Using the zoom feature

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Using the zoom fea­ture
You can eas­ily zoom in on a report. You can choose any mag­ni­fic­a­tion from 25% to 400%. This fea­ture is act­ive in both the Design and Pre­view tabs.
To zoom the report in or out, set the zoom level in the Zoom Con­trol box found on the Stand­ard tool­bar.
It is help­ful to view reports at low mag­ni­fic­a­tions in order to get an over­all pic­ture of the lay­out of your report. Views at higher mag­ni­fic­a­tions focus atten­tion on the details of the report.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Uża l-zoom kar­at­ter­istika
Tista faċil­ment zoom fl fuq rap­port. Tista tagħżel kwalunk­we ingrandi­ment minn 25% sa 400%. Din il-kar­at­ter­istika hija attiva kemm fil-Disinn u tabs Pre­view.
Li zoom rap­port ġewwa jew bar­ra, jistabbilixxu l-liv­ell zoom fil-kaxxa Zoom Kon­troll jin­stabu fuq il-tool­bar Istand­ard.
Huwa utli li tara r-rap­porti fuq ingrandi­menti baxxi sabiex tinkiseb stam­pa ġen­er­ali tat-taqsim tar-rap­port tiegħek. Fehmi­et fil aktar tkab­bir tiffoka l-atten­z­joni fuq id-dettalji tar-rap­port.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Met behulp van die zoom funk­sie
Jy kan mak­lik zoom in op n verslag. Jy kan enige ver­grot­ing kies uit 25% tot 400%. Hierdie funk­sie is aktief in Voor­beeld oortjies beide die ont­werp en.
Om die verslag te ver­g­root in of uit, stel die zoom vlak in die vak Zoom beheer op die nuts­balk Standaard.
Dit is nut­tig om verslae teen n lae ver­grot­ings ten einde n geheel­beeld van die uitleg van die verslag te kry te sien. Uit­sig op hoër ver­grot­ings aand­ag op die beson­der­hede van die verslag.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke për­dor­ur zoom funk­sion
Ju lehtë mund të zoom në një raport. Ju mund të zgjidh­ni çdo për­forcim nga 25% në 400%. Ky funk­sion është akt­iv në të dy Design dhe ske­d­at Pre­view.
Për të zmadhuar raportin në ose jashtë, të vendos­ur nivelin e zmad­him­it në kutinë Zoom Kon­trol­lit gjen­det në shir­it­in e veglave Stand­ard.
Kjo është e dobish­me për të parë rapor­tet në zmad­hime të ulët në mënyrë që të mer­rni një pasqyrë të për­gjith­sh­me të paraqitjen e raportit tuaj. Shikime në zmad­hi­met e lartë të për­qendru­ar vëmend­jen mbi deta­jet e raportit.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ወደ የማጉላት ባህሪ በመጠቀም
በቀላሉ አንድ ሪፖርት ላይ ያጉሉ ይችላሉ. ከ 25% እስከ 400% ማንኛውም የማጉላት መምረጥ ይችላሉ. ይህ ባህሪ ንድፍ እና ቅድመ እይታ ትሮች በሁለቱም ውስጥ ንቁ ነው.
ውስጥ ወይም ውጪ ሪፖርት ለማሳነስ, መደበኛ አሞሌ ላይ የሚገኘውን አጉላ መቆጣጠሪያ ሳጥን ውስጥ የማጉላት ደረጃ ማዘጋጀት.
የእርስዎን ሪፖርት አቀማመጥ አጠቃላይ ስዕል ማግኘት እንዲችሉ ዝቅተኛ mag­ni­fic­a­tions ላይ ሪፖርቶችን መመልከት ጠቃሚ ነው. ከፍተኛ mag­ni­fic­a­tions ላይ ዕይታዎች ሪፖርት ዝርዝር ላይ ትኩረት.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
استخدام ميزة التكبير
يمكنك التكبير بسهولة في على التقرير. يمكنك اختيار أي التكبير من 25٪ إلى 400٪. هذه الميزة نشطة في كل من تصميم وعلامات التبويب معاينة.
لتكبير التقرير أو الخروج منها، تعيين مستوى التكبير في مربع التحكم تكبير وجدت على شريط الأدوات قياسي.
ومن المفيد لعرض التقارير في تكبير منخفضة من أجل الحصول على صورة شاملة للتخطيط التقرير الخاص بك. المشاهدات في أعلى تكبير تركز الاهتمام على تفاصيل التقرير.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Օգտագործելով zoom առանձնահատկությունն
Դուք կարող եք հեշտությամբ մեծացնելու է զեկույցում: Դուք կարող եք ընտրել ցանկացած խոշորացում 25% -ից մինչեւ 400%: Այս առանձնահատկությունն է ակտիվ, այնպես էլ Դիզայն եւ դիտեք էջանիշերն.
Մեծացնելու է զեկույց կամ դուրս, սահմանել խոշորացում մակարդակը Zoom Վերահսկիչ վանդակում հայտնաբերվել է ստանդարտ Գործիքադարակի:
Այն օգտակար է տեսնել հաշվետվությունները ցածր mag­ni­fic­a­tions, որպեսզի ստանալ ընդհանուր պատկերը դիրքով ձեր զեկույցում. Տեսակետները բարձր mag­ni­fic­a­tions ուշադրությունը սեւեռել մանրամասներին զեկույցում.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
zoom sis­temini isti­fadə edərək
Siz asanlıqla bir hesabat zoom edə bilərsin­iz. Siz 25% -dən 400% hər hansı bir böyüdücü seçə bilərsin­iz. Bu xüsusiyyət Diza­yn və Pre­view Nişan­lar həm də fəaldır.
və ya həyata hesabat zoom üçün Stand­ard tool­bar aşkar Zoom Con­trol qutusuna zoom səviyyəsi müəyyən.
Bu hesabat lay­out ümu­mi şəkil əldə etmək üçün aşağı mag­ni­fic­a­tions hesabat keçirmək üçün fay­dalıdır. yük­sək mag­ni­fic­a­tions Views hesabatın detall­arına diqqət yönəldir.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
zoom egin­bidea erab­il­iz
Erraz zooma egin deza­kezu txos­ten batean. Bat lupa auker­atu ahal izan­go duzu% 25 eta% 400 da. Eza­u­gar­ri honek bai dis­einu­ari eta Aur­reikusi fitxetan akti­boa da.
Txos­ten ger­tur­atzeko edo urruntzeko, ezar­ri den zoom Zoom Kon­trol koad­roan Stand­ard bar­ran aurki maila.
lagun­gar­ria da gauza­zko baxuetan txos­tenak ikusteko orde­na zure txos­tena dis­einua argazki orokor bat lortzeko. gauza­zko han­di­ag­oetan Views arreta txos­ten­ar­en xehetasunak.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
З дапамогай функцыі маштабавання
Вы можаце лёгка павялічыць на справаздачы. Вы можаце выбраць любое павелічэнне з 25% да 400%. Гэтая функцыя актыўная як у дызайне і папярэдні прагляд ўкладак.
Для павелічэння справаздачы або памяншэння маштабу, усталюйце ўзровень маштабавання ў акне кіравання павелічэннем знойдзенага на стандартнай панэлі інструментаў.
Гэта карысна для прагляду справаздач пры нізкіх павелічэння, каб атрымаць агульную карціну размяшчэння Вашага дакладу. Праглядаў на больш высокіх павелічэння засяродзіць увагу на дэталях дакладу.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —