty has done great things for
me, and holy is his name. And his mercy is on those who fear him from generation to generation” (Lk
1:46–50).
This praise, commonly known as the Magnificat, tells us something about the interior journey Mary
has been making. John Paul II says it represents the hidden depths of Mary’s faith in these days.5
First Mary thanks the mighty God who has “done great things” for her. Viewing herself as a lowly
servant, Mary humbly stands in awe before the fact that God has chosen her for such a high calling as
to serve as the mother of the Messiah.
However, in the second half of the Magnificat, Mary sees a connection between what God has done
for her and what God wants to accomplish in the lives of all his people. She will bear the son who will
do great things for all the lowly in Israel and in the world:
“He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts,
he has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; he has filled the
hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his servant Israel, in
remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity for ever” (Lk
1:51–55).
30
Here Mary views herself as the first recipient of the blessings God wishes to bring to all the faithful.
Just as the Lord raised up Mary from her own lowliness because she was a faithful servant, God
wishes to exalt all the lowly and show mercy to all who fear him. Just as God has shown favor to his
handmaiden Mary, so he will help “his servant Israel.”
The Magnificat thus tells us that what God has done for this lowly woman of Nazareth, he will do for
all who humbly serve him as Mary did. God will bless our faithfulness, look mercifully on our lowliness,
and exalt us in our afflictions. May we imitate Mary in thanking and praising the mighty God, who does
“great things” for us. May we forever sing with her, “My soul magnifies the Lord!”


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

il Magnificat
Dak li qed jiġri ġewwa Marija f’dawn il-jiem wara l-Lunzjata? Hija ċertament kellha ħafna ta ‘
żmien biex jirriflettu fuq il-vokazzjoni profonda tagħha biex iservi bħala l-omm ta ‘Salvatur tad-dinja. Matul tagħha fit
vjaġġ lejn raħal Elizabeth, hi probabbilment pondered fil-qalb tagħha aktar u aktar mill-ġdid l-kliem
Gabriel tkellem lill tagħha. U l-triq kollha għall-Lhudija kienet taf hi ma kinitx għadha biss. Hija issa twettaq fil
ġuf tagħha l-Iben ta ‘Alla.
Fil-xena Viżitazzjoni Marija tfaqqa fi tifħir-innu simili ta ‘Alla: “”Ruħi tkabbar il-Mulej,
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu kien meqjus l-patrimonju baxx ta ‘handmaiden tiegħu. għall
behold, issa ġenerazzjonijiet kollha se isejħuli mbierka; għax hu min hu mighty għamel affarijiet kbar għall
lili, u qaddis huwa l-isem tiegħu. U l-ħniena tiegħu huwa fuq dawk li jibżgħu minnu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni “”(Lq
1: 46–50).
Dan il tifħir, komunement magħrufa bħala l-Magnificat, tgħidilna xi ħaġa dwar il-vjaġġ ta ‘ġewwa Marija
ilha tagħmel. Ġwanni Pawlu II jgħid li jirrappreżenta l-fond moħbija ta ‘fidi ta’ Marija f’dawn days.5
L-ewwel Mary jirringrazzja lill-Alla mighty li “”għamel affarijiet kbar”” għall tagħha. Wiri ruħha bħala lowly
qaddej, Marija umilment stands fil Awe qabel l-fatt li Alla għażel tagħha għal tali sejħa għolja kif
biex iservi bħala l-omm tal-Messija.
Madankollu, fit-tieni nofs tas-Magnificat, Marija jara konnessjoni bejn dak li Alla għamel
għall tagħha u dak li Alla jixtieq li twettaq fil-ħajja tan-nies kollha tiegħu. Hi se jkollhom l-iben li se
do affarijiet kbar għal kulħadd l għolla fl-Iżrael u fid-dinja:
“”Hu wera qawwa ma driegħ tiegħu, huwa jkun mferrxa l kburi fl-immaġinazzjoni tal-qlub tagħhom,
hu stabbilixxa l-mighty mill tron ​​tagħhom, u exalted dawk tal-grad baxx; hu jkun imliet il
ġuħ ma ‘affarijiet tajbin, u l-għonja li jkun bagħat vojta bogħod. Huwa għen qaddej tiegħu Iżrael, fil
tifkira tal-ħniena tiegħu, kif hu tkellem lill missirijietna, lil Abraham u lil posterità tiegħu għal dejjem “”(Lq
1: 51–55).
30
Hawnhekk Marija fehmiet ruħha bħala l-ewwel riċevitur tal-tberik Alla jixtieq idaħħal lill-fidili kollha.
Hekk kif il-Mulej qajjem up Marija minn lowliness tagħha stess minħabba li hija kienet qaddej fidil, Alla
jixtieq teżalta l-hniena għolla u juru għal dawk kollha li jibżgħu minnu. Hekk kif Alla wera favur li tiegħu
handmaiden Marija, hekk hu se tgħin “”qaddej tiegħu Iżrael.””
Il Magnificat għalhekk jgħidilna li dak li Alla għamel għal din il-mara għolla ta ‘Nazaret, hu se jagħmel għall
dawk kollha li umilment jservu lilu bħala Marija għamlet. Alla se bless fedeltà tagħna, tħares grazzji fuq lowliness tagħna,
u exalt us afflictions tagħna. Mejju aħna jimitaw Marija fil nirringrazzja u praising Alla mighty, li ma
“”affarijiet kbar”” għalina. Mejju aħna dejjem tkanta magħha, “”Ruħi magnifies-Mulej!””


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

die Magnificat
Wat gaan aan in Maria in hierdie dae na die Annunciation? Sy het beslis ‘n baie gehad
tyd om te besin oor haar diepgaande roeping om te dien as die moeder van die wêreld se Verlosser. Gedurende haar lang
reis na die dorp Elizabeth se sy waarskynlik gewonder in haar hart oor en oor weer die woorde
Gabriel het aan haar. En al die pad na Judea het sy geweet sy nie meer alleen. Sy dra nou in
haar skoot die Seun van God.
In die besoeking toneel breek Maria uit in ‘n lied-agtige lof van God: “”My siel maak die Here,
en my gees is verheug in God, my Verlosser, omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. vir
Kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem; want hy wat magtig is, het groot dinge aan ons gedoen
My en heilig is sy Naam. En sy barmhartigheid is van die wat Hom vrees van geslag tot geslag “”(Lukas
1: 46–50).
Dit lof, algemeen bekend as die Magnificat, vertel ons iets oor die binneland reis Maria
is die maak. Johannes Paulus II, sê dit verteenwoordig die verborge dieptes van geloof Mary’s in hierdie days.5
Eerste Maria danksy die magtige God wat “”groot dinge gedoen het”” vir haar. Besigtig haarself as ‘n nederige
dienaar, Maria staan ​​nederig in verwondering voor die feit dat God haar gekies het vir so ‘n hoë roeping as
om te dien as die moeder van die Messias.
Maar in die tweede helfte van die Magnificat, Maria sien ‘n verband tussen wat God gedoen het
vir haar en wat God wil hê om uit te voer in die lewens van al sy mense. Sy sal die seun baar wat sal
doen groot dinge vir die hele nederig van Israel en in die wêreld:
“”Hy het krag getoon deur sy arm, het hy die Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi,
Hy het langs die magtige van hulle trone sit, en verhewe dié van lae graad; Hy het gevul die
oorlaai met goeie gawes en rykes hy het met leë hande weggestuur. Hy het gehelp om sy kneg Israel bygestaan,
aan sy barmhartigheid, soos hy gespreek het tot ons vaders Abraham en sy nageslag tot in ewigheid “”(Lukas
1: 51–55).
30
Hier Mary beskou haarself as die eerste ontvanger van die seëninge wat God wil al die gelowiges te bring.
Net soos die Here opgewek Maria uit haar eie nederigheid, want sy was ‘n getroue dienaar van God
wil al die nederige en genadig verhef aan almal wat Hom vrees. Net soos God guns het getoon dat sy
Diensmaagd Maria, so sal hy help “”, sy kneg Israel.””
Die Magnificat vertel dus dat dit wat God vir hierdie nederige vrou van Nasaret gedoen het, sal hy vir doen
almal wat hom nederig te dien as Maria het. God sal ons getrouheid seën, kyk genadiglik op ons nederigheid,
en verhef ons in ons lyding. Mag ons boots Maria in dank en loof die magtige God, wat hierdie dinge doen
“”Groot dinge”” vir ons. Mag ons vir ewig sing saam met haar, “”My siel maak die Here!””