The stakeholders of organisations

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —The stake­hold­ers of organ­isa­tions

A stake­hold­er is any­one who is affected by the decisions made by an organ­isa­tion.

An organisation’s man­age­ment do the fol­low­ing:

- Identi­fy who their stake­hold­ers are;

- Identi­fy their respect­ive import­ance;

- Identi­fy their power;

- Assess how the busi­ness affects stake­hold­ers, and how stake­hold­ers affect the busi­ness;

- Identi­fy stake­hold­er­s’ interests.

How stake­hold­ers relate to man­age­ment depends on what type of stake­hold­er – intern­al, con­nec­ted or extern­al and on the level in the man­age­ment hier­archy at which they are able to apply pres­sure.

Man­age­ment will respond dif­fer­ently to the demands of the stake­hold­ers and the com­munity.

The rela­tion­ship between the com­pany and stake­hold­ers is con­duc­ted is a func­tion of the char­ac­ter of the rela­tion­ship, the parties bar­gain­ing strength and the philo­sophy under­ly­ing each parties object­ives.

Con­flict occurs when man­agers and stake­hold­ers dis­agree. This usu­ally hap­pens when man­ager­s’ decisions focus on main­tain­ing the cor­por­a­tion as a sign of their mana­geri­al skills while stake­hold­ers will want to see an increase in dividend and value of shares.

This con­flict res­ults in com­pany instabil­ity as resig­na­tions will fol­low or man­agers will under­take unne­ces­sary risky policies.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Il-partiji­et interessa­ti tal-organizza­zz­jon­iji­et

 

A interessata huwa kwalunk­we per­suna li hija affettwata mid-deċiż­jon­iji­et li jsiru mill-organizza­zz­joni.

 

L organ­isa­tionâ € ™ s ġest­joni jagħmel dan li ġej:

- Tiden­ti­fika li l-partiji­et interessa­ti tagħhom;

- Tiden­ti­fika import­an­za rispet­tiva tagħhom;

- Tiden­ti­fika poter tagħhom;

- Tiv­valuta kif in-negozju taf­fettwa l-partiji­et interessa­ti, u kif il-partiji­et interessa­ti jaf­fettwaw in-negozju;

- Tiden­ti­fika interessi stake­hold­er­sâ € ™.

 

Kif il-partiji­et interessa­ti għand­hom x’jaqsmu mal-ġest­joni tid­de­pendi fuq liema tip ta parti interessata € ““intern, kon­nessi jew esterni u fuq il-liv­ell fil-ġer­arki­ja ta’ ġest­joni li fih huma kapaċi li tap­p­lika press­joni.

 

Ġest­joni ser jir­rispon­du b’mod dif­fer­enti għat-tal­bi­et tal-partiji­et interessa­ti u l-komunità.

 

Ir-relazz­joni bejn il-kumpan­i­jal-partiji­et interessa­ti tit­mexxa huwa fun­z­joni tal-kar­at­tru tar-relazz­joni, il-qawwa partiji­et negoz­jar u l-filo­sofi­ja sot­tostanti kull objet­tivi partiji­et.

 

Kun­flitt iseħħ meta l-ammin­is­trat­uril-partiji­et interessa­ti ma jaqblux. Dan nor­mal­ment jiġri meta deċiż­jon­iji­et ™ man­ager­sâ € tiffoka fuq iż-żam­ma tal-kor­porazz­joni bħala sin­jal ta ħili­et man­iġer­jali tagħhom fil­waqt li l-partiji­et interessa­ti se tkun trid tara żieda fil dividend u l-valur tal-ish­ma.

 

Dan il-kun­flitt jir­riżulta f’instabilità kumpan­ni­ja kif riżenji se sseg­wi jew man­iġers se jidħlu politiki riskjużi bla bżonn.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Die belanghebbendes van organ­isasies

 

A belanghebbendes is iemand wat ger­aak word deur die wat deur n organ­isasie besluite.

 

N organ­isa­tionâ € ™ s bestuur doen die vol­gende:

- Iden­ti­fiseer wat hul belanghebbendes is;

- Iden­ti­fiseer hul onder­skeie belang;

- Iden­ti­fiseer hul krag;

- Eval­ueer hoe die besigheid raak belanghebbendes, en hoe belanghebbers invloed op die besigheid;

- Iden­ti­fiseer stake­hold­er­sâ € ™ belange.

 

Hoe belanghebbendes verb­and hou met die bestuur is afhank­lik van wat­ter tipe n belanghebbende € ““interne, ver­bind of eksterne en op die vlak in die bestuur­shiërar­gie waarteen hulle in staat is om druk toe te pas.

 

Bestuur sal ver­skil­lend reageer op die eise van die belanghebbendes en die gemeenskap.

 

Die ver­houd­ing tussen die maat­skappy en belanghebbendes gevo­er is n funk­sie van die karak­ter van die ver­houd­ing, die partye bedin­ging krag en die filo­sofie onder­lig­gend aan elke partye doel­wit­te.

 

Kon­f­lik ont­staan ​​wan­neer bestuurders en belanghebbendes saam­stem. Dit gebeur gewoon­lik wan­neer man­ager­sâ € ™ besluite te fok­us op die hand­haw­ing van die kor­por­asie as n tek­en van hul bestuurs­vaar­dighede, ter­wyl belanghebbendes sal wil n toe­name in dividend en waarde van die aan­dele te sien.

 

Hierdie kon­f­lik lei tot maat­skappy onstabiliteit as bedank­ings volg of bestuurders sal onnodi­ge riskante beleid onderneem.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Akt­orët e organ­izatave

 

Një akt­or është ai që është prekur nga vendi­met e mar­ra nga një organ­iz­a­të.

 

Një organ­isa­tionâ € ™ s të men­ax­him­it të bëni si më poshtë:

- Iden­ti­fikimi cilët janë akt­orët e tyre;

- Iden­ti­fikimi rëndësinë e tyre përkatëse;

- Iden­ti­fikimi fuqinë e tyre;

- Vler­ëso­jnë se si biznesi ndikon gru­pet e inter­e­sit, si dhe palët e interesuara të ndiko­jnë në biznes­in;

- Iden­ti­fikimi i interesave stake­hold­er­sâ € ™.

 

Si akt­orët kanë të bëjnë me men­ax­him­in varet se çfarë lloji i â € akt­orëve ““të brend­shëm, të lidhur ose të jasht­me dhe në nivel në hier­ark­inë e men­ax­him­it në të cil­in ata janë në gjend­je për të ushtru­ar pre­sion.

 

Men­ax­himi do të për­g­jigjet ndry­she për kërkesat e grupeve të inter­e­sit dhe komunitetit.

 

Mar­rëd­hëni­et në mes të kom­pan­isë dhe palëve të interesuara bëhet është një funk­sion i karak­ter­it të mar­rëd­hënies, for­cën palët nego­ciuese dhe filo­zofinë themelor çdo objektiv­at e part­ive.

 

Kon­f­likti ndodh kur men­ax­her­ët dhe palët e interesuara nuk janë dakord. Kjo zakon­isht ndodh kur man­ager­sâ € ™ vendime të fok­uso­het në ruajtjen e kor­por­atës si një shen­jë e aftës­ive të tyre men­ax­huese, ndër­sa palët e interesuara do të duan të sho­hin një rritje në dividen­tit dhe vler­ës së aksioneve.

 

Ky kon­f­likt rezulton në josta­bilitet kom­pan­isë si dorëheqjet do të ndjek­in apo men­ax­her­ët do të ndër­mar­rë politika të pan­e­vojsh­me të rreziksh­me.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድርጅቶች ባለድርሻ አካላት

 

አንድ አካላት አንድ ድርጅት ለሚያደርጋቸው ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ ነው ማንኛውም ሰው ነው.

 

አንድ organ­isa­tionâ € ™ s አስተዳደር የሚከተሉትን አድርግ:

- ያላቸውን ባለድርሻ አካላት ናቸው መለየት;

- የየራሳቸውን አስፈላጊ መለየት;

- ሥልጣን መለየት;

- የንግድ አካላት ላይ ምን ተጽዕኖ መርምሪ, እና እንዴት ነው ባለድርሻ አካላት የንግድ ተጽዕኖ;

- Stake­hold­er­sâ € ™ ፍላጎት መለየት.

 

እንዴት ነው ባለድርሻ አካላት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ባለድርሻ â ምን አይነት ላይ የተመሰረተ € “”, ውስጣዊ የተገናኙ ወይም ውጫዊ እና ተጽዕኖ ማመልከት ይችላሉ ናቸው ላይ አስተዳደር ተዋረድ ውስጥ ደረጃ ላይ.

 

አስተዳደር ባለድርሻ አካላት እና ማህበረሰብ ጥያቄ ወደ በተለየ ምላሽ ይሰጣል.

 

የሚካሄደው ነው ኩባንያ እና ባለድርሻ አካላት መካከል ያለው ግንኙነት ዝምድና ባሕርይ, ወገኖች የድርድር ጥንካሬ እና እያንዳንዱ ወገኖች ዓላማዎች ከስር ያለውን ፍልስፍና ተግባር ነው.

 

አስተዳዳሪዎች እና ባለድርሻ አካላት አይስማሙም ጊዜ ግጭት ይከሰታል. man­ager­sâ € ™ ውሳኔዎች ባለድርሻ አካላት ተካፋይ እና ማጋራቶች ዋጋ ጭማሪ ማየት ይፈልጋሉ ሳሉ የአመራር ክህሎት ምልክት ሆኖ ኮርፖሬሽኑ በመጠበቅ ላይ ትኩረት ይህ የሚሆነው አብዛኛውን ጊዜ.

 

ከወረፋዉ ይከተላል ወይም አስተዳዳሪዎች አላስፈላጊ አደገኛ ፖሊሲዎች ይሰነዝራሉ; ይህ ግጭት ኩባንያ አለመረጋጋት ያስከትላል.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

أصحاب المصلحة من المنظمات

 

وأصحاب المصلحة هو كل من يتأثر القرارات التي اتخذت من قبل المنظمة.

 

وor­gan­isa­tionâ € ™ ق الإدارة بما يلي:

- تحديد من هم أصحاب المصلحة.