The stakeholders of organisations

 সংঘর্ষ ঘটে যখন পরিচালকদের এবং স্টেকহোল্ডারদের অসম্মতি. সাধারণত ঘটে যখন man­ager­sâ € ™ সিদ্ধান্ত তাদের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা একটি নিদর্শন হিসেবে কর্পোরেশন বজায় স্টেকহোল্ডারের লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি দেখতে চান যখন ফোকাস.

 

এই দ্বন্দ্ব কোম্পানির অস্থায়িত্ব ফলাফল হিসেবে পদত্যাগপত্র অনুসরণ করবে বা পরিচালকদের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করবে.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Aktera organ­iza­cija

 

A stake­hold­er je svako ko je pogođena odlukama organ­iza­cije.

 

Jedan organ­isa­tionâ € ™ s upravl­jan­je učin­iti sljedeće:

- Iden­ti­fi­cir­ati koji svo­je akteri;

- Pre­pozn­ati nji­hove važnosti;

- Iden­ti­fi­cir­ati svo­ju moć;

- Pro­cijen­iti kako poslov­ni utiče na aktera, i kako akteri utječu na poslov­an­je;

- Iden­ti­fi­cir­ati stake­hold­er­sâ € ™ inter­esima.

 

Kako akteri se odnose na upravl­jan­je ovisi o vrsti zain­t­er­esir­anih strana € ““interna, povez­an ili vanjski i na nivou u hijer­ar­hiji upravl­jan­ja na kojima su u stan­ju da izvrši prit­i­sak.

 

Uprava će drugačije odgo­v­or­iti na zahtjeve zain­t­er­esir­anih strana i zajed­nice.

 

Odnos između kom­pan­ije i interesne grupe se obavl­ja je funk­cija karak­ter odnosa, stranke prego­v­aran­je snagu i filo­zofi­ja u osnovi svake partije ciljeva.

 

Sukob nasta­je kada men­adžeri i akteri se né slažu. To se obično događa kada man­ager­sâ € ™ odluke fok­usir­ati na održavan­je kor­pora­cije kao znak svo­je men­adžer­ske sposob­nosti, dok će se akteri žele vid­jeti povećan­je dividende i vrijed­nosti dion­ica.

 

Ovaj sukob rezultira kom­pan­i­ja nestabil­nost jer će ostavke prat­iti ili men­adžeri će poduz­eti nepo­treb­no riz­ične politike.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Заинтересованите страни от организации

 

А на заинтересованите страни е всеки, който се влияе от решенията, взети от една организация.

 

Един organ­isa­tionâ € ™ и управление, направете следното:

- Идентифициране на които им заинтересовани страни са;

- Идентифициране на съответното им значение;

- Идентифициране на тяхната мощност;

- Оценка как бизнесът влияе заинтересовани страни, и как заинтересованите страни се отрази на бизнеса;

- Идентифициране stake­hold­er­sâ интереси € ™.

 

Как заинтересованите страни се отнасят до управлението зависи от това какъв вид на заинтересованите страни, € ““вътрешен, свързан или външен и от нивото в йерархията на управление, при която те са в състояние да се прилага натиск.

 

Man­age­ment ще реагират по различен начин на исканията на заинтересованите страни и на общността.

 

Отношенията между дружеството и заинтересованите страни се провежда е функция на характера на взаимоотношенията, силата на партии договаряне и философията в основата на всяка страна цели.

 

Конфликтът възниква, когато мениджърите и заинтересованите страни не са съгласни. Това обикновено се случва, когато man­ager­sâ € решения ™ фокусират върху поддържането на корпорацията, като знак на своите управленски умения, а заинтересованите страни ще искат да видят увеличение на дивидент и стойност на акциите.

 

Този конфликт води фирмата нестабилност като оставки ще следват или мениджъри ще предприемат излишни рискови политики.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Els grups d’interès de les organ­itza­cions

 

Un interessat és qual­se­vol per­sona que es veu afectada per les decisions preses per una organ­itza­ció.

 

Una gestió organ­isa­tionâ ™ € s feu el següent:

- Iden­ti­fi­car qui són els seus grups d’interès són;

- Iden­ti­fi­car la seva importàn­cia respectiva;

- Iden­ti­fi­car el seu poder;

- Avalu­ar com afecta el nego­ci de les parts interessades, i com afecta a les parts interessades de l’empresa;

- Iden­ti­fi­car els interessos stake­hold­er­sâ € ™.

 

Com les parts interessades es ref­ereix­en a la gestió depèn de quin tipus de â € de les parts interessades ““intern, con­nectat o extern i en el niv­ell en la jer­ar­quia de gestió en la qual són capaços d’aplicar pressió.

 

Gestió respon de man­era difer­ent a les demandes de les parts interessades i la comunit­at.

 

La rela­ció entre l’empresa i les parts interessades es porta a ter­me és una fun­ció del caràc­ter de la rela­ció, la força parts de negociació i la filo­sofia sub­ja­cent en cada un dels objec­ti­us de les parts.

 

El con­flic­te es produeix quan els admin­is­tradors i les parts interessades est­an d’acord. Això sol pas­sar quan les decisions man­ager­sâ € ™ se centren en el manteni­ment de la cor­pora­ció com un signe de la seva capa­cit­at de gestió, men­tre que els act­ors van a vol­er veure un aug­ment de dividends i el val­or de les accions.

 

Aquest con­flic­te es tradueix en la inestabil­it­at empresa com renún­cies seguir­an o gestors dur­an a ter­me les polítiques de risc inne­cessàries.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ang mga stake­hold­ers sa mga organ­isasy­on

 

Ang usa ka stake­hold­er mao ang bis­an kin­sa nga apek­tado sa mga desisy­on nga gihimo sa usa ka organ­isasy­on.

 

Usa ka organ­isa­tionâ € ™ sa pag­du­mala sa pag­buhat sa mosun­od:

- Ilha nga ang ilang mga stake­hold­ers mao ang mga;

- Pag-ila sa ilang tag­sa-tag­sa import­ansya;

- Pag-ila sa ilang mga gahum;

- Susi­hon kon sa unsang paa­gi sa negosyo makaapek­to stake­hold­ers, ug sa unsa nga paa­gi mga stake­hold­ers makaapek­to sa negosyo;

- Pag-ila sa stake­hold­er­sâ € ™ interes.

 

Unsa nga paa­gi nga stake­hold­ers may kalabutan sa pag­du­mala sa nag-agad sa unsa nga matang sa stake­hold­er â € ““intern­al nga, konek­tado o sa gawas, ug sa ibabaw sa mga ang-ang diha sa hier­archy sa pag­du­mala sa nga sila makahimo sa pag­gam­it sa pag­pit-os.

 

Man­age­ment mosan­ong sa lahi nga paa­gi ngadto sa mga gipangayo sa mga stake­hold­ers ug sa komunid­ad.

 

Ang relasy­on tali sa kom­pan­ya ug mga stake­hold­ers nga gipahigay­on mao ang usa ka func­tion sa kinaiya sa relasy­on, sa mga partido bar­gain­ing kusog ug sa pilo­sop­iya nga nag­paluyo sa matag tumong partido.

 

Panag­bangi mahit­abo sa diha nga man­agers ug mga stake­hold­ers mouy­on. Kini kas­agaran mahit­abo sa diha nga man­ager­sâ € ™ desisy­on focus sa pag­mintin­ar sa kor­por­asy­on nga ingon sa usa ka ilhanan sa ilang mana­geri­al kahanas samtang stake­hold­ers gus­to sa pagtan-aw sa usa ka usbaw sa bili ug bili sa shares.

 

panag­bangi Kini mores­ulta sa kom­pan­ya sa pag­saka-kana­og nga ingon sa pag­biya mosun­od o mga man­agers mag­pahigay­on wala kina­hanglana nga pelig­ro­song mga pal­isiya.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Okhudz­id­wa mabung­we

 

stake­hold­er A ndi mun­thu ame­ne ana­khudz­id­wa ndi ana­s­ankha mwa bung­we.

 

An organ­isa­tionâ mâ € ™ anira zotsa­tirazi:

- Kupeza ame­ne akukhudz­id­wa awo;