ToXMLRow(x)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
ToXMLRow(x)
Basic and Crys­tal syn­tax.
Argu­ments
Boolean Val­ues
x is a Boolean value that is con­ver­ted to a String, either True” or False”.
Num­ber and Cur­rency Val­ues
x is a Num­ber or Cur­rency value that is con­ver­ted into a text string. It can be a whole num­ber or a frac­tion­al value. It will be con­ver­ted to a string with ten decim­al places, a peri­od (.) char­ac­ter as the decim­al sep­ar­at­or, and no thou­sands sep­ar­at­or. No cur­rency sym­bol will be added.
Date, Time, and Dat­e­Time Val­ues
x is a Date, Time, or Dat­e­Time value to be con­ver­ted to an OLED­at­e­Time value and then con­ver­ted to a string.
String Val­ues
x is a string value that will not be con­ver­ted.
Returns
String
Action
ToXM­L­Row wraps the con­ver­ted argu­ment x in the tags <row> and </row>.
Typ­ic­al uses
Use this for­mu­la func­tion for format­ting data to be sent to a flash vari­able defined in an Xcelsi­us SWF.
Examples
ToXMLRow(‘string value’)
Returns “<row>string value</row>”.
ToXMLRow(1)
Returns “<row>1.0000000000</row>”.
ToXMLRow(dateTime(2007,01,01,12,00,00))
Returns “<row>39083.5000000000</row>”.
These func­tions are use­ful when send­ing mul­tiple val­ues to an Xcelsi­us SWF with Flash vari­ables exposed. The fol­low­ing example con­structs an array of three num­bers to send to an Xcelsi­us SWF:
toXM­LData( toXM­L­Row ( toXM­L­Column (1) + toXM­L­Column (2) + toXM­L­Column (3) ) )
Returns “<data><row><column>1.0000000000</column><column>2.0000000000</column> <column>3.0000000000</column></row></data>”.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
ToXM­L­Row (x)
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
argu­menti
Valuri Boolean
x hija valur Boolean li huwa kon­ver­tit għal String, jew ““Veru”” jew ““Foloz””.
Num­ru u Munita Valuri
x hija Num­ru jew Munita valur li jiġi kkon­ver­tit sek­wen­za ta test. Hija tista tkun num­ru sħiħ jew valur frazz­jon­ali. Se jiġu kon­ver­titi għal string ma għax­ar punti deċim­ali, per­jodu (.) Kar­at­tru bħala l-sep­arat­ur deċim­ali, u l-ebda eluf sep­arat­ur. Nru sim­bolu tal-munita se jkunu miżjuda.
Data, Valuri Ħin, u Dat­e­Time
x hija Data, valur Ħin, jew Dat­e­Time li jiġu kon­ver­titi għal valur OLED­at­e­Time u mbagħad maqluba għall string.
Valuri string
x hija valur string li mhux se jkunu kon­ver­titi.
denun­zji
string
azz­joni
ToXM­L­Row garżi l-argu­ment x kon­ver­titi fil-lamet­ti <ring­iela> u </ ring­iela>.
użi tipiċi
Uża din il-fun­z­joni for­mu­la għall-ifformat­tjar tad-dejta li għand­ha tiġi mibgħuta lil var­jab­bli flash defin­it fi SWFs Xcelsi­us.
eżem­pji
ToXM­L­Row ( ““valur string””)
Denun­zji “”<ringiela>-valur string </ ring­iela>””.
ToXM­L­Row (1)
Denun­zji “”<ring­iela> 1.0000000000 </ ring­iela>””.
ToXM­L­Row (dat­e­Time (2007,01,01,12,00,00))
Denun­zji “”<ring­iela> 39,083.5000000000 </ ring­iela>””.
Dawn il-fun­z­jon­iji­et huma utli meta jibagħtu valuri mul­ti­pli għal SWFs Xcelsi­us ma var­jab­bli Flash esposti. L-eżem­pju li ġej con­structs firxa ta tli­et num­ri li tibgħat lill-SWFs Xcelsi­us:
toXM­LData (toXM­L­Row (toXM­L­Column (1) + toXM­L­Column (2) + toXM­L­Column (3)))
Pros­pet­ti “”<dejta> <ring­iela> <kolon­na> 1.0000000000 </ kolon­na> <kolon­na> 2.0000000000 </ kolon­na> <kolon­na> 3.0000000000 </ kolon­na> </ ring­iela> </-data>””.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
ToXM­L­Row (x)
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
argu­mente
Boole Waardes
x is n Boole waarde wat omgeskakel word na n string, óf ““Ware”” of ““Onwaar””.
Nom­mer en Geld Waardes
x is n nom­mer of Geld waarde wat omgeskakel word na n teks string. Dit kan n hele aan­tal of n breuk­deel waarde wees. Dit sal omgeskakel word na n string met tien desi­male plekke, n punt (.) Karak­ter as die desimaal skei­er, en geen duis­ende skei­er. Geen geldeen­heid sim­bool sal byge­voeg word.
Datum, Tyd, en Datum tyd Waardes
x is n datum, tyd, of Datum tyd waarde wat omgeskakel word na n OLED­at­e­Time waarde en dan omgeskakel word na n string.
string Waardes
x is n string waarde wat nie omgeskakel word.
opbreng­ste
string
Aksie
ToXM­L­Row vou die bekeer­de argu­ment x in die tags <ry> en </ ry>.
tipiese gebruike
Gebruik hierdie for­mule funk­sie vir opmaak data om n flits ver­an­der­like gedefinieer in n Xcelsi­us SWF ges­tuur word.
voor­beelde
ToXM­L­Row ( n string waarde ’)
Opbreng­ste “”<ry> string waarde </ ry>””.
ToXM­L­Row (1)
Opbreng­ste “”<ry> 1,0000000000 </ ry>””.
ToXM­L­Row (datum Tyd (2007,01,01,12,00,00))
Opbreng­ste “”<ry> 39.083,5000000000 </ ry>””.
Hierdie funk­sies is nut­tig wan­neer die stuur van ver­skeie waardes van n Xcelsi­us SWF met Flash ver­an­der­likes bloot­gestel. Die vol­gende voor­beeld stel n ver­skeiden­heid van drie get­alle te stuur na n Xcelsi­us SWF:
toXM­LData (toXM­L­Row (toXM­L­Column (1) + toXM­L­Column (2) + toXM­L­Column (3)))
Opbreng­ste “”<data> <ry> <kolom> 1,0000000000 </ kolom> <kolom> 2,0000000000 </ kolom> <kolom> 3,0000000000 </ kolom> </ roei> </ data>””.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
ToXM­L­Row (x)
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
argu­mentet
Vler­at Boolean
x është një vlerë Boolean që është kon­ver­tu­ar në një String, ose ““E vër­tetë”” ose ““False””.
Num­ri dhe Valuta Vler­at
x është një Num­ber ose Cur­rency vlerë që është kon­ver­tu­ar në një varg tek­st. Ajo mund të jetë një numër i tërë apo një vlerë të pjesshëm. Ajo do të kon­ver­to­het në një varg me dhjetë num­ra pas presjes dhjetore, një peri­ud­hë (.) Karak­teri si ndarës dhjetore, dhe jo mijëra ndarës. No sim­boli do të shto­het.
Data, Vler­at Time, dhe DATETIME
x është një Date, vlera Time, ose Dat­e­Time që do të kon­ver­to­het në një vlerë OLED­at­e­Time dhe pas­taj kon­ver­to­het në një varg.
Vler­at string
x është një vlerë varg që nuk do të kon­ver­tu­ar.
Kthim
varg
vep­rim
ToXM­L­Row për­fun­don x kon­ver­tu­ar argu­mentin në tags <rresht> dhe </ rresht>.
për­dor tipike
Për­doreni këtë funk­sion for­mulë për form­atim­in e të dhënave që do të dër­go­hen në një vari­abël flash për­cak­tu­ar në një SWF Xcelsi­us.
shem­buj
ToXM­L­Row ( vlera string’)
Kthi­met “”<rresht> Vlera string </ rresht>””.
ToXM­L­Row (1)
Kthi­met “”<rresht> 1,0000000000 </ rresht>””.
ToXM­L­Row (DATETIME (2007,01,01,12,00,00))
Kthi­met “”<rresht> 39083,5000000000 </ rresht>””.
Këto funk­sione janë të dobish­me gjatë dër­gim­it të vlerave të shumta për një swf Xcelsi­us me vari­ab­lat Flash ekspozuar. Shem­bu­l­li i mëposhtëm ndër­ton një sërë tre num­ra për të dër­guar një SWF Xcelsi­us:
toXM­LData (toXM­L­Row (toXM­L­Column (1) + toXM­L­Column (2) + toXM­L­Column (3)))
Kthim “”<dhën­at> <row> <column> 1,0000000000 </ column> <column> 2,0000000000 </ column> <column> 3,0000000000 </ column> </ rresht> </ të dhënave>””.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —