[Tradespoon Market Commentary] -Where is this market going?— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port over­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Marked Kom­ment­ar] Hvor er dette marked hen?Trade­spoon Marked Kom­ment­arKære Trader,Vi har lige sendt vores sen­este blo­gindlæg om situ­ation­en på mark­e­det:21 juli 2016 — Hvor er mark­e­det på vej hen?Klik her for at læse Kom­ment­ar Marked

 

Som en ekstra bonus for at læse vores Marked Kom­ment­ar, vil vi gerne tilby­de dig en eksklus­iv rabat på vores lager Fore­cast Tool­box.Dette værk­tøj er som en krys­talkugle! Med det kan du forud­sige en best­and pris i løbet af de næste 10 dage, den næste 1 time eller end­da de næste 6 måneder med over­le­gen præ­cision. Så præ­cis, i virke­ligheden, det er skræm­mende!Klik her krav den­ne Deal!

 

Som altid, hvis du har spørgs­mål, så tøv ikke med at kon­tak­te os på [email protected].Til store afkast,Vlad Karpel

Trade­spoon Grundlæg­ger    ANSVARSFRASKRIVELSE: Som en investor, du ved, at enhver form for inves­ter­ings­mu­lighed har sine ris­i­ci. Der er ikke sådan noget som lagre lav­risiko og vi anbe­faler, at du investere klo­gt. Inves­ter­ing i akti­er og muligheder er meget speku­lat­iv. Alt ind­hol­d­et på vores hjemmeside og i vores e-mail-advarsler er kun til ori­enter­ing, og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at tilby­de at købe eller sæl­ge værdipa­pirer. Husk, bør du altid kon­sultere en licenseret værdipa­pirer pro­fes­sionel, før du køber eller sæl­ger værdipa­pirer i sel­skaber, pro­filere­de eller diskuteret på Tradespoon.com eller i vores dag­lige Alerts.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Markt­com­mentaar] Waar is deze markt te gaan?Com­ment­ary Trade­spoon Mar­ketBeste Trader,We net gepost onze laat­ste blog over de toes­t­and van de markt:21 juli 2016 — Waar is de markt gaat?Klik hier om de Markt­com­mentaar gelezen

 

Als extra bonus voor het lezen van onze Markt­com­mentaar, wil­len wij u een exclusieve kort­ing op onze Stock Fore­cast Tool­box bieden.Deze tool is als een kristal­len bol! Met het, kunt u de prijs van een aandeel te voor­spel­len in de komende 10 dagen, de vol­gende 1 uur, of zelfs de vol­gende 6 maanden met een superieure nauwkeur­igheid. Zo nauwkeur­ig, in feite, het is eng!Klik hier om deze Deal con­clusie!

 

Zoals altijd, als u nog vragen hebben, aar­zel dan niet om con­tact met ons op [email protected].Tot gro­te ren­demen­ten,Vlad Karpel

Trade­spoon Oprichter    DISCLAIMER: Als beleg­ger weet je dat elke vorm van inves­ter­ing kans heeft zijn risico’s. Er is niet zoi­ets als de voor­raden laag ris­ico en wij raden u ver­standig invester­en. Beleg­gen in aan­delen en opties is zeer spec­u­latief. Alle inhoud op onze web­site en in onze e-mail alerts is alleen voor inform­atieve doeleinden en mag niet worden opgev­at als een aan­bod of uit­nodi­ging tot het doen van een aan­bod om effecten te kopen of te verko­pen. Ver­geet niet, je moet altijd in over­leg met een erkende pro­fes­sionele effecten voor de aankoop of verkoop van effecten van bedrijven gepro­fileerd of besproken Tradespoon.com of in onze Daily Alerts.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Pod­pora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] Kde se tento trh děje?Komentář Trade­spoon Mar­ketVážený Trader,Jen jsme zveře­jnili naši novou položku blogu o stavu trhu:21.července 2016 — Pok­ud je trh jde?Klikněte zde si můžete přečíst trhu Komentář

 

Jako bonus pro čtení na náš trh komentář, rádi bychom vám nabíd­nout exkluz­ivní slevu na naší burze před­pověď pan­e­lu.Tento nástroj je jako křišťálo­vou kouli! S ním lze odhad­nout cenu zásob­ního v průběhu příštích 10 dnů, další 1 hodinu, nebo dokon­ce dalších 6 měsíců s mimořád­nou přes­ností. Tak přes­né, ve skutečnosti je to děs­ivé!Klikněte zde nároku tuto nabídku!

 

Jako vždy, pok­ud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kon­taktovat na [email protected].Do velkých náv­ratůVlad Karpel

Trade­spoon Zak­lad­atel    OMEZENÍ: Jako investor, víte, že jakýkoliv druh invest­iční příležitosti má svá riz­ika. Není tam žád­ná taková věc jako nízké zásoby riz­ik a dopor­učuje­me rozum­ně investovat. Invest­ice do akcií a možnosti je vyso­ce speku­lat­ivní. Veškerý obsah našich webových stránkách a v našich e-mail­ových upo­zornění je pouze pro inform­ační účely a neměly by být vykládány jako nabídka nebo žádost o nabídku k nákupu nebo prodeji cenných papírů. Neza­pomeňte, že byste měli vždy konzultovat s licenco­v­aný obchod­ník s cennými pro­fe­sionál­ní před náku­pem nebo prode­jem cenných papírů společností pro­filovaných nebo diskutovaných na Tradespoon.com nebo v našem kaž­doden­ním výstrahy.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Where is this mar­ket going?Trade­spoon Mar­ket Com­ment­aryDear Trader,We just pos­ted our latest blog entry on the state of the mar­ket:July 21st, 2016 — Where is the mar­ket going?Click here to read the Mar­ket Com­ment­aryAs an added bonus for read­ing our Mar­ket Com­ment­ary, we would like to offer you an exclus­ive dis­count on our Stock Fore­cast Tool­box.This tool is like a crys­tal ball!  With it, you can pre­dict a stock’s price over the next 10 days, the next 1 hour, or even the next 6 months with super­i­or accur­acy.  So accur­ate, in fact, it’s scary!Click Here to Claim this Deal!As always, if you have any ques­tions, do not hes­it­ate to con­tact us at [email protected].To great returns,Vlad Karpel

Trade­spoon FounderDISCLAIMER: As an investor, you know that any kind of invest­ment oppor­tun­ity has its risks. There is no such thing as low risk stocks and we recom­mend you invest wisely. Invest­ing in Stocks and Options is highly spec­u­lat­ive. All of the con­tent on our web­site and in our email alerts is for inform­a­tion­al pur­poses only, and should not be con­strued as an offer, or soli­cit­a­tion of an offer, to buy or sell secur­it­ies. Remem­ber, you should always con­sult with a licensed secur­it­ies pro­fes­sion­al before pur­chas­ing or selling secur­it­ies of com­pan­ies pro­filed or dis­cussed on Tradespoon.com or in our Daily Alerts.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Merkato Raportado] -Where estas tiu merkato iras?Trade­spoon Merkato RaportadoKara Trader,Ni nur poŝt­is niajn lasta­jn taglib­roj sur la stato de la merkato:Julio 21, 2016 — Kie estas la merkato iras?Klaku ĉi tie por legi la Merkato Raportado

 

Kiel aldon­is bonus por legi niajn Mar­ket Com­ment­ary, ni ŝatus pro­poni vin ekskluziva rabato sur nia Stock Fore­cast Iloj.Tiu ilo estas kiel kristalo pilko! Kun ĝi, vi povas ant­aŭdi­ri la sako la prezo dum la venontaj 10 tagoj, la prok­sima 1 horo, aŭ ĝis la sek­va 6 mon­atoj kun supera pre­cize­co. Tiel pre­ciza, fak­te, ĝi estas timiga!Tie Claim ĉi Deal!

 

Kiel ĉiam, se vi havas deman­dojn, né hez­itu kon­tak­ti nin ĉe [email protected].Al grandaj reven­oj,Vlad Karpel

Trade­spoon Fond­in­to    FORKONFESO: Kiel invest­an­to, Vi scias ke ia investo ŝan­co havas siajn risko­jn. Né ekzistas tia aĵo kiel malalta risko akcioj kaj ni reko­men­das vin investi pruden­te. Invest­anta en Stocks kaj Options estas tre kon­jek­ta. Ĉiuj la enhavo sur nia rete­jo kaj en nia ret­poŝto aten­tigoj estas por inform­aj celoj nur kaj né devus esti inter­pretita kiel ofer­ton, aŭ var­bado de ofer­ton, aĉeti aŭ vendi val­orpa­per­o­jn. Memoru, vi devas ĉiam kon­sulti kun licenco val­orpa­per­oj pro­fesia ant­aŭ aĉetanta aŭ vend­anta val­orpa­per­o­jn de firmaoj pro­fil­ita aŭ diskutis sur Tradespoon.com aŭ en nia Ĉiutaga Aten­tigoj.

Leave a Reply