XML Attribute dialog box

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
XML Attrib­ute dia­log box
The XML Attrib­ute dia­log box appears when you click the Cre­ate but­ton or the Edit but­ton on the XML Expert. Use this dia­log box to cre­ate or modi­fy attrib­ute names, types, and val­ues. Val­ues saved in the XML Attrib­ute dia­log box appear in the Attrib­ute list of the asso­ci­ated ele­ment.
Attrib­ute Name
This box con­tains the name you want to use for your attrib­ute. Each attrib­ute in an ele­ment must have a unique attrib­ute name. Attrib­ute names do not have to be unique across ele­ments.
Attrib­ute Type
This list con­tains con­tent type options for the attrib­ute you’re cre­at­ing:
String
Decim­al
Boolean
Date
Time
Date Time
Instance Value
Use the options in this area to set an instance value. Instance val­ues can be set as a field, or as text.
Field
This option lets you select a report field of the spe­cified attrib­ute type as your instance value. The Field option is avail­able only if the cor­res­pond­ing report object is not Report (root node) or an Area Pair type. When the option is selec­ted, the asso­ci­ated box dis­plays the fields of the spe­cified type avail­able in the report.
Text
This option lets you enter text in the asso­ci­ated box as an instance value.
Default Value
Enter a value in this field to assure the attrib­ute is not left empty when there is no instance value.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
XML Attribut dia­log box
L-XML Attribut dia­log box jid­her meta inti ikklikkja l-but­tuna Oħloq jew il-but­tuna Edit dwar l-Espert XML. Uża din il-kaxxa dia­log li joħolqu jew jim­modi­fikaw ismiji­et attribut, tipi, u l-valuri. Valuri ffrankata fil-XML Attribut dia­log box jidhru fil-lista attributi tal-ele­ment mar­but.
attribut Isem
Din il-kaxxa fiha l-isem li inti tix­tieq li tuża għal attribut tiegħek. Kull attribut fid ele­ment għan­du jkoll­ha isem attribut uniku. Jat­trib­wil­hom ismiji­et m’għandhomx għalfe­jn tkun unika fl-ele­menti.
attribut Tip
Din il-lista fiha l-għażli­et tat-tip ta kon­ten­ut għall-attribut int ħolqi­en:
string
deċim­ali
Boolean
data
ħin
data Ħin
istan­za Valur
Uża l-għażli­et f’dan il-qasam biex tistip­u­la valur istan­za. Valuri istan­za jist­għu jiġu stabbil­iti bħala qasam, jew bħala test.
qasam
Din l-għażla ihal­lik tagħżel qasam rap­port tat-tip attribut speċi­fikati bħala valur istan­za tiegħek. L-għażla Qasam huwa dispon­ib­bli biss jekk ir-rap­port oġġett kor­rispond­enti ma tkunx Rap­port (nodu għerq) jew tip Żona Pair. Meta l-għażla hija magħżu­la, il-kaxxa assoċ­jat juri l-oqs­ma tat-tip speċi­fikat dispon­ib­bli fir-rap­port.
Test
Din l-għażla ihal­lik tidħol test fil-kaxxa assoċ­jata bħala valur istan­za.
default Valur
Daħħal valur f’dan il-qasam biex jassig­ur­aw l-attribut ma jitħal­liex vojta meta ma hem­mx valur istan­za.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
XML Ken­merk dia­loog
Die XML Ken­merk dia­loog ver­skyn wan­neer jy kliek op die knop­pie Skep of die Redi­geer-knop­pie op die XML Expert. Gebruik hierdie dia­loog om ken­merk name, tipes, en waardes te skep of te wysig. Waardes ges­toor in die XML Ken­merk dia­loog ver­skyn in die ken­merk lys van die verb­and ele­ment.
Ken­merk Naam
Hierdie boks bev­at die naam wat jy wil gebruik vir jou ken­merk. Elke ken­merk in n ele­ment moet n unieke ken­merk naam het. Ken­merk name nie unieke oor ele­men­te te wees.
ken­merk Tipe
Hierdie lys bev­at inhoud tipe opsies vir die ken­merk wat jy skep:
string
desi­male
Boole
datum
tyd
Datum Tyd
aan­leg Waarde
Gebruik die opsies in hierdie gebied n geval waarde stel. Aan­leg waardes kan ingestel word as n veld, of as teks.
veld
Hierdie opsie kan jy n verslag in die veld van die gespesi­fiseer­de soort ken­merk kies as jou instan­sie waarde. Die opsie Veld is slegs beskikbaar indi­en die ooreen­stem­mende verslag voor­werp is nie Rap­port (wor­tel node) of n gebied Paar tipe. Wan­neer die opsie gekies is, die verb­and boks ver­toon die velde van die gespesi­fiseer­de soort in die verslag.
teks
Hierdie opsie kan jy teks in die verb­and boks as n instan­sie waarde betree.
standaard Waarde
Gee n waarde in hierdie veld na die eienskap verseker is nie leeg gelaat wan­neer daar geen instan­sie waarde.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
XML atribut dia­log box
XML atribut dia­log box shfaqet kur ju klikoni but­on­in Cre­ate ose but­on­in Redak­to në XML Eksper­ti. Për­doreni këtë kuti dia­logu për të krijuar ose modi­fikuar emrat atribut, llo­jet dhe vler­at. Vler­at ruhen në XML atribut kuti dia­logu paraqitet në listën atribut i ele­mentit të lidhur.
atribut Emri
Kjo kuti përm­ban emrin që ju dëshironi të për­dorni për atribut tuaj. Çdo atribut në një ele­ment duhet të ketë një emër të veçantë atribut. Emrat atribut nuk duhet të jetë unik në të gjithë ele­men­tet.
Attrib­ute Lloji
Kjo listë përm­ban mun­dës­itë e përm­ba­jtjes lloj për atribut ju jeni duke krijuar:
varg
dhjet­or
Boolean
data
kohë
Data Koha
Vlera e Shkallës
Për­dorni opsion­et në këtë fushë për të vendos­ur një vlerë të shkallës. Vler­at e shkallës mund të vendosen si një fushë, ose si tek­st.
fushë
Ky opsion ju lejon të zgjidh­ni një fushë raport të tip­it të sak­tësuar atribut si vlerë e shkallës tuaj. Opsioni Fusha është në dispo­z­i­cion vetëm në qoftë se objek­ti përkatës raporti nuk është Rapor­to (nyje root) ose një lloj Zona Pair. Kur opsion është zgjedhur, kutia e lidhur tre­gon fush­at e tip­it të sak­tësuar në dispo­z­i­cion në raport.
tek­st
Ky opsion ju lejon të fut­ni tek­st në kutinë e lidhur si një vlerë të shkallës.
Vlera e parazgjedhur
Fut­ni një vlerë në këtë fushë për të sig­uru­ar atribut nuk është lënë bosh kur nuk ka vlera shem­bu­ll.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
XML መገናኛ ሳጥን የአይነት
የ XML የማዘዣ ሳጥን የአይነት የ XML ባለሙያ ላይ ይፍጠሩ አዝራር ወይም አርትዕ አዝራርን ጠቅ ጊዜ ይመስላል. አይነታ ስም, አይነት, እና እሴቶች መፍጠር ወይም ለመቀየር ይህን የማዘዣ ሳጥን ይጠቀሙ. በ XML ውስጥ የተቀመጡ እሴቶች የማዘዣ ሳጥን የተጎዳኘው አባል ባህርይ ዝርዝር ውስጥ አይታዩም የአይነት.
ስም ይስጡ
ይህ ሳጥን የእርስዎን አይነታ መጠቀም የሚፈልጉትን ስም ይዟል. አንድ አባል ውስጥ እያንዳንዱ አይነታ ልዩ ባህርይ ስም ሊኖረው ይገባል. አይነታ ስሞች አባሎች ላይ ልዩ መሆን የለብዎትም.
አይነታ አይነት
ይህ ዝርዝር እየፈጠሩ ባህርይ ይዘት አይነት አማራጮችን ይዟል:
ክር
አስርዮሽ
ቡሊያን
ቀን
ጊዜ
ቀን ሰዓት
ለምሳሌ እሴት
አንድ ለምሳሌ እሴት ለማዘጋጀት በዚህ አካባቢ ያሉትን አማራጮች ይጠቀሙ. ለምሳሌ እሴቶች እንደ እርሻ, ወይም ጽሑፍ ሊዘጋጅ ይችላል.
መስክ
ይህ አማራጭ የ ለምሳሌ ዋጋ አድርጎ የተገለጸው መገለጫ ባህሪ አይነት ሪፖርት መስክ ለመምረጥ ያስችልዎታል. የ Field አማራጭ ተዛማጅ ሪፖርት ነገር ሪፖርት (ሥር መስቀለኛ) ወይም አካባቢ መንታ አይነት አይደለም ከሆነ ብቻ ነው የሚገኘው. አማራጭ መመረጡን ጊዜ ተያይዞ ሳጥን በሪፖርቱ ውስጥ የተገለጸው አይነት መስኮች ይገኛሉ ያሳያል.
ጽሑፍ
ይህ አማራጭ አንድ ለምሳሌ ዋጋ አድርጎ የተጎዳኘው ሳጥን ውስጥ ጽሑፍ ያስገቡ ያስችልዎታል.
ነባሪ እሴት
ምንም ለምሳሌ ዋጋ በሚኖርበት ጊዜ መገለጫ ባህሪ ለማረጋገጥ በዚህ መስክ ውስጥ አንድ እሴት ያስገቡ ባዶ ይቀራል አይደለም.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —