Using the underlay feature with maps

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Using the under­lay fea­ture with maps
Since maps can only print in cer­tain areas and sec­tions of your report, the under­lay fea­ture makes map­ping even more use­ful. Instead of hav­ing a map print before the data it rep­res­ents, you can have the map appear along­side the data, thus mak­ing the report easi­er to read and easi­er to under­stand.
To under­lay a map
Cre­ate your map and place it in the Report Head­er sec­tion.
For more inform­a­tion, see Cre­at­ing maps.
On the Report menu, click Sec­tion Expert.
Tip: Another way to do this is to click the Sec­tion Expert but­ton on the Expert Tools tool­bar.
The Sec­tion Expert dia­log box appears.
In the Sec­tions area, click Report Head­er, then select the Under­lay Fol­low­ing Sec­tions check box.
Click OK.
Crys­tal Reports returns you to the report. Your map will now under­lay the sec­tions below it.
If neces­sary, move or res­ize the map.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Uża l-kar­at­ter­istika under­lay b’mapep
Peress mapep jist­għu jistam­paw biss f’ċerti oqs­ma u sezz­jon­iji­et ta rap­port tiegħek, il-kar­at­ter­istika under­lay jagħmel immap­pjar saħansitra aktar utli. Min­flok ma jkoll­hom print map­pa qabel id-data hija tir­rappreżenta, inti jista jkoll­hom il-map­pa jidhru maġenb id-data, u b’hekk jagħmel ir-rap­port aktar faċli biex jin­qara u eħfef biex jiftiehem.
Biex under­lay map­pa
Oħloq Map­pa tiegħek u poġġih fil-taqsima Rap­port Head­er.
Għal aktar inform­azz­joni, ara Noħolqu mapep.
Fuq il-menu Rap­port, ikklikkja Taqsima Esper­ti.
Tip: Mod ieħor biex tagħmel dan huwa li ikklikkja l-but­tuna Sezz­joni Esper­ti dwar l-Espert Għodod tool­bar.
Il-kaxxa Taqsima Esper­ti dia­log tid­her.
Fil-qasam Sezz­jon­iji­et, ikklikkja Rap­port Head­er, imbagħad agħżel l-Under­lay Wara Sezz­jon­iji­et check-kaxxa.
Ikklikkja OK.
Rap­porti Crys­tal pros­pet­ti inti mar-rap­port. Map­pa tiegħek issa se fuqhom hija bbażata t-taqsi­mi­et taħtha.
Jekk ikun meħtieġ, jimxu jew res­ize il-map­pa.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Die gebruik van die onder­laag funk­sie met kaarte
Sedert kaarte net kan druk in sekere gebiede en dele van die verslag, die onder­laag funk­sie maak kar­ter­ing selfs meer bruikbaar. In plaas daar­van om n kaart druk voord­at die data wat dit ver­teen­woor­dig, kan jy die kaart ver­skyn saam met die data, dus maak die verslag mak­liker om te lees en mak­liker om te ver­staan.
Om n kaart onder­laag
Maak jou kaart en plaas dit in die artikel Verslag kop.
Vir meer inligt­ing, sien die skep van kaarte.
Op die verslag spyskaart, kliek Artikel Expert.
Wenk: Nog n mani­er om dit te doen is om te klik die Afdel­ing Expert knop­pie op die Expert gereed­skap tool­bar.
Die dia­loog Artikel Expert word ver­toon.
In die afdel­ings gebied, klik Verslag Selec­ted, kies dan die Under­lay vol­gende afdel­ings boks.
Klik op OK.
Crys­tal Reports gaan ter­ug na die verslag. Jou kaart sal nou onder­laag die artikels daaron­der.
As dit nodig is, te ver­skuif of ver­ander die kaart.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke për­dor­ur funk­sion shtresë me hart­at
Që hart­at mund të shty­pura vetëm në zona të cak­tu­ara dhe pjesët e raportit tuaj, tipar shtresë bën map­ping edhe më e dobish­me. Në vend të patur­it e një të shty­pura hartë para se të dhën­at që për­faqëson, ju mund të ketë harta të shfaqet së bashku me të dhëna, duke e bërë kështu raportin më të lehtë për të lexuar dhe më e lehtë për t’u kup­tu­ar.
Për shtresë një hartë
Kri­jo hartën tuaj dhe vend­in e saj në sek­sion­in Report Head­er.
Për më shumë inform­a­cion, shikoni Krijimi i hartave.
Në Raportin menu, kliko Sek­sioni Ekspert.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të bërë këtë është që të klikoni but­on­in e Sek­sion­it eksper­tëve mbi eksper­tëve Tools tool­bar.
Kutia Sek­sioni Expert dia­log duket.
Në zonën e Sek­sioneve, klikoni Raporti Head­er, pas­taj zgjidh­ni shtresë Pas Sek­sion­et kon­trol­loni kutinë.
Kliko OK.
Crys­tal Reports ju kthehet në raport. Harta juaj tani do të shtresë sek­sion­et poshtë atë.
Nëse është e nevojsh­me, të lëv­izur ose res­ize hartën.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ካርታዎች ጋር under­lay ባህሪ በመጠቀም
ካርታዎች ብቻ ሪፖርት አንዳንድ አካባቢዎች እና ክፍሎች ውስጥ ማተም ይችላሉ ጀምሮ under­lay ባህሪ ጉድኝት ይበልጥ ጠቃሚ ያደርገዋል. ከዚህ ይልቅ ይህ የሚወክለው ውሂብ በፊት ካርታ ህትመት ካላቱ, በካርታው በመሆኑም ለማንበብ ቀላል እና ለመረዳት ቀላል ሪፖርት በማድረግ ላይ ውሂብ አጠገብ ብቅ ይችላሉ.
አንድ ካርታ under­lay ወደ
የእርስዎን ካርታ ፍጠር እና ሪፖርት ራስጌ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ.
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, ካርታዎች መፍጠር ተመልከት.
ሪፖርት ምናሌ ላይ, ክፍል ባለሙያ ጠቅ ያድርጉ.
ጠቃሚ ምክር: ይህን ማድረግ ሌላው መንገድ ባለሙያ መሣሪያዎች አሞሌ ላይ ያለውን ክፍል ባለሙያ አዝራርን ጠቅ ለማድረግ ነው.
ወደ ክፍል ባለሙያ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
በ ክፍሎች አካባቢ ውስጥ, ታዲያ, ሪፖርት ርዕስ ጠቅ ያድርጉ ክፍሎች ሳጥን ላይ ምልክት ተከትሎ Under­lay ይምረጡ.
እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ክሪስታል ሪፖርቶች ሪፖርት ይመልሳል. የእርስዎ ካርታ አሁን ከዚህ በታች ያለውን ክፍል under­lay ይሆናል.
አስፈላጊ ከሆነ, ለማንቀሳቀስ ወይም ካርታውን ያስተካክሉ.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
باستخدام ميزة الأساس الذي تقوم عليه مع الخرائط
منذ الخرائط يمكن طباعة فقط في مناطق وقطاعات معينة من التقرير الخاص بك، ميزة الأساس الذي تقوم عليه يجعل رسم الخرائط أكثر فائدة. بدلا من وجود خريطة الطباعة قبل البيانات التي تمثل، يمكن أن يكون لديك خريطة تظهر جنبا إلى جنب مع البيانات، مما يجعل التقرير أسهل للقراءة وأسهل للفهم.
إلى الأساس الذي تقوم عليه خريطة
إنشاء الخريطة الخاصة بك ووضعه في قسم رأس التقرير.
لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء الخرائط.
في القائمة تقرير، انقر فوق القسم الخبراء.
تلميح: طريقة أخرى للقيام بذلك هو الضغط على زر القسم الخبراء على أدوات الخبراء شريط الأدوات.
يظهر مربع الحوار القسم الخبراء.
في منطقة أقسام، انقر فوق رأس التقرير، ثم حدد البطانة بعد خانة الاختيار أقسام.
انقر فوق موافق.
تقارير الكريستال ينقلك إلى التقرير. والخريطة الخاصة بك الآن تؤكد ما أقسام تحتها.
إذا لزم الأمر، نقل أو تغيير حجم الخريطة.
في هذا القسم:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —