Time tab (Custom Style dialog box)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Time tab (Cus­tom Style dia­log box)
Click the Cus­tom­ize but­ton on the Date and Time tab (Form­at Edit­or dia­log box) to see the Time tab.
Use the Time tab to set detailed format­ting options for time fields in your report.
Use Sys­tem Default Form­at
When you select this check box, the pro­gram, by default, uses the date formats from the Region­al Set­tings dia­log box in the Win­dows’ Con­trol Pan­el.
Note: The pro­gram auto­mat­ic­ally clears this prop­er­ty whenev­er you make date format­ting changes in this dia­log box.
12 Hour
Select this check box if you want the time to be dis­played in a 12 hour form­at.
24 Hour
Select this check box if you want the time to be dis­played in a 24 hour (mil­it­ary time) form­at.
00:00 – 11:59
Use this box to spe­cify the char­ac­ters you want to use to identi­fy the time between mid­night and noon if you want to use some­thing oth­er than the default, AM.
12:00 – 23:59
Use this box to spe­cify the character(s) you want to use to identi­fy the time between noon and mid­night if you want to use some­thing oth­er than the default, PM.
Sym­bol pos­i­tion
Use the Sym­bol pos­i­tion list to select the place­ment for the AM or PM sym­bols in your time field. For example, you can choose to have the AM sym­bols appear before or after the time.
Note: Sym­bol pos­i­tion is only avail­able for the 12-hour time form­at.
Hour
This list shows all the pos­sible formats for the hour dis­play. Choose the form­at you want. When you do, the pro­gram formats the sample time at the bot­tom of the dia­log box to reflect your choice.
Minute
This list shows all the pos­sible formats for the minute dis­play. Choose the form­at you want. When you do, the pro­gram formats the sample time at the bot­tom of the dia­log box to reflect your choice.
Second
This list shows all the pos­sible formats for the seconds dis­play. Choose the form­at you want. When you do, the pro­gram formats the sample time at the bot­tom of the dia­log box to reflect your choice.
Hr/Min Sep­ar­at­or
Use this box to enter the character(s) you want to use to sep­ar­ate hours and minutes in your time field.
Min/Sec Sep­ar­at­or
Use this box to enter the character(s) you want to use to sep­ar­ate minutes and seconds in your time field.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
tab Ħin (Dwana Style dia­log box)
Ikklikkja l-but­tuna Cus­tom­ize fid-Data u l-tab Ħin (Form­at Edit­ur dia­log box) biex tara l-tab Ħin.
Uża l-tab Ħin li jiġu stabbil­iti l-għażli­et dettal­jati ifformat­tjar għall-oqs­ma ta żmi­en f’dan ir-rap­port tiegħek.
Użu Sis­tema Default Form­at
Meta inti tagħżel din il-kaxxa veri­fika, il-pro­gramm, fil-kon­tu­maċ­ja, tuża l-form­ati data mill-dia­log box Set­tings Reġ­jon­ali Con­trol Pan­el Win­dows “”.
Nota: Il-pro­gramm awto­matika­ment ikkler­ja din il-pro­prjetà meta inti tagħmel bid­li­et ifformat­tjar data f’din il-kaxxa dia­log.
12 Siegħa
Agħżel din il-kaxxa veri­fika jekk trid li l-ħin li għand­hom jint­werew fil-form­at 12 siegħa.
24 Hour
Agħżel din il-kaxxa veri­fika jekk trid li l-ħin li għand­hom jint­werew fl 24 siegħa (ħin militari)-format.
00: 00 – 1159
Uża din il-kaxxa biex tis­peċi­fika l-kar­at­tri li trid tuża biex jiden­ti­fikaw il-ħin bejn nofs il-lejl u nof­sin­har jekk inti tix­tieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-ina­dem­pjen­za, AM.
12: 00 – 2359
Uża din il-kaxxa biex tis­peċi­fika l-kar­at­tru (i) li inti tix­tieq li tuża biex jiden­ti­fikaw il-ħin bejn nof­sin­har u nofs il-lejl jekk inti tix­tieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-ina­dem­pjen­za, PM.
pożizz­joni sim­bolu
Uża l-lista pożizz­joni Sim­bolu li jagħżlu t-tqegħid għas-sim­boli AM jew PM fil-qasam ħin tiegħek. Per eżem­pju, inti tista tagħżel li jkoll­ha l-emenda sim­boli jidhru qabel jew wara l-ħin.
Nota: il-pożizz­joni Sim­bolu hija dispon­ib­bli biss għall-form­at ta żmi­en ta’ 12-siegħa.
siegħa
Din il-lista turi l-form­ati pos­sib­bli għall-wiri siegħa. Agħżel il-form­at li trid. Meta inti tagħmel, il-pro­gramm form­ati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dia­log li jir­rif­let­ti l-għażla tiegħek.
Minuta
Din il-lista turi l-form­ati pos­sib­bli għall-wiri minuta. Agħżel il-form­at li trid. Meta inti tagħmel, il-pro­gramm form­ati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dia­log li jir­rif­let­ti l-għażla tiegħek.
It-tieni
Din il-lista turi l-form­ati pos­sib­bli għall-wiri sekondi. Agħżel il-form­at li trid. Meta inti tagħmel, il-pro­gramm form­ati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dia­log li jir­rif­let­ti l-għażla tiegħek.
Hr / Min Sep­ar­at­or
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-kar­at­tru (i) li inti tix­tieq li tuża biex sigħat u minuti sep­ar­ati fil-qasam ħin tiegħek.
Min / Sec Sep­ar­at­or
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-kar­at­tru (i) li inti tix­tieq li tuża għall-minuti sep­ar­ati u sekondi fil-qasam ħin tiegħek.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
blad tyd (Cus­tom Styl dia­loog)
Klik op die knop­pie ver­nou op die datum en blad Tyd (Form­aat dia­loog Redak­teur boks) tot die blad Tyd sien.
Gebruik die blad Tyd om gede­tailleer­de uitleg opsies vir tyd velde in jou verslag.
Gebruik Standaard Stelsel form­aat
As jy hierdie boks die pro­gram, by ver­stek, maak gebruik van die datum form­ate van die dia­loog Land Stellings boks in die Win­dows Con­trol Pan­el.
Let wel: Die pro­gram goedkeur­ing outo­maties hierdie eiendom wan­neer jy op datum opmaak ver­an­deringe in hierdie dia­loog te maak.
12 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te ver­toon in n 12 uur-form­aat.
24 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te ver­toon in n 24 uur (mil­itêre tyd) form­aat.
00: 00 – 1159
Gebruik die opsie om die karak­ters wat jy wil gebruik om die tyd te iden­ti­fiseer tussen mid­dernag en twaal­fuur spesi­fiseer as jy wil iets anders gebruik as die standaard, AM.
12: 00 – 2359
Gebruik die opsie om die karak­ter (s) wat jy wil gebruik om die tyd te iden­ti­fiseer tussen die mid­dag en mid­dernag as jy wil iets anders gebruik as die standaard, PM spesi­fiseer.
sim­bool pos­is­ie
Gebruik die sim­bool pos­is­ie lys van die plas­ing van die PM of PM sim­bole in jou tyd in die veld te kies. Byvoor­beeld, kan jy kies om die PM sim­bole voor of na die tyd.
Let wel: Sim­bool pos­is­ie is slegs beskikbaar vir die 12-uur-tyd-form­aat.
Uur
Hierdie lys ver­toon al die moont­like form­ate vir die uur ver­ton­ing. Kies die form­aat wat jy wil. As jy dit doen, die pro­gram­form­ate die mon­ster tyd aan die onder­kant van die dia­loog om jou keuse te weer­spieël.
Minute
Hierdie lys ver­toon al die moont­like form­ate vir die minuut ver­ton­ing. Kies die form­aat wat jy wil. As jy dit doen, die pro­gram­form­ate die mon­ster tyd aan die onder­kant van die dia­loog om jou keuse te weer­spieël.
tweede
Hierdie lys ver­toon al die moont­like form­ate vir die sekondes ver­toon. Kies die form­aat wat jy wil. As jy dit doen, die pro­gram­form­ate die mon­ster tyd aan die onder­kant van die dia­loog om jou keuse te weer­spieël.
HR / Min afskeiding
Gebruik die opsie om die karak­ter (s) wat jy wil gebruik om aparte ure en minute in jou tyd in die veld betree.
Min / sek afskeiding
Gebruik die opsie om die karak­ter (s) wat jy wil gebruik om afson­der­like minute en sekondes in jou tyd in die veld betree.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —