Type tab (Chart Expert)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Type tab (Chart Expert)
The Type tab offers a choice of many dif­fer­ent chart types to insert in a report. Select the type of chart you want, and the pro­gram begins the con­struc­tion of a chart of that type which you can fur­ther cus­tom­ize.
Choose your chart type
Use this list to select the chart type you want to use. Once a chart type is selec­ted, you can use the icons to the right of the list to select the chart type form­at to use for the chart. For example, if you select the Pie Chart as the chart type, you can then select from among the fol­low­ing formats: ““Pie chart,”” ““Mul­tiple pie chart,”” and ““Pro­por­tion­al mul­tiple pie chart.””
Addi­tion­al options
Cer­tain chart types offer addi­tion­al options, which are found under the chart-type descrip­tion area:
Ver­tic­al
Hori­zont­al
Use depth effect
Use the Ver­tic­al and Hori­zont­al options to spe­cify wheth­er the chart is to rep­res­ent increas­ing val­ues in a ver­tic­al or a hori­zont­al dir­ec­tion. For example, if you cre­ate a Ver­tic­al bar chart, the bars will rise upward from the bot­tom of the chart. If you cre­ate a Hori­zont­al bar chart, the bars will rise from left to right, from the side of the chart (by default).
Use the ““Use depth effect”” option to add a 3D effect to your chart.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
tab tip (Ċart Espert)
It-tab Tip tof­fri għażla ta ħafna tipi chart dif­fer­enti li tid­daħħal f’rapport. Agħżel it-tip ta map­pa li trid, u l-pro­gramm jib­da l-kostruzz­joni ta’ chart ta dak it-tip li inti tista cus­tom­ize ulter­juri.
Agħżel it-tip chart tiegħek
Uża din il-lista biex tagħżel il-map­pa tip li trid tuża. Ladar­ba tip chart hija magħżu­la, inti tista tuża l-ikoni fuq il-lemin tal-lista li jagħżlu l-form­at tat-tip chart għall-użu għall-grafika. Per eżem­pju, jekk inti tagħżel il-Chart Pie it-tip chart, inti tista tagħżel minn fost l-form­ati li ġejjin: “”. Chart Pie,”” ““chart pie mul­ti­pli,”” u ““pro­porz­jon­ali chart pie mul­tiplu””
għażli­et addizz­jon­ali
Ċer­ti tipi chart jof­fru għażli­et addizz­jon­ali, li jin­stabu taħt il-qasam deskrizz­joni tat-tip chart:
ver­tikali
orizzo­nt­ali
effett fond Użu
Uża l-Ver­tikali u l-għażli­et orizzo­nt­ali biex tis­peċi­fika jekk il-map­pa huwa li tir­rappreżenta valuri tiżdied f’direzzjoni ver­tikali jew f’direzzjoni orizzo­nt­ali. Per eżem­pju, jekk inti toħ­loq chart bar Ver­tikali, il-vireg ser tit­la l fuq mill-qiegħ tal-map­pa. Jekk inti toħ­loq chart bar orizzo­nt­ali, il-bars se jit­la mix-xel­lug għal-lemin, mill-ġenb tal-grafika (fil-kon­tu­maċ­ja).
Uża l- ““Użu fond effett”” għażla li żżid effett 3D għall chart tiegħek.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
blad tipe (Chart Expert)
Die blad Tipe bied n keuse van baie ver­skil­lende tipes grafiek in te voeg in n verslag. Kies die tipe grafiek wat jy wil, en die pro­gram begin die bou van n grafiek van die tipe wat jy ver­der kan aan­pas.
Kies jou grafiek tipe
Gebruik hierdie lys om die grafiek tipe wat jy wil gebruik te kies. Een keer n grafiek tipe gekies het, kan jy die ikone gebruik aan die regter­kant van die lys om die tipe grafiek form­aat kies om te gebruik vir die term. Byvoor­beeld, as jy die sirkel­grafiek as die grafiek tipe kies, kan jy dan kies uit die vol­gende form­ate:. ““Sirkel­grafiek,”” ““Veelvuldige sirkel­grafiek,”” en ““Pro­por­sionele ver­skeie sirkel­grafiek””
byko­mende opsies
Sekere tipes grafiek bied addisionele opsies, wat gevind word onder die term-tipe beskry­wing gebied:
ver­tikale
hor­isontale
Gebruik diepte effek
Gebruik die ver­tikale en hor­isontale opsies om te bepaal of die grafiek is om ver­teen­woor­dig te ver­hoog waardes in n ver­tikale of n hor­isontale rigt­ing. Byvoor­beeld, as jy n Ver­tikale kolom­grafiek te skep, die tralies sal opwaartse opstaan uit die onder­kant van die grafiek. As jy n rek­s­tok grafiek te skep, sal die tralies styg van links na regs, van die kant van die grafiek (by ver­stek).
Gebruik die opsie ““Gebruik diepte effek”” om n 3D-effek op jou grafiek te voeg.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
tab Type (Grafiku Expert)
Lloji tab ofron një zgjed­hje e shumë llo­je të ndry­sh­me tabelë për të futur në një raport. Zgjidh­ni llojin e tabelës që ju dëshironi, dhe pro­grami fil­lon ndër­tim­in e një tabelë të këtij lloji të cil­at ju mund të rregul­lo­je më tej.
Zgjidh­ni llojin tuaj tabelë
Për­doreni këtë listë për të zgjedhur llojin tabelë që dëshironi të për­dorni. Pasi një lloj tabelë është zgjedhur, ju mund të për­dorni ikon­at në të djathtë të listës për të zgjedhur form­at­in tabelë tip­it të për­dor­ur për tabelë. Për shem­bu­ll, në qoftë se ju zgjidh­ni tabelë byrek si llojin tabelë, atëherë ju mund të zgjidh­ni mid­is form­at­et e mëposht­me: “”. Tabelë Pie””, ““tabelë Mul­tiple pie”” dhe ““tabelë pro­por­cion­al të shumëfishtë pie””
Opsion­et sht­esë
Disa term llo­je të ofro­jë opsione të tjera, të cil­at janë gjetur në tabelë të tip­it të zonës për­shkrim:
ver­tikale
hori­zont­al
Efek­ti Për­dor­imi thellësi
Për­dorni ver­tikale dhe hori­zontale mun­dës­itë për të spe­cifikuar nëse tabelë është për të për­faqësuar rritjen e vlerave në një ver­tikale apo një dre­j­tim hori­zont­al. Për shem­bu­ll, në qoftë se keni krijuar një tabelë ver­tikale bar, bare do të rritet lart nga fun­di i tabelës. Nëse keni krijuar një tabelë hori­zontale bar, bare do të rritet nga e majta në të djathtë, nga ana e tabelës (by default).
Për­dorni ““Për­dor­imi efekt thellësi”” mun­dësi për të shtu­ar një efekt 3D në kar­telën tuaj.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አይነት ትር (የገበታ ባለሙያ)
የ አይነት ትር ሪፖርት ውስጥ ለማስገባት የተለያዩ ገበታ አይነቶች አንድ ምርጫ ያቀርባል. የሚፈልጉትን ገበታ አይነት ይምረጡ, እና ፕሮግራም ተጨማሪ ማበጀት ይችላሉ ዘንድ አይነት ገበታ ግንባታ ይጀምራል.
የእርስዎ ገበታ አይነት ይምረጡ
ለመጠቀም የሚፈልጉትን ገበታ አይነት ይምረጡ በዚህ ዝርዝር ይጠቀሙ. አንድ ገበታ አይነት ተመርጧል ነው አንዴ ገበታ ለመጠቀም ገበታ አይነት ቅርጸት ለመምረጥ ዝርዝር ቀኝ ወደ አዶዎችን መጠቀም ይችላሉ. የ ገበታ አይነት እንደ አምባሻ ገበታ ይምረጡ ለምሳሌ ያህል, ከዚያም የሚከተሉትን ቅርጸቶች መካከል መምረጥ ይችላሉ:. ““አምባሻ ገበታ,”” ““ብዙ አምባሻ ገበታ,”” እና ““የተመጣጠነ በርካታ አምባሻ ገበታ””
ተጨማሪ አማራጮች
አንዳንድ ገበታ ዓይነቶች ገበታ-ዓይነት መግለጫ አካባቢ ሥር የሚገኙ ናቸው ተጨማሪ አማራጮች አሉን:
ቀጥ ያለ
አግድም
ይጠቀሙ ጥልቀት ውጤት
በገበታው አንድ አቀባዊ ወይም አግድም አቅጣጫ እሴቶች እየጨመረ ለመወከል ነው መግለፅ ወደ ቁልቁል እና አግድም አማራጮች ይጠቀሙ. አንድ ቋሚ አሞሌ ገበታ መፍጠር ከሆነ ለምሳሌ ያህል, መወርወሪያዎቹንም ከገበታው ታችኛው ክፍል ጀምሮ ወደላይ ይነሣል. አንድ አግድም አሞሌ ገበታ ለመፍጠር ከሆነ (በነባሪ) ከገበታው ጎን, ከግራ ወደ ቀኝ: መወርወሪያዎቹንም ይነሣሉ.
የእርስዎ ገበታ ላይ የ 3 D ተፅዕኖ ለማከል የ «ተጠቀም ጥልቀት ውጤት”” አማራጭ ይጠቀሙ.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —