The stakeholders of organisations

 Con­flic­tul are loc atun­ci când mana­gerii și părțile interesate nu sunt de acord. Acest lucru se întâm­plă de obicei, atun­ci când deciz­iile man­ager­sâ € ™ se con­centreze pe menținerea cor­por­ației ca un semn al abil­ităților mana­geriale în timp ce părțile interesate vor dori să vadă o creștere a dividendu­lui și valoarea acți­unilor.

 

Acest con­flict duce la instabil­it­ate com­pan­ie ca demisii va urma sau mana­gerii vor între­prinde politi­ci riscante care nu sunt necesare.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Заинтересованные стороны организаций

 

Заинтересованная сторона является любой, кто зависит от решений, принимаемых организацией.

 

Управление An organ­isa­tionâ € ™ с выполните следующие действия:

- Определить, кто их заинтересованные стороны;

- Определить их соответствующее значение;

- Определить свою силу;

- Оценить, как бизнес затрагивает заинтересованные стороны, и как заинтересованные стороны влияют на бизнес;

- Определить stake­hold­er­sâ интересы € ™.

 

Как заинтересованные стороны относятся к управлению зависит от того, какой тип заинтересованных сторон € ““внутреннее, или связанных с внешними и на уровне иерархии управления, при которой они способны оказывать давление.

 

Управление будет по-разному реагировать на запросы заинтересованных сторон и общественности.

 

Отношения между обществом и заинтересованными сторонами проводится является функцией характера отношений, сила партии переговоров и философии, лежащей в основе обеих Сторон целей.

 

Конфликт возникает, когда менеджеры и заинтересованные стороны не согласны. Это обычно происходит, когда решения man­ager­sâ € ™ сосредоточиться на сохранении корпорации как признак их управленческих навыков в то время как заинтересованные стороны хотят видеть увеличение дивидендов и стоимости акций.

 

Этот конфликт приводит к нестабильности компании, как отставка будет следовать или менеджеры возьмут на себя ненужные рискованные политики.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

O paaga o faalapo­to­po­toga

 

A aafia o soo se tasi ua aafia i le faaiuga e faia e se faalapo­to­po­toga.

 

s pulega ™ € se organ­isa­tionâ faia mea nei:

- Faail­oa o latou paaga i ai;

- Faail­oa lo latou taua taitasi;

- Faail­oa latou mana;

- Iloilo pe faapefea ona aafia le pisin­isi paaga, ma le auala e aafia aafia ai le pisin­isi;

- Faail­oa aia stake­hold­er­sâ ™ €.

 

Faapefea paaga e faata­tau i le pulea e faalagolago i le ituaiga o aafia se € ““lotoi­fale, e fesootai po o fafo ma i luga o le tulaga i le pulega faat­u­la­gaga lea e mafai ona latou faaao­gaina uun­aiga.

 

Pulega o le a tali eseese ai le man­a­oga o le paaga ma le atunuu.

 

O le soot­aga i le va o le kamupani ma paaga e faia o se galuega tauave a le uiga o le soot­aga, o le vae­ga e feuta­gai ai le malosi ma le filo­sofia faavae sini vae­ga taitasi.

 

tulai mai fee­see­seaiga pe a le malilie pule ma paaga. Lenei mas­ani e tupu pe a man­ager­sâ € ™ faaiuga taulai atu i le faatumauina o le faalapo­to­po­toga o se faail­oga o lo latou tomai tau pulega ao le a man­anao e paaga vaai i se faate­leina o le tufat­uf­aga ma le taua o sea.

 

taunuu lenei feteenaiga i le mau­tu kamupani o le a mulim­uli resig­na­tions po o le pule a faia faiga faavae lē mautinoa le man­a­o­mia.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic seo Duilleag: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tha luchd-ùidh de bhuidh­nean

 

Tha luchd-ùidh tha neach sam bith a tha a toirt buaidh air na co-dhùnaid­hean a dhèanamh le buid­heann.

 

An organ­isa­tionâ € ™ s rianachd a dhèanamh air na leanas:

- Com­har­raich cò an luchd-ùidh;

- Com­har­raich aca cho cudromach;

- Com­har­raich an cum­hachd;

- Meas­adh air mar a tha gnotha­ichean a bualadh air luchd-ùidh, agus mar a tha luchd-ùidh a’ toirt buaidh air gnìom­hachas;

- Com­har­raich stake­hold­er­sâ € ™ ùid­hean.

 

Ciamar a tha luchd-ùidh a buntainn ri riagh­ladh an crochadh air dè an seòr­sa luchd-ùidh â € ““taobh a-staigh, agus taobh a-muigh no co-chean­gail­te air an ìre ann an stiùire­adh rangachd aig a bheil iad comas­ach air cur a-steach uaire­an.

 

Stiùire­adh Fre­agraidh eadar-dheal­aichte ri iar­rtas­an na luchd-ùidh agus a choim­hearsnachd.

 

Tha an càirdeas eadar a chom­panaidh agus luchd-ùidh air a dhèanamh’ S e dleastanas an cara­ctar an dàimh, na pàr­taid­hean bar­gana­chaidh neart agus an fheall­s­an­achd a tha air cùl gach pàr­taid­hean amas­an.

 

Còm­h­stri tachairt nuair a mhanaid­sear­an agus luchd-ùidh ag aontachadh. Tha seo mar as trice a tachairt nuair a man­ager­sâ € ™ co-dhùnaid­hean a’ cur cudrom air cumail suas an Cor­por­a­tion mar chom­har­ra air an cuid sgilean stiùiridh fhad sa tha com-pàir­tichean ag iar­raidh fha­icinn àrdachadh ann an roinn agus luach nan earrain­nean.

 

Tha seo a còm­h­stri tho­raid­hean chom­panaidh ann an cugal­lachd mar resig­na­tions leanaidh no man­aid­sear­an nì cus cun­nartach poilea­said­hean.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Суппорт ову страницу: хттп://амзн.то/2кгнзрф~~ХЕАД=добј
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Заинтересоване стране организација

 

Партнер је свако ко је погођен одлукама организације.

 

Управљање Ан органисатиона € ™ с урадите следеће:

- Утврдити ко су њихови актери су;

- Идентификују своје одговарајући значај;

- Утврдити своју моћ;

- Процените колико посао утиче на заинтересоване стране, а како актери утичу на пословање;

- Утврдити стакехолдерса € ™ интереса.

 

Како актери се односе на управљање зависи од врсте од актера а € ““интерни, повезани или спољни и на нивоу у хијерархији управљања на којој су у стању да врши притисак.

 

Менаџмент ће различито реагују на захтеве заинтересованих страна и заједнице.

 

Однос између компаније и заинтересованих страна се врши је функција карактера односа, снаге партије преговарања и филозофије лежи у основи сваки странака циљеве.

 

Конфликт се јавља када менаџери и заинтересоване стране не слажу. Ово се обично дешава када манагерса € ™ одлуке фокусирати на одржавање корпорације као знак њихових менаџерских вештина, а заинтересоване стране желе да виде повећање дивиденде и вредности акција.

 

Овај сукоб доводи до нестабилности компанија као што ће оставке пратити или менаџери ће предузети непотребне ризичне политике.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tsigirai ichi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

The vane chekuita mumas­an­gano

 

A stake­hold­er ndi­ye mun­hu anenge sei zvis­arud­zo zvakait­wa san­gano.

 

An organ­isa­tionâ € ™ S utari­ri ita zvi­notevera:

- Ziva ndi­ani vane chekuita avo;

- Ziva dza­wo kukosha;

- Ziva sim­ba ravo;

- Ongorora sei bhiz­i­m­isi inobata vane chekuita, uye sei vane chekuita sei bhiz­i­m­isi;

- Ziva stake­hold­er­sâ € ™ zvido.

 

Sei vane chekuita chok­uita basa kun­oender­ana hworudzii stake­hold­er â € ““womukati, kwakabatana kana kwok­un­ze uye pamusoro dhi­giri basa akan­yat­sor­ong­wa pan­guva iyo van­ok­wan­isa kush­andisa kufuri­r­wa.

 

Man­age­ment achap­in­dura zvakasiy­ana kune zvinodi­wa vane chekuita uye nzanga.