[Tradespoon Market Commentary] -Where is this market going?— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Tõlkim­ise toetam­ise: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Kom­mentaar] Kus on see turg läheb?Trade­spoon Mar­ket kom­mentaarLugu­peetud ettevõt­ja,Me liht­salt postit­atud meie vii­mane blo­gi seisu kohta tur­ul:21. juuli 2016 — Kus on turg läheb?Loe siit tur­ukom­mentaari

 

Lis­a­boo­nusena lugem­ise meie Mar­ket Kom­mentaar soo­vime pakkuda Teile eksklusiiv­set soodus­tust meie Stock pro­gnoos Tool­box.See näita­ja on nagu kristallkuul! Mis siis saab ennustada akt­sia hin­na üle järgmise 10 päeva jook­sul, 1 tund, või ise­gi järgmise 6 kuu jook­sul koos hea täpsusega. Nii täpne, tegel­ikult see on jube!Vajuta siia, et väi­davad, et see pakku­mine!

 

Nagu alati, kui teil on küsimusi, ärge kartke meie­ga ühen­dust võt­ta [email protected].Et suur naaseb,Vlad Karpel

Trade­spoon asuta­ja    Dis­claim­er: Nagu investor, sa tead, et igas­u­g­une investeer­ing võim­aluse on oma riskid. Ei olé olemas sel­list asja nagu madala riskiga akt­si­ad ja soovit­ame investeerida tar­galt. Investeer­imine Varud ja Valikud on ülim­alt speku­latiivne. Kõik sisu meie kod­ule­hel ja meie e-posti teateid on üks­nes teav­it­am­ise ees­mär­gil ning ei tohiks tõl­gendada kui pak­u­tak­se, või müü­gi­pakku­miste pakku­mise, et osta või müüa väärt­pabereid. Pea mee­les, et sa peak­sid alati kon­sul­teerida lit­sent­seer­itud väärt­paberid pro­fes­sion­aal­ne enne ost­mist või müüa väärt­pabereid ettevõt­ted pro­fileer­itud või arutatak­se Tradespoon.com või meie Daily teated.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Saan ay merkado na ito pupunta?Trade­spoon Mar­ket Com­ment­aryDear Trader,Lang nam­in na-post ang aming pinakabagong blog entry sa estado ng merkado:July ika-21, 2016 — Saan ang mar­ket pupunta?Mag-click dito upang basah­in ang Mar­ket Com­ment­ary

 

Bil­ang isang idin­ag­dag na bonus para sa pag­ba­basa ng aming Mar­ket Com­ment­ary, nais nam­ing mag-alok sa iyo ng isang eksklusibong diskwento sa aming Stock Fore­cast Tool­box.Ang tool na ito ay tulad ng isang kristal na bola! Gam­it ito, maaari mong hulaan presyo ng isang stock sa ibabaw ng susun­od na 10 araw, ang susun­od na 1 oras, o kahit na sa susun­od na 6 na buwan na may higit na mataas na katumpakan. Kaya tumpak, sa katunay­an, ito ay nakakatakot!I-click dito para I-claim ito Deal!

 

Tulad ng nakas­anay­an, kung mayroon kang anu­mang mga katanun­gan, huwag mag-atu­bil­ing makipag-ugnay sa amin sa [email protected].Upang mahusay na nag­baba­lik,Vlad Karpel

Trade­spoon Founder    DISCLAIMER: Bil­ang isang mamu­muhun­an, alam mo na ang anu­mang uri ng pamu­muhun­an pagkakataon ay may mga pan­gan­ib. Walang ganoong bagay bil­ang mababa ang pan­gan­ib mga stock at inirereku­menda nam­in sa iyo mamuhun­an wisely. Namu­muhun­an sa Stocks at ang Opsy­on ay lub­os na mapag-isip. Ang lahat ng mga nilala­man sa aming web­site at sa aming mga aler­to sa email ay para sa lay­un­ing pang-impormasy­on lamang, at hindi dapat intindi­h­in bil­ang isang nag-aalok, o paghingi ng isang alok, upang bumili o mag­benta mga mahalagang papel. Tandaan, dapat mong laging kumun­sulta sa isang lis­ensiy­adong propesy­on­al na mga mahalagang papel bago pag­b­ili o pag­bebenta ng mga mahalagang papel ng mga kumpan­ya pro­filed o tin­alakay sa Tradespoon.com o sa aming Daily Alerts.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Tuki kään­nös: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] Mis­sä on näillä markkin­oil­la men­ossa?Trade­spoon Mar­ket Com­ment­aryHyvä Trader,Olem­me juuri lähet­etty meidän uus­in blo­gimerkintä tilasta markkinoiden:21 heinäkuu 2016 — Jos on markkin­oil­la men­ossa?Lue täältä markkina­oikeuteen Kom­ment­ti

 

Lisä­bo­nuk­sena luit Mar­ket Com­ment­ary, haluais­im­me tar­jota sin­ulle yksin­oikeuden alen­nus meidän Kanta Ennuste Tool­box.Tämä työkalu on kuin kristal­lip­al­lo! Sen avul­la void­aan ennustaa osak­keen hinta seur­aavi­en 10 päivää, seur­aava 1 tunti, tai jopa seur­aavan 6 kuukauden ylivoi­main­en tarkkuudel­la. Niin tarkka, itse asi­as­sa se on pelot­tavaa!Klikkaa tästä Pat­ent­tivaatimuk­sen tähän Deal!

 

Kuten aina, jos sin­ul­la on kysymyk­siä, älä epäröi ottaa yhteyt­tä osoit­tee­seen [email protected].Jot­ta suuri tuot­to,Vlad Karpel

Trade­spoon perusta­ja    HUOMAUTUS: Koska sijoit­taja, tiedät, että minkään­laista sijoit­usko­ht­eena on sen riskejä. Ei olé olemas­sa sel­laista asi­aa kuin alhaisen riskin varastot ja suosit­te­lem­me sijoit­taa viisaasti. Osakesi­joit­tam­in­en ja asetuk­set on hyvin teor­eet­tista. Kaikki sis­ältö sivuil­lam­me ja meidän sähkö­posti-ilmoituk­set on tarkoitettu vain tiedok­si, eikä sitä pitäisi tulkita tar­jous tai tar­jouspyyn­nök­si, ostaa tai myy­dä arvo­papereita. Muista, sin­un tulisi aina kuul­la lis­ensoitu arvo­pa­per­i­en ammat­til­ain­en ennen ostamista tai myymällä arvo­papereita yhtiöiden pro­filoitua tai keskus­tel­laan Tradespoon.com tai päivit­täisissä hälytyk­siä.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Tra­duc­tion de sou­tien: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Où est ce marché va?Com­mentaire Trade­spoon Mar­ketCher Trader,Nous ven­ons affiché notre dernière entrée de blog sur l’état du marché:21 juil­let 2016 — Où est le marché va?Cliquez ici pour lire le com­mentaire de marché

 

Com­me un bonus sup­plé­mentaire pour la lec­ture de notre Com­mentaire sur le marché, nous aim­erions vous offrir un rabais exclusif sur notre Fore­cast Stock Tool­box.Cet outil est com­me une boule de cristal! Avec elle, vous pouvez pré­dire le prix d’un stock au cours des 10 prochains jours, la prochaine 1 heure, ou même les prochains 6 mois avec une pré­cision supérieure. Donc pré­cis, en fait, ça fait peur!Cliquez ici pour Réclamez cette affaire!

 

Com­me tou­jours, si vous avez des ques­tions, né hés­itez pas à nous con­tac­ter à [email protected].Pour de bons ren­de­ments,Vlad Karpel

Trade­spoon Fond­ateur    DISCLAIMER: En tant qu’investisseur, vous savez que tout type d’opportunité d’investissement a ses risques. Il n’y a pas une telle chose com­me la faib­lesse des stocks de risqué et nous vous recom­mandons d’investir à bon esci­ent. Inve­st­ir dans les stocks et options est haute­ment spécu­lat­ive. Tout le con­tenu sur notre site et dans nos alertes e-mail est à titre d’information unique­ment, et né doivent pas être inter­prétées com­me une offre ou une sol­li­cit­a­tion d’offre d’achat ou de ven­te de titres. Rappelez-vous, vous dev­riez tou­jours con­sul­ter un pro­fes­sion­nel de titres sous licence avant d’acheter ou de vendre des titres de sociétés pro­filées ou dis­cutées sur Tradespoon.com ou dans notre quo­ti­di­en Alertes.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Stipe oer­set­ting: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Trade­spoon Mar­ket Com­ment­ary] -Where is dizze merk hin­ne?Trade­spoon Mar­ket Com­ment­aryAchte Trader,Wy krekt pos­ted ús nijste blog yngong op e ste­at fan’ e merk:July 21st, 2016 — Wêr is de merk hin­ne?Klik hjir om te lêzen it Mar­ket Com­ment­ary

 

As in tafoege tajefte foar it lêzen fan ús Mar­ket Com­ment­ary, wy wolle graach biede jo in eksklusyf koart­ing op ús Stock Wet­ter Tool­box.Dit ark is as in kristal bal! Mei it, kin­ne jo foarsizze in stock syn priis oer de kom­mende 10 dagen, de fol­gjende 1 oere, of sels de fol­gjende 6 moannen mei superieure krek­tens. Sa akkur­aat, in feit, it is eng!Click Here te Claim dit Deal!

 

As altyd, as jo fra­gen hawwe, dan ger­êst kon­takt mei ús op [email protected].Om grut­te jout,Vlad Karpel

Trade­spoon Founder    DISCLAIMER: As in ynveste­arder, jo wit­te dat in soarte fan ynveste­ar­rings gele­gen­heid hat syn risiko. Der is gjin sa’n ding sa leech risiko foar­rieden en wy riede dy ynveste­ar­je fer­stan­nich. Ynveste­ar­je yn Stocks en opsjes is tige speku­latyf. Alle fan de ynhâld op ús web­side en yn ús e-alerts is foar ynform­at­ive doelein­en allin­nich, en moat net wurde con­strued as in oan­bod, of soli­cit­a­tion fan in oan­bod, om te keapjen of ferkeapjen effek­ten. Unthâld, jo moat­te altyd yn oer­l­is mei in fer­gun­ning wis­sich­heden pro­fes­jon­eel foard­at oankeap of ferkeapjen fan effek­ten fan bedri­uwen pro­file­arre of besprut­sen op Tradespoon.com of yn ús Daily Alerts.

Leave a Reply