How to Track Emails Like a Pro with Dynamics 365

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —https://dynamicsuser.net/crm/b/crmsoftwareblog/posts/how-to-track-emails-like-a-pro-with-dynamics-365
How to Track Emails Like a Pro with Dynam­ics 365

Email is the primary and pre­ferred way to com­mu­nic­ate for many people. Wheth­er it is your intern­al team mem­bers, your ““cus­tom­ers””, or industry part­ners, most people com­mu­nic­ated via email. The mes­sages you exchanged often con­tain valu­able inform­a­tion that you want to record in your CRM/xRM sys­tem.

For­tu­nately, there are mul­tiple options for track­ing emails mes­sages in your Dynam­ics CRM sys­tem. Let’s take a high-level look at those options.

Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) for Out­look
The Microsoft Dynam­ics 365 for Out­look applic­a­tion has been around a long time. It is an add-in that you down­load and install that works with­in your Microsoft Out­look cli­ent. You will see in integ­rated exper­i­ence with CRM and Out­look on the rib­bon, in your file tab and in your nav­ig­a­tion pane. With this cli­ent, you can browse CRM records, track Emails, Con­tacts, Tasks and Appoint­ments.

Fea­tures:
 — Visu­al integ­ra­tion with Out­look
 — Track Emails, Con­tacts, Tasks and Appoint­ments
 — Email integ­ra­tion is not required between your email sys­tem and Dynam­ics 365 (CRM)
 — Con­fig­ure auto­mat­ic track­ing of email mes­sages
 — Syn­chron­ize Con­tacts, Appoint­ments, Phone Calls, Tasks with Out­look
 — Off­line cap­ab­il­it­ies for when you have lim­ited to no con­nectiv­ity to the CRM server

Lim­it­a­tion:
 — Requires install­a­tion of the add-in (Loc­al com­puter admin­is­trat­or per­mis­sions needed to install the add-in or deploy the install­a­tion via group poli­cy or oth­er auto­mated install­a­tion)
 — Out­look needs to be run­ning for any auto­mat­ic track­ing or syn­chron­iz­a­tion to occur
 — Com­puters must meet min­im­um or recom­men­ded require­ments to run the add-in with Out­look
 — Requires updates when your CRM ver­sions update/change

Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) App for Out­look
The App for Out­look is quickly becom­ing the suc­cessor and replace­ment for the Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) for Out­look add-in. This was intro­duced with Dynam­ics CRM 2016 and does not require any install­a­tion by the end user.
Fea­tures:
 — Avail­able to use in Out­look, Out­look Web Access and the Out­look App for phones and tab­lets
 — No install­a­tion required by the end user
 — Auto­mat­ic­ally deploy it to all users and any new user added after it has been enabled
 — No need to wait for an add-in to load every time you launch Out­look
 — Track Con­tacts, Email mes­sages and cre­ate Phone Calls, Tasks and Appoint­ments

Lim­it­a­tions:
 — Depend­ing on your ver­sion of CRM, you will be lim­ited as to what you can track and attach to emails
 — This requires you to have Server Side Syn­chron­iz­a­tion con­figured between your Email server and Dynam­ics 365 (CRM)
 — You will need to enable the App for Out­look for the user and ensure he/she has appro­pri­ate priv­ileges via Secur­ity Roles to util­ize the app.

Folder Level Track­ing
If you have an organ­ized mail­box (or ambi­tions to have an organ­ized mail­box) you will love Folder Level Track­ing. You can organ­ize your emails into sep­ar­ate folders and con­fig­ure CRM to auto­mat­ic­ally track the emails placed in those folders.

Fea­tures:
 — Con­fig­ure which record the emails should be tracked again­st in CRM
 — Flex­ible rules that you can modi­fy whenev­er you want
 — You can use Folder Track­ing in con­junc­tion with your Outlook/Mailbox rules
 — Each user can cre­ate and main­tain their own rules

Lim­it­a­tions:
 — Only avail­able for CRM 2016 or Dynam­ics 365
 — The folders must be loc­ated with­in the Inbox in your Mail­box
 — You can con­fig­ure up to 25 Folder Track­ing Rules
 — This requires you to have Server Side Syn­chron­iz­a­tion con­figured between your Email server and Dynam­ics 365 (CRM)

Would you like to see these three fea­tures in action?
Join us for our FREE webin­ar on Thursday, March 30th, 2017at 2:00 pm EDT. We’ll demon­strate each option with examples that will help you see the good and the even bet­ter when it comes to track­ing emails.

If you are unable to attend our free webin­ar on March 30th, you can view the record­ing of the webin­ar and our oth­er webinars at http://arcticit.com/category/webinars/.

By Sarah Jelinek, Arc­tic IT Seni­or Developer and CRM/Business Applic­a­tions Train­er. Con­tact Sarah at [email protected] or catch her on Twit­ter at @Dyn365Diva.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

https://dynamicsuser.net/crm/b/crmsoftwareblog/posts/how-to-track-emails-like-a-pro-with-dynamics-365
Kif Track emails bħal pro ma Dynam­ics 365

Email hija l-mezz primar­ju u ipprefer­ut biex jikkomunikaw għal ħafna nies. Jekk huwa mem­bri tiegħek interni tim, ““klijenti”” tiegħek, jew l-imsieħba tal-indus­tri­ja, ħafna nies komunikata per­mezz ta email. Il-mes­saġġi inti skam­b­jati sikwit ikun fihom inform­azz­joni prezzjuża li inti tix­tieq li jir­reġis­tra fis-sis­tema tas-CRM / xRM tiegħek.

For­tu­nata­ment, hemm għażli­et mul­ti­pli għall-inseg­wiment mes­saġġi emails fis-sis­tema Dynam­ics CRM tiegħek. Ejja tagħti ħarsa ta liv­ell għoli lejn dawk l-għażli­et.

Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) għall-Out­look
Il Dynam­ics Microsoft 365 għall-app­likazz­joni Out­look kien mad­war għal żmi­en twil. Huwa żid-in li inti tniżżel u tin­stalla dan jaħ­dem fi żmi­en klijent Microsoft Out­look tiegħek. Inti se tara fl-esper­jen­za integ­rati ma ‘CRM u ta’ pros­pet­tiva dwar il-żigarel­la, fil-fajl tab tiegħek u fil pane nav­igazz­joni tiegħek. Ma dan il-klijent, tista’ żżur rekords CRM, track emails, kun­t­at­ti, Kompiti u Ħatri­et.

kar­at­ter­istiċi:
 — Integ­razz­joni viżwali ma Out­look
 — emails Track, Kun­t­at­ti, Kompiti u Ħatri­et
 — Integ­razz­joni Email mhijiex meħtieġa bejn is-sis­tema ta email tiegħek u Dynam­ics 365 (CRM)
 — Kkon­fig­ur­at track­ing awto­matiku ta mes­saġġi email
 — Syn­chron­ize Kun­t­at­ti, Ħatri­et, tele­fon­ati, Kompiti bil-Out­look
 — Kapaċitaji­et Off­line għal meta jkollok lim­it­at għal mhux kon­net­tiv­ità għall-server CRM

lim­itazz­joni:
 — Jeħtieġ istall­azz­joni tal-(permessi Lokali ammin­is­trat­ur tal-kom­pjuter meħtieġa biex jin­stallaw l-add-in jew jin­tuża l-istall­azz­joni per­mezz politika grupp jew install­azz­joni oħra awtomatizzata)-add fil
 — Pros­pet­ti jeħtieġ li tkun qed taħ­dem għal kwalunk­we track­ing awto­matiku jew sink­ronizza­zz­joni li jseħħu
 — Kom­pjuters iridu jissod­is­faw ir-rek­wiżiti min­imi jew rakko­man­dati biex imexxu l żid-in ma Out­look
 — Requires aġġor­na­menti meta ver­ż­jon­iji­et CRM aġġor­na­ment tiegħek /-bidla

Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) App għall-Out­look
Il App għall-Out­look huwa malajr isiru l suċċes­sur u sosti­tut għall-Microsoft Dynam­ics 365 (CRM) għall-Out­look add-in. Dan kien intro­dott bil Dynam­ics CRM 2016 u ma jeħtieġ ebda install­azz­joni mill-utent aħħari.
kar­at­ter­istiċi:
 — Dispon­ib­bli għall-użu fl-Out­look, Out­look Web Access u l App Out­look għat-tele­fowns u pil­loli
 — L-ebda install­azz­joni meħtieġa mill-utent aħħari
 — Awto­matika­ment tibgħat lill-utenti koll­ha u kull utent ġdid jiżdied wara li jkun ġie attiv­at
 — M’hemmx bżonn li tis­ten­na għal żid-in biex tagħbi­ja kull dar­ba li inti tnedi­ja Out­look
 — Kun­t­at­ti Track, mes­saġġi email u joħolqu Phone Jit­lob, Kompiti u Ħatri­et