[Tradespoon Market Commentary] -Where is this market going?

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Where is this mar­ket going?Trade­spoon Mar­ket Com­ment­aryDear Trader,We just pos­ted our latest blog entry on the state of the mar­ket:July 21st, 2016 — Where is the mar­ket going?Click here to read the Mar­ket Com­ment­aryAs an added bonus for read­ing our Mar­ket Com­ment­ary, we would like to offer you an exclus­ive dis­count on our Stock Fore­cast Tool­box.This tool is like a crys­tal ball!  With it, you can pre­dict a stock’s price over the next 10 days, the next 1 hour, or even the next 6 months with super­i­or accur­acy.  So accur­ate, in fact, it’s scary!Click Here to Claim this Deal!As always, if you have any ques­tions, do not hes­it­ate to con­tact us at [email protected].To great returns,Vlad Karpel

Trade­spoon FounderDISCLAIMER: As an investor, you know that any kind of invest­ment oppor­tun­ity has its risks. There is no such thing as low risk stocks and we recom­mend you invest wisely. Invest­ing in Stocks and Options is highly spec­u­lat­ive. All of the con­tent on our web­site and in our email alerts is for inform­a­tion­al pur­poses only, and should not be con­strued as an offer, or soli­cit­a­tion of an offer, to buy or sell secur­it­ies. Remem­ber, you should always con­sult with a licensed secur­it­ies pro­fes­sion­al before pur­chas­ing or selling secur­it­ies of com­pan­ies pro­filed or dis­cussed on Tradespoon.com or in our Daily Alerts.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Suq Kum­ment­ar­ju] -Fejn ikun dan is-suq se?Kum­ment­ar­ju Trade­spoon SuqGħażiż Negoz­jant,Aħna biss stazz­jon­ati our latest blog dħul fuq l-istat tas-suq:Lulju 21, 2016 — Meta s-suq sejjer?Ikklikkja hawn biex taqra l-Kum­ment­ar­ju Suq

 

Bħala bonus għall-qari Kum­ment­ar­ju Suq tagħna, nix­tiequ li nof­frulek iskont esklus­siva fuq Ħażna Tbassir tagħna Tool­box.Din l-għod­da huwa bħal bal­lun tal-kristall! Magħha, inti jista jbas­sar prezziji­et stokk mat­ul l-10 ijiem li ġejjin, il-1 siegħa li jmiss, jew saħansitra is-6 xhur li ġejjin bi preċiż­joni super­juri. Allura preċiż, fil-fatt, huwa scary!Ikklikkja hawn biex Claim din il Deal!

 

Bħal dejjem, jekk għandek xi mis­toqsiji­et, toqgħodx lura mil­li tikkun­t­at­tja magħna fil [email protected].Biex pros­pet­ti kbira,Vlad Karpel

Trade­spoon Fundatur    DISCLAIMER: Bħala invest­it­ur, inti taf li xi tip ta oppor­tun­ità ta’ inves­t­i­ment għand­ha riskji tagħha. M’hemm l-ebda ħaġa bħal istokkiji­et b’riskju baxx u aħna nir­rakko­mandaw inti tin­vesti bil-għaqal. Nin­ves­tu fil Ħażni­et u Għażli­et hija speku­lat­tiva ħafna. Koll­ha tal-kon­ten­ut fuq il-web­sa­jt tagħna u fil aller­ti email tagħna huwa għal skop­iji­et informat­tivi biss, u ma għand­homx jiġu inter­pret­ati bħala offer­ta, jew solleċitazz­joni ta offer­ta, li jix­tru jew ibiegħu tit­oli. Ftakar, int għandek dejjem tikkon­sulta ma tit­oli liċen­zjati pro­fess­jon­ali qabel ix-xiri jew bejgħ ta’ tit­oli ta kumpan­iji pro­fil­ati jew diskussi fuq Tradespoon.com jew Daily Aller­ti tagħna.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Waar is hierdie mark gaan?Kom­mentaar Trade­spoon markGeagte Trader,Ons het net gepos ons laaste blog inskry­wing oor die stand van die mark:21 Julie 2016 — Waar is die mark gaan?Klik hier om die mark Kom­mentaar lees

 

As n ekstra bonus vir die lees van ons mark Kom­mentaar, wil ons graag vir jou n eksklusiewe afslag op ons Stock Voor­spelling Gereed­skap bied.Hierdie instru­ment is soos n kristal bal! Met dit, kan jy die prys n voor­raad se voor­spel oor die vol­gende 10 dae, die vol­gende 1 uur, of selfs die vol­gende 6 maande, met uit­staande akkur­aatheid. So akkur­aat, in werklikheid, dit is skrikwekkend!Klik hier om hierdie Deal Eis!

 

Soos altyd, as jy enige vrae het, moet asseblief nie huiwer om ons te kon­tak by [email protected].Om groot opbreng­ste,Vlad Karpel

Trade­spoon stigter    DISCLAIMER: As n beleg­ger, jy weet dat enige vorm van beleg­gingsgeleen­theid het sy risiko’s. Daar is nie so iets soos aan­dele lae risiko en ons beveel aan dat jy ver­standig te belê. Beleg­ging in aan­dele en opsies is hoogs speku­latief. Al die inhoud van ons web­werf en in ons e-pos ken­nis­gew­ings is vir inligt­ing doeleindes, en moet nie beskou word as n aan­bod, of wer­wing van n aan­bod om aan­dele te koop of te verkoop. Onthou, jy moet altyd kon­sul­teer met n gelis­en­sieer­de sekur­iteite pro­fes­sionele voor die aankoop of verkoop van effek­te van maat­skappye gepro­fileer­de of bespreek op Tradespoon.com of in ons daag­likse ken­nis­gew­ings.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Ku është ky treg shkon?Koment­ari Trade­spoon Mar­ketDear tregtari,Né vetëm të pos­tu­ar hyrjen tonë të fun­dit blog mbi gjend­jen e tregut:21 kor­rik 2016 — Ku është tregu shkon?Kliko këtu për të lexuar Koment­ari Tregut

 

Si një bonus shtu­ar për lex­im­in Koment­ari tonë Mar­ket, né do të doja të ju ofro­jnë një zbritje të veçantë në stok tonë Para­shikimi Tool­box.Ky mjet është si një top kristal! Me këtë, ju mund të para­shiko­jnë çmim­in e një gjend­je të gjatë 10 ditëve të ardh­sh­me, në 1 orë e ardh­shëm, apo edhe 6 muaj e ardh­sh­me me sak­tësi të lartë. Pra sak­të, në fakt, është e friksh­me!Klikoni këtu për të kërkuar këtë mar­rëveshje!

 

Si gjith­monë, në qoftë se ju keni ndon­jë pyetje, mos hezitoni të na kon­tak­toni në [email protected].Të kthim­it të mëd­ha,Vlad Karpel

Trade­spoon Themelues    DISCLAIMER: Si një invest­it­or, ju e dini se çdo lloj mun­dësi inves­t­imi ka rreziqet e saj. Nuk ka gjë të tillë si rezer­vat me rrezik të ulët dhe né ju reko­man­dojmë që të investo­jë me mençuri. Inves­t­imi në aksione dhe Options është shumë speku­lat­ive. Të gjitha të përm­ba­jtjes në faqen tonë të inter­netit dhe në alarme tona email është vetëm për qël­lime inform­at­ive dhe nuk duhet të inter­preto­hen si ofer­të ose kërkesë të një ofer­të, për të blerë ose shit­ur letra me vlerë. Mbani mend, ju duhet të kon­sulto­heni me një të letrave me vlerë të licencuar pro­fe­sionale para se të blerë ose shitjen e letrave me vlerë të kom­pan­ive të pro­fil­izuar apo të disku­tu­ara në Tradespoon.com apo në Admin­is­trim Shkarkimesh Faqer­o­jtësa Fja­lorë tonë Daily.

Leave a Reply