Understanding Your Customer’s Feelings

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Under­stand­ing Your Customer’s Feel­ings

Think about a time when you were a cus­tom­er and the employ­ee you were deal­ing with really listened to you, reas­sured you, and explained to you what you needed to know. How good did it feel? It is this type of con­nec­tion that this top­ic focuses on. With this type of con­nec­tion, you build rap­port and cre­ate solid and grat­i­fy­ing cus­tom­er rela­tion­ships.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Fehim Sen­ti­menti Your Cus­tom­er

Aħseb dwar żmi­en meta inti kienu klijent u l-impjeg­at inti kienu jit­trat­taw ma vera­ment sema għa­lik, assig­ur­at int, u spjeg­at li dak li għandek bżonn tkun taf. Kif tajjeb ma tħos­sok? Huwa dan it-tip ta kon­ness­joni li dan is-suġġett tiffoka fuq. Ma dan it-tip ta’ kon­ness­joni, inti jib­nu rap­port u joħolqu relazz­jon­iji­et tal-klijent solidi u sod­isfazz­joni.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ver­staan ​​Feel­ings van jou kliën­te

Dink aan n tyd toe jy n kliënt en die werkne­mer jy is die hanter­ing van werklik gelu­ister na u ger­us jou, en aan jou ver­duide­lik wat jy nodig het om te weet. Hoe goed het dit gevoel? Dit is hierdie tipe van verb­and wat hierdie onder­werp fok­us op. Met hierdie tipe van verb­and, jy bou Rap­port en skep soliede en verbly­dend ver­houd­ings met klante.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Kup­timi Ndjen­jat kli­entit tuaj

Men­d­oni për një kohë kur keni qenë një kli­ent dhe pun­on­jësi keni qenë që kanë të bëjnë me të dëgjuar me të vër­tetë për ju, sig­uroi ju, dhe shpjegoi për ju atë që ju nevojitet të dini. Sa e mirë e bëri atë të ndje­hen të? Është ky lloj i lid­hjes se kjo temë fok­uso­het në. Me këtë lloj të lid­hjes, të ndër­to­jë mar­rëd­hënie dhe për të krijuar mar­rëd­hënie të forta dhe grat­i­fy­ing kon­sumat­orëve.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

የእርስዎ የደንበኛ ስሜት መረዳት

አንድ ደንበኛ እና በእርግጥ እናንተ ያዳምጡ አበረታቶታል ጋር ግንኙነት ነበር ሰራተኛ ነበሩ, እና ማወቅ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለእናንተ ገልጿል ጊዜ አንድ ጊዜ አስብ. ምን ያህል ጥሩ ስሜት ነበር? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ግንኙነት ይህን አይነት ነው. ግንኙነት የዚህ አይነት ጋር, ለሚደረገው ለመገንባት እና ጠንካራ እና አርኪ የደንበኛ ግንኙነት መፍጠር.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

فهم مشاعر العملاء الخاص بك

التفكير في الوقت الذي كنت أحد العملاء والموظف الذي كنا نتعامل مع استمعت حقا لك، طمأن لك، وشرح ما كنت في حاجة إلى معرفة. جيدا كيف كان شعورك؟ ومن هذا النوع من الاتصال أن هذا الموضوع يركز على. مع هذا النوع من الاتصال، بناء علاقة وخلق علاقات عملاء قوية ومرضية.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Հասկանալով ձեր հաճախորդը զգացմունքները

Մտածեք այդ մասին այն ժամանակ, երբ դուք էին հաճախորդը, եւ աշխատողը էիք զբաղվում է, իրոք, լսեց քեզ, վստահեցրել է ձեզ, եւ բացատրեց ձեզ, թե ինչ դուք պետք է իմանալ, թե. Ինչպես լավ է այդպես, դա զգում: Հենց այս տեսակ կապի, որ այս թեման կենտրոնանում է: Այս տեսակի կապի, ձեզ կառուցել Rap­port եւ ստեղծել ամուր եւ ուրախալի հաճախորդների հարաբերությունները:

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Siz­in Müştərilər Feel­ings Anlaşma

Bir müştəri və həqiqətən, siz­in üçün qulaq əmin ilə məşğul olan işçi idi, və siz bilmək lazım nə sizə izah bir dəfə düşünün. Necə yaxşı hiss etdin­iz? Bu mövzu diqqət Bunun­la bağlı bu cür dey­il. əlaqədar bu növü ilə, uyum qur­maq və bərk və sevindi­r­i­ci müştəri münas­ibətləri yar­at­maq.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Zure Bezeroar­en Sen­ti­men­duak ulertzea

Garai batean, bezero bat eta langilea duzu ben­et­an nahi entzun, zuk Lasaitu egin ziren dagoenean zin­en, eta zuk aza­l­du zer jak­in behar duzun pent­satu. Nola ona ez sen­titzen da? konex­io mota hori Gai hori oinar­ritzen da. konex­io mota honek­in, har­re­man eraikitzeko eta sen­do eta atse­gina bezero har­re­m­an­ak sortzeko.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Разуменне пачуцці Вашага кліента

Падумайце пра той час, калі вы былі кліентам і работнікам вы мелі справу з сапраўды слухаў вас, супакоіў вас, і растлумачыў вам, што вам трэба ведаць. Наколькі добра вы сябе адчувалі? Менавіта гэты тып сувязі, што гэтая тэма прысвечана. Пры такім тыпе падлучэння, вы будаваць адносіны і ствараць трывалыя і падзячныя адносіны з кліентамі.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

আপনার গ্রাহকের অনুভূতি বুঝুন

একটা সময় ছিল যখন আপনি একটি ক্রেতা ও কর্মচারী আপনি সত্যিই, আপনি শোনার আপনি আশ্বস্ত মোকাবেলার ছিল, এবং আপনি ব্যাখ্যা কি আপনি জানা প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করুন. এটা কিভাবে ভাল মনে করেন? এটা সংযোগ এই ধরনের যে এই বিষয় উপর গুরুত্ত্ব. সংযোগ এই ধরনের সঙ্গে, আপনি বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি এবং কঠিন এবং সন্তোষজনক গ্রাহক সম্পর্ক তৈরি.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Razumijevan­je Feel­ings vašeg kup­ca

Razmis­lite o vre­menu kada ste bili kupac i zaposleni ste se bavili stvarno slušao vas, uvjereni ste, i objas­nio ono što je tre­balo da znam. Koliko dobro ste se osjećali? To je ovaj tip veze da je ova tema fok­usira na. Uz ovu vrstu veze, izgra­diti odnos i stvor­iti čvrste i zado­voljstvo odnosa sa kupcima.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Разбирането на вашите чувства на клиента

Помислете за момент, когато сте били на клиентите и на служителя, което се занимава с наистина слушал за вас, увери ви, и да ви обясни това, което е необходимо да знаете. Колко хубаво е чувството? Именно този тип връзка, че тази тема се фокусира върху. При този тип връзка, изграждане на разбирателство и да се създаде солидни и приятни на връзките с клиентите.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport a la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Com­pren­dre el que sent el seu cli­ent

Pen­seu en un moment en què fos un cli­ent i l’empleat que estava tract­ant amb molt escoltat, va asse­gur­ar que, i va expli­car que el que neces­sitava saber. Què tan bo se sent? És aquest tipus de con­nex­ió que aquest tema es centra en. Amb aquest tipus de con­nex­ió, a con­stru­ir rela­cions i crear rela­cions sòlides amb els cli­ents i grat­i­fic­ants.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -