Training and the learning process— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Train­ing and the learn­ing pro­cess

In an organ­iz­a­tion, there are a lot of things that the people employed need to learn in order to become com­pet­ent in their jobs. They learn some of the things they need to know uncon­sciously.

The new per­son picks up clues from the beha­vi­our of oth­ers as to what is accept­able and what is not. Super­visors and man­agers will be seen to praise cer­tain types of beha­vi­our but will frown on oth­ers.

Man­agers and super­visors will be keen that the new employ­ee learn cer­tain aspects of their job and may use a vari­ety of approaches to encour­age this learn­ing to occur.

People are learn­ing all the time, even if they do not appre­ci­ate it. When people join an organ­iz­a­tion and learn in an inform­al way what beha­vi­our is accept­able, the speed with which they learn depends on their motiv­a­tion, per­cept­ive­ness in pick­ing up clues and the examples they see around them.

It is a good idea for organ­iz­a­tions to ensure that they have the oppor­tun­ity to learn things that will enable them to per­form to their best abil­ity, this means that the organ­iz­a­tion needs to:

- Assess what it thinks people need to learn;

- Plan oppor­tun­it­ies to facil­it­ate learn­ing exper­i­ences;

- Eval­u­ate what has worked well, and what has been less suc­cess­ful.

The ways in which people learn have been a sub­ject of interest for thou­sands of years and many the­or­ies seek to explain how people actu­ally learn. A basic under­stand­ing of the learn­ing pro­cess is also import­ant in order for us to be able to provide appro­pri­ate train­ing tech­niques which will enable people to learn most effect­ively.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Taħriġ u l-proċess ta tagħlim

 

 

Fl-organizza­zz­joni, hemm ħafna affar­iji­et li l-per­suni impjeg­ati bżonn biex jit­għall­mu sabiex issir kom­pet­enti fl-impjiegi tagħhom. Huma jit­għall­mu xi wħud mill-affar­iji­et li għand­hom bżonn li jkunu jafu uncon­sciously.

 

Il-per­suna l-ġdida jiġbor ħjiel mill-imġiba ta oħra­jn dwar x’inhu aċċet­tab­bli u dak li mhux. Sorvel­jaturi u man­iġers se titqies li tifħir ċer­ti tipi ta mġiba, iżda se frown fuq oħra­jn.

 

Man­iġers u super­viżuri se jkunu ħer­qana li l-impjeg­at il-ġdid jit­għall­mu ċer­ti aspet­ti tal-impjieg tagħhom u jist­għu jużaw var­jetà ta approċċi pos­sib­bli sabiex jinkor­aġġixxu dan it-tagħlim iseħħ.

 

Nies qed jit­għall­mu l-ħin kollu, anke jekk dawn ma jap­prezzaw dan. Meta n-nies jingħaq­du organizza­zz­joni u jit­għall­mu b’mod inform­ali liema kom­porta­ment hu aċċet­tab­bli, il-veloċità li biha jit­għall­mu jid­de­pendi fuq il-motivazz­joni tagħhom, per­cept­ive­ness fil pick­ing up ħjiel u l-eżem­pji jaraw mad­war­hom.

 

Hija idea tajba għall-organizza­zz­jon­iji­et biex jiżgur­aw li dawn ikoll­hom l-oppor­tun­ità li jit­għall­mu affar­iji­et li se jip­per­mettul­hom li jwettqu l-aħjar abbiltà tagħhom, dan ifis­ser li l-organizza­zz­joni tkun teħtieġ li:

 

- Tiv­valuta dak li jid­hirlu nies jeħtieġ li jit­għall­mu;

- oppor­tun­itaji­et Pjan biex jiffaċil­it­aw esper­jen­zi ta tagħlim;

- Teval­wa dak li ffun­z­jona tajjeb, u dak li kien inqas suċċess.

 

Il-modi li bihom in-nies jit­għall­mu kienu suġġett ta interess għal eluf ta’ snin u ħafna teor­iji jfit­txu li jis­pjegaw kif in-nies fil-fatt jit­għall­mu. Għar­fi­en bażiku tal-proċess ta tagħlim hija import­anti sabiex ukoll għal­ina biex ikunu jist­għu jip­prov­du tekniki xier­qa ta’ taħriġ li jip­per­mettu lin-nies biex jit­għall­mu aktar effet­tiv.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Opleiding en die leer­proses

 

 

In n organ­isasie, is daar n klomp dinge wat die mense in diens moet leer om bedrewe in hul werk. Hulle leer n paar van die dinge wat hulle nodig het om onbe­wuste­lik weet.

 

Die nuwe mens optel leidrade uit die gedrag van ander oor wat aan­vaar­baar is en wat nie. Toesig­houers en bestuurders sal gesi­en word om sekere vorme van gedrag te loof, maar sal frons op ander.

 

Bestuurders en toesig­houers sal gretig wees dat die nuwe werkne­mer leer sekere aspek­te van hul werk en kan n ver­skeiden­heid ben­a­der­ings gebruik om hierdie leer aan te moedig om voor te kom.

 

Mense leer die hele tyd, selfs al is hulle nie waardeer dit. Wan­neer mense aan te sluit n organ­isasie en leer in n informele mani­er wat gedrag aan­vaar­baar is, die spoed waarmee hulle leer hang af van hul motiv­er­ing, oplettend was in die optel van leidrade en die voor­beelde wat hulle rondom hulle sien.

 

Dit is n goeie idee vir organ­isasies om te verseker dat hulle die geleen­theid kry om dinge wat hulle in staat sal stel om uit te voer om hul beste ver­moë te leer, betek­en dit dat die organ­isasie moet:

 

- Assess­eer wat hulle dink mense moet leer;

- Plan geleenthede om leer­er­var­ings te fasilit­eer;

- Eval­ueer wat goed gew­erk het, en wat mind­er suk­ses­vol was.

 

Die wyses waarop mense leer het n onder­werp van belang is vir duis­ende jare en baie teor­ieë poog om te ver­duide­lik hoe mense eint­lik leer. N Basiese begrip van die leer­proses is ook belan­grik sod­at ons in staat wees om toe­p­as­like opleiding teg­nieke wat mense in staat sal stel om die mees doel­tref­fende leer te voor­si­en.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tra­jn­imi dhe pro­ces­in e të mësuar­it

 

 

Në një organ­iz­a­të, ka shumë gjëra që njer­ëz­it të pun­ësuar duhet të mëso­jnë në mënyrë që të bëhet kom­pet­ent në pun­ët e tyre. Ata mëso­jnë disa nga gjërat që duhet të dini në mënyrë të pavetëdijsh­me.

 

Per­soni i ri mbledh të dhëna nga sjelljet e të tjer­ëve, si për atë që është e pranuesh­me dhe çfarë nuk është. Mbikëqyrës­it dhe men­ax­her­ët do të shi­het për të lëv­duar llo­je të cak­tu­ara të sjelljes, por do të shfryj mbi të tjer­ët.

 

Men­ax­her­ët dhe mbikëqyrës­it do të jenë të pri­rur se pun­on­jësi i ri të mëso­jnë aspek­te të cak­tu­ara të pun­ës së tyre dhe mund të për­dor­in një shumël­lojsh­mëri të met­o­dave për të inkur­ajuar këtë mësim të ndod­h­in.

 

Njer­ëz­it janë mësuar gjatë gjithë kohës, edhe në qoftë se ata nuk e vler­ëso­jmë atë. Kur njer­ëz­it të bashko­het me një organ­iz­a­të dhe të mëso­jnë në mënyrë jofor­m­ale ajo sjellje është e pranuesh­me, shpe­jtësia me të cilën ata mëso­jnë varet nga motivimi i tyre, per­cep­tim­it në pick­ing up të dhëna dhe shem­buj që sho­hin rreth tyre.

 

Kjo është një ide e mirë për organ­izatat për të sig­uru­ar që ata të kenë mun­dësinë për të mësuar gjëra që do të mun­dëso­jnë ata për të kry­er me aftësinë e tyre më të mirë, kjo do të thotë se organ­izata ka nevo­jë për:

 

- Vler­ëso­jnë atë që men­d­on se njer­ëz­it duhet të mëso­jnë;