The stakeholders of organisations

سهامداران سازمان 

یک سهامدار هر کسی که توسط تصمیمات اتخاذ شده توسط یک سازمان را تحت تاثیر قرار است.

 

مدیریتی organ­isa­tionâ € ™ ثانیه انجام موارد زیر:

- شناسایی که سهامداران خود هستند.

- شناسایی اهمیت مربوطه خود را.

- شناسایی قدرت خود را؛

- ارزیابی از نحوه کسب و کار سهامداران تاثیر می گذارد، و چگونه سهامداران تحت تاثیر قرار دهد کسب و کار؛

- شناسایی منافع € ™ stake­hold­er­sâ.

 

چگونه ذینفعان مربوط به مدیریت بستگی دارد که چه نوع یک سهامدار € ““داخلی، متصل و یا خارجی و در سطح در سلسله مراتب مدیریت که در آن آنها قادر به اعمال فشار.

 

مدیریت متفاوت به خواسته های ذینفعان و جامعه پاسخ خواهد داد.

 

رابطه بین شرکت و سهامداران انجام شده است یک تابع از شخصیت های از رابطه، قدرت چانه زنی و احزاب فلسفه زمینه هر اهداف احزاب است.

 

درگیری رخ می دهد که مدیران و سهامداران اختلاف نظر دارند. این معمولا اتفاق می افتد زمانی که تصمیمات man­ager­sâ € ™ بر حفظ شرکت به عنوان نشانه ای از مهارت های مدیریتی خود را در حالی سهامداران می خواهد برای دیدن افزایش سود سهام و ارزش سهام تمرکز می کنند.

 

این درگیری منجر به بی ثباتی کسب و استعفای به دنبال خواهد داشت و یا مدیران سیاست های غیر ضروری خطرناک انجام دهند.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Wspi­er­anie tej strony: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pod­mioty zain­t­eresow­ane organ­iz­a­cje

 

Interesari­usz jest każdy, kto ma wpływ na decyzje pode­j­mow­ane przez organ­iz­a­cję.

 

Zar­ządz­anie An organ­isa­tionâ € ™ s należy wykon­ać następujące czyn­noś­ci:

- Określe­nie, kto jest ich interesari­usze są;

- Określe­nie ich znaczenie;

- Określe­nie ich moc;

- Ocen­ić, jak biznes wpły­wa interesari­uszy i jak wpły­wa na interesy zain­t­eresow­a­nych stron;

- Określe­nie stake­hold­er­sâ interesy € ™.

 

Jak interesari­usze odnoszą się do zar­ządz­ania zależy od rodzaju interesari­uszy â € ““wewnętrzny lub zewnętrzny podłączony i na poziom­ie w hier­archii zar­ządz­ania, na którym mają możli­wość wywi­er­a­nia nacisku.

 

Zar­ząd będzie inaczej reagować na potrzeby interesari­uszy i społecznoś­ci.

 

Zależność pom­iędzy spółką a pod­mi­otami jest prowad­zona jest funk­cją charak­teru związku, siły prz­etar­gowej stron i filo­zofii leży u pod­staw każdej przyjęć celów.

 

Kon­f­likt pojawia się, gdy mene­dżerow­ie i zain­t­eresow­ane strony nie zgadza­ją. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy decyzje man­ager­sâ € ™ skupić się na utrzy­maniu kor­por­ację jako znak ich umiejęt­noś­ci kierown­iczych, pod­czas gdy zain­t­eresow­ane strony będą chcieli zobaczyć wzrost dywidendy oraz war­toś­ci akcji.

 

Ten kon­f­likt powoduje niestabil­ność firmy jako rezyg­nacje pójdą lub mene­dżerow­ie będą pode­j­mować niepo­trzebne­go polityki ryzykowne.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

As partes interessa­das das organ­iz­a­ções

 

Um interessado é qualquer um que é afectada pelas decisões toma­das por uma organ­iz­a­ção.

 

gestão de um organ­isa­tionâ € ™ s fazer o seguin­te:

- Iden­ti­fi­car quem são os seus stake­hold­ers são;

- Iden­ti­fi­car a sua importân­cia respectiva;

- Iden­ti­fi­car o seu poder;

- Avaliar como o negó­cio afeta as partes interessa­das, e como partes interessa­das afetar o negó­cio;

- Iden­ti­fi­car interesses stake­hold­er­sâ € ™.

 

Como partes interessa­das dizem respeito à gestão depende de que tipo de uma parte interessada € ““interna, con­ectado ou externa e sobre o nível na hier­ar­quia de gestão em que eles são capazes de apli­car pressão.

 

Gestão irá respon­der de forma difer­en­te para as deman­das das partes interessa­das e da comunid­ade.

 

O rela­cio­na­mento entre a empresa e as partes interessa­das é con­duz­ido é uma fun­ção do caráter da relação, a força partes de bar­gan­ha e a filo­sofia sub­ja­cente a cada partes objet­ivos.

 

Con­flito ocor­re quan­do os gestores e as partes interessa­das dis­cordar. Isso ger­al­men­te aconte­ce quan­do as decisões man­ager­sâ € ™ se con­centrar em manter a cor­por­ação como um sin­al de suas habil­id­ades ger­en­ci­ais, enquan­to partes interessa­das vão quer­er ver um aumento nos dividendos e val­or das ações.

 

Este con­flito res­ulta em instabil­id­ade empresa como demis­sões vai seguir ou gestores irão real­iz­ar polít­ic­as de risco des­ne­cessári­as.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ

 

ਇੱਕ ਿਹਸਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 

ਇੱਕ organ­isa­tionâ € ™ s ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਪਛਾਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ;

- ਆਪੋ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ;

- ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ;

- ਲਾਉ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ;

- Stake­hold­er­sâ € ™ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ.

 

ਕਰਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਹਸਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ € “”, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁੜਿਆ ਜ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੜੀ, ਜਿਸ’ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪੱਧਰ ਤੇ.

 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ.

 

ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਪੱਖ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ.

 

ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਹਿਮਤ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ man­ager­sâ € ™ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ’ ਤੇ ਧਿਆਨ.

 

ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੇਲੋੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਲਸੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Părțile interesate de activ­it­atea organ­iz­a­țiilor

 

Un al părților interesate este orice per­soană care este afectată de deciz­iile luate de către o organ­iz­a­ție.

 

man­age­ment al unei organ­isa­tionâ € ™ s fac următoare­le:

- Să iden­ti­fice care sunt părțile interesate ale acest­ora;

- Iden­ti­fi­carea import­anței lor respect­ive;

- Să iden­ti­fice puterea lor;

- Eval­u­area mod­u­lui în care afacerea afectează părțile interesate, pre­cum și mod­ul în care părțile interesate afectează activ­it­atea;

- Iden­ti­fi­carea inter­eselor stake­hold­er­sâ € ™.

 

Mod­ul în care părțile interesate se referă la ges­tion­area depinde de ce tip de â € părților interesate ““interne, con­ectate sau externe și la nivel în ier­ar­hia de man­age­ment la care aceș­tia sunt în măsură să se aplice o presi­une.

 

De man­age­ment va răspun­de difer­it la cer­erile părților interesate și a comunității.

 

Relația din­tre com­pan­ie și părțile interesate se des­fășoară este o fun­cție de cara­c­ter­ul relației, puterea de nego­ci­ere partidele și filo­zofia care stă la baza fiecărei părți a obiect­ivelor.