The Report Explorer

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
The Report Explorer
The con­tent of the Report Explorer rep­res­ents the con­tent of the report in a tree view. The root node is the report itself, while the first-level nodes rep­res­ent the report’s sec­tions. With­in each sec­tion, the report’s fields and objects are lis­ted. Any item you select in the tree view will be selec­ted in the report (in either Design or Pre­view mod­es).
You can modi­fy report fields and objects by select­ing them in the Report Explorer. When you right-click the selec­ted item, you see a menu that con­tains the actions you can carry out on the item. For example, if you right-click a text object, the menu will con­tain the options to edit the text, to form­at its font or col­or, and so on. Like­wise, if you right-click a sec­tion node, the menu will con­tain the options to hide, sup­press, form­at and so on.
Note: You can­not add addi­tion­al fields or report objects when using the Report Explorer, but you can delete them.
You can select mul­tiple fields for format­ting by using Shift-click or Ctrl-click.
In this sec­tion:
Tool­bar
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Ir-Rap­port Explorer
Il-kon­ten­ut tar-Rap­port Explorer jir­rappreżenta l-kon­ten­ut tar-rap­port fil-fehma siġra. Il-punt strateġiku għerq huwa r-rap­port innif­su, fil­waqt li l-lymph-ewwel liv­ell jir­rappreżentaw sezz­jon­iji­et tar-rap­port. Ġewwa kull sezz­joni, l-oqs­ma tar-rap­port u oġġet­ti huma elen­kati. Kull oġġett inti tagħżel fil-fehma siġra se jint­għażlu fir-rap­port (jew fil-Disinn jew modi Pre­view).
Inti tista tim­modi­fika l-oqs­ma rap­port u oġġet­ti bil­li tagħżel min­nhom fir-Rap­port Explorer. Meta inti dritt ikklikkja l-oġġett magħżu­la, tara menu li fiha l-azz­jon­iji­et inti tista twettaq fuq l-oġġett. Per eżem­pju, jekk inti dritt ikklikkja oġġett test, il-menu se jkun fih l-għażli­et biex jed­it­jaw-test, li form­at font tagħha jew kulur, u l-bqi­ja. Bl-istess mod, jekk inti dritt ikklikkja node taqsima, il-menu se jkun fih l-għażli­et biex jaħbu, jrażżnu, il-form­at u l-bqi­ja.
Nota: Inti ma tistax jżidu oqs­ma addizz­jon­ali jew rap­port oġġet­ti meta jużaw l Explorer Rap­port, imma int tista iħas­sar­ha.
Tista tagħżel oqs­ma mul­ti­pli għall-ifformat­tjar bil­li jużaw Shift click jew Ctrl click.
F’din it-taqsima:
tool­bar
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Die verslag Explorer
Die inhoud van die verslag Explorer ver­teen­woor­dig die inhoud van die verslag in n verken­ner. Die wor­tel node is die verslag self, ter­wyl die eer­ste-vlak nodes afdel­ings van die verslag ver­teen­woor­dig. Bin­ne elke afdel­ing word velde en voor­wer­pe in die verslag gen­oem. Enige item wat jy in die verken­ner kies sal gekies word in die verslag (in óf Design of Voor­skou mod­es).
Jy kan verslag velde en voor­wer­pe ver­ander deur hulle in die verslag Explorer kies. As jy regs-kliek op die geselekteer­de item, sien jy n spyskaart wat die aksies wat jy kan uit te voer op die item bev­at. Byvoor­beeld, as jy regs-kliek n teks voor­werp, die spyskaart sal die opsies bev­at om die teks te wysig, om sy skrif of kleur, en so aan form­aat. Net so, as jy regs-kliek n artikel knoop, die spyskaart sal die opsies bev­at om weg te steek, te onder­druk, form­aat en so aan.
Let wel: Jy kan nie byko­mende voeg velde of voor­wer­pe te meld by die gebruik van die Rap­port Explorer, maar jy kan dit te skrap.
Jy kan ver­skeie velde vir opmaak kies deur gebruik te maak van Shift-klik of Ctrl-klik.
In hierdie afdel­ing:
Tool­bar
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Raporti Explorer
Përm­ba­jt­ja e Raportit Explorer për­faqëson përm­ba­jtjen e raportit në një pamje pemë. nyja rrën­ja është raporti në vetvete, ndër­sa nyjet e nivel­it të parë për­faqëso­jnë pjesë të raportit. Brenda çdo sek­sion, fusha e raportit dhe objek­te janë të lis­tu­ara. Çdo send që ju zgjidh­ni në pikëpamje pemë do të zgjid­hen në raport (në qoftë Diza­jn ose mod­es Pre­view).
Ju mund të ndry­sho­jë fush­at raport dhe objek­tet duke përzgjedhur ato në Raportin Explorer. Kur ju klikoni me të djathtën e artikullit të përzgjedhur, ju shih­ni një menu që përm­ban vep­rimet që ju mund të krye­jnë në pika. Për shem­bu­ll, në qoftë se ju right-click një objekt tek­st, menu do të përm­ba­jë mun­dës­itë për të redak­tu­ar tek­stin, për form­at font saj apo ngjyra, dhe kështu me rad­hë. Po kështu, në qoftë se ju klikoni me të djathtën një nyje sek­sion, menu do të përm­ba­jë mun­dës­itë për të fshehur, të shty­pur, form­at dhe kështu me rad­hë.
Shën­im: Ju nuk mund të shtoni fush­at tjera ose objek­te të rapor­to­jnë kur duke për­dor­ur Njoftoni Explorer, por ju mund të fshini ato.
Ju mund të zgjidh­ni fusha të shumta për form­atim­in duke për­dor­ur Shift-click ose Ctrl-click.
Në këtë nen:
Tool­bar
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ሪፖርት አሳሽ
ሪፖርት Explorer ይዘት ዛፍ ዕይታ ውስጥ ሪፖርት ይዘት ያመለክታል. የመጀመሪያው ደረጃ እባጮች ሪፖርቱ የአምላክ ክፍሎች የሚወክሉ ሳለ ሥር መስቀለኛ መንገድ, ሪፖርቱ ራሱ ነው. በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ, ሪፖርቱ የአምላክ መስኮችን እና ነገሮች ተዘርዝረዋል. አንተ ዛፍ ዕይታ ውስጥ ይምረጡ ማንኛውም ንጥል (ዲዛይን ወይም ቅድመ ሁነታዎች ወይ ውስጥ) በሪፖርቱ ውስጥ ይመረጣል.
የ ሪፖርት Explorer ውስጥ በመምረጥ ሪፖርት መስኮች እና ነገሮችን መቀየር ይችላሉ. የተመረጠውን ንጥል ላይ ቀኝ-ጠቅ ጊዜ, አንተ ንጥል ላይ ማከናወን ይችላሉ እርምጃዎች የያዘ ምናሌ ይመልከቱ. የጽሑፍ ነገር ቀኝ-ጠቅ ለምሳሌ ያህል, ወደ ምናሌ በጣም ላይ ቅርጸ-ቁምፊ ወይም ቀለም, እና መቅረጽ, ጽሑፉን አርትእ ለማድረግ አማራጮች ይይዛል. አንድ ክፍል መስቀለኛ መንገድ ላይ ቀኝ-ጠቅ ከሆነ በተመሳሳይም, ወደ ምናሌ, ለመደበቅ እንዲሁ ላይ, ለማፈን ቅርጸት እና አማራጮች ይይዛል.
ማስታወሻ: ተጨማሪ መስኮችን ለማከል ወይም ሪፖርት Explorer የሚጠቀሙ ጊዜ ነገሮችን ሪፖርት, ነገር ግን እነሱን መሰረዝ ይችላሉ አይችሉም.
ን በመጠቀም ቅርጸት በርካታ መስኮች መምረጥ ይችላሉ Shift-ጠቅ ያድርጉ ወይም Ctrl-ጠቅ ያድርጉ.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
የመሳሪያ አሞሌ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —