Working with the Formula Workshop

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Work­ing with the For­mu­la Work­shop
You can cre­ate many dif­fer­ent kinds of for­mu­las in the For­mu­la Work­shop. The work­shop con­sists of a tool­bar, a tree that lists the types of for­mu­las you can cre­ate or modi­fy, and an area for defin­ing the for­mu­la itself.
Note: Search for­mu­las and Run­ning Total con­di­tion for­mu­las are cre­ated and main­tained through the Search Expert and the Cre­ate (or Edit) Run­ning Total Field dia­log box. These fea­tures open the For­mu­la Work­shop so you can work with its famil­i­ar user inter­face, but you can­not add or main­tain these kinds of for­mu­las dir­ectly from the main For­mu­la Work­shop.
In this sec­tion:
Access­ing the For­mu­la Work­shop
Work­shop Tree
For­mu­la Work­shop but­tons
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Ħid­ma mal-Work­shop For­mu­la
Tista toħ­loq bosta tipi dif­fer­enti ta’ for­mu­li fit-Work­shop For­mu­la. Il-work­shop tikkon­sisti minn tool­bar, siġra li jelen­ka t-tipi ta for­mu­li inti tista’ toħ­loq jew jim­modi­fikaw, u żona għad-definizz­joni tal-for­mola stess.
Nota: for­mu­li Fit­tex u Run­ning for­mu­li kun­dizz­joni totali huma maħluqa u miżmu­ma per­mezz tal-Esper­ti Tiftix u l Oħloq (jew Edit) Run­ning totali Qasam dia­log box. Dawn il-kar­at­ter­istiċi tiftaħ il-Work­shop For­mu­la sabiex inti tista taħ­dem ma’ inter­face tagħha utent famil­jari, iżda inti ma tista żżid jew iżom­mu dawn it-tipi ta’ for­mu­li direttament mill-Work­shop For­mu­la prinċip­ali.
F’din it-taqsima:
Aċċess għall-Work­shop For­mu­la
work­shop Tree
but­tuni for­mu­la Work­shop
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Werk met die For­mule Work­shop
Jy kan baie ver­skil­lende soorte for­mules te skep in die For­mule Work­shop. Die werkswinkel bestaan uit n nuts­balk, n boom wat die aard van die for­mules wat jy kan skep of te wysig lys, en n ruimte vir die defin­is­ie van die for­mule self.
Let wel: Soek for­mules en lopende totaal toes­t­and for­mules geskep en in stand gehou deur die Soek Expert en die skep (of wysig) lopende totaal Veld dia­loog. Hierdie eienskappe maak die For­mule Work­shop, sod­at jy kan werk met sy bek­ende inter­face, maar jy kan nie by te voeg of te hand­haaf hierdie soort for­mules direk vanaf die hoof For­mule Work­shop.
In hierdie afdel­ing:
Toegang tot die For­mule Work­shop
work­shop Tree
For­mule Work­shop knop­pies
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke punuar me Work­shop For­mu­la
Ju mund të kri­joni shumë llo­je të ndry­sh­me të for­mu­lave në Work­shop For­mu­la. Pun­ët­oria për­bëhet nga një tool­bar, një pemë që listat llo­jet e for­mu­lave ju mund të krijuar ose modi­fikuar, dhe një zonë për për­cak­tim­in e for­mulës vetë.
Shën­im: Kërko for­mu­lat dhe Dre­j­tim­in for­mu­la totale kusht kri­jo­hen dhe mirëm­ba­hen përmes Ekspert Kërko dhe Krijimi (ose Edit) Dre­j­tim­in Total fushën dia­log box. Këto karak­ter­istika të hapur Work­shop For­mu­la kështu që ju mund të pun­oni me ndër­faqen e saj të njohur të për­dor­ues­it, por ju nuk mund të shtoni ose të mba­jë këto llo­je të for­mu­lave direkt nga Work­shop krye­sore For­mu­la.
Në këtë nen:
Qasjes në Work­shop For­mu­la
Work­shop Tree
but­tons For­mu­la Work­shop
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ወደ የቀመር አውደ ጋር መስራት
የ የቀመር አውደ ውስጥ ቀመሮች ብዙ የተለያዩ ዓይነት መፍጠር ይችላሉ. አውደ አንድ አሞሌ, መፍጠር ወይም ማስተካከል ይችላሉ ቀመሮች አይነቶችን የሚዘረዝር ዛፍ, እና ቀመር ራሱ በመግለጽ የሚሆን ቦታ የያዘ ነው.
ማስታወሻ: ፍለጋ ቀመሮች እና በማሄድ አጠቃላይ ሁኔታ ቀመሮች የፈጠረ ጠብቆ የፍለጋ ባለሙያ በኩል እና ጠቅላላ መስክ መገናኛ ሳጥን በመሄድ ላይ ይፍጠሩ (ወይም በ Edit) ናቸው. በውስጡ የተለመዱ የተጠቃሚ በይነገጽ ጋር መስራት ይችላሉ, ስለዚህ እነዚህ ገጽታዎች የቀመር አውደ በመክፈት ይዘቶችን ተመልከት, ነገር ግን ለማከል ወይም በቀጥታ ዋና የቀመር አውደ ከ ቀመሮች እነዚህን የመሳሰሉ እናሳያለን ማለት አይቻልም.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
ወደ የቀመር አውደ እየደረሰበት
አውደ ዛፍ
የቀመር አውደ አዝራሮች
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
العمل مع ورشة عمل الفورمولا
يمكنك إنشاء العديد من أنواع مختلفة من الصيغ في ورشة عمل الصيغة. وتتكون ورشة العمل من شريط الأدوات، شجرة تسرد أنواع الصيغ يمكنك إنشاء أو تعديل، ومنطقة لتحديد الصيغة نفسها.
ملاحظة: يتم إنشاء الصيغ البحث والجري مجموع الصيغ حالة وصيانتها من خلال الخبراء بحث وإنشاء (أو تحرير) مربع الحوار تشغيل إجمالي الميدان. هذه الميزات فتح ورشة عمل الفورمولا حتى تتمكن من العمل مع واجهة مستخدم مألوفة، ولكن لا يمكنك إضافة أو الحفاظ على هذه الأنواع من الصيغ مباشرة من ورشة فورمولا الرئيسية.
في هذا القسم:
الوصول إلى ورشة عمل الفورمولا
ورشة عمل شجرة
أزرار ورشة عمل صيغة
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Աշխատում է For­mu­la Սեմինար
Դուք կարող եք ստեղծել բազմաթիվ տարբեր տեսակի բանաձեւերի են բանաձեւով սեմինար: Աշխատաժողովը բաղկացած գործիքադարակի, մի ծառի, որ թվարկում տեսակի բանաձեւերի դուք կարող եք ստեղծել կամ փոփոխությունները, եւ տարածքում սահմանելով բանաձեւը ինքն.
Նշում. Որոնում բանաձեւեր եւ վազում ընդհանուր վիճակը բանաձեւերը ստեղծվում եւ պահպանվում միջոցով որոնման փորձագետի եւ ստեղծել (կամ Խմբագրել) վարման ընդհանուր Field երկխոսության տուփը: Այս հատկանիշները բացել բանաձեւով Սեմինար, որպեսզի դուք կարող եք աշխատել իր ծանոթ ինտերֆեյսի, բայց դուք չեք կարող ավելացնել կամ պահպանել այդ տեսակի բանաձեւերի անմիջապես հիմնական For­mu­la սեմինարի:
Այս բաժնում:
Մուտք For­mu­la Work­shop
Work­shop Tree
For­mu­la սեմինար կոճակներ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
For­mu­la sem­in­ar İş
Siz For­mu­la Çalıştayı düs­tur­lar çox müx­təlif növ yarada bilərsin­iz. Sem­in­ar tool­bar, yar­at­maq və ya dəy­işə bilərsin­iz düs­tur­lar növləri siyahıları bir ağac, və for­mu­la özü müəyyən bir sahəsi ibarət­dir.
Qeyd: Axtarış düs­tur­lar və çalışan ümu­mi vəz­iyyəti düs­tur­lar yaradılan və saxlanılır axtarış ekspert vas­itəsilə və ümu­mi sahə informasiya qutusu Run­ning yaradın (və ya Edit) olunur. Onun tanış isti­fadəçi inter­fey­si ilə işləyə bilər, belə ki, bu xüsusiyyətlər For­mu­la sem­in­ar açmaq, lak­in siz əlavə və ya birbaşa əsas For­mu­la sem­in­ar düs­tur­lar bu cür saxlamaq olmaz.
Bu bölmədə:
For­mu­la sem­in­ar gir­iş
Work­shop Tree
For­mu­la Work­shop düymələri
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —