ToWords


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
ToWords
Basic and Crys­tal syn­tax.
Over­loads
ToWords (x)
ToWords (x, #places)
ToWords (x, #places, form­type)
Argu­ments
x is a Num­ber or Cur­rency value to be con­ver­ted into words.
#places is a whole num­ber indic­at­ing the num­ber of decim­al places to be con­ver­ted. (This argu­ment is option­al.)
form­type spe­cifies what type of form x is. This argu­ment is used only for Asi­an lan­guages — spe­cific­ally, Japan­ese, Korean, Sim­pli­fied Chinese, and Tra­di­tion­al Chinese. It is ignored for Eng­lish or any oth­er non-Asi­an lan­guage.
Form Type 0 Clas­sic form, also called the check form
Form Type 1 Daily form
Form Type 2 Cas­u­al form

Note:
The daily form has the same struc­ture as the clas­sic form, except it uses a dif­fer­ent set of char­ac­ters for the num­bers. In Korean, there is only one set of char­ac­ters for num­bers, so the daily form and the clas­sic form are the same for this lan­guage. The daily form is also sim­il­ar to the style used in art­icles.
The cas­u­al form is used for quot­ing phone num­bers, addresses, and so on.
Returns
Text String
Action
You can use this func­tion to con­vert a Num­ber or Cur­rency field value or the res­ult of a numer­ic cal­cu­la­tion to words so it can be used as text. The abil­ity to adjust the num­ber of decim­al places can be use­ful when the num­ber is the res­ult of a cal­cu­la­tion that may pro­duce more decim­al places than you want.
Typ­ic­al uses
You can use this func­tion to spell out the dol­lar amount for each check if you are using com­puter checks.
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
ToWords(12345)Returns twelve thou­sand three hun­dred forty-five and xx/100.
ToWords(12345.6749,2)Returns twelve thou­sand three hun­dred forty-five and 67100.
ToWords(12345.4999,0)Returns twelve thou­sand three hun­dred forty-five.
ToWords(12345.5000,0)Returns twelve thou­sand three hun­dred forty six.
ToWords(-12345)Returns neg­at­ive twelve thou­sand three hun­dred forty-five and xx/100.
ToWords(12.3499)Returns twelve and 35100.
ToWords({orders.ORDER AMOUNT})Returns two thou­sand six­teen and 84100 where Amount = 2016.84.
ToWords((({file.QTY1} + {file.QTY2} + {file.QTY3}) * {file.PRICE}) * 1.075)Returns one hun­dred two and 13100.
ToWords((({file.QTY1} + {file.QTY2} + {file.QTY3}) * {file.PRICE}) * 1.075,0)Returns one hun­dred two where QTY1 = 1, QTY2 = 82, QTY3 = 12, and Price = 1.00 (sums three quant­it­ies, mul­ti­plies them times the price and adds 7.5% sales tax). In this case the numer­ic answer is 102.125 which is then roun­ded to 102.13 (the stand­ard two decim­al places) before put­ting into words.
Com­ments
The func­tion treats the num­ber as a whole, rather than as a series of indi­vidu­al num­bers. That is, 123 is treated as the num­ber one hun­dred twenty-three rather than the indi­vidu­al digits one, two, and three.
Neg­at­ive num­bers begin with the word ““neg­at­ive.””
Cur­rency field val­ues and Num­ber field val­ues are treated in the same way and pro­duce identic­al res­ults.
Since the spelled out value will be much longer than the Num­ber value, you will need to increase the size of the field box to accom­mod­ate the new field length.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
ToWords
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
kariki żejda
ToWords (x)
ToWords (x, #places)
ToWords (x, #places, form­type)
argu­menti
x hija Num­ru jew Munita valur li għan­du jkun ikkon­ver­tit fil-kliem.
#places huwa num­ru sħiħ indikat in-num­ru ta postiji­et deċim­ali li jiġu kon­ver­titi. (Dan l-argu­ment huwa fak­ultat­tiv.)
form­type tis­peċi­fika liema tip ta for­mola x hija. Dan l-argu­ment huwa użat biss għal ling­wi speċi­fika­ment Ażjatiċi, Ġap­pun­iż, Korean, Ċin­iż Sim­pli­fied, u Ċin­iż Tradizz­jon­ali. Huwa injor­at għal kwalunk­we ling­wa oħra li mhix Ażjatiċi Ingliż jew.
For­mola Tip 0 forma klassika, imse­jħa wkoll il-for­mola kon­troll
For­mola Tip 1 f’forma ta Kuljum
For­mola Tip 2 for­mola Każwali

Nota:
Il-for­mola ta kuljum għan­du l-istess strut­tura bħal-forma klassika, ħlief li juża sett dif­fer­enti ta’ kar­at­tri għat-num­ri. Korean, hemm biss sett wieħed ta kar­at­tri għal num­ri, sabiex il-forma ta’ kuljum u l-forma klassika huma l-istess għal din il-ling­wa. Il-for­mola ta kuljum hija wkoll simili għall-istil jin­tużaw f’oġġetti.
Il-forma każwali huwa użat għall jikkwota num­ri tat-tele­fon, ind­i­rizzi, u l-bqi­ja.
denun­zji
Test String
azz­joni
Tista tuża din il-fun­z­joni li jikkon­ver­ti Num­ru jew Munita valur kamp jew ir-riżultat ta’ kalkolu numeriku kliem sabiex ikun jista jin­tuża bħala test. Il-ħila li jaġġustaw l-għadd ta postiji­et deċim­ali jista’ jkun utli meta n-num­ru hija r-riżultat ta kalkolu li tista’ tip­produċi aktar postiji­et deċim­ali mil­li sup­post trid.
użi tipiċi
Tista tuża din il-fun­z­joni biex jiċċara l-ammont dol­laru għal kull veri­fika jekk qed tuża kon­trol­li kom­pjuter.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
ToWords (12345) Denun­zji 12345 u xx / 100.
ToWords (12345.6749,2) Denun­zji 1234567100.
ToWords (12345.4999,0) Denun­zji 12345.
ToWords (12345.5000,0) Denun­zji 12346.
ToWords (-12345) Denun­zji negat­tiv 12345 u xx / 100.
ToWords (12.3499) Denun­zji tnax u 35100.
ToWords ({AMMONT orders.ORDER}) Denun­zji 201684100 fejn Ammont = 2,016.84.
ToWords ((({file.QTY1} + {file.QTY2} + {file.QTY3}) * {file.PRICE}) * 1.075) Denun­zji 10213100.
ToWords ((({file.QTY1} + {file.QTY2} + {file.QTY3}) * {file.PRICE}) * 1.075,0) Denun­zji 102 fejn QTY1 = 1, QTY2 = 82, QTY3 = 12 , u Price = 1.00 (somom tli­et kwantitaji­et, tim­mul­ti­p­lika min­nhom dar­bi­et il-prezz u żżid taxxa tal-bejgħ 7.5%). F’dan il-każ it-tweġiba numerika huwa 102.125 li huwa mbagħad arrotond­ati għall 102.13 (l-istand­ard żewġ punti deċim­ali) qabel it-tqegħid fis-kliem.
kum­menti
Il-fun­z­joni tit­trat­ta n-num­ru bħala entità sħiħa, aktar mil­li bħala ser­je ta num­ri indi­vid­wali. Jiġi­fieri, 123 huwa trat­tat bħala n-num­ru 123 min­flok l-ċifri indi­vid­wali wieħed, tne­jn, u tli­eta.
num­ri negat­tivi tib­da bil-kel­ma ““negat­tiva.””
Valuri qasam munita u l-valuri qasam Num­ru jiġu ttrat­tati bl-istess mod u jip­produċu riżultati identiċi.
Bil­li l-valur kif imniżżel se jkun ħafna itwal mill-valur Num­ru, ser ikollok bżonn biex jiżdied id-daqs tal-kaxxa kamp biex jakko­moda t-tul ġdid grawnd.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
ToWords
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
oor­laai
ToWords (x)
ToWords (x, #places)
ToWords (x, #places, form­type)
argu­mente
x is n nom­mer of Geld waarde te omskep in woorde.
#places is n hele aan­tal wat die aan­tal desi­male plekke omgeskakel word. (Hierdie argu­ment is opsion­eel.)
form­type spesi­fiseer wat­ter tipe vorm x is. Hierdie argu­ment word slegs gebruik vir Asi­atiese tale-spesi­fiek, Japan­nees, Koreaans, tradision­eel Chinese en tradision­eel Chinese. Dit is geïgno­reer vir Engels of enige ander nie-Asi­atiese taal.
Vorm Tipe 0 klassieke vorm, ook bek­end as die tjek vorm
Vorm Tipe 1 Daily vorm
Vorm Tipe 2 Informeel vorm